Paus Franciscus beschermt sinds vijf jaar de roze maffia!

“De Paus was reeds sinds 2013 , onmiddellijk na zijn verkiezing dus, ingelicht over de wandaden van kardinaal Theodore McCarrick. Hij heeft er niet enkel voor gekozen niets te doen, hij heeft kardinaal McCarrick zelfs gekozen als één van zijn bevoorrechte adviseurs voor de benoemingen van de bisschoppen en kardinalen in de Amerikaanse Kerk. In de praktijk heeft de huidige Paus gedurende vijf jaar de kardinaal in bescherming genomen, terwijl hij goed wist dat deze schuldig was aan het seksueel misbruik van tientallen seminaristen en jonge priesters.”

Deze zware beschuldiging komt zomaar niet uit het niets aanwaaien. Zij komt van  aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig secretaris voor Vaticaanstad  en nuntius in de Verenigde Staten. Hijzelf heeft de Paus in 2013 persoonlijk ingelicht over het wangedrag van de homoseksuele kardinaal McCarrick. Bergoglio heeft alles echter in de doofpot gestoken. Nu alles naar buiten komt en na de weigering van de Paus om maar met een woord te reppen over de rol van de homoseksualiteit in heel dit drama, heeft de diep verontwaardigde aartsbisschop Vigano zijn getuigenis in een document van tien pagina’s gebundeld, dat op 26 augustus verschenen is in de Italiaanse krant “La Verita”.

“In werkelijkheid, zo schrijft Vigano, was McCarrick gedurende lange jaren de voornaamste adviseur van de Paus voor de Amerikaanse aangelegenheden. De benoemingen van de progressieve Blaise Cupich te Chicago en van William Tobin in Newark , werden geregeld door Mccarrick, Oscar Maradiaga en Wuerl. De benoeming van Robert McElroy in San Diego werd eveneens op dezelfde manier geregeld… McElroy was eveneens op de hoogte van het misbruik door McCarrick, zoals duidelijk blijkt uit een brief die op 28 juli 2016 door Richard Sipe naar hem verstuurd werd…”.

Op basis van al die feiten trekt aartsbisschop Vigano de volgende besluiten: “Paus Franciscus heeft meermaals een volledige transparantie gevraagd in de Kerk, zowel van de gelovigen als van de bisschoppen.Welnu, de gelovigen over heel de wereld eisen nu ook van hem dat hij daarin het voorbeeld geeft. Hij moet zeggen dat hij op de hoogte was van de misdaden begaan door McCarrick, die zijn gezag misbruikte tegenover seminaristen en priesters. De Paus werd in elk geval hiervan door mij  reeds op de hoogte gebracht op 23 juni 2013 en toch heeft hij hem verder in bescherming genomen. Hij heeft geen rekening gehouden met de sancties die Paus Benedictus tegen hem had uitgevaardigd en samen met Maradiaga heeft hij hem tot zijn vertrouwensman en adviseur aangesteld. In dit uiterst dramatisch moment voor de universele Kerk, moet de Paus zijn vergissingen erkennen en overeenkomstig het principe van zero tolerantie, moet hij als eerste het goede voorbeeld geven aan de kardinalen en bisschoppen, die de wandaden van McCarrick toegedekt hebben. Hij is het aan de Kerk verplicht samen met hen zijn ontslag aan te bieden!

Straffe woorden van een aartsbisschop, die van veel moed getuigen! Hij roept tevens zijn collega-bisschoppen op om de stilte te doorbreken en zo de wijd verbreide omerta-cultuur(zwijgplicht) te overwinnen. Hij roept ook op om alle gevallen van misbruik waarvan zij weet hebben, te melden aan de media en aan de burgerlijke overheid. Laten wij luisteren naar de meest krachtige boodschap van Johannes-Paulus II, zo beëindigt hij zijn getuigenis: “Vrees niet! Vrees niet!”

Auteur:Veroon ter Zee

24 commentaren op “Paus Franciscus beschermt sinds vijf jaar de roze maffia!

 1. Temidden van de openbarstende etterbuil trekt Zijne Heiligheid aan de touwtjes: wie links-liberaal lult mag voortdoen, blijven en wordt zelfs gefêteerd. Hoe lang zal dit gezwel de Kerk nog verzieken? Rot tot op het bot. Het zal verdorie je kind maar wezen! Ik kan de hypocriete verontwaardigingen en de foute excuses steeds minder verdragen. Zal Franciscus deze keer (net als McCarrick’s opvolger Donald Wuerl) andermaal verklaren van niets te hebben geweten of ligt Chili nog te vers in het geheugen van de voor hem o zo bepalende media? Per slot van rekening kun je het klootjesvolk niet blijvend voor de gek houden..

 2. ☩JMJ☩

  Ofwel komen de Katholieke gelovigen in opstand tegen de pedofiele en sodomitische smeerlapperij die de geheime sekten in de clericale rangen geplant hebben, en dwingen zij de niet-pedofiele en niet-sodomitische prelaten om eindelijk op forse wijze in actie te schieten om de Kerk te zuiveren van alle satanische loge-agenten, ofwel zullen de sekten mogelijk de schandalen die zij zelf uitgebroed hebben gebruiken (zoals van in het begin hun plan was) om een bloedige revolutie te ontketenen door de volkswoede daartoe te manipuleren, zodat goede, onschuldige, heilige priesters overal ter wereld met hun bloed de prijs zullen betalen voor de wandaden van de infiltranten.

  Hoog, hoog, zeer hoog tijd dat wij als Katholieke gelovigen op gecoördineerde wijze strijd gaan voeren om onze Heilige Moeder, de Kerk, uit de wurggreep van de vrijmetselaars te bevrijden. Die verwijfde, stinkende, ontaarde keutels allemaal, gelijk Coccopalmerio, zijn onwaardig om het geestelijk kleed te dragen en moeten gelaïciseerd worden. Mottigaards allemaal! Wij willen onze Kerk terug! Leg uw ambten neer, duivelaanbiddende onderkruipers! Hou op met geluiden te maken met uw bakkes, en doe voor één keer eens iets goeds in uw leven door afstand te doen van uw kerkelijke ambten. Hypocrieten, gedegenereerden; hoor de stemmen van het bloed uwer slachtoffers die van de aarde opstijgen tot de Heer God van de Machten. Hij heeft gezien, en Hij heeft het gehoord. Wee u, lafhartige, achterbakse sukkelaars! Doe boetvaardigheid opdat ge nog kunt ontkomen aan de onsterfelijke vlammen van de gehenna.

  En gij, Bergoglio, vuile slippendrager van de Rothschilds en Rockefellers, laïciseer uw perverse vrienden, zet hen op straat en TREED AF!

  1. “Wij willen onze Kerk terug!”

   Dit was een verkeerde expressie; zij kunnen de Kerk immers niet van ons wegnemen, doch wij zijn leden van de Kerk die deze rotzakken gegijzeld houden met hun geloofsafbraak en perversiteiten. Laat er open oorlog zijn vanwege de gelovigen tegen de gruwelijkheden binnen de clerus, anders zal er mogelijk een open oorlog komen vanwege de ongelovigen tegen de Heilige Kerk met de schandalen slechts als voorwendsel.

 3. Iedereen moet gaan praten – maar dan ook iedereen.
  En wees vooral niet bang van sommige clericus die je gaan intimideren, kwaad gaan spreken, negeren en de spot met je zullen drijven. Ze gaan hun gemakkelijk luxe leven en hun vele seksavonturen in het verborgen zomaar niet afstaan. Daarvoor zijn er heel wat clericus ingetreden.
  Niet voor God, maar uit gemakzucht. En die maken nu de kerk ziek en duivels..
  Die moeten zo snel mogelijk weg – zodat de roepingen van God eindelijk hun werk kunnen doen en de kerk opnieuw kunnen opbouwen. En de enigste weg is ieder dispuut over misbruik en niet alleen seksueel, ook psychisch misbruik erover praten en in opstand komen en liefst met heel velen. Ik kies voor de kerk van God – ik heb niet gekozen voor een kerk van de duivel.

 4. Beste Benjamin,
  Ik begrijp uw woede bij al dat onrecht, zoals u o.a. schrijft: “En gij, Bergoglio, vuile slippendrager van de Rothschilds en Rockefellers, laïciseer uw perverse vrienden, zet hen op straat en TREED AF!”
  Die man zal niet aftreden. Het is hetzelfde als u zou vragen aan de grootmeester van de loge het Grootoosten om geen vrijmetselaar meer te zijn. Volgens de goddelijke wet hebben zij nooit tot de clerus behoort, daar een clericus uit liefde tot God zijn leven opoffert in navolging van Hem die hij gedurende zijn leven lang zal dienen.
  Als er geen mensen waren die deze clerus als dusdanig zouden beschouwen, dan hadden die veel minder zielen kunnen misleiden. Alles komt erop aan om te zien welke boom welke vruchten draagt.
  Mij stoort het niet dat deze met zoveel naar zwavel ruikende tamtam en valse nederigheid de wereld misleiden, daar God dit toestaat. Waarom? Wel, omdat God zielen wil die een rotsvast geloof hebben, zuiver goud wil God, niets anders. Het is het op proef stellen van het geloof van eenieder. God vraagt aan eenieder: bemint ge mij boven alles? Dat is de huidige tijd.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Peter: “Volgens de goddelijke wet hebben zij nooit tot de clerus behoort, daar een clericus uit liefde tot God zijn leven opoffert in navolging van Hem die hij gedurende zijn leven lang zal dienen.”

   Dat iemand de theologale deugd van de Godsliefde niet bezit wil niet zeggen dat hij niet geldig een clericaal ambt zou kunnen schragen. Er zijn in de geschiedenis veel slechte bisschoppen en priesters geweest die de zuivere liefde tot God niet in hun harten droegen, zodanig dat Kerkvaders zeiden dat de weg naar de hel geplaveid ligt met de schedels van bisschoppen en priesters. Neen, het is niet dat slechte clerici geen clerici zijn, maar het kwaad waar we mee zitten is dat een kabal van boosaardige hiërarchen de Kerk gegijzeld houden door valse goden te aanbidden, de pseudogoden der volkeren, net zoals in het Oud Testament, toen de Profeten eveneens toornden tegen afgoderij binnen de priesterlijke stand.

   Reeds in de dagen van de herderskinderen te Fatima zei O. L. Vrouw dat de zielen gelijk bladeren in de hel vielen; helaas, hoe zeer zullen de aantallen in onze dagen nog vermenigvuldigd zijn tegenover toen?

    1. Ik onderschrijf nog steeds mijn citaat: “Citaat Peter: “Volgens de goddelijke wet hebben zij nooit tot de clerus behoort, daar een clericus uit liefde tot God zijn leven opoffert in navolging van Hem die hij gedurende zijn leven lang zal dienen.”
     Eerst en vooral, om mijn citaat te begrijpen, is het een feit dat een clerus tot deze stand wordt verheven door een geldige wijding. Vandaar mijn “nooit tot de clerus behoort,”. Indien een seminarist voor het ambt van priester kiest, is het zijn plicht te onderzoeken of de leer die hem wordt gegeven, de ware leer is en of de wijding wel de wijding is dat hem in het priesterschap plaatst, evenals te onderzoeken of de bisschop die hem zal wijden, een geldig gewijd bisschop is. Vandaar mijn: “daar een clericus uit liefde tot God zijn leven opoffert in navolging van Hem die hij gedurende zijn leven lang zal dienen.” Het is door de waarheid te zoeken, te vinden en te dienen, daar God de opperste waarheid is, dat de priesterwijding in waarheid moet gebeuren en daardoor God te dienen tot aan het levenseinde van de priester.
     Citaat Benjamin: “Er zijn in de geschiedenis veel slechte bisschoppen en priesters geweest die de zuivere liefde tot God niet in hun harten droegen, zodanig dat Kerkvaders zeiden dat de weg naar de hel geplaveid ligt met de schedels van bisschoppen en priesters.”
     Inderdaad, het waren geldig gewijde priesters en bisschoppen die hun belofte gedaan tijdens hun wijding, niet volbrachten en volharden in het kwaad. Het zijn dan ook die bisschoppen en priesters, ondanks hun geldige wijding, die de Kerkvaders veroordeelden daar ze Gods genaden, door hun onveranderd slecht gedrag, verantwoordelijk waren voor het verliest van vele zielen.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Eerst en vooral, om mijn citaat te begrijpen, is het een feit dat een clerus tot deze stand wordt verheven door een geldige wijding.”

      Intrede in de clericale status is een juridische daad (incardinatie) van de bisschop, en vloeit niet voort uit het Wijdingssacrament. In de tridentijnse Ritus werd men trouwens reeds clericus nog voordat men tot diaken gewijd werd.

      Verder hangt de sacramentele geldigheid van wijdingen af van de geldigheid van de vorm, de materie en de sacramentele intentie, hetgeen in de novus ordo ritus, ofschoon een slechte ritus, nog intact is.

     2. Citaat Benjamin: “Citaat Peter: “Eerst en vooral, om mijn citaat te begrijpen, is het een feit dat een clerus tot deze stand wordt verheven door een geldige wijding.”
      Het gaat hier wel degelijk over de geldige priesterwijding “dat een clerus tot deze stand wordt verheven door een geldige wijding.”
      Citaat Benjamin: “Verder hangt de sacramentele geldigheid van wijdingen af van de geldigheid van de vorm, de materie en de sacramentele intentie, hetgeen in de novus ordo ritus, ofschoon een slechte ritus, nog intact is.”
      Hmmm.
      Eens kijken wat van die “geldig” is.

      In de traditionele ritus spreekt de bisschop de wijdeling aan en zegt:
      “Want het is de plicht van een priester om offers te brengen
      , om te zegenen, te leiden, te prediken en te dopen. ”
      Deze vermaning is afgeschaft.

      De litanie van de heiligen volgt dan in de traditionele ritus. Het is weggelaten in het Nieuwe
      ritus. De nieuwe ritus schaft de volgende niet oecumenische bewering af:
      “Dat U zich allen zou herinneren die zijn afgedwaald van de eenheid van de Kerk,
      en leid alle gelovigen naar het licht van het evangelie.”
      Verder in de traditionele ritus, na het uitspreken van de essentiële vorm, die veranderd is in
      de nieuwe ritus (zie hierboven), zegt de bisschop opnieuw een gebed, dat het volgende omvat:
      “Het is hun taak om te veranderen met onbevooroordeelde zegen voor de dienst aan uw volk,
      brood en wijn in het lichaam en bloed van uw zoon.”
      Dit gebed is weggelaten!!!!!

      In de traditionele ritus, de bisschop dan luidt de Veni Creator Spiritus.
      Terwijl elk zalving priester hij zegt:
      “Gewaardig u Heer, om deze handen te heiligen en te heiligen door deze zalving en onze
      zegen. Dat wat ze ook zegenen, gezegend kan worden, en wat ze dan ook toewijden
      kan worden gewijd en geheiligd in de naam van onze Heer Jezus Christus.”
      Dit gebed is afgeschaft.

      En dit gebed was zo belangrijk dat het zelfs werd genoemd door Pius XII in ‘Mediator Dei’
      Bemiddelaar Gods. # 43:
      ‘Mediator Dei’ Paus Pius XII, (# 43), 20 november 1947: “… zij alleen [priesters] zijn
      gemerkt geweest met het onuitwisbare teken ‘conform’ Christus de priester, en dat hun
      handen alleen gewijd zijn opdat wat ze ook zegenen kan gezegend zijn, alles wat ze heiligen, kan heilig en heilig worden, in de naam van onze Here Jezus Christus.”

      Merk op dat Pius XII, spreekt over hoe priesters zijn gemerkt in de wijding, en
      verwijzing maakt naar dit zeer belangrijke gebed, dat specifiek was afgeschaft door Paul VI’s nieuwe 1968 Ritus.”

      Kort na dit gebed in de traditionele ritus, zegt de bisschop tegen elke wijdeling:
      “Ontvang de macht om offers te brengen aan God, en het H. Misoffer op te dragen, zowel voor de
      levenden en de doden, in de naam van de Heer.”
      Dit uitzonderlijk belangrijke gebed is afgeschaft in de Nieuwe Ritus!!!!!!

      In de traditionele ritus concelebreert de nieuwe priesters dan de H. Mis met de bisschop. Aan het einde, knielt elke nieuwe priester voor de bisschop die beide handen op de kop van elk legt en zegt:
      “Ontvang de Heilige Geest. Wiens zonden gij zult vergeven, ze zijn hun vergeven; en
      van wiens zonden u zult behouden, zij worden behouden.”
      Deze ceremonie en gebed zijn afgeschaft.

      In de traditionele ritus:

        “… de nieuwe priesters beloven dan gehoorzaamheid aan hun bisschop die hen ‘vermaant’
      om in gedachten te houden dat het offeren van de Heilige Mis niet vrij is van risico’s en dat ze zouden moeten leren alles wat nodig is voor vlijtige priesters vooraleer zo’n angstige verantwoordelijkheid te ondernemen. ‘
      Deze vermaning is afgeschaft.

      Eindelijk, voor het voltooien van de Mis, deelt de bisschop een zegen uit:

      “De zegen van God de Almachtige, de Vader de Zoon en de Heilige Geest dalen neder op u en maken u een gezegende in de priesterlijke Orde, waardoor u herstellende offers voor de zonden van het volk aan de Almachtige God zult brengen. ‘
      Deze zegening werd afgeschaft!!!!!

      Conclusie:
      Het is volledig duidelijk uit deze feiten dat er geen intentie in het Nieuwe Ritus aanwezig is om een echte offerpriester te wijden. Elke verplichte verwijzing naar de ware offerpriester werd opzettelijk verwijderd, net als in de anglicaanse ritus – welke ongeldig verklaard is voor dezelfde reden door paus Leo XIII.

      Zo, ik kan nog verder uitbreiden over dit onderwerp zodat men klaar en duidelijk kan besluiten dat mensen die door de NO ritus “geconsacreerd” zijn, werkelijk niets met het priesterschap te maken hebben. Zelfs als zou ook nog de NOM mis een Gods welgevallig offer zijn, zou het bij een NO “priester”deze niet mogelijk zijn.

      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

 5. Op de site van het NOS nieuws staat ook dat Paus Franciscus al 5 jaar lang afwist van het misbruik. Er staat ook dat Aartsbisschop Vigano wil dat Paus Franciscus aftreed. Daar ben ik het volledig mee eens. Deze Paus gedraagt zich als een echte dictator met alle ontslagen van mensen die het niet met hem eens zijn, mensen die vast willen houden aan de kerk zoals Jezus het bedoelt heeft. En dan ook nog dit, dat hij al jaren lang afwist van het misbruik en niets gedaan heeft om in te grijpen dat kan niet, deze Paus moet zo snel mogelijk weg.

 6. ☩JMJ☩

  Aartsbisschop Viganò zou gevlucht zijn voor zijn leven naar een verborgen locatie.

  Bid voor hem.

 7. Ik bestudeerde een stuk op de New York Times ( https://www.nytimes.com/2018/08/26/world/europe/pope-ireland-sexual-abuse-letter-vigano.html )en kom tot de volgende conclusie, en wil eens een andere kant belichten, als het mag;

  Wie weet is het verhaal én de bedoeling van alles wel heel anders.
  Misschien valt dit alles wel onder het hoofdstuk stemmingmakerij, roddel en achterklap.

  Want wat weten we nu werkelijk zéker en wié zegt wat en waarom? En wat is bewezen? En waarom moet hier zoveel aandacht voor zijn? Ik geloof dat er (nu) misschien kerkpolitiek bedreven wordt. (Veganò daar is iets mee, die was net zijn mooie baan kwijt, bijvoorbeeld. Er kan dus meer meespelen.)

  Francis zoekt het wat mij aangaat dus maar zelf uit, daar heeft hij zijn mensen voor en is hij capabel genoeg voor, denk ik.
  Maar laten de media (ook hier, op deze site dus) zich er niet mee bemoeien a.u.b.?
  Want, als er een probleem is binnen de kerk, dan zijn daar oplossingen voor binnen de kerk. Dat hoeft dus niet gemeld te worden aan het volk. Daarom zit er iets achter, denk ik. (Het gaat dan om beïnvloeding van het volk, lijkt mij.)

  (Je maakt een kerk trouwens wel lekker snel ongeloofwaardig, door een kardinaal van seksueel misbruik van jonge seminaristen jonge priesters te beschuldigen. En het heeft ook iets grappigs, dat verleiden.) (De kardinaal vraagt zich trouwens zelf af of hij misschien de fout had gemaakt in hetzelfde bed te slapen met enkele seminaristen in zijn strandhuis.)

  Ik vind het dus raar dat er (ook hier) zo breed uitgemeten wordt over dit. Wat gaat ons dit eigenlijk aan?

 8. Aanvulling:
  ” (De kardinaal vraagt zich trouwens zelf af of hij misschien de fout had gemaakt in hetzelfde bed te slapen met enkele seminaristen in zijn strandhuis.)”, dat meen ik gelezen te hebben, maar hij zou zoiets ‘gemompeld hebben.’.
  Nogmaals, het is eens een hele andere kritische insteek, maar ik weet ook niet veel zeker en geef hier een mening, gebaseerd op weinig zekere kennis.
  Maar mijn conclusie blijft: er zit iets misschien (anders) achter. Deze zaak vind ik een zeer vreemde bijsmaak hebben.

  1. Misschien uzelf best eens wat beter informeren over de hele zaak? Wat tips: OnePeterFive, Lifesetenews en Church Militant dat nu de zaak grondig onderzoekt.
   En “wat gaat ons dit eigenlijk aan”??? Eh…pardon? Wakker???

   1. Bart,

    Jij denkt dat je top-politiek van het Vaticaan op het Internet vindt? Ik dacht het niet. Dus bespaar me ja linkjes. Ik wil gewoon feiten weten. En die weet ik niet. Wat is bewezen? Zeg jij het dan?
    ‘En “wat gaat ons dit eigenlijk aan”??? Eh…pardon? Wakker???’
    Pardon? Er is kerk-recht en burgerlijk recht. Wij hebben met de laatste te maken, als burgers. De clerus valt onder kerkelijk recht. Dus die heeft hun eigen juridisch afdeling, dacht ik. Dus, wij, gewone burgers hebben daar niets mee van doen. Vandaar dat ik het vreemd vind dat een wereldlijke pers over kerkelijke gebeurtenissen meedeelt. Dat is hun taak niet.

    Wanneer kerkleden (dus geen burgers) de wereldlijke pers zoeken, dan klopt dat niet. Dan wil men het volk iets vertellen. En dat klopt niet.

    Scheiding van kerk een staat denk ik ook aan.

 9. @ Raphaël
  De slaafsheid die u vertoont zonder het minste geestelijk inzicht of verlangen daarnaar kan men reeds ruim een halve eeuw overal waarnemen.
  U beperken tot uw eigen protestants wereldje dat al heel lang een vorm van NOM is en braafjes met gesloten ogen de nieuwe wereldreligie aanhangen daar komt uw ziel niet ver mee en dat strookt niet met God’s plan om de Kerk als geestelijke Bruid te koesteren, te behartigen, te leiden.

  De afvallige geestelijken koesteren, behartigen en leiden alleen zichzelf in hun wereldse en fysieke verlangens en laten al of niet opzettelijk alle andere zieltjes verglijden naar de duistere afgrond, ja, sommigen leiden hen daar opzettelijk naartoe.
  Open uw ogen.

  1. ‘De slaafsheid die u vertoont zonder het minste geestelijk inzicht of verlangen daarnaar kan men reeds ruim een halve eeuw overal waarnemen.’
   antw: Hoe kunt u nu slaafsheid lezen uit mijn analyse? En een gebrek aan geestelijk inzicht stelt u ook. En u neemt ook waar dat ik geen verlangen zou hebben naar geestelijk inzicht? Uit dat kleine stukje tekst, dat bedoeld is als analyse van wat er nu éigenlijk precies aan de hand is? U durft wel zeg.

   ‘U beperken tot uw eigen protestants wereldje dat al heel lang een vorm van NOM is en braafjes met gesloten ogen de nieuwe wereldreligie aanhangen daar komt uw ziel niet ver mee en dat strookt niet met God’s plan om de Kerk als geestelijke Bruid te koesteren, te behartigen, te leiden.’
   antw: En u kan ook lezen dat ik protestants zou zijn? Zeg, u heeft een grote fantasie. Ik kan u écht niet volgen daarin.

   ‘De afvallige geestelijken koesteren, behartigen en leiden alleen zichzelf in hun wereldse en fysieke verlangens en laten al of niet opzettelijk alle andere zieltjes verglijden naar de duistere afgrond, ja, sommigen leiden hen daar opzettelijk naartoe.
   Open uw ogen.’
   antw: Neemt u het niet allemaal te zwaar op? Er IS nog geen rechtszaak geweest. Zullen we die niet eerst even afwachten alvorens te oordelen? Een rechter oordeel over de zaak; die kent alle ins en outs als het goed is, en daarom kan die beter oordelen dan wij, zo van de zijlijn.

   Ik begrijp echt niet hoe u (en anderen hier) toch zo hard van stapel kunnen lopen. Als er afvallige clerus is, dan zal de hoogste in rang daarover wel (laten) oordelen. Daar vertrouw ik op. Ik ga vooralsnog niet oordelen over iemands homoseksualiteit. Dat is zijn ding, maar als het goed is zal hij het bij gevoel houden, zoals het betaamt.

   Ik hoop echt dat u wat milder zult oordelen en wachten op een rechterlijke uitspraak.

   1. En met rechter en rechtszaak bedoelde ik de rechter van de Kerk en de rechtszaak die de Kerk dient te doen uiteraard. Volgens de gewone rechter zal er wel niets aan de hand zijn, en de kerkelijke rechter zal wel zien of de belangen van de Kerk niet geschaad zijn. Die rechter gaat daar dus over.

    Maar na een paar dagen nog te hebben gewacht, blijft mijn insteek zoals die is. Kritisch, maar eerlijk. Het kan best zijn dat er viespeuken rond lopen in de top, die vind je overal, dat soort, maar voorzichtig met oordelen blijft.

    Maar dat er politiek op hoog niveau gepeeld wordt door belanghebbenden (behalve dan de ‘dader’), dat spreekt voor zich, denk ik. Machtsstrijden zijn van alle tijden. Men moet (en zeker ook met het Internet) altijd voorzichtig blijven.

 10. ☩JMJ☩

  Een kerkelijk overste die zijn gezag misbruikt door zijn seminaristen te perverteren tot tegennatuurlijke zonde begaat een afschuwelijke misdaad van geestelijke incest, want van oversten wordt verwacht dat zij voorbeelden van paterniteit zijn voor degenen die aan hun leiding zijn toevertrouwd. Zij behoren vaders te zijn voor de jongemannen die een roeping menen te onderscheiden, vaders die hen bijstaan om hun geestelijk en intellectueel leven te cultiveren ter voorbereiding op de dienst van de Heilige Kerk. Paus Franciscus met zijn nauw verweven club van intriganten is een vernietiger van het geestelijk leven, een verwoester van het geopenbaard geloof en van de zuivere moraal; hij is een kankergezwel dat zijn verziekende invloed gelijk een weerzinwekkende walm over de aarde verspreidt. Hij is het natuurlijk resultaat van de novus ordo revolutie die reeds decennia de Kerk teistert, en is de incarnatie ervan.

  Degenen die op het internet aan het oproepen zijn tot inmenging van de wereldlijke arm in de misbruikschandalen beseffen niet dat misbruikende clerici en de heersende politici onderdeel zijn van dezelfde pedo-sodomitische kabal. Zij verschijnen bij dezelfde zwarte missen en vergrijpen zich aan dezelfde slachtoffers. Het is noodzakelijk dat alle serieuze Katholieken de Katholieken in het Vaticaan steunen die ondergronds een stille strijd aan het voeren zijn tegen Bergoglio. Dat ondergronds verzet was er reeds in de dagen van Kardinaal Ottaviani ten tijde van het Concilie, en het is nodig dat we op gecoördineerde wijze samenwerken om zodanig morele druk te leggen op Bergoglio dat hij niet anders meer durft dan aftreden, en vervolgens, om ervoor te zorgen dat in het daaropvolgend conclaaf maçonnieke politieke machten niet voor de zoveelste keer de bovenhand halen in de pauskeuze en dat een waardig, contra-revolutionair man tot de Troon van Petrus verheven wordt.

  Wij, Katholieken, moeten leren van op een betere wijze gecoördineerd samen te werken. De revolutionairen gaan steeds te werk op een berekende collectieve wijze, en de tijd dringt dat wij niet langer verstrooid blijven liggen hier en ginder, en dat we coöpereren om den Apostolische Zetel te bevrijden van de satanische bezetting.

  1. “Degenen die op het internet aan het oproepen zijn tot inmenging van de wereldlijke arm in de misbruikschandalen”

   Sorry, ik bedoelde natuurlijk het oproepen tot inmenging van de wereldlijke arm in het onderzoek betreffende de misbruikschandalen.

   1. Hadden we wel begrepen, beste Benjamin.
    Maar ik ben het volledig met u eens en u doet er goed aan hier een duidelijke oproep op deze wijze te doen.
    Inderdaad juist:”Degenen die op het internet aan het oproepen zijn tot inmenging van de wereldlijke arm in de misbruikschandalen beseffen niet dat misbruikende clerici en de heersende politici onderdeel zijn van dezelfde pedo-sodomitische kabal”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht