Pius IX zet Spielberg schaakmat

De bekende Amerikaanse filmproducer, Steven Spielberg, praktiserende jood, stond op het punt een film te draaien over “de zaak Mortara”.Het draaiboek van de film(die wereldwijd in alle bioscopen zou vertoond worden), was  natuurlijk gebaseerd op het door vrijmetselaarskringen en joodse gemeenschappen deskundig verspreide verhaal , volgens hetwelke de kleine Edgardo Mortara,  toen hij zeven jaar was, op bevel van Paus Pius IX aan zijn ouders, joden uit Bologna, werd ontrukt en naar Rome gebracht  om er opgevoed te worden in katholieke colleges, waar hij tevens gedwongen werd om christen te worden. En dat alleen maar, omdat toen hij nog een baby was en in levensgevaar verkeerde, een christelijk dienstmeisje hem  in het geheim het doopsel had toegediend. De anti-klerikale machten wisten hun versie in heel de wereld op te dringen(1858!), om op die wijze de Kerk van onmenselijkheid te beschuldigen. Veel recenter, werd dit voorval nog door bepaalde groepen van joden en zelfs door heel wat progressieve katholieken naar boven gehaald om te trachten de zaligverklaring van Paus Pius IX door zijn opvolger Johannes-Paulus II te verhinderen. Tevergeefs, want deze laatste liet zich niet onder druk zetten.

In 2004 echter, deed de bekende Italiaanse schrijver en journalist Vittorio Messori, die werkzaam was in de Romeinse archieven van Lateranen, een onverwachte ontdekking , die op historisch vlak verstrekkende gevolgen bleek te hebben: hij ontdekte de nooit eerder gepubliceerde autobiografie die Mortara zelf  schreef in 1888, toen hij 37 jaar was en een vurig en voorbeeldig priester geworden was. Mortara kon het niet meer aanzien hoe steeds maar dezelfde leugens over hem verspreid werden” (fake news avant la lettre) en hij besloot toen te vertellen hoe de dingen echt gebeurd waren.Het werd een ontroerende apologie van deze verguisde paus, die in werkelijkheid een echte vader voor hem geweest was.Het werd ook een apologie van de katholieke Kerk, waarin hij kost wat kost  priester wou worden,wat hij ook geworden is!Hij werd zelfs een uitzonderlijk priester, met een vruchtbaar apostolaat.

Messori heeft het document gepubliceerd  ,met als titel :”Io, il bambino ebreo rapito da Pio IX”, voorafgegaan door een inleiding van 70 pagina’s.Het boek wekte enige wrevel, maar niemand slaagde er echter in het tot een polemiek te brengen., vermits de autobiografie, geschreven door Mortara zelf, voor geen betwisting vatbaar was.

Spielberg baseerde het project van zijn film bewust op auteurs die het “geval” gekleurd  voorstelden, om zo Paus Pius te belasteren(hij heeft dit zelf in een interview toegegeven).Vandaag nog worden dezelfde lasterlijke aantijgingen gebruikt als wapen tegen de katholieken.

Na verschillende pogingen om de uitgave van de Engelse vertaling van het boek en zijn uitgave in de Verenigde Staten te verhinderen, is het boek nu verschenen onder de titel “Kidnapped by the Vatican”.Het wordt ingeleid door beroemde Amerikaanse historici en wordt gepubliceerd door Ignatius Press te San Francisco, de gekende en gerespecteerde uitgeverij van de Amerikaanse Jezuïeten.

De reactie van Spielberg kwam als een donderslag bij heldere hemel:Hij kondigde plotseling aan dat de werkzaamheden voor de film opgeschort waren.Als officieel motief: gaf hij aan dat hij naar Italië gereisd was om er een jongen te vinden die de rol zou kunnen spelen van de jonge “gekidnapte” .Hij zei letterlijk in een interview dat hij ” wel duizend kinderen gezien had, maar geen enkele die aan zijn eisen voldeed …”eigenaardige verklaring voor het stopzetten van  een groots opgezette “blockbuster”, waarvoor alle voorbereidingen reeds getroffen waren.Het is dus zeker geen toeval dat velen in Amerika denken dat de ommezwaai van de gekende producer hem opgedrongen werd door de uitgave van de autobiografie van Mortara zelf, die de valsheid aantoont van veel wat over zijn “zaak” in anderhalve eeuw werd uitgebracht.

De voorzienigheid waakt…

Wie zou zich in onze tijd en onze Kerk nog druk maken over de noodzaak om een kind te dopen , wanneer het in stervensgevaar verkeert ?Het doopsel is verworden tot een symbolische opname in een gemeenschap, terwijl dit sacrament essentieel is om  het kind te vrijwaren van de machten van de duisternis en om het de toegang tot de hemel mogelijk te maken..Voor de huidige lauwe katholieken, komt het recht op vrijheid en de gelijkheid tussen de mensen op de eerste plaats.Voor de katholieken van vroeger was het de noodzaak van de eeuwige zaligheid die het allerbelangrijkste was.Dit klinkt misschien banaal, maar het is de sleutel voor alles.Vele katholieken , en onder hen vooral de clerus, geloven niet meer in het oordeel van God, noch in het risico van de eeuwige verdoemenis,  omwille van een fictieve barmhartigheid , die speciaal ontwikkeld werd om het geloof in een  rechtvaardige God te ondermijnen.De katholieken van vroeger geloofden vurig in een Barmhartigheid die in de Goddelijke rechtvaardigheid haar eigen absolute voltooiing en perfectie vond en waarvan de sacramenten van de Kerk – en in de eerste plaats het sacrament van het doopsel, dat van de mens een katholiek en een kind van de Kerk maakt-, de conditio sine qua non zijn.

In feit , kan de zaak Mortara ons helpen om keuzes te maken.Zelfs Spielberg kan ons daarbij helpen, op voorwaarde dat wij voldoende open staan voor de historische en theologische waarheid.

 

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Pius IX zet Spielberg schaakmat

 1. Ik heb hier wel een vraag over. Ik wil wel geloven dat Mortara een gelukkig, vruchtbaar en werkzaam leven heeft geleid en uiteindelijk niets heeft overgehouden aan de afgedwongen scheiding van zijn ouders. Maar dat doet toch niets af aan de wreedheid van het wegnemen van hem bij zijn ouders en het leed dat hen daarmee is aangedaan?

 2. Dit gaat natuurlijk te ver en gelukkig is de waarheid aan het licht gekomen. Spielberg moest zich schamen men mag de geschiedenis niet vervalsen en naar zijn hand zetten dat is dan ook fake nieuws !

 3. Beste Veroon, een heel goed artikel dat ook zo’n beetje (veel) de haat blootlegt t.o.v. de Katholieke Kerk en de Katholieke samenleving. Deze haatdragers worden dan diegenen die ons beschuldigen van “antisemitisme” als de waarheid wordt blootgelegd die de leugen verdringt, omdat er gewoon geen verdediging mogelijk is tegen de waarheid. Deze leugenmachinatie wordt als zoet koek verorbert door de blinde massa, daar deze laatsten de gewoonte aangekweekt zijn door valse beschuldigingen, door zich steeds weer in de slachtofferpositie te wikkelen.
  Door het, steeds opnieuw terugkomend en herhaald vijandschap tegen de Katholieke Kerk (lees ware Katholieke Kerk) te dragen en te bestrijden, een deugd is, is een feit.
  Deze leugenmachine die reeds eeuwen draait spiegelt deze blinde massa voor dat de “overwinning” op de Bruid van Christus, binnenkort, een voldongen feit zal zijn.
  Niets daarvan, want hoe meer deze Bruid het te verduren krijgt, hoe groter haar glorie zal zijn, waar deze leugenmachine, onbewust aan mee werkt.
  Mat 5:11 Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
  Mat 5:12 Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.
  Deze zaligsprekingen (in totaal 9 – het getal van het leven) beginnen allen met ‘zalig de’ , en ‘zalig die’ en zijn allen vermeld in één vers, maar deze laatste (hierboven) begint met “zalig gij” een persoonlijke vorm.
  “als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt” dus omwille van de ware Redder van de wereld Jezus Christus (en geen zelfgeboetseerde Christus) een navolging van Christus dat al het vorige in de vorige zaligsprekingen samenvat, maar, omwille van de liefde tot Jezus Christus.
  “zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.” hieruit kunnen we vaststellen van hoelang deze strijd door steeds dezelfde, die heden zijn hoogtepunt bereikt, reeds duurt.
  Verder lezen we: Mat 5:13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het is nergens meer goed voor, dan om weggegooid te worden, en door de mensen te worden vertrapt.
  Het zout der aarde: dat het verderf van het aardse verdrijft.
  Met andere woorden, deze die ons onophoudelijk met deze valse beschuldigingen overspoelen, zijn zij die in onwetendheid onze zaligheid voorbereiden en ons voortdurend kruisigen in navolging van Jezus Christus.
  De waarheid zal zegevieren!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 4. Maar wat verklaarde deze priester dan over de zaak. Of moet ieder zelf het boek kopen en proberen te lezen?

  1. Ik citeer uit de Wiki (https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Mortara)

   “In 1859, na de annexatie van Bologna door Piëmont, probeerden de Mortara’s hun zoon terug te krijgen. Dit was echter tevergeefs, want hij was al overgebracht naar Rome. Na verovering van Rome op de paus in 1870 probeerden ze het nogmaals. Maar Edgardo was intussen 18 geworden en had bekendgemaakt katholiek te willen blijven. Datzelfde jaar verhuisde hij naar Frankrijk. Het jaar daarop overleed zijn vader. In Frankrijk trad hij toe tot de Orde der Augustijnen en werd op 23-jarige leeftijd tot priester gewijd – hij nam de naam Pius aan. Na zijn priesterwijding herstelde hij de banden met zijn familie.[2] Hij werd als missionaris gestuurd naar steden als München, Mainz en Breslau om tot de joden te prediken, maar met weinig succes. Hij beheerste een aantal talen vloeiend, waaronder het moeilijke Baskisch.

   Tijdens een bezoek aan Italië om een lezing te houden, trad hij weer in contact met zijn moeder en broers en zussen. In 1895 woonde hij zijn moeders begrafenis bij.

   In 1897 predikte hij in New York, maar de aartsbisschop van New York liet het Vaticaan weten erop tegen te zijn dat hij probeerde joden te bekeren omdat zulke ondernemingen het aanzien van de Kerk zou kunnen beschadigden.[bron?] Hij stierf in 1940 in Bressoux in de buurt van Luik, na een aantal jaren in het klooster Bouhay te hebben doorgebracht.”

   Ik lees hieruit dat de man een interessant leven heeft geleid en dat het uiteindelijk allemaal wel goedgekomen is.

   Wat ik niet begrijp aan de reacties hierboven is de hoezee stemming die daar uit spreekt. Als mens voel ik plaatsvervangende schaamte voor de wreedheid van de daad. Zelfs als ik rekening houd met het feit dat zeden en gewoonten van toen niet beoordeeld moeten worden met de normen en waarden van nu.

 5. ISBN-13: 978-1621641988

  In 1888 Fr. Edgardo Mortara wrote his autobiography so that the world would understand he had not been kidnapped by the Vatican. Here, along with a thorough introduction by Vittorio Messori, his story is published for the first time in English.

  As an infant, Mortara was on the point of death and secretly baptized by a Catholic servant employed by his family. He recovered his health, and in the Papal States where his family lived, the law required that he, like other baptized children, receive a Christian education. After several failed attempts to persuade his parents to enroll him in a local Catholic school, in 1858 Pope Pius IX had the boy taken from his family in Bologna and sent to a Catholic boarding school in Rome. There the child grew in Faith and eventually responded to the calling to become a Catholic priest.

  The Mortara Case reverberated around the world. Journalists, politicians, and Jewish leaders tried to pressure Pius IX to reverse his decision. The pope’s refusal to do so was used as one of the reasons to dissolve the Papal States in 1870. Currently the case is being used as an argument against the canonization of Pius IX, whom John Paul II beatified in 2000.

  1. ☩JMJ☩

   In werkelijkheid werden de Pauselijke Staten ontroofd omdat de satanische Carbonaristen hun goddeloze heerschappij wilden introniseren op de ruïnen van de Pauselijke Monarchie, uit wraak voor de tenietdoening van de Tempeliersorde in de Middeleeuwen, en de overlevering van Jacques de Molay aan de wereldlijke arm, door Clemens V. De Carbonarist Giuseppe Mazzini wordt nog steeds vereerd in de Italiaanse vrijmetselarij, en ook Napoleon III was er lid van; deze liet de Gelukzalige Pius IX militair in de steek op een cruciaal moment ter vervulling van de maçonnieke eden die hij gezworen had, zodat de Paus weerloos omringd bleef door vijanden.

   De zaak Mortara werd geëxploiteerd door de sekten om de Paus zwart te maken in de ogen van de bevolking, en op die manier zijn invloed te verzwakken. Joden zijn sinds de Godsmoord zeer antichristelijk geweest, en de ouders van het gedoopt kind zouden ongetwijfeld onophoudelijk geprobeerd hebben om het te doen apostasiëren (hetgeen zware kindermishandeling is), had het in hun midden gebleven. Verder was het bekend dat Joden soms Christelijke kinderen ontvoerden voor bloedoffers uit haat voor het Geloof; wie op de hoogte is van wat er zoal in hun Talmud staat zal beter begrijpen waarom een deemoedige Paus zoals Pius IX schrik had om een Christelijk gedoopt kind weerloos in de macht te laten van Joden.

   De vader van het kind mocht hem trouwens zien en spreken wanneer hij wilde; hij was geen gevangene of dergelijke. Tegenwoordig worden kinderen uit de armen van hun ouders (die worden eenvoudigweg “onbekwaam” verklaard) weggerukt door de maçonnieke netwerken (door de anti-katholieke staatsmannen beschermd) om hen in afgrijselijke prostitutienetwerken te laten wegkwijnen. Ik hoor daar niet veel rabbijnen over klagen; hypocrisie puur.

 6. Gisteren wilde ik in de bibliotheek 30 cent betalen voor kopieën ..maar dat kon niet meer ze namen geen geld meer aan en ik kon alleen nog maar pinnen.

  Ik moet bekennen dat ik me overwonnen, gebonden voelde en daarmee vernederd.

  Overwonnen door en in Christus dan word je verlost van de oude mens als zondeslaaf..maar nu word je pas echt een slaafding van de nwo.

  De pinpas is nu eigenlijk al een beetje de chip.. nog net niet onder de huid ..maar voor-lopig -nog- in de hand..op de huid.

  Ik ga kijken hoe ik een protest kan indienen en of ik de die antichrist bij ons kan traceren.

  1. Ik vermoed dat Spielberg hier achter zit als wraak omdat hij schaakmat is gezet door Pius IX. 🙂

   Wat ik eigenlijk wil zeggen is, wat is de relatie vandit verhaal met het onderwerp?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht