Apocalyptische eindtijd: wat nu? Dugin en de vierde theorie.

Een eindtijd van een grote periode of de Eindtijd. Ze gelijken op mekaar, ze hebben veel gemeen met de stervensfasen bij Kübler-Ross maar dan niet enkel individueel maar ook collectief: ontkenning, woede…

In een vorig artikel verwees ik naar de Russisch-orthodoxe filosoof Alexander Dugin en “De vierde politieke theorie” van 2012 in de Engelse vertaling. Komt uit de periferie van Europa nieuwe theorievorming? Is West-Europa nog in staat tot zelfreflectie? Wordt de Europese zelfreflectie enkel nog in Oost-Europa voortgezet (Hongarije, Polen.., Rusland?)?

Voorbij links en rechts en tegen het centrum!

Hij gaat ervan uit dat we het einde beleven van een grote periode van zo’n driehonderd jaar. De spil, het centrum van de periode was het liberalisme (filosofisch, antropologisch en economisch). Er is tegenreactie gekomen, eerst het socialisme en dan veel later het fascisme. De strijd was eigenlijk wie zal de beloften van de moderne periode het best waar kan maken, beloften zoals vooruitgang en welvaart dankzij wetenschap en techniek. De twee reacties waren in concurrentie met het centrum, nl. het liberalisme en dat heeft nu uiteindelijk de eindoverwinning behaald met de val van het fascisme in 1945, de implosie van de Sovjetunie en de laatste jaren zelfs van de Europese sociaaldemocratie. Dugin poogt in de lijn van Hegel de these, het liberalisme, op te heffen en de antithese, de twee tegenreacties, te overwinnen.

Het liberalisme is voortgekomen uit ontsporingen in de middeleeuwse scholastiek die aanleiding gaven tot eenzijdig rationalisme en tenslotte empirisme. In het empirisme is de mens een onbeschreven blad dat ingevuld wordt door de ervaring. Zo wordt het individu stilaan als het hoogste beschouwd, als een autonoom wezen dat zich vrij moet maken van de dwang van vooroordelen, traditie, dwang van staat en gezag (Locke, Hume, Kant…). Dat was al voorbereid in het protestantisme dat geen leergezag erkent en het calvinisme dat kapitalisme volledig eerbaar en oorbaar maakt.

Nu leven we in de fase van de postmoderniteit, d.w.z. de tijd NA de moderniteit, de hoogste fase ervan maar ook de eindfase. De twee tegenreacties, de tweede theorie, het socialisme en de derde theorie, het fascisme, hebben gefaald in hun wedijver. In feite waren ze niet echt alternatief en huldigden allebei het vooruitgangsgeloof en de moderniseringsdwang inherent aan de eerste theorie. Hitler heeft bv. veel vernield maar ook infrastructuur gebouwd (de autowegen) en trusts laten ontstaan, die de basis vormden waarop het naoorlogse “economische wonder” gebouwd is.

Liberalisme als default modus

Nu echter is het liberalisme de default modus geworden, het default besturingsprogramma. Het is ook per definitie globalistisch omdat landen nu eenmaal dwangconstructies zijn, private personen en bedrijven kunnen beter zichzelf reguleren in internationale kwesties, bv. via handels- en klimaatakkoorden met commissies. Landen worden enkel nog gedoogd om het  privébezit en de handelsroutes te beschermen.

Een ‘chimera’-wezen. Klinkt dat niet apocalyptisch?

De ontvoogding van het individu is tot zijn logische eindconclusie doorgevoerd. Het individu ontvoogdt zich nu van zichzelf, en wordt een “dividu”. Anders gezegd, als het individu het atoom is, dan subatomiseert dat individu zich nu in elektronen, protonen enz. Je verandert van relatie, gender, job, je facelift jezelf. Je leven fragmenteert. We zien dat overal om ons heen. Straks kun je een breinextensie nemen via inplanting van chips. Je kunt vervangingsorganen laten inplanten. Genetisch gemanipuleerde dieren worden gekweekt om een “menselijke” lever te krijgen. Die heten chimaera’s… https://www.technologyreview.com/s/545106/human-animal-chimeras-are-gestating-on-us-research-farms/

Wat zegt nu de vierde theorie, waar het vraagteken op de kaft staat? Er is geen terugkeer mogelijk in dit systeem, het (historische) socialisme en fascisme komen niet terug. Wel heeft het liberalisme een “linkse” en een “rechtse” variant. Aan de “linkse” kant is er de humanitairen (LGBTQ+, antiracisme..) en aan de “rechtse” kant, big business en big finance. Maar dat verschil is relatief.  Volgens Oxfam (februari 2017) bezitten de acht rijkste miljardairs (Zuckerberg, Schmidt, Besos..) ongeveer even veel als de armste helft van de wereldbevolking samen. Die noemen zich echter bijna stuk voor stuk antiracist en pro LGBTQ+. Er is ook nog een uiterst links (de door cultuurmarxisten klaargestoomde antifa’s), en uiterst rechts (bv. geïnfiltreerde groepen als de KKK). Uiterst links en uiterst rechts zijn beide nuttig voor het systeem, ze dienen ervoor om “dissidenten” (sociaal links, ethisch rechts..) te intimideren bij bijeenkomsten (zoals in Duitsland, VS) of om aanslagen te plegen die aan conservatieven kunnen worden toegeschreven. In een liberaal systeem worden dissidenten uiteraard niet opgesloten zoals ooit in de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland, maar ze kunnen wel monddood worden gemaakt (in de pers, sociale media..) en geïntimideerd.

In die zin is het liberalisme in de postmoderne fase totalitair, het omvat de totaliteit, zelfs (uiterst) links en (uiterst) rechts. Daarom moeten we voorbij links en rechts denken en niet terugkeren naar het centrum (het liberalisme). “Conservatief” zijn op zichzelf helpt niet, een conservatief loopt in dezelfde richting als de anderen maar trager. Dugin vergelijkt het met eruit vallen, d.w.z. een andere richting uitgaan dan de dood lopende richting. Je kunt uit het nest vallen, als een steen of als een vogel die eindelijk zelf zijn vleugels uitslaat.

Schema van 4pt

Een woordje uitleg bij het schema van de 4de politieke theorie (website: 4pt.su ook Engelstalig). In de linkerkolom vind je “unipolair” (unipolaire Westerse dominantie) en “globalisering“. Dat spreekt voor zich. Het “subject” zoals de filosofen dat noemen of het individu in de 21ste eeuw is zonder natie, zonder klasse enz. Het is gericht op high tech, virtuele realiteit enz. Met anti-ecologie bedoelt Dugin wellicht de wegwerpeconomie die niet ecologisch (d.w.z. je huis zuinig beheren) kan zijn. Dat individu is “atlantisch” gericht, de Westerse Atlantische beschaving is superieur met als toppunt de VS. Onderaan links vind je theorie 2 en 3 met een streep erdoor.

In het midden vind je het zwaartepunt van waaruit gestart moet worden. Een lichaam moet zijn zwaartepunt vinden voor het in beweging kan komen. Dat punt is het “Dasein“, het “er of daar zijn“, het “in de wereld zijn” zoals Heidegger dat noemde. De mens is een wezen “inzwischen”, bewegend tussen subject en object, tussen authentiek en niet authentiek bestaan. “Dasein” is het fundamentele niveau voorafgaand aan “mannen-” en “vrouwenrollen”, “patriarchaat” en “matriarchaat”. Het is zoals bij Paulus, Galaten 3: “In Christus is noch man, noch vrouw… noch Jood, noch Griek“…

Vanuit dit fundamentele niveau vertrekkend, het naakte bestaan in de wereld zelf, bevestigt hij de rechterkolom. Er is weer ruimte voor God, kerk en Kerk, volk (zonder de raciale invulling van theorie 3). Met “rijk” bedoelt Dugin grote regionale gehelen, multinationale staten (bijv. de Russische Federatie, een mogelijke Arabische federatie…), confederaties (zoals de EU als die tenminste noch te hervormen is, de ASEAN). Hij beoogt dus zeker niet een verbrokkeling zoals bepaalde globalisten (de balkanisering van het Midden Oosten, het Europa van de regio’s onder het motto van “verdeel en heers”) voorstaan. Met “Sophia” bedoelt hij de Wijsheid (van de Geest). Denk aan de Aya Sophia-kerk, meesterwerk van het vroege Christendom... Hij laat die Sophia meer het richtsnoer zijn dan het rekenende denken.

Sargent, Aya Sophia, schilderij 1891

Wordt in de vierde theorie niks meegenomen van de voorbijgaande fase? Toch. Van de tweede theorie is nuttig de analyse van het kapitalisme, van de derde theorie het begrip volk maar zonder de raciale invulling en van de eerste theorie bepaalde marktmechanismen. Belangrijk is daarbij niet opnieuw mee te stappen in de logica van de andere theorie, niet weer mee te draaien in de “hermeneutische cirkel” ervan.

Antichrist, superstar?

Album van de rockgroep Marilyn Manson, 1996, geheten “Antichrist superstar”. De naam Manson alleen al.. De satanistische massamoordenaar Charles Manson overleed onlangs in de gevangenis op 83-jarige leeftijd. De naam Marilyn doet denken aan Marilyn Monroe, die zoals zo vele sterren seksueel misbruikt is (of zich heeft laten misbruiken) en dan de rol gekregen heeft om door te breken.

In een eindtijd zijn de satanische invloeden duidelijker merkbaar. Het Christendom, jodendom en islam benoemen dat met Satan, de Antichrist of de antichristen. Het gaat over wezenheden van de lagere geestelijke soort. Die voeden zich vooral met psychische fenomenen en wakkeren aan, in de oude taal werd dat de astrale sfeer genoemd. Daarom moeten we kijken niet alleen naar het gefragmenteerde individu, het “dividu“, maar ook naar het collectieve ego, collectieve onbewuste van samenlevingen. Er is ook het mannenbeeld dat vrouwen hebben (animus) en het vrouwenbeeld dat mannen hebben (anima). Tenslotte is er de schaduw die we meedragen. Volgens de psychologie is dat het “mislukte zelf”, christelijk toegepast datgene waarin we ons doel van Kinderen van God te zijn gemist hebben. ‘Zonde’ is in het Grieks ‘amartia’, wat letterlijk betekent het missen (van je doel).

Deze animus, anima en schaduw nemen ook een collectieve vorm aan die ons sterker aanvreet naarmate ons bewustzijnsniveau fragmenteert en afstompt. naarmate we minder “authentiek” leven en meer onder de invloed zijn van “men zegt, men vindt” (Heidegger).

In deze eindtijd is er volgens Dugin heel wat verwarring. Het woord ‘duivel‘ komt trouwens van het Grieks voor ‘verwarren’. Er is heel wat verwarring over de mannenrol. Heel wat mannen raken op drift in een maatschappij waar vrouwen vaak hoger opgeleid en assertief zijn, de (vooral blanke) man als racistisch en seksistisch voorgesteld wordt enz. Het mannenbeeld bij vrouwen lijdt daaronder. Het fragmenteert. Als tegenreactie kan een heel plotse hunkering naar een sterke leider, mythisch viriel en buitengewoon knap, ontstaan.

Vrouwen moeten slagen in beroepen volgens de daar heersende normen en raken vaak gefrustreerd als ze geen partner vinden naar wie ze kunnen opkijken en die betrouwbaar is om kinderen bij te hebben. Vele mannen zijn bevreemd door die vaak gefrustreerde en veeleisende vrouwen en ontwikkelen afzichtelijke vrouwenbeelden in hun onbewuste (de vampier, de killer in strip en film). Kijk maar naar de zombievrouw op de kaft van “Antichrist superstar”.

De eindtijd zoals Dugin die ziet, is geen pad van rozen. De schaduw van de Antichrist en de antichristen(en) hangt erboven. De schaduw is datgene waarin we individueel maar ook collectief “ons doel gemist hebben”, gezondigd hebben. Dat kan zich uiten door plotse epidemieën van SM, satanisme, rituele moorden in een afschuwelijke parodie  en omkering van het Christus-offer. Die zaken zijn sinds twintig tot dertig jaar in een stroomversnelling beland.

Voeg daarbij de dagelijkse schijnbaar zinloze aanslagen en schietpartijen (bv. VS) en de emotionele respons van de kijker is overvraagd. Filteren, laat staan zinvol kaderen, lukt niet meer. De kijker wordt een zombie.

Dan spreken we nog niet over de oorlogsdreiging bij de eindtijd van een periode. Ook een zeer beperkte nucleaire oorlog kan bv. een EMP (elektromagnetische puls) beogen waarbij de elektronica van een land volledig en langdurig uitgeschakeld wordt. Kunt u zich dat voorstellen? Niks functioneert nog… De samenleving valt uiteen…

Toch is de theorievorming van Dugin al bij al hoopvol. Crisissen zijn ook kansen. Niet overhaast activisme is de boodschap maar bidden en bezinnen. Beseffen dat ook trager verder gaan in dezelfde richting (zoals een “conservatief” doet) geen optie is. Vallen uit het nest is de boodschap, d.w.z. een andere richting nemen, maar dan liefst als een vogel die eindelijk zijn vleugels uitslaat en niet als een steen. Is dat niet de zin van “bekeren”? 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

12 commentaren op “Apocalyptische eindtijd: wat nu? Dugin en de vierde theorie.

 1. Een ingewikkeld verhaal, beste Andries T., om de werkelijkheid te maskeren, van 2 millenia oorlog tussen de Christenheid en de Farizeese vijand (H. Don Bosco): de onzichtbare macht van de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9). Laten we ons niets wijs maken met allerlei bedrieglijke fabels. De Synagoge zit verscholen achter alle verschillende maskers die zich aandienen. De veelkoppige slang uit de Apocalyps. De zoveelste utopie, ter destructie van de volken en naties, hun beschaving, hun identiteit, hun beschermende grenzen, hun ethnische uniciteit en eigenheden, hun welstand en weerbaarheid, hun gezinnen en kinderen, en iedere autoriteit. Voorafgaand moet vernietigd worden in die apocalyptische strijd, de allergrootste hinderpaal, de katholieke Kerk. Het gaat uiteindelijk om 1 doel, de heerschappij over de mensheid van satan’s Synagoge. En daar komt pas een eind aan als “alle joden zich bekeren”, volgens de Openbaring. Er zijn wel individuele bekeringen, maar niet de grote groep van de diaspora, de joodse natie, in brokken ondergedoken in alle westerse landen en daarbuiten ; een natie geschat op 30 à 40 miljoen zielen.

  1. Beste Jules, ik denk dat je doelt op Romeinen 11, de volgende verzen:

   “25 Welnu broeders, om u te behoeden voor zelfoverschatting, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim: een deel van Israël is verhard, totdat de massa der heidenen is binnengegaan; 26 en dan zal heel Israël worden gered;”

   Onder “heel Israël” wordt natuurlijk meer verstaan dan alleen de joden, die afstammen van Juda (het twee-stammenrijk). Er was echter ook een tien-stammenrijk, het konininkrijk Israël, en dat behoort ook tot “heel Israël”. Zijn die geheel verstooid onder de heidenen? Of zijn de Sameritanen hiervan afstammelingen van de achterblijvers, toen het tien-stammenrijk in Assyrische ballingschap ging? (Joden willen zich graag afficheren als het uitverkoren volk, maar dit is te veel borstklopperij. De messias zou echter wel uit de stam Juda voortkomen.)

   Vergelijk dit met het begin van de brief van Jakobus:
   “1 Jakobus, dienaar van God en van den Heer Jesus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing: heil!”

   Dit alles verbind ik met Apokalyps 7:

   “4 En ik hoorde het getal der gezegelden: Honderd vier en veertig duizend gezegelden uit alle stammen van Israëls zonen: 5 Uit de stam van Juda, twaalf duizend gezegelden. Uit de stam van Ruben, twaalf duizend. Uit de stam van Gad, twaalf duizend. 6 Uit de stam van Aser, twaalf duizend. Uit de stam van Néftali, twaalf duizend. Uit de stam van Manasse, twaalf duizend. 7 Uit de stam van Simeon, twaalf duizend. Uit de stam van Levi, twaalf duizend. Uit de stam van Issakar twaalf duizend. 8 Uit de stam van Zábulon, twaalf duizend. Uit de stam van Josef, twaalf duizend. Uit de stam van Bénjamin, twaalf duizend gezegelden.”

   Dat zijn ze dus allemaal: 12x12x10x10x10 = 144.000.

   Daarna komen zij die “van verre” kwamen, de oorspronkelijke heidenen.

   “9 Zie, daarna zag ik een overgrote menigte, die niemand kon tellen, uit alle volken en stammen, naties en talen. Ze stonden voor de troon en het Lam, in witte klederen gehuld, met palmtakken in hun handen.”

 2. ☩JMJ☩

  Waar Sint Paulus zegt dat er noch man, noch vrouw, is in Christus bedoelt hij geenszins een grond te bieden ter rechtvaardiging van het feministisch egalitarisme van de geslachten, maar spreekt hij over de gelijkheid tussen beiden in de orde van de bovennatuurlijke genade. De graad van heiligheid die een persoon bereikt is immers niet gebonden aan zijn of haar geslacht. In de orde van de natuur, echter, blijven er onveranderlijke verschillen tussen man en vrouw. Patriarchaliteit is een onuitwisbaar component van de menselijke natuur en behoort dus essentieel tot het Christendom. Er kan onmogelijk een Christelijk feminisme bestaan. De gehoorzaamheid van de vrouw tot haar man verwijst dan ook naar de gehoorzaamheid van de Kerk aan haar Hemelse Bruidegom, Onze Heer Jezus Christus.

 3. We gaan zeker een andere tijd beleven : de technocratische tijd en insluitend de robotisering en de digitale tijd het zal een heel andere wereld worden, goed artikel!!

 4. Ik heb aan uw artikel niets of toch zeer weinig. Ik lees liever het boek der Openbaring van de H. Apostel Johannes.

 5. Beste Jules, laten we niet vervallen in manicheïsme. Manicheïsten projecteren het kwaad buiten henzelf (de jood, de niet ingewijde enz.). Maar het kwaad zit ook in de mensen zelf. De oecumenische concilies hebben het manicheïsme veroordeeld.
  Beste Benjamin, het gaat niet over “feministisch egalitarisme”. Het ging over hoe kan de mens in beweging komen en een andere dan de doodlopende richting inslaan. Om in beweging te komen moet een lichaam zijn zwaartepunt terugvinden. Daarvoor zocht Dugin met Heidegger een zwaartepunt en kwam daarbij uit bij het fundamentele bestaansniveau van het mens zijn, voorbij het man of vrouw, kind of volwassene, rijk of arm zijn. Bij Heidegger (en Dugin) is dat het “Dasein”, het “in de wereld zijn” in zijn heen en weer tussen subject en object, tussen authentiek en niet authentiek, zorgend en bezorgend. Het ging dus over het (terug)vinden van het zwaartepunt. Ik vergeleek dat met Paulus. Als gelovige vindt hij het zwaartepunt, het fundamentele niveau voorbij man of vrouw, rijk of arm, Griek of Jood, “in Christus”. Vergelijking is uiteraard niet gelijkheid. De ene is een existentiefilosoof, de andere een apostel.
  Verder is het zeker zinvol het Boek van de Openbaring te lezen. Alleen denk ik niet, Peter, dat het van de apostel Johannes is. Het Grieks is heel anders dan dat van het evangelie van Johannes en ook de theologie klopt niet helemaal met het evangelie van Johannes. Maar wij zijn ook mensen van de 21ste eeuw en moeten de “tekenen van de tijd”, het “mene tekel” (van onze tijd) proberen te lezen. Dugin levert daartoe een bijdrage.

  1. Het verband met het Manicheïsme is mij niet duidelijk, beste Andries, noch is er sprake van puriteinse of monopolistische opvattingen omtrent het “Licht”. Wel bekend is de blinde vlek bij academici voor-, en de huiver om te benoemen, om te duiden en om het grote kwaad een gezicht te geven, dat geldt vooral het grote kwaad uit de joods – vrijmetselaars hoek. Historici vallen dan letterlijk stil. Zelfs als het gaat om de financiële manipulaties, waardoor grootmachten oorlogen verloren, of vorsten werden afgezet en vermoord, zwijgen de historici, terwijl de daders bekend zijn en de gegevens beschikbaar. Augustin Barruel SJ (1797) en Soljenitsyn (2002), zijn de beste voorbeelden over hoe historici met de twee belangrijkste revoluties, die van 1789 en die van 1917, fout omgaan. Zij zwijgen deze twee helden dood, citeren ze nooit ; doodgezwegen de belangrijkste ooggetuigen van wat er echt gebeurd is in 1789 en 1917. Door hun zwijgen, leert de grote massa niets van de geschiedenis. Dat ligt aan de historici. Ik doe daar niet aan mee, beste Andries. Vanaf de oudheid, stamt de grote meerderheid van de vijanden van de katholieke Kerk, de beschaving, en de Europese volken en natie staten, uit de (talmud) joodse (vrijmetselaar) hoek, te beginnen met Arius en Nestorius, Zwingli, Calvijn, Jan Hus, de Katharen, de Albigenzen, Robespierre/Mirabeau, Marx, Frankfurter Schule, en zelfs Hitler past in het rijtje, als kleinzoon van een Weense geldbaron, en tenslotte, de vrijmetselaar kardinalen Roncalli en Montini (joods), die de Kerk van altijd in de revolutie gestort hebben. Uit de joodse mond ken ik het gezegde, dat, “op scharnier momenten in de geschiedenis, joden aan de touwtjes trokken”. En nu, beste Andries, de financiële wereld is volledig in handen van de joodse geldbaronnen van de City en Wallstreet. Zij hebben van de VS (na Engeland) een joodse kolonie gemaakt, en zij zijn de oorzaak van de grote brand in het Midden Oosten. Zoals hier al eerder is aangegeven was Luther weliswaar een echte Duitser, maar hij had twee joodse leermeesters, De Lyra en de rabbijn Rachi. De joodse constanten van individualiteit in de leer, ieder zijn eigen (te manipuleren) leer, van afwijzing van ieder leergezag, van afwijzing van iedere autoriteit, van afwijzing van iedere tussenpersoon met God en dus ook van afwijzing van ieder sacrament, zijn van joodse denk traditie. Luthers revolutie verklaart, komt uit joodse hoek.

   1. Beste Jules, ik ben het volledig met je eens. De meesten laten zich leiden door de, o zo talrijke en mooi beschreven leugens in ontelbare boeken. Echter is het zo dat velen niet opmerken wat goed is en wat niet goed is om te lezen.
    De door u aangehaalde strijd tegen de Kerk van de Stichter Jezus, is begonnen na de val van Adam en Eva en duurt doorheen de ganse geschiedenis van de mens. Bij het lezen van de Profeten en in het bijzonder door de woorden van de Heer in het Evangelie (vergeet niet dat dit nog steeds betekend – de goede boodschap), aan deze vijanden van de ultieme Liefde van God, kunnen wij vaststellen wat voor een immense strijd het is, tot op het einde van de tijden. Deze strijd gaat bijzonder in deze tijden zijn hoogtepunt kennen. Deze zichtbare en onzichtbare vijanden van de Katholieke Kerk dragen steeds maskers om de zwaksten te verleiden. Het is dan ook onze taak om deze te helpen de ogen te openen.
    Ook, beste Andries, bij het citaat: “Verder is het zeker zinvol het Boek van de Openbaring te lezen. Alleen denk ik niet, Peter, dat het van de apostel Johannes is. ” Ik weet niet waar u het vandaal haalt dat u denkt dat het Boek van de Openbaring niet van de hand van de H. Apostel Johannes is. Ik begrijp u niet. Zou het dan een leugen zijn als er staat geschreven :
    Openb. Hdst. 1: 1-3: “1 De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gaf, om aan zijn dienaars te tonen, wat weldra geschieden moet; en die Hij door het zenden van zijn engel bekend heeft gemaakt aan zijn dienaar Johannes.
    2 Deze betuigd het woord van God en de getuigenis van Jezus Christus: al wat hij zag. 3 Zalig hij, die deze woorden, voorleest der Profetie; ook zij die het horen, en die bovendien onderhouden, wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij!”
    Verstaat u het nu, beste Andries, waarom ik liever het Boek van de Openbaring lees, in de plaats van menselijke prietpraat in boeken met ronkende titels en namen?
    Niet moeilijk te verdaan toch, dacht ik.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

 6. Beste Jules, de macht van die lobby en de invloed van hun volledig geseculariseerde apocalyptiek is groot, daar hebt u gelijk in. Apocalyptiek kan ook een hellend vlak zijn. We zien dat in bepaalde takken van het jodendom en bij fundamentalistische protestanten. De vanaf 100 na Chr. neergeschreven Talmoed ziet de komst van Christus, de “Messias”, als de grote leugen van de geschiedenis. Dat “onrecht” zal hersteld worden op het einde van de tijden als Israel hersticht wordt en overwint. In de rationalistische Talmoed is die apocalyptiek echter puur wereldlijk.
  Zionisten als Attali (mentor van Macron) dromen al jaren luidop over Jeruzalem als hoofdstad van een wereldregering.

  De rationalistische Talmoed remt wat af en verbiedt de joden zelf om nu al naar het heilig land terug te keren. Daarnaast is er een meer radicale richting in de Talmoedinterpretatie. Die wil de herstichting verhaasten door rampen uit te lokken. Dat gaat in de 18de eeuw naadloos over in een bepaalde vrijmetselarij (Illuminati-invloed bij de Jacobijnen) en kadert perfect in de revolutiebewegingen van de laatste 250 jaar. De enige revolutie die daar enigszins aan ontsnapte, was de Amerikaanse (1777) omdat daar in het begin de invloed van vrijmetselaars beperkt was (maar op 20%-30% van de founding fathers geschat).
  Wat Solzenitsyn betreft, die heeft inderdaad erop gewezen dat er bij de kaders van de Russische revolutie heel wat hoog opgeleide Russen van joodse afkomst waren (bv. Trotsky of Bronstein, de zoon van een Duitstalige rabbi). Dat zal zeker een rol gespeeld hebben in de apocalyptiek van die revolutie. Trotsky was een pathologische leugenaar die vanuit het buitenland is blijven complotteren tegen de Sovjetstaat onder Stalin via voortdurende infiltratie van Duitse agenten, Japanse agenten in het oosten. Hij heeft de veralgemening verspreid dat alle terreur aan het ziekelijke brein van Stalin te wijten was, alsof de Sovjetstaat niet moest terugvechten tegen voortdurende ondermijning in de jaren 30. Zijn zwartmaking van Stalin is overgenomen door vrijwel alle historici tot vandaag. De invloed van de trotskisten en post-trotskisten is enorm ook nu nog!
  U kunt de joodse invloed echter niet uitbreiden tot de hele Russische revolutie. Stalin moest alvast niet weten van “kosmopolieten”. Lenin had weliswaar één joodse voorvader maar stamde af van Russische aristocratie. Zijn moeder was een Zweedse. Belangrijker dan de volledig geseculariseerde joodse apocalyptiek (à la Trotsky) was voor hem het darwinisme. Hij wilde een nieuwe mutatie, de homo sovieticus. Lenin en Trotsky waren trouwens 10 jaar lang rivalen in Rusland.
  Nog een woordje over de fundamentalistische protestanten in de VS. Een heel aantal van hen zien “de herboren christenen” daar als de teruggevonden “verdwenen stammen” van Israël, de kruim van het ware Israël. Daarom trekken ze de kar van het zionisme.

  1. Heeft U het boek “Deux siècles ensemble” (dl 1 en 2) (ed. Fayard) over de Russische revolutie van Soljenitsyn gelezen ?

 7. Einde van tijd
  kan slechts aantreden
  wanneer de ziel definitief
  en zeer nauw
  aan Christus is gehecht.

  Dan begint nieuw Leven.
  Geestelijk Leven.

  De ziel kan niet loskomen van tijd.
  Zij kan, en moet, opgaan in eigen geest.
  Bevestiging van allerlaaatste overgave.

  Eilandje, woestijn, kluis,
  midden kolkende orkanen.
  Stilte binnenin.

  Wij allen
  hebben tijd nodig,
  tot aan
  en bij
  en in,
  Bloedende Hostie.

  Apocalypsus,
  ijzeren scepter,
  omringd door jagende wolken
  van ontelbare zielen
  luid schreeuwend
  opstijgend uit de zee
  en weer verdrinkend
  in en na weerbarstige opstand
  gevreten en geleid
  door bloeddorstige vliegende monsters.

  Maar de Levende Scepter heerst,
  regeert, oordeelt.

 8. Dag Jules, bedankt voor die titel. Ik kende dat werk niet. Vandaag toevallig de naam Parvus tegengekomen, de codenaam van de Russische jood Helphand, marxistisch theoreticus, later bankier en wapenhandelaar, financier van Lenin. Hij leefde vooral in Duitsland en ligt aan de basis van de ‘permanente revolutie’,-theorie, de geseculariseerde versie van de radicale Talmoedinterpretatie die door rampen het einde van het oude systeem wil verhaasten. Hij fluisterde die slagzin Trotsky in. Hij financierde begin 1917 de overbrenging van Lenin via een verzegelde trein vanuit Zwitserland door Duitsland, Zweden en Finland naar Sint-Petersburg. Hij werkte daarbij samen met de Duitse geheime dienst. Daarvoor zullen Lenin en Trotsky hem later officieel “desavoueren”. Hij sterft in 1922 al in Duitsland. Zijn fortuin had hij gemaakt met wapenhandel in istanboel onder de “Jong Turken” die enkele jaren later de Armeense genocide uitvoeren. Parvus, een van de breinen achter de “revolutie”, vandaag grotendeels onbekend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht