Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar zijn eigen wagen had op de recentste gaypride. Het reilen en zeilen van de CD&V houdt vele katholieke kiezers bezig, vandaar onze publicatie.

Met toenemende verbazing stel ik vast dat CD&V nu zelfs een eigen praalwagen heeft op
de gay pride. Blijkbaar is de verdwazing binnen deze partij nu zo sterk toegenomen dat
ieder schaamtegevoel en gezond verstand verdwenen is.
Je zou denken dat na het getuigenis van Koen Crucke enkele maanden geleden (zie
onderaan deze tekst) over de ontrouw in zijn ‘huwelijk’ de schellen eindelijk eens van de
ogen zouden vallen, maar ik ben natuurlijk weer eens te optimistisch geweest.
In feite is CD&V, evenals andere partijen, medeplichtig aan kindermishandeling, door de
openlijke steun aan de homobeweging, en dus ook aan de eisen van deze groepering. De
homobeweging is namelijk voorstander van het kunstmatig produceren van kinderen,
waarvan men al op voorhand beslist heeft dat ze niet door hun biologische vader en
moeder mogen opgevoed worden, daar waar ieder kind een natuurlijk verlangen heeft
om verbonden te leven met de eigen ouders. Dit is een totaal gebrek aan respect voor de
integriteit van het kind en dus een vorm van kindermishandeling. Kinderen worden
helaas vaak, en niet alleen door de homobeweging, gezien louter in functie van het geluk
van volwassenen. Men wil een kind, en de methode om dat kind te hebben doet er dan
niet meer toe, zolang men zijn eigen kinderwens maar in vervulling kan laten gaan.
Door condooms uit te delen tijdens een gay pride toont men ook impliciet aan dat men
goed weet hoe ongezond en losbandig de homoseksuele levensstijl is, want met
verantwoorde familieplanning heeft dit natuurlijk niets te maken. Termen als cruising (op
zoek gaan naar anonieme seks) en darkrooms (waar je niet ziet met wie je allemaal seks
hebt) zijn zelfs specifiek ontstaan vanuit het homomilieu. Anale penetratie is zo ongezond
dat het aangeraden wordt om sowieso altijd een condoom te gebruiken. Dat dit het
gevolg is van het feit dat de anus nu eenmaal geen natuurlijke omgeving is voor
penetratie, wordt omwille van de politieke correctheid verzwegen.
CD&V profileert zich graag als gezinspartij, maar door de steun aan de homobeweging
bewijst men net daardoor dat het de meest hypocriete partij in België is.
Overigens, als men zo bekommerd is om niemand te discrimineren, waarom verzwijgt
men dan nog steeds polyamorie? De voorstanders daarvan lopen ook al een tijdje mee in
gay pride optochten en dat zijn ook holebi’s die opkomen voor hun rechten! Maar ja,
naast heteroseksualiteit ook nog monogamie loslaten als norm, dan zouden de kiezers
nog meer schrikken, en dus houden we het beter nog even stil zeker?
Homoseksualiteit is even normaal, natuurlijk en belangrijk als sadomasochisme,
polyamorie, necrofilie (komt ook bij bepaalde dieren voor en is dus natuurlijk hé),
nymfomanie, exhibitionisme, voyeurisme en een hoop andere fetisjismen. Het is gedrag
dat geen enkel objectief nut heeft, niet noodzakelijk verklaard wordt vanuit een
biologische functie, geen bijdrage levert aan de samenleving en waar dus ook geen
objectieve reden voor is dat de overheid er een anti-discriminatiebeleid voor zou moeten
voeren. Het feit alleen al dat mensen van zoiets absurd als homofobie beschuldigd
worden (een afkeer voelen voor homoseksueel gedrag is niet irrationeel), zou het voor
iedereen duidelijk moeten maken dat men zeer kritisch moet staan tegenover wat zo’n
groepering allemaal beweert. Het wordt al helemaal krankzinnig als men dan ook nog
eens beweert dat het discriminatie is om het huwelijk te definiëren als een relatie tussen
man en vrouw. Het huwelijk bestaat namelijk omwille van de relatie tussen man en
vrouw.
Aangezien onterechte beschuldigingen van discriminatie en fobie nog altijd zonder kritiek
worden onthaald in dit papegaaienland, waarin men denkt dat men goed bezig is als men
blindelings enkele slogans kan herhalen over liefde en verdraagzaamheid, volgt hieronder
een kritische analyse van verschillende drogredenen die vanuit de homobeweging de
laatste jaren gebruikt zijn.
1) Het is natuurlijk want de dieren doen het ook. Wat dieren doen heeft geen enkele
morele betekenis voor mensen. Dat iets natuurlijk is voor een bepaalde soort, betekent
ook niet dat het daarom natuurlijk is voor een andere soort. Enkele voorbeelden.
Bonobo’s hebben seks met kinderen. Zeehonden doen het met pinguïns. Leeuwen doden
de kinderen van een verdreven rivaal. De koekoek legt eieren in het nest van andere
vogels.
Dit argument wordt in het publiek debat trouwens voor niets anders gebruikt. Ooit al
gehoord dat iemand zegt: “De dieren lopen naakt rond, dus je moet het maar normaal
vinden als ik dat ook doe en anders heb jij een fobie?” De onverdraagzaamheid
tegenover mensen die expliciet homoseksueel gedrag niet leuk vinden, is trouwens
typerend voor het extremisme in deze kwestie. De norm in een beschaafde samenleving
is dat je rekening houdt met de gevoeligheden van anderen en dus niet zomaar mensen
confronteert met bijvoorbeeld homoseksueel gekus op straat. Dat is exact hetzelfde als
wanneer nudisten anderen niet zouden respecteren en overal naakt rondlopen en de
overheid kritiek op dat gedrag dan ook nog eens zou bestempelen als discriminatie of
haat.
2) Het is liefde. Dat is geen argument voor seks, zoals blijkt uit het feit dat liefde tussen
broer en zus (of tussen twee broers of twee zussen) ook niet wil zeggen dat het oké is
om seks met elkaar te hebben. Overigens vermijden voorstanders van de normalisering
van incest liefst die term en ze spreken dan over genetisch seksuele aantrekking. Door
een ander woord te gebruiken tracht men de bestaande negatieve connotaties te
vermijden.
Het is belangrijk om van iedereen te houden. Jong en oud, man en vrouw, ongeacht ras,
handicap enzovoort. Door liefde te gebruiken als argument voor een seksuele
geaardheid, voor een seksuele relatie, fixeer je de liefde onmiddellijk op lichamelijke,
seksuele verlangens en bevrediging, wat net schadelijk is voor de natuur van de
menselijke liefde, die gebaseerd is op offerbereidheid, op spirituele waarden. Dit staat in
contrast met de dierlijke natuur, die alleen op het lichamelijke gericht is. We moeten
daarom zeker afstappen van het idee dat liefde voor iemand voelen, betekent dat je een
bepaalde seksuele geaardheid hebt.
3) Het is aangeboren. Cavaria erkent openlijk dat we dat niet weten. De mythe van de
aangeboren homoseksuele geaardheid werd eind jaren ’80 van vorige eeuw in het leven
geroepen door activisten in Amerika, omdat men zo een bepaalde wetgeving (Civil Rights
Act van 1964) kon gebruiken die rechten gaf aan categorieën van mensen vanwege
aangeboren kenmerken. Dit staat beschreven in de publicaties van homoactivisten
Hunter Madsen en Marshall Kirk.
Zelfs al zou het aangeboren zijn, dan heeft dat nog geen doorslaggevende betekenis, net
zomin als we bijvoorbeeld zouden argumenteren dat wanneer agressieve neigingen bij
sommige mensen aangeboren zijn, dit wil zeggen dat iedereen die last heeft van
agressie, een fobie zou hebben. Van alcoholisme wordt ook beweerd dat dit erfelijk kan
zijn, en dat is ook geen reden om te zeggen dat het goed is.
Zogenaamde homofobie kan ook niet vergeleken worden met racisme. Racisme heeft
namelijk betrekking op uiterlijke kenmerken en homoseksualiteit (en de afkeer ervan)
heeft betrekking op gedrag. Gedrag is moreel relevant en uiterlijke kenmerken zijn dat
niet.
4) Het is een geaardheid. Alles wat mensen doen (tenzij op bevel van anderen), heeft te
maken met hun geaardheid. Haat en egoïsme, jaloezie en hebzucht, onverschilligheid en
onverdraagzaamheid, luiheid en gulzigheid enzovoort, maken allemaal deel uit van de
menselijke geaardheid. Dat iets deel uitmaakt van je geaardheid is op zich genomen
nooit een argument om te stellen dat het oké is om ernaar te handelen.
Dat seksuele geaardheid ook betrekking heeft op zaken zoals BDSM, dat wordt
grotendeels verzwegen, omdat de term seksuele geaardheid ideologisch misbruikt wordt
om rechten te bekomen voor één vorm van seksuele geaardheid, namelijk
homoseksualiteit.
5) Je bent holebi of hetero. Het bestaan van biseksualiteit bewijst al dat je mensen niet
eenvoudig in vakjes kan steken. De term holebi is als identiteitsbepaling ook
onbruikbaar, want biseksualiteit hoort evenveel bij hetero als bij homo/lesbisch. Je kan
dan even goed spreken over homles en hetebi of zoiets.
In de praktijk blijken die categorieën soms ook helemaal niet te kloppen. Er zijn
getuigenissen van mensen die zich bijvoorbeeld lange tijd exclusief tot een bepaald
geslacht aangetrokken voelen, en dan toch ineens op iemand verliefd worden die niet
behoort tot het geslacht waar oorspronkelijk de voorkeur naar uitging. In gevangenissen
kunnen mensen homoseksuele neigingen ontwikkelen die ze daarvoor niet hadden, wat
duidt op de invloed vanuit de omgeving op hun seksualiteit. Anderen spreken over hoe
bepaalde (soms traumatische) ervaringen hun gevoelens van aantrekking tot het andere
en/of hetzelfde geslacht sterk beïnvloed hebben.
Een exclusief homoseksuele identiteit lijkt onder natuurlijke omstandigheden ook niet te
bestaan in de dierenwereld.
5) Het is diversiteit. Deze term verwijst naar neutrale verschillen zoals diverse kleuren,
rassen, kunstvormen, maar homoseksualiteit is fundamenteel verschillend van
heteroseksualiteit doordat de geslachtsorganen bestaan dankzij de voortplanting.
Daardoor heeft heteroseksualiteit een onmisbare functie, wat niet geldt voor
homoseksualiteit. De term diversiteit wordt daarom onterecht gebruikt om het bestaan
van homoseksualiteit te duiden.
Als men dan toch de term seksuele diversiteit hanteert, dan zou het absurd zijn om die
alleen toe te passen op het onderscheid tussen homo en hetero. Ook het onderscheid
tussen poly en mono, of dominant en onderdanig, ‘vanilla’ of BDSM, kan dan als relevant
gesteld worden. Dit blijft vooralsnog in de verre marge van het maatschappelijk debat.
Dit is immers ideologisch niet opportuun, aangezien dan de term seksuele diversiteit
plotseling moeilijker te verantwoorden wordt als moreel neutraal en dus ook niet meer zo
gemakkelijk te gebruiken is om zogenaamde discriminatie aan te kaarten.
6) Je moet respect tonen. Respect tonen voor iemand is nog iets anders dan iemand
gelijk geven. Iedereen verdient respect. Zelfs de ergste crimineel verdient nog altijd een
eerlijk proces en de doodstraf hebben wij afgeschaft. De mate waarin je respect toont,
verschilt natuurlijk wel. Zo is het ook belangrijk om voor alle mensen, ongeacht hun
seksuele levensstijl, respect te tonen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook hun levensstijl
moet goedkeuren.
7) Het huwelijk gaat over twee mensen die van elkaar houden. Dat liefde belangrijk is
voor een huwelijk en dat het over de relatie tussen twee mensen gaat, dat is zo gegroeid
omdat een liefdevolle relatie tussen man en vrouw de beste basis vormt voor een goede
en gezonde ontwikkeling van kinderen. Zonder kinderen is er geen toekomst en daarom
is het belangrijk dat een samenleving de relatie tussen man en vrouw een bijzondere
vorm van erkenning geeft. Die vorm van erkenning staat universeel bekend als het
huwelijk. Abstractie maken van het feit dat het bij het huwelijk wezenlijk gaat om de
liefde tussen man en vrouw (en dus niet zomaar om twee mensen ongeacht hun
geslacht), ontkent daarom de bestaansreden van het huwelijk.
De waarde van het huwelijk (en het belang van kinderen voor de samenleving) is de
laatste decennia ondermijnd vanuit een marxistisch-feministische visie (het huwelijk
gezien als onderdrukking van de vrouw), het groot aantal echtscheidingen, het ongehuwd
samenwonen en andere vormen van seks buiten het huwelijk, het algemeen gebruik van
anticonceptie, de schrik voor overbevolking. Het zijn vooral deze factoren die de
argumenten tegen het homohuwelijk hebben verzwakt.
8) Onvruchtbare heterokoppels mogen trouwen, dus homokoppels mogen dat ook. Dat
onvruchtbare heterokoppels mogen trouwen is het logisch gevolg van a) het feit dat we
niet met zekerheid weten of een koppel effectief vruchtbaar zal zijn – een heteroseksuele
relatie begint als potentieel vruchtbaar – en b) dat een koppel trouw belooft voor de rest
van het leven en dus ook tot na de leeftijd dat men nog kinderen kan krijgen. Het gaat
daarbij dus om relaties die onder typische omstandigheden (in de zin dat men zou
trouwen op vruchtbare leeftijd en zonder bijkomende beletsels voor een intieme relatie)
identiek zijn aan die van een vruchtbaar koppel.
Wanneer het echter gaat over nauwe bloedverwanten, dan mogen die (nu nog steeds)
niet trouwen ook al zouden ze onvruchtbaar zijn. Een dergelijke relatie zou namelijk,
onder typische omstandigheden, gezondheidsproblemen opleveren voor de volgende
generaties. In een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen kan er per definitie nooit
sprake zijn van natuurlijke vruchtbaarheid en is het daarom ook absurd om te stellen dat
het discriminatie zou zijn om niet te mogen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.
Het Europees Hof van de Mensenrechten heeft de laatste jaren ook meermaals
geoordeeld dat landen niet verplicht zijn om het homohuwelijk te erkennen.
Aangezien er binnen bepaalde religieuze middens een soort revisionisme heerst, waarbij
men de oorspronkelijke afkeuring van homoseksueel gedrag, nu bijna als het
tegenovergestelde wil interpreteren, haal ik daar nog twee zaken over aan.
9) Jezus zei niets over homoseksualiteit. Jezus zei ook niets over incest, pedofilie, seks
met dieren, BDSM, necrofilie enzovoort. Het is niet omdat Hij niet expliciet in detail alle
mogelijke seksuele gedragingen heeft besproken, dat Hij het daarom ook allemaal
goedkeurt. Hij verwees wel naar (de onverbreekbaarheid van) het huwelijk tussen een
man en een vrouw als het oorspronkelijke plan van God met de mens en aldus verwoord
in het scheppingsverhaal.
Volgens het christelijk geloof spreekt God overigens niet alleen tot de mens vanuit de
woorden van Jezus, maar doorheen heel de bijbel.
10) In de tijd van de bijbel wist men niets over homoseksuele liefde en de bijbelse
teksten die homoseksualiteit afkeren zijn dus niet van toepassing op liefdevolle
homoseksuele relaties. Dit insinueert dat zogenaamde holebi’s pas veel later in de
geschiedenis zouden ontdekt hebben wat liefde is, wat op zich al vreemd is. Anderzijds is
het ook irrelevant, want bijvoorbeeld incestueuze relaties worden ook niet plotseling goed
als ze met liefde gepaard gaan.
Wat die liefde betreft, is zich seksueel beperken tot één partner ook een belangrijke
christelijke waarde en net met dat principe blijken twee mannen het veel moeilijker te
hebben dan twee vrouwen of man en vrouw. Over losbandigheid spreekt men dan niet.
Men noemt het ‘open relaties’. Kwestie van geen negatieve connotaties op te roepen.
Anderzijds blijkt dat twee vrouwen veel sneller uit elkaar gaan dan twee mannen of man
en vrouw.
Hieronder plaats ik ter illustratie het getuigenis van Koen Crucke:
http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/2693127/2016/05/03/Koen-Crucke-houdt-relatie-spannend-door-overspel.dhtml
“Jan en ik hebben elkaar altijd vrijheid gegeven. Want ja, ik heb avontuurtjes gehad”, vertelt Koen
openhartig in Story. “Ik heb die altijd meteen opgebiecht, en Jan zag ze telkens door de vingers. Als je
46 jaar samen bent, gebeurt dat weleens. Volgens mij zijn homoseksuele relaties op dat vlak veel
opener.” Door zijn avontuurtjes voelde Koen opnieuw vlinders in zijn buik, ook voor Jan, en dat
maakte het weer spannend. “Jan is altijd heel geduldig met mijn affaires omgesprongen. Hij inviteerde
mijn minnaars zelfs thuis, en dan gingen we samen iets eten”, zegt Koen. “Hij wilde hen leren kennen
om mij te beschermen, want als het uit was, moest hij me opvangen.” Ondanks al die avontuurtjes zijn
Koen en Jan nog steeds samen. “Ik blijf tot het einde van mijn dagen bij Jan, dat heb ik hem beloofd”,
zegt Koen kordaat. “Hij is mijn reddende engel! En met het ouder worden is mijn drang naar andere
mannen afgenomen, maar zeg nooit ‘nooit’, hé.” Of Jan zelf ook scheve schaatsen gereden heeft, wil
Koen niet weten. “Ik zou jaloers zijn…” (opmerking: doe niet aan een ander wat je zelf niet graag
hebt!)
Sta mij toe bij wijze van satire dit voorbeeld van ‘huwelijksbeleving’ te vertalen naar het
gezinsbeleid van CD&V. Laten we in ons gezinsbeleid opnemen dat het positief is als
mensen buitenechtelijke avontuurtjes hebben om hun relatie spannend te houden en de
partner, die moet maar verdraagzaam zijn en zeker niet oordelen want
verdraagzaamheid en niet oordelen zijn belangrijke christelijke waarden. De regel “doe
niet aan een ander wat je zelf niet graag hebt”, zullen we progressief-eigentijds
aanpassen en geldt vanaf nu alleen voor de ander. De ander mag dus niet doen wat ik
zelf niet graag heb, maar zelf moet ik daar geen rekening mee houden. Dat dit een
beetje tegenstrijdig lijkt, doet er niet toe, zolang je maar altijd bij elkaar blijft.

Auteur:Simon VP

1 commentaar op “Ingezonden open brief aan CD&V

 1. Deze jongen heeft op dit gebied veel, te veel meegemaakt. Stelselmatig jarenlang door velen seksueel misbruikt in een tijd, dat je daar niets van mocht en kon zeggen. Heb daar melding van gemaakt, en heb op diverse websites gezeten, ontdekt dat hij anders is dan de anderen. Als je dikwijls anaal verkracht bent geweest, gooit dat je gehele seksuele geaardheid in de war. Homo, hetero, bi, mono, geslachtsverandering overwogen, studie gemaakt van een hypothetische drieslachtige wereld (triaal) tegenover onze tweeslachtige (duaal), sadomasochisme, de geslachtelijke variëteit bij dieren, enzovoorts. Maar de Heer Jezus heeft mij doen overleven, en meer dan dat. Heeft een maagd in mijn schoot geworpen, en mocht aan ons zoontje zestien jaar lang thuisonderwijs geven in Nederland.
  Het geslachtelijke dat God ons heeft geschonken is een subliem geschenk, dat Hij ons niet heeft weggenomen na de zonde van de eerste mens. Hij wilde dat we tot velen werden, ons vermenigvuldigden, en maakt daar een waar feest van. Kijk maar eens naar de balts bij diverse dieren. Daarom geeft Hij de hartstocht erbij, die we niet kunnen weerstaan, en zo veel kinderen verwekken. Zo heeft Hij dat gewild. In de traditionele culturen van weleer, al die duizenden stammetjes in huttendorpjes, komt dat goed tot zijn recht, elk dorpje op haar eigen wijze. Het mannelijke en vrouwelijke wordt daar goed onderscheiden, en opgesierd. Na de jeugdwijding, waar nauwelijks geslachtsrijpe jongens in groep ver buiten hun dorp de dingen leren die zij als man moeten weten, komen zij terug als man; elk van hen wordt een meisje toebedeeld, dat resulteert in een ware geboortegolf negen maanden daarna. Perversiteiten komen daar nauwelijks voor.
  Maar in de zestiger jaren heeft men op succesvolle wijze die hartstocht weten af te splitsen van de voortplanting door middel van de conceptiepil. De gevolgen waren desastreus: de werkende vrouw, weinig of geen kinderen, ontbinding van het traditionele gezin; vrije waarden drukten de oude weg: seksuele revolutie, partnerruil, naaktstranden, pedofilie, bestianie, tot in de ergste graad: het spel tussen meester en slaaf in het sadomasochisme, waar het geslacht dat God ons toch niet onthouden heeft gruwelijk onteerd en ontwijd wordt. Denk maar niet dat dergelijke mensen nog kinderen willen.
  Vroeger homo geweest, heb drie jaar lang met een vriend samengewoond. De rooms-katholieke kerk deed daar niet moeilijk over. Tot deze jongen op bepaalde bijbelteksten werd gewezen, waarin duidelijke Gods afkeur ter sprake komt, ja meer dan tien passages! Nu begrijpt hij waarom. Neem maar eens de plaats van God in, wat ziet Hij? Een man die paart met een andere man in plaats van met een vrouw; zijn kostbaar zaad bedoeld om zich voort te planten gaat teloor. Zij verzaken hun paringsPLICHT. Zo heeft Hij het geenszins bedoeld, integendeel; zij wekken Zijn gloeiende toorn op.
  Vanuit deze gezichtshoek bekeken is ook het celibaat meer dan verkeerd. Welke man kan zijn leven lang die hartstocht onderdrukken? Dat leidt tot stikume hoererij, homoseksualiteit, pedofilie, en nog veel meer. Ze hebben me meer dan goed te grazen gehad. Nee, veroordelen doet hij hen niet, het oordeel laat deze jongen aan God over. Want mogelijk waren enkele pedofiele geestelijken vroeger als kind zelf ook misbruikt geworden.
  Maar buiten kijf staat die gruwelijke geslachtelijke ontwijding van nagenoeg alle mensen in deze tijd. Deze jongen heeft nooit aan anticonceptie gedaan, werd door zijn Heer gesterkt. Om zuiver en rein voor Hem te blijven. Weet dat onze liefhebbende God zeer veel verdriet wordt aangedaan vanwege al deze perversiteiten. Zijn wij reeds slechter dan de mensen voor de Zondvloed?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht