Uw “ja” weze ja en uw “neen” , neen

gettyimamoris
Amoris Laetitia. Foto: getty images

Amoris Laetitia, de post-synodale exhortatie over het gezin heeft binnen de Kerk de gemoederen – op een sinds het concilie nooit geziene wijze – hoog doen oplaaien en de rust is nog lang niet weergekeerd. In hoofdstuk  VIII wordt namelijk gesteld dat voor bepaalde gevallen van “hertrouwen” na scheiding, de daden van overspel geen  ernstige zonden zouden zijn en zelfs zouden beschouwd kunnen worden als een antwoord op de wil van God…

Een groot aantal gezaghebbende kardinalen, waaronder Caffarra Eijck, Ruini, Sarah, Meisner, Pell, Burke hebben deze invraagstelling van de leer over het huwelijk verworpen en paus Franciscus opgeroepen om volledige klaarheid te scheppen. Deze heeft dit tot nu toe geweigerd. Vier onder hen, de kardinalen Brandmüller, Burke, Caffarra en Meisner hebben op 14 november de vragen die de kardinalen aan de paus hebben, gesteld, openbaar gemaakt op de vermaarde katholieke site van Sandro Magister.

Het beroep van de kardinalen is opgesteld in de vorm van de klassieke vragen die aan de Heilige Stoel worden gesteld: het zijn “dubia”(twijfels) die zo opgesteld zijn, dat zij slechts een ja of een neen als antwoord kunnen hebben, waarmee zij refereren naar de woorden van Jezus Christus : “uw ja weze ja en uw neen, neen “. Het gaat hier om essentiële vragen over geloof en moraal, in materies die buitengewoon ernstig zijn. Zij worden rechtstreeks door de hoogste gezagsdragers van de Kerk, als opvolgers van de Apostelen, gesteld aan de opvolger van Petrus.

Zij stellen vast dat er bij vele gelovigen een grote verwarring en vertwijfeling heerst aangaande zeer belangrijke vragen voor het leven van de Kerk. Zij merken dat er binnen het college van bisschoppen tegenstrijdige interpretaties zijn van hoofdstuk VIII van “Amoris Laetitia”. De vijf “dubia” gaan tot de kern van de zaak : is overspel gewettigd , zijn er nog absolute en objectieve morele normen , zoals o.a .gesteld in de encycliek ” Veritatis Splendor” van Johannes-Paulus II; wat met diegenen die bewust in zware zonde leven, dus ook diegenen die gescheiden en hertrouwd zijn? Mogen zij de heilige Communie  ontvangen, wetende dat Canon 915 van het Kerkelijk Recht hen dit verbiedt… Wat met de “creatieve rol van het geweten” een nieuw begrip dat indruist tegen de traditie van de Kerk en tegen “Veritatis Splendor”, waarin gesteld wordt dat omstandigheden of goede bedoelingen nooit een intrinsiek slechte daad veranderen in een daad die te verontschuldigen is of zelfs goedgepraat kan worden.

Ook Monseigneur Leonard heeft er meermaals op aangedrongen dat “Amoris Laetitia”verduidelijkt  zou worden, omdat er veel tegenstrijdigheden in verweven waren. Hij is mede daarom waarschijnlijk geen kardinaal mogen worden. Steeds meer tekenen wijzen erop dat  een groeiende groep van geloofsgetrouwe bisschoppen en kardinalen de dubbelzinnige houding van paus Franciscus afwijzen en duidelijkheid eisen. Ook wij, gelovige en mondige katholieken, eisen klaarheid!

 

Auteur:Veroon ter Zee