Wanneer kleuters leren haten is er geen plaats meer voor cultuurrelativisme

Kleuter kijkt fier in de camera van IS propagandafilm na het onthoofden van zijn teddybeer

Deze week lazen we in ‘Het Laatste Nieuws’ een nieuwsbericht over “geradicaliseerde” Moslim-kleuters in Ronse. Volgens een intern verslag van de Dr. Ovide Decroly-scholen zouden kleuters er niet enkel “Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd” en thuis blijven wanneer de schoolactiviteit “niet past binnen de geloofsovertuiging”. Ook “ongelovigen” werden er varkens genoemd en aan de hand van keelbewegingen met de dood bedreigd. Het is niet het eerste soortgelijke rapport, dat door de pers aan het licht gebracht wordt. Kinderen en jongeren worden steeds nauwer betrokken bij het Moslimradicalisme van hun ouders, entourage of pikken het op via het Internet. Zelfs de jonge terroristen die vorige week in Barcelona en Cambrils zoveel slachtoffers maakten,  waren in sommige gevallen nog te jong om een rijbewijs te bezitten. Als inwoner van een multiculturele buurt aan de rand van Brussel, maakt dit me grote zorgen. Wat bezielt volwassenen om hun kinderen een volk te leren haten, dat hen zo gastvrij ontvangen heeft? Islam-les op school, jeugdhuizen, culturele en sociale initiatieven, educatieve projecten allerhande, sociale woningen, halal-schoolmaaltijden: er werd geld noch moeite bespaard om gezinnen met een migratie-achtergrond op een adequate wijze in ons land te ontvangen. 

Wir haben es nicht gewusst…

En toch loopt het op zo veel manieren fout. Jongeren radicaliseren op korte tijd, vaak tot verbijstering van hun omgeving. En dan volgen de drama’s elkaar op in Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen, en nu onlangs: Barcelona en Cambrils. Onze maatschappij reageert met afschuw, maar weet niet hoe zij met dit geweld moet omgaan. “Het heeft niets te maken met de Islam”, roepen Moslims en progressieve opiniemakers in koor. “We wisten van niets”, zeggen de ouders van de terroristen. Wir haben es nicht gewusst… Dat hadden we al eerder gehoord. Er worden kaarsjes gebrand en allerlei memes “Pray for….(vul de juiste stad in)” op social media gepost.

Onmacht en polarisering

Wat hierin vooral opvalt is de onmacht van onze maatschappij om met radicalisering om te gaan. Deze onmacht is vooral te zien in de reactie van traditionele partijen en opiniemakers, die ons aanmoedigen om ons aan te passen aan de bittere realiteit dat ons leven in de toekomst nu eenmaal minder veilig zal zijn. Deze berusting wordt vergezeld van een sterk “mea culpa”, omdat wij ons als “racistische, neokolonialistische” Westerse maatschappij, zelf de haat van de Islam op de hals zouden hebben gehaald. De “schuld” ligt voor deze opiniemakers vooral bij de Westerling zelf en niet bij onze Islamitische medeburgers, die voor het grootste deel niet zouden sympathiseren met de Jihadisten. En wie dat in vraag durft te stellen is een “vuile racist”.

En dan is er de revolte, vooral uit rechts-populistische hoek, die de nieuwe realiteit niet wil aanvaarden en met aandrang wijst naar de vermeende verantwoordelijken voor de veiligheidscrisis: lakse overheden, een falend en naïef integratiebeleid, haatimams, bedenkelijke moskeeën en koranscholen, schimmige jihadisten-websites, de invloed van Saudi geld en ga zo maar door…. Er moet ingegrepen en uitgewezen worden, zeggen de rechtsradicalen. Een harde aanpak die in de eerste plaats waarschijnlijk niet eens de Jihadisten zelf zou raken. Want deze vallen minder op dan de Marokkaan op de hoek.

Europese Christenen tussen twee vuren

Ook Christenen liggen tussen twee vuren: enerzijds heb je de kerkelijke autoriteiten die de Islamitische buren liefst te vriend willen houden en hierbij vaak op naïeve wijze toenadering zoeken ten koste van de eigen religieuze identiteit. Anderzijds bestaat er veel angst en de verleiding om terug te vechten, met het risico om ten prooi te vallen aan malafide invloeden. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten hoe defensief onze maatschappij zich in de toekomst zal moeten opstellen om haar vrijheden en levenswijze te blijven garanderen. Er zullen mogelijk harde beslissingen moeten genomen worden.

Toch mag een Christen zich niet laten leiden door angst of haat. Wel moeten we durven op te roepen tot bekering. Laten we daarom als gelovigen nu eens eindelijk uit de kast komen en het Christendom promoten als officieel erkende basis voor de Europese cultuur en identiteit, wat jammer genoeg nog altijd een heikel punt vormt voor vele West-Europese politici. In Oost-Europa heeft men hier blijkbaar minder moeite mee.

In ons eigen belang moeten wij, Europeanen, ook stoppen met het collectieve mea culpa om wie we zijn: onze identiteit, ons ras, onze cultuur, onze religieuze roots. Deze collectieve schaamte, deze zelf-haat, maakt deel uit van de anti-Westerse propaganda die ons continent sinds Wereldoorlog II en de daarop volgende dekolonisatie heeft overheerst. Het is uiteraard niet de bedoeling dat we als Europeanen onze fouten uit het verleden vergeten. Wel moeten we beseffen dat de manier waarop we onze collectieve trauma’s hebben verwerkt, niet alleen heeft geleid tot het idee van de blanke man als universele zondebok. Neen, het heeft ook geleid tot cultuurrelativistische ideologieën, die ons de middelen hebben ontnomen om nog waardeoordelen over andere culturen te kunnen geven. Alle culturen, godsdiensten zijn “gelijk in waarde” en hebben een “positieve inhoud” die we ten alle kosten dienen te tolereren,  aldus de hedendaagse cultuurrelativistische ideologen. Wanneer niet-Europeanen onderdrukken, mishandelen of er barbaarse gewoonten op nahouden, moeten we dat met z’n allen aanvaarden, want “het is deel van hun cultuur”. Enkel “de blanke”, en zijn Christelijke godsdienst zijn  “slecht”, “racistisch”, “seksistisch” en “intolerant”. Mijn vraag hierbij is: hoe kunnen Europeanen hun zelf-respect op deze manier nog in stand houden of andere culturen zonder schuldgevoel bekritiseren? Zulke denkwijzen leiden tot een verzwakking van onze culturele, en uiteindelijk legale slagkracht. Want enkel een sterke Europese identiteit, gestoeld op Christelijke waarden, kan een duurzame basis vormen voor onze maatschappij en haar sterk genoeg maken om een weerwoord te bieden aan ouders die hun kleuters leren haten.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Wanneer kleuters leren haten is er geen plaats meer voor cultuurrelativisme

 1. Het is juist de slappe, relativistische houding van de Christenen in de tijd van Mohammed, die mede oorzaak is van het ontstaan van de islam. Het relativisme en hedonisme in onze maatschappij is tegenwoordig voor de moslims alleen maar een bevestiging van hun eigen gelijk. Omdat wij geen slagkracht meer hebben heeft de islam nu ruim baan om zich in heel de (westerse) wereld te verspreiden, als voetvolk van de elite, om het Christelijk getuigenis te vernietigen. Het is op de eerste plaats een grote urgentie voor de bisschoppen wereldwijd om voor te gaan in een degelijk antwoord op het grote verwijt van de islam aan het Christendom. Het probleem is alleen dat zoiets haat oproept bij vele moslims en dat daar onschuldigen het slachtoffer van worden, zoals altijd. Dit geweld is hoe dan ook een moslimprobleem maar als de moslims het zelf niet kunnen oplossen zullen ze van buitenaf gewezen moeten worden op hun slaafsheid aan de grote leugen die de islam is. Dit is een opdracht voor de Kerk, want van elders zal geen oplossing en vooral geen beter geestelijk perspectief geboden worden. Benedictus XIV heeft met zijn Regensburger Rede een aanzet gegeven. Het is nu aan onze Bisschoppen om wegen te zoeken om dit Christelijk getuigenis tegen de islam te concretiseren. Allereerst om datgene wat voor ons het Allerheiligste is ook naar Zijn waarde te behandelen door een juiste liturgie en de tongcommunie. Dat zou voor heel de wereld een sterk getuigenis zijn.( Laat ze de Vetus Ordo de gewone ritus noemen en de Novus ordo de buitengewone om te beginnen. Ideetje?). Van daaruit kan dan een echt getuigenis gegeven worden van de incarnatie die zich uit liefde in ons incarneert. Jezus zelf, die in zichzelf al een antwoord is op de perversie van Zijn Evangelie die de islam is.

  1. Sinds kort lees ik meerdere verhalen op you tube, waaruit dan blijkt dat de Katholieke Kerk dus verantwoordelijk moet worden geacht voor het ontstaan van de Islam. En dat Jezuïeten (!) daar een rol in zou hebben (gehad).
   Al dan niet bewust. Bewust of onbewust? De Kruistochten, had dat dan niet meer een ander doel, een politiek doel, dan alleen het bestrijden en het terugdringen van de Islam?

   Jorge Bergoglio is een Jezuïet, en dat is zacht gezegd een apart slag (klooster- en priester)-orde noemt zich Franciscus naar St. Franciscus van Assisi. Bewust? Met wat voor reden? De enige reden die ik kan bedenken, wat mij vroeger nooit is verteld over St. Franciscus dat hij de dialoog aanging met vooraanstaanden binnen de Islam, dus pleitte voor de ongewapende strijd (net als Christus zou doen) aanging met de Islam en niet de gewapende strijd (Kruistochten in opdracht van de toenmalige paus)! Dat pleit(te) voor St. Franciscus, maar hij zou als christen zeker niet de Islam aan gaan hangen.

   De huidige paus lijkt nu alle religies op één hoop te gaan gooien, net zoals men met de New Age doet. Dat noemt men dan ook: Reli(gie)-shoppen. Men pakt er dan uit, wat hen aanspreekt. En dan krijg je een allegaartje waar je zeker niet mee verder komt.

   P.S. Er is ook een St. Franciscus van Sales

 2. De hele heisa die hier voorkomt heb ik al lang voorzegd. Ik ken het stadje Ronse goed. De scholen zijn er rondaf afschuwelijk. De ouders klagen zulke moslim praktijken aan op school, maar krijgen steeds het deksel op de neus. De lakse politiek en onnozelheden van deze die zomaar aangeduid worden om de boel te verzieken samen met de blinde burgers die door deze manipulerende ‘elite’, maakt dat de Belgische bevolking alles slikt onder het moto “arme vluchtelingen”. Het schuldgevoel opwekken bij de bevolking, dusdanig dat velen het gaan aannemen en het als ‘politiek correct’ gaan betitelen.
  Het stadje is vol van moslims, die de Belgische bevolking totaal negeert. Op school is het zo erg geworden (incluis ‘katholieke’ scholen) dat de kinderen van niet-moslims zo in de hoek worden geduwd door indoctrinatie van de moslimkinderen thuis. Moslimouders hokken samen in de school en een Belg of van andere afkomst wordt totaal genegeerd alsof we hier niet thuis horen. Hun godsdienst verbiedt het, zo luidt het. De zeldzame kinderen die nog een kruisbeeldje om de nek dragen krijgen vele verwijten van … ja, de moslimkinderen.
  In de ‘katholieke’ scholen in Ronse wordt ook verplicht godsdienst onderwijs gegeven, van de drie godsdiensten, namelijk de christelijke (noem maar eerder protestants), de joodse en de moslim. Nu als er dan ouders zijn die daarover klagen bij de directie is het zo dat men te horen krijgt dat dit het opgedragen programma is voor de school. De inspecteur komt regelmatig controleren, naar verluid. De inspecteur is een , even slikken, … ja een priester van het bisdom Gent.
  De Katholieke Kerk heeft in het verleden (maar reeds lang vergeten) genoeg voor deze gevaren verwittigd. Wilde verhalen en filmpjes (die gretig bekeken worden door leeghoofden) op jewtube, dat het natuurlijk de schuld is van de Katholieke Kerk. Natuurlijk, er moeten een maximum aan vijanden worden opgewekt om de ware leer van Christus en alle herinneringen hieraan uit de wereld te verdrijven. Satan heeft niet meer veel tijd en voert de strijd tot het uiterste, wat weinigen nog waarnemen. Alle middelen zijn goed om de Katholieke Kerk aan te vallen en af te breken. Wee diegene die daaraan meewerken want het zijn zonden tegen de Heilige Geest.

 3. – De groei van de islam kan toch moeilijk op de rug van de katholieken geschoven worden. Ik vrees dat het veeleer ligt aan onwetendheid en onnadenkendheid van de betrokken mensen. Ze hebben de verkeerde keuze gemaakt, waarschijnlijk dikwijls onder druk van hun omgeving.

  – Belangrijker is hoe we er nu mee omgaan. En dat is heel dikwijls : negeren van de problemen. En dat gebeurt volop in de politiek correcte pers. Afschuwelijke misdaden worden dan maar toegeschreven aan “nihilisme”, “zelfmoordneiging” of “geestelijk gestoord”. De meeste media gaan onverantwoord te werk door de problemen te negeren of verkeerd voor te stellen. De waarheid wordt dikwijls ondergeschikt gemaakt aan de opinie die ze ons willen opdringen.

  1. “Belangrijker is hoe we er nu mee omgaan. En dat is heel dikwijls : negeren van de problemen. En dat gebeurt volop in de politiek correcte pers. Afschuwelijke misdaden worden dan maar toegeschreven aan “nihilisme”, “zelfmoordneiging” of “geestelijk gestoord”. De meeste media gaan onverantwoord te werk door de problemen te negeren of verkeerd voor te stellen. De waarheid wordt dikwijls ondergeschikt gemaakt aan de opinie die ze ons willen opdringen.”

   Ik ga hier helemaal mee akkoord. Daarom probeerde ik de wortel van het probleem te bekijken, m.a.w. onze eigen Westerse identitaire en ideologische problemen, die het ons onmogelijk maken om gepast te reageren.

 4. Dit artikel laat goed zien dat er geen vreedzame oplossing is met de islam die alleen maar haat predikt en dit al bij kleine kinderen schandalig gewoon !!!

 5. Als wij bang zijn om de waarheid te verkondigen, dan moeten we dit maar eens af en toe voor ogen houden. Laat dit een houvast zijn in je opgang naar de Eeuwigheid:
  De zaligsprekingen – (Mt.5,1-12)
  + Zalig de armen van geest (= mensen die op God durven vertrouwen, niet op eigen kracht, invloed, rijkdom), want aan hen behoort het Rijk der hemelen (= zij leven in Gods Rijk).
  + Zalig de treurenden (= die spijt hebben over hun zonden), want zij zullen getroost worden.
  + Zalig de zachtmoedigen (= niet de ‘harden’), want zij zullen het land bezitten (= zich geborgen weten in Gods liefde).
  + Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid (= dat in hun leven en in de wereld Gods verlangen zou gebeuren), want zij zullen verzadigd worden.
  + Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden (vergeven en bidden voor hen die hun kwaad doen.)
  + Zalig de zuiveren van hart (die alleen God dienen en er niet nog een hoop afgoden erop nahouden), want zij zullen God zien.
  + Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  + Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
  + Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want ‘groot is uw loon in de hemel.
  Ave Maria.

 6. Ik hoor net op het VRT-radionieuws dat de burgemeester van Brugge het politiek correcte denken ter hulp geschoten is. Hij heeft ontdekt dat de Somaliër die gisteren een aanslag op militairen trachtte te plagen, psychische problemen zou gehad hebben. Zou dat de enige reden voor de aanslag geweest zijn ? Dan zou het aanslagen moeten regenen in en rond ziekenhuizen voor psychiatrische patiënten. Daar is niets van te merken.

 7. @ Stinus : geloof daar niets van het Brusselse parket gaat uit van een terroristische aanslag op deze soldaten bedenk dat de burgemeester van Brugge een socialist is bedenkers van deze problemen !!

 8. Die kruistochten waren 1000 jaar terug en daar waren de moslims net zo schuldig aan als de Christenen. Tenslotte hadden zij Israël veroverd en met name Jeruzalem. Zij hadden daar niets, maar dan ook niets te zoeken. Ook de Christenen hadden dat niet. Het land was van de Joden.
  Maar vergeet niet dat Syrië en grote delen van het MO Christen was voor de Moslims het over namen. Later hebben ze al eens groot deel van Europa ingenomen en nu doen ze dat weer. Het verschil is dat Europa zichzelf weggeeft en met name de kerken zich niet laten horen en al helemaal de Paus niet. Onze regels worden opzij gezet, Holocoust niet onderwezen, met pasen worden kruisen van de stokken gebroken om vooral de moslims niet te ergeren.
  Toen Jezus op aarde was had hij 11 vrienden en een verrader. Als hij nu hier zou zijn, dan zou hij 1 vriend hebben en 11 verraders, en die zijn vooral in de kerkbesturen te vinden die hun monden niet open doen

  1. Beste Annette,
   Ik denk niet dat je goed op de hoogte bent van de geschiedenis. De ‘joden’ werden uit Jeruzalem verdreven als een goddelijk besluit dat in de Heilige Schrift staat, en doorgaans door de hasidi joden (orthodoxe joden) ook wordt erkend. Wat hebben de christenen zich te verwijten als ze het Heilig Land bevrijden van barbaren en moordenaars? Het huidig “Israël” is een land dat onrechtmatig is verkregen door diegenen die zich ‘joden’ noemen. Het heeft niets met de Heilige Schrift te maken.
   Je schrijft terecht: “Maar vergeet niet dat Syrië en grote delen van het MO Christen was voor de Moslims het over namen.” Maar, mijn beste, dat was eveneens het geval met het Heilig Land. Hun werkwijze is altijd dezelfde gebleven. En wat die Holocaust betreft, daar heb ik mijn persoonlijke mening over.
   Ave Maria.

  2. Beste Annette,

   Over de Kruistochten worden de meeste ‘Black Legends’ geschreven. Vervalste geschiedschrijving die dateert vanaf de (anti-kerkelijke) Franse Revolutie. Hoezeer de vlottende massa ook onwaarheden voor waar aanneemt, het blijven onwaarheden. Zo schreef onze Vicevoorzitter Erwin Wolff recent in Sceptr hierover recentelijk een uitstekende bijdrage n.a.v. de de ‘Praalstoet van de Gouden Boom’: https://sceptr.net/2017/08/n-va-brugge-bekritiseert-schrappen-kruistochten-praalstoet/

   De historische bronnen liegen er niet om. De Kruistochten waren een verdedigingsoorlog en gezien de eeuwen waarop deze interventie uitbleef, niet eens een zeer assertieve. Dat er aan het front haast immer beestachtige misdaden door beide kanten, hetzij door individuen, worden gepleegd, is helaas eigen aan oorlog, maar dit verwarren met het algemene doel en coördinatie van een militaire operatie, is niet juist. De landing van Normandië was trouwens evenzeer een bevrijdingsoperatie. Gaan we dit “militair geweld” evenzeer veroordelen onder deze algemene noemer? Een ook de geallieerden (individuen en groepen weeral) pleegden op Normandië misdaden die regelrecht ingingen de conventies van Genève…

   Voor wie zich in de ware toedracht van de Kruistochten wenst te verdiepen, kan ik enkele YouTube-Filmpjes aanbevelen:

   The Crusades – Pilgrimage or Holy War?: Crash Course World History #15 (deze docu wordt ook geciteerd in het bovengenoemde artikel van college Wolff): https://www.youtube.com/watch?v=X0zudTQelzI

   Ook Michael Voris zette hierover de puntjes op de i in zijn ‘Catholic Investigative Agency’ over ‘The Crusades’, met als these dat de Kruistochten geen poging waren om het Katholieke Geloof te verspreiden met het zwaard, maar een verdedigingsoorlog tegen islamitische agressie: https://www.youtube.com/watch?v=RLVXRrzm0kc&t=575s

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht