Eindtijd (2): ontsnappen uit de Matrix

Epistel aan de Efeziërs, 6:12. Doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Memling, Drieluik van St.Jan de Doper en St.-Jan de Evangelist, Brugge. Onderaan de vier Ruiters van de Apocalyps.

De Sloveense marxistische filosoof Zizek ziet in die vier op de mens losgelaten “plagen”: 1) de ecologische crisis, 2) de biogenetische revolutie (de cyborg mens), 3) de systeemcrisis (economische crisis, strijd om water, grondstoffen), 4) de explosieve groei van sociale verdeeldheid en uitsluiting. Zie daarvoor ZIZEK S., Vivre la fin des temps. L’ apocalypse à venir, Flammarion, 2010. Zijn samenvattende inleiding vind je hier: http://excerpts.numilog.com/books/9782081249479.pdf

Zizek ziet in die eindtijd de vijf etappen die de Zwitserse psychologe Kübler-Ross vaststelt bij een op korte termijn dodelijke ziekte. Eerst is er de ontkenning, (“Dat kan ons niet overkomen.”), dan de woede (“Hoe is dat mogelijk geweest?”), het marchanderen (“Nog wat tijd winnen.”), de depressie (“Foert. Wat trek ik me nog aan? Het is toch zo.”) en tenslotte de aanvaarding. Zizek zegt dan zoals de Chinese revolutionairen bij die laatste fase: “Alles onder de hemel is in grote wanorde. De situatie is excellent.” Leuke boutade maar daarmee blijft hij als traditionele marxist in de immanentie. Bij hem is er alleen deze wereld met zijn crisissen, evoluties en revoluties.

Slavoj Zizek (1949-), een knuffelmarxist voor Westerlingen? Hij heeft bedenkingen bij open grenzen en multiculturalisme maar weet heel goed hoe ver hij mag gaan om nog in de Westerse media te komen. Ongevaarlijk.

Deze man is echt gevaarlijk: Dugin (1962-). Inreisverbod in de VS. Hij wordt gedemoniseerd 24/7 in het Westen. Zie bv. Wikipedia FR, EN. “Fascist, bolsjewiek, antisemiet, zionist, in ongenade gevallen adviseur en terzelfdertijd de Raspoetin van Putin. Mysticist, machiavellist.” Noem maar op. 

De Russisch-orthodoxe filosoof Dugin ziet dat anders. Hij gaat een heel eind mee in die analyse van plagen en etappen van Zizek maar ziet verder dan deze waarneembare wereld. Net als Paulus van Efeziërs 6:12 kijkt hij voorbij “vlees en bloed” naar de “heren van de wereld” (“kosmokratoi” in het Grieks van het N.T.), hij sluit niet de ogen voor de Antichrist(en) en het satanische. Hij reikt ook enkele metaforen aan die de zaak aanschouwelijk maken bij de eindtijd (van de grote periode) die we meemaken.

In de geschiedenis onderscheidt hij de politieke theorie van de Vader, die van de Zoon en die van de Grote Moeder of de Matrix (de moderne periode, waarvan het liberalisme de gietvorm of “matrix” was en is). Matrix is ook het woord voor “baarmoeder” en de naam van een veel besproken film van 1999 “The Matrix“.

Een matrix is ook een rechthoekige schikking van wiskundige elementen. Hierbij de code van “the Matrix” (film) met cijfers en speciale letters. Wie de codes bezit, kan het systeem beheersen.

Met de politieke theorie van de Vader belanden we in de periode van het Oude Testament. Jahweh is de Schepper van het heelal maar ook de Rechter en Beschermer van het Joodse volk. Er is een duidelijke hiërarchie van priesters, profeten en later ook koningen. De filosofie van Plato weerspiegelt de theorie van de Vader, de rangorde van de zintuigelijke en bovenzinnelijke wereld. Met Christus krijgen we het tijdperk van de Zoon, de menswording van Christus, Bemiddelaar tussen de Vader-Schepper en de mens. Hierbij treedt het personalisme op de voorgrond: de waarde van de persoon op zich. Zoals Paulus zegt in Galaten 3:28: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” In het heidendom daarentegen was het paradijselijke leven na de dood hooguit voor de helden of hoog geplaatsten weggelegd.

In Romeinen 13:10 stelt Paulus dat de Liefde “de vervulling is van de Wet“. De andere monotheïstische godsdiensten, het jodendom en de islam, brengen vanaf het begin een helemaal uitgewerkt rechtssysteem dat alles omvat vanaf het houden en verkopen van vee en slaven tot het bereiden van de maaltijden, het trouwen en scheiden, het handel drijven en de erfenissen. Dat is het exoterische aspect, het organiseren van het gezin, de samenleving, de wereldgemeenschap (de umma bij de moslims). Dat exoterische is bij de islam (met nuancering voor de sjiieten) en het talmoedische jodendom vanaf het begin heel sterk aanwezig. Daarnaast is er het esoterische aspect, de persoonlijke bekering, inwijding en geestelijke groei. Volgens Dugin is het Christendom in de eerste eeuwen eerder esoterisch geweest. Het exoterische is op de voorgrond gekomen als het staatsgodsdienst geworden is onder Constantijn in 313 en het Romeinse recht heeft aangepast.

In de Oosterse of Orthodoxe Kerk is het esoterische aanwezig gebleven in de liturgie. De iconostasis of iconenwand scheidt het altaar van het Sacrament van de leken. De deuren van de iconostasis, de “koninklijke deuren”, gaan enkel open voor een korte periode gedurende de sleutelmomenten van de liturgie. Dat symboliseert de unieke openbaring van het onkenbare Principe aan de andere kant. In normale omstandigheden wordt dat enkel door symbolen aangeduid (de iconen van de wand). Bij de Katholieken is het altaar open en wordt het Sacrament daardoor volgens Dugin in de sfeer van de rationaliteit en de dogmatiek gebracht. Katholieken op zoek naar diepere inwijding zouden daardoor genoodzaakt zijn een beroep te doen op speciale gemeenschappen, broederschappen, genootschappen. Dat heeft geleid tot een verwarrende veelheid die je in de Oosterse Kerk niet aantreft. Niet alle genootschappen zijn bovendien even “rechtzinnig”.

Heeft dat niet geleid tot het woekeren van niet rechtzinnige “gnostische” genootschappen zoals de alchemisten, de eerste loges, Rozenkruisers? Daar kreeg je een “gnostische” inwijding maar vanaf de Franse Revolutie kun je van een anti-inwijding spreken omdat heel wat loges vanaf dan de vernietiging van het Christendom tot oogmerk hebben. Dat blijkt bv. uit de geheime papieren van Weishaupt (Illuminati) die de Beierse politie in de jaren 1770 aangeslagen had en die bewaard worden in de archieven in Ingolstadt.

Een 150 jaar later parodieert de satanist en kindermoordenaar Crowley (volgeling van de Hermetische Broederschap van Luxor) het woord van Paulus. “De liefde is de samenvatting van de Wet” wordt : “Doe wat je wilt zal de gehele wet zijn; Liefde is de wet, liefde geleid door de wil.” De duivel is de aap van God, zeiden de oude theologen.

Voor alle duidelijkheid, ik ga ervan uit dat de Oosterse en Westerse Kerk allebei deel uitmaken van de Mystieke Kerk van Christus. Er is een scheiding of schisma geweest maar dat is in feite niet geldig omdat er nooit een oecumenisch concilie daarover een uitspraak gedaan heeft, zoals in de eerste duizend jaar enkel oecumenische concilies een uitspraak deden over fundamentele zaken (bv. formulering dogma’s).  

In de Westerse Kerk houdt de kerkelijke overheid zich in de loop van de eeuwen meer en meer bezig met wereldlijke zaken, wat tot een eindeloos aantal conflicten geleid heeft. De Oosterse Kerk kent de symfonie van de machten, de patriarch of het geestelijk gezag en de tsaar of het wereldlijk gezag.

De tsaar is de Beschermer van de gelovigen. Putin heeft nu die rol opgenomen voor Rusland maar ook voor de orthodoxen en andere christenen in Syrië, hoe aanstootgevend dat ook is voor de politiek correcte Westerlingen. De Orthodoxen hebben het bij de eindtijd niet zozeer over een anti-paus of een anti-patriarch maar over een “anti-tsaar”, “de zoon van het verderf” geheten.

Hendrik VII, keizer van het H. Roomse Rijk, tijdgenoot van Dante

Dante (1265-1321) is de grootste Italiaanse dichter. Hij was een duidelijke voorstander van de symfonie van de wereldlijke en geestelijke machten en de niet inmenging van de pausen in wereldlijke zaken. Daarbij stond Hendrik VII hem voor ogen. Niettemin wordt Dante als DE grootste Katholieke dichter beschouwd.

Wat is nu de Matrix of de politieke theorie van de Grote Moeder zoals Dugin ze noemt? De Matrix is de metafoor voor de periode van het liberalisme die nu in zijn postmoderne fase, m.a.w. de eindfase is beland. Het liberalisme was de spil in de afgelopen twee- tot driehonderd jaar of anders gezegd de “matrix” of gietvorm, de bedding. De twee tegenreacties, het socialisme en het fascisme, verliepen uiteindelijk in die bedding of matrix hoezeer ze ook beweerden de beloften van de moderne tijd (vooruitgang, volksverheffing..) beter te kunnen realiseren. In feite droegen ze juist bij tot de dwangmatige modernisering van “achtergebleven” landen, denk aan de geforceerde industrialisering onder Stalin, het scheppen van trusts en infrastructuur door Mussolini.

Het liberalisme is nog in een andere zin de “matrix”. Verwant met “matrix” is “mater” (moeder in het Latijn) en “materie”. Vandaar ook “materialisme“. Het materialisme is zonder meer DE instelling van het liberalisme. Het bekijkt de wereld van onderuit, vanuit de kwantitatief meetbare materie, op wetenschappelijk, filosofisch en ook economisch vlak. De theorie van de Vader (rangorde) en de Zoon (personalisme) werken nog door maar worden van alle transcendentie en geestelijke inhoud ontdaan.

“Materie” is volgens het woordenboek ook verwant met “meten” in het Latijn… Daarnaast heeft “matrix” de betekenis van “baarmoeder”. De baarmoeder voedt het embryo en is in die zin te vergelijken met de natuur die de mens voedt.

De vooraanstaande empirist in de 16de eeuw was de natuurwetenschapper Francis Bacon. Hij beschouwde de natuur als een vrekkige vrouw, als een heks, die haar schatten voor zichzelf wilde houden en daardoor moest worden overweldigd. Hij gebruikt daarvoor de termen “verkrachten” en daardoor is Bacon niet meer politiek correct in onze tijd.

Nochtans drukt de term “verkrachten” goed uit waar het dit materialisme om te doen is:het zich toe-eigenen van alle bronnen zonder oog voor het verantwoord “rentmeesterschap” ervan.

Deze matrix is DE gietvorm geworden van de aflopende periode, we zitten in die “baarmoeder” vast, eerder dan dat we ze sturen zoals de film “The Matrix” terecht suggereert. Kunnen we er nog aan ontsnappen?

In de film is het een kwestie van eindeloze spiegelgevechten en codes hacken. Dat alles blijft natuurlijk in de immanentie van het systeem steken. Be-keren is een andere richting uitgaan. Dugin vergelijkt het met uit het nest vallen, je kunt vallen als een steen of … je vleugels uitslaan.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

3 commentaren op “Eindtijd (2): ontsnappen uit de Matrix

  1. Dat Jezus de vervuller van de wet is dat is een feit maar dat wil niet zeggen dat Jezus de wet zomaar heeft opzij geschoven, dat zou de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling ook weinig waarden hebben . joden hebben 613 wetten in hun geloofsbeleving ware christenen die het NT zeer ernstig nemen moeten nog meer wetten onderhouden Jezus heeft alles naar de bedoelingen in ons hart verwezen lees ook eens ” Veritatis Splentor ” een prachtige encycliek van de H. Johannes Paulus II over bepaalde onderwerpen in dit goede artikel !

  2. … Akkoord met Willy. Er zijn mensen die zich katholiek noemen, maar allergisch zijn voor elke “regel”, en op basis daarvan zelfs de 10 geboden verwerpen. Maar ze vervangen dan de 10 geboden door één enkel gebod, door henzelf uitgevonden : ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. En dan kunnen ze zich deerlijk vergissen.

    … Jezus heeft de 10 geboden uit het OT niet verworpen, maar juist aangeprezen. De 10 geboden, met de Bergrede als diepe inspiratiebron, is dé manier om tot het heil te komen.

  3. Wat Dante betreft: ..Dante profeteert de eindtijd koning ..de wettige erfgenaam van het adelaarsteken ..en de Messo di Dio is de boodschapper van God en dat is de Maleachibode.
    Ook voorzegd hij het herstel van de kerk in de eindtijd en dat in korte formuleringen, passages.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht