Oktober rozenkransmaand: een oproep tot gebed en vertrouwen op de Moeder Gods

Foto: sitecatolico.com.br

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. De rozenkrans is in onze modernistische Kerk in Vlaanderen in onbruik geraakt. Velen associëren het gebed met een volksgeloof uit vervlogen tijden. Toch is de rozenkrans zo veel meer dan het aframmelen van Weesgegroetjes,  maar een laagdrempelige en volwaardige combinatie van gebed en meditatie. Iedere serie van 5×10 Weesgegroeten wordt geassocieerd met wat men Blijde, Droeve of Glorievolle mysteries noemt: dwz belangrijke momenten in de levens van Jezus en Maria. 

Deze mysteries vormen een uitnodiging voor de gelovige om tijdens het gebed stil te staan bij de belangrijke mijlpalen van ons Christelijk geloof. We noemen de mysteries nog eens op:

Blijde mysteries

 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

 

Droeve Mysteries

 1. De doodsangst van Jezus
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 5. Jezus sterft aan het kruis

 

Glorievolle mysteries

 1. De opstanding van Jezus uit de doden
 2. De Hemelvaart van Jezus
 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
 4. Maria ten hemel opgenomen
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

 

Mysteries van het Licht (toegevoegd door Paus Johannes Paulus II in 2002)

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
 2. De bruiloft van Kana
 3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering
 4. De gedaanteverandering op de berg Tabor
 5. De instelling van de eucharistie

Geschiedenis:

De eerste voorlopers van de rozenkrans ontstonden in de middeleeuwen, waarbij gelovigen kralensnoeren gebruikten om het aantal Onze Vaders en Weesgegroetjes te tellen. In de 12de eeuw werden deze gebeden aanbevolen als vervanging voor de 150 psalmen, die in kloosters gebeden werden. Zo werd de rozenkrans al snel het “breviarium van de arme” genoemd, omdat zij ook toegankelijk was voor weinig geschoolde gelovigen. Tijdens de 12de-15de eeuw voegde men aan het rozenkransgebed meditaties toe, die naar de levens van Jezus en Maria refereerden. In 1409 standaardiseerde de H. Dominicus van Pruisen, een Kartuizermonik, het gebed dat nu de “rosarium” werd genoemd of rozentuin. Een andere zeer toegewijde promotor van de Rozenkrans was de Zalige Alain de la Roche † 1475, een Dominicaan uit Bretagne. Deze laatste ontving de volgende beloften van de H. Maagd, die zeer sterk de spirituele kracht van de rozenkrans onderlijnen: 

1.     Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

2.     Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

3.     De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

4.     Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

5.     De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

6.     Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

7.     Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

8.     De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

9.     Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

10.   Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

11.   Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

12.   Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

13.   Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

14.   De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

15.  De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

De rozenkrans: nog steeds een baken van licht

In deze oktobermaand, zou ik daarom willen oproepen tot het bidden van rozenkrans. Onze wereld heeft vandaag, meer dan ooit, nood aan genade, inspiratie, bevrijding. En waarom het verder gaan zoeken, dan het nederige, maar toch zo volledige gebed van de rozenkrans? Laten we onze levens, die van onze geliefden en onze gemeenschap vandaag nog toevertrouwen aan Maria, de Moeder Gods en dus ook onze Moeder. 

De gebeden zijn heel eenvoudig. Pastoor Penne uit Ninove legt het ons nog eens uit: 

Of je kan ook deze handleiding bekijken.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

24 commentaren op “Oktober rozenkransmaand: een oproep tot gebed en vertrouwen op de Moeder Gods

 1. Beste Mevrouw Katharina Gabriels,
  Grote verwondering haalt u dit aan “Mysteries van het Licht (toegevoegd door Paus Johannes Paulus II in 2002)”
  Ik moet u waarschuwen dat het niet de wens is van de Allerhoogste ook maar iets aan de H. Rozenkrans toe te voegen, maar deze te bidden zoals de Allerheiligste Maagd Maria ze meegedeeld heeft aan de H. Dominicus.
  Wojtila aka JPII is geen paus. Niemand van de voormalige ware Pausen heeft er ook maar aan gedacht iets aan de H. Rozenkrans gebeden toe te voegen. “Mysteries van het Licht”? Welk licht? Het licht van Wojtila?
  In uw plaats zou ik het artikel maar vlug aanpassen.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Grote verwondering haalt u dit aan.
   Correctie: Tot mijn grote verwondering haalt u dit aan

  2. Peter, waar haal u dat vandaan dat men er niets mag aan toevoegen. Wel met bewijzen komen graag. En wat heeft u tegen de mysteries van het licht ? Deze zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en belangrijk voor de Kerk.

 2. Ik bid regelmatig de rozenkrans en daar hoeft het geen oktober of meimaand voor de zijn. Velen vinden de rozenkrans ouderwets of ze kunnen er zich niet op concentreren , maar het is de H.Maagd die ons telkens oproept bid de rozenkrans!!

 3. – Dank voor deze toelichting en meteen aansporing, beste Katharina.
  – Men moet niets tegen de mysteries van het licht hebben. Met deze mysteries erbij wordt het leven en handelen van Jezus nog vollediger belicht in de Rozenkrans. God heeft echt nergens gezegd dat die mysteries er niet bij mogen.

  1. Misschien kunnen we met deze lichtmysteries bidden voor de terugkeer van de verdwaalden?

 4. Voor al diegenen die de Rozenkrans traditie ontwend zijn of nooit hebben gekend, de dagelijkse oefening brengt innerlijke rust en een rotsvast Godsvertrouwen. Dat groeit als vanzelf, zoals het Tridentijnse Heilige Misoffer, het zicht op de hemel verlicht en het hele wereldse gebeuren relativeert tot bijzaak. We draaien allen mee in de mallemolen, sommigen raken zelfs verstrikt met een vals mens en wereldbeeld, en omgekeerde prioriteiten. De Rozenkrans en de H. Mis van altijd, zijn de aanraders om daarvan los te komen, tot herstel van het evenwicht, conform Gods wil, in het licht van de Schepping.

 5. Beste DG, u vraagt mij “En wat heeft u tegen de mysteries van het licht ?”
  Wel ziehier dan mijn uitleg.
  Antipaus John Paul II heeft de rozenkrans veranderd. In oktober 2002 voegde Antipaus John Paul II vijf nieuwe mysteries toe aan de Rozenkrans, genaamd “de mysteries van het licht.” In het document dat de mysteries van het licht uitdroeg, verklaarde Antipaus John Paul II:
  “Iedereen die Christus door de verschillende stadia van zijn leven aanschouwt, kan niet nalaten in hem de waarheid over de mens waar te nemen.” (Osservatore Romano,Oct. 23, 2002, p. 5. )
  Dit is godslastering en afgoderij. Wanneer we nadenken over de mysteries van Christus, zien we in Hem niet de waarheid over de mens. Antipaus John Paul II zegt dit omdat hij predikt dat de mens God is en specifiek dat de waarheid over de mens is dat hij Jezus Christus is.
  Antipaus John Paul II, Generale Audience, 22 februari 1984: “… zodat het geweten kan worden bevrijd in de volle waarheid van de mens, die Christus is, ‘vrede en genade’ voor iedereen.” (Osservatore Romano, Feb. 27, 1984, p. 1.)
  Antipaus John Paul II, Homilie, 17 december 1991: “Beste broeders en zusters, kijk naar Christus, de waarheid over de mens …” “(Osservatore Romano, Jan. 8, 1992, p. 9.)
  Antipaus John Paul II, Homilie, 10 december 1989: “… maak recht de weg van de Heer en de mens …” (Osservatore Romano, Jan. 22, 1990, p. 6.)
  AntipausJohn Paul II, Homilie, 10 augustus 1985: “Vandaag, in het toewijden van je kathedraal, verlangen we er vurig naar dat het een ‘ware tempel van God en mens’ wordt … ‘” (Osservatore Romano, Sept. 2, 1985, p. 3.)
  Antipaus John Paul II, 25 december 1978: “Kerstmis is het feest van de mens.” (Osservatore Romano, Jan. 1, 1979, p. 1.)
  Galaten hoofdstuk 1, vers 8: “Maar hoewel wij, of een engel uit de hemel, een evangelie aan u prediken buiten dat wat wij u hebben verkondigd, laat hem vervloekt zijn.”
  Antipaus John Paul II is anathema.  Hij predikt een nieuw Evangelie, niet van Jezus Christus, maar van de mens in de plaats van Christus – het Evangelie van de Antichrist.
  Paus Pius X, E Supremi Apostolatus, 4 oktober 1903: “… het onderscheidende kenmerk van de Antichrist, de mens heeft zich met oneindige wreedheid in de plaats van God geplaatst …” (The Papal Encyclicals, Vol. 3 (1903-1939), p. 6. )
  Daarom is het aan niemand aan te raden om die “Mysteries van het Licht” te bidden en zich te houden aan de voorschriften en gebeden van de H. Rozenkrans van voor het Vat II concilie.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 6. Hallo Peter,

  – Je moet paus Johannes – Paulus II, die in de katholieke Kerk een enorm gezag had en heeft, en door de Kerk zeer snel als heilige werd erkend, niet een antipaus noemen. Niet de Kerk zit verkeerd, maar uitgerekend jij, met je verschrikkelijk particuliere en eigenwijze standpunten.

  – Dus laat de mensen rustig hun mysteries van het licht overwegen en bidden in de rozenkrans. Het zijn belangrijke en mooie mysteries, die jij niet moet gaan verdacht maken.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Stinus, ik kom met feiten naar voor en u komt met dit naar voor: ” Niet de Kerk zit verkeerd, maar uitgerekend jij, met je verschrikkelijk particuliere en eigenwijze standpunten. ”
   U bent te eigenzinnig en te koppig om mijn argumenten trachten te weerleggen. Als u zegt “Niet de Kerk zit verkeerd,” over welke kerk gaat het dan? Is het misschien die van de Vat II concilie sekte?
   En nog wat, een heilige gaat geen koran kussen, gaat niet naar de synagoge en afgodentempels om afgodsdiensten bij te wonen. Moet ik u de ellenlange lijst van openbare ketterijen van uw heilige opsommen?
   Laat het mij maar weten, hoor, het is met veel plezier dat ik u die dienst wil bewijzen.
   Dus geen nutteloze blabla, maar met feiten en met argumenten moet u afkomen, liefst niet uit uw duim gezogen, maar puttend uit de ware Katholieke Leer van altijd. Maar dat is moeilijk voor u, ja, ik weet dat.
   Doe toch maar eens een inspanning, al was het maar een heel kleintje. Goed?
   Veel succes.

  2. Volledig akkoord, Peter, jij reageert wel accuraat.
   Deze “Mysteries van het Licht” sla ik meestal over want voel ook aan dat deze titel te sterk verwijst naar ‘Verlichting’, een veel te zwaar geladen begrip. Volgens mij had Paus JP2 beter een andere omschrijving gebruikt. Bedenk hoe Boeddhisten en gelijkaardigen naar verlichting streven, daar is grote ambitie voor nodig want het kan zelfs zonder natuurlijke geestelijke liefde, het is a.h.w. een streven naar persoonlijke goddelijkheid. — “Bevrijding is niet mogelijk zonder inzicht in de leegte of essentieloosheid.” — “Ze benadrukt het basale boeddhistische inzicht in de onbevredigendheid van het menselijk bestaan, naast het streven naar verlichting en het inzicht in de zelfloosheid van alle ‘dingen’.” [wikipedia]
   – Dit soort titel heeft niets met godsdienst te maken maar alles met eigendienst en hekserij.
   – De intellectuelen kunnen hier hun talenten op beproeven: een andere benaming voor “Mysteries van het Licht”.

 7. Hallo Peter,

  – Als paus de koran kussen, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Maar dat betekent nog niet dat Johannes-Paulus II een antipaus is, en dat hij nu niet heilig kan zijn. Hij heeft voor wonderen gezorgd, en heel veel verstandige dingen geschreven en gedaan. En ook een heilige kan fouten begaan. Denk maar aan Augustinus.
  – Wie heilig kan verklaard worden of niet, daarvoor ben jij niet bevoegd, alleen de Kerk kan daar met gezag over oordelen. Jij denkt veel katholieker te zijn dat de paus en de Kerk samen. Stop met zweven, en stop met je eigenwijze standpunten te verkondigen, die dan die van de katholieke Kerk zouden moeten vervangen.
  – Dat paus Johannes-Paulus II de koran gekust heeft bewijst niet dat de 5 geheimen van het licht niet deugen. Ze zijn juist zeer goed om te overwegen. Denk bv. aan het mysterie van de instelling van de heilige Eucharistie. Dat is dan volgens u waarschijnlijk een te mijden mysterie en onderwerp …

  Toch beste groeten, Au. Gu. Stinus

  1. Ik schrijf dit alles hier niet alleen voor Stinus en Kurt, maar vooral voor de anderen die deze commentaren op dit forum lezen, omdat ze de waarheid, dat het ware Licht van Christus is, moge aanschouwen.
   Stinus: “Als paus de koran kussen, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Maar dat betekent nog niet dat Johannes-Paulus II een antipaus is, en dat hij nu niet heilig kan zijn.”
   Beste Stinus, u minimaliseert en bagatelliseert dit feit, alsof dit het enige afschuwelijke blunder en godslasterende stoot die hij heeft uitgehaald, door te verklaren dat u er bedenkingen bij hebt.
   Kurt (14 oktober 2018 – 13:52)
   “zaaien van verdeeldheid… “ of schuwt u soms de waarheid beste Kurt?
   “Kan er me iemand vertellen wat er mis is met “het licht”? Het zijn ‘de mysteries van het licht’, of ook wel ‘de lichtende mysteries’ genoemd. Niet ‘de mysteries van de “verlichting”‘… “
   Indien deze “mysteries van het “Licht” zijn toegevoegd, door iemand die u een ander “licht” komt onderwijzen, dan is dat eveneens door het feit dat de “verlichting” (lees duisternis) die het licht niet aannam (laatste Johannes Evangelie) in de eerste plaats de K. Kerk van binnen uit vernietigen wil.
   Maar hier is dan “die iemand” die het u dan komt “vertellen”.

   Het Epistel van de H. Paulus aan de Ephesiërs VI, 10-17 – 21e zondag na Pinksteren = vandaag zondag 14-10-2018.
   “Daarom neemt de wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan op de kwade dag en in alles volmaakt kunt stand houden.
   Staat dan, uwe lenden omgord met WAARHEID, en bekleed met het pantser de GERECHTIGHEID , geschoeid aan de voeten met de BEREIDWILLIGHEID voor het Evangelie des vredes; voor alles grijp het schild DES GELOOFS, waarmede gij alle alle vurige pijlen van de boze kunt uitdoven, en neem de helm de ZALIGHEID en het ZWAARD DES GEESTES dat het woord Gods is.”

   Is dat “zaaien van verdeeldheid”? In wat hierboven staat is er slecht eenheid. Een andere is uit den boze. Het is niet mijn schuld dat er velen verdeeld zijn en dat zaai ik niet, maar eerder de waarheid dat verenigt in het ware geloof.

   Th 2:3 Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming,
   2Th 2:4 de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God…..komt de Dag des Heren niet.
   2Th 2:5 Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was?
   2Th 2:6 En nu weet gij, wat hem tegenhoudt, zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.
   2Th 2:7 Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog een, die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn,
   2Th 2:8 dan zal de Goddeloze verschijnen, dien de Heer Jesus zal vernietigen door de adem van zijn mond, en verlammen door de glans van zijn komst;
   2Th 2:9 zijn verschijning zal geschieden als een werk van den Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen,
   2Th 2:10 en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.
   2Th 2:11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven;
   2Th 2:12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.

   Johannes Paulus II onderwees universele verlossing, dat alle mensen gered zullen worden, de enige moeilijkheid bij het bespreken van de ketterijen van Johannes Paulus II is om te beslissen waar te beginnen. Zijn ketterijen zijn zo talrijk dat men bijna overweldigd is door de beslissing waar te beginnen. Een goed begin is zijn consistente leer van universele redding. Het idee dat alle mensen gered zijn, is in strijd met de duidelijke woorden van het evangelie en talloze katholieke dogma’s, vooral de dogma’s dat buiten de katholieke kerk geen redding mogelijk is en dat iedereen die in de erfzonde of doodzonde sterft niet kan worden gered.

   Paus Gregory X, 2 de concilie van Lyon, 1274, ex cathedra:
   “De zielen van degenen die sterven in doodzonde of alleen met erfzonde … onmiddellijk
   daal af in de hel, maar wordt gestraft met verschillende straffen. ”

   Wojtila aka Johannes Paulus II,
   Redemptor Hominis   (# 13), 4 maart 1979:
   “We hebben te maken met elke mens, want iedereen is opgenomen in het mysterie van de Verlossing en met iedereen heeft Christus Zichzelf verenigd voor altijd door dit mysterie.”

   Zodus zegt JPII dat er zoveel Christussen op aarde zijn als mensen. Hij onderwijst het Netorianisme, dat is ketterij.
   Wie daarvan meer wil weten, laat het mij gerust weten.

   Johannes Paulus II, Redemptoris Missio (# 4), 7 december 1990:
   “Het Verlossingsgebeuren brengt redding voor iedereen”, want iedereen is opgenomen in het mysterie van de Verlossing en met iedereen “Christus heeft Zich voor eeuwig verenigd” en door dit mysterie heeft Christus zich voor eeuwig met iedereen verenigd. ”

   Johannes Paulus II, Centesimus Annus (# 53):
   “Het gaat hier niet om de mens in het ‘abstracte’, maar om de echte, ‘concrete’, ‘historische’ mens. We hebben te maken met elk individu, omdat elk deel uitmaakt van het mysterie van de verlossing
   en door dit mysterie heeft Christus zich voor eeuwig met iedereen verenigd.’

   Let op het woord “voor altijd” in alle drie deze citaten. Ja, in drie verschillende encyclieken stelt Johannes Paulus II botweg dat elke man verenigd is met Christus voor altijd. Dit betekent dat alle mensen worden gered. De hel is de eeuwige scheiding van God, maar niemand wordt ooit gescheiden van God volgens Johannes Paulus II. Iedereen is voor altijd verenigd met God. Dit is universele redding, een schandelijke ketterij.

   Mysteries van het Licht (toegevoegd door Paus Johannes Paulus II in 2002)
   5 – De instelling van de eucharistie.
   Even kijken wat Wojtila Antipaus JP II daarover schrijft en onderwijst.
   Johannes Paulus II, Homily, 6 juni 1985:
   “Het sacrament van het verbond van het lichaam en bloed van Christus, van het verbond dat eeuwig is. Dit is het verbond dat alles omvat. Dit bloed bereikt allen en bewaart allen. ”

   In tegenstelling hiermee bevestigt de dogmatische leer van de katholieke kerk dat het bloed van
   Christus niet allen bereikt en niet allen redt.

   Paus Paulus III, Concilie van Trente, Sess. 6, ex cathedra: “Maar hoewel Christus voor allen stierf, ontvangen toch niet allen het voordeel van Zijn dood, maar die alleen om wie de verdienste van Zijn Passie wordt gecommuniceerd.”

   Johannes Paulus II, Generale Audiëntie, 27 december 1978:
   “Jezus is de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, werd een mens; en daarom is in Jezus, de menselijke natuur en daarom de hele mensheid, verlost, gered, veredeld in de mate van deelname aan ‘het goddelijke leven’ door middel van genade. ‘

   Hier legt Johannes Paulus II uit dat de hele mensheid is gered en deelneemt aan het goddelijke leven. De uitdrukking “deelnemen aan het goddelijke leven” verwijst naar de staat van rechtvaardiging of de staat van heiligmakende genade. Door te zeggen dat de hele mensheid deelneemt aan het goddelijke leven, zegt Johannes Paulus II dat de gehele mensheid in de staat van genade is!
   Dat betekent dat niemand in doodzonde of erfzonde is.

   Hmmm, wat een “licht” zeg!!!!!

   Johannes Paulus II, Redemptor Hominis (# 6), 4 maart 1979:
   “Komt het soms niet voor dat het vaste geloof van de aanhangers van de niet-christelijke religies – een geloof dat ook een gevolg is van de Geest van waarheid buiten de zichtbare grenzen van het Mystieke Lichaam werkt …”

   Johannes Paulus II zegt dat het vaste geloof van de aanhangers van niet-christelijke religies voortkomt uit de Heilige Geest, de Geest der Waarheid.

   Weer zo’n “verlichting”!
   Nog veel meer zou ik hier willen aanhalen van deze “heilige” die “verstandige dingen geschreven heeft” (lees ketterijen). Dus Antipaus is niet overdreven, maar de waarheid.
   En, beste Stinus laat me maar eens weten welke fouten de H. Augustinus heeft begaan, als u dat kunt, tenminste.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 8. Beste Peter,
  Jij noemt dit godlastering:“Iedereen die Christus door de verschillende stadia van zijn leven aanschouwt, kan niet nalaten in hem de waarheid over de mens waar te nemen.” Daarmee kom je dicht in de buurt van de denkbeelden van de moslims, die het idee van een mensgeworden God verafschuwen. Jezus is zoon van God en zoon van een vrouw. Hij is dus God ÉN mens. God is mens geworden opdat wij konden worden genezen van onze erfzonde. Zo kunnen we gelijkvormig worden aan het beeld God, zoals wij oorspronkelijk geschapen zijn. Het overwegen van de mysteries van het licht brengt ons bij de Mens bij uitstek en geven ons vorming als mens zoals God ons bedoeld heeft, ofwel heiliging.
  Probeer ze maar eens te overwegen. Je zult merken dat het niet van de het kwade komt maar dat het je heiligt.
  Katja

  1. Beste Katja,
   Jezus Christus is waarachtig God en waarachtig Mens IN EEN PERSOON. Zijn Goddelijke Natuur heeft het vlees aangenomen uit de Maagd Marie en was vanaf het sinds het uitspreken van de woorden van de H. Maagd Maria: “Fiat mihi secundum Verbum tuum ” waarachtig God en waarachtig Mens in één persoon. Het is dus niet “Hij is dus God ÉN mens. ” maar de Godmens.
   “Het overwegen van de mysteries van het licht brengt ons bij de Mens bij uitstek…” Daar gaat het juist over en lees eens aandachtig mijn hierbovenstaande reactie, a.u.b.

 9. Of hoe zelfs een oproep voor het bidden van de Rozenkrans voor sommigen weer een reden is tot het zaaien van verdeeldheid…

  Kan er me iemand vertellen wat er mis is met “het licht”? Het zijn ‘de mysteries van het licht’, of ook wel ‘de lichtende mysteries’ genoemd. Niet ‘de mysteries van de “verlichting”‘…

  Volgende Bijbelverzen vermelden allemaal het woord ‘licht’, en geen enkele keer betekent het licht iets slechts. Integendeel.

  Mattheüs 4:16
  Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan.

  Mattheüs 5:14
  Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

  Mattheüs 5:16
  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

  Mattheüs 6:23
  Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

  Mattheüs 10:27
  Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.

  Mattheüs 11:30
  Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

  Mattheüs 17:2
  En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.

  Lukas 2:32
  Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

  Lukas 8:16
  En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.

  Lukas 11:33
  En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.

  Lukas 11:35
  Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.

  Lukas 12:3
  Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.

  Johannes 1:4
  In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

  Johannes 1:5
  En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

  Johannes 1:7
  Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

  Johannes 1:8
  Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

  Johannes 1:9
  Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

  Johannes 3:19
  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

  Johannes 3:20
  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.

  Johannes 3:21
  Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

  Johannes 5:35
  Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.

  Johannes 8:12
  Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

  Johannes 9:5
  Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.

  Johannes 11:9
  Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in den dag? Indien iemand in den dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht dezer wereld ziet;

  Johannes 11:10
  Maar indien iemand in den nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is.

  Johannes 12:35
  Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.

  Johannes 12:36
  Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.

  Johannes 12:46
  Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat eenieder, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

  Handelingen 9:3
  En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;

  Handelingen 12:7
  En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.

  Handelingen 13:47
  Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

  Handelingen 16:29
  En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;

  Handelingen 22:6
  Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.

  Handelingen 22:9
  En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.

  Handelingen 26:13
  Zag ik, o koning, in het midden van den dag, op den weg een licht, boven den glans der zon, van den hemel mij en degenen, die met mij reisden, omschijnende.

  Handelingen 26:18
  Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.

  Handelingen 26:23
  Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke, en den heidenen.

  Romeinen 2:19
  En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;

  1 Korinthiërs 4:5
  Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.

  2 Korinthiërs 4:6
  Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

  2 Korinthiërs 6:14
  Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

  Efeziërs 5:8
  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

  Efeziërs 5:13
  Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

  Kolossensen 1:12
  Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;

  1 Timotheüs 6:16
  Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

  2 Timotheüs 1:10
  Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;

  1 Petrus 2:9
  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

  2 Petrus 1:19
  En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

  1 Johannes 1:5
  En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

  1 Johannes 1:7
  Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

  1 Johannes 2:8
  Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.

  1 Johannes 2:9
  Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.

  1 Johannes 2:10
  Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.

  Openbaring 18:23
  En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

  Openbaring 21:11
  En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.

  Openbaring 21:24
  En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.

  Openbaring 22:5
  En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

 10. Het Licht van de H.Geest is voortdurend in allen en alles werkzaam.

  Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
  De bruiloft van Kana
  –> Blijde mysteries

  De instelling van de eucharistie
  –> Droeve Mysteries ( de H.Mis is een kruisweg! )

  De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering
  De gedaanteverandering op de berg Tabor
  –> Glorievolle mysteries

 11. Beste Eric.

  – Wat schrijf je daar ? De instelling van de eucharistie zou kunnen horen bij de droeve mysteries ? De Eucharistie is een bron van grote genade en vreugde geworden voor ons, en daar is zeker niets droevig aan.
  – De instelling van de heilige Eucharistie werd in elk geval vroeger niet ingedeeld bij de droeve mysteries. Ze was nergens bij ingedeeld. Vandaar het goede initiatief van paus Johannes-Paulus II.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Ja, beste Eric, het is juist dat het Heilig Misoffer thuis hoort bij de droeve Mysteries. (niet vreugdevolle Eucharistie).
   De donderdag, de dag voor het H. Lijden van onze Heer Jezus Christus, stelde de Heer het H. Misoffer in.
   Dat was de vorm van het H. Sacrament. Maar het moest bekrachtigd worden door het Heilig Lijden, Heilige Kruisweg en Heilige Kruisdood van de Heer Jezus. Daar zonder zou er helemaal geen H. Misoffer zijn.
   Het is dan ook zo dat bij het begin van de canon van het H. Misoffer van iedere dag, juist na het Sanctus, dat de Priester het Te Igetur (het gebed voor de strijdende K. Kerk) bidt en vraagt aan de Almachtige Vader om de giften , gaven en heilige en onbevlekte offerande te willen zegenen…
   (Dat is natuurlijk de Hostie en de Wijn die kort daarop in de H. Consecratie zullen veranderen in het H. Lichaam en H. Kostbaar Bloed van de Heer Jezus, juist zoals het gebeurde op goede Vrijdag op de calvarieberg.)
   … die de Priester opdraagt voor Zijn H. Katholieke Kerk, voor haar in vrede te bewaren, te beschutten en te besturen, over de gehele aarde:
   En dan komt het!
   Te samen met onze Paus N… en onze Bisschop N… ; en alle rechtgelovigen…. nogmaals, alle rechtgelovigen en belijders van het Katholiek en Apostolisch geloof.
   Wel, de naam van een ketter en schurk noemen op de plaats van N… is een grote zondige misdaad voor het H. Aanschijn van de Almachtige Eeuwige Vader in de Hemel. Gans de Hemel huivert hiervan bij het noemen van de naam van een vijand van Zijn Kerk.
   Zoals ik hierboven aangetoond heb dat Wojtila Antipaus JPII, met zijn nepkerk, de kerk van de mens die zich gelijk aan Jezus stelt (zie mijn reactie van 14 oktober 2018 – 18:28 – hierboven), de wereld een rad voor de ogen draait en verantwoordelijk is voor het verlies van ontelbare zielen, ja, dan huivert gans de Hemel.
   Een ketter noemen bij dit gebed en in de ganse H. Mis is een misdaad die de H. K. Kerk veroordeelt met onmiddellijke excommunicatie.
   Niet steigeren en schuimbekken, Stinus!
   Zo zijn die zes Antipausen reeds vermeld in iedere H. Misoffer, evenals de ketterse bisschoppen.
   Ziet u, beste Eric hoe misdadig het is en hoe groot de strijd is?
   Ik haal Bergoglio nog niet aan, die een eenvoudige leek is. Hij heeft nog geen geldige Priesterwijding ontvangen.
   Ik kan hiervoor alle bewijzen naar voor brengen, maar let nu maar eens op de reacties op deze bijdrage, beste Eric.
   Heb goede moed, de strijd voor het ware geloof wordt nu gestreden.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 12. Inderdaad “Hoe zelfs een oproep voor het bidden van de Rozenkrans voor sommigen weer een reden is tot het zaaien van verdeeldheid…” En verdeeldheid zaaien is het werk van de duivel, de satan, de leugenaar van in het begin!
  Tot Petrus heeft Christus toch gezegd :” Gij zijt Petrus en op deze Rots zal ik mijn Kerk bouwen “? Dat geldt voor alle opvolgers van Petrus ; ook voor de H. Johannes Paulus II, Johannes Paulus DE GROTE, waarvan Mr. Peter zegt dat hij een antipaus is , een “afbraakpaus “, ’n lid van de vaticaanse conciliesekte etc…
  Mr. Peter schrijft dit alles hier niet alleen voor Stinus en Kurt, maar vooral voor de anderen die deze commentaren op dit forum lezen, omdat ze de waarheid, dat het ware Licht van Christus is, moge aanschouwen.”
  M.a.w. Mr.Peter is blijkbaar één van de enigen die de Waarheid heeft mogen aanschouwen . Al de rest , wij dus , wandelen in de duisternis .Heeft Christus tot Mr. Peter misschien gezegd :” Gij zijt Peter en op deze rots zal ik mijn Kerk (af)bouwen “?
  Laat ons, volhouden om iedere dag te BIDDEN i.p.v. eindeloos en oeverloos te discuteren en hatelijke woorden uit te spuwen als anti-paus en Vaticaanse sekte etc… Laat ons, volhouden om iedere dag een rozenhoedje te bidden ,en laat ons zoals we zaterdag op vele plaatsen deden ,de gehele rozenkrans met de blijde mysteries, de mysteries van het Licht, de droevige mysteries , de glorierijke mysteries te bidden voor de vrede in de wereld, voor de eenheid en vrede in de Kerk. En opdat het Licht moge worden voor zij die in de duisternis leven…
  En tot slot misschien is het beter dat Katholiek Forum de mogelijkheid om te reageren op de artikels voorgoed sluit. Met het lezen van de interessante en soms lange artikels heb ik alleszins al genoeg “leesvoer” , zodat ik de (ergernisgevende) meningen en bedenkingen van anderen niet moet erbij nemen …..

 13. – De 20 mysteries van de Rozenkrans zijn geordend in chronologische volgorde, volgens de gebeurtenissen in het leven van Maria en Jezus. Vroeger ontbrak het centrale deel in het leven van Jezus (doopsel, bruiloft van Kana, …). Met de mysteries van het licht is dat ten goede veranderd.
  – De naam van de mysteries is ook goed gekozen. Dat heeft Kurt grondig aangetoond (14 oktober 2018 – 13:52).
  – Conclusie : het is een goede wijziging geweest, behalve natuurlijk in de ogen van een paar eenmanskerkjes.

 14. Beste Paul,
  Ik probeer hier op uw laatste reactie het volgende te antwoorden, daar het niet lukt om het onder uw vraag te plaatsen.
  Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan op dit forum om de lezers te waarschuwen. Veel dank krijg ik hiervoor niet en dikwijls moet ik onterechte verwijten, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
  Ik vraag niet om Peter te aanschouwen, maar wel de waarheid te zoeken. Tenslotte, wie de waarheid zoekt, zoekt Hem die de Waarheid is.
  Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
  Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen. U kunt mij altijd vragen stellen hieromtrent.
  http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
  https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
  https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
  https://fsspx.be/nl
  Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
  Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

 15. Beste Renaat,

  Je woorden :
  “Laat ons volhouden om iedere dag te BIDDEN i.p.v. eindeloos en oeverloos te discuteren en hatelijke woorden uit te spuwen als anti-paus, Vaticaanse sekte etc…”
  zijn 100% waar. Ze moesten ze in een mooi kaderke zetten.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht