Naar een breuk binnen de Portugese Kerk?

De meesten kennen de Portugese kerk slechts van Fatima, de plaats waar de Heilige maagd Maria honderd jaar geleden verschenen is.Een bijzonder land, Portugal, vol culturele en religieuze schoonheid, en met bijzonder vriendelijke  mensen.Werd dit land daarom uitverkoren?

Deze mooie kijk op de dingen wordt nu echter vertroebeld door een zware crisis binnen de Portugese Kerk.Zoals elders, zorgt Amoris Laetitia ook hier voor de grootste verwarring.Langs de ene kant, zijn er de verklaringen van de bisschop van Lissabon, Dom Manuel Clemente, die verklaart dat gescheiden echtparen die willen trouwen dat kunnen, op voorwaarde dat zij geen seksuele betrekkingen hebben. Dat is volgens hem de enige manier om het probleem van het niet ongeldig verklaarde huwelijk te omzeilen.

Deze stellingname heeft in Portugal, waar 90% van de bewoners katholiek zijn, maar slechts 20% praktiserend, voor heel wat reactie gezorgd, vooral in de sociale media.Zo vragen velen zich af wat voor nut het heeft te hertrouwen als het echtpaar zich moet onthouden van seksuele betrekkingen.Dom Manuel Clemente is zeker geen “integrist”; hij wordt alom gerespecteerd voor zijn intelligentie en zijn grote cultuur. Hij wordt echter als “conservatief” bestempeld, wat door Paus Franciscus en zijn entourage zeker niet geapprecieerd wordt…

Daartegenover staat de houding van de bisschop van Braga, prachtige stad in het noorden van Portugal en beroemd om zijn bedevaartsoord “Bom Jesu”.Deze stelt dat seksualiteit binnen het koppel prioriteit heeft.Hij gaat daarom in zijn bisdom aan uit de echt gescheiden en hertrouwde koppels toestaan om  in de Kerk terug opgenomen te worden,zoals paus Franciscus in Amoris Laetitia daartoe lijkt op te roepen…

De Portugese bisschoppen staan dus lijnrecht tegenover elkaar en het is maar zeer de vraag of de scherven nog te lijmen zijn.

Amoris Laetitia heeft een zware crisis uitgelokt, omdat de boodschap van de Kerk er verwarrend in overkomt Er zit geen duidelijke leidraad in en het geheel laat de katholieken op hun honger, in die mate zelfs  dat sommigen gaan twijfelen aan het geloof zelf!Wat in de Portugese kerk aan het gebeuren is, is het gevolg van die grote verwarring.In België kennen wij dit niet, omdat de meeste bisschoppen  zo mak zijn, dat alles de facto toegelaten wordt , als er maar geen ruchtbaarheid aan gegeven wordt…

De wig die in de traditionele leer van de Kerk over het huwelijk geslagen is in naam van de barmhartigheid mondt uit in een regelrechte chaos.De Paus zal er zich tenslotte toch  moeten over uitspreken, ook al wil hij dit niet , omdat hij vooringenomen is en de strategie van het stilzwijgen volgt.

 

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Naar een breuk binnen de Portugese Kerk?

 1. De huidige zogenaamde paus is alles kapot aan het maken met zijn doelstellingen waar iedereen maar moet in volgen, de schisma in de kerk is niet ver meer weg . Wie conservatief is moet eruit bij deze paus je moet een vrijdenker zijn in zijn ogen. Binnenkort zal hij volgens mij ook veranderingen aan brengen aan de eucharistieviering, afwachten?

 2. Zoals de Nederlandse kardinaal Eijk zei : er moet duidelijkheid komen, en die duidelijkheid moet gewoon de wil van Christus zijn, die het huwelijk onverbreekbaar verklaard heeft.

  Duidelijkheid was er wel onder paus Johannes – Paulus II. Een tweede kerkelijk huwelijk kan niet, tenzij een der partners overleden is. Zijn de partners “per abuis” burgerlijk hertrouwd en worden ze in christelijke zin wakker, dan moeten ze nog voor de (eventuele) kinderen zorgen, en stoppen met seksuele betrekkingen. Anders kunnen ze niet de communie ontvangen. Voor dit laatste moet men zich namelijk met Christus in orde stellen. Anders beledigt men Christus als men de communie ontvangt.

 3. Als deze “paus” katholiek zou zijn, laat hij zulke dingen zoals Amoris Laetitia niet toe. Temeer weet hij beter dan wie ook van welke waarde en belang het Katholieke gezin is door de eeuwen heen voor de voortzetting van het Katholieke geloof in de samenleving en voor het heil voor de zielen.
  Als deze “paus” nu juist het omgekeerde doet is het juist daarom de doodsteek van vele ontaarde huwelijken en de doodsteek voor vele zielen die het al moeilijk hebben om nog ergens houvast te krijgen. Deze laatsten zijn dan nog meer een kleine minderheid die eventueel, indien ze de waarheid zouden voorgehouden, zouden tot inkeer komen, dat nu ver zoek is.
  Dat is een verantwoordelijkheid die ik niet wil dragen.
  Daarom stel ik mij de vraag, wie bent u Jorge Mario Bergoglio?

 4. ☩JMJ☩

  Citaat Peter: “Daarom stel ik mij de vraag, wie bent u Jorge Mario Bergoglio?”

  Ofschoon Franciscus momenteel de legitieme Paus van Rome is, is hij niettemin een vijand van het Pausdom. De “Permanente Instructie van de Alta Vendita” blijft het geheugen kwellen met een Paus zoals de Argentijn.

  Hoog, hoog tijd dat er serieus en exhaustief onderzoek gedaan wordt naar mogelijk lidmaatschap van Paus Bergoglio en de leden van het netwerk Sankt-Gallen bij de occultistische loges die zich in Rome genesteld hebben. Men kan zich afvragen of dat geheim netwerk van Kardinaal Danneels niet eenvoudigweg bestond uit hoge clerici die lid zijn van loges.

  Ter gedachte komt dat Kardinaal Rampolla, Staatssecretaris van Leo XIII, banden schijnt gehad te hebben met de OTO-sekte (“Ordo Templi Orientis”), en dat het veto (Ius Exclusivae) op zijn pauskeuze na de dood van Leo XIII door de Katholieke Habsburgse Keizer zou geschied geweest zijn op vraag van Monseigneur Ernest Jouin, die bewijs zou gehad hebben dat Rampolla op zijn minst banden had met de vrijmetselarij, meer specifiek met de reeds vermelde OTO-sekte, die gebaseerd is op de vuiligheid van de twintigste-eeuwse aarts-satanist Aleister Crowley. De pauskeuze van Rampolla werd zo dan op wettige wijze geblokkeerd, waarna Kardinaal Sarto verkozen werd door de Kardinalen, die wij kennen als Sint Pius X. Had Rampolla de Troon van St. Petrus kunnen beklimmen, dan zou de Vaticanum II-revolutie dus misschien al decennia eerder losgebroken zijn.

  Volgens de Pecorelli Lijst was Leonard Suenens een vrijmetselaar, en de geschriften van zijn eigen hand verraden satanisme. Behoorde Suenens tot diezelfde OTO-sekte? Suenens heeft aan Danneels de bisschopswijding gegeven, en Danneels op zijn beurt aan De Kesel. Behoren deze twee ook tot die Gnostische sekte? Een arm van die sekte noemt zich “Ecclesia Gnostica Catholica”, en wanneer men op Wikipedia een beschrijving van die sekte leest valt het onmiddellijk op hoezeer zij de Katholieke Kerk op de meest satanische wijze probeert te spiegelen, met een “episcopeske” hiërarchie en satanische ‘sacramenten’ (zoals eertijds bij de Manicheeërs/Katharen), en een “Gnostische Liturgie” als duivelse perversie van een Christelijke Liturgische Ritus.

  Zijn Danneels en De Kesel dus leden van de “Gnostische Kerk”? De maçonnieke kubus-symboliek die ter gelegenheid van de aanstelling van De Kesel als Aartsbisschop over het altaar van de Brusselse Kathedraal verheven werd maakt de vraag slechts pertinenter. De uitleg die aan die kubus-symboliek gegeven werd was ongetwijfeld esoterisch van aard.

  Verder is er het feit dat de satanische sekte “Abrasax”, waar Marc Dutroux en zijn Joodse trawant, Bernard Weinstein, voor werkten occultistische namen gaf aan haar leden die overeenstemmen van aard met de namen die voorkomen in de eerder vermelde “Gnostische Kerk”. In een oppervlakkig zoeken op het internet kwam ik een soort van leider tegen in die OTO-sekte die het woord “Abrasax” in zijn naam droeg. En de hogepriester die in contact stond met Weinstein liet zichzelf “Anubis” noemen; soort van benaming die ik als typisch zie verschijnen in de OTO-sekte. Er staan nog verschillende nieuwsartikels op het internet over het politie-onderzoek bij de Henegouwse sekte van Dutroux in het kader van de pedofiele praktijken van die laatste.

  Zijn Danneels, De Kesel en consoorten Gnostische poortwachters die de binnenkerkelijke pedofiliele schanddaden moeten superviseren? Gezien het netwerk Sankt-Gallen de Argentijn op de Troon van St. Petrus gezet heeft: Is Paus Bergoglio lid van een vrijmetselaarsloge? Indien van wel, en het wordt op definitieve wijze publiekelijk bewezen, dan verliest hij op dat moment van Godswege zijn pauselijk ambt, gezien de vrijmetselarij een formeel gedeclareerde sekte is, zoals ook de protestantse kerken bijvoorbeeld, en het onmogelijk is om tegelijkertijd Paus te zijn én een manifest lid van een formele sekte. Men kan bijvoorbeeld niet op zichtbare wijze ‘bisschop’ zijn bij de Lutheranen én tegelijkertijd Paus van Rome.

  Het is dus hoog tijd dat Prelaten en Katholieke leken in de intellectuele wereld een serieus onderzoek beginnen. Ikzelf heb geen status in die intellectuele wereld, noch heb ik de mogelijkheden om dergelijk onderzoek aan te vangen. Ik kan slechts op het internet wat onprofessioneel zoekwerk doen en connecties trachten te vinden, maar daar eindigt het ook. Tijd voor de geleerden en clerici om de kwestie niet langer als paranoïde ‘complottheorieën’ weg te moffelen, maar de anti-maçonnieke traditie van Mgr. Jouin en Pater Barruel SJ weder op te nemen. Men blijft steeds op het oppervlak door alleen de effecten te bestrijden (zoals “Amoris Laetitia”) maar dat men de aanvallen nu eens eindelijk richt tot de sinistere wortel van die effecten, de geheime sekten die zich in de Heilige Stad genesteld hebben ter subversie van de Kerk van Onze Heer Jezus Christus. Vernietig de infiltratie, bevrijd de Kerk.

  Dat de geheime sekten in het Vaticaan zitten is reeds lang met zekerheid bekend en zonder twijfel. Maar wij moeten namen kennen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht