Kemel van de Dag: zelfbediening bij H. Communie (Leuven)

Op een dag was ik de crypte bij het graf van H. Pater Damiaan in Leuven. Ik zocht om een H. Misoffer bij te wonen en ja, er was er één die dag in de crypte.
Ik kwam terug op het aangekondigde uur en zag daar een groep met Spaanse vrouwen allen ook rond het tafelaltaar zitten. Dan kwam de priester en begon een moderne Mis die meer godslasterend was als wat anders. Ik dacht dat als er een geldige consecratie zou plaats vinden, ik toch Jezus in de eucharistie zou kunnen ontvangen, troosten en eerherstel aanbieden.
Echter ben ik niet zover geraakt, want wanneer de communie moest uitgedeeld worden, stelde de priester de geconsacreerde hosties en wijn op het altaar en ging zitten.
Ik keek verwonderd omheen mij om de zien wat er nu zou gebeuren. Wel, de groep Spaanse vrouwen stonden op en gingen in een rijtje naar het altaar. Daar was het ieder om zijn beurt om tussen de zittende en toekijkende priester en het altaar, een hostie te nemen en deze in de wijn te dompelen en in de mond te stoppen.
Ik had al veel zien gebeuren i.v.m. profanerende communies, maar dat nog niet.
Ik was echt kapot van dit schouwspel en bad de Heer om mijn eerherstel hiervoor te willen aanvaarden.
Misnoegd en met een zwaar hart verliet ik de crypte en de kerk en nam de trein terug naar huis.
Hoe kan het zijn dat priesters zo afgedwaald zijn en dat de “gelovigen” daaraan meedoen als ze niet echt verblind zijn, en dan nog voor het graf van de H. Pater Damiaan?
Laus tibi Christi +
Ave Maria +

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Kemel van de Dag: zelfbediening bij H. Communie (Leuven)

 1. Zou men niet eerst en vooral onze bisschoppen , die zich in een “conferentie” verschuilen om hun persoonlijke verantwoordelijkheid te verbergen, aanspreken over de schandalige vervalsingen die in de citaten uit de H.Schrift die in de Nederlandstalige liturgie voorkomen ?

  Voorbeelden :

  1. in de Gloria : “pax hominibus bonae voluntatis ” is NIET “en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft” maar wèl ” en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

  2. Voor de Sanctus is “dignum et justum est” NIET “hij is onze dankbaarheid waardig”, maar ” het is waardig en rechtvaardig” Uit hoofde van wat zou God afhankelijk moeten zijn en waardig bevonden van onze dankbaarheid? Het zijn wij die als schepsels dankbaar moeten zijn voor onze schepping door God en alles wat Hij ons heeft gegeven. En dus in geen geval andersom.

 2. Het wordt tijd dat er een zwarte lijst met namen van Kardinalen, Bisschoppen en Priester komt die ontslagen en teruggezet moeten worden in de lekenstand.

  1. Aan Ego:
   de “Moderne mis” (u plaatste de hoofdletter verkeerd) is een geslaagde opzet van de vrijmetselarij die de H.Rooms Katholieke Kerk is binnengedrongen en dat als doel heeft het volk EN de priesters weg te leiden van de Ware Aard van het Allerheiligste Offer van Christus. Heden ‘bidden’ de nog steeds niets vermoedende slapende christenen over teksten die geen gebeden kunnen genoemd worden. Alleen in oplettende waakzaamheid kan men Christen zijn met een hoofdletter, en God welgevallig zijn.
   Handelingen 20:31 Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang niet opgehouden heb eenieder met tranen te vermanen.

 3. De gang van zaken doet mij denken aan wat ik wel eens gelezen heb over een liturgische misstanden die bij het neo-catechumenaat zouden hebben voorgekomen, waar zogenaamde agape-vieringen worden gehouden. Zou het hier om een gelieerde priester of geloofsgemeenschap kunnen gaan? Overigens heeft het Vaticaan deze beweging die ook wel ‘de Weg’ wordt genoemd inmiddels hierop gecorrigeerd en ook goedgekeurd. Dus als dit recent is gebeurd, is dat des te verwerpelijker.

 4. Heb dit zelfs meegemaakt in Medjugorje maar ben naar de priester gegaan en gezegd dat ik de communie altijd op de tong ontvang en heeft ze mij dan ook gegeven. Na mij volgde ook nog andere en een vrouw die voor mij was had het niet aangedurft.

 5. … De priester moet altijd de communie aan anderen uitreiken. Dit gebaar symboliseert dat het Christus is die tot ons gekomen is, en zich geeft aan de mensen, voedsel voor onze ziel. Zelfbediening is hier zwaar uit den boze.

 6. En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.
  En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden.
  En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere?
  En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.
  – Mattheus 26:20-23

 7. Zuster Margaretha Valapilla geeft met een pastoraal team en Priester Manfred Huben retraites over de hele wereld . Ze heeft kortom een geweldige GENEZINGS bediening met de Priester . Aanbidding /heilge Mis/ onderwijs /rozenkrans gebed / BIECHTHOREN -Priester /Lofpreizing en alles opdat wij de belofte waardig worden . Opdat we de genezende liefde van JEZUS kunnen ontvangen in ons Hart ( lichaam ziel en geest ) . De Zuster Houdt met de priester prachtige evangelische voordrachten . En zo kon oa. bv. mijn voorbuurman de krukken aan de wilgen hangen en weer lopen . De zuster ont ving de communie knielend op de tong , in onze kerken gaat jan en alle man ,met ongewijde poten met de allerheiligste communie aan de haal met een zgn. gewijde dienaar in de buurt . Deze kerken lopen logisch er wijs leeg en worden afgebroken . Jezes Christus is de Zelfde toch gisteren vandaag en morgen .Gelukkig heeft de Heilige Jozef hoofdschuddend zijn vrouw en het zoontje maar meegenomen uit deze destructieve /terminale parochie kerken van dwaling enz Zie Aub Pater van BEEK ( invloeden vrijmetselarij / robin de ruiter ( journalist /historicus/theoloog ? Heilige Hildegard/pater pio enz . Vriendelijk groet en Gods zegen

 8. Het is ook zo dat in kerken waar de Biecht niet wordt gepraktiseerd je op een gegeven moment tot een schokkende conclusie komt dat je dan in feite feitelijk Jezus ontvangen hebt in zonde, omdat je simpelweg nooit had gebiecht.

  Maar het biechten zelf is ook een kunst die je niet zomaar machtig bent als je het niet vanuit je jeugd hebt meegekregen. Dan zit de priester, weliswaar in opdracht van Christus, te horen wat je zonden zijn.

  Maar wat als je niet vergeven wordt? De priester heeft de macht te vergeven namens God, maar kennelijk ook niet te vergeven. Dit vind ik een moeilijke, als de priester niet de kwijtschelding zal uitspreken, omdat de zonde moeilijk ligt of het berouw niet voldoende was. Dat betekent behalve dat je geen penitentie meekrijgt, je niet vergeven wordt, want als de priester niet vergeeft, dan kennelijk ook geen vergeving van God. Echter de boeteling blijft in vertwijfeling achter in een groot niet begrijpen, want de achtergronden van welke zonde dan ook, weet ook de priester niet en zeker niet als hij er niet naar gaat vragen.
  Een priester heeft dus veel macht, wel vergeven en/of niet vergeven.
  Dat het leven moeilijk zou zijn, kan men wel inschatten, maar zo moeilijk dat je voor dit soort zaken zou kunnen komen te staan, niet. Het Evangelie is daarmee behalve dat er veel over liefde en barmhartigheid wordt gesproken door Jezus, Er zit een hardheidsclausule in, die je er in eerste instantie niet denkt aan te treffen. Zit er misschien een nieuwe inquisitie aan te komen? De inquisitie is iets wat protestanten vooral de R.K. Kerk zeer kwalijk nemen.

 9. Toen ik onlangs bij een priester in gesprek was, vroeg ik hem hoe dikwijls hij ging biechten.
  Hij zei éénmaal per jaar.
  Hetzelfde gebeurde bij een andere priester ( beiden zijn trouwens op rust gestelde Jezuïeten),die gaf hetzelfde antwoord.
  Terwijl ik ,als leek, toch de noodzaak ervaar, om regelmatig een biecht te spreken,om met een zuiver hart Jezus te mogen ontvangen.
  Een andere priester geloofde zelfs niet in het vagevuur,dat bestaat niet .
  Hij : ofwel ga je naar de hemel,ofwel naar de hel.
  Dit wou ik even kwijt.

 10. Goed gezegd, Els.

  Het vagevuur bestaat zeker, en daar zijn meerdere argumenten voor :
  1) het blijkt uit de boeken van de Makkabeeën in het OT
  2) het blijkt uit de traditie van de Kerk (de Kerk heeft dit altijd al aangenomen, en er is altijd al gebeden voor de overledene, hetgeen niet nodig is als de overledene rechtstreeks de hemel binnengaat)
  3) het bestaan van het vagevuur strookt goed met ons rechtvaardigheidsgevoel. Stel dat iemand gans zijn leven kwaad gedaan heeft, maar zich oprecht bekeert net vóór zijn dood. God zal door zijn barmhartigheid die mens in de hemel opnemen, maar dat laten voorafgaan door een rechtvaardige uitboeting in een toestand die wij omschrijven als de vagevuur-toestand.

  Au. Gu. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht