Christenvervolging en onderwerping aan de gender- en LGBT- dictaten in Oekraïne

Het conflict tussen Rusland en Amerika, met massale Navo-wapenleveringen en tevens enorme verliezen aan Oekraïense zijde, legt een nooit geziene propaganda-oorlog bloot. Tegen alle regels van objectieve berichtgeving in, brengen de westerse media een verhaal dat zo gekleurd en partijdig is, dat het ronduit leugenachtig mag genoemd worden. De ‘booswicht’ Rusland gaat zich te buiten aan allerlei, nooit door onpartijdige instanties gecontroleerde ‘oorlogsmisdaden’, terwijl het Oekraïense leger en de machthebbers de hemel worden ingeprezen voor hun ” menselijke’ aanpak. Het zwart/wit narratief, dat ook voor andere maatschappelijke en ethische thema’s gebruikt wordt… Daarbij wordt zedig gezwegen over de systematische foltering van gevangen genomen Russische soldaten of over het lot van de vele Oekraïense dienstweigeraars.

Geen enkele Vlaamse journalist heeft ooit maar enig bericht gestuurd over het menselijk leed in de sinds jaren door het Oekraïense leger gebombardeerde Donbass of over de manier waarop de mensen daar tegen deze oorlog aankijken. Durven zij niet, mogen zij niet, hebben zij nooit geleerd wat echte journalistiek betekent? Waarschijnlijk hebben zij duidelijke richtlijnen gekregen over de manier waarop zij nieuws over het conflict moeten brengen… vrijheid van meningsuiting die plaats heeft gemaakt voor censuur…Vermits de toegang tot alternatieve informatiekanalen op bevel van de Europese oligarchie werd afgesneden, is het moeilijker geworden om zich objectief te informeren, hoewel wie wat zoekt, via Telegram of via Franse internet of You tube kanalen, een heel ander geluid te horen krijgt.

Heel bewust, wordt ons niets verteld over de reële situatie in het land Oekraïne zelf, over de opschorting van de mensenrechten in het rijk van Zelensky, de mensonterende behandeling van al degenen die het met deze waanzinnige oorlog niet eens zijn, de inperking van de godsdienstvrijheid naar sovjet-model  en de gedwongen onderwerping aan de dictaten van ‘Europa’, die de invoering van het homo-huwelijk en andere LGBT eisen als voorwaarde stelt om steeds meer aanvalswapens te leveren…

Over deze twee laatste punten, die alle christenen aanbelangt, wil ik het verder hebben. Zoals het hoort, wordt het door de media verzwegen. Maar vermits zelfs de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Hoge commissaris voor de mensenrechten, Volker Türk, hebben gewaarschuwd voor de inperking van de godsdienstvrijheid in heel Oekraïne, zal het wel niet uit de lucht gegrepen zijn.

Sinds maanden wordt de Oekraïense orthodoxe Kerk valselijk beschuldigd partij te kiezen voor Rusland. Het regent huiszoekingen in kloosters en kerken, priesters en monniken worden opgepakt voor ‘ondervragingen’ van een bijzonder type. Het doel van de overheid is van de Kerk een staatskerk te maken, volledig onderworpen aan het regime.

Op 29 maart werd door de Oekraïense regering een decreet gepubliceerd waardoor de Oekraïense orthodoxe Kerk onwettig werd verklaard. De monniken zouden de volgende dag uit het Lavra klooster of klooster der Grotten worden gezet, een klooster van waaruit  zij 972 jaar lang geëvangeliseerd hebben. Een historisch symbool. Zij hebben dit geweigerd en het kwam tot schermutselingen tussen het volk en de militie.

Met dit beleg van het klooster der grotten kwam het dus tot een hoogtepunt in de wil tot vernietiging van al wat herinnert aan de religieuze wortels van Oekraïne. Parallel met de oorlog, is het vernietigen van de historische, culturele en religieuze band tussen beide broedervolkeren noodzakelijk om een nieuwe mentaliteit en nieuwe “waarden” te doen aanvaarden, die vijandig staat tegen het christendom en zijn beeld van de maatschappij. Het is geen toeval, dat  reeds in juli, vijf maanden na het begin van het conflict en na jaren van weigering, Oekraïne plots de Conventie van Istanboel heeft ondertekend, gewild door de Europese Gemeenschap en door het machtige netwerk van de Open Society van de beruchte Soros. Reeds in augustus 2022 heeft Zelensky zijn volledige steun toegezegd aan het zogenaamde ‘homo-huwelijk’, zonder enige raadpleging van het volk trouwens.

Het gaat alleen maar van kwaad naar erger. Heel recent is er vanuit het regime opnieuw een offensief gelanceerd om het homo-huwelijk en de adoptie van kinderen door homoseksuelen te legaliseren. Het is het gekende scenario. Eerst worden pro-LGBT groepjes opgevoerd, die met de volle steun van Europese media slogans schreeuwen tegen de vermeende Russische homofobie, die in schril contrast zou staan met de Oekraïense openheid inzake burgerrechten. Daarna is het de beurt aan de wetgever, die met veel media-belangstelling wetsvoorstellen over de registratie van koppels van hetzelfde geslacht uitvaardigt en tenslotte worden koppels van homoseksuele soldaten opgevoerd, die al wenend, vanuit het front, dezelfde rechten opeisen als hun heteroseksuele kameraden..Een doorstoken kaart… In feite is het gewoon een strategie, die de tragedie van de oorlog misbruikt om te voldoen aan de eisen van de regenboog-lobby en zodoende de diepgewortelde christelijke identiteit van het Oekraïense volk te vernietigen.

Er is echter tegenstand, veel tegenstand. Zelensky en zijn westerse opdrachtgevers hebben die schromelijk onderschat. De Raad van de Kerken en alle religieuze organisaties van Oekraïne verzetten zich tegen de voorstellen om een ” homoseksueel huwelijk” in te voeren. Orthodoxen, katholieken, protestanten, joden en moslims weigeren elk voorstel in die zin, al ging  het maar om “een eerste stap, omdat de tweede stap eruit zal bestaan de mogelijkheid te erkennen om kinderen te laten adopteren door koppels van hetzelfde geslacht, met alle negatieve gevolgen voor de vorming van de persoonlijkheid van deze kinderen, aan wie het natuurlijk recht ontzegd wordt om op te groeien in een gezin en een vader en een moeder te hebben “, zo staat letterlijk te lezen in de gemeenschappelijke verklaring.

Ondertussen draait de draagmoederindustrie voor heteroseksuele koppels in Oekraïne op volle toeren en tegen het einde van 2023 wil het regime deze mensonterende praktijk ook voor homo- koppels legaliseren.

De godsdienstvrijheid aan banden leggen, de orthodoxe Kerk breken, nieuwe LGBT ideologieën ingang doen vinden onder de dekmantel van een nieuw Staatslaïcisme: dat soort Oekraïne, gewild door de christen-vijandige Eurocratie, is zeker niet het onze. Onze volle steun aan het Oekraïense volk, maar niet aan het nieuwe goelag-Oekraïne, zoals zich dat dreigt te ontwikkelen.

…..

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Christenvervolging en onderwerping aan de gender- en LGBT- dictaten in Oekraïne

 1. Een nieuwe christengoelag en holocaust staat voor de deur.

  Profetie vanaf januari voor dit jaar.. met de hongersnood etc.
  https://youtu.be/o_Znjkdp-5w

  Deze volgende video impliceert Jesaja 52:7-52, het Betreffende het leger van begenadigde personen..als de eerstelingen. https://youtu.be/fW9EtPXHwe0

  https://youtu.be/RmuEwwQCiC4
  https://youtu.be/_MQjpBfvXow

  Het hele hemelse hof zal meestrijden.
  De Maleachi bode moet eveneens gereinigd en gelouterd worden, hij is geen haar beter dan wie dan ook ..vandaar zijn 3 ziele-tochten.

  Is er een leger van God.. dan is er ook een leger van en uit de hel ..en zal er een confrontatie zijn met het leger van de hel, zoals de profetie zegt.
  …….

 2. De boog van een regenboog is 42 graden.

  42 is een getal waar veel mensen bekend mee zijn, omdat het in de popcultuur meerdere keren wordt herhaald omdat het een ongelooflijke betekenis heeft.

  In Hitchhikers Guide to the Galaxy is het antwoord op het leven, het universum en alles 42.

  Vanuit een kabbalistisch standpunt is 42 het getal waarin het Tetragrammaton (Vierletterwoord van god, YHVH) het universum creëert. Dit is gebaseerd op een gelijkaardige 42-letterige naam van god uit de Thora.

  De tweeënveertig letter Naam is de kracht achter de mitswa voor een man om te trouwen en kinderen te krijgen, omdat kinderen worden geschapen door huwelijksverbintenis.

  Vandaar dat we termen krijgen als Bar-Mitzva, waar een jonge Joodse jongen verandert in een man die kinderen kan krijgen.

  Dit is vergelijkbaar met de Mexicanen quinceida. Meisjes krijgen hun quinceida als ze 14 worden. Dit symboliseert dat ze een vrouw zijn geworden die kinderen kan krijgen.

  In het Hebreeuws wordt de naam van 42 letters geschreven in 3 sets van 14. Dus nogmaals, we zien deze associatie tussen de nummers 14, 3 en 42.

  We halen deze 42 letters uit de eerste 42 letters van het oude testament – vandaar de associatie met schepping.

  Laten we dit echter terugbinden aan de regenboog.

  Een regenboog wordt gezien als een symbool van vrede. Over de hele wereld zien we het teken van een regenboog als een indicatie van licht uit de duisternis.

  Een modern voorbeeld is de Gay Pride-vlag. LHBT’s hoeven hun identiteit niet langer te verbergen.

  Een meer historisch voorbeeld is de zondvloed uit de Bijbel. Na de grote overstroming en alle vernietiging wordt er gezegd dat god een regenboog schiep, als een belofte dat hij de aarde nooit meer zou overspoelen.

  De oude Egyptenaren geloofden dat er 42 demonen aanwezig waren bij het oordeel van de ziel.

  42 is ook een perfecte score in de Internationale Wiskunde Olympiade.

  Maar in de moderne wiskunde is de belangrijkste betekenis het plezier dat het biedt door op vreemde plaatsen op te duiken. Mijn favoriete voorbeeld is de reeks 42424242 die 242.422 plaatsen na de komma in het getal pi voorkomt, en natuurlijk ook als de boog van een regenboog.

  Terug naar de liftersgids voor de melkweg:

  Bij het programmeren wordt een asterisk vaak gebruikt als een soort “wat je maar wilt” symbool, ik heb gehoord dat het een wildcard wordt genoemd.

  ASCII-taal, de oorspronkelijke manier waarop computers werken, de meest elementaire computersoftware, daarin is 42 de aanduiding voor asterisk. De GIANT COMPUTER werd gevraagd wat de ware betekenis was. Het antwoordde zoals een computer zou doen. dat wil zeggen: wat je maar wilt.

  Ten slotte heeft de zin ” het is het antwoord op het leven, het universum en alles. ” tweeënveertig letters.

  Symboliek
  Volgens R. Allendy vertegenwoordigt dit getal “het antagonisme in natuurlijke cycli. Hier zetten de geest, die zich verzet tegen de materie, de goeden, die zich verzetten tegen het kwade, hun strijd voort in de schommelingen van de wereld en resulteren in het karma – 4+2 = 6. Het is het Karma of de Voorzienigheid in de evolutie – 42 = 6×7”.

  J. Boehme noemt dit nummer “de Hemel, plaats van het goddelijke verlangen”.

  Getal dat volgens de Bijbel een tijd van lijden en beproeving vertegenwoordigt.

  In Japan is de 42 een teken dat ongeluk draagt, omdat er SHI-RI wordt verteld, dat de dood gelijknamig heeft.

  Bijbel
  De 42 generaties van Abraham tot de Christus in het evangelie volgens Matteüs en de 42 generaties van David tot de Christus volgens Lucas. (Lc 3,23-38)

  De heidenen zullen de heilige stad gedurende 42 maanden vertrappen. (Openbaring 11,2)

  De 42 maanden waarin het aan het Beest werd gegeven om te handelen en te lasteren. (Av 13,5)

  De hongersnood van de tijd van Elia duurt 42 maanden. (Lc 4,25)

  De kleine kinderen spotten met de profeet Elisa. Deze vervloekt ze en de woeste dieren komen uit het bos en doden 42 van hen. (2K 2,24)

  Algemeen
  De huidige verspreiding van de Openbaring is 22 hoofdstukken, aangenomen sinds de 13e eeuw. Maar Swete (1909, diepe commentator, geleerde en vrome) had het verdeeld in 42 secties, in drie reeksen van 14, waardoor de relatie met de 42 generaties vertegenwoordigd wordt door de som van de drie reeksen van veertien generaties beginnend van Abraham tot de Christus . Om deze reden beschouwde hij 42 als een Messiaans getal: de tweede komst van de Christus, wiens Openbaring spreekt, zou worden voorbereid door 42 tijdsverdelingen, net zoals de eerste het was geweest door de 42 generaties van geloven van het uitverkoren volk .

  De Oden van Salomo zijn 42.

  In de Talmoed staat geschreven dat de goddelijke naam van 42 letters de grootste van de mysteries is. Deze 42 letters bevatten de namen van de tien sefiroth.

  Volgens het boek van de Dode Egyptenaren gaat de overledene bij zijn dood 42 rechters voorbij.

  De Cabal spreekt over de 42 Authioth.

  Volgens de Mesopotamische traditie beslaat het oppervlak van de Toren van Babel 42 agrarische maten.

  De oude Egyptenaren hadden hun land in 42 delen verdeeld.

  voorkomen
  Het getal 42 wordt 8 keer gebruikt in de Bijbel.

  De nummers 11 en 15 worden 42 keer gebruikt in de Bijbel.

  In totaal gebruiken 42 boeken van de Bijbel het getal 7, waarvan de acht in het NT.

  Nicephore, dat de woorden van de Griekse oorspronkelijke tekst van de Openbaring afleidde, telde 42 eigennamen.

  Het woord ster wordt 42 keer gebruikt in het OT.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht