Meer moslims dan Christenen tegen 2070

De Islam is de snelst groeiende religie ter wereld. Volgens het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research Center zullen er vanaf 2070 meer moslims dan Christenen in de wereld zijn en zal in 2050 al 10% van de bevolking in Europa moslim zijn.

De bevolkingsstatistieken van de religies, gemaakt door Pew Research Center, geven duidelijk aan dat de Islam wereldwijd aan een zeer sterke opmars bezig is. Zowel wereldwijd als in Europa zal er de komende decennia een sterke stijging plaatsvinden. Dit alarmerend feit is ook opgemerkt door de redactie van Kerknet, alleen vergeten zij er de oorzaken bij te vermelden: het komt voornamelijk door het veel hogere vruchtbaarheidscijfer van de moslimbevolking. Het massaal gebruik van anticonceptiva en abortus in het Westen is dus een van de belangrijkste oorzaken van de dreigende islamisering van het Westen en van de wereld. Hieronder bespreek ik enkele statistieken.

Relatief bevolkingsaandeel ten opzichte van de wereldbevolking

Op de onderstaande afbeelding is de verhouding van Christenen en moslims ten opzichte van de totale wereldbevolking afgebeeld. Op dit moment is 31,4% van de totale wereldbevolking Christen en 23,2% moslim. Er zijn momenteel dus nog altijd meer Christenen dan moslims op de wereld. Dit is echter snel aan het veranderen, en in 2070 zouden er evenveel zijn: 32,3%. Vanaf dan zal het aandeel van de moslims steeds groeien.

Pew Research Center

Relatieve bevolkingsgroei

Dit komt doordat de moslimbevolking verhoudingsgewijs veel sneller groeit dan de Christelijke. De onderstaande grafiek toont de procentuele aangroei van de verschillende religies. De wereldbevolking als geheel zal volgens het onderzoekscentrum met 35% aangroeien. Deze aangroei komt vooral door de moslimbevolking: zij zijn de enigste die een grotere aangroei hebben: 73%. Christenen en Hindu’s zullen een aangroei hebben die ongeveer gelijk is aan de aangroei van de totale wereldbevolking, terwijl al de rest daaronder zit en de Buddhisten zelfs een daling zullen hebben van 0,3%. Degene die zichzelf als ongelovig beschouwen of als niet toebehorend aan een godsdienst zullen trouwens een lagere relatieve aangroei hebben dan het Christendom: slechts 9%.

Pew Research Center

Bevolking in Europa

In Europa zal de moslimbevolking ook een sterke stijging hebben. Ze zullen stijgen met 63%, terwijl de christelijke bevolking een daling van 17,9% zal kennen. Hierdoor zal in 2050 volgens het Onderzoekscentrum 10,2% van de Europese bevolking moslim zijn, terwijl dat nu 5,9% is. Het aantal Christenen zal dalen van 74,5% naar 65,2%. Het aantal joden zal ook dalen, terwijl het aantal mensen die zich als niet behorend tot een religie zal stijgen. Opvallend is ook dat het aantal Hindu’s en Buddhisten in Europa een zeer sterke relatieve stijging kent, terwijl dit in de rest van de wereld, zeker voor de Buddhisten, veel minder het geval is (in absolute cijfers blijft het aandeel van deze twee religies echter veel lager dan die van de Islam).

Pew Research Center

Bevruchtingsgraad

De belangrijkste reden voor de grote stijging van de moslimbevolking is het feit dat de moslims een veel hogere bevruchtingsgraad hebben. Wereldwijd hebben moslims gemiddeld 0.8 kinderen meer per koppel dan niet-moslims (3.1 tegenover 2.3), terwijl dit in Europa 0.6 is. Het uitgebreid gebruik van anticonceptiva en abortus in de Westerse wereld de jongste jaren, tegen de leer van de Kerk in, is dus een zeer belangrijke factor in de islamisering van de wereld en van Europa.

Pew Research Center

Gemiddelde leeftijd

Daarbij komt dat moslims de jongste bevolkingsgroep ter wereld is met een gemiddeld leeftijdsverschil van 7 jaar (in Europa 9 jaar en in Noord-Amerika zelfs 12). Er zullen dus binnenkort relatief meer moslims zijn die op de leeftijd zijn dat ze een gezin zullen stichten dan bij de andere bevolkingsgroepen. Dit feit en de hogere bevruchtingsgraad maken dat er veel meer kinderen door moslims zullen worden gemaakt dan door een andere bevolkingsgroep.

Pew Research Center

Overgangen naar een andere religie

Volgens het onderzoekscentrum zal de Islambevolking ook toenemen door overgangen naar deze geloofsovertuiging vanuit andere. De statistiek hieronder toont dat De Islam hierdoor veruit het sterkst zal toenemen in relatieve zin. Ook zij die zich beschouwen als niet behorend tot een religie nemen hierdoor toe, maar zij nemen in totaal als bevolkingsgroep helemaal niet zo sterk toe, zelfs veel minder dan de christelijke bevolking (zie de tweede statistiek: 9% tegenover 35%). Dit komt doordat zij massaal anticonceptiva en abortus toepassen en daardoor zichzelf uitmoorden. De Christelijke bevolking in het Westen doet dit ook, maar elders ter wereld veel minder. De Christelijke bevolking zal echter van alle bevolkingsgroepen het sterkst dalen door afval naar een andere overtuiging. Het getal van de afval van het Christendom komt ongeveer overeen met dat van de toename voor de Islam. Dit is wellicht voor een groot deel te wijden aan het feit dat de kerkleiding het geloof niet op een overtuigende manier onderwijst (of helemaal niet onderwijst) doordat ze zich zeer sterk laat beïnvloeden door overtuigingen van niet-gelovigen. De lauwheid van de Christelijke bevolking is dus ook een zeer belangrijke oorzaak voor de islamisatie.

Pew Research Center

Conclusie

De statistieken geven een zeer somber beeld van de toekomst. Het ziet ernaar uit dat door de massale geloofsafval van Christenen en door het massaal gebruik van zaken die tegen Gods geboden ingaan zoals abortus, de wereld in de toekomst steeds meer in de handen van de Islam zal zijn. De statistieken tonen dat de atheïsten met hun oorlog tegen God niet als winnaars uit de bus zullen komen, maar dat (door hun toedoen) de Islam dreigt te zullen heersen.

Toch is een absolute wanhoop zeker misplaatst. Het Christendom (en dan meer bepaald het Katholicisme) is en blijft intrinstiek superieur aan de Islam omdat het de Waarheid is en zal dus met zekerheid overwinnen. Maar wij zullen wel de ware oorzaken van het verval van de Westerse beschaving en de opkomst van de Islam moeten benoemen en bestrijden: de geloofsafval en de groeiende immoraliteit van het Westen. Zolang we dit niet doen, doen we hoogstens aan pogingen tot symptoombestrijding maar zullen we niets bijdragen aan het herstel van onze beschaving. Mogen deze statistieken ons wakker schudden en ons terug trots maken op wat ons groot heeft gemaakt: het ware Katholiek Geloof.

Bron: Pew Research Center

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

4 commentaren op “Meer moslims dan Christenen tegen 2070

 1. De enorme geloofsafval voorzien door Paulus in de H. Schrift is het verlies van de eigenheid van de zogenaamde Christenen. Ons blind geloof in materialisme en modernisme heeft ons egoistisch gemaakt voor onze medemens.Vele zijn zo in opstand tegen God ook al zien ze het niet. Dat de islam sterk groeit is een teken van deze tijd.De islam die de Zoon verloochent in grote gouden letters staat op de koepel van de moskee op de tempelberg in Jeruzalem geschreven dat God geen Zoon heeft en wie de Zoon niet heeft?

 2. Vlaanderen en Brabantië moeten wederom erkennen dat zij dochters van de Heilige Roomse Kerk zijn; zij is de moeder die hen gebaard heeft. Zij hebben zich van hun adel, hun Christelijke naam, laten beroven door de intriganten van de Revolutie. De gevolgen zijn dat zij heden tot skeletten gereduceerd zijn, en hun hoofden hebben zij reeds op het blok gelegd om doorklieft te worden door het kromzwaard van de islamitische beul, die rijkelijk gesponsord wordt door diezelfde Revolutie die hen eertijds behekst had met de leugen dat apostasie hen zou overstelpen met “geluk” en “grootheid”.

  Welaan dan, Vlaanderen en Brabantië, koningsdochters; denk terug aan uw edele afkomst, en de hoogten waarvan gij in de diepten van uw ongeluk en ongeloof getuimeld zijt. Doorbreek de angstige verstomming waarmee uw tongen gebonden liggen, en roep met al uw krachten tot uw Vader Die ge verlaten hebt, Jezus Christus, en uw wenende, diep gekwelde moeder, de Heilige Katholieke Kerk. Zo doende, zult ge verlost worden van de ziedende vijanden die u belagen langs alle zijden, en gij zult uit het slijk getrokken worden waarin uw rebellie u gewenteld heeft.

  Laat uw harten geraakt worden door het bloed van uw kinderen, die gij in kille verachting vermoord hebt, bloed dat roept om wraak bij de Heer God Sabaoth, wiens oor de kreten van de armen, en de weeklacht van de verdrukten hoort. Buig de knie voor de Onbevlekte Moeder, Maria, opdat zij, die het hoogste toonbeeld is van moederschap, ten beste mag spreken voor u, slechte moeders, die uw zonen en dochters in de prostitutie verkocht hebt tot de zieldodende ideologieën van de mortelbroeders.

  Herrijs, Katholiek Brabant en Vlaanderen, en bind de strijd aan met de vijanden van God! Die strijd betekende eertijds de kroon van uw glorie temidden van de natiën.

 3. Het is niet zozeer de Islam die ons bedreigt, maar meer zoals Willy op 6 maart 2017 10:02 uur, het zegt de eigenheid, de katholieke identiteit geheel verloren is gegaan. De bedreiging zit en zat al veel meer van binnenuit de Kerk. De toenmalige prinses Maxima, nu koningin, zei al: Nederland heeft geen identiteit. Die is zoek, zowel als Nederlander of als katholiek gelovige. Wat hebben we eigenlijk nog over? Er is zoveel verloren gegaan en nog lijkt het niet ten einde.
  In mijn eigen parochie heb ik over de toenmalige paus Benedictus XVI zo veel kritiek gehoord, dat begon al van een p.w. en een parochiaan die het heeft over: -‘ideeën van het jaar nul’- , dat zegt toch wel iets over hoe men tegenover het Kerkelijk Leergezag stond en nog staat. Ik zit in een nog steeds progressieve parochie, het lijkt nu iets te keren, maar nu hebben we een nieuw Onze Vader gekregen samen met België. Ik weet het af en toe niet meer. Ook daar is al strijd over, want lang niet iedereen weet dat de verandering van het woord ‘bekoring’ in ‘beproeving’ (zie Matt. 6:13) al stond in de Nieuwe Bijbelvertaling van de NBG in samenwerking met de KBS-Katholieke Bijbelstichting (Ned.) en de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaamse Bijbelgenootschap?? Of dit te overbruggen valt weet ik niet, maar er is wel een ideologiestrijd aan de gang in de wereld en wereldwijd. Ik vind het echt moeilijk en steeds meer beangstigend worden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht