Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI

De Regensburger lezing of Regensburger rede is een lezing die paus Benedictus XVI hield op 12 september 2006 aan zijn Alma Mater, de universiteit van Regensburg in Duitsland.

De krachtige boodschap van Benedictus XVI op de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte kan geen toeval zijn! Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, op Paaszondag, werd te Warschau op 19 april een colloquium georganiseerd over “het concept van de Staat in het perspectief van de leer van Jozef Ratzinger-Benedictus XVI”.

Voor die gelegenheid heeft Benedictus een korte boodschap verstuurd , die eens temeer het politiek correcte verhaal over de relaties tussen het Westen en de islam aan flarden schiet. Hij stelt dat “de confrontatie tussen radicaal atheïstische opvattingen van de Staat en de opkomst van een radicaal religieuze Staat in de islamitische wereld, onze tijd in een explosieve situatie heeft gebracht, waarvan de gevolgen elke dag erger worden.Deze twee radicale stromingen vereisen dat wij dringend een overtuigend concept van de Staat ontwikkelen, dat de confrontatie met deze uitdagingen aankan en ze weet te overstijgen.”

Benedictus herhaalt dus eens temeer zijn les van Regensburg, de toespraak die hij op 12 september 2006 hield en die vooral in het Westen op sarcasme en onbegrip onthaald werd. Er werd toen zelfs in de media een valse polemiek op gang gebracht, om een woeste reactie van de islamitische wereld  uit te kunnen lokken. Dat alles om de echte betekenis van zijn woorden om te draaien, woorden die elf jaar later nog ingrijpender zijn. Benedictus XVI benadrukte in zijn voordracht het belang van de eenheid tussen  ratio en geloof, het concept van een God die handelt volgens de rede, een denken waartoe ook de Griekse filosofie gekomen was. Hij zag in de breuk tussen geloof en rede de oorzaak van het drama van de huidige maatschappij. Enerzijds, het Westen, met een rede die beperkt wordt door de wil om God uit te sluiten. Een rede die doof is voor het goddelijke en die geloof afdoet als een soort tweederangsopvatting, is niet in staat een kultuurdialoog te voeren. Anderzijds is er de islam, met een God die arbitrair handelt; vermits die  God absoluut transcendent is, is zijn wil niet gebonden aan enige rationaliteit. Daarom rechtvaardigt de islam het gebruik van geweld. Het is alleen in de Grieks-christelijke opvatting dat “niet handelen volgens de rede ingaat tegen het wezen van God”.

Wie vandaag zonder ideologische oogkleppen naar de werkelijkheid kijkt, moet erkennen dat dit ons voert naar de kern van de zaak. Enerzijds is er het laïcistische Westen, dat juist om voornoemde reden niet in staat is de werkelijkheid en de culturen te begrijpen waarmee het geconfronteerd wordt en die het geweld van de politieke correctheid gebruikt om zijn visie op te dringen; aan de andere kant is er de islam, wiens einddoel de overheersing is, met inbegrip van terreur. Deze strijd tussen tegengestelde radicale opvattingen heeft nu Europa als strijdtoneel, mede door de onbezonnen immigratiepolitiek , die hoofdzakelijk voortspruit uit het hierboven besproken onbegrip.

De boodschap van Benedictus XVI op zijn negentigste verjaardag weerklinkt als een laatste waarschuwing voor de tragedie. Benedictus is er diep van overtuigd dat de echte grondslag, de meest stevige waarborg voor een maatschappij die in staat is de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon te beschermen, berust in de erkenning door de menselijke  rede van een objectieve morele orde, in laatste instantie gegrondvest op de “scheppende rede van God”.

Aan de vooravond van de reis van Paus Franciscus naar Egypte, klinkt zijn boodschap ook als een waarschuwing aan een Paus die nooit zijn afkeer voor de redevoering van Regensburg heeft weggestoken, omdat zij de dialoog met de islam in de weg zou staan. Voor Franciscus, die uitgaat van marxistische denkpatronen, waarin alle geweld verklaard wordt door sociale ongelijkheden, bestaat alleen “de boodschap van de ontmoeting”. Bergoglio heeft nooit in problematische termen over de islam gesproken, bijvoorbeeld als het gaat om immigratie of genocide op de christenen van het Midden-Oosten. Hij blijft herhalen dat de islam een godsdienst van de vrede is en dat er geen verschil bestaat tussen geweld van moslims en dat van christenen.

Alle christenen die in moslimlanden wonen spreken dit tegen. De Egyptische jezuïet Samir Khalil Samir, islamoloog en professor aan het Pauselijk Oosters instituut,  adviseur van Benedictus XVI, zei het enkele dagen geleden nog heel duidelijk tegen journalisten: “Paus Franciscus komt uit Argentinië; hij heeft in Buenos Aires een vriendelijke imam ontmoet, met wie hij een goede relatie had, maar zijn onwetendheid over de islam is schadelijk voor de dialoog. Bergoglio heeft dikwijls gezegd dat de islam een godsdienst van vrede is, maar dat is gewoon een dwaling.”

Binnen enkele dagen ontmoet Paus Franciscus de rector van de Al-Azhar universiteit in Caïro, imam Ahmed al Tayyeb. Het wordt waarschijnlijk een hartelijke ontmoeting, met misschien een zoveelste knieval vanwege de leider van de katholieke Kerk. De waarschuwing van Benedictus XVI overstijgt dit mediatieke gebeuren: de eerste stap die gezet moet worden, is geloof en rede met elkaar te verbinden, zo niet zal de schok tussen de tegengestelde radicale overtuigingen (laïcistische en islamitische) tot een tragedie leiden!

Het blijft een mysterie, onder druk van wie en van wat deze geweldige Paus Benedictus, intellectuele reus en diepgelovig man, lichtbaken in een woestijn van stompzinnigheid  binnen en buiten de Kerk, zich heeft moeten terugtrekken.

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Een duidelijke waarschuwing van Benedictus XVI

 1. Een zeer duidelijke boodschap van de Paus naar zijn collega Paus Franciscus en een zeer goede analyse ook ! Islam is geen religie van de vrede er bestaat ook zoiets niet als gematigde islam de ware islam staat voor wereldheerschappij en hoe atheïstische de opvattingen van een staat worden hoe radicaler de islam wordt en dat is de uitdaging van de Christen alleen ons geloof in Jezus onze ware heiland kan dit gegeven overstijgen ik blijf bidden voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten een zeer goed artikel !

 2. Inderdaad de boodschap is niet mis te verstaan van Paus Benedictus XVI.
  Wij de Restkerk en allen die in Heer Jezus – Christus geloven zullen nog veel te lijden hebben.
  Ben heel blij dat de Paus Benedictus XVI nog wat van zich laat horen.
  Waarschijnlijk zit hij zoals Heer Jezus in de wilde woestijn (40 dagen of meer) tot de tijd rijp is voor op te staan, volgens mij doet paus Benedictus XVI niets onbezonnen.
  Maar wacht op een teken van de Heer.
  Laten wij bidden voor de paus, bisschoppen, priester en al onze Christelijke broeders & zuster in het Midden-oosten.
  Maar ook voor allen de denken op juiste pad zitten , maar verkeerd bezig zijn.
  Dikwijls maken we al eens fouten, waar mensen het goed bedoelen maar verkeerd zitten.
  Laat ons daarvoor, voor elkaar bidden en elkaar vergeven.

 3. De Goddelijke Ratio staat ten dienste van het losweken van de verduisterde zielen om hen terug tot het Leven te leiden.

  Vooral de mensen van deze duistere planeet ‘aarde’ zijn buiten-gewoon irrationeel in hetgeen zij liefde noemen.

  Het Mysterie van de H.Eucharistie bekijken wij als een een irrationaal getal uit de wiskunde omdat wij niet in de geestelijke diepte van de Harten van Jezus en Maria willen zoeken want dat Mysterie overstijgt de beperkende faktor van de Tijd.

  Slechts de oprecht nederigen onder de Moslims ontdekken de Islam als onrealistisch omdat zij vanwege nederigheid een geestlijke bovenstroom in gebeden kunnen beleven in hun ziel: dat zijn degenen die zich bekeren tot het Christendom.

 4. Ik citeer “Het blijft een mysterie, onder druk van wie en van wat deze geweldige Paus Benedictus, intellectuele reus en diepgelovig man, lichtbaken in een woestijn van stompzinnigheid binnen en buiten de Kerk, zich heeft moeten terugtrekken.” Einde citaat.
  Sinds ik drie jaar geleden door mijn pensionering tijd kreeg om mij te verdiepen in de achtergronden van het wereldgebeuren, heb ik het bedoelde mysterie minstens gedeeltelijk kunnen ontrafelen. Het is de toenemende invloed van Satan en zijn trawanten op mensen in een ontkersten(en)de westerse wereld. God opzij schuiven leidde tot een afnemend besef van eigen zondigheid. Gevolg: alles mag! In dit zondige klimaat pakten felle tegenstanders van de Katholieke Kerk hun kans om de wereld naar hun hand om te vormen. Ik bedoel de Vrijmetselarij, de Illuminati, twee elkaar versterkende satanische bewegingen die hun oorsprong vinden in de 18e eeuw. Ook wel deep state genoemd of Cabal. (Satanische Joden, behorende tot een Joodse sekte, de Chabat (?) maken sinds het begin deel uit van deze bewegingen.) Haar kwaadwillige plannen met de wereld zijn inmiddels bekend, dank zij internet. Drie wereldoorlogen zouden er komen om haar doel te bereiken. Twee daarvan hebben we er gehad. Eén wereldreligie, in plaats van het Katholicisme, maakt deel uit van haar snode bedoelingen. Wat doe je dan? Je dringt binnen in het Vaticaan, zet paus Benedictus opzij en zorgt ervoor dat er een paus wordt gekozen die wel iets in die plannen ziet. En die ook de Islam een warm hart toedraagt, terwijl hij toch beter kan weten! Zo komen de anti-katholieke krachten van de goddeloze deep state en de duivelse anti-katholieke krachten van de Islam bij elkaar. En die zullen de wereld verscheuren. Maria is van deze ontwikkelingen al lang op de hoogte en komt om de haverklap naar ons toe om ons te waarschuwen en ons erop te wijzen dat het fout gaat, tenzij we ons bekeren. Maar de wereld lijkt nauwelijks naar haar geluisterd te hebben, nog altijd niet, zelfs niet nu, 100 jaar na Maria’s belangrijkste waarschuwing, door haar gedaan in Fatima, in 1917. Het ziet er naar uit dat het God nu welletjes is. De Bijbelse Profetieën over de toekomst van de wereld worden binnenkort waar. Alles overigens reeds door God bepaald toen Hij met Abraham Zijn volk koos. Sinds de computer is uitgevonden, hebben wiskundigen ontdekt dat God in het Oude Testament al heeft vastgelegd waar we in onze tijd mee moeten rekenen. De zgn. Bijbelcode, een verzameling van miljoenen feiten en mogelijke gebeurtenissen, verborgen in de tekst van het Oude Testament, meer precies de eerste vijf boeken (de Thora). Allemaal bedoeld als waarschuwingen voor de toekomst van een mensheid die vanaf het allereerste begin niet naar God wilde luisteren.
  Nee, een mysterie is de afzetting van paus Benedictus voor mij al lang niet meer!

 5. Eigenlijk is het niet echt een mysterie dat Paus Benedictus zich moest terugtrekken.

  Voordat Jezus als aards mens op ons planeetje kwam waren veel Joodse priesters on-geestelijk geworden en degenen die twijfelden durfden hun mond niet openen omdat men riskeerde veroordeeld en zelfs vermoord te worden.

  De gelijkenis met heden is opvallend.

  Degenen die Christus toen aanvaardden behoorden van dan af tot een nieuw geestelijk volk, zoals ook weldra weer zal gebeuren.

  Door de – vernieuwde – komst van Jezus – op de wolken – zullen alle afvalligen een ‘eigentijds’ soort leiding volgen en zich uiteindelijk tegen Jezus keren.
  Deze valse leiding zal bestaan uit de valse profeet – wie anders kan dat zijn dan Bergoglio en zijn aanhangers – en omdat het Christendom zich over de hele aarde verspreid heeft zal er een wereldheerser moeten komen die uit een Moslim moeder werd geboren.

  Het is dus duidelijk dat de valse profeet Bergoglio de weg voor de machtige Moslim heerser moet voorbereiden. Van de moedige Benedictus XVI kan men zulke daden uiteraard niet verwachten: bij hem is er geen twijfel, hij zal nooit afwijken van de Traditie en nooit zal hij de Eucharistie verraden!

  Zeer veel Moslims zullen echter voor Jezus kiezen als enige ware, betrouwbare en werkelijk vredelievende Leider.

  Maar de grote machtige Moslim zal zichzelf de wedergekomen Christus noemen!

  Alleen degenen die tenminste de tien geboden respecteren zullen dan nog in staat zijn de juiste keuze te maken!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht