Wordt Karl Marx een nieuwe heilige?

Vandaag 200 jaar geleden, op 5 mei 1818, werd de Duitse filosoof Karl Marx, grondlegger van het marxisme, in de Duitse stad Trier geboren.De VRT-zender radio 1 kon dat natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan …daarom kreeg Peter Mertens, de “Führer” van de marxistisch-leninistische PVDA er ruimschoots de gelegenheid om zijn idool te bewieroken.Gezien de ideologische voorkeur van de meerderheid van de nieuwsmakers van de Vlaamse omroep is dit de normaalste zaak van de wereld.Kritische vragen over de massale terreur en de massamoord op meer dan 130 miljoen mensen in de twintigste eeuw van onze geschiedenis, kwamen nauwelijks aan bod.

Minder normaal, hallucinant zelfs, zijn de uitlatingen van de naamgenoot van Karl, de Duitse kardinaal en vertrouweling van Paus Franciscus, Reinhard Marx .Deze stelt in een interview aan de Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung dat het “Manifest van de communistische partij” grote indruk op hem gemaakt had en in een geniale taal geschreven was.”Zonder Karl Marx, was er geen sociale leer van de Kerk geweest”, zo luidt het nog…Wellicht zegt deze zelfde kardinaal morgen dat “Mein Kampf” van Adolf Hitler voor hem een echte openbaring is geweest…In de huidige Kerk is alles mogelijk…!

Kardinaal Marx vergeet bewust dat het niet de marxisten, maar wel de “sociale katholieken” geweest zijn, die oplossingen hebben laten stemmen en toepassen toen de industriële revolutie grote aantallen arbeiders aan hun traditionele boerenbestaan ontrukt had. Al deze mensen zouden dus niets gedaan hebben, zij zouden lijdzaam toegezien hebben, zij zouden uit hun geloof geen enkele kracht geput hebben om de mistoestanden aan te pakken, zonder “Das Kapital” of het “Manifest” gelezen te hebben?…In feite stond hun actie haaks op het marxisme, volledig in tegenstelling tot de klassenstrijd , die in het communisme een dialectiek schept tussen patroon en arbeider, “onderdukkers” en “onderdrukten”.

In het interview, dat ook door de internetsite van de Duitse kerk en de duitstalige nieuwssite van het Vaticaan zonder enig voorbehoud wordt aangehaald, moet vooral het kapitalisme het ontgelden.Volgens de kardinaal is dit de oorzaak en oorsprong van alle onheil,” door de enorme sociale ongelijkheden en de schade aan het milieu” waarvoor de kapitalistische maatschappij verantwoordelijk is ,”zoals zij ook verantwoordelijk is voor hebzucht en nationalisme”..Karl Marx zou hieraan door de klassenstrijd verholpen hebben…

In feite zijn deze valse beweringen juist dezelfde als diegene waartegen Leo XIII in “Rerum novarum” waarschuwde:het misbruiken en het extrapoleren van reële problemen en onrechtvaardigheden , met als doel het opdringen van een oplossing die in essentie onrechtvaardig is , het “intrinsiek perverse”communisme .Reinhard Marx verbloemt het feit dat Karl Marx  de vader is  van het marxisme-leninisme, met zijn onvergelijkbare verschrikkingen, gaande van de concentratiekampen van de Sovjet-Unie en de uitroeiing van miljoenen klasse-vijanden, tot de genocides in China ,onder Mao, en niet zolang geleden in Cambodja.In het “Manifest van de communistische partij”, ondertekend door Marx en Engels, wordt in niet mis te verstane bewoordingen opgeroepen tot een echte revolutie: “de communisten verklaren openlijk dat hun doel slechts kan bereikt worden door de gewelddadige omverwerping van elke traditionele sociale orde.”In feite sluit de Duitse kardinaal zich hierbij aan.

Dat deze vertrouweling van paus Franciscus afstand neemt van wat altijd als katholiek werd beschouwd, blijkt eveneens uit de jongste controverse rond de plaats van het kruis in het openbare leven.De Beierse minister-president, Markus Söder , stelt dat het kruis een fundamenteel symbool is van de Beierse identiteit en manier van leven.Hij vindt daarom dat het kruis een plaats verdient in elk openbaar gebouw.Volgens aartsbisschop Marx en enkele progressistische bisschoppen en priesters, werkt dit echter stigmatiserend op niet-katholieken(zeg maar moslims…).Even terloops vermelden dat het aartsbisdom Munchen  geen enkele seminarist meer telt…Andere bisschoppen en priesters gaven dan weer hun volle steun aan het voorstel van de minister-president.Ophefmakend was de reactie van aartsbisschop Stefan Zurbriggen, de pauselijke nuntius in Oostenrijk,die tijdens een voordracht de lafheid van de kardinaal en zijn geestesgenoten in niet mis te verstane bewoordingen op de korrel nam.

De verdeeldheid binnen de katholieke kerk is nooit zo groot geweest als onder deze paus.Het schip van Petrus is gespleten en vaart een chaotische koers.Voor hoelang nog?

 

Auteur:Veroon ter Zee

15 commentaren op “Wordt Karl Marx een nieuwe heilige?

 1. Hij was zeker geen heilige en van Joodse afkomst de grondlegger van het marxisme en hij is ook weer in Duitsland geboren dat land lijkt een bestemming te hebben als voortbrenger van dictatoriale regime ! We weten wat er uit voortgekomen is en wat ellende het de wereld heeft gebracht, gelukkig was er in die tijd Fatima nog ! Goed artikel !

  1. Beste Willy, het was niet Duitsland die verantwoordelijk is voor de W.O. I en II ellende. Kijk maar eens bij diegenen die aan de kant van de soortgenoten van Karl Marx stonden en nog staan.

 2. Er zijn twee manieren om de kerk te zuiveren en te verschonen van de Communistische en Nationaal Socialistische kardinalen, bisschoppen, priester en pausen, geen geld meer geven aan de R.K. Kerk en zorgen dat kerkelijk wetboek wordt veranderd en dat ongeschikte en slecht opgevoede, slecht gevormde en slecht opgeleide priesters, bischoppen, kardinalen en pausen kunnen worden ontslagen. Bij voorrang de priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen die aanhanger zijn van de linkse Communistieche en Nationaal Socialistische politieke elite. Een Zalige zondag gewenst.

 3. … Door Karl Marx en zijn volgelingen is er een lawine van ellende over de wereld gekomen, waarbij godsdienst als “zeer ongewenst” bestempeld werd. Tot de dag van vandaag duurt die ellende nog voort in enkele hoeken van de wereld.
  … Of Marx nu in een prachtige taal schreef of niet, het waren nefaste ideeën die hij verkondigde. Een mens die steeds gemotiveerd voor, en in dienst van de almachtige staat gaat werken ? Dat kun je vergeten.

 4. De verschrikkelijke geschiedenis van het Marxisme en daaruit voortvloeiend het communisme, het socialisme en het nationaal-socialisme, beste Veroon, is door Paus Pius XII eind jaren 1930, veroordeeld geweest ( “Mit brennender Sorge” ).
  Daarvoor, begin jaren 1920, heeft Churchill (1874-1965) in de Sunday Herald van 8 februari 1920 het volgende commentaar geschreven op de ontbrande Russische revolutie (1917-1989) : “Vanaf Spartacus Weishaupt tot Karl Marx en Trotzki, van Bela Kun, Rosa Luxemburg en Emma Goldman, is de wereldwijde samenzwering, tot omverwerping van de beschaving steeds sterker geworden. De revolutie heeft een totalitaire samenleving gebracht, met jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid. Dat complot speelde wel degelijk een rol bij de tragedie van de Franse revolutie (1789). Het was ook de motor van de subversieve bewegingen tijdens de 19de eeuw. Uiteindelijk heeft deze bende van buitengewone personages uit de onderwereld van de grote steden, in Europa en in Amerika, nu ook het Russische volk bij het hoofdhaar gegrepen. Die bende is de onbetwiste meester geworden van dat enorme keizerrijk, en liberale joden domineren de Sovjet bureaucratie en het terreursysteem”. Churchill zag in 1920, met het “omverwerpen van de beschaving”, een samenzwering van bijna anderhalve eeuw. Hij kende de beslissende rol van Adam Weishaupt (1748-1830). Deze docent canoniek recht aan het Jezuïtencollege in Ingolstadt met de schuilnaam Spartacus, was in 1776, de de grondlegger van de Illuminaten, de radicale leidende kern van de vrijmetselarij. De Italiaanse afsplitsing noemt zich Carbonari. Evenals de overige door Churchill genoemde revolutionairen was Weishaupt van joodse origine. (Churchill eveneens) Hij werd in zijn tijd ondersteund door de joodse bankiersfamilie Rothschild. (Churchill eveneens) De doelstelling van Weishaupt was de opzet van het meest ontwrichtende, antisociale, en antireligieuze systeem dat de wereld ooit gekend heeft. De eerste taak der Illuminaten is het inpalmen van de elites, de welgestelden, de machthebbers en de invloedrijken, teneinde het Christendom te vernietigen. Daartoe moeten de zeden geperverteerd worden door een universele ontucht. Zodoende kunnen de verdorvenen de burgerlijke machthebbers in Europa verjagen en hun veroveringen uitstrekken tot de andere delen van de wereld, net zo lang als nodig is om de mensheid te transformeren in een compleet gedesorganiseerde en onherkenbare massa. Weishaupt was satanist en ambieerde de post van opperste Souvereine Pontifex in de cultus van Lucifer. In brieven aan zijn volgelingen schreef hij : “Met dit plan zullen we de gehele mensheid kunnen leiden. Op deze manier, en met de eenvoudigste middelen, zullen we alles in beweging en in vuur en vlam kunnen zetten. Onze satellieten moeten zo worden geplaatst en zo geïnstrueerd, dat we in het geheim alle politieke onderhandelingen beïnvloeden”. Weishaupts radicale utopie streeft naar de absolute verwezenlijking van gelijkheid en vrijheid van de mens, ontdaan van God en de Godsdienst, ontdaan van gezin en iedere sociale band, ontdaan van iedere autoriteit, en iedere vorm van eigendom, vanaf zijn allereerste naakt geboren, primitieve bestaan. Hij moet in een permanente staat van gewilde verandering gebracht worden. De wil tot verandering is sleutel van de revolutie. Weishaupt radicaliseert de joodse Verlichtingsdenker Rousseau (1712-1778), die de terugkeer naar de natuur bepleitte voor het herstel van radicale gelijkheid en vrijheid en met de afschaffing van het eigendom. Rousseau was de wegbereider van Weishaupt, en Weishaupt was op zijn beurt de wegbereider van Marx, kleinkind van een rabbijn.
  Marx was geen oorspronkelijk denker, wel satanist en gedichten- en krantenschrijver. Als twintigjarige schreef hij aan zijn vader, “Ik wil me wreken op Hem die daarboven regeert”. Zijn Communistisch Manifest schreef hij op basis van Weishaupts geschriften, hem in handen gespeeld door hooggeplaatste vrijmetselaars. Als illustere communist stond Marx niet alleen. Engels, Bakoenin, Proudhon (“eigendom is diefstal”), Mozes Hess, Lenin, Trotsky, Stalin en Mao Tse Toeng, waren allen het satanisme toegedaan. De meesten hebben joodse wortels, en staan te boek als vrijmetselaar. Stalin beoefende satanische rituelen met de “Troon van satan”. Dus het is niet vreemd, beste Veroon, dat joodse kerkleiders als kardinaal Marx, of de voorzitter van de Brusselse Commissie, Juncker, het eeuwfeest van Marx gedenken. Juncker staat te boek als vrijmetselaar, van de kardinaal Marx is het niet bekend, maar wel plausibel. Hij heeft ook zijn afschuwelijke naam niet laten veranderen bij de burgerlijke stand. Hij compromitteert de Paus, in wiens nabijheid hij opereert, tekenend voor de rot van de Vaticaanse corruptie. Voor hen gaat het kennelijk om een profeet, ongeacht zijn satanisme en de communistische verschrikkingen die Marx en Engels hebben teweeggebracht, van naar schatting, wereldwijd 200 miljoen slachtoffers.

 5. Marxisme
  De hoogste katholieke geestelijke van België zei dat in een recent gesprek met de LHBT-gemeenschap, waarover veel Belgische kranten zaterdag schrijven. De Kesel vindt dat de katholieke kerk homo’s en lesbiennes meer moet respecteren, ook in hun seksualiteit. Daarmee gaat de vooruitstrevende kardinaal verder dan het officiële standpunt van Rome, dat vindt dat homo’s geen seksuele relatie mogen hebben.

  De Kesel wil tegemoet komen aan de vraag vanuit de LHBT-gemeenschap voor een symbolische erkenning als koppel. Via een „dankviering of een gebedsviering” kunnen homoseksuelen een kerkelijk symbool aan hun relatie geven.

  1. Beste Edwin,
   Een ketter stelt zich automatisch buiten de Kerk. Dat is de onveranderbare wet van de Kerk. Dit geldt voor pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en leken. Zij zijn in het zelfde schuitje als diegenen die niet in de Kerk zijn. Zij hebben ipso facto geen enkele bevoegdheid, noch ambt in de Kerk en zijn zelfs geen Katholiek meer.
   Indien zij zich niet voor het einde van hun leven alle moeite doen om terug in de Kerk te komen, zijn zij bestemd voor het eeuwige hellevuur.
   Dat is de enige en ware leer van de Kerk, dat u in de onfeilbare geschriften van de Kerk kunt vinden.
   Vat II concilie, is de facto een leer die buiten de Kerk staat en aldus niet Katholiek is.
   Reacties die dit alles verwerpen, zullen niets aan deze eeuwenoude waarheid veranderen. Iedereen onderzoekt of hij/zij de ware leer van de Kerk toepast, indien hij/zij het eeuwig leven willen verwerven.
   Iedereen oordeelt aldus zelf over zijn eeuwige bestemming.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 6. Een goede Herder leidt zijn schaapjes op de goede weg, en helpt verloren schaapjes terug op de goeie weg. Vandaag de dag lijkt het erop dat er een heel aantal Herders zijn die de verloren gelopen schaapjes blind volgen alsof zij de juiste weg bewandelen. De Kerk hoeft op geen enkele manier mee te gaan met de ’tijdsgeest’. De Kerk heeft maar één hoofddoel. De verkondiging van Christus’ leer in al zijn eenvoud en tegelijk in al zijn almacht. En daardoor de redding van zoveel mogelijk zielen. Want DAT is ons uiteindelijke einddoel, de eeuwigheid. Het meeheulen met welke tijdsgeest dan ook om welke subgroep dan ook te paaien, is compleet uit den boze. Kardinalen, bisschoppen, priesters, (en heel die zwik “wanna be pastors” leken van vandaag die in veel gevallen lekker in de clinch liggen met elkaar…), lees eens terug het evangelie. Jezus sloot NOOIT compromissen wat betreft de leer van “zijn Vader”. Hij had compassie met zieken en sukkelaars, maar nooit heeft hij toegegeven aan de druk om zijn leer te verzachten of te versoepelen voor wie dan ook. Hele volkeren zijn hem hierin de laatste 2000 jaar gevolgd, tot in de marteldood toe. Intriest, tergend en tenenkrommend om te zien hoe een aantal (vooral westerse) Herders, die net het voortouw zouden moeten nemen in het verdedigen van die ware leer, dat net zij op veel gebieden een door en door slappe houding aannemen om toch maar goodwill te kweken bij een hoop afvalligen. Ik bid dagelijks voor vurige, begeesterde en Heilige priesters, alsmede voor priesterroepingen van dit soort. Bid alstublieft met mij mee, alle dagen, als intentie bij de Rozenkrans, voor goede Herders. Degenen die ons nu zouden moeten behoeden voor den boze, lijken er net een pact mee te hebben gesloten…

  1. Ja beste Kurt, wij bidden ook voor deze blinden en dat de H. K. Kerk weer moge opstaan uit de ruïnes die de roverbende in Rome heeft teweeggebracht. Geduld en gebed en standvastigheid in het geloof van voor Vat II.
   Iets anders valt er niet te doen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 7. Het is zo stilletjes op katholiek forum. Er gebeurt vanalles in de kerk maar er wordt er de laatste tijd niet meer zo allert op in gegaan op dit forum. Ook vanuit Syrië horen we niet veel meer. Vreemd. Ik hoef niet te weten waar dat aan ligt maar ik zou het wel heel jammer vinden als dit forum aan het uitdoven is.

  1. Beste Bart,
   Als de geest uit de fles is … ja dan zal daar wel een rede voor zijn. Wat betreft dat “van alles gebeuren in de kerk”, er is maar één K. Kerk en dat is deze van altijd, tot voor het het vervloekt Vat II concilie. Er is geen andere. Alles wat daar in die showkerk die geen kerk is, zich voordoet moet u zich niet zozeer aantrekken. Op een dag die de Heer beslist zal de vijand uit het Vaticaan verdreven worden, juist zoals Hij de geldwoekeraars uit de Tempel heeft verdreven.
   Sommigen op dit forum aanschouwen die show pseudokerk als de K. Kerk en verdragen de gezonde leer niet meer. Dat is de enige rede waarom het zo stil is. Men ontwijkt de waarheid, die hen zal veroordelen.

   1. Hallo Peter,
    Als ik u bezig hoor over “de Heer die de vijand uit het Vaticaan gaat verdrijven”, dan lijkt u gewoon een tweede Luther. Daarmee heb ik niet gezegd dat alles in het Vaticaan koek en ei is, maar zonder paus te aanvaarden ben je geen katholiek.
    AGSt.

    1. LS, ook al heb ik een psychologisch profiel van de vrijmestelaars over deze paus die aangeeft dat hij de geschikte persoon is de kerk te gronde te richten, dan nog kan ik vetrouwen op het pontificaat. Hoed u voor fake news, weetje: vrijmestelaars hanteren het adagium, ga niet naar de dokter/psycholoog, kom bij ons, wij zijn de super-psychiater? Ordo ab Chao? Stay Catholic, ook als deze paus je vijand is, bid voor hem, is hij je vriend, bid voor de bidders.

 8. Misschien is dit een troost voor ons en voor zovele gelovigen, die zich zorgen maken om hun kinderen of broers en zussen of vader en moeder die het met het geloof niet meer zo nauw nemen. Jezus keek wel eens naar de menigte en zag dat zij waren als schaapjes of schapen zonder (goede) herder(s). En Hij kreeg medelijden met het volk. Hij ziet hoe wij toch al jarenlang onder kwelling leven van een Kerk die openlijk God en Kerk aanklaagt en als het ware God ter verantwoording roept als het niet meezit. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik de laatste jaren daar ook last van heb gekregen. Na jaren toch geprobeerd te hebben onze eigen plaatselijke Kerk tot andere gedachten te brengen, heb ik blijkbaar toch gefaald. Maar Jezus ziet en Hij wacht op het seintje van Zijn Vader om ooit eens en voorgoed (vooreerst 1000 jaar) terug te keren op aarde en Hij is dan onze Koning en er zal Vrede zijn.

 9. never wordt marx karl een heilige, dan moet ie eerst katholiek worden, en ons boek kent ie niet, of althans heeft het niet begrepen, kan ook niet, daar was geen herseninhoud voor.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht