Racisme en anti-Semitisme in de 21ste eeuw: meer dan ooit een bekoring…

Foto: kuulpeeps

In onze multiculturele maatschappij is het racisme meer dan ooit een uitdaging geworden. Terroristische aanslagen, maar ook een opstapeling van kleinere, naamloze incidenten en onenigheden hebben de spanningen tussen de gemeenschappen aanzienlijk vergroot. Ook de meningen over hoe men moet omgaan met de “andere” geraken steeds verder gepolariseerd. Terwijl één groep, waaronder veel Katholieke gelovigen, kiest voor een politiek correcte, open en vaak naïeve houding tegenover minderheidsgroepen, ontstaat in het tegenovergestelde kamp steeds meer woede over het feit dat men een “kat geen kat mag noemen”. Men kan spanningen tussen samenlevende culturen inderdaad niet verbergen door ze te verzwijgen. Het zou trouwens een leugen zijn, om te beweren dat deze spanningen enkel veroorzaakt worden door de “vooroordelen” van de blanke meerderheidsgroep. Inderdaad, de stelling, dat vooral blanken racistisch zijn, leidt enkel tot een nog groter onrechtvaardigheidsgevoel bij de autochtone volkeren van Europa, die de laatste 60 jaar net hard gewerkt hebben aan de opbouw van een tolerantere maatschappij. Ook heeft deze stelling geen oog voor het soms blatante racisme, en zelfs vijandschap, die genoteerd wordt bij sommige leden van minderheidsgroepen in onze steden.  Anderzijds moet men als Christen begrijpen, dat God alle volkeren geschapen heeft en dat we geroepen zijn tot universele naastenliefde. Tijd om hier even stil bij te staan. 

Wat is racisme precies?

Racisme is het onderscheiden en hiërarchiseren van mensengroepen op basis van hun vermeende genetische of culturele karakteristieken. Racisten gaan mensen discrimineren op basis van deze eigenschappen, die ze bij bepaalde groepen als “inherent”, negatief en onveranderlijk zien. Deze attitude is in strijd met de Christelijke visie op de mens als schepsel naar Gods beeld, de realiteit van Gods heil voor alle volkeren en Zijn soevereiniteit over de schepping. Het zou inderdaad een belediging zijn aan het adres van onze Schepper om bepaalde volkeren als “inferieur” te gaan zien. Is God dan onvolmaakt, dat Hij zich in zijn eigen schepping vergist zou hebben? Luistert God dan meer of minder naar het gebed van een mens, wanneer hij een Afrikaan, een Jood of een doorsnee blanke Vlaming is? Definieert Jezus de naaste als enkel een volks- of rasgenoot?  Het antwoord hierop is neen, wanneer men de parabel leest van de Barmhartige Samaritaan, die zich ontfermt over een gewonde “vijand” van zijn volk. Er is dus bijgevolg geen plaats in het Christendom voor racisme: mensen zijn er gelijk in waarde, waardigheid en liefdeswaardigheid: al hun namen geschreven in Gods hand. In het mystieke lichaam van Christus wordt er volgens de Heilige Paulus geen onderscheid gemaakt tussen Grieken en Joden, mannen en vrouwen, slaven of vrijen. (Galaten 3, 26)

Uitverkoren volk: niet hetzelfde als “Herrenvolk”

Sommigen beweren dat het concept van Uitverkoren Volk in de Bijbel racistisch is. Hoewel God in het Oude Testament de Joden als zijn uitverkoren volk uitroept, heeft deze uitverkorenheid niets te maken met de genetische superioriteit van het Joodse volk of enige andere elitaire agenda. De Joden zijn verre van een “Herrenvolk”. Eigenlijk behoorde Abraham tot een doorsnee nomadenstam uit Mesopotamië. De culturele and architecturale verwezenlijkingen van zijn afstammelingen waren eerder bescheiden in vergelijking  tot de grote beschavingen van de Oudheid: de Perzen, de Egyptenaren en later de Grieken en de Romeinen. Ook de profeten, koningen, stammoeders van het Joodse volk, waren niet meteen de elite: het ging vaak om jongste zonen, steriele oudere vrouwen, randfiguren, verarmde stamleden. Het verhaal van het uitverkoren volk was in de heilsgeschiedenis trouwens slechts een generale repetitie voor het latere volk van God, dat uit vele etnieën zou bestaan binnen het Romeinse Rijk.

Racisme in de koloniale periode

Ook tijdens de middeleeuwen, toonde het Christendom zich weinig “racistisch”. Vijandschappen en oorlogen waren vaker ideologisch en economisch, dan “raciaal” gemotiveerd. Men noemde de Arabieren en Moren “heidenen” en zelfs de spanningen met Joden waren, vaker wel dan niet, door ideologische factoren bepaald, ondanks de gebruikte terminologie van “Perfidia Judaica”. 

Systematisch racisme stak vooral zijn hoofd op tijdens de verovering van Amerika, waarbij Spanjaarden het makkelijker vonden om de autochtone bevolking tot de slavernij te reduceren, door hen als inferieur te bestempelen. Onder invloed van de Dominicaan Julian Garces, bisschop van Tlaxcala, werden door Paus Paulus III in 1537 een aantal bullen gepubliceerd, die voor de eerste keer de onmenselijke en racistische behandeling van Indianen veroordeelden. 

De 18-19de eeuw zag dan weer een spanning tussen de raciale mythe van de blanke superioriteit enerzijds, en de beweging tegen de slavernij anderzijds. Het probleem stelde zich vooral in de koloniale wereld, waar blanken, inboorlingen en/of geïmporteerde slaven in dezelfde territoria woonden. De vervloeking van Ham, nadat hij zijn dronken vader Noach naakt aanschouwde, speelde vooral bij Protestantse kolonialen in Amerika en Zuid-Afrika een rol in het Bijbels onderbouwen van de inferioriteit van het zwarte ras. De etymologische betekenis van Ham is namelijk “donker, zwart” en gaf aan kolonialen dus een bevestiging van de sociale verhoudingen tussen de rassen in hun tijd. In Christelijke en andere kringen kwamen er steeds meer proteststemmen tegen de slavernij, tot haar uiteindelijke afschaffing. De Katholieke Kerk speelde in landen als Amerika uiteindelijk een grote rol in het onderwijs en de emancipatie van Afro-Amerikanen.

Einde 20ste eeuw: de Kerk adopteert de multicultuur

In de twintigste eeuw, mede onder invloed van de harde lessen van Wereldoorlog II en de dekolonisatie, stapte de Katholieke Kerk af van de voornamelijk Europese monocultuur die haar tot nog toe had beheerst, en promootte ze de inculturatie van het Katholieke geloof in de ex-kolonies. De Kerk wou hierbij evolueren van een vooral Eurocentrische organisatie naar één met sterke wortels in alle culturen. Men maakte degelijke vertalingen van de catechismus in locale talen, promootte roepingen in ontwikkelingslanden om buitenlandse missionarissen door plaatselijke priesters en religieuzen te vervangen. Men liet ook locale culturele elementen toe in de Katholieke liturgie en creëerde kardinalen uit de ganse wereld om deze actief te laten participeren in de toekomst van de Kerk. Het Katholieke geloof moest van alle culturen worden. 

De 21ste eeuw: Europa in de ban van migratie, multiculturalisme en politieke correctheid

Met de opkomst van de multiculturele maatschappij in Europa worden we in het begin van de 21ste eeuw opnieuw geconfronteerd met het raciale en etnische vraagstuk. Door migratie zijn heel wat mensen van alle rassen, culturen en religies zich in Europa komen vestigen. Anders dan tijdens de koloniale periode, kunnen de huidige etnische verhoudingen niet meer zo gemakkelijk vertaald worden naar een eenvoudige verdeling tussen “onderdrukkers” en “onderdrukten”. Hoewel veel nieuwkomers uit de ex-kolonies komen, is hun migratie het resultaat van een eigen keuze (of die van de (groot)ouders), vaak om economische redenen. Europa wordt in de eerste plaats gezien als een land van melk en honing en niet noodzakelijk als een continent waarmee nieuwkomers zich cultureel/historisch kunnen identificeren. Ook voor de Europese historische gevoeligheden is er bij deze nieuwkomers weinig begrip: seksisme, homofobie, anti-Semitisme en zelfs racisme zijn voor velen onder hen helemaal niet beschamend. Het hoort gewoon bij hun gedachtengoed. De nieuwkomers ondergaan misschien wel eens racisme, maar zijn zelf evengoed racisten. Toch zijn vele Europese wereldlijke en kerkelijke leiders en opiniemakers blijven steken in een politiek correcte logica, waarbij ze enkel oog hebben voor  het zogenaamde racisme van de “blanke man”. 

Deze achterhaalde houding, waarbij men blijft hameren op het schuldgevoel van de blanke, terwijl men blind blijft voor de realiteit van het racisme bij andere volkeren, heeft geleid tot een nog grotere escalatie van de spanningen tussen de gemeenschappen op ons continent. Het resultaat is dat racistische en anti-Semitische taal door sommige autochtone Europeanen opnieuw zonder gène wordt geuit, vaak uit protest tegen wat zij als politiek correct Gutmensch-gedrag zien. In zekere zin is hun frustratie te begrijpen. Anderzijds, is het ook belangrijk om in te zien, dat racisme en uitingen van racisme in wezen on-Christelijk zijn, aangezien Christenen geroepen worden tot universele naastenliefde. Het opkomen voor de rechten van het eigen volk, mag bijgevolg geen excuus worden voor onnodig en vooral onproductief racistisch gedrag en taalgebruik. Agressie en een tekort aan zelfbeheersing hebben we in onze maatschappij al genoeg en dit brengt zelden een bevredigend resultaat.

Ik wens aan jullie allen een Zalig Paasfeest 2018. Moge het lijden van Christus en Zijn Verrijzenis onze harten vervullen met geloof, naastenliefde en broederschap!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

28 commentaren op “Racisme en anti-Semitisme in de 21ste eeuw: meer dan ooit een bekoring…

 1. Zeer goed artikel van Katharina Gabriels, dat getuigt van verstand en een raak observatievermogen. Dank.

 2. ☩JMJ☩

  “Racisme” en “antisemitisme” zijn termen die specifiek als dubbelzinnig gecreëerd werden om gebruikt te worden voor psychische manipulatie. De Joden roepen “Antisemitisme!” wanneer hun antichristelijk en antimenselijk gedrag bekritiseerd wordt (Shulamit Aloni: “Well, it’s a trick; we always use it.”). Het Joods Talmudisme perverteert Wet en Profeten, en is fier op het feit dat de Farizeeërs Christus gekruisigd hebben. Criminaliteit veroordelen heeft niets te maken met rassenhaat jegens de afstamming van Sem (waarvan de Israëlieten trouwens slechts één tak zijn); het gaat om liefde voor gerechtigheid en haat jegens onrecht en misdadigheid.

  Dat God in het Oude Testament de Israëlieten uitverkoren heeft is waar, maar de übermensch-gedachte die de hedendaagse Joden over zich hebben is iets anders en vloeit voort uit hun eigen arrogantie. Zij denken dat niet-joden een soort van zielloze diermensen zijn, terwijl Sint Ezechiël in Naam van God verkondigde dat de Christenen uit de volkeren tijdens de Messiaanse Tijd (nu dus) zouden gelden als geboren Israëlieten. Mozes en de Profeten hebben altijd de gehele mensheid als menselijk beschouwd, en zij veroordeelden de zondigheid en de afgoderij in de niet-joodse volkeren zonder hen tot zielloze dieren te reduceren. De kinderen van Juda die Christus vermoord hebben beweren echter dat de niet-joodse volkeren beesten zijn, en dat zij slechts geschapen werden om als slaven hen als koningen te dienen.

  Zij nemen dus de naam van Mozes in de mond zonder dat zij hem in feite gehoorzamen. Het is volledig terecht dat de Heer Jezus Christus van hen zei dat de duivel hun vader was. Wat vele mensen, die redeloos het woord “antisemitisme” rondslingeren, niet weten is het feit dat de Joden de Heer Jezus Christus als dé verpersoonlijking van “het antisemitisme” noemen. Het woord wordt rondgeslingerd in emotionele reacties tegen waarheden die men niet graag hoort, maar men staat er niet bij stil hoe belachelijk het is om mensen met dat woord te brandmerken die de knieën buigen voor de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid Die volgens Zijn aangenomen menselijke natuur Semiet is.

  Zolang men niet wil ophouden met het in het rond werpen van absurde, emotioneel gedreven slogans zal de polemiek blijven vasthangen aan het kleuterschool-niveau. Ondertussen lachen de Joodse socio-manipulateurs zich krom, zetelend op hun in het bloed van de naties gedrenkte bankierstronen die gebouwd staan op de schedels van hun slachtoffers, de talloze slachtoffers van de genociden die zij geïnstigeerd hebben.

  De huidige ruzie tussen de Joodse Staat in het Midden-Oosten en Polen is een schoolboek-voorbeeld van hoe de Joden de term “antisemitisme” hanteren voor nefaste doeleinden.

  Wie het oud artikel leest van Het Nieuwsblad (2004-02-02), “De satanisten van Abrasax”, over de Joodse trawant van Marc Dutroux, Bernard Weinstein, zal zien in wat voor corrupte wereld hij leeft, en ook hoezeer de media reeds lang probeert van de beerput toegedekt te houden. Wie daarna “Franklin Cover-up” intikt in een zoekmachine en het verhaal leest van John DeCamp, zal bevestiging vinden van het feit dat de gruwelijke zaken die over Weinstein gezegd werden werkelijk bestaan. Wie “Jimmy Savile English Royalty”, “Bohemian Grove” en “Jew Epstein prostitution island” intikt trekt de beerput nog verder open. “Regina Louf” is ook een sleutelwoord. Denk eens na; wie hebben Prinses Diana vermoord en waarom? Het wie en waarom zijn bekend. Ten slotte: In de documentaire op YouTube met de titel, “Vivre l’enfer – Abus rituels sataniques en Allemagne (documentaire 2003 VOSTFR)”, geplaatst door gebruiker Alexandre Lebreton, tekent een kindslachtoffer van SRA een man in een gewaad als dader van de afgrijselijke folteringen die het kind doorstaan heeft; op het gewaad tekent het kind een maçonniek symbool dat in het Joods kabbalisme gebruikt wordt voor hekserij.

  Neen, geen achterlijke boeken van Dan Brown, maar de harde, afgrijselijke realiteit van de judeo-maçonnieke libertinage.

  Een opmerking: De slavernij in Amerika was een Protestants iets (Protestantisme brengt de slechtste kanten van een Angelsakser naar boven); de Spanjaarden hebben zich daar van in het begin tegen verzet, maar bezweken later uiteindelijk voor de Protestantse ‘modetrend’, zodat de Paus van Rome als enige Soeverein overbleef om de wantoestanden openlijk te veroordelen. De Spanjaarden die in het begin van de Spaanse kolonisering de inheemse bevolking mishandelden, handelden op basis van hun eigen boosheid en tegen de Spaanse Troon in.

  1. Let niet op die maçonnieke mol, A.G.Stinus, vroeg of laat zal hij door de mand vallen, beste Benjamin, zoals enige maanden terug de vorige vrijmetselaar mol. Hij is nr. 2.
   Prachtig verwoord, wil ik aanhaken op Katherina’s uitgangspunt in haar eerste regel, ” In onze multiculturele maatschappij…..”, het uitgangspunt van de Gutmensch bij uitstek. De voorbeelden van haar vaststelling ontbreken, ze zijn er ook niet in Europa, en maar goed ook, zelfs niet in het desastreus ontwrichte Frankrijk. Multicultureel bestaat enkel in de hoofden van Gutmenschen en de media propaganda van onze vrijmetselaar regeringen, Rutte, Merkel, Macron, May en nu afgezet, maar nog niet gevangen genomen, de Italiaanse socialist Renzi. Multicultureel betekent toestanden als in Zuid-Afrika, of in het voormalige Rodesië, waar de blanke ondernemer of de blanke boeren en hun families, worden onteigend en / of vermoord, omdat de blanken nog maar een kleine minderheid vormen, in een land van dominantie der zwarten. Multicultureel betekent ruim baan voor de anti-blanke haat bij niet blanken. Multicultureel bestaat niet, er komt nooit evenwicht. Multicultureel loopt altijd uit op strijd tussen “zij”, of “wij”, en eindigt vaak met genocide van blanken. Dat is wat er gebeurt als de blanke meerderheid capituleert. Gutmenschen zoals onze Katharina, hebben daarvoor een blind oog, ondanks de onzekere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Multicultureel betekent voor hun kleintjes het einde van het NL, of Be, of Fr, of Dui, van hun ouders en grootouders. Multicultureel is een ziek verzindsel van de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), joods maçonnieke propaganda ter vernietiging, opgelegd aan de blanke Europese, Christelijke volken, via de MSM media, in joods maçonnieke handen. Voorbeelden te over. De NL, linkse NOS en de NPO, worden geleid door twee joden, Ryxman en Gelauff. Zij hebben zelfs parlementariërs bedreigd en gechanteerd, om te voorkomen dat de bestedingen van publiek geld voor de omroep (bijna een miljard), publiek bekend zou moeten worden gemaakt. De grootste NL krant de Telegraaf, telt voor bijna de helft, joodse colomnisten. De NRC, de maçonnieke krant bij uitstek, is zwaar anti-katholiek, destabiliseert en pleegt karaktermoord op RK parlementariërs die hun werk serieus doen. Maar ondanks het joods maçonnieke offensief zijn de Europese volken tot nu toe in staat gebleven om niet te trappen in de val van de multiculturele fata morgana. De stand van zaken zijn meerdere, gekleurde enclaves, in onze landen, maar geen dominantie hunnerzijds, zelfs niet in FR of Dui. In NL is de Bijlmer een goed voorbeeld. Christelijk en afkomstig uit de voormalige koloniën, veroorzaken de meesten geen problemen, zij horen er bij en worden als zodanig geaccepteerd. Zij vormen een minderheid, en zijn onlosmakelijk met het ontvangende land vergroeid. Hoewel sommigen onder hen, opgehitst en aangestuurd met het geld van Soros, proberen onze Zwarte Piet en Sinterklaas af te schaffen , of standbeelden om te trekken, redden ze het niet meer tegenover een inmiddels gevoelig geworden en alerte bevolking. Die reactie zie je overal in Europa. Daar liggen niet meer de problemen. Dit in tegenstelling tot de islamieten. Die zijn nieuw, horen hier niet thuis, en zullen zich nooit aanpassen. De katholieke Oost-Europese landen hebben dit goed begrepen, hebben hun grenzen gesloten, en wijken niet voor de Brusselse maçonnieke druk. Zij jagen hun linkse vrijmetselaar regeringen weg, zoals in Italië gebeurd is. In het overige westen is het nog niet zover, maar dat komt. De vroegere FR premier Raymond Barre heeft gezegd, “eerst een totale decompositie, alvorens volledige recompositie mogelijk is”. Hij doelde op alle subversieve (vrijmetselaar) regeringen, sinds Pompidou en Giscard (jaren 1970), die begonnen zijn de grenzen open te zetten voor de massa immigratie van islamieten.

   1. Jules,

    Ik word eerlijk gezegd liever een “Gutmensch” genoemd, dan een haatpredikant. Het feit dat ik racisme bekritiseer wil niet zeggen, dat ik blind ben voor de intolerantie in o.a. de Islam en de problematiek van het multiculturalisme. Zowel in dit artikel, en vooral in vele andere, ben ik hier zeer duidelijk in geweest.

    Persoonlijk ben ik echt bezorgd om uw ongenuanceerde meningen, die onaangename associaties oproepen met een periode van hakenkruisen en concentratiekampen. Mijn familie heeft tijdens deze periode verschillende dierbaren verloren, inclusief de jongste broer van mijn grootvader, een jongen van 16, die naar Bergen Belsen werd gestuurd omdat hij Joden uit een transport probeerde te redden. In dat transport zaten geen Joods-Maçonnieke samenzweerders, maar gewone burgers, gezinnen met kinderen, bejaarden.

    Mijn tante zag hoe men in Antwerpen een pasgeboren Joodse baby een vrachtwagen ingooide, zogenaamd op weg naar een “werkkamp”. Was dat misschien ook een Joods-Maçonnieke samenzweerder?

    Ik hoop dat U begrijpt dat ik weinig sympathie heb voor een discours dat alle Joden als perverse wezens ziet. Indien u dit niet inziet, bent u niet beter dan de Moslim-extremisten die u veroordeelt. Indien u echt gelooft in de Westerse beschaving, gedraag u dan op een manier die deze beschaving waardig is.

    K. Gabriels

    1. ☩JMJ☩

     U geeft nogmaals een voorbeeld, Mevr. Gabriels, van het feit dat u niet rationeel converseert wanneer het over het onderwerp van de Joden gaat. Mijn overgrootvader heeft al zijn kameraden zien doodschieten door de Duitsers, en werd zelf tot krijgsgevangene gemaakt omdat hij voor God en België gestreden heeft. De Joodse misdadigheid veroordelen heeft niets met Hitler te maken. Hitler was een Joodse Rothschild (Engelbert Dollfuß had dit ontdekt en werd daarom geassassineerd door Hitlerse militanten), en had sommige Joodse legerofficieren; zijn ideeën over rassen zijn een product van de Talmud, en het is een feit van de geschiedenis dat Joden er dikwijls niet voor aarzelen om hun eigen rasgenoten op te offeren om hun nefaste doelen te bereiken.

     Als ik een Jood zie doodbloeden op straat, dan ga ik hem helpen. Ik vraag mij af of een Jood hetzelfde voor mij zou doen; als hij zijn Talmud volgt zal hij het alleszins al niet doen. Hou dus op met het fallacieuze argument van reductio ad Hitlerum te hanteren; u besmeurt daarmee onterecht op collectieve wijze personen die noch moordzuchtig zijn jegens Joden of andere volkeren, noch sympathieën hebben voor bepaalde antichrist-regimes uit het verleden, maar die eenvoudigweg het kwaad veroordelen waar zij het zien. St. Maximiliaan Kolbe, die in een Duits concentratiekamp stierf, heeft tijdens zijn leven hard gestreden tegen de Vrijmetselarij en veroordeelde het. Dit is geen spel, mevrouw; er worden jaarlijks ik weet niet hoeveel kinderen ritueel gefolterd en vermoord door de Joods bestuurde sekten waar ik reeds dikwijls op dit forum over geschreven heb, en bijna niemand trekt zich iets aan van die arme slachtoffers. Ik weet hoe de mensen denken: “Zolang het mijn kinderen niet zijn, dan kan ik het mij niet aantrekken.” Maar waar denkt men dat dit allemaal naartoe gaat indien iedereen de kop in het zand blijft steken? De Sekte vestigt steeds meer haar tirannieke macht, en zij amuseert zich ermee duidelijke signalen te geven in het open vizier zonder dat de meesten het zien. Van mij hoeft u niet openlijk over het onderwerp te spreken – ik begrijp dat sommige mensen redenen kunnen hebben om discreet te zijn, gezien het voor sommigen gevaarlijk kan zijn en represailles kan provoceren – maar ga niet de feiten ontkennen en iedereen collectief besmeuren met allerlei valse beschuldigingen die er wel openlijk over spreken. De waarheid mag geen onrecht aangedaan worden.

     François Mitterand was betrokken met de Fascistische pro-hitlerse Cagoule-Vrijmetselarij, maar achteraf is hij toch maar President van Frankrijk geworden. Berlusconi in Italië was lid van de Propaganda Due Loge waar Hitler en Mussolini als maçonnieke heiligen vereerd werden, tegelijk met de negentiende-eeuwse Illuminaat, Giuseppe Mazzini; tot op heden maakt hij veel lawaai in de Italiaanse politiek. De eerste NASA-directeur, Wernher von Braun, was een SS-officier onder het Hitler-regime, en werd (zoals het geval was met meerdere pseudowetenschappers uit Duitsland) overgevlogen naar Amerika. Degenen die het Duitse regime bestuurden en degenen die de geopolitiek vandaag besturen behoorden/behoren tot dezelfde Sekte.

     Zolang u niet inziet dat Stalin, Churchill, Hitler, Obama, Trump, de Clintons, Jean-Claude Juncker, Merkel etc. etc. verschillende tentakels van één en dezelfde maçonnieke hydra zijn, zal u gedupeerd blijven worden door het krapuul dat achter de schermen aan de touwen trekt. Er is geen verschil tussen Antifa en de Alt-Reich-groeperingen, er is geen verschil tussen de Socialisten en N-VA, er is geen verschil tussen het Vlaams Belang en de Groenen; allen dansen zij op het hypnotiserend fluitspel van de schimmige heersers die de wereld als een schaakbord zien, en wier namen het merendeel van de bevolking zelfs niet kent.

     Eigenlijk zijn al die genoemde groeperingen Links. Het oorspronkelijk Rechts, in de zin waarin die politieke terminologie ontstaan is, waren de Katholieke monarchisten en clerus die aan de rechterzijde van Lodewijk XVI stonden tijdens de Assemblée Nationale, en die achteraf uitgemoord werden door de moordzuchtige Jacobijnse Vrijmetselaars. Hitler was een geesteskind van die Franse Revolutie, zoals ook Macron in Frankrijk dat heden is. Het is één grote Linkse pot nat.

     U heeft ongetwijfeld schrijverstalent, Mevr. Gabriels, en u zegt dikwijls rake dingen, maar op sommige domeinen zit u nog vast in de mentale dwangbuis waarin de Cryptocratie de maatschappij gestoken heeft. Het is volstrekt niet mijn bedoeling om u af te schrijven als één van de doorsnee profane, hersenloze denksters waarvan de maatschappij vol is (ik zou aan het liegen zijn indien ik dat zou doen), maar uw uitspraken vereisen reactie omdat zij ongegrond en onrechtvaardig zijn. Ik wens u en de anderen hier alvast een Zalig Pasen.

   2. ☩JMJ☩

    Mr. Van Rooyen,

    Er zijn signalen die aangeven dat de Sekte de Turk tot leider wil verheffen van de Mohammedaanse invasie in Europa. De toestand lijkt meer en meer op het profetisch scenario dat de Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser geschetst heeft in zijn werk over de Apocalyps. De Turkse sultan maakt geen geheim van zijn drang naar de mahometisering van Europa, en de bende Albigenzers die hier het bewind voeren zijn haar aan het overleveren in zijn hand. De duisternis wordt dikker, de schaduwen bedekken de aarde, en weinig zijn zij die nog de integriteit hebben om te strijden voor God en vaderland. Helaas, helaas…

    1. Ja, de nieuwe sultan Erdogan wil Europa islamiseren, beste Benjamin, hij staat te boek als vrijmetselaar en verleent hand en span diensten aan onze corrupte leiders. Niemand dringt door tot de top in onze contreien, zonder band met de joods maçonnieke sekte.
     Vlak voor de NL verkiezingen, een jaar terug, dreigde de NL liberale premier, de vrijmetselaar Rutte, tekkel van de joodse vrijmetselaar, Stasi Merkel, om te vallen, in de aanloop naar de verkiezingsdatum. Maar plotseling vertoonde zich een Turkse, vrouwelijke minister aan de NL-Duitse grens, op weg naar Rotterdam, om voor de Turkse gemeenschap verkiezingspraat te houden. Pas op de grote brug over de Maas werd ze klem gereden door de politie, ze was niet welkom, en onder de persoonlijke regie van Rutte, werd ze, ’s avonds laat, uitgezet naar de grens, onder begeleiding van de politie. De grote media waren “toevallig” in grote getale aanwezig en Rutte was de grote held. Dat ingrijpen heeft hem en zijn liberale partij gered van de verkiezing afgang. Na enige reconstructie, en ervan uitgaand dat in de politiek niets toeval is, kon de link gelegd worden van het samenspel tussen twee loge broeders ; .:. Erdogan heeft .:. Rutte’s politieke hoofd gered.
     De nieuwe sultan Erdogan, kan ook in Brussel niet kapot. Hij onderhoudt ook goede betrekkingen met Israël. Hij krijgt nog steeds miljarden, en niet alleen ter voorbereiding van het EU lidmaatschap van Turkije, ondanks het feit dat die besprekingen zijn stopgezet.
     Tenslotte, Stasi Merkel heeft ons allen in Europa afhankelijk gemaakt van Erdogan’s goodwill om migranten in kampen op te vangen. Daar wordt ook stevig voor betaald. Maar op ieder moment kan hij de kampen openen en de migranten het land uitjagen, richting Griekenland en de overige EU landen. Zo hebben onze verraderlijke regeringen, de volken in de klem genomen, ter islamisering. Het verzet komt van de moedige katholieke landen in Oost-Europa, die de grens hebben gesloten. Maar de Brusselse dictatuur, wil ze “straffen”.
     Nu nog het laatste nieuws uit Frankrijk, van de laïcistische vrijmetselaar regering Macron. Die heeft in Algerije 100 Imam’s uitgenodigd om naar Frankrijk te komen, ter ondersteuning van de ramadan. Het FR laïcisme is een radicale scheiding van Kerk en staat, erfenis van de satanische revolutie van 1789. Gevolg is dat in het katholieke FR nog maar 2% wekelijks naar de kerk gaat. Maar als het om de islam gaat is dat principe van scheiding vergeten. De staat helpt ook om moskeeën te bouwen, naar verluidt zelfs met staatsgeld. Het is al van diverse zijden aangegeven, op de hoogste politieke niveaus in Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Onze regeringen in het westen willen de EU landen islamiseren. De Merkel invasie van september 2015, was lang voorbereid, en door haar in gang gezet, met steun van Soros, en alle westerse regeringen. Daartoe hoort ook de FR Sarkozy regering. Die heeft in 2011, m.b.v. het vliegkampschip Charles de Gaulle, de Lybische Kadafi regering vernietigd en de Lybische leider laten vermoorden. Dit, ondanks het feit dat Kadafi geheel Lybië domineerde en alle migranten uit het zuiden tegenhield. Dit slot op de deur, heeft Sarkozy willens en wetens vernietigd en het land gedestabiliseerd. Het paste in het lange termijn plan van de EUSSR en de joodse vrijmetselaar sekte om Europa te vernietigen middels de invasie van islamieten.

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Jules van Rooyen: “Het paste in het lange termijn plan van de EUSSR en de joodse vrijmetselaar sekte om Europa te vernietigen middels de invasie van islamieten.”

      Inderdaad, en Vrolijke Zatlap Jean-Claude Juncker is een Illuminaat die op flagrante wijze het piramide-teken maakt, al presiderend over het systematisch verwoestingsproces dat hier doorgevoerd wordt. De recente episode met Martin Selmayr toont aan hoe achterbaks de EU nog steeds werkt. De Moslimbroederschap, een Mohammedaanse tak van de Vrijmetselarij die zeer machtig is in het Midden-Oosten, heeft zich, voor zover ik weet, geheel onder de sinistere banier van de Turkse sultan geschaard; en dit toont aan dat er verreikende maçonnieke plannen zijn met Turkije. Het Mohammedisme werd immers van in het begin gecreëerd als stormram van de schimmige machten die het Christendom wilden ontwrichten. De Frankocratieën in de Oriënt zijn gevallen, Constantinopel – ofschoon het reeds schismatiek was, was het nog steeds een barrière die het overgebleven Christendom beschermde – is gevallen; heden richt het kromzwaard van de helgebonden Mohammed zich tegen Rome, het Caput Orbis Christianitatis (Hoofd van de Christelijke Wereld), om de bebloede vlag van de Halve Maan er te hijsen op de ruïnen van onze tempels. Vele Joden die de NWO besturen zien de Mohammedismus als een geschikte sekte voor de Volkeren op weg naar het door hen beoogd slavensysteem. Misschien dat er meningsverschil bestaat tussen de meer Zionistische Jacob Rothschild en de meer pro-Mohammedaanse Evelyn Rothschild op dit gebied; wat zeker is, is dat al die Joodse machtsfiguren de openbare wereldheerschappij van Godsmoord-Juda willen vestigen over de vier uiteinden van de aarde.

      In Turkije zelf spelen zoals gekend de Dönmeh-Joden een sleutelrol; zij oefenen een grote invloed uit binnen de Turkse Staat. Men kan zich afvragen of de Turkse sultan zelf geen Dönmeh-Jood is. Duitse bedrijven zijn momenteel blijkbaar zeer werkzaam op Turks grondgebied, en alleen de grootste onwetendheid zal ontkennen dat daar een politieke drijfveer achter zit. Duitsland heeft een geschiedenis van bondgenootschap met de Mohammedanen, en we zien dit zich hernieuwen binnen de huidige wereldtoestand. De meeste mensen willen de gevaren echter niet zien voor wat zij zijn, maar blijven vastgekneld zitten in hun belachelijk modern jargon, een jargon dat niet overeenkomt met de realiteit der dingen. Wie vandaag de dag zijn kruis wil opnemen en in de voetsporen van Christus wil treden zal uitgescholden worden voor “antisemiet”, “racist”, “extremist”, “haatpredikant” etc. etc. Wanneer een Christen echter een “antisemiet” genoemd wordt omdat hij volgens het Evangelie spreekt, dan wordt in feite het Evangelie zelf “antisemitisch” genoemd. Dat toont aan hoe onzinnig dergelijk kinderachtig rondslingeren van intentioneel dubbelzinnige termen werkelijk is. Wanneer bepaalde onderwerpen ter sprake gebracht worden lijkt het alsof men opeens het vermogen verliest om als volwassen mensen te denken en te spreken. Maar als dan de rampspoed voor de zoveelste keer losbreekt, dan weet men niet hoe het komt. Nihil sub sole novum…

  2. Romeinen en joden wisten zeker dat christenen kannibalen waren en kinderoffers brachten. Protestanten wisten zeker dat de bekentenissen van Maria Monk de situatie in kloosters weergeven. Duidelijk bleek dat dit falsificaties waren. Eveneens is duidelijk gebleken dat de Proctocollen van de wijzen van Sion valse propaganda is. Eveneens dat er een wereldwijde samenzwering zou zijn van vrijmetselaars om een Nieuwe Wereldorde te stichten. Evenzeer dat jodendom en vrijmetselarij nauwe banden zouden hebben.

   Na het fatsoenlijke artikel van Katharina Gabriëls komt er weer achterhaalde praat van Benjamin van Dyck. Jules meent ten onrechte in een van zijn laatste berichten dat de Talmud niet leidend zou zijn voor het orthodoxe jodendom. Als er een joodse groep is voor wie dat juist wel geldt, is dat de orthodoxe. En dat betekent voor de orthoxen dat zij Mozes wel volgen. De Talmud bevat namelijk voor hen niet alleen torah (d.w.z. commentaar op de Torah (let op de hoofdletter hier) maar ook de mondelinge leer die Mozes op de Sinaï aan de Israelieten heeft gegeven. Geschreven en modelinge Torah zijn voor hen leidinggevend, net als voor de katholiek dat de heilige Schrift en de Traditie (let wederom op de hoofdletter) zijn.

   Israel is het uitverkoren volk omdat het joodse volk een missie heeft in de wereld, vooral om de messias voort te brengen, door wie ook de heidenen de ware God kunnen aanbidden. Uitverkoren volk zijn, heeft dus niets te maken met de gedachte dat het Gods favoriete volk zou zijn. Het enige dat God van niet-joden verlangt is, volgens de joodse leer, dat zij de Noachitische wet onderhouden. In die zin hebben niet-joden het gemakkelijk, omdat zij niet de honderden joodse wetregels hoeven (en trouwens ook niet mogen) onderhouden.
   Jezus is voor joden een volstrekt onbelangrijke figuur, een van de vele valse messiassen. Hij is zelfs zo onbelangrijk dat hij in de hele Talmud niet voorkomt. Zeker niet met naam en toenaam. Dat er vanuit sommige joden wel banvloeken geslingerd zijn naar christenen staat buiten kijf, maar dat gebeurde en gebeurt, zoals we ook op dit forum zien, omgekeerd ook.

   Benjamin schrijft in zijn post onder meer het volgende:
   “Zij denken dat niet-joden een soort van zielloze diermensen zijn.” Mijn vraag hoe u weet dat zij dat denken. En zo ja, of dat voor de meerderheid van de joden geldt. In de Talmud komt men dergelijke opmerkingen wel tegen, maar ze zijn daar onderdeel van een discussie, waarin ook andere zienswijzen aan bod komen. En of niet-joden ook mensen zijn: zie bijv. Gentiles are Human, http://talmud.faithweb.com/articles/man.html

   Voor de goede orde: de lijsten met Talmud- en andere joodse teksten in dezen, bevatten veelal verkeerde verwijzingen, soms naar boeken die in het geheel niet bestaan.
   Voorbeeld:
   “When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves. (Simeon Haddarsen, fol. 56D).” Simeon Haddarsen, fol. 56D. There is no such book in the Talmud. It is actually the name of a 10th century Bible commentator. The “fol. 56D” is an invention.

   Overigens moet ik denken aan Jezus zelf die een heidense vrouw een hond noemt. Iemand die valse goden aanbidt, wordt dan inderdaad als een dier gezien. (Mattheus 15:26)

 3. Beste Benjamin. Je zou zweren dat je teksten in een heel ander tijdperk geschreven werden.
  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Beste Stinus,
   Kan niet in een ander tijdperk, want deze misdadige bendes zijn door de eeuwen al aan het werk, u weet wel uw vriendjes.

 4. Ik heb vroeger tussen moslims gewerkt en ik kan je zeggen dat ze wel veel verschil maakte tussen mensen, Joden waren apen,homo’s viezerikken en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Verder is het artikel heel goed, maar racisme en anti semitisme komen niet altijd van de christelijke kerken, je moet ook eens naar andere religies kijken die in wezen totaal onverdraagzaam zijn !

 5. ☩JMJ☩

  Nog even het volgende, Mevr. Gabriels:

  Onder de Catalaanse separatistische groepen worden ondertussen de woorden “Catalaanse Lente” gehoord. Het woord “Lente” wordt door de Judeo-Maçonnerie als codewoord gehanteerd voor het instigeren van oorlogen. Het lijkt er dus op dat de Sekte een Europese oorlog tracht te doen ontketenen die in Spanje begint, vooral gezien er reeds langer beweerd wordt dat de Joodse George Soros de Catalaanse scheuringsbeweging gefinancierd heeft. Ik ben geen profeet, en ik weet dus niet of zulks daadwerkelijk zal doorgaan, maar indien het gebeurt zullen we in de zoveelste oorlog zitten die verhinderd had kunnen worden indien het stratum van intellectuelen in de maatschappij beter op de hoogte zou zijn van hoe het geopolitiek systeem in feite in elkaar zit.

  Dergelijke gevolgen kan het op grote schaal verstikken van de waarheid hebben.

  1. Hopelijk komt het niet zover, beste Benjamin, maar onze links georiënteerde “gutmenschen”, faciliteren de eeuwige vijand van het Christendom. De joodse revolutionair Lenin, de leider van de Russische revolutie in 1917, noemde hen in het westen al zijn “nuttige idioten”. Hij was toen ook bezig Duitsland, in de communistische revolutie te betrekken, met rabiate joodse communisten als Karl Liebknecht, Landsbert, Hesse, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Lipp, Landauer, Toller, Léviné, Lewien, en nog vele, vele anderen. De meer bekende joodse miljonair, lid van de Haute Finance in Wall Street, en hoge vrijmetselaar, Karl Rathenau, was de Duitse minister van Buitenlandse zaken in 1922, tekende in dat jaar met de Bolsjewieken het beruchte vriendschapsverdrag van Rapallo. Wat later dat jaar werd hij door een Duitse nationalist, voor zijn huisdeur doodgeschoten. Aan Lenin hebben we ook de destructieve Frankfurter Schule te danken, in onze tijd, vanaf de jaren 1960, met de joodse Cohn Bendit, Marcuse, Krivine e.a.. Lenin’s eerste Bolsjewiekenbewind telde 447 joden op 545 leden. De meesten waren ook zionisten. Velen zijn later in de jaren 1930, naar Spanje getrokken, om daar de communistische revolutie te brengen. Dit liep uit op de Spaanse burgeroorlog van 1936 – 1939. Gelukkigerwijs heeft de katholieke generaal Franco, na 4 jaar kerkvervolging (1932-1936), de communisten, anarchisten en vrijmetselaars revolutie kunnen verslaan. Van Lenin is opgetekend dat, “de joden het belangrijkste kader vormen van de revolutie en dat zij het zaad van de revolutie uitdragen naar de massa’s Russen in de meest achterlijke gebieden”. Dat is wereldwijd gebeurd, beste Benjamin, nu is het doelwit Noord Afrika. En zoals je bemerkt heeft die revolutionaire beweging nu de code naam “lente” gekregen.
   Tenslotte, recent is een nieuwe video over Wereldoolog I op You Tube geplaatst, mijn naam intypen en je ziet het WO I, filmpje.

 6. Van welke kant het ook komt: “Wie haat zaait, zal storm oogsten.”

 7. … Beste Katharina G. Laat je niet van de wijs brengen. Je artikel is top, en je ingesteldheid prima. Op een forum worden er nu eenmaal ook extreme standpunten geventileerd, standpunten die soms doen denken aan bepaalde karikaturen van voor de 2e wereldoorlog. Karikaturen die men in geschiedenisboeken terugvindt.
  … Aansluitend bij wat Willy zegt : het is al erg genoeg dat antisemitisme floreert in de islam. Christenen/katholieken zouden beter moeten weten.
  … Beoordeel woorden en daden, maar veroordeel geen mensen tout court omwille van hun afkomst. Zowel Jezus, Maria als Jozef waren joden. Is het dan wel verstandig christen te blijven ? ?
  … Als de heilige Jozefmaria Escrivar joden tegenkwam, had hij voor die mensen het grootste respect, want die zijn afkomstig uit een volk waar de Verlossser van de wereld uit voortgekomen is, en aan wie het Oude Testament geopenbaard werd.
  … Jezus zegt : bemin je vijanden. Maar misschien geldt dat niet als het joden of vrijmetselaars zijn …

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus (noch jood, noch vrijmetselaar).

  1. Beste A.G. Stinus

   Hartelijk dank voor je bemoedigende commentaar. Ik was er al van overtuigd dat je noch een Jood, noch een vrijmetselaar was. Niet dat ik de discussie met deze mensen zou schuwen, wanneer ook zij hier hun mening zouden verkondigen. 🙂

   K. Gabriels

  2. Beste Stinus,
   Ik ga het nog eens proberen.
   U schrijft: “… Jezus zegt : bemin je vijanden. Maar misschien geldt dat niet als het joden of vrijmetselaars zijn …”

   Als u nu een blinde aan de kant van een drukke weg ziet, die wil oversteken, gaat u dan weigeren om hem te helpen?
   Neen, dat zal ik beslist ook niet doen.
   Als er nu een vrijmetselaar, jood, protestant, islamiet, atheïst, … , die het “Licht dat in de wereld is gekomen” verwerpen en in de duisternis verkeren, naar mij toe zou komen en mij zou vragen (God moge hen genadig zijn) , of ik hen het “Licht dat in de wereld is gekomen” zou willen onderwijzen en hen op die weg te leiden, dan zal ik dat met alle vreugde doen.
   Tenslotte, strijden wij niet tegen vlees en bloed, maar tegen geesten (van onwil, leugens, ketterijen, misleiding, enz…).
   Daarom is het belangrijk om eerst de weg te kennen om ze op deze weg te kunnen brengen.
   “Hoe kan één blinde een andere blinde leiden? Ze riskeren beiden in de afgrond te vallen.”

   Dus, het zijn mijn vijanden niet, ik bemin hen. Zij aanschouwen ons als hun vijanden, zo laat Christus het u verstaan. Zij strijden tegen de waarheid, de ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van Jezus Christus.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 8. Voor al diegenen die het willen lezen.

  “Rinze (31 maart 2018 – 14:10) Overigens moet ik denken aan Jezus zelf die een heidense vrouw een hond noemt. Iemand die valse goden aanbidt, wordt dan inderdaad als een dier gezien. (Mattheus 15:26)”
  … Jezus zelf die een heidense vrouw een hond noemt…?????????? Onbegrijpelijk!!!!

  Het is werkelijk triest om te moeten vaststellen dat velen nog niet bekwaam zijn om iets simpel te begrijpen, laat staan dan, datgene wat zich klaar en duidelijk iedere dag rondom hen afspeelt, te doorgronden.
  Jezus zegt:
  “Mat 15:22 En zie, een kanaänietische vrouw, afkomstig uit die streek, riep Hem toe: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David; mijn dochter wordt vreselijk door den duivel gekweld.
  Mat 15:23 Hij gaf haar geen antwoord. En zijn leerlingen kwamen, en verzochten Hem: Stel haar tevreden; want ze roept ons achterna.
  Mat 15:24 Hij antwoordde: Alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël ben Ik gezonden.
  Mat 15:25 Maar ze kwam naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer, en zeide: Heer, help mij.
  Mat 15:26 Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
  Mat 15:27 Maar ze zeide: Ja wel, Heer; ook de hondjes eten toch van de kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen.
  Mat 15:28 Toen antwoordde Jesus: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter genezen. ”

  Waar, in hemelsnaam, noemt Jezus de kanaänietische vrouw “een hond”??????
  Men is nog niet in staat die eenvoudige taal van Jezus te begrijpen, daar Jezus uiteindelijk haar als voorbeeld stelt als iemand die een groot geloof heeft: “O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede, zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter genezen. ”

  Maar, zoals Jezus haar denkwijze blootlegt wanneer Hij zegt : “Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen. ”
  Daarop antwoord zij; “Ja wel, Heer; ook de hondjes eten toch van de kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen. ”
  Dus de kruimels (de overvloed) van “het brood der kinderen” (het woord van de Heer en de liefde voor Hem) vallen van de tafel hunner “meesters” (de H. Drievuldigheid). Zij noemt Jezus “Heer, Zoon van David”
  Daarna bevestigd Jezus haar groot geloof en beloont haar.

  Dit schrijf ik hier om aan te tonen hoe beneveld de geesten van velen zijn, die de benevelde wereldse taal van een corrupte maatschappij gaan hanteren om hun eigen onbegrip te verrechtvaardigen.

  Nogmaals de vraag dan: “… Jezus zelf die een heidense vrouw een hond noemt…??????????” Waar????
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Beste Peter: je vraagt uitdrukkelijk: “Nogmaals de vraag dan: “… Jezus zelf die een heidense vrouw een hond noemt…??????????” Waar????”

   Ik zal de tekst nalopen.
   Mattheus 15
   Vers 21 -22
   Jezus is in het heidense gedeelte van Palestina en er komt daar een niet-joodse vrouw op hem af. Ze vraagt om medelijden en spreekt hem aan met heer (meester) en een messiaanse titel: Zoon van David. Dat niet-joods zijn van deze vrouw blijkt van groot belang voor wat nu volgt.

   Vers 23
   1. Jezus negeert haar, wijst haar af.
   2. De leerlingen wijzen haar af

   Vers 24
   Jezus geeft de reden van zijn afwijzing.: hij is alleen voor de joden gekomen.

   Vers 25
   De vrouw werpt zich voor hem neer, of letterlijk: ze werpt zich voorover, vernedert zichzelf “als een hond”. De Griekse grondtekst geeft hier προσκυνέω (proskuneō), een woord afgeleid van κύων (kuōn) dat hond betekent.

   Vers 26
   Jezus legt nogmaals uit waarom hij de vrouw afwijst. Het is niet goed het brood der kinderen (= kinderen Israels, d.w.z. de joden) voor de honden (niet-joden/heidenen) te werpen. Hiermee wordt dus gezegd dat de vrouw niet tot die kinderen behoort, maar tot de honden.

   Vers 27
   De vrouw ontkent niet dat ze maar een hond is, maar wil daarom niet worden afgewezen. Honden eten toch de broodkruimels die van de tafel van hun meesters(!) vallen. (Ze heeft hemzelf eerder al als meester (heer) erkend.)

   Vers 28
   Jezus besluit om haar niet langer af te wijzen en geeft de reden daarvoor, nl. haar grote geloof.

   De pericoop is trouwens een elaboratie van het verhaal in Marcus 7. Daar wordt in het geheel niet over het geloof van de vrouw gesproken, maar wordt het dochtertje genezen omwille van haar argumentatie.
   Overigens heeft het verkleinwoord “hondje” geen speciale betekenis; verkleinwoorden waren toendertijd gebruikelijk in de spreektaal. De meer volkse Marcus gebruikt in zijn verhaal dan ook meer verkleinwoorden (dochtertje, kruimeltjes).

   Hiermee heb ik je vraag wel beantwoord.

   1. Nog een “nabrander”: Jezus wijst dus de vrouw drie keer af, een aanwijzing dat hij haar “defintief” afwijst. Vgl. bijv . het drie maal verloochenen van Jezus door Petrus, d.w.z. volledig.

  2. @ Peter (1 april – 15:13). Heel goed uitgelegd, betreffende hondjes. Jezus heeft het niet gezegd dat de Kanaänietische vrouw een hond was. Dit wordt Jezus dan ook ten onrechte in de mond gelegd. Dit is echt zo’n verhaal waar je begrijpend moet leren lezen.

 9. Hallo Peter,

  … Jezus spreekt over honden tegen die vrouw omdat zij door de Joden beschouwd wordt als zijnde van mindere klasse, als het ware van “hondse” soort. Het spreekt vanzelf dat Jezus nochtans alle respect heeft voor die vrouw. Hij is gekomen voor ALLE mensen, zowel voor mannen als vrouwen, Joden en niet-Joden. In zijn uitspraken is Jezus wel eens uitdagend, om de mensen aan het denken te zetten.
  … We moeten iedereen graag zien, ook Joden en vrijmetselaars. Dit betekent dat we moeten proberen hen op het goede spoor van Christus te brengen, op een of andere manier, en hen goed gedrag bij te brengen. Haatzaaierij tegen bevolkingsgroepen past daar niet bij.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste Stinus,
   U schrijft: “… Jezus spreekt over honden tegen die vrouw omdat zij door de Joden beschouwd wordt als zijnde van mindere klasse, als het ware van “hondse” soort.”
   Is Jezus Christus niet meer God voor u? Is Hij niet die Hemel en aarde geschapen heeft en alles wat zichtbaar en onzichtbaar is? Want alles is voor Hem, door Hem en in Hem geschapen tot meerdere eer en Glorie van God de Vader.
   Als Jezus zijn schepselen zou betitelen zoals u beweert, met hond, dat een dier is, weet dan dat er geschreven staat dat Hij de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. Is een hond dan een beeld van dat beeld en die gelijkenis?
   Armzalig denken is een ramp voor het geloof.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 10. Ja, beste Benjamin, als u schrijft:
  “Wie vandaag de dag zijn kruis wil opnemen en in de voetsporen van Christus wil treden zal uitgescholden worden voor “antisemiet”, “racist”, “extremist”, “haatpredikant” etc. etc. Wanneer een Christen echter een “antisemiet” genoemd wordt omdat hij volgens het Evangelie spreekt, dan wordt in feite het Evangelie zelf “antisemitisch” genoemd. Dat toont aan hoe onzinnig dergelijk kinderachtig rondslingeren van intentioneel dubbelzinnige termen werkelijk is. Wanneer bepaalde onderwerpen ter sprake gebracht worden lijkt het alsof men opeens het vermogen verliest om als volwassen mensen te denken en te spreken. Maar als dan de rampspoed voor de zoveelste keer losbreekt, dan weet men niet hoe het komt. Nihil sub sole novum…”

  Dat is heel juist. Trouwens wat baat het hier op dit forum dat u Jules en ikzelf inspanningen doen om hen dat te doen inzien. Het zou wel kunnen dat de volksspreuk ‘Wat baten kaars en bril …’ wel van toepassing hier is.
  Als men ziet hoe het Evangelie in een bepaalde context wordt gewrongen, ja dan is het wel te begrijpen dat ze ons zo betitelen.
  Trouwens er zijn veel veranderingen in de organisatie en leiding van dit forum doorgevoerd die te maken hadden met zulke gedachtegoed en die tot scheidingen hebben geleid. Niet voor niets dat er nu een dergelijke blinde taal wordt gehanteerd en er artikels verschijnen die meer lijken op een intentioneel opdringerige “politiek correcte” taal.
  Spijtig!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 11. Hallo Peter,

  … Je moet wat tussen de lijnen kunnen lezen in een tekst. Jezus laat de Kananeese vrouw eens goed aandringen, en laat haar horen dat ze door de Joden in het algemeen eigenlijk als wat minderwaardig beschouwd wordt (“honden”). (Verder hadden vrouwen in die tijd zo al niet veel te zeggen.) Zo kan de vrouw op haar beurt fermer aandringen bij Jezus om toch de duivel uit te drijven bij haar dochter. En daardoor bewijst ze haar groot geloof, want als je niet gelooft dat Jezus duivels kan uitdrijven, ga je het Hem niet vragen. Jezus prijst dat grote geloof van de Kananeese. Hij sluit haar a.h.w. in de armen, ook als is ze niet Joods, en Hij zegt haar dat haar dochter meteen verlost is van de duivel. Wegens haar groot geloof werd de wil van de vrouw door Jezus ingewilligd.
  … Is dat nu zo moeilijk ?
  … Uit de Evangeliën wordt duidelijk dat Christus gekomen is voor ALLE mensen.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht