Sociale onrust, stakingen, verantwoord ondernemen. Wat zegt de catechismus?

Foto: De Redactie

De laatste weken stonden de kranten weer vol met verhalen over sociale onrust. Vooral de stakingen bij supermarktketen Lidl kwamen hierbij in de kijker. Werknemers van deze hard discounter, bekend om zijn lage prijzen, klaagden er over een onaanvaardbaar hoge werkdruk en een tekort aan personeel. De verkoop van producten aan extreem lage prijzen is inderdaad enkel mogelijk, indien men op allerlei kostenposten bespaart. Dit heeft dan weer zijn gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. 

Harde taal als het om gewone burgers gaat

Jammer genoeg kunnen stakers tegenwoordig op weinig sympathie rekenen van de publieke opinie. Erger nog, er bestaat een tendens om steeds hardere taal te spreken als het gaan om de verzuchtingen van gewone burgers. Er is over het algemeen weinig begrip voor de financiële uitdagingen waar laaggeschoolde werknemers, zoals bv. winkelpersoneel, vaak mee moeten kampen. Integendeel, we leven in een realiteit waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de individuele lotsbestemming meer belang heeft dan de solidariteit, en waar alle menselijke activiteit wordt beoordeeld volgens het marktdenken. Binnen het marktdenken heeft een menselijke activiteit slechts zin, indien deze voldoende winstgevend en rendabel is. Winst staat hierbij boven het welzijn van mensen.  Maar wat denkt de Katholieke Kerk hier nu precies over?  

De markt is geen doel op zich

De catechismus van de Katholieke Kerk staat zeer kritisch tegenover het marktdenken: “Een theorie die van de winst de exclusieve norm en het uiteindelijk doel van de economische activiteit zou maken, is moreel onaanvaardbaar….(Paragraaf 2424) De bedoeling is eigenlijk dat de economie in de eerste plaats de mens dient:   “Het economisch leven heeft niet slechts tot doel de geproduceerde goederen te laten toenemen en de winst of de macht te vermeerderen; het moet op de eerste plaats afgestemd worden op de dienst aan de mens in zijn totaliteit en aan de hele menselijke gemeenschap.” (Paragraaf 2425).

Sociaal verantwoord ondernemerschap

Zijn werknemers wegwerpmateriaal? In geen geval volgens de catechismus: “De verantwoordelijken van de ondernemingen dragen tegenover de samenleving de economische en ecologische verantwoordelijkheid voor hun activiteiten. Ze moeten rekening houden met het welzijn van de personen en niet enkel bekommerd zijn om vergroting van hun winst. Uiteraard moet er ook winst gemaakt worden. Daardoor worden immers investeringen mogelijk die de toekomst van de onderneming waarborgen en de werkgelegenheid garanderen.” (Paragraaf 2432). Conclusie: winst is een noodzaak, maar vooral in het belang van de verdere uitbouw van het bedrijf en de daarmee gepaarde werkgelegenheid. Winst maken is dus niet gelijk aan winstmaximalisatie, een praktijk die de werkgever en aandeelhouders verrijkt, ten koste van de werkgelegenheid en het optimaal functioneren van de onderneming.

Stakingen: geoorloofd?

Wanneer werknemers niet correct behandeld worden door hun werkgever zijn stakingen volgens de catechismus trouwens “moreel geoorloofd, voor zover ze beschouwd kunnen worden als onvermijdelijke, zo niet noodzakelijke middelen om een evenredig voordeel te bereiken. Ze zijn moreel onaanvaardbaar, wanneer ze gepaard gaan met gewelddadigheden of wanneer men ze gebruikt voor doelstellingen, die niet direct met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben of die strijdig zijn met het algemeen welzijn.” (Paragraaf 2435) Stakingen zijn dus verantwoord, voor zover ze evenredig zijn met de beoogde doelstellingen en geweldloos blijven. 

Christen zijn in de werkwereld: kiezen voor de mens

Hoewel de Kerk arbeid als een noodzakelijk eerbetoon ziet “aan de gaven van de Schepper en aan de talenten die men gekregen heeft” (Paragraaf 2427), moet steeds de mens en niet het geld op de eerste plaats komen.  Het lijkt me daarom logisch dat gelovige Christenen (blijven) ijveren voor rechtvaardige economische verhoudingen met een optimaal evenwicht tussen het recht op privé-bezit, ondernemerschap en solidariteit, alsook tussen winst en correcte arbeidsvoorwaarden. Door de hardvochtigheid en het tekort aan visie van onze huidige politieke kaste staan de sociale verworvenheden van gewone mensen jammer genoeg steeds meer onder druk. Misschien wordt het tijd om hier iets tegen te ondernemen? 

Bron: rkdocumenten.nl

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

44 commentaren op “Sociale onrust, stakingen, verantwoord ondernemen. Wat zegt de catechismus?

 1. … Dank voor de weergave van wat de Catechismus van de katholiek Kerk hierover te zeggen heeft, en het is zeer terecht wat er in staat. Puur marktdenken leidt tot dikke miserie.
  … Gelukkig dat die Catechismus er is. Stel je voor dat in deze verwarde tijden een katholiek geen veilige gids meer zou hebben voor zijn geloof … Het zou superchaos worden.

  1. Ach ja, beste Katharina, we weten wel dat u de modernistische catechismus van JPII en het Vat II concilie hoog in het vaandel draagt.
   Spijtig voor u!

   1. Mijn keuze is voor het Rooms-Katholieke geloof en ik vind dit helemaal niet jammer.

    1. Beste Katherina, Vat II concilie is niet Rooms Katholiek, het spijt mij, maar het is zo. Dat u en Stinus, ondanks de ongelooflijke ketterijen en de berg van afgodsdiensten die daar opgevoerd worden, daarin op gaan, begrijp ik niet.
     Blind in ieder geval, blijft alleen de vraag waarom.
     Ik heb nooit dat vervloekt Vat II aanvaard en zal het ook nooit aanvaarden. Ik sterf nog liever aan de meest gruwelijke dood, duizenden malen, als dat vervloekte Vat II show-concilie te aanvaarden.
     Ik zou nog veel verder kunnen gaan, maar er zijn hier al zoveel bewijzen geleverd, en elders ook, dat wat ik nu nogmaals aanhaal, de zuivere waarheid is. Vat II heeft niets, maar ook niets met de Bruid van Christus Jezus te maken.
     Stinus, ik aanvaard alle concilies van voor Vat II, daar die de waarheid verkondigen en ex-cathedra verkondigd zijn. Echter Vat II concilie is geen concilie maar een grote afvallige vervloekte show die reeds vele zielen heeft doen verloren gaan. Ik zou u aanraden, om vlug van die leugens afstand te nemen en eens goed gaan te biechten, indien u het eeuwig leven lief is.
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

     1. Beste Peter,

      Vaticaan II, de beslissingen die er getroffen werden, en vooral de interpretatie die er in Vlaanderen aan gegeven werd, behoren niet tot mijn verantwoordelijkheid als leek. Als katholieke leek is het mijn plicht het magisterium van de Kerk te volgen en te vertrouwen op haar leiderschap, ook als dit niet perfect is. Dit leiderschap bekritiseren mag van mij gerust, maar de leer laten vallen is überhaupt geen optie.

      Katharina

     2. Beste Katharina, de leer van de H. K. Kerk is onveranderbaar in de waarheid. Als, sinds 1962, deze onveranderbare en onvervalste leer, plotseling verandert, en niet “perfect” zoals u zegt, dan bedoelt u “kleine afwijkingen of vergissingen”. Neen, het zijn geen van beiden, het zijn regelrecht leugens, zoals er bergen van aangetoond zijn sinds 1962. Deze die u dan de “leiders” noemt, zijn dan ook deze die deze leugens uitbrengen, onderschrijven en aan de zielen leren. Dat noemt u dan “het magisterium van de Kerk” waarop u dan vertrouwt?
      Ik laat helemaal geen leer vallen, ik hou mij aan wat de Pausen van VOOR Vat II ex cathedra als waarheid verkondigd hebben in hun geschriften en die voor waar moeten aanvaard worden en die onveranderbaar zijn.
      Deze zijn dan ook onverenigbaar met die vervloekte ketterse geschriften van Vat II. Maar blijkbaar onderzoekt u dat niet, net zoals Stinus, en blijft lui geloven in deze criminele geschriften en deze die ze schrijven.
      Dikwijls is hier op dit forum, en niet alleen door mij, zwart op wit bewezen dat wat ik nu weer schrijf de waarheid is, maar zonder slechts één van deze argumenten te weerleggen op theologisch vlak en leergezag, zoals ook Stinus, gaat u elke discutie uit de weg door iedere maal te schrijven;
      “Als katholieke leek is het mijn plicht het magisterium van de Kerk te volgen en te vertrouwen op haar leiderschap, ook als dit niet perfect is. Dit leiderschap bekritiseren mag van mij gerust, maar de leer laten vallen is überhaupt geen optie. ”
      Het leergezag van de H. R. Katholieke Kerk moet vlekkeloos zijn, zoals het was VOOR Vat II, en zoals de Stichter ervan, Jezus Christus, vlekkeloos is en de volle waarheid. Een kerk die dat niet onderwijst is geen kerk maar een afgodsdienaar.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +
      Oh, arme zielen die door deze valse kerk misleid worden en verloren gaan.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      1. Beste Peter,

       Wat is dan de ware Kerk, volgens jou? Eén of andere afgescheurde gemeenschap, die beweert de échte te Kerk te vertegenwoordigen? En op welke basis dan? Sorry, maar ik heb geen interesse in sekten. Nog liever blijf ik bij Rome.

       Katharina

     3. ☩JMJ☩

      De Kerk is waar zij altijd geweest is, de Paus is nog steeds de Paus, en de bisschoppen zijn nog steeds de bisschoppen. Men moet geen afgescheurde groepen gaan volgen om Katholiek te blijven (schismatieke daden zijn per definitie niet Katholiek), maar gewoon blijven waar men is en de dwalingen verwerpen die heden de Kerk teisteren. Men moet de zaken niet ingewikkelder maken dan zij zijn, en men moet beseffen dat niet elk woord dat uit pauselijke mond komt onfeilbaar is. Wees trouw aan de perpetuele, onvervalste Leer van de H. Kerk en tegelijkertijd aan het gezag en de jurisdictie van de clerus; zo eenvoudig is het eigenlijk gewoon.

      De manier waarop A. G. Stinus Vaticanum II benadert is positivistisch en karikaturaal. Het lijkt er niet op dat hij ooit al een traktaat over ecclesiologie ter hand genomen heeft; niettemin blijft hij over het onderwerp pontificeren op een onderrichtende toon alsof hij weet waarover hij schrijft. Het is misleidend voor potentiële lezers.

      1. Dag Benjamin,

       En vanaf welk tijdperk moet ik die “perpetuele, onvervalste leer” dan gaan afbakenen? Sommigen stoppen in de jaren 60 en anderen nog vroeger. Als je zo begint, ga je gewoon uitkiezen wat je bevalt en verder je eigen sekte opbouwen. Dit lijkt me geen goed idee. Ik heb uiteraard ook mijn mening over Vaticaan II en vooral de interpretatie ervan in ons land. Maar ondertussen is de vernieuwing al enkele decennia ingeburgerd. We kunnen de klok niet terugdraaien en moeten verder met de Kerk zoals ze nu is.

       K. Gabriels

     4. ☩JMJ☩

      Het gaat niet om tijdperken; het Geloof is in alle tijden hetzelfde en er bestaat constant strijd binnen de Kerk tegen dwaalleer. Iets wat universeel (in tijd en ruimte) onderricht geweest is als een geloofswaarheid moet beleden worden door alle gelovigen, en iets wat daar tegen indruist, of het nu in 1500 of in 2018 uitgesproken wordt, moet verworpen worden. De vier kentekenen van de H. Kerk zijn nog steeds hetzelfde vandaag als honderd en duizend jaren geleden. Vaticanum II kan vergeleken worden met een dagdagelijkse pauselijke goedkeuring voor een boek; zo anomalisch in de Kerkgeschiedenis was de afstand die de Concilievaders gedaan hebben van de normale bindende en anathematiserende taal van Algemene Concilies. Het is volstrekt achterlijk om de concilieteksten te vergelijken met, bijvoorbeeld, de canons van het Tridentinum in termen van bindend gezag. Paulus VI zelf heeft duidelijk gemaakt dat er van de pontificale onfeilbaarheid, zoals gedefinieerd in het Eerste Vaticanum, geen sprake was tijdens Vat. II.

      Ik bouw geen sekte op; ik erken dezelfde clerus als u in hun kerkelijk gezag, en ik verhef geen altaar tegen altaar, maar als we uw fallacieuze redenering zouden moeten volgen, dan zou de waarheid haar rechten verliezen omdat de leugen diep wortel geschoten heeft in het kerkelijk klimaat. De woorden van Paus Sint Gregorius VII op zijn sterfbed waren: “Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem: propterea morior in exsilio.” – “De gerechtigheid heb ik bemind en de boosheid gehaat; daarom sterf ik in ballingschap.”

     5. Hallo Peter,
      Voor dat biechten kan ik dan waarschijnlijk alleen bij u terecht, want de biechtvaders van de katholieke Kerk zijn ongetwijfeld besmet door Vaticanum II, als het al geen authentieke vrijmetselaars zijn 🙂 !
      A. G. Stinus

     6. @ Katharina 4/5, 21.37u ; …………”behoren niet tot mijn verantwoordelijkheid als leek”…………
      Die muziek klinkt bekend in de oren ! Na de oorlog van ’45, was in Duitsland ook te horen, “dasz haben wir nicht gewuszt”. Natuurlijk wel beste Katharina, de “angry young men” die U hier te woord staan hebben het grootste gelijk. Verheugt U met hun deelname op dit Forum, en dank God op uw knieën dat er nog van zulke kanjers in Vlaanderen te vinden zijn. Zij hebben de toekomst.
      Dat vervloekte V2 concilie is bindend op niks, het was pastoraal, en niet dogmatisch. De KKK van de joodse JP II, zijn “katholieke katechismus”, noch dat concilie, lijken na al die jaren vergeten. Ook de clerus, van hoog tot laag praat er niet meer over, want zij deugen niet. Na de jaren 1970 en 1980, kwam de grote stilte over de jaren 1960 revolutie in de Kerk, door trouweloze ketterse kardinalen en pausen, binnengedrongen en opgeklommen, subversieve groep joden en vrijmetselaars, die vanaf de eerste concilie zitting in 1962, de macht grepen en satanisch, alles op de kop zetten, de Openbaring, de Overlevering, de Traditie, de Heilige traditionele, millenia liturgie van altijd, tot en met zelfs de ontkenning van de letterlijke uitspraken van Christus in het Evangelie (Mt, 23, Joh. 8, 43-59) met het V2 doc. Nostra Aetate. En zo is nog veel meer te zeggen over de ketterijen van dat vervloekte concilie.
      Enkel U, beste Katharina, en die verdwaalde vrijmetselaar op dit Forum, houden daaraan vast, tegen beter weten in. Laat dat harnas los. U lijkt op die leraar op school of elders op de universiteit, die tegen zijn leerling zegt, “je hebt gelijk, het is correct wat je schrijft, maar het staat niet in het boek : dus fout”. U ageert niet anders, en dat is jammer. Als op dit kerkelijke niveau, op een concilie, of in de leerstellige KKK, ook maar één ongerijmdheid, of één onwaarheid staat vermeld, of op ook maar op één punt twijfel wordt gezaaid, is het geheel te verwerpen. Want de Openbaring is op geen enkel punt innerlijk tegenstrijdig of in conflict met de waarheid. (Dat geldt overigens ook voor “wetenschappelijke” theorieën.)
      Dus verzoek ik U, beste Katharina, zelf na te gaan wat er in de KKK staat vermeld betreffende het Heilig Misoffer, of de consecratie, of de transubstantiatie, dan ziet U vanzelf dat die gehele KKK een keuzemenu is voor misbruikende ketters, de naïeven of de goedgelovigen ; U weet wel, beste Katharina, de “nuttige idioten” van Lenin.

     7. Peter, vaticanum 2 bestaat niet, het is de afronding van Vaticaans Concilie, het heeft wel even geduurd, 60 jaar of zo?

     8. peter dan je dat je niet op mijn schrijven ingaat, het zou je niet passen meen ik,

      Gideon

    2. Katarina, moeder, het genius van de vrouw spreekt hier en dat is goed, ook goed is het genius van man en vrouw in de kerk, de kerk is het huwelijk, het huwelijk is de kerk. En Peter, er is ook nog zoeits naast de inzet van “leken” in de kerk als mystagoge en mystiek van Christus, die ook in de cat. van het vaticaans concilie zit ver-arbeid vanuit de wijngaard, Christus en De Paus roept u op om te verbinden/verzoenen, een dialectische discussie is mooi, maar uiteindelijk persisteren in verdeeldheid is werk van de duivel, u dient uw broeder en zusterschap eerst te voeden.

 2. Hallo Peter,
  … Blijkbaar aanvaard je Vaticanum II niet.
  … Als je jezelf als katholiek van vóór het laatste concilie beschouwt, zit je ook verkeerd, want ook toen was het zo dat je de resultaten van een concilie als gelovige moet aanvaarden. Maar dat doe je dus niet met Vaticanum II. Conclusie : je zit in de knoop.
  … Hoe uit die knoop geraken ? Simpelweg de conclusies van Vaticanum II aanvaarden en deemoedig nagaan waarom die geldig zijn. Misschien interpreteer je die conclusies verkeerd (zie elders).

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   De dwalingen in de concilieteksten van Vat. II verwerpen is volstrekt niet inconsistent; integendeel. U zult geen enkele dogmatieke canon vinden in die concilieteksten met een anathematisme er aan verbonden, omdat men dat bewust vermeden heeft. Men wilde feilbaar spreken tijdens het Concilie om het mogelijk te maken hun dwalingen te introduceren. Die dwalingen blijven tot op heden dwalingen in contradictie met de Leer van de Kerk, en moeten verworpen worden.

   Wat zou u doen indien Bergoglio een Concilie convoceert, in een “Apostolische Constitutie” tijdens dat Concilie op zijn gekende informele langdradige taal de Zeven Sacramenten afschaft, en de concilietekst laat publiceren met zijn pontificale signatuur er onder? Uw verstand uitschakelen en die brol in de tekst op handen dragen als ware het manna uit de Hemel zoals u doet met Vat. II? Dat is blinde, fideïstische serviliteit die een karikatuur maakt van het Kerkelijk Leergezag. Vergeet niet dat het Katholiek Leergezag in ruimte én tijd bestaat. Gedenk het principe van St. Vincentius van Lérins; – “quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est” – en gedenk dat ook de gelovige leken de sensus fidei hebben om waarheid van dwaling te onderscheiden. We zijn geen zombies die geen tegenstrijdigheden kunnen zien waar zij bestaan.

   Betreffende het eigenlijk onderwerp van het artikel: Staken druist in tegen de Katholieke Moraal. Wanneer werknemers onrechtvaardig behandeld worden door hun baas, dat zij dan hun verzet tegen hem richten in plaats van de maatschappij plat te leggen door anderen te verhinderen hun job te doen. Sossenparades zijn manifestaties van marxistische klassenstrijd, en daar moeten wij niets mee te maken hebben.

   Democratie leidt altijd naar slavernij van de bevolking, omdat de economie er steeds in gecentraliseerd wordt en onder de totale, verstikkende controle komt van de regering. De economie moet in feite agrarisch en lokaal gebonden zijn om gezond te zijn en het algemeen goed te dienen; de circulatie van de productie van het land moet beperkt blijven tot de dorpen, steden of regio’s waar zij gewonnen is in plaats van in haar geheel naar centrale punten gezogen te worden opdat de oligarchie er mee kan doen wat zij wil. Het industrialisme heeft het gezond agrarisch leven van onze contreien verwoest, waardoor de bevolking in de dwangbuis van een machinaal, industrieel leven geplaatst werd, terwijl zij gebukt gaat onder belastingheffing om de revolutionaire internationalistische molen draaiende te houden. Zowel werkgevers als werknemers bevinden zich in een onnatuurlijke situatie, en alleen de sociale Leer van de H. Kerk is de correcte remedie.

   Staan zagen met spandoeken op straat en, bijvoorbeeld, maatschappijen van openbaar vervoer saboteren omdat uw toekomstig pensioen in waarde gezakt is, is belachelijk en dom. Zinvol daarentegen is het om in verzet te komen tegen het centraal regime om de waarachtige vrijheid af te dwingen voor de bevolking om een normaal, natuurlijk leven te leiden gebaseerd op landbezit en op een terugkeer naar de ambacht en verantwoorde, gezonde landbouw zonder er voor gestraft te worden doordat de staatsmannen u keer op keer losprijzen komen afdwingen om niet door hen op straat gezet te worden. De vrijheid van terug te keren naar een normaler en natuurlijker leven brengt harmonie in maatschappelijke hiërarchieën en neigt zich natuurlijkerwijze naar de toepassing van de evangelische principes in de samenleving.

   1. Dag Ben,

    Mijn verwijzing over staken kwam direct uit de catechismus en ik zou je aanraden om het artikel eens opnieuw te lezen. Het gaat hier niet om het platleggen van de maatschappij.

    Eveneens zeer lyrisch: jouw suggestie om terug te keren naar de landelijke, pre-industriële economie. Jammer genoeg is er onvoldoende land beschikbaar om dit te doen, zelfs indien we in Vlaanderen al onze geliefde villawijken zouden afbreken (zou het niet aanraden, want je heb dan een revolutie aan je been). En dan heb ik het nog niet over jouw voorgestelde vervanging van de democratie door wat? Het ancien régime? Ik denk dat dit vooruitgang zou zijn…

    Stop dus aub met de luchtkastelen…

    K. Gabriels

    1. Ik heb nooit begrepen hoe een katholiek voor democratie kan zijn. Democratie = Volkssoevereiniteit. Maar voor een katholiek is alleen God soeverein.

     1. Beste Yukio,
      Ik denk dat democratie in deze tijd het minste kwaad is als bestuursorgaan. Heb je liever het communisme of zo ? Misschien eens op studiereis gaan naar Noord-Korea … En Adolf Hitler was ook al niet goed bezig op het einde, toen hij de democratie vaarwel zegde.
      Vriendelijke groet, A. G. Stinus

     2. ☩JMJ☩

      Zowel Hitler als de communisten waren democraten, A. G. Stinus. De atrociteiten van die regimes geschiedden openlijk in naam van “Het Volk”. Dat was al van in het begin van de politieke democratisering zo, in de dagen van de Franse Terreur.

     3. @ Stinus

      U schrijft:

      “Ik denk dat democratie in deze tijd het minste kwaad is als bestuursorgaan. Heb je liever het communisme of zo ? Misschien eens op studiereis gaan naar Noord-Korea … En Adolf Hitler was ook al niet goed bezig op het einde, toen hij de democratie vaarwel zegde.”

      Uw eerste regel is zonder inhoud (gewoon Churchill geciteerd die ook geen inhoud meegeeft). [Lees op zijn minst Plato om een idee te krijgen van wat ik bedoel met ‘inhoud’! ]

      Neen, geen communisme (ik ben religieus). En dus ook geen N-Korea c.q. Hitler [Merkwaardige alternatieven somt u op! Kent u geen andere alternatieven? ] Zeker is in ieder geval dat u de democratie verdedigt, dus de volkssoevereiniteit, dus niet die van God. Want het is de een of de ander. Ik ben katholiek en onderschrijf dus de soevereiniteit van God.
      Overigens, er is zeer wel een bestuursalternatief (met God erbij). Maar zolang u uw democratisme niet ter discussie wil stellen heeft het geen zin daarover met u van gedachten te wisselen.
      Tip: lees eens wat literatuur door over de democratie als beslissysteem. Iemand heeft eens de Nobelprijs gewonnen met these die in de wandeling bekend staat als: “Democracy is not possible.’ Fijne dag verder!

  2. @ AGStinus,
   “Ik zal komen en al jullie trotse opscheppers verwijderen die één van de redenen waren van jullie uiteengaan en jullie val; zij die Mijn Geest onderdrukten zullen overweldigd worden door Mijn Adem; jullie zullen worden gezuiverd door Mijn Vuur van Liefde; dochter, bemin Mij, aanbid Mij, behaag Mij, Liefde bemint je;
   Ik zegen je, Mijn kind.”
   Het Ware Leven in God – Vuur van Liefde – 6 september 1989
   – vanwege Jezus aan Vassula.

 3. Beste Katharina Gabriels,
  ik waardeer je inzet en je werk, maar nu lijkt het toch wel een beetje dat je in gloofszaken op gespleten wijze te werk gaat.

   1. @ katharina gabriels, @ stinus

    Christus is en blijkt het opperhoofd van de Kerk. ‘Petrus’ (lees: de paus) is slechts zijn plaatsbekleder op aarde. Daarom zegt ‘Petrus’ zelf (Hand.5.29). ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de ‘mensen’ (lees: het grondpersoneel van God = clerici). Jeanne d’Arc beroept zich dan ook op Petrus wanneer zij door meer dan honderd bisschoppen en priesters ervan beschuldigd wordt niet gehoorzaam te zijn aan de Kerk. Zij zegt : de Kerk en God zijn een (1). Maar als de Kerk de leer van Christus (lees: de leer van de Kerk van Altijd) niet meer verkondigt, hoeft men haar niet te gehoorzamen. Niet alleen Jeanne d’Arc zegt dit, maar de Kerk van Altijd zelf zegt dit ook. Immers, in haar eigen catechismus, staat te lezen dat de paus van Rome een ‘wettig’ opvolger moet zijn. Maar dit kan je natuurlijk niet zijn als de bepaalde standpunten inneemt die loodrecht staat op de leer van Kerk van Altijd [dus ketters zijn (want de Waarheid is een (1) en universeel en verandert niet in de tijd of per locatie)]. Zelfs als een paus alleen maar twijfel zou zaaien, dient men hem niet te volgen en de Wet van Christus (= de Kerk van Altijd = de Traditie) te prefereren boven dwalende pausen en bisschoppen.
    PS. De taak van Kerk is slechts de Openbaring door Christus (die perfect en volledig was) te verkondigen en toe te passen, dus te concretiseren, te verfijnen en verder te ontsluieren omdat de kleine hersentjes van de mens de Waarheid van Christus niet eenmaal niet in 1x kunnen bevatten [waarbij de consistentie-eis geldt (i.e.: inconsistentie = leugen)].
    Iedere niet-triviale breuk met de cultus en de geloofsschat (die een (1) is: lex orandi = lex credendi) tast de geloofwaardigheid van de boodschapper (= Kerk) aan. Dit is ten diepste de oorzaak van de afval in het Westen.

 4. Volgens mij dient de economie de mens niet maar het grootkapitaal . de economie buit mensen uit en maakt het tot slaven dat zien we ook in de van oorsprong Duitse winkelketen!

  1. Beste Willy,
   Dat economie, democratie, sociaal beleid (en dan zwijg ik nog over de milieu CO² dictatuur), zijn instrumenten, ja echte wapens, om de bevolking te onderwerpen met de leugenachtig zweep van “vrijheid, vooruitgang, welvaart,
   gelijkheid, enz…” . De blinde massa begeert natuurlijk dat materieel welvaartsprofiel en stelt zich tot over de oren in de schulden, die alleen maar ten bate is van frauduleuze praktijken van privaatbanken en woekeraars (die intussen wel bekend zijn).
   De zogezegde economische groei, van x% per jaar, is een grote leugen, want de x% heeft als resultaat dat je voor x% het volgend jaar nog meer moet zwoegen in deze criminele slavencirkel, waar de mensheid aan ten onder gaat.
   Samengevat is dat uitbuiting door slavernij. Natuurlijk wordt hier de hebzuchtviool van een ieder bespeelt.
   De hebzucht en hoogmoed van een ieder heeft tot de “villawijken” geleid waar Katherina het over had. De onteigeningspraktijken van landerijen en landbouwgronden, verkavelingen en grote projectontwikkelingen, hebben als resultaat dat het normaal systeem, dat Benjamin hierboven beschreven heeft, niet meer kan functioneren. Het resultaat hiervan is dat er geen terugweg meer mogelijk is.
   Sta maar eens een tijdje op een brug van een snelweg, en observeer eens de nooit stoppende vloed van vrachtwagens en auto’s, die allen op de maximale snelheid rijden. Wat een aaneengeschakelde sliert van vrachtwagens en auto’s, ongelofelijk, dag en nacht. Waar gaat dat allemaal heen? Wat zit er allemaal in? Wie drijft dit aan? Slechts één antwoord moderne slavernij.
   Ook zoals het in de maatschappij is, en de mens herleidt wordt tot een instrument zonder bruikbare hersenen, zo ook is er hetzelfde beeld terug te vinden in de Kerk.
   Men heeft de gulden regels van de gezonde leer van de H. Kerk van Onze Heer Jezus Christus overboord geworpen, die maatschappij en Kerk verenigd in één mooi geheel, op een rustige en vredelievende manier op aarde de Schepper moeten eren en dienen.
   Achille, Cardinal Lienart. Bisshop van Lille (1928 -1968) Geïnitieerd in de vrijmetselarij op 15 oktober 1912, zei op zijn sterfbed: ” Menselijk gezien is de Kerk dood.” Ik zou hier nog aan willen toevoegen. ” … en eveneens de maatschappij.”
   Geen maatschappij = geen Kerk. Dus, slecht één oplossing, de (tussen)komst van Onze Heer Jezus Christus!
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Willy een winkelketen is niet duits, heb je er al eens binnen gewerkt dan, bij een supermarkt? Dan weet je waar je over spreekt.

 5. … Dank aan Katharina Gabriels dat ze hier het wijze, juiste standpunt van de Kerk weergeeft, zoals beschreven in de Catechismus van de katholieke Kerk.
  … Katharina moet zich niet storen aan mensen die denken dat ze het beter weten dan het gezag van de Kerk, verenigd in het 2e Vaticaans concilie. Sommigen van die mensen lijken gefrustreerd, en zien achter elke hoek en struik wel een vrijmetselaar aan het werk.
  … Wie goed de Catechismus bestudeert (waarin heel wat teksten uit Vaticanum II opgenomen zijn, naast veel andere teksten) komt tot de conclusie dat de Catechismus de juiste leer verkondigt, in de geest van Christus en het Evangelie.

  1. Dank je, AG Stinus. Ik ben blij dat er nog mensen zijn, die liever in de 21ste eeuw leven, dan in een geromantiseerde versie van de Middeleeuwen. Er is inderdaad veel frustratie en dat ligt volgens mij aan het tekort aan leiderschap van onze bisschoppen. Het is aan hen om het roer terug in handen te nemen en het geloof te verkondigen.

   1. ☩JMJ☩

    De solide Christelijke principes waar de Middeleeuwse maatschappij op gefundeerd stond hebben niets te maken met romanticisme, maar met de verwezenlijking van de theopolitieke aspecten van het Evangelie van Jezus Christus. Het gaat er om de genoemde principes herop te richten in deze 21ste eeuw, op de ruïnen van de goddeloosheid. Katholieken die dit niet willen zijn ontrouwe deserteurs die de Rechten van God aan Zijn vijanden capituleren.

   2. Katarina, wel moet ik je dit melden dat we mogelijk wel in een neo-middeleeuwen situatie politiek leven waarbij grootbedrijf/markt en overheid strijden om publieke goederen/diensten, dus beware, we leven wel in een tijd van omwenteling meen ik.

 6. ☩JMJ☩

  Citaat K. Gabriels: “Mijn verwijzing over staken kwam direct uit de catechismus en ik zou je aanraden om het artikel eens opnieuw te lezen. Het gaat hier niet om het platleggen van de maatschappij.”

  Staken gaat per definitie over het saboteren van werk met de bedoeling van dit zodanig op te drijven als de ophitsers nodig achten om hun baas in het nauw te drijven; andere werknemers worden er in tussentijd in verhinderd hun werk te doen. Het is niet anders dan een publiek spektakel dat geen serieuze vorderingen bereikt voor werknemers op lange termijn, maar dat wel de gemoederen voldoende ophitst om de marxistische klassenstrijd draaiende te houden. Daarom is het ook één van de favoriete werktuigen van het marxisme in Europese staten; het marxisme wilt geen echte oplossingen die hiërarchische harmonie creëert en de toestand van werkende mensen verbetert, maar constante strijd en perpetuele revolutie.

  Citaat K. Gabriels: “Eveneens zeer lyrisch: jouw suggestie om terug te keren naar de landelijke, pre-industriële economie.”

  Ach, wat bent u toch vol van uzelf. Maar het woord “lyrisch” dat u spottend als een pejoratief hanteert is in feite, ontdaan van het sarcasme waarmee u het bekleedt, een zeer accurate uitdrukking voor belangrijke aspecten van de remedie die toegepast moet worden op de geestelijke ziekte in de maatschappij waarnaar ik verwijs. Had de Westerse mens maar meer vrijheid om opnieuw lyrischer te leven! Het industrialisme, als serviele knecht van de pseudofilosofische, afgodische en anarcho-politieke revolutie die de recente eeuwen teistert, heeft de poësie in het menselijk leven meedogenloos vernietigd, de poësie die voortvloeide uit de diepe Christelijke wortels waarvan de traditionele maatschappij haar voeding kreeg, de Christelijke grondslagen waarop zij gefundeerd stond. Zeker, Mevr. Gabriels, het is cruciaal om te streven naar een opnieuw lyrischer bestaan van ons volk.

  Citaat K. Gabriels: “Jammer genoeg is er onvoldoende land beschikbaar om dit te doen, zelfs indien we in Vlaanderen al onze geliefde villawijken zouden afbreken (zou het niet aanraden, want je hebt dan een revolutie aan je been).”

  Wanneer iemand vol is van zichzelf, wordt de kans groter dat hij of zij domme, ondoordachte opmerkingen gaat maken; het is de prijs die betaald wordt voor hoogmoed. Een voorbeeld van een domme opmerking is die van u hier geciteerd. Een terugkeer naar een agrarischer bestaan is een gradueel proces dat zich organisch ontplooit, en het gaat er dus niet om van opeens alle infrastructuur te gaan neerhalen, de brokstukken te ruimen en er patatten te gaan planten, dit alles binnen twee weken tijd!

  Citaat K. Gabriels: “En dan heb ik het nog niet over jouw voorgestelde vervanging van de democratie door wat? Het ancien régime? Ik denk dat dit vooruitgang zou zijn…”

  De traditionele Christelijke monarchie gebaseerd op de principes van het goddelijk recht moet hersteld worden; de republiek (Roipublicain Philippe is de facto geen monarch, maar een president) werd bloedig opgedrongen aan de Europese bevolking in haat jegens het Christendom en de mensheid, en diende van in het begin als façade voor een wreedaardige schaduwregering.

  U bent zodanig geïndoctrineerd met het democratisme dat u niet inziet dat de moderne liberalistische regimes in hun kort bestaan meer bloed vergoten hebben dan de meest corrupte vorsten uit de Middeleeuwen. De traditionele gezagsprincipes en moraliteit waarop de maatschappij in de tijden van het Geloof gefundeerd stond werkten als een dam die de mogelijkheid om verderf te zaaien als machthebber drastisch inperkte. Een vorst kon door en door slecht zijn, en kon (zoals dikwijls geschied is) veel kwaad aanrichten bij zijn onderdanen, maar hij kreeg dan de gehele Res Publica Christiana tegen zich en beet weldra zijn tanden er op kapot. De democratie heeft de dam gebroken, en het kwaad heeft zich tot de valse principes gemaakt waarop de huidige samenleving gebouwd staat. De rollen zijn dus omgekeerd; als een machthebber het goede wil doen, dan duurt het niet lang vooraleer hij uitgeschakeld wordt en vervangen met een ander die voldoende corrupt is in de ogen van het systeem. De boosheid is op de meest afgrijselijke wijze geïnstitutionaliseerd, en het wordt steeds erger.

  Citaat K. Gabriels: “Stop dus aub met de luchtkastelen…”

  Uw hol gesneer betracht slechts uw gebrek aan argumenten te verdoezelen, doch tevergeefs. Het is blindheid die de bizarre onkatholieke structuren van het democratisme extolleert, terwijl u in het hart leeft van de meest dystopische maatschappij die het Europa dat opgebouwd werd door bisschoppen en monniken ooit gekend heeft. Eén van de grootste kankers onder hedendaagse intellectuelen is dat zij hun verstand niet durven gebruiken, niet durven redeneren. Zij staken in feite constant, reeds voordat zij hun diploma (hetgeen niets meer voorstelt) vergaren, want zij doen niet anders dan proberen hun verstand uit te schakelen om de voorgekauwde, incoherente brol rond te bazuinen die hen ingelepeld wordt.

  1. Correctie van mijn reactie (5 mei 2018 – 14:01) :

   … “het marxisme wil geen echte oplossingen die hiërarchische harmonie creëren en de toestand van werkende mensen verbeteren, maar” etc.

   1. Beste Benjamin, het is heel juist en accuraat wat u schrijft. Echter is het zo dat Mevr. Gabriëls en A.G. Stinus, zich er niets anders kunnen voorstellen dan wat ze heden ten dage beleven. Ze hebben geen flauw idee van hoe het Katholieke blok stevig in het zadel zat om al deze onvoorstelbare aanvallen van de medewerkers van het kwaad, te trotseren.
    Het agrarisch systeem van de Middeleeuwen was heel eenvoudig zelfvoorzienend. Een huisvader had de taak om het nodige te voorzien voor een waardig onderhoud van de familie. Hij had geen andere baas als God en hemzelf. Hij moest zelf beslissen wanneer hij naar het veld ging en waarvoor, zonder enig opgelegd uurrooster als alleen maar het licht van de dag dat God hem schonk. Geen moderne “stress”, geen politieke moderne onzin die het denkvermogen van eenieder uitschakelt in de fabeltjes universiteiten, geen werkdruk op de werkvloer teweeggebracht door de moordende industrialisatie en technologie. Zijn huisgezin stond centraal volgens de eeuwenoude leer van de H. K. Kerk, die hij eveneens aan zijn kroost leerde. De ambachten werden van vader op zoon geleerd. De dochters werden opgevoed volgens de kerkelijke leer en werden en door hun moeders onderwezen in het dagelijks huishouden.
    Dus geen kinderopvang, geen opdringerig gedoe en heen en weer geloop gelijk een kieken zonder kop, zoals dat nu voor velen het geval is.
    Mevr. Gabriëls, u schrijft wel: ” Er is inderdaad veel frustratie en dat ligt volgens mij aan het tekort aan leiderschap van onze bisschoppen. Het is aan hen om het roer terug in handen te nemen en het geloof te verkondigen.”
    Maar als men u wijst op de ware leer, die eveneens de leidraad moet zijn voor het dagelijks leven van een Katholiek gezin, en als er een Bisschop en Priester zou zijn (en die zijn er beslist) die u dat onderwijs ter beschikking houdt, dan is mijn vraag: Waarom gaat u het niet halen daar waar het te krijgen is?
    Yokio schreef terecht: “Democratie = Volkssoevereiniteit. Maar voor een katholiek is alleen God soeverein.”
    Daarom is democratie en modernisme de verheven godsdienst van de mens (666) boven God. Zoals Satan voor God eens zei: “Non serviam!”
    O verwaarloosde geesten!
    O duistere moderne tijden die het licht van de Middeleeuwen hebben uitgedoofd!
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “De ambachten werden van vader op zoon geleerd.”

     Inderdaad, en de jongens waarvoor dit niet mogelijk was konden terecht in de ambachtsgilden die door en door Christelijk waren. De gilden kregen dikwijls eigen altaren in kerken opdat de liturgische cultus van de H. Kerk geheel het werkmansleven kon doordringen, en de verhoudingen tussen de gildemeesters en hun leerlingen waren niet doods en zakelijk zoals in het modern bedrijfsleven, maar quasi vaderlijk en familiaal. Het Christelijk Geloof creëerde diepe broederlijke banden die oversten aanspoorden om hun ondergeschikten niet als stukken vuil te behandelen maar als mede-erfgenamen in het Rijk van God. Ondergeschikten werden door die banden aangespoord hun oversten te vertrouwen als dienaren van dezelfde God, in plaats van constant wantrouwen te broeden en schrik dat zij hen zouden nekken. De sterke Christelijke maatschappelijke banden werden, het is waar, dikwijls verziekt door de zonde die in alle tijden de mensheid probeert te ontwrichten, maar in velen bloeiden de Katholieke deugden rijkelijk op omdat de goede principes zeer diep geworteld zaten in de bevolking. Moderne historici verzwijgen al het goede dat de traditionele maatschappij gebracht heeft en richten hun vergrootglas op de boosheid die er (zoals in alle tijden) bestond, terwijl zij er een hoop leugens bijvoegen en het goede verdraaien; dat alles gewrongen binnen een valse context van een revolutionair discours dat licht duisternis noemt en duisternis licht.

     Citaat Peter: “De dochters werden opgevoed volgens de kerkelijke leer en werden door hun moeders onderwezen in het dagelijks huishouden.”

     Ja, en tegenwoordig kunnen sommige jonge vrouwen zelfs geen ei meer bakken. Ze hebben daar geen tijd voor want ze willen ergens op een bureau gaan zitten waar zij spoedig uitgeblust zijn en depressief worden omdat zij hun moederlijke instincten niet op een normale manier kunnen ontplooien over de weinige kinderen, die zij ergens bij een opvang (of in het beste geval bij een grootmoeder) deponeren, wier ontstaan niet verhinderd werd door vuige contraceptiepraktijken.

     Wie met zo iemand huwt brengt zich een hoop miserie op de hals, want hun mannen gehoorzamen doen zij volstrekt niet, behekst als zij zijn door het anarchisch feminisme. Integendeel, wanneer de echtgenoot zich niet honds genoeg onderwerpt aan de dictaten van zijn vrouw, loopt hij de kans dat zij echtbreuk gaat plegen en naar een rechter stapt die bij wijze van automatisme partij trekt voor de vrouw en haar bijstaat om haar echtgenoot van zijn huis en goed te beroven.

 7. Hallo Benjamin V D,

  … Je schrijft dat Katharina Gabriels “vol is van zichzelf”, en daarmee zit je helemaal naast de waarheid. Voortgaande op haar degelijke artikels getuigt Katharina juist van authentiek christelijke, evangelische geest, en ze schrijft nuchter en gevat.
  … Verder val je Katharina aan omdat ze kan leven met het politieke systeem van de democratie. Vanzelfsprekend werkt de democratie niet altijd perfect, maar op dit ogenblik is dit toch het minst slechte systeem, waarbij je moet bedenken dat er verschillende systemen van democratisch bestuur zijn. Democratie betekent alleen dat alle mensen mee een deeltje inspraak hebben in het bestuur van de staat.
  … Waar geen democratie is loopt het snel uit de hand, en eindig je met een of andere tiran of zakkenvuller. Doe eens een studiereis naar Noord-Korea of China om wat op te steken.
  … Als bestuursvorm prijs je aan : “de traditionele Christelijke monarchie gebaseerd op de principes van het goddelijk recht”. Hoeveel mensen ga je voor dat systeem warm krijgen ? Zouden het er 100 zijn in België ? Wel, om dat systeem door te drukken zul je dan een “christelijke tiran” nodig hebben, die het niet lang zal uitzingen. Dus wat je voorstelt is totaal onrealistisch of nefast. Voor Christus moet je trouwens kunnen kiezen in vrijheid, en niet onder verplichting van de staat.
  … Jezus heeft in zijn tijd zeker niet gevraagd dat de Romeinen moesten verjaagd worden in zijn land, en Hij heeft niet geëist dat het Romeinse bestuur moest vervangen worden door een “christelijke monarchie gebaseerd op de principes van het goddelijk recht”. Christus’ boodschap ging veel dieper.
  … Bedenk eerder dat christenen moeten “het zout der aarde zijn”, waarbij ze telkens moeten proberen de bestuursvorm te verbeteren waar het kan, en goed te doen in de maatschappij. Op dit ogenblik zijn democratische bestuursvormen de best mogelijke (minst slechte als je wil) in iet of wat beschaafde landen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 8. Het zijn weer de ondernemers die in het stafhokje staan maar hier geen woord over het onverantwoorde beslag van 53% dat de staat legt op de lonen en de open grenzen politiek van Europa. Door deze politieke oorzaken moeten de bedrijven het rendement en de werkdruk opvoeren om nog te kunnen concurreren.

  1. ☩JMJ☩

   De staatsmannen mesten zich vet door broodroof, en maken zo het sociale leven quasi onmogelijk zowel voor werkgevers als voor werknemers. Alles wordt ontwricht gehouden om de bevolking als slaven geknecht te houden aan een boosaardige oligarchie die zichzelf als een “elite” beschouwt, en die er voordeel in ziet voor zichzelf om een voortdurende klassenstrijd in stand te houden, een hegeliaans afleidingsmanoeuvre. Ondernemers en werkmensen moeten zich tezamen keren tegen de heerschappij van de banken en tegen het verstikkend staatsbeleid in plaats van elkander te beoorlogen. De landbouwsector moet een agrarische contrarevolutie ontketenen. Op die manier stort de Brusselse tirannieke geldheerschappij gewoon in en kunnen de mensen hun maatschappij opbouwen.

   De mensen echter zitten vast in hun lethargie, en denken individualistisch, hetgeen bij de mohammedanen veel minder het geval is; die spannen collectief samen tegen ons.

 9. Beste Valcke,
  Het klopt helemaal dat naast de werknemers en werkgevers ook de staat zich verantwoordelijk moet gedragen. Die staat moet inderdaad maken dat er geen verspillingen of misbruiken zijn enz., en er anderzijds voor zorgen dat echte hulpbehoevenden geholpen worden.
  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 10. de vruchten van de arbeid, winst, dient terug te vloeien naar de arbeider, belast winst. Maar beter nog, bouw een eigen katholieke natiestaat zonder landsgrenzen, een netwerk van arbeiders in de wijngaard, en laat zien hoe het moet. Zie mijn blog op schisma in de NL Bisschoppen conferentie, overigens de abten en abdissen van de religieuzen zouden wel wat betrokken mogen worden in de besluitvorming, de eeuwige wijsheid uit het klooster is er nog steeds.

 11. Katarina, er zijn echt wel mannen hoor, de man waarmee je gehuwd bent bijvoorbeeld.

 12. Ik ben voor Katholieke Sociale Actie, ik ben voor een welzijnsstaat die nu afgebroken wordt of althans waarvan de schijn nog wordt opgehouden. Ik ben voor belastinggelijkheid tussen 1 en 2 verdieners, ik ben tegen algehele militaire dienstplicht voor meisjes en jongens zoals nu al in twee landen van Europa wordt ingevoerd (NL!), ik ben voor eerherstel van katholiek burgerschap in de natie -staten van Europa. Kortom wanneer een economisch-politiek systeem tegen katholieke burgers werkt, is het gerechtvaardigd dat systeem te saboteren, daartegen militant te zijn, politiek maar ook fysiek, liever zelfgekozen slaaf van Christus dan verslaafd aan de heer van de wereld, lijkt me.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht