Oproep tot deelname aan de Mars voor Katholiek onderwijs

Wij roepen alle leden en sympathisanten van het Rooms Katholiek lekenforum op om deel te nemen aan de mars voor Katholiek onderwijs.

Op zaterdag 25 juni om 14 uur vertrekt vanuit de Frere-Orbansquare, naast de Guimardstraat, te Brussel een mars voor Katholiek onderwijs, georganiseerd door Pro Familia. Wij hebben als Lekenforum geen band met de Pro Familia beweging en zijn er zeker geen onderdeel van. Sommige van onze leden zijn er wel lid van, wat hun volste recht is.

Als zelfstandige organisatie, die alle aspecten van het rooms-katholieke geloof wil verdedigen, ook het onderwijs, roepen wij iedereen op om deel te nemen aan deze mars. Vele andere verenigingen en organisaties, die opkomen voor de verdediging van het katholiek onderwijs, zullen dit ook doen.

Wij moeten zo talrijk mogelijk zijn, om aan de koepel van het Katholiek onderwijs te tonen dat katholieke ouders zich geen dictaten meer laten opleggen, zoals dat in een vorige eeuw maar al te vaak gebeurd is. Katholieken zijn mondige burgers, met wiens stem rekening moet worden gehouden!

Het katholiek onderwijs moet jongeren niet alleen een kwalitatief hoogstaande vorming bieden, het moet hen ook in contact brengen met alle aspecten van de christelijke leer, zodat ook al komen zij uit kringen die niet gelovig zijn of een ander geloof belijden, zij vertrouwd worden met de boodschap van Christus en de katholieke Kerk.

Jaren geleden was ik leerling aan de Sint-Veroonschool te Lembeek. De Broeders van de christelijke scholen (gesticht door de heilige Jean-Baptiste de La Salle) hadden er een bloeiend opleidingscentrum voor kandidaat-broeders, met talrijke novicen. In het eerste studiejaar gaf broeder Veroon les. Achter in de klas, nog uitgerust met een grote gietijzeren kachel, om onze kruiken met koffie op te verwarmen, als wij na de mis onze boterhammen opaten, had hij een mini-altaar geplaatst. Zo werden wij als zesjarigen ingeleid op het mysterie van de eucharistie. Zo’n dingen blijven bij…

Een katholieke school moet onze kinderen en kleinkinderen niet tot sceptische vrijzinnigen maken, maar tot bewust gelovige katholieken, die als zij de school verlaten keuzes kunnen maken, goed van kwaad onderscheiden en op hun beurt hun kinderen in het geloof kunnen inwijden. De les godsdienst moet een les zijn waarin katholieke godsdienst onderwezen wordt, niet een les waarin relativisme hoogtij viert en alle godsdiensten op hetzelfde vlak worden geplaatst.
Ons geloof wordt gewoonweg in de meeste scholen niet meer doorgegeven.
Sommige godsdienstleraars-en leraressen zeggen zelfs openlijk dat zij niet geloven! Dit is gewoon hallucinant.

Nu willen de organisatoren van het Katholiek onderwijs nog een stap verder gaan. Zij willen een “dialoogschool”(nog zo’n woord uit het politiek-correcte jargon,waarmee mensen het zwijgen wordt opgelegd!)
Hoe kan er dialoog zijn, als men zelf zijn katholieke identiteit niet meer kent?
Er wordt zelfs gepleit voor aparte gebedsruimtes voor leerlingen met een andere godsdienstige achtergrond, dit terwijl er in de meeste katholieke scholen  zelfs geen kapel meer is, waarin  kan gebeden worden of gewoon een moment van bezinning gehouden. Leerlingen met een andere religieuze achtergrond moeten geen aparte gebedsruimtes krijgen, zij moeten een kapel ter beschikking hebben, met duidelijk christelijke symbolen, zodat zij het christelijk geloof leren kennen en keuzes kunnen maken, het verwerpen of… erdoor geraakt worden en christen worden.
Wij moeten naar de “periferie” gaan, in het besef van onze roeping tot evangelisatie, niet om ons te onderwerpen aan andere godsdiensten. Zowat alle recente pausen, van Johannes-Paulus II, tot Benedictus en Franciscus, roepen daartoe op.

Daarom moeten wij, leden van het Rooms Katholiek Lekenforum, getuigen en mee opstappen in deze mars. En laten wij alstublieft onze kleine meningsverschillen, ego-tripperij en navelstaarderij overboord gooien.
Alleen de vijand is gebaat met verdeeldheid!

Auteur:Veroon ter Zee