De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan

Goede Vrienden,

 

God openbaarde zich aan Mozes als degene die was, is en zal zijn (Exodus 3), nl. als de God die de oorsprong van ons leven is, ons nu draagt en voor ons blijft zorgen.  Zo is ook Eucharistie tegelijk herinnering aan het verleden, viering van het heden en verwachting van de toekomst. We beschouwen nu de Eucharistie in het heden, als werkelijke aanwezigheid van de Heer Jezus in brood en wijn. Dit is een van de meest controversiële punten van het katholieke geloof.

 

In het joodse volk leefde de vurige verwachting dat God bij zijn volk aanwezig zou zijn. Daarom wilde het voor Hem een prachtige tempel bouwen als zijn woonplaats op aarde. Aan David zal God echter duidelijk maken dat het omgekeerde zal gebeuren:  “Jahwe kondigt u aan dat Jahwe een huis voor u zal oprichten” (2 Samuel 7, 11). Zijn zoon Salomo bouwt wel een tempel, maar bij de inwijding zegt  hij zelf: “Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen U niet bevatten! Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb?” (1 Koningen 8, 27). Wij kunnen God niet omvatten, Hij omvat ons. Inmiddels werd toch een deel van de tempel als onaantastbaar heiligdom vereerd, als het “heilige der heiligen”, de plaats waar God woont. Hoe God te midden van zijn  volk zal komen, wordt  tenslotte onthuld door Jesaja 7, 14: “… Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen en gij zult hem de naam Emmanuel geven”. Deze tekst voorzegt dat Maria als ongehuwde vrouw (Hebreeuws: almah),  als “maagd”, zoals de Septuagint aangeeft (LXX, “parthenos”, de door joodse geleerden gemaakte Griekse vertaling  van de 2e eeuw voor Christus!),  een zoon zal baren die God genoemd wordt.  Deze profetie is de sleutel van alle Bijbelse profetieën omdat zij de ondubbelzinnige voorspelling is van Maria als maagd én Moeder en van Jezus als mensenzoon én God.  Hoewel vrome joden steeds een “God met ons” verwachtten, was de wijze waarop Hij kwam, nl. door gewoon Mens te worden, een volkomen verrassing omdat  Hij juist zo dichtbij kwam. Het zo hoog vereerde “heilige der heiligen” bevond zich  niet in de tempel maar in Maria, de moeder van Jezus.

 

Vanaf het ogenblik dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag van het brood en de wijn zei: “Dit is mijn Lichaam… dit is mijn Bloed”, hebben christenen begrepen dat brood en wijn werkelijk veranderden  in Christus.  Hiervan geven de oudchristelijke geschriften en de kerkvaders een overweldigend getuigenis met prachtige meditaties over de werkelijke aanwezigheid. (HERMANS J., Uw geheim ligt op de tafel des Heren. De Eucharistie in oudchristelijke geschriften. Een bloemlezing, Tabor, Brugge, 1983).  Dit werd later theologisch uitgewerkt in de leer van de “transsubstantiatie” of wezensverandering: de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven maar het wezen wordt Christus’ Lichaam en Bloed.  Doorheen de eeuwen werd dit geloof telkens weer aangevallen of ontkend, waaruit steevast een nog sterker geloof volgde. De aartsdiaken Berengarius van Tours (+ 1088) verwierp de werkelijke en blijvende aanwezigheid van Christus in het geconsacreerde brood en de wijn. De heilige  zuster Juliana van Cornillon (+ 1258, Luik, België) heeft haar leven gegeven en vervolging  doorstaan voor het herstel van het geloof in Christus’ werkelijke aanwezigheid. Zij ijverde tevens voor de invoering van een eigen feest, Sacramentsdag, waarvoor de heilige Thomas van Aquino (+ 1274) de prachtige teksten schreef.

 

Waarin bestaat nu eigenlijk deze Eucharistische aanwezigheid? Laten we vooraf duidelijk stellen dat de Heer Jezus op vele wijzen aanwezig is in de wereld en in de Kerk: in de schepping, in zijn Woord, in mensen die in zijn Naam samenkomen, in de arme en lijdende, in de sacramenten en in de bedienaar… In de eucharistische gedaanten van brood en wijn komt Hij evenwel op de meest verheven wijze “werkelijk aanwezig”. Het concilie van Trente gaf in 1551 hiervan volgende  onovertroffen bepaling: ” … (in de Eucharistie zijn) het Lichaam en Bloed  van onze Heer Jezus Christus samen met zijn  ziel en zijn  godheid en bijgevolg de gehele Christus, waarachtig, werkelijk en wezenlijk  tegenwoordig” (Denzinger-Schönmetzer nr. 1651). De drie sleutelwoorden zijn: “vere, realiter et substantialiter”. Jezus is waarachtig (vere) aanwezig en niet zomaar in beelden, figuren of symbolen. Jezus is werkelijk (realiter) aanwezig en dus niet slechts subjectief, afhankelijk van het geloof van de aanwezigen. Hij is ook wezenlijk (substantialiter) aanwezig. De uiterlijke tekenen van brood en wijn, die waargenomen worden door onze zintuigen blijven, maar het wezen is veranderd in Jezus’ Lichaam en Bloed. Dat noemen we transsubstantiatie of wezensverandering. Deze aanwezigheid is de “eucharistische aanwezigheid”. Om hiervan te kunnen leven is geloof nodig.

 

Bovenstaande uitleg is de samenvatting van de  Latijnse traditie, die de nadruk legt op het moment dat de priester de woorden van de consecratie uitspreekt. Dan komt Christus aanwezig onder de eucharistische gedaanten. De oosterse traditie legt meer de nadruk op de heilige Geest, die de bewerker is van deze aanwezigheid. In lange, rijke gebeden wordt herinnerd aan de werking van de heilige Geest in heel de heilsgeschiedenis om dan de kracht van de heilige Geest af te smeken voor de omvorming van brood en wijn in Christus’ Lichaam en Bloed. Al is de protestantse traditie een andere weg gegaan, toch levert ook zij haar bijdrage doordat ze de volle nadruk legt op de noodzaak van het geloof. Een kerkstoel op zich is niet heiliger dan een barkruk. Heiligheid vraagt persoonlijk geloof. Zoals het geloof zonder de werken dood is, zo leiden de werken zonder het geloof tot verstarring. De protestantse  geloofsbeleving wil duidelijk maken dat de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie slechts vruchtbaar is voor hen die werkelijk geloven. Samengevat kunnen we zeggen: de Latijnse traditie benadrukt Wie aanwezig komt, de oosterse traditie onderlijnt door Wie (de heilige Geest) en de protestantse traditie voor wie (voor wie geloven). Tenslotte nog een gedachte over het aandeel van Maria. Wanneer iedere moeder van haar kind kan zeggen dat het been van haar gebeente is, vlees van haar vlees en bloed van haar bloed, dan geldt dit ook voor Maria en Jezus. Zo mogen we stellen dat in de heilige Hostie, die Jezus’ Lichaam en Bloed wordt,  ook iets aanwezig is van Maria, waaruit Hij geboren werd.

 

De aanwezigheid van Christus in de eucharistische gedaanten van Brood en Wijn blijft duren zolang deze uiterlijke gedaanten blijven bestaan. Dit geloof in de werkelijke aanwezigheid is doorheen geheel de christelijke geschiedenis van beslissende betekenis geweest, waarvoor ontelbare gelovigen hun leven gegeven hebben. En iedere verzwakking of ontkenning van dit geloof heeft later uiteindelijk geleid tot een versterking ervan. De moeilijkheid is niet  dat God zo ver weg is, maar dat Hij zo dichtbij kwam. In de schepping kunnen we God bewonderen, in de Schriften kunnen we Hem beluisteren, in de Persoon van Jezus konden de apostelen Hem aanraken maar in de Eucharistie is hij Voedsel geworden en kunnen we Hem eten.

 

P. Daniel

XVII.3

Vrijdag 14  januari 2022

Flitsen

Vrijdag-zaterdag-zondag zijn 4 S.O.S Chrétiens d’Orient ons komen vervoegen om mee te helpen en mee te leven. Het is een nieuwe Franse hulporganisatie, waarvoor jongeren hun studie of werk onderbreken om enkele maanden christenen in het midden Oosten te komen helpen. Zaterdag hielpen ze mee met het werk. Zondagmorgen maakten de fraters met hen een uitstap met ontbijt in de bergen en na de Eucharistie organiseerden  we met heel de gemeenschap nogmaals een picknick op het voorplein in de zon.

Met onderbrekingen wordt verder gewerkt aan het  metokion klooster en aan het fabriekje.

Volgens de visie van de heilige Teresa van Avila  (de 7 verblijven) en onder leiding van moeder Agnes-Mariam trachten we deze dagen door te dringen tot een authentieker “geestelijk leven” en over te gaan van een uiterlijk leven, geleid door “het vlees”, “de wereld” en “de duivel”, naar een innerlijk leven, geleid door de heilige Geest. Centraal daarbij is het overstijgen van onze menselijke gedachten opdat God in ons kan spreken en werken.

De “corona-plandemie” loopt ten einde!

De Hamburgse arts Heiko Schöning (https://int.artloft.co/de/wer-ist-die-heiko-schoning) heeft reeds eind 2018 zowel de corona als de vaccinatie voorspeld. In zijn boek van 500 bladzijden schijnt hij nu de voornaamste criminele hoofdrolspelers  en gebeurtenissen van deze “schijnpandemie” te onthullen: Game over, Covid 19/Anthrax 01, De Blauwe Tijger, 2022. Het spel van hen die dit planden  is  voorbij. Dr. H. Schöning is medeoprichter van de organisatie van Duitse artsen die ijveren voor “opheldering (“Artzte für Aufklärung”), die voor een gezonde aanpak  zijn, zonder maskers, afstand houden, lockdown en vaccinatie, die de besmetting verergert en verspreidt. Tom Zwitser hield een interview met hem in het Duits: https://www.youtube.com/watch?v=9UlLPJYwX8c. De commentaren hierop liegen er niet om: een eindeloze reeks van lofprijzing op de opzienbarende onthullingen van dr. Heiko vanwege mensen die het boek al gelezen hebben of aan het lezen zijn.

Het coronacircus kunnen onze regeringen, samen met de uit de kast gehaalde “experts”, zeker nog een tijd laten draaien, maar de waarheid komt steeds meer naar boven. Een tanker kan men niet meteen in tegenovergestelde richting doen varen zoals men een fiets omdraait. Het vraagt tijd. De puzzelstukjes van deze verschrikkelijke, wereldwijde criminele aanslag op het leven en de vrijheid van de gehele mensheid, komen echter steeds meer naar boven. We beginnen stilaan het totaalbeeld te zien. Voor de criminele wereldelite is het: game over.

De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan.

De grote “reset” van Klaus Swhab, stichter en voorzitter  van het Wereld Economisch Forum (Davos, Zwitserland) streeft naar een radicaal nieuwe economische orde waarbij niemand nog persoonlijk bezit zal hebben. Het is uiteindelijk een vorm van wereldwijd totalitarisme. De covid 19 wordt hierbij met succes als de motor gebruikt.

Volgens de bekende Amerikaanse onderzoeksjournalist F. William Engdahl houdt deze beweging rechtstreeks verband met de bevrijdingstheologie uit de jaren ’60 van vorige eeuw, waarvan de bezielers waren: dom Helder Camara, aartsbisschop van Olinda en Recife in N. Brazilië (1964-1985), de Peruviaanse priester Gustavo Gutierrez en de Braziliaanse theoloog en voormalige pater franciscaan Leonardo Boff.

Helder Camara steunde, volgens Engdahl, zowel de Cubaanse revolutie als de culturele revolutie van Mao, waardoor miljoenen Chinezen werden gedood. Op een of andere manier zou Camara overgegaan zijn van een faschisme pro-Mussolini en pro-Hitler naar een progressief marxisme. Onder de op zich gerechtvaardigde uitdrukking van “voorkeur voor de armen” stak een goedkeuring van het geweld.

In 2015 heeft paus Franciscus zijn steun verleend aan het proces voor de zaligverklaring van Helder Camara. “ Sindsdien neemt de huidige paus op politiek gebied standpunten in zonder voorgaande, ten voordele  van maatregelen die de “Groene Agenda” in verband met  de klimaatopwarming steunen, alsook de vaccinatie voor covid 19, de gelijkheid van seksualiteit, de migratie, de herverdeling van de rijkdom van de rijken voor de armen en andere sociale acties die dit controversiële pausschap domineren” (F. William Engdahl, 27 december 2021: https://www.mondialisation.ca/la-convergence-sinistre-de-la-grande-reinitialisation-de-klaus-schwab-avec-le-vatican-et-la-theologie-de-la-liberation/5663592)

Klaus Schwab en paus Franciscus hebben beide herhaaldelijk en eensgezind kritiek gegeven op het recht op privaat bezit. Deze eensgezindheid is volgens Engdahl bedoeld om massale steun te verkrijgen vanuit de wereldbevolking.

De steun van Davos aan de Vaticaanse agenda is onheilspellender dan blijkt. Het grote “reset” wil een einde maken aan de menselijke vrijheid ten voordele van een nieuw programma van totale wereldcontrole, van high-tech overheersing, verplichte medicatie en massale herverdeling van de inkomsten van de middenklasse naar de basis. Schwab is niets anders dan een meester in marketing en zijn ontwrichtende “grote reset” alsook zijn “ecologisch evenwicht” is precies dat” (ibidem).

We zijn niet in staat om deze zeer ernstige bezwaren te bevestigen, maar  ze lijken wel gegrond. Wel  voegen we er zelf bij dat het privaat bezit inderdaad geen absoluut recht is en dat de universele bestemming van de goederen van de aarde voorafgaat aan het privaat bezit, aldus de sociale leer van de Kerk. De afschaffing van privaat bezit kan echter in geen geval in overeenstemming gebracht worden met de christelijke leer. Evenmin kan een “voorkeur voor de armen” volgens het Evangelie een rechtvaardiging inhouden van het gebruik van geweld. Tenslotte is de “bevrijding” volgens het christelijk geloof vóór alles de bevrijding van zonden, die gerealiseerd werd door Jezus’ sterven op het kruis. Dit alomvattend verlossingswerk houdt inderdaad ook een opdracht in voor alle vormen van menselijke bevrijding. Wanneer echter de bevrijding van zonden en de eenheid met God niet centraal staan, heeft geen enkele menselijke bevrijding nog enige christelijke zin.

Tenslotte heeft Franciscus eind 2020 een samenwerkingsverband bewerkt tussen de “Raad voor inclusief kapitalisme” en het Vaticaan. De superrijke  zakenvrouw Lady Lynn Forester de Rotschild van deze raad zei dat het de bedoeling is te luisteren naar de schreeuw van de aarde en van de armen. Wanneer het juist de oppermachtige  wereldorganisaties van deze raad zijn die overal de plaatselijke, natuur en familie vriendelijke landbouw, handel, cultuur en soevereiniteit hebben vernietigd, hoe kan men van hen dan verwachten dat zij de eerbied voor de Schepper en zijn schepping, de rechtvaardigheid en de waardigheid van de mens zullen eerbiedingen? Ook is het naïef vanuit het leven  en werken van de invloedrijkste miljardairs in dit samenwerkingsverband veel goeds te verwachten. Het lijkt eerder een uiterst gevaarlijke alliantie te zijn (https://www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-vatican-of-francis).

En dit nog:

Geen denken aan dat we zouden klagen over de  ernstige beperkingen die we in het dagelijkse leven  ondervinden. Leve de  woestijn, onze universiteit van steen, stof en storm! Toch even vermelden dat we al dagen lang geen of heel traag internet hebben, waardoor het onmogelijk is vele links die werden toegestuurd te openen. Bovendien worden steeds meer links gewoon afgesloten: niet bereikbaar! En een nieuw, mooi boek of gelijk welk ander materiaal kunnen we slechts ontvangen wanneer iemand uit België of elders ons komt bezoeken en het meebrengt. We blijven echter werken zo lang we kunnen  met de middelen die we hebben. We zijn erg dankbaar voor de vele aanmoedigingen die we kregen omwille van onze spirituele meditaties. We leven ook erg mee met de schrijnende ervaringen van sommigen die in parochies en bisdommen verplicht worden met het coronacircus mee te spelen of enthousiast een “groene” theologie en geloofspraktijk  ytoe te juichen. Moge de Heer jullie en ons de kracht geven om te volharden in een compromisloze trouw aan Hem.

*

*

*

   

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

85 commentaren op “De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan

 1. De 1e alinea van dit artikel geeft prima weer wat de H. Eucharistie IS/c.q. moet zijn.
  Het youtube- filmpje is echter compleet waardeloos: niet om aan te zien.

 2. Uw godsdienst leest als wiskunde.
  U vertrekt van een paar axioma’s en van daaruit bouwt u verder met stellingen die onderling consistent, onbetwistbaar en logisch met mekaar moeten samenhangen.
  Net zoals in de wiskunde ontstaan scholen, die verschillende conclusies trekken, vanuit dezelfde axioma’s.
  Net zoals in de wiskunde moet je wel ‘geloven’ in de axioma’s. Als de kortste weg tussen A en B niet meer de rechte is, dan moet de boel herbekeken worden.
  Uw vurige pleidooien gaan er altijd van uit dat iedereen uw axioma’s voor waar aanneemt, en dat uw stellingen die u daar dan verder op bouwt consistent, samenhangend en logisch zijn.
  Het spijt me, maar heel uw theologie zit vol gigantische gaten. En je kunt niet bij elke kromredenering of absurditeit blijven beweren dat mensen dat dan maar gewoon moeten ‘geloven’.
  Men vraagt mij hier altijd waarom ik in godsnaam op dit forum zit, met al mijn kritiek en scepsis. Welnu, omdat ik niet graag zie dat mensen in het ootje genomen worden. Dat goedgelovigen worden misleid. Dat een ideologie mensen onderdrukt in plaats van bevrijdt.

 3. @Frank Dierickx, U schrijft:
  Uw godsdienst leest als wiskunde.

  Mijn vragen aan U:
  Tot wie richt U zich?
  Wiskunde bestaat uit 100% bewezen(!) logica.
  Bij geloof wordt NIÉTS (of bijna NIETS) bewezen (Men gelooft iets of men gelooft iets niét).

  Verder heeft U het over axioma’s (= niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde beweringen).

  Inzake álle christelijke het geloven geldt: het is 100% zeker dat iemand met de naam Jezus hier op aarde rondgelopen heeft én die omstreeks het jaar 0 hier op aarde geleefd heeft met zijn moeder die Maria heette en met zijn stiefvader die Jozef heette, Tevens is bewezen dat Jezus de kruisdood is gestorven op bevel van gouverneur Pilatus. Tevens is bewezen, dat vanaf Jezus het christendom is ontstaan en via de apostelen een wereldwijde godsdienst is geworden.

  Maar, @Frank Dierickx zoekt U DÉ Waarheid in Álle eerlijkheid?
  Welnu, dan hoeft U slechts een bijbel te kopen (of te huren) en die bijbel vervolgens ’n paar duizend uren te lezen en te bestuderen. (De bijbel beslaat slechts ruim 1750 bladzijden.)
  Als U vervolgens bewijzen van een en ander zoekt: er zijn wereldwijd méér dan genoeg geschiedenisboeken.
  Mocht U dán nog niet overtuigd zijn, dan zijn er méér dan genoeg boeken, die iets ánders beweren, zoals boeken over kabouters en heksen.

  @Frank Dierickx, vindt U het leven -op zich – niet al één groot wonder?
  De mens en zelfs élk dier en elke plant en de aarde en zelfs de sterren zijn één groot wonder (een wonder = niet logisch te verklaren gebeurtenis).

  1. Dat is geen wonder, meneer Derks, dat heet evolutie. De aarde is ruim vier miljard jaar geleden ontstaan, en uit die evolutie ook de mens. Die zal er binnen een paar miljoen jaar ook niet meer uitzien als nu. Dat van die Jozef en Maria is een rare kronkel; hij was een stiefvader? Misschien kunnen we eens een internationaal onderzoek starten om een DNA-onderzoek te doen op de talloze relikwieën van Jezus en zijn bloed, de maagd en haar tranen en de restanten van pluspapa Jozef.
   Uw geloof respecteer ik. Maar het is geconstrueerd op basis van mensenspinsels, van hineininterpretieren. Ik gun het jou. Als dat jou troost biedt, des te beter. Het laatste wat ik wil is om mensen hun troost af te pakken. Tezelfdertijd weet ik dat mensen heel vaak met valse beloftes, valse intenties en valse hoop in het zak worden gezet.
   Kortom, u heeft een sterk geloof, zoals zovelen, maar er zijn honderden geloven en ze beweren allemaal dat ze de wereld beter zullen maken, en vooral de eeuwige toekomst. Het mooie is, Derks, dat als je dood gaat, dan je het niet meer zal weten of je gelijk had in dit leven. Of als jouw god toch bestaat, dat hij zegt, oké Derks, jij mag binnen maar stop nu maar met zagen. Beloofd?

   1. Frank Dierickx

    Uit de evolutie kan volgens mij er geen mens ontstaan. Dat is een verkeerde theorie.
    Wellicht moeten we veel dogma’s uit de theoretische wetenschap vergeten, want die blijken vaak tot verkeerde te komen. Evolutie is er wel, maar uit domme materie kan geen mens ontstaan. Of u moet mij uitleggen hoe uit een eicel en een zaadcel een programma van het mens-worden kan plaatsvinden. Dat kán volgens mij niet met zgn evolutie plaats hebben gevonden. Maar bewijst u het maar.

    Ook DNA kan niet bewezen worden, meen ik. Ook de leeftijd van de aarde of het universum niet. Virussen ook al niet. Enzovoorts. Het is rommel-wetenschap.

    1. Er staat een documentaire-video op het internet genaamd “AETHEREAL – The Battle for Heaven and Earth (Biblical Cosmology Documentary)”; de auteur is een protestant en ik ben het uiteraard niet eens met de godslasterlijke anti-katholieke onzin in zijn video, maar hij geeft fragmenten van “wetenschappers” die praten over hoe de partikelleer van het sciëntisme eigenlijk onderdeel van het judeo-kabbalisme (de Joodse magie-leer) van de Zohar is.

     “De Wetenschap” waar onwetenden zo een ontzag voor hebben is geen verzameling van feiten die door accurate observatie geïdentificeerd werden, maar is een corpus van leringen uit een pantheïstisch metafysisch wereldbeeld dat het esoterisme van het oud heidendom synthetiseert en dat tegenstrijdig is met het wereldbeeld van het Boek van Genesis. Het gaat hier dus werkelijk om een luciferiaans, gnostisch wereldbeeld waarmee strijd gevoerd wordt tegen het christelijk wereldbeeld; daarom wordt er vanuit die sciëntistische hoek zoveel activisme gevoerd tegen het Christendom (Richard Dawkins etc.).

 4. De paus-emeritus had blijkbaar ook niet veel moeite met pedofilie in de kerk?

 5. toen hij aartsbisschop van Munchen was heeft hij het seksueel misbruik ook met de mantel der ‘liefde bedekt. Het is het makkelijkste te zeggen dat je van niets wist!

 6. In meerdere verschijningen heeft Maria gezegd dat de zonde van sexualiteit de meest voorkomende zonde is. Daarom moeten we opkomen tegen het socialistische modernisme dat alle vormen van genot nadrukkelijk promoot.

  1. ‘De zonde van de seksualiteit’? Alle vormen van genot, daar moeten we tegen opkomen? Ik hoop, Eric, dat je nog veel verschijningen van Maria mag krijgen, maar val daar de gewone mensen niet mee lastig.

  2. En als u het dan toch over de ‘geschiedenis’ wilt hebben, meneer Derks. Maria had meerdere kinderen: Jakobus, Joses, Simon en Judas. Dat staat ook in de bijbel. Die ik vaak en langer dan u kunt vermoeden heb gelezen. Ze was een jodin uit een gebied waarin vrouwen doorgaans niet slank en groot waren en geen lang blond haar hadden. Raar dat ze in onze contreien altijd zo verschijnt. Het gaat hier allemaal over symboliek en beleving. Niets mis mee. Als bepaalde pastoors mensen nog willen wijsmaken dat Jezus echt lammen deed wandelen of blinden deed zien, so be it. Maar ruim 50 jaar geleden werd al op de seminaries onderwezen dat we de teksten naar betekenis moesten interpreteren. Niet letterlijk. Maar waarom dat niet letterlijk mogen nemen ineens stopte bij de ‘verrijzenis’ , dat werd er dan weer niet bij gezegd. De zingeving vanuit het christendom heeft zijn beste tijd gehad, behalve in een paar achtergestelde gebieden. Mensen die echt bekommerd zijn om hun medemensen vind je bij Joden, islamieten, en tutti quanti, maar niet bij fanatici.

   1. De Broeders des Heren waren neven van Christus, geen zonen van de H. Maagd. En het raciaal type van de Israëlieten was blank; de Semitische volkeren in het Midden-Oosten zijn heden donkerder door raciale vermenging met het negroïde ras.

    Dat er mirakelen plaatsgevonden hebben in de context van het Christendom is een historisch feit; de mirakelen waren zo veelvuldig en openbaar dat zelfs de heidenen de feiten erkenden, maar zij schreven hen godslasterlijk toe aan hekserij.

    U brengt weeral dezelfde slogans die reeds zo dikwijls weerlegd geweest zijn; het soort van dingen die u hier rondstrooit krijgen katholieken voortdurend te horen in de wereld; het is komisch dat u lijkt te denken daar een soort van punt mee te scoren.

    1. Het feit dat u beweert dat de mirakels ‘een historisch feit’ zijn, is niet voldoende als feitelijk historisch bewijs. Een gelovige overtuiging is geen argument bij het historisch onderzoek. Overigens vind ik uw raciale beschouwingen eerder beangstigend.

     1. In de eerste eeuwen van de Kerk van Rome geschiedden er voortdurend mirakelen; de feiten werden zelfs door de heidenen niet betwist omdat zij zo openbaar en veelvuldig waren; zij geschiedden zelfs in de arena voor een publiek van Romeinen. Het historisch feit van mirakelen in die tijden is zekerder dan het historisch bestaan van bepaalde personen uit de algemene geschiedenis, maar hun bestaan zie ik u hier niet ontkennen; dat is zo omdat u hun bestaan niet beschouwd als in de weg staande van uw subversieve agenda; het is het Christendom dat u weg wilt. Allemaal zo doorzichtig, Frank Dierickx.

      U kunt het historisch feit van mirakelen in de geschiedenis niet ontkennen zonder de mogelijkheid zelf tot geschiedschrijving aan te vallen.

      Gedurende de eerste eeuwen sinds de Hemelvaart van de Godmens kwamen de charismata zoveel voor bij christenen omdat de heilige Kerk op een korte tijd in geheel het Romeins Rijk welgevestigd moest zijn; dat was de wil van de Goddelijke Voorzienigheid. Sinds de bekering van Constantijn is de veelvuldigheid van mirakelen dan ook geminderd, maar zelfs dan zijn er nog steeds mirakelen blijven geschieden doorheen de eeuwen. Sint Franciscus Xaverius was nog een wonderdoener, maar die heilige was dan ook bekeringswerk aan het doen in een nog heidens werelddeel; daarom ook deden de heilige bisschoppen die onze contreien bekeerden mirakelen, want onze voorvaderen waren toen nog heidens en waren geen gedoopte apostaten zoals de hedendaagse goddelozen in Europa zijn die afgewezen hebben wat zij gekend hebben.

  3. Een blinde kan zien dat de economie in elkaar aan het storten is. De al of niet ware of geplande pandemie is hard bezig met alles en iedereen tot werkeloosheid te brengen. Vermits er geen echte landbouwers meer bestaan zullen duizenden sterven door gebrek aan voedsel. Hetgeen Maria zegt is altijd sterk onderbouwd. Op geen enkele wijze zal er nog enigerlei genot te beleven zijn, erger zelfs, mensen zullen zeer binnenkort vechten voor voedsel. Het is te laat om socialisme, modernisme en hedonisme nog terug in het gareel te krijgen. Dit betekent tevens het voorlopige einde van de barmhartigheid van God, nog slechts gerechtigheid gedurende een vastgesteld aantal jaren. Zo werd het herhaaldelijk gezegd en geschreven en zo zal het gebeuren.

     1. Zo’n atheïst als hierboven, beste Eric, ze weten niet wat ze doen, noch wat er echt gebeurd is. Zij ageren emotioneel en uit kwaadaardigheid, vol van haat tegen het Christendom. Ook realiseren die salon atheïsten zich niet, veelal vrijmetselaars, dat de grootste misdadigers en de allergrootste moordenaars ooit, zoals o.a. de joden Stalin, Hitler, Churchill, Kaganovitch, Kroetchov, Roosevelt, ook tot de relatief kleine club atheïsten behoren, en dat de meesten door geweld om het leven zijn gekomen. De laatste pleegde zelfmoord met zijn jachtgeweer, voorjaar 1945.

      Als het om kennis over de Openbaring gaat, beste Eric, salon atheïsten pikken eruit wat van hun gading is, soms totaal vals (zie hierboven) en leggen ter zijde de historische feitelijkheid van de 4 Evangelisten. Hun getuigenissen zijn op Schrift gesteld, totaal onafhankelijk van elkaar, qua tijd en plaats, maar komen wel overeen.

      De Evangelies brengen weer andere getuigenissen voor het voetlicht, zoals b.v. die van St. Petrus over “de joden die de Leidsman ten leve hebben gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen” (Hand. 3 : 15, en op andere plaatsen in de Handelingen), of die van de “ongelovige” St. Thomas. Juist door Thomas aanvankelijke scepsis en ontkennende vraagstelling, en vervolgens zijn bevestiging, lijfelijk geconfronteerd met de uit de dood verrezen Heer, J-Christus, bevestigt ten overvloede Zijn Verrijzenis met Pasen.
      Hij is uit de doden opgestaan. Velen hebben daarvan getuigenis afgelegd, in alle Evangelies. Dit zijn enkele voorbeelden van historische zekerheid.

      Onze salon atheïst hierboven, met de dikke .:. nek, is de zoveelste in de rij, die in alle eeuwen getracht hebben de historiciteit van de Openbaring te ontkrachten, en daarmee het ultieme bewijs van de Goddelijkheid van Christus, en Zijn Verrijzenis uit de doden met Pasen.

      Wij zijn de dragers van meer dan 2000 jr. echte geschiedenis, salon atheïsten daarentegen, dateren slechts van 1717, toen de leugen werd geïnstitutionaliseerd en de eerste vrijmetselaar loge werd opgericht in Londen, door twee dominees, Desalguillers (+1744) en James Anderson (+1739). Zij en hun .:. adepten, zijn de moderne kinderen van de duisternis, zij verdragen het echte Licht niet, zij draaien alles om en noemen Lucifer licht. Het Christelijke Licht is “Obscurantisme” van “fanatici.”
      Laat hem terzijde liggen, beste Eric, zolang de redactie zijn gal hier tolereert, op dit voortreffelijke katholieke Forum.

      1. Dit voortreffelijke forum laat ook steeds uw leugens toe. Waarom zou de redactie dan in moeten grijpen?
       Waarom wil je anderen de mond snoeren? Wil je lekker met je eigen clubje in de onzin blijven wrijven?

       1. juuls,

        Respect voor de mensen is een goed iets.
        Wanneer heer van Rooyen volgens u een fout maakt, dan wijst u hem daar op. Gemeenplaatsen heb ik het land aan. We zijn hier niet op de kleuterschool.

     2. @ Jules van Rooyen,
      het is onverdraaglijk om aan te zien hoe zovelen verblind zijn en het is niet mijn persoonlijke taak hen te veroordelen.
      Zij zijn als wilde zielen, ver verwijderd van natuurlijke geestelijke kennis.

      Het is een beetje als met de wilde katten die altijd in de nabijheid van vroegere echte boerderijen verbleven. Het volstaat iedere dag op vaste tijd een klein bakje met een klein schepje melk of een hapje vis te plaatsen en dan merkt men dat het beestje begrijpt dat het menens is, niet alleen om ‘iets’ te krijgen maar wel echt goed voedsel.

      Dat mag men nooit achterwege laten met verwilderde mensenzielen.

      Zelf heb ik op dit Katholiek Forum veel bijgeleerd na vele jaren misleid te zijn en ik gun iedereen van harte het allerbeste geestelijk voedsel dat tijdelijk nauwelijks nog ergens te vinden is.

      1. eric-b-l

       Dat het u verdriet doet, begrijp ik. Maar het is een moeilijk iets wanneer mensen de basis missen. Katholieken zijn soms/vaak voorzien van een geestelijke basis.
       Maar dat is voor u des te meer reden de mensen op het spoor te zetten in plaats van de jeremiëren.

       De hebbende kunnen de niet-hebbende leren. Dat is een schone taak. Alhoewel, iets dat er met de paplepel ingedaan is is lastig later bij te leren. Maar geduld is een schone zaak.

 7. @Frank Dierickx : Als je niet gelooft en dat is gelukkig nog je recht, wat zit je hier dan nog te doen? De evolutietheorie is geen bewezen theorie. We weten zelfs nog niet of een mens uit een aap is geëvolueerd. De biologie leert ons dat alles is geëvolueerd en niet geschapen. En Darwin heeft nooit beweerd dat we van apen afstammen, dat hebben zijn leerlingen gedaan. De aarde is inderdaad ongeveer 5 miljard jaar oud, en de zon die een ster is ook, en ooit komt daar een einde aan, en de gewijde schrijvers wisten dat ook, maar gij leest nooit de bijbel, dus kun je het niet weten. Men kan God niet bewijzen, dus de wetenschap is daar niet in geïnteresseerd en uit wat is God dan opgebouwd,? En omdat we dat niet weten bestaat God niet. Is dat niet wat kort door de bocht? Ik zelf heb aardwetenschappen gevolgd en ik weet hoe de evolutie van de aarde is ontstaan. Wat bestond er voor de oerknal? Dat weten we niet. Maar we weten wel, op een goede dag zal ook het universum ophouden te bestaan. Wat is eeuwig leven. Zo’n 13 miljard jaar geleden ontstond het universum ook dat is een eeuwigheid. We kunnen God niet uitsluiten over het ontstaan van het leven, want dat zelfs weten we niet echt!

  1. U heeft volkomen gelijk, Willy. Ons menselijk verstand is vooralsnog veel te klein om de onmeetbare grootsheid van het heelal te snappen. Hoe meer we zoeken, des te meer vinden we en des te meer nieuwe vragen komen er op ons af. Dat zadelt onze soort op met een gigantische frustratie. Met een ‘we weten het niet’ kan een mens blijkbaar moeilijk leven. Dan maar een God creëren, die alles weet en alles kan en aan iedereen zegt hoe hij moet denken en leven. En dan die God gebruiken om anderen te verketteren, te vernederen, hun het bestaan te ontzeggen en naar de hel te wensen. Mijn god!

 8. @Frank Dierickx,
  U briest als een woedende leeuw.
  Ik heb nérgens(!!!) gelezen, dat Willy iemand verkettert/vernedert en/of iemand naar de hel verwijst.

  Trouwens, als God niet bestaat, dan bestaat de hel óók niet. Waar maakt U zich dan druk om?

  1. Derks, ik bries nooit en ik ben niet woedend. Scrol eens door dit forum en lees eens wat LGBTQ-mensen hier in naam van uw God al allemaal te lezen hebben gekregen. De hel bestaat trouwens wel degelijk, maar dan hier op aarde. In hele delen van de wereld. En daar hebben alle mogelijke godsdiensten nog niet veel aan veranderd, integendeel. Fijne dag verder.

 9. @Frank Dierickx,
  Allereerst bedankt voor Uw antwoord. (Ik had al geen antwoord verwacht.)

  Inzake LGBTQ-mensen: Daarover gaat dit artikel niet. Blijf dus a.u.b. bij de les:

  Ik heb nérgens(!!!) gelezen, dat Willy iemand verkettert/vernedert en/of iemand naar de hel verwijst.

 10. @Frank Dierickx,
  De geestelijke wereld is de ware wereld en in de hel worden de geestelijk dode zielen verzameld, ver verwijderd van de barmhartigheid van God de Vader.

  Geestelijk dood betekent dat zij het Licht van Christus niet aanvaarden en daarom innerlijk duister blijven. Het licht van Lucifer is een duister licht, zoals de maan duister is t.o.v. de zon.
  Wie Jezus niet aanvaardt blijft innerlijk duister en leeft dus onder het oordeel, onder de toorn van God.

  De aarde is ter tijdelijke loutering en beproeving.
  Wie Jezus volgt leeft niet meer onder het oordeel maar krijgt meer en meer innerlijk Leven en ontvangt zegen na zegen naargelang men God gehoorzaamt.

  Het ontvangen van geestelijke geschenken is een reden tot grote innerlijke vreugde.
  Dat is wat gelovigen trekt en drijft en dat U helaas onbekend is.

  1. Helaas voor velen, Christus waarschuwde : “zij zullen vallen als bladeren van de bomen”, en “wie niet vòòr Mij is, is tegen mij”, zijn de uitgangspunten in de wereld die heidens geworden is. Die paradox, beste Eric, kunt U niet over het hoofd zien. U bent nog te optimistisch. U schrijft te passief. Elkeen die Christus niet aanvaardt, roept bovenstaande waarschuwingen van Christus over zich af. Stap twee is, het vervolgen in wat voor mate dan ook van Christenen. Die .:. diknek hierboven moeten wij zeer serieus nemen. Zijn .:. soortgenomen regeren de wereld die heidens geworden is, als gevolg van dat vervloekte Vat 2 concilie (1965), en het afschaffen van de Traditie, liturgisch, devotioneel en theologisch. Wij Christenen, de kleine rest, moeten daarmee leven. Wij bevinden ons in een permanente staat van oorlog. En dat wordt alleen maar erger.

  2. Beste Jules,
   Verscheidene jaren verbleef hier bij mij een man die zware psychische problemen onderging. Zelden ging hij naar een mis omdat hij geboren na 1954 niet kon weten wat godsdienst werkelijk inhoudt.

   De eerste twee jaren mocht ik hem met het grootste geduld slechts af en toe een klein paplepeltje kennis toedienen en dat deed ik altijd met groot optimisme want ieder hapje heeft waarde.

   Geduld gaat hand in hand met de grootheid van het harte-lijden van Jezus en als Katholiek ook van Maria.
   Wanneer je dat beseft, en dat besef heb ik te danken aan hippie-protestanten anno 1976, dan verschaft het je tegelijkertijd een grote vreugde een klein zieltje te mogen voeden met zelfs het geringste kleine hapje.

   Geleidelijk aan kon ik hem heel kort en bondig over Mariaverschijningen vertellen en hoe Jezus mensen genas. Uiteindelijk is hij echt beginnen bidden. Binnen enkele maanden kreeg hij zijn eerste geestelijk geschenk. Hij was zo blij en ik uiteraard ook. Van toen af ging hij zo veel mogelijk naar de mis en verscheidene gebedsgroepen. Zijn voormalige psychische problemen zijn volledig in de vergetelheid geraakt en hij woont nu weer in zijn eigen huis.

   Geduld en Optimisme baren Levendig Enthousiasme bij beide partijen!

   Besef dus a.u.b. dat iedere vreemde ziel die hier op het KF terechtkomt gezonden is door haar engelbewaarder — dit leerde ik van Protestanten! — en dat we niet mogen schelden.

   Met vers ontkiemende plantjes moet men altijd opportuun handelen ondervond ik na jarenlang kiempjes van een geurige plant te hebben zien afsterven en dit jaar geniet ik voor het eerst van een sterk opgroeiend volledig ontkiemd plantje dat volgend jaar heerlijk zal geuren.

   Is het een toeval dat in de donkerste tijden een extreem opportune paus op Petrus’ Stoel zit?
   Want hij zorgt ervoor dat binnenkort overal ter wereld mensen ernstig zullen beseffen dat de Traditionele RKK de enige en meest waarschtige Kerk is, ook als hij het zelf met de dood door moord zal moeten bekopen. Want hij heeft zichzelf niet geschapen, hij is slechts een instrument.

 11. @Frank Dierickx: Bedankt voor je reactie. Volgens een gangbare theorie heeft de mens door verzonnen verhalen te vertellen God uitgevonden om de eenvoudige reden, de mens is een sterveling en hij heeft daar geen verklaring voor dus vindt hij God uit? Maar ook die redenatie is kort door de bocht. Een mens kan niets weten over God dan alleen door openbaring. En dat is nu juist wat Mozes beweerde, God liet zich zien aan de mens, hij openbaarde zichzelf. Dit zijn geen verzonnen verhalen. Dus de kennis over God kan alleen maar door openbaring. God die zich kenbaar maakt. Jezus kon tot de menigte zeggen ‘ wie mij ziet, heeft God gezien’. De joden zullen later Jezus verwerpen omdat hij hun niet bevrijde met geweld van de Romeinen. En door Jezus leer is het latere christendom ontstaan met vallen en opstaan want zo zijn mensen onvolmaakt die in alles tekort schieten. De hoogmoed van de mens is juist dat hij God verwerpt zonder duidelijke bewijzen hiervoor. En dat kunnen we reeds lezen in het begin van de bijbel. Het Jodendom bracht het christendom voort en indirect de Islam. Deze laatste godsdienst verwierp juist als de Joden Jezus en zeiden God heeft geen Zoon. En deze laatste godsdienst is inderdaad meer een verzonnen verhaal.

  1. Willy, het is niet omdat je nooit kunt bewijzen dat iets niet bestaat, dat automatisch bewezen is dat het dan wel moet bestaan. Die ‘openbaring’ – het Woord van God – blijft sowieso de achillespees van de christelijke godsdiensten. Maar ik gun u van harte uw geloof, echt waar. Zolang daar maar geen consequenties aan verbonden worden voor de mensen die daar niet in geloven.

   1. Frank Dierickx

    Voor mij is het geen geloof, maar een diep geestelijke dimensie, die het leven een kleur geeft die bijna niet te beschrijven is, maar wel te beleven. Men ziet a.h.w. ‘het Woord’ in het leven en het is levend.

    Laten we het niet teveel proberen te rationaliseren. Liefde is ook zoiets. Daar kan met niet over praten, maar het zeer fijn om te leven of te krijgen.

 12. @Frank Dierickx,
  Uw laatste reactie is hetzelfde als: Ik heb geleerd om aan de rechterkant van de weg te rijden en dat BLIJF ik doen … ook als ik in Engeland rijd.

 13. @Frank Dierickx,
  Aanvulling op mijn reactie van 22 januari 2022 om 18.02 uur:
  En of U nu wil of niet, dan krijgt U automatisch (bijna vól – automatisch) een ongeval.

 14. Wij gaan daar niet in mee, beste Willy, de .:. diknek praat als een slang, om U te overhalen te capituleren. Tegenover figuren van dit atheïstische kaliber, is er maar één antwoord, verzet, wij tegen hen, een onbeduidend clubje atheïsten, een kleine minderheid, meestal .:. neo-communisten, met de grote bek van modernisten. Maar die tijd is voorbij. De jaren 1960, inclusief die van dat vervloekte judeo-maçonnieke Vat. 2 concilie, zijn achterhaald. De Traditie vormt de snelst groeiende tak van de Christenheid en de Kerk van altijd.

 15. @Frank Dierickx,
  Dit was ik nog vergeten: U heeft ’n bijbel gelezen van de Jehova-getuigen. Daarin staat zulke onzin van de zogenaamde broers van Jezus vermeld.
  In dié tijd was er nog geen ander woord voor: neef/nicht/achterneef/achternicht.
  Die werden gewoon broer of zus genoemd.

  Dit is hetzelfde in de HUIDIGE tijd: ’n neef/nicht kan ’n kind zijn van je broer/zus maar kan óók iemand zijn met dezelfde betovergrootmoeder zijn.

   1. Katholieken zijn geen “sola scriptura”-protestanten, Frank Dierickx; de traditionele Latijnse Vulgaat is door het Algemeen Concilie van Trente onherroepelijk, vanuit de hoogste uitoefening van het kerkelijk gezag, onfeilbaar als zijnde een authentieke versie van de H. Schrift gedefinieerd. Volgens de katholieke doctrine weten we via het leergezag van de katholieke Kerk wat de echte H. Schrift is en wat niet.

    Het feit dat u zo een “hoeveel bijbels”-vraag stelt aan katholieken toont uw onwetendheid; dat u zich slim acht en hier met een torenhoge arrogantie komt schrijven tegen iets waar u duidelijk weinig kennis over heeft is typerend voor velen van uw generatie, een generatie die opgegroeid is met slogans in plaats van met onderrichting.

    1. De ene keer komt u met bedenkelijke ‘historische zekerheden’, en wanneer het u niet uitkomt zwaait u met gezagsargumenten. Net zoals u onfeilbaar gezag toekent aan het Concilie van Trente, maar Vaticanum II is dan weer – in de ogen van de meesten hier – een foute boel geweest.

     1. Uw “hoeveel bijbels”-vraag is een tegenwerping die tegen protestanten gehanteerd wordt, niet tegen katholieken. Katholieken erkennen een kerkelijk leergezag en de onfeilbaarheid van dat leergezag is onderdeel van de Goddelijke Openbaring, id est, het is een christelijk dogma. Dat het gezag van de katholieke Kerk authentiek is wordt bewezen door het historisch feit van mirakelen ten gunste van dat gezag, de vervulling van de bijbelse profetieën en de bovennatuurlijke kracht die een christen in staat stelt om met bovennatuurlijke, absolute zekerheid de dogmatische leer van de katholieke Kerk te geloven en te belijden.

      Frank Dierickx: “Net zoals u onfeilbaar gezag toekent aan het Concilie van Trente, maar Vaticanum II is dan weer – in de ogen van de meesten hier – een foute boel geweest.”

      In het Concilie van Trente werd ex cathedra gedefinieerd, in het Tweede Concilie van het Vaticaan niet. Nogmaals, Frank Dierickx, onwetendheid en arrogantie.

      1. Dogma’s, mirakels en vervulling van profetieën. Daaruit moet blijken dat het Roomse Katholieke Geloof het enige ware geloof is. Tja, dan zijn wij alvast volledig uitgepraat. Fijne zondag nog.

       1. Mirakelen tonen inderdaad de goddelijke institutie van de katholieke Kerk aan; het is niet moeilijk om dat te verstaan. En, ja, de vervulling van de bijbelse profetieën bewijzen ook die goddelijke institutie. Volgens de Profeet Daniël moest Christus geboren worden in de tijd van de Romeinen, want het Romeins Rijk was het Vierde Wereldrijk uit de Profetie van Daniël; de drie vorige waren het Assyrisch Rijk, het Rijk van de Meden en Perzen en het Helleens Rijk van Alexander. De Judeeërs wisten dit en dat het verschijnen van de Messias dus nabij was; de Romeinen zeiden dat volgens de priesterlijke geschriften van Jerusalem er in hun tijd mannen uit Judea gingen opstaan die de mensenwereld gingen veroveren.

        In die Romeinse tijd werd de Heer Jezus Christus geboren in Bethlehem Efrata, zoals de Profeet Micheas voorzegd had, en Hij deed mirakelen om aan te tonen dat Hij de Messias was. Zijn heilige apostelen en hun opvolgers hebben veelvuldige, openbare mirakelen gedaan en zo heeft de Kerk zich miraculeus op korte tijd verspreid en sterk gevestigd doorheen een vijandig Romeins Rijk, zonder wapenen en met een leer die aanhangers aanspoort tot ascese en zelfverloochening. Dat is, ja, miraculeus en bewijst de authenticiteit van de katholieke godsdienst.

  1. P. Derks: “Die werden gewoon broer of zus genoemd.”

   Hilarisch hoe Frank Dierickx door een lens van moderne taalconventies kijkt naar een tekst uit de oudheid en vervolgens denkt dat hij een intelligent argument gemaakt heeft. Neven werden inderdaad “broeders” genoemd bij de Israëlieten in de oudheid.

    1. Neef en zoon van dezelfde moeder werden bij het Huis van Israël beiden “broeders” genoemd; het punt is dus dat men bij teksten uit de oudheid naar de context moet kijken en, in het geval van teksten uit de Hebreeuwse cultuur, oude Semitische taalgebruiken in gedachten moet houden. De H. Schrift moet men volgens de exegese van de heilige kerkvaders verstaan en niet interpreteren volgens eigen, private meningen die daarmee tegenstrijdig zijn.

     Ten tijde van het Oud Verbond lag de H. Schrift in de handen van priesters ter uitlegging; in deze dagen van het Nieuw Verbond is dat ook zo; het is de door God gewilde orde. Welnu, de perpetuele maagdelijkheid van de Moeder Gods, Maria, is een dogma dat de heilige vaders beleden; u denkt toch zeker niet dat die kerkvaders nooit over de Broeders des Heren gelezen hadden? Zijzelf hebben de overlevering doorgegeven dat Sint Jacobus, de neef van Christus, één van de genoemde “broeders”, de eerste Bisschop van Jerusalem geworden is; daarom ook wordt de Syrische liturgische traditie, die teruggaat tot de Liturgie van de Apostelen te Jerusalem, naar Sint Jacobus genoemd.

 16. @allen : Het klopt volledig dat in Jezus tijd elke Jood een broeder of zuster was. Je kunt ook niet bewijzen dat Jezus nog broers en zussen had omdat het woord in het Hebreeuws van toen niet bestond, ook niet in het Aramees. Een neef of nicht was ook een broeder of zuster. Wat Frank betreft die wil bewijzen, harde bewijzen, het probleem is dat de evolutietheorie geen bewezen feit is en het creationisme ook niet. Dus bestaat God niet. Als ik voetballers op het veld zie komen dan maken velen een kruisteken en kijken naar omhoog, in uw geval zijn dat allemaal debielen? Je hebt respect dat ik geloof? Maar je vindt mij maar een onnozele debiel die geloof nodig heeft om mijn leven zin te geven? Het is juist dat je gaat geloven in Jezus dat de miserie begint. ik geloof dus niet omdat het mij goed zou uitkomen. Geloven brengt in deze tijd juist allerlei problemen met zich mee. Onderzoekt alles is goed en begint met de bijbel te lezen. En je zegt gewoon hardop; God ik geloof wel niet in jou, maar laat eens zien dat ik mij vergis, en wie weet???

  1. Dit Forum is geen luchthaven (hoewel), dus ik moet mijn vertrek niet aankondigen.
   Toch hou ik het hier voor bekeken, Willy.
   Omdat ik mensen zoals u geen enkel kwaad wil doen. En ik kan mij niet herinneren u ooit debiel te hebben genoemd.
   En omdat het mij almaar duidelijker wordt dat het volstrekt zinloos is om kritische vragen te stellen aan de fanatici.
   Vriendelijke groet.

   1. Frank Dierickx

    Mag ik u er op wijzen dat ik uw bijdragen gaarne lees?
    Uw commentaren zijn van een bijzonder licht en klank. En ik proef geen negativiteit erin.
    Elk bijdrage is een vervolmaking van de aspecten van de waarneming van het zijn en de beleving daarvan. Ieder op zijn wijze.

 17. @Frank Dierickx: Je hebt me nooit een debiel genoemd, het was gewoon maar een denkwijze van mij, sorry daarvoor, dit was niet te bedoeling. Ik zou het jammer vinden dat je deze forum verlaat. Kritisch zijn heb ik geleerd op de unief. Het is totaal niet zinloos om kritische vragen te stellen, dat houdt mij scherp. En je hebt een punt als je zou stellen dat sommige gelovigen wat conservatiever zijn in hun geloofsopvattingen en geen andere meningen zouden aannemen. Alleen een zot veranderd niet van gedachte. Dat gegeven geldt voor ons allen. Ook ik wil geen enkel mens kwaad aan doen, het ga je goed.

 18. @Frank Dierickx,
  Nu U de deskundige(!) antwoorden niet bevallen, trekt U zich terug.
  Dat is prima, maar U dient zich bij Uzélf te rade gaan of U (nog) gelooft.

  Geloven = voor waar aannemen, terwijl HÉT bewijs ontbreekt.

  1. Met jou ben ik ook klaar, meneer Derks. Geloven zonder bewijzen brengt ons ver, dezer tijden. Trump is eigenlijk nog president, homeopathie werkt, vliegende schotels bestaan en de hele wereld is tegen ons, in één groot complot. PS. De islam was slimmer. Die verboden om hun god af te beelden. Die wisten dat hun god niet vatbaar was in beeldjes en mirakels. En theologisch snapten ze meteen dat god geen zoon KON hebben gekregen, omdat die dan vooraf niet volmaakt was. Nu gij? Ik zal jouw woedende reactie nog wel lezen, maar niet meer antwoorden, ondanks jouw ongetwijfeld zéér deskundige repliek. Voor jou ook nog een fijne zondag. En zoals Willy zei: het ga je goed.

   1. “Homeopathie” en vliegende schotels, dat zijn dingen uit uw esoteristisch, darwinistisch, copernicaans kamp, Frank Dierickx, niet uit het kamp van het Boek Genesis.

    En wat de “islam” betreft, een valse religie volgens dewelke kamelenpis drinken gezond is: Laat mij niet lachen. Met die religie dweept u dan weer; het toont aan hoezeer u in de greep van de gevestigde media-opinie bent en dus een zwakke geest bent. U volgt simpelweg het hypnotiserend narratief van uw televisie. En de mohammedanen zijn niet van uw soort van “agnostici” hoor, Frank Dierickx; die snijden uw hoofd eraf als u uw standpunten in hun moskeeën gaat verkondigen.

    Katholieken pretenderen niet de goddelijke natuur te kunnen afbeelden; katholieke beeltenissen zijn verwijzingen naar God, niet de Godheid Zelf. En uiteraard kan God mirakelen doen; de schepping van de aarde waar wij op wandelen was ook een mirakel. De Auteur van de aardse natuur heeft macht over diezelfde natuur. Rationalisten draaien rond in een achterlijk cirkeldenken; hun “geschiedschrijvers” knippen irrationeel de veelvuldige mirakelen uit de geschiedenis bij het schrijven van hun boeken omdat volgens hen geen mirakelen kunnen bestaan, en vervolgens verwijzen andere rationalisten naar die “geschiedenisboeken” met de bedoeling daarmee te “bewijzen” dat mirakelen niet bestaan.

    De Drievuldigheidsleer van de katholieke Kerk betekent dat God in alle eeuwigheid Drievuldig was; de Zoon is dus even eeuwig als de Vader en is niet achteraf binnen een bepaalde aardse tijd ontstaan. Katholieken zijn geen arianisten. God is Drie Personen en tegelijkertijd Eén Goddelijke Substantie, Eén Goddelijke Wezenheid.

    Wat uw praat van “ik pak mijn speelgoed en ga elders spelen” betreft; u toont daar simpelweg uw onmacht mee, want u meende in uw waanzin dat uw samenschraapsel van oude slogans van het gepopulariseerd atheïsme uit de jaren zeventig superieur was aan het christelijk monotheïsme en bent nu boos omdat u hier ziet dat die gemakkelijk weerlegd worden.

    1. “Vliegende schotels” bedoel ik in de zin van voertuigen van “ruimtewezens”. Duivels hebben in hun demonisch bedrog mensen “vliegende schotels” doen zien of de maçonnieke cryptocraten hadden verborgen technologie die dergelijke “vliegende schotels” inhield.

     Maar mijn punt is dus dat “ruimtewezens” onderdeel zijn van het copernicaans wereldbeeld, en niet van het wereldbeeld van het Boek Genesis. Het zijn darwinisten en copernicanen die aan “ruimtewezens” geloven.

  2. Doet u toch niet zoveel, heer Derks. Ga toch eens in op de argumenten en laat die persoonlijke dingetjes toch? En het is ‘u’ en geen U.

   En uw definitie is ook al gezocht, vind ik. Het bewijs is er wellicht heus wel. Maar daar schrijf ik liever niet over. Dat ‘leef’ je. Dat is een ‘geschenk’.

 19. @frank dierickx, (Ik kan natuurlijk óók wat U zeer welbewust doet),
  Een vreemdeling (en dat zijn wij allemáál tenslotte) die God háát, daar kan IK niéts aan veranderen.

 20. @frank dierickx (Sorry, maar mijn hoofdlettertoets weigert plotseling bij Uw naam),
  Ik heb het idee dat U van adel bent (want U bent fatsoenlijk opgevoed + met een goede secretariële opleiding), maar intussen verstoten bent door Uw familie.

  Mocht ik gelijk hebben: probeer U ÉCHT te verplaatsen in hún functie (en met hún beperkingen).
  Ál Uw familieleden hebben (net zoals Uzelf) één of meerdere slechte (+ goede) eigenschappen overgenomen; de slechte eigenschappen kunnen zij uitsluitend en alleen zéér welbewust overwinnen.
  Gun hen die tijd (al zou U dit veel tandenknarsen kosten). Met gebed (+ ’n beetje geluk) verandert de houding naar elkaar ten goede.

 21. Met bekvechten kan men niemand bekeren,
  een duivel kan men alleen terechtwijzen of verjagen met behulp van geestelijke kracht.
  Wel kan iedereen bidden voor de ongelovige tegenstrevers,
  en ook dat heeft effect.

  1. Eric,

   Ik heb gereageerd op Frank Dierickx omwille van mogelijke lezers. Onwetenden kunnen in de leugens verstrikt geraken die hij rondgestrooid heeft; mensen reeds zwak in hun geloof kunnen door zijn toedoen ten val komen. Dat er gereageerd werd tegen zijn godslasteringen sluit uiteraard niet uit dat men voor zijn bekering kan bidden, wat een goed werk is.

 22. @eric-b-l,
  Bidden voor iemand, die dat niet wil, heeft nul effect en heeft zelfs ’n averechts-effect.
  Bidden voor iemand, die daarom vráágt, kan effectvol zijn.

  1. P.Derks,
   Bidden betekent o.a. God’s barmhartigheid over iemand afsmeken. Laat het verder aan God over.

   Het zou ideaal zijn moest men God-vreemden of God-vijanden niets anders aanbieden dan devote overwegingen. Zij zouden dan weliswaar belachelijke of hatelijke dingen kunnen zeggen maar het heeft geen enkele zin daar op te reageren met andere dingen dan geestelijk voedzame dingen.

   Is zulk persoon echt halsstarrig dan wordt hij het wel beu en U mag er van verzekerd zijn dat U hun engelbewaarder steunt in diens geduldig werk aan dergelijke ziel omdat hij kan aangrijpen op de herinnering van Uw devote woorden om die ziel daarmee te achtervolgen.

   Indien dergelijke duistere ziel ook hatelijk reageert op de voorzichtige suggesties vanwege de engelbewaarder dan trekt hij kwade geesten aan. De gevolgen zijn voor hem.

   Ieder christen kan op een of andere wijze vervolgd worden, zoals Jezus aantoonde, maar U moet beseffen dat we nooit zwaarder worden beladen dan we aankunnen. God heeft alle zielen volledig onder controle. Iedereen leert lessen, iedereen!

 23. @eric-b-l,
  Werkelijk bedankt voor Uw aanmoedigende pogingen om te bidden voor momentele vijanden van God.
  Ik heb méér dan genoeg te bidden voor mijn eigen directe(!) familie.
  Zo ben ik nog de enige van de familie (zonder de geringste overdrijving) die ter kerke gaat.En dan te bedenken, dat mijn gehéle familie (inclusief ooms, tantes, neven en nichten) tot midden jaren ’60 (denk aan 2e vat. concilie) vroeger trouwe kerkgangers waren.
  Ja, dat concilie heeft zéér veel kapot/stuk gemaakt:
  Voorbeeld: Van ál mijn ooms en tantes is letterlijk niémand gescheiden Zonder enige overdrijving: plots begonnen mijn neven en nichten en véle kennissen na het 2e vat. concilie: met kerkverlating en echtscheidingen aan de lopende band.
  Het was alsof kerkverlating een of andere geheimzinnige en zeer ernstige geestesziekte betrof. Dit alles begon dus medio jaren ’60 (letterlijk metéén na 2e vat. concilie) en gaat door tm heden.

  Het frappante blijf ik vinden: het ging DIRECT financieel beter met de mensen, maar het ging geestelijk DIRECT achteruit.
  Daarom ben ik ervan overtuigd, dat de duivel de mensen verleidt om de kerk te verlaten en dit beloont middels geld, meteen gevolgd door seks. De vruchten van dit alles bestaan uit echtscheidingen en wantrouwen naar elkaar toe. (aan de vruchten herkent men de boom)

  1. Dankzij de VAII hoefden de mensen die doodongelukkig waren niet meer gedwongen bij elkaar te blijven. Eindelijk konden ze en durfden ze echtscheiding aan te vragen. Dat lag meer aan de tijdsgeest alswel aan de VAII. Mijnheer Pastoor was niet meer DIE almachtige.

   1. Het is door ontaarde mensen zoals u dat de beschaving verdwenen is in Europa; in de plaats ervan is er anarcho-tirannie die heerst via kudde-hypnose en financiële slavernij. Maar Juuls is blij dat mensen nu gesteund worden door priesters wanneer zij de cement blijven aandragen voor de verdere opbouw van een hel op aarde.

 24. @juuls,
  Als U gelijk zou hebben, zouden ál die famiieleden nu dólgelukkig moeten zijn.
  Echter, het tegendeel is waar: ze zijn intussen allemaal(!) wél dol maar het óngeluk straalt van hen af.

  1. Wat een onzin reactie Derks. Dat weet je zelf ook. Aan een scheiding gaat veel leed vooraf en ook achteraf. Zeker als er onschuldige betrokkenen zijn. Maar een dagelijkse marteling van ruzie en (soms) geweld is niemand te gunnen. Huwelijk en scheiding moeten geen supermarktproduct zijn. Maar waarom zou een vrouw getrouwd moeten blijven met de man die zijn eigen kinderen mishandelt/misbruikt?

   1. Wanneer een vader zijn vrouw en/of kinderen fysiek zwaar mishandelt hoeven die slachtoffers niet bij die vader te blijven wonen. De gehuwde vrouw blijft echter sacramenteel gehuwd met die man en mag geen andere man achternalopen.

    De meeste gevallen van vrouwen die hun mannen verlaten gebeuren echter niet in die context, en dat weet u zelf ook.

    Echtbreuk pleegt men uit zelfzucht en de kinderen zijn de slachtoffers ervan die de littekenen dragen van de breuk tussen hun ouders. Individualisten die echtbreuk verdedigen zijn geestelijk onvolwassen mensen die de res publica ontwrichten door de natuurorde aan te vallen volgens dewelke een samenleving moet ingericht zijn. Het natuurlijk gezin is essentieel voor de menselijke sociale orde en is een voertuig waardoor beschaving op stabiele wijze doorgegeven wordt naar volgende generaties. De vijanden van de Europese volkeren wisten wat zij deden toen zij het gezin aanvielen.

    Westerlingen hebben zich afgekeerd van de principes van zelfopoffering en zelfbeheersing en hun gebrek aan verantwoordelijkheidszin bedreigt volkeren met de ondergang. Katholieke theocratische sociale orde is de remedie.

    1. Theudmer,

     Kan men de mensen niet beter op de Bijbel wijzen? Daar kan men dan rustig zelf lezen wat er staat.
     Alleen het éne is reden tot een scheiding.
     Mattheus 5:32 Maar ík zeg u: Wie zich van zijne vrouw afscheidt, tenzij dan om overspel, die maakt, dat zij overspel doet; en wie ene gescheidene vrouw trouwt, die doet overspel.
     Mattheus 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.
     Zie ook marcus 10:
     https://bible.hispage.nl/index.php?searchmethod=0&searchtext=scheidbrief&book=41&v%5B%5D=1&v%5B%5D=2&v%5B%5D=3&v%5B%5D=4&v%5B%5D=9&chapter=10&searchon=1&from=0&lock2a=0&lock2b=0&lock3a=0&lock3b=0&lock4a=0&lock4b=0&lock5a=0&lock5b=0&options=0&language=0

     1. Of men gaat naar een priester met vragen. Die heeft er voor doorgeleerd. En weet dus veel beter waar wat staat, in welk verband, enzovoorts.

      Dit doet mij ook denken aan iets wat bijna niet te beschrijven is, het voorrecht van een fijne opvoeding en geestelijke oefening van de moraal. Dat is iets wat al gauw te aanmatigend klinkt, maar in wezen is een fijne gelovige zalige opvoeding niet onder woorden te brengen. Het is een, dimensie van het leven dat diepte, geluk, wijsheid en zulke dingen geeft. Maar dat klinkt zo aanmatigend, en zo bedoel ik het niet.
      Los van de soms negatieve aspecten van rotzakken die er óók in de kerk zijn! Overal heb je nare lui. Dus ook in de geschiedenis van onze Christelijke levenswijze.

      1. In deze tijd waarin scholen in de greep zijn van satanische oligarchie en geïnstrumentaliseerd worden ter kneding van kinderen tot gewillige slaven van het Oog van Horus is het nodig dat vaders zelf hun kinderen onderrichten en hen thuis houden, ver weg van de schoolsystemen. Een school kan immers het patriarchaal gezag van de huisvader niet vervangen, maar de vader delegeert slechts zijn gezag naar de leraren op school.

       Een exodus van christenen uit de bureaucratie van de republieken is noodzakelijk, want de onschuld der jeugd wordt er meedogenloos gecorrumpeerd. Te midden van een diabolische samenleving zoals de huidige moet men overgaan naar de Abraham-modus; de Patriarch Abraham onderrichtte namelijk zijn kinderen zelf, afgezonderd van de heidense wereld rondom hen. Men mag kinderen niet overleveren aan perverten in scholen die hun geesten bezoedelen met obsceniteiten zoals sodomisme en transgenderisme.

       1. Het is een onderwerp dat te weinig besproken wordt. Ouders leveren letterlijk hun kinderen over aan de duivels die hen willen vernietigen. Zo kan men geen bestendige weerstand opbouwen tegen de internationalistische vijand, want de jeugd is de toekomst.

       2. “Men mag kinderen niet overleveren aan perverten in scholen die hun geesten bezoedelen met obsceniteiten zoals sodomisme en transgenderisme.”

        Nee, dat mag men zeker niet. Dat vindt natuurlijk elk weldenkend mens, om eens een op deur te gebruiken.
        Een kinderzieltje kan maar een keer bedorven worden. Maar we leven nu eenmaal in dit verderfelijke systeem waar men gedwongen wordt mee te doen. De techniek zoals mobieltjes, computers, maar ook de bouwkunst et cetera zijn allemaal onderhevig aan de verdorven slechtheid. Maar het wordt ons allemaal opgedrongen door de zakkenvullers, mooipraters en machtswellustelingen.

        Hoe het zou moeten begrijp ik ook wel, maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Bovendien kan u of ik wel inzicht hebben in de situatie, maar als er niet geluisterd wordt door bijvoorbeeld de kinderen of de omgeving, omdat de autoriteit van de ouders bewust ondergraven wordt door het systeem en de mensen massaal gehersenspoeld worden is het lastig een eigen koers te varen.

        We hebben dus te maken met andere mensen die ook een eigen wil hebben en er voor kiezen mee te doen aan de ‘maatschappij’, omdat niemand graag ‘anders’ wil zijn.
        De psychologische oorlogsvoering is te sterk. Kijk alleen maar naar die verdraaide griep. Hoe men toch zoiets tot bizarre proporties verheft en de mensen van alles wijs maakt. Men gaat zelfs graag prikjes halen.

        1. herstel:
         Dat vindt natuurlijk elk weldenkend mens, om eens een OPEN deur te gebruiken. (bedoelde ik)

        2. Raphaël: “Bovendien kan u of ik wel inzicht hebben in de situatie, maar als er niet geluisterd wordt door bijvoorbeeld de kinderen of de omgeving, omdat de autoriteit van de ouders bewust ondergraven wordt door het systeem en de mensen massaal gehersenspoeld worden is het lastig een eigen koers te varen.”

         De rebellie van kinderen tegen het gezag van hun ouders wordt opgehitst door de slechte, egalitaristische filosofie die zij ingelepeld krijgen in de systeemscholen en door die televisies, apparaten van geraffineerde psychologische oorlogvoering, die, zoals vroeger de heidenen met hun “huisgoden” deden, op de voetstukken van de woonkamers staan. Ouders moeten de fragiele geesten van hun kinderen beschermen tegen die invloeden, en daartoe is het nuttig dat ouders die goede moraal willen elkaar vinden en netwerken van thuisonderwijs opbouwen. Het is niet goed hoe men heden verstrooid en geïsoleerd zit.

 25. @Juuls: Daarom zei Jezus: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen, en wat God bijeenbrengt mag of kan een mens niet scheiden. Jezus was voor het huwelijk ook al was hijzelf ongetrouwd. Wie het huwelijk afbreekt, breekt de wet van God af en staat niet in zijn genade. De grootste strijd tussen God en satan is juist het gezin. En jou opmerkingen spelen juist in de kaart van satan, hij wil alles kapot maken, dat is zijn doel.

 26. @juuls,
  Juist omdát ik uit ervaring spreek, zou U mij serieus moeten nemen.
  Het is écht niet zo, dat een vrouw tegenwoordig de scheiding aanvraagt vanwege mishandeling; de huidige vrouwen vragen echtscheiding aan, vanwege persoonlijk te verwachten financieel gewin.

 27. @ Raphaël, ( 28 januari 2022 om 23:08 )

  U beseft niet wat er gaande is.
  De hele nacht afwisselend slapend en sluimerend biddend leek het alsof ik in onze parochiekerk overnachtte, helemaal alleen en de deuren waren niet op slot. Ik had het gevoel dat ik moest daar blijven om te voorkomen dat vreemden zouden binnenkomen. Enkele keren wandelde ik naar de nabije dekenij van het afgeschafte dekenaat waar nu de niet-meer-deken als pastoor verblijft. Hij opende niet, hij is oud en misschien niet eens meer aanwezig. Zo ging dat uren lang in herhaling.

  Dit was geen heldere droom van boven maar vanwege een duistere geest die me met regelmaat tracht te doen twijfelen aan alles.

  U doet hetzelfde.

  Socialisme is nu de godsdienst. Paus en kardinalen bevestigen dit en wat zij samen met de media zeggen is de algemene wereldse waarheid.

  Verder is het mijn ervaring dat kleine verloren schaapjes wel nog terecht kunnen bij de weinige resterende gelovigen omdat God altijd met hen bezig is. Want het is in de eerste plaats God die allen begeleid en niemand verloren laat gaan.

  1. “U beseft niet wat er gaande is”?
   “U doet hetzelfde”?

   Ik geloof dat wij elkaar niet verstaan, beste eric-b-l.
   Breng ik u aan het twijfelen?
   Kunt u dus iets specifieker zijn in wat u bedoelt?

  2. @ Raphaël,
   U sprak over Katholieken “soms/vaak voorzien van een geestelijke basis”.

   Dat is niet meer zo. De geestelijke basis is weg.
   Het nu alomtegenwoordige socialisme heeft alle geestelijke beleving vernietigd en zelfs de bisschoppen zijn leerlingen van vrijmetselaar Danneels.

   Met geduld kan men alleen iets bereiken wanneer men een dagelijkse persoonlijke band heeft zoals in een commune of kloosterschool.
   Nu zien we dat het eindtijd-oordeel al begonnen is.
   Alleen door ingrijpen vanuit de hemel kunnen nog zielen gered worden.

   In alle tijden behoudt God Zich een kleine rest, ook heden. De velen die zich door het socialisme lieten verleiden worden zwaar gestraft.
   En het ergste moet nog komen.

   Alleen God kan nog enkele ‘wilde’ zielen naar ons zenden om bekeerd te worden.
   We zijn nu echt aan Jeremia toe.

 28. @eric-b-l,
  Blijkbaar bent U véél verder met bidden dan ik: “De hele nacht afwisselend slapend en sluimerend biddend.”
  Ik kan werkelijk niet die kracht opbrengen, omdat ik dan last krijg van de echtscheiding met álle gevolgen
  (zoals. wangedrag en vervolgens zelfmoord zoon).

  @eric-b-l, U heeft Uw geestelijk leven ver(!!!) in orde. Ga a.u.b. zo door.

  1. @ P.Derks,
   Enkele me bekende ouderlingen doen dat ook en het is eigenlijk vanzelfsprekend om ’s nachts de dikwijls verwarrende dromen te overwinnen met gedachten van waarheid en liefde voor waarheid want God is waarheid en altijd is er een duivel die er zich aan stoort want telkens ik inslaap borduurt hij verder op zijn misleidende inductie.

   Misschien is het voor introverte mensen gemakkelijker om innerlijk te bidden, niemand die daar uiterlijk iets van merkt. Innerlijk bidden is ook veel ruimer omdat de geest dan volle vrijheid heeft om zich te uiten.

   Sedert jaren merkte ik dat zowat alle ouderlingen een grote oogst aan frustraties verzamelden en dat hen dat dikwijls onverwacht overstelpt en dat anderen die nabij zijn dat gemakkelijk merken. Het is altijd beter om berouw te hebben, zelfs bij de geringste kleinigheidjes, berouw moet juist tot meer gebed aanzetten, daar moet men naar streven. God om vergiffenis vragen.

   Het is heel sterk aan te raden regelmatig de boetepsalmen in de bijbel te lezen. Koning David zat opgescheept met enorme frustraties. Het is ook een grote troost die U niet mag missen om te zien hoe koning David met zijn zielepijn handelt. Echt leerzaam.

 29. @eric-b-l,
  Bedankt voor Uw serieus antwoord.
  Momenteel heb ik veel last van alle echtscheidingsgevolgen door toedoen van ’n niét-deskundig revalidatie-arts (maar zich wél vóórdoet als deskundig arts),

  Maar … als ik die moeilijkheden ’n beetje overwonnen heb, zál ik die psalmen nogmaals goed bekijken.
  Het is al pakweg 20 jaar geleden (i.v.m. door mij gehouden kindernevendensten), dat ik die goed gelezen heb. Dat was dus een goede hint van U, waarvoor ik U hartelijk dank.

  Trouwens, ik weet pas sinds Uw laatste reacties (waarin U over ouderlingen praat), dat U waarschijnlijk protestant bent.

  Éen advies zou ik aan U willen meegeven: geef a.u.b. Maria de rol die haar toekomt.
  Zij was (+ IS) zelfs waardig om de moeder van Gods Énige Zoon te zijn. Hieruit volgt vól-automatisch, dat Maria zeer zeker ook waardig is om ónze liefhebbende Moeder te zijn.
  (En besef a.u.b., dat een échte moeder haar kinderen bijstaat in ÁLLE moelijkheden van het aardse bestaan.

  @eric-b-l, ik wens U van harte(!) goede devoties.

  1. @ P.Derks,
   Vooral de bekende psalm 51 is werkelijk bijzonder. Op youtube kunt U dat in het Latijn gezongen volgen.

   Een 85-jarige ouderling woont hier samen bij mij en wij bidden iedere avond samen de rozenkrans.

   In 1979 had ik voor de eerste keer in mijn leven een klein sommetje geld gespaard en omdat ik toen erg goedkoop woonde in de bovenste verdieping van een heel oud huis heb ik zes maanden niet gewerkt maar geleefd als een kluizenaar en bijbel en Mariaboeken lezen en iedere avond het lijdensverhaal van Jezus. Heel vroeg in de lente verlangde Maria van mij dat ik een bedevaart naar Banneux zou doen. Het was wonderlijk: een onzichtbare hand en een innerlijke stem dwongen me. Gedurende de lange weg moest ik voortdurend Weesgegroeten en af en toe een Onzevader bidden. Eerst twee treinen: Antwerpen Brussel Verviers. Dan vanuit de vallei van de Vesder te voet doorheen het bos op de steile helling tot boven op de berg: Banneux. Het toeristisch seizoen was nog niet begonnen en het was laat in de avond. De moderne grote kerk van Paus JP2 en het moderne gastenverblijf waren er nog niet gebouwd zodat ik nabij die open plek mijn tentje opzette, dat is heden totaal niet meer mogelijk o.a. vanwege de moderne geestelijken aldaar. Ik verkeerde toen nog behoorlijk in Amerikaans protestantse hippie-stemming en de toenmalige paters waren gelukkig van een heel ander allooi dan vandaag. Ik had daar op een latere datum een bijzondere en onvergetelijke ontmoeting met een oude pater.

   Graag wil ik van U vernemen waarom U denkt dat ik nu nog altijd protestant zou zijn?

   1. @eric-b-l,
    Uw antwoord is óverduidelijk.
    U staat met beide benen op de grond + Uw R.K. – geloof is standvastig.
    Daarom: van harte PROFICIAT
    .
    Dit is de 1e keer in mijn leven, dat ik iemand feliciteer met z’n geloof.
    U mag hooguit bidden, dat Uw geloof (en levenshouding) standvastig BLIJFT.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht