Openstellen van het priesterambt; ongerustheid bij de leken.

Er heerst algemene onvrede over de uitspraken van Mgr. Van Looy betreffende het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Zo ook bij Anthony Ruijtenbeek, die een open brief richtte aan de Bisschop. Wij publiceren hem hier integraal:

Open brief mgr. van Looy
maandag 23 mei 2016
Monseigneur,

Om maar met de deur in huis te vallen, ik heb het gevoel dat ik u niet meer kan vertrouwen. Dat zijn woorden die ik niet licht uitspreek, ook helemaal niet wíl uitspreken, zeker niet als het om een bisschop gaat. Maar u bent een grens over gegaan, een grens die u niet had mogen overschrijden. U heeft, nota bene in de marge van een boekpresentatie, tussen neus en lippen door, het doen voorkomen alsof het openstellen van het priesterambt voor vrouwen slechts een kwestie van tijd is. De hoofdredacteur van het blad ‘Kerk en leven’, Luk Vanmaercke, ging nog veel verder en sprak uit dat het ‘onaanvaardbaar’ was dat zoiets nog niet het geval was.

Máár, u hebt uw handtekening gezet onder een geloofsbelijdenis, en u vraagt ook van uw priesters dat ze hun handtekening onder diezelfde geloofsbelijdenis zetten. Daarin staat o.m. deze [zinsnede]:

“Vast aanvaard ik ook en houd ik mij aan alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot de leer over geloof en zeden door haar definitief worden gedaan”

En, wellicht om misverstanden te voorkomen, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer een begeleidende leerstellige nota (1) geschreven die uitlegt wat daarmee bedoeld wordt en ook een paar voorbeelden geeft wat daar zoal onder valt, en in paragraaf 11 van die nota wordt het feit dat het priesterschap alleen aan mannen is voorbehouden, letterlijk genoemd als voorbeeld van een onfeilbare lering die door het gewone leergezag als ‘definitief’ wordt voorgehouden en waarover die nota ook nog het volgende zegt:

“Iedere gelovige echter moet vast en definitief instemmen met deze waarheden steunend op het geloof in de bijstand die de Heilige Geest schenkt aan het leergezag van de Kerk en op de katholieke leer omtrent de onfeilbaarheid van het leergezag in deze zaken. Indien iemand deze waarheden ontkent, lijkt hij de waarheid van de katholieke leer af te wijzen en is hij door dit feit zelf niet meer in volledige communio met de katholieke Kerk.”
Of de heer Vanmaercke deze nota kent, dat vraag ik me af. Maar u kent deze nota, u wéét wat hier staat en u weet dus ook wat er beloofd en wat er getekend moet worden. Ik ben maar een eenvoudige leek, maar ik kan ook heel goed lezen wat daar staat. Hoe kunt u nou beweren dat een geloofswaarheid van die orde, in uw eigen woorden, kan ‘evolueren’ binnen een halve eeuw? Dan staat toch eigenlijk alles op losse schroeven? En hoe kunt u nu zoiets vérstrekkends, zonder verdere uitleg, of begeleidende verklaring, in de media terecht laten komen? Het spijt me, maar mijn vertrouwen bent u voorlopig kwijt.

Hoogachtend,
Anthony Ruijtenbeek

Wij delen de ongerustheid van Anthony Ruijtenbeek en hopen op een spoedige verduidelijking hieromtrent.

Auteur:Simon VP