Krachtig voedsel voor wie hongeren en dorsten.


Voor bewustwording, totale ommekeer en morele waarden: “Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen, Hij heeft ons geslagen, ook onze wonden verbinden.” Hosea 6:1

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
(Johannes 13:35)

— — — —
Sedert de toorn van God zich meer en meer laat gelden en ‘goedmenende’ goddelozen tevergeefs trachten op eigen kracht het tij te keren blijkt dat de wereldse voedselvoorziening gestadig vermindert. Het hallucinante en hypnotische woordje “pandemie” reikt tot in de kleinste hoekjes van ons eigenste Babylon waar de meesten van ons ook ijverig in samenwerkten in een verbondenheid met duistere geesten die voor velen, de meesten, zelfs op deze dag nog steeds niet zichtbaar zijn. Omdat men niet bemerkt, niet bemerken wil, dat o.a. de “pandemie” van abortus zo heel veel erger is en zo veel meer slachtoffers maakt en zeer veel zielen in de klauwen van bloeddorstige duivels drijft!

Wie van ver of van nabij op zelfs de geringste wijze goedkeuring of aanleiding geeft tot abortus wordt ogenblikkelijk benaderd door bloeddorstige duivels. Hoe verschrikkelijk deze ziele-ziekte is! Deze totale armoede aan geestelijke liefde van de ziel! Het was en is in alle tijden de ondergang van volkeren met zelfs de prachtigste culturen!

Hoog tijd, nu het nog kan, om fijn Voedsel uit het Missaal van de Latijns Mis eens extra naar voren te schuiven zodat hopelijk ook de wanhopigen ontdekken dat God ons nooit zal vergeten of willekeurig achterlaten. In de nu volgende ongeveer vier jaren zullen velen in innerlijke verlatenheid terecht komen. Te weinig gebeden? Te veel vanuit het verstand gebeden? Men moet trachten te bidden zoals een moeder met heel haar hart het zieltje van haar jongste kindje omhelst.

Men moet ook bidden voor degenen die niet begrijpen wat een hartsgebed is. Sommigen beschouwen de rozenkrans als een verstandelijke plicht. Dat kan soms een beetje lijken alsof men enkel voor de wet huwt en God de rug toekeert. Meestal kan men het hen niet uitleggen met woorden. Geduldig blijven aanhouden in gebed voor hen!

Deze volledige selectie van korte gebeden staan in het Traditioneel Missaal aangemerkt: voor te verkrijgen aflaten.
Wanneer men ze met goede regelmaat herhaalt verhoogt de maat van aflaten, echter onder de dringende voorwaarde dat men zich zo volmaakt mogelijk, helemaal, met God verzoent door regelmatige goede biecht, Latijnse heilige Mis en dit alles als een deelname aan een lange, zo mogelijk vurige, kruistocht !


————————————————
De Krachtige Kern-Gebeden uit het Romaans Missaal.

(de paginanummers zullen wel niet al te veel afwijken van andere missaals)


p.103
Heer Jezus Christus, die aan Maria en Joseph onderdanig,
het huiselijk leven door onuitsprekelijke deugden hebt geheiligd,
verleen dat wij ons, dank zij de hulp van beiden,
laten voorlichten door de voorbeelden van Uw heilige Familie,
en eens voor eeuwig hun gezelschap mogen genieten.

p.135
Jezus, zoon van David, ontferm U mijner!

Alternatieven: (laat de Geest vrij spreken in uw hart)
Heer Jezus, Zoon van de Levende Vader, wees mij zondaar genadig!
Jezus! Kom me te hulp! Red mijn ziel!

p.332 — Psalm 142
Ontruk mij aan mijn vijanden, Heer.

p.383
Heilige God
Heilige Sterke
Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

p.428 — Psalm 116
Looft den Heer, alle natiën,
prijst Hem, alle volkeren.
Want over ons is Zijn barmhartigheid gevestigd;
en de trouw des Heeren blijft in eeuwigheid.

p.1679
Heil’ge Moeder, ‘k bid U, hoor het,
’t Lijden des Gekruisten, boor het,
Krachtig wondend mij in ’t hart.

p.555 — Sanctus
Heilig, heilig, heilig is de Heer,
de God van de heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid.

p.655
Tijdens de consecratie, tijdens de verheffing van de Hostie,
hetgeen de verheffing is van Jezus aan het Kruis op de Calvarieberg:
zeg innerlijk bij uzelf:
Mijn Heer en mijn God
en zeg dit telkens ook op momenten dat gij liever uw eigen wereldse verlangens wilt volgen
en niet verkiest te gehoorzamen aan het fijne stemmetje binnen in u, om te leren gehoorzamen.

p.715 — van Judith 13.
Gezegend zijt Gij, Maagd Maria,
door den hoog verheven Heer en God,
boven alle vrouwen op aarde.

p.828
( Belangrijkste versje uit het Stabat Mater )
Heilige Moeder, wil toch de wonden van de Gekruiste diep in mijn hart drukken.

p.853 — Psalm 36 (37)
O Joseph, laat ons een onschuldig leven leiden,
en dat het steeds door uw bescherming beveiligd zij.

p.864
Door het Kruisteken !
Verlos ons van onze vijanden !
Onze God !
Allelujah.

p.872
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd,
opdat wij in het vreeswekkend oordeel niet omkomen.

p.1021 — Johannes 15
Niemand heeft grotere liefde dan hij,
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
+ Psalm 40
Gelukkig hij die acht geeft op de arme en behoeftige;
op de dag van het onheil zal de Heer hem redden.

p.1085
— ( de heilige Anna was rijk en Joachim was van arme afkomst, zij hadden talrijke knechten en meiden, en Joachim moest de vele verspreide groepen herders in de hele omgeving opvolgen en de belangen van herders met hun schapen behartigen )
Heilige Joachim, echtgenoot van de heilige Anna,
vader van de verheven Maagd,
verleen hier aan uw dienaren hulp ter zaligheid.
Alleluja.

p.1209 — Wijsheid 3
De zielen der rechtvaardigen
zijn in de hand van God;
geen kwelling van de dood kan hen deren;
in het oog van de zondaren scheen het,
dat zij stierven;
zij echter zijn in de vrede! Alleluja.

p.1350
U zij lof, U zij glorie, U zij dankzegging
in de altijd durende eeuwen,
o zalige Drievuldigheid.

p.1352
( Psalm 102 )
Prijst de Heer, gij, al Zijn engelen, gij, machtigen in kracht,
die Zijn Woord volbrengt.
Looft de Heer, gij, Zijn heerscharen al te zamen,
Zijn dienaren, die Zijn wil volbrengt.

p.1370 — Philippiërs 2
Onze Heer Jezus Christus vernederde zichzelf,
daar Hij gehoorzaam was tot de dood,
en wel tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft ook God Hem verheven
en een naam geschonken
die boven alle naam verheven is.

p.1392
Heer, bevrijd ons, en wees genadig voor onze zonden,
omwille van Uw naam.

p.1557
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord,
en mijn ziel zal gezond worden.

p.1570.1
In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

p.1570.2
Heer Jezus Christus, ontvang mijn geest.
Heilige Maria, bid voor mij.
Maria, Moeder van genade, Moeder van barmhartigheid,
bescherm mij tegen de vijand
en ontvang mij in het uur van mijn dood.

p.1572
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

p.1576
Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwt,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

p.1577
Almachtige God, wij danken U voor al Uw weldaden,
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

p.1578 — dit is een te stellen daad:
Overdenk nu, hoe ge deze dag hebt doorgebracht,
om te weten welke zonden ge bedreven hebt
door kwade gedachten, begeerten en daden
of door verzuim van het goede.

p.1606
God, kom mij te hulp!
Heer, haast U mij te helpen!

p.1607
Heer, gewaardig U, allen die ons goeddoen,
omwille van Uw naam,
met het eeuwig leven te vergelden. Amen.

p.1608
Voor de overleden gelovigen,
Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen,
dat zij rusten in vrede. Amen.


————————————————
Idee: men kan zelf gebedjes vormen door samentrekking van geestelijk betekenisvolle zinnetjes uit het Missaal.
Bijvoorbeeld in het Stabat Mater: versjes 7, 9 en 11 kunnen tot een nieuw gebed leiden:
7. Om de zonden van zijn volk zag zij Jezus aan geseling en marteling prijs gegeven.
9. Ach Moeder, fontein van liefde, laat mij de grootheid van Uw lijden gevoelen.
11. Heilige Moeder, wil toch de wonden van den Gekruiste diep in mijn hart drukken.

Samentrekking:

Ach Moeder, fontein van liefde, mijn Koningin,
wil toch de wonden van den Gekruiste diep in mijn hart drukken,
zodat het zielelijden van verduisterde zielen kan helen.


————————————————
Toemaatje:

         Heer
         geef
aan dit huis Uw zegen
opdat elk hier ga Uw
       wegen
           +

— schrijf dit in mooie letters op een groot blad tekenpapier of op een echt breed-plat houten kruisje.
Heer” en “+” mag in rode kleur,
hang het goed zichtbaar op in de woonkamer,
zodat iedereen dit (onwillekeurig) leest en spontaan bidt!


Druk deze bijzondere kerngebeden af en geef het door aan anderen.
Nu het nog kan!

 

Auteur:Hypoliet