Is de vermeende bisschopswijding van Koen Vanhoutte een zonde tégen de Heilige Geest?

 

Op 18 mei 2018, benoemde paus Franciscus, Koen Vanhoutte tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De wijding van Koen Vanhoutte tot bisschop had plaats op zondag, 2 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Jozef De Kesel leidde de plechtigheid. Niemand kan echter ontkennen, dat over de vermeende bisschopswijding van Vanhoutte de lange schaduw van het recente seksschandaal in de Verenigde Staten hangt. Sinds kort weten we, dat paus Franciscus de homo-maffia binnen de Kerk promoot door bij voorkeur (vermeende) homoseksuelen tot bisschop te benoemen. Aangezien in verband met de toediening van een Sacrament, homoseksualiteit een ernstig gebrek aan intentie betekent, zou het kunnen, dat paus Franciscus niet de intentie had om “te doen wat de Kerk doet”. Dit zou de toediening van het Sacrament ongeldig maken. Ook het recente verleden in het bisdom Brugge met de exploten van Roger Vangheluwe, de homoseksuele bisschop van Brugge, en de dubieuze rol die Koen Vanhoutte daarin gespeeld heeft, hangt als een zwaard van Damocles boven Vanhoutte. Damocles was in de Griekse Oudheid een hoveling van Dionysius de Oudere, tiran van Syracuse. Hij was een vleier die tegen Dionysius zei hoe iedereen hem wel benijdde. Dionysius bood hem daarop een banket aan in zijn paleis. Eerst vond Damocles het fijn om in die weelde te vertoeven, tot hij merkte dat er boven zijn hoofd door Dionysius een zwaard aan een paardenhaar was opgehangen om het gevaar te illustreren waardoor iemand die machtig is, voortdurend wordt bedreigd. Onmiddellijk verloor Damocles de wil om in deze weelde te leven. Helaas kan dit laatste van onze bisschoppen niet worden gezegd.

In de Codex van het Canonieke Recht lezen we aangaande de geldigheid van rechtshandelingen, dat voor de geldigheid van een rechtshandeling wordt vereist dat ze gesteld wordt door een daartoe bekwaam persoon en dat ze datgene inhoudt wat de handeling zelf wezenlijk constitueert, alsook de vormvereisten en de elementen die door het recht voor de geldigheid van de handeling opgelegd zijn (Canon 124). Een handeling gesteld uit onwetendheid of dwaling die datgene betreft wat haar wezen uitmaakt of die neerkomt op een conditio sine qua non, is ongeldig (Canon 126). In de ritus van de voltrekking en toediening van ieder Sacrament maakt men terecht onderscheid tussen het ceremoniële gedeelte en het wezenlijke gedeelte, dat gewoonlijk de stof en de vorm genoemd wordt. Allen weten verder, dat de Sacramenten der Nieuwe Wet, als zijnde zinnelijk waarneembare tekenen, die onzichtbare genade uitwerken, van de ene kant de genade, die zij uitwerken, moeten beduiden, en van de andere kant de genade, die zij beduiden, moeten uitwerken. Deze betekenis moet weliswaar in de gehele wezenlijke ritus, dus in stof en vorm, gelegen zijn, maar behoort toch voornamelijk tot de vorm; immers, de stof is het gedeelte dat uit zich niet bepaald is, maar dat door de vorm bepaald wordt. Dit onderscheid komt bij het Sacrament van het Priesterschap bijzonder helder uit. Immers, de stof, voor zover deze hier ter sprake komt, is de handoplegging. Deze handoplegging heeft uit zich geen bepaalde betekenis, en men gebruikt ze evenzeer bij sommige wijdingen als bij het Vormsel, maar wordt bepaald door de vorm.

In het specifieke geval van Koen Vanhoutte kunnen we er vanuit gaan, dat de stof wel in orde zal zijn. Echter, er stelt zich een ernstig probleem aangaande de intentie, die een conditio sine qua non is. Over de bedoeling en de intentie, als zijnde op zich iets inwendigs, oordeelt de Kerk niet. Maar, voor zover de intentie zich naar buiten openbaart, moet de Kerk er wél over oordelen. Zo dikwijls iemand nu voor het voltrekken en toedienen van een Sacrament de vereiste stof en vorm ernstig en volgens de ritus heeft aangewend, wordt hij daardoor alleen reeds geacht de intentie gehad te hebben om “te doen wat de Kerk doet”. Echter, zelfs indien de Katholieke ritus wordt gevolgd, maar wanneer het klaarblijkelijk de bedoeling was om te verwerpen “wat de Kerk doet” en wat krachtens de instelling door Christus tot het wezen van het Sacrament behoort, dan is het zonneklaar, dat niet slechts de voor de geldigheid van het Sacrament benodigde intentie ontbreekt, maar dat er zelfs een intentie is, die tégen het Sacrament ingaat en er mee in strijd is.

De intentie van paus Franciscus en de intentie van Jozef De Kesel die de benoeming van Koen Vanhoutte achter de schermen heeft gefixt, kunnen in zekere zin als een zonde tégen de Heilige Geest worden geïnterpreteerd. Het is mogelijk – en zelfs waarschijnlijk gezien de aanwezigheid in een rolstoel van Godfried kardinaal Danneels van de ‘Maffia van Sankt Gallen‘ – dat men met de benoeming en de wijding van Koen Vanhoutte niet de bedoeling had om “te doen wat de Kerk doet”. Dit zou betekenen, dat de bisschopswijding van Koen Vanhoutte, volstrekt ongeldig is en te ene male nietig geweest is en nóg nietig is en blijft.

 

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Author: Mathieu Albert

23 thoughts on “Is de vermeende bisschopswijding van Koen Vanhoutte een zonde tégen de Heilige Geest?

 1. Toch allemaal wat vergezocht. Ik erger me meer aan sommige uitspraken van kard. De Kesel in zijn preek. “We moeten niet zwaaien met geboden …”. Koren op de molen van de mensen die denken dat het katholieke geloof geen geboden en wetten kent. Zodanig dat ze nog fanatieker hun zelfgemaakte wet gaan aanhangen : ik doe in mijn geloof gewoon wat ik zelf goed acht.

 2. Homonetwerken in de Kerk, onze kardinaal die zegt respect te hebben voor homoseks en de waarheid daaromtrent openbaar tegenspreekt. De clerus alhier die altijd maar zwijgt. Een meer dan dubieuze paus. Sorry, deze bisschopswijding maakt op mij nog weinig indruk. Ik zou betrokken moeten zijn met onze herders maar ik zie geen reden meer.

 3. Ik ben overtuigd dat Mgr.Koen Vanhoutte een goeie bisschop zal zijn. Hij is niet die man die vaak door het slijk wordt getrokken en met het badwater van anderen wordt doorgespoeld. Ik ken Mgr.Koen vanaf mijn seminarietijd. We zijn immers van hetzelfde ingangsjaar in het Seminarie te Brugge en ik heb hem steeds gewaardeerd. Een schrandere geest maar vooral een biddende man en spiritueel sterk. Ik hoop dat hij ook in zijn eenvoud en geloof dezelfde blijft als steeds. Ook hij kan niet toveren en krijgt alles over zich heen. Maar mag ik één ding duidelijk stellen: Mgr Koen Vanhoutte verdient mijn volle steun en ‘geruchten’ en zogenaamde nalatigheden zijn hem vreemd. Zijn bescheidenheid is misschien de reden waarom velen gaan gissen en besluiten. Doe dat niet! En bepaal zelf niet wat de H.Geest doet. Laat Hem werken en probeer Hem ook te beluisteren in uw hart. Ik vertrouw er op dat Mgr.Koen een goeie herder zal zijn en breek dit niet af. Priester Philippe Vindevogel – Poperinge.

  1. Ik waardeer uw bijdrage aan dit forum, eerwaarde. Ik wil allerminst vooruitlopen op het functioneren van Mgr.Vanhoutte. Ik hoop alleen dat hij, wat meer dan zijn confraters van de afgelopen decennia, op durft te komen voor bepaalde kerkelijke standpunten die heden ten dage zo actueel zijn. Humanae Vitae (Jawel!!), de lhgbtq-waanzin, abortus, in welke staat men de communie niet mag ontvangen, het voortdurende liturgisch gefrutsel en nog veel meer. De bisschoppen lijken zo bang om de politieke correctheid te mishagen en durven niet op te komen voor de katholieke wetten, die God’s wetten zijn. Ze durven alleen te spreken over de liefde en maken van Christus een lamme goedzak en van God Sinterklaas. Ze hebben de weg naar de hemel geasfalteerd heeft een dame ooit gezegd. Ik mis strijdvaardige katholiciteit bij de clerus en zie vaker niks, flauwe praat of zelfs lafheid. Sorry dat ik misschien wat pessimistisch overkom, maar ik verlang gewoon naar een Kerkman die verdorie gewoon een vent is die met zijn twee poten in een waar katholiek geloof staat en er voor vecht.

    1. Ik denk dat vele bisschoppen, priesters, religieuzen niet onderricht en gehoorzaam zijn geweest naar de stem van God in hun gebed om te strijden voor Jezus Christus. Ze hebben alles wat ze weten vanuit boeken, maar ze hebben de calvarieberg met Jezus niet beklommen. Ik hou mij niet meer bezig met clericus, want vele verontreinigen mijn ziel en hart met hun hoogmoed en woorden die niets meer met het woord van God te maken hebben. Mijn leraar is in de hemel. Hij onderricht mij wel persoonlijk in de stilte van de Heilige Eucharistie en Heilige aanbidding en in mijn dagelijkse gebeden. Dat ze elkaar maar onderling verontreinigingen met onreinheid, valsheid en hoogmoed, het oordeel over hun apostolaat laat ik over aan God.

  2. “Mgr.” Koen Vanhoutte heeft verschillende pedofielen, misbruikers en seksschandalen toegedekt: Tom F, Jeroen C, Carmino B, Vincent O,… Dit zijn feiten die niet kunnen ontkend worden. Zeker in een tijd van zero tolerance is het onbegrijpelijk dat Bergoglio zo iemand promoveert tot bisschop!
   Koen Vanhoutte is ook helemaal niet zo rechtlijnig in de leer zoals u beweert. Zo heeft hij in het seminarie, in de lessen theologie van de Eucharistie, openlijk het geloof in de transubstantiatie als verouderd afgedaan: “op vandaag geloven wij daar niet meer in” (!)
   Verder is hij verantwoordelijk voor verschillende depressies onder priesters, diakens en vrouwen van diakens in het bisdom Brugge, door zijn onmenselijk beleid. Hij is een man van mooie woorden, maar achter zijn bureau is hij koelbloedig. Niet voor niets was zijn bijnaam dan ook “de sfinx”

   1. ☩JMJ☩

    Betreffende de geldigheid van bisschopswijdingen:

    De sacramentele intentie bij een Sacrament wordt gepresumeerd in een bedienaar, ongeacht of hij een corrupte figuur is of niet. De sacramentele intentie bestaat er in “te doen wat de Kerk doet”, en in de Romeinse theologie staat het vast dat het minimumcriterium voor geldigheid er in bestaat dat de bedienaar, zelfs wanneer hij een gebrekkig of verwrongen beeld heeft betreffende de Kerk en de Sacramenten, de bedoeling heeft een heilige handeling te stellen die door Christus ingesteld werd. Daarom is het zo dat zelfs joden en mohammedanen, ondanks hun ongeloof, sacramenteel geldig kunnen dopen (hetgeen zelfs hun morele plicht is bij stervensgevaar).

    Slechts wanneer een bedienaar te kennen geeft dat hij doelgericht een simulatie van een Sacrament gedaan heeft is er sprake van een defectueuze sacramentele intentie, waardoor de ongeldige toediening van het Sacrament als feit geconstitueerd staat. Wanneer de bedienaar reden geeft tot positieve twijfel betreffende sacramentele simulatie, maar zonder duidelijk te bevestigen, dan wordt het Sacrament sub conditione (onder voorwaarde) toegediend voor de zekerheid.

    Talleyrand-Périgord en Rampolla del Tindaro waren vrijmetselaars, en de Kerk van Rome heeft de wijdingen die zij als bisschoppen voltrokken hebben in de praktijk steeds als sacramenteel geldig behandeld. Er is nu eenmaal een strikte, rigide, theologisch gefundeerde handelswijze om te weten of de toediening van een Sacrament als geldig of als ongeldig beschouwd moet worden.

    Ik heb niet veel gelezen betreffende de bisschopswijding van Vanhoutte, maar voor zover ik weet heeft noch De Kesel, noch hijzelf de bedoeling geuit van een Sacrament te simuleren. Ofschoon het dus welzeker een schande is dat een figuur gelijk Vanhoutte geselecteerd werd om de bisschopswijding te ontvangen, moet zijn wijding als sacramenteel geldig beschouwd worden.

    1. “De sacramentele intentie bestaat er in “te doen wat de Kerk doet”, en in de Romeinse theologie staat het vast dat het minimumcriterium voor geldigheid er in bestaat dat de bedienaar, zelfs wanneer hij een gebrekkig of verwrongen beeld heeft betreffende de Kerk en de Sacramenten, de bedoeling heeft een heilige handeling te stellen die door Christus ingesteld werd.”

     De sacramentele vorm en materie moeten natuurlijk ook geldig zijn om het Sacrament te verwezenlijken, maar ik heb het hierboven specifiek over de geldigheid van de sacramentele intentie.

   2. ☩JMJ☩

    Citaat gva: “Zeker in een tijd van zero tolerance is het onbegrijpelijk dat Bergoglio zo iemand promoveert tot bisschop!”

    Bergoglio is zelf onderdeel van de satanische kabal; niet voor niets verscheen Danneels met hem op het balkon van de Sixtijnse Kapel na zijn pauskeuze. De verheffing van De Kesel tot de archi-episcopale zetel van Mechelen en het kardinalaat is ook een ondubbelzinnige boodschap in de bredere context van zijn verachtelijk beleid. De zin “Waar Bergoglio is, daar waggelen sodomieten rond” is even hanteerbaar als spreekwoord als de zin “Waar rook is, is vuur”.

    Is “de sfinx” een bewuste woordkeuze om intentioneel te verwijzen naar het hoogstwaarschijnlijk maçonniek lidmaatschap van Vanhoutte? Ik stel de vraag omdat een sfinx, een egyptoïde monsterlijk gedrocht, doet denken aan de esoterische beerput van de loges.

    Informatielekken betreffende maçonniek lidmaatschap van Belgische clerici (namen van de loges, datums van registratie etc.) zouden trouwens zeer welkom zijn in de strijd tegen de binnenkerkelijke corruptie, maar het kan uiteraard levensgevaarlijk zijn voor de informanten.

 4. De kerk is sinds 1924 geinfiltreerd door duizenden homosexuele priesters die de bedoeling hadden de Katholieke kerk te vernietigen. Zulke priesters kunnen waarschijlijk geen enkel sacrement geldig toe dienen. Consecraties, biechten, etc., zouden dan ongeldig zijn en niet de vruchten verstrekken. Ik heb ergens gelezen dat God niettemin genade kan verstrekken wegens onwetenheid van de ontvanger van het sacrament. Ik heb nooit een bevestiging gezien dat dit waar is.

  Een schatting van het aantal homosexuele priesters in de V.S. is 20% and een hoger percentage voor Bischoppen.
  Ik beveel de volgende “sound-clip” aan, gesproken door een priester, waarin verassende onthullingen worden gemaakt. Het is in de Engelse taal maar zeer duidelijk te verstaan. Hier is de link:
  https://s3.amazonaws.com/spm-straph-parish-wp/wp-content/uploads/2018/08/20084333/208.mp3
  (Zend my een email (Peter_Stornebrink@shaw.ca) als U moeilijkheden hebt om dat site te bezoeken. Ik weet niet hoe het te activeren). Mijn verontschuldiging voor fouten in de Nederlandse taal, I woon al 52 jaren in Canada.

 5. Is maar hoe je “zonde tegen de heilige Geest” definieert. Deze definitie staat door God, bij monde van Jezus, geboekstaafd in de context van Matteüs 12:24-37 en Marcus 3:22-30. Het komt er op neer dat men door de heilige Geest geïnspireerde daden, welke goede daden zijn uiteraard, toeschrijft aan een boze geest of demon. Andersom kan ook, getuige het verhaal over Ananias en Saffira in Handelingen 5, waar ze hun ogenschijnlijke goede daad lieten uitschijnen als geïnspireerd door de heilige Geest, naar het voorbeeld van Barnabas. Wat Barnabas (bar naba = zoon van een profeet) deed, was verkopen wat hij eigenlijk niet in bezit mocht hebben. Barnabas was een Leviet, en Levieten mochten geen persoonlijke eigendom hebben. Als bekeerde werd hem door de heilige Geest gewezen op zijn eigendom, en daarom verkocht hij die, en legde de gehele opbrengst aan de voeten van de apostelen. Ananias en Saffira, zagen de eer waarmee de berouwvolle Leviet werd ontvangen, en probeerden om hun weg in de bediening te manipuleren…

 6. De titel van dit artikel is weinig objectief: “de vermeende bisschopswijding”. Is het niet een “door de auteur veronderdersteld vermeende bischopswijding” ? Door het artikel een misleidende titel mee te geven die de nieuwsgierigheid en de aandacht trekt van de lezer hoopt de auteur te scoren. Is dit net niet één van de tendensen in de hedendaagse berichtgeving waar we tegenin moeten gaan? Laat ons ijveren voor een objectieve berichtgeving.
  (Noot: De betekenis van vermeend is ‘ten onrechte beschouwd als’, ‘gewaand’. Voorbeeld:
  De vermeende dader is vrijgelaten omdat hij een sluitend alibi had.)

  1. OK. Beste Sam G,
   Uw zin; ” Laat ons ijveren voor een objectieve berichtgeving.” beantwoord ik met een objectieve reactie.
   Er is geen bisschopswijding gebeurt, daar tijdens de VAT II wijdingen een wijdingsritus wordt gebruikt die totaal veranderd is t.o.v. deze die vastgelegd werd voor alle eeuwen en aldus geen wijdingsritus is. Dus het is een ongeldige priester en bisschopswijding en bij gevolg is het niet “Monseigneur” Koen Vanhoutte, maar eenvoudig Koen Vanhoutte. Dit geld ook voor Koen Vanhoutte’s vriend die hier reageerde, namelijk QUASI MODO Philippe Vindevogel – Poperinge. Voor een meer gedetailleerde uitleg hierover zie mijn reactie o.a. van
   Peter
   (27 augustus 2018 – 18:32) Paus Franciscus beschermt sinds vijf jaar de roze maffia! van 26 augustus 2018.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 7. Je moet weten dat priesters en bisschoppen in feite ambtenaren zijn van de staat, daar ontvangen ze hun wedde van. Men kan zich hiermee niet meer openlijk uitspreken tegen homo’s want dan ben je een homofoob en kun je je wedde verliezen of geschorst worden,en daar heeft de kardinaal niets over de zeggen dat beslist de regering , dat wilde ik even uitklaren!!

 8. – Zoals QUASI MODO (2 september 2018 – 19:12) betoogt kunnen we beter het werk van Koen Vanhoutte afwachten, en niet op voorhand moord en brand gaan schreeuwen of spijkers op laag water gaan zoeken. A priori een positieve ingesteldheid hebben lijkt me christelijk ; maar als er iets verkeerd loopt moeten we ons laten horen.

  – Als men luid geprotesteerd had (mét betrouwbare getuigenissen) vanaf het eerste kindermisbruik in de Kerk, dan waren er veel minder slachtoffers geweest, en zou de reputatie van de katholieke Kerk er nu beter uitgezien hebben.

  1. Beste Stinus,

   Je eerste statement is vals. Je tweede is correct: Had men dit en had men dat, dan zou…

   Het is daar dan ook dat er iets niet klopt en de bisschoppen vertikken inzicht te geven in hetgeen er écht is gebeurd. Zij hebben de cijfers. Zij weten hoe en wat en wie wél en wie niet. De bisschoppen kunnen ook hier van nalatigheid beschuldigd worden omdat ze de gelovigen in het ongewisse laten.

   Maar, vergis je niet, Koen Vanhoutte is ook verbrand. In verband met zijn homoseksuele seminarist – één van de velen trouwens – ging hij er ook maar licht over heen en was het allemaal zo erg niet… De foute mentaliteit natuurlijk en die mentaliteit is ook ergens in geworteld.

 9. Hallo M. Albert
  Als er met Koen Vanhoutte iets fout is, moet dat echt goed naar boven komen en grondig rechtgezet worden. In het algemeen hoort een christen wél een positieve a priori ingesteldheid te hebben, hoewel voorzichtigheid immer geboden is.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 10. Nog even dit: er wordt hier telkens ingegaan op het feit dat bisschoppen woord en daad in de praktijk moeten brengen. Zeker. Maar tevens mogen we niet vergeten te ‘bidden’ en ‘ te vasten’ voor iedereen en alles. Dit nog even gezegd te hebben. De Rozenkrans is hét sterkste wapen. Discussies zijn vaak zo oeverloos. Laten we tevens ‘waakzaam zijn ” en de tekenen van deze tijden onderkennen. En tevens ben ik van het principe: zeg wat je te zeggen hebt rechtstreeks aan wie het moet horen! Een Forum is best, maar wie deelt zijn/haar mening ook met wie het aanbelangt? Als priester weten we dat er veel gezegd wordt. Terecht, want we hebben gelukkig een taak ontvangen namens de Heer. Ik heb steeds graag dat mensen terecht berispen maar ook aanmoedigen tot het goede, dat ondervinden we schaars. Christus zweeg en Maria bewaarde het in haar hart. Beiden hebben geleden. Wat niet wil zeggen dat fouten , zonden én misstappen getolereerd moeten worden. Maar richt u naast forums als deze, wat ik waardeer, ook rechtstreeks tot de personen in kwestie. Dat is lastig, maar doet jezelf wat lijden. Zo is het ook als een priester durft spreken tot een meerdere. Geen koffieklets ” over ” mensen, maar tot de mensen die het moeten horen. De mooie nederlandse spreuk ” zeg het aan de kalveren dat de koeien het horen” houdt in dat mensen zich uitspreken in een forum of wat dan ook, maar best ook eens de moed hebben om het aan de koeien zelf te melden. Dat heb ik steeds gedaan, ook ten aanzien van overheden, en ik zal het geweten hebben, maar dan heb ik het ten minste gezegd aan wie het moest horen. Begrijp je. En ja, Christus is geen Lamme Goedzak of Sinterklaas. Dit zeg ik al jaren in mijn preken. Ik was ontgoocheld dat er na het ” jaar der barmhartigheid’ geen jaar volgde van ‘ de bekering en de rechtvaardigheid’ gemiste kans. Maar dat heb ik ook gezegd aan wie het wilde horen. In het beste geval hoort de kerkelijke overheid eens wat leeft in geloof zoals in dit forum en wimpelen ze het niet zomaar weg zoals in een recente mededeling van Kerknet. Durven spreken tot wie het horen moet, dat is pas dialoog én efficiënt. Dàt raakt. Jezus confronteerde niet maar sprak heel raak tot wie het moest horen en de schriftgeleerden en consoorten in zijn tijd hebben het geweten. Wie treedt uit de catacomben ( en die catacomben zijn soms nodig om te overleven ) dreigt een christelijke martelaar te worden… Of: de stem van de stille meerderheid wordt zo vaak gefnuikt maar ook niet uitgebracht. Maar Jezus zweeg ook vaak of schreef in het zand of trok naar een eenzame plaats om te bidden… En ja, Petrus vluchtte weg in woord en daad, en Judas had liever een confronterende Jezus. We weten hoe dat afliep. Christus zal zijn Kerk niet loslaten en ten slotte het kwade overwinnen. Laten we Hem bidden dat we in deze beproevingen ons niet laten vervallen in bekoringen (…) ” Kom Heer Jezus, kom ! “

  1. Dank u eerwaarde, ik zal uw woorden in mijn hart bewaren en als God het belieft zal ik de kans nemen diegenen aan te spreken die het belangt.

 11. Beste en Eerwaarde QUASI MODO,

  – Je schrijft : “En ja, Christus is geen Lamme Goedzak of Sinterklaas. Dit zeg ik al jaren in mijn preken.” Daarmee zeg je iets heel belangrijk in deze tijd. Veel halfbakken gelovigen denken dat ze alles mogen, en dat die goede God alles wel zal goedvinden. Liefde langs hier en liefde langs ginder.
  – Maar men vergeet dan dat God ook rechtvaardig is, en niets van de zonde moet weten. God kan slechts vergeving van zware zonden schenken als we het Hem vragen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.