Ultimatum van de Europese Commissie aan Polen: herhaalt het Dantzig van 1940 zich?

De fiere Polen hebben een tragische geschiedenis gekend. In de 19e eeuw verdeeld tussen Rusland en Pruisen, in  1940 bezet door Duitsland én door de Sovjet-Unie en vanaf 1945 tot 1990 verplicht ingelijfd in het communistische rijk van diezelfde Sovjet-Unie. Onder de knoet van de communisten hebben zij hun vrijheden moeten prijsgeven, maar zij hebben er nooit aan verzaakt. De katholieke kerk heeft in de strijd om de vrijheid een uiterst belangrijke rol gespeeld. Karol Wojtyla, de latere paus Johannes-Paulus II, de katholieke syndicalist Lech Walesa, de vermoorde priester Jerzy Popieluszko, zijn slechts enkele namen van de ontelbare Polen die gestreden hebben voor hun vrijheid en meer in het bijzonder voor de vrijheid van de katholieke godsdienst.

De situatie van Polen tussen 1938 en 1940, met de constante agressie van nationaal-socialistisch Duitsland tegen dat land, doet mij onwillekeurig denken aan de brutale ultimatums van de Europese Commissie aan het huidige Polen. Het nieuwe Europa verwijdert zich zienderogen van haar oorspronkelijke doelstellingen: een economische Europese Gemeenschap, een vrijhandelszone, een vrije markt. Het ontpopt zich steeds meer tot een soort imperium, dat kost wat kost een links-liberale ideologie wil opdringen aan alle Staten, die er deel van uitmaken.

Na de bevrijding van het communisme, hebben de Oost-Europese landen zich bij de Europese Gemeenschap aangesloten, in de waan dat zij toetraden tot een Unie, die hun soevereiniteit en hun vrijheid zou waarborgen en de economische welvaart van hun bevolking zou doen toenemen. Dat laatste hebben zij zeker verkregen, maar zij zijn stilaan gaan beseffen, dat er een hoge prijs voor betaald moest worden. Zij hebben nooit gevraagd om een Europa, dat hen opnieuw een soft-communistisch keurslijf opdringt en hen wetgevingen oplegt die tegen hun christelijke maatschappijvisie ingaat. Zij weten maar al te goed, hoe een totalitaire ideologie de macht overneemt. Het ligt nog fris in hun geheugen!

“Europa” evolueert inderdaad naar een bestel, dat de vrijheid van het volk om te kiezen in welk soort maatschappij zij willen, leven, beetje bij beetje vernietigt. En het gaat hier om pure ideologie. De methodes lijken wel overgenomen van het nationaal-socialistische Duitsland, met intimidatie, chantage,uitsluiting, het creëren van vijandsbeelden door de lakeien van schatplichtige mainstream media…

Het is Duitsland, dat vandaag in Europa de feitelijke macht heeft en toevallig is het een Duitse, Ursula Von der Leyen, die het hoge woord voert in de Commissie en de bestraffing van Polen eist…op een wijze en met woorden, die onwillekeurig doen denken aan de manier waarop het toenmalige nationaal-socialistische Duitsland het vrije Polen onder de knoet wou krijgen. Andere tijden, andere benamingen, maar dezelfde methodes en hetzelfde agressieve taalgebruik….Een links-liberalisme, met als spiegelbeeld het nationaal-socialisme en het communisme!  Ver gezocht, zullen sommigen zeggen…misschien, toch is deze denkpiste niet zomaar een hersenspinsel…

Natuurlijk zijn er landen, die dit spel gretig meespelen, omdat zij dezelfde links-liberale ideologie willen opdringen, die tot doel heeft de soevereine Staten buiten spel te zetten en de identiteit van de Europese volkeren te fnuiken. Een van de landen, die openlijk, maar ook achter de schermen, volop deze kaart trekken, is België. Inderdaad, het verdeelde België, met een bevolking die weinig of geen identiteitsgevoel heeft en door de regime-media deskundig wordt voorgelogen over wat er nu in”Europa” werkelijk gaande is, speelt volop mee in de diabolisering van diegenen, die zich zomaar niet als land en als volk wilen laten vernietigen.

Niet voor niets is een zekere Verhofstadt, éminence grise” van de liberale fractie in het Europees parlement, gekend om zijn scheldpartijen en zijn agressieve, bijna ziekelijk brutale optredens, de pleitbezorger van de Europese superstaat. België wordt voor die houding cash beloond met gouden postjes, zoals dit hoort in een corrupt bestel. Charles Michel en Didier Reynders, allebei liberaal, zijn er de beste voorbeelden van.

De Europese rechtsorganen werden in het leven geroepen om op een subtiele en ondemocratische manier de rechtspraak van de soevereine staten te ondergraven en op die manier de grondwet zelf buiten spel te zetten. De leden van het Europese Hof van Justitie en van het Europese Hof voor de Rechten van de mens worden benoemd buiten elke domocratische controle van de verschillende lidstaten. Sommigen van hen zijn pionnen, die door machten gestuurd worden, die vijandig staan tegen het Europa van de soevereine staten, zoals de vaak vernoemde, maar zeer reële en machtige Soros, de man achter de “open grenzen” lobby. Nog onlangs werd in Nederland de links-liberale D 66 politica Sigrid Kaag ontmaskerd als vroegere medewerkster van de corrupte miljardair. Terecht kan men zich afvragen hoe ver de tentakels van Soros in de Belgische politiek reiken. Wat een stof voor een onderzoeksjournalist…maar gezien de journalisten, door ideologische vooringenomendheid, de slippendragers van de bevriende partijen geworden zijn,  is dit waarschijnlijk een wensdroom.

Mateusz Morawicki, voorzitter van de Poolse ministerraad, heeft vorige dinsdag in het Europees parlement een toepraak gehouden, die als historisch bestempeld zal worden. Dertig minuten lang heeft hij uitgelegd waarom Polen zijn eigen grondwet boven de eenzijdige besluiten van de Europese rechtspaak plaatst.

In enkele citaten, bundelde hij de kern van zijn betoog:

In de interne rechtsorde geldt het primaat van het Europees recht niet voor de bepalingen van de Grondwet. Het is de Grondwet die boven de interne rechtsorde staat.

Het Poolse Grondwettelijk Hof kan bepalen of de handelingen van de instellingen van de Unie in strijd zijn met het toewijzingsbeginsel, wanneer de instellingen, organen en agentschappen van de Unie buiten hun bevoegdheden zijn getreden, waardoor zij dit beginsel ondermijnen. In dat geval, zijn dergelijke wetten niet van toepassing op het grondgebied van een lidstaat.

De Grondwet verbiedt de overdracht van bevoegdheden, wanneer hierdoor de staat niet meer als soeverein en democratisch kan worden beschouwd.

De Grondwet is de opperste wet van Polen met betrekking tot alle internationale overeenkomsten die het binden, inclusief overeenkomsten over de overdracht van bevoegheden in bepaalde aangelegenheden.De absolute voorrang van de Poolse grondwet is van toepassing op het grondgebied van Polen.

Tenslotte, mag de overdracht van bevoegheden aan de Europese Unie niet in strijd zijn  met het beginsel van suprematie van de Grondwet en mag zij geen enkele bepaling van de Grondwet schenden.

Mateusz Morawicki heeft in zijn glasheldere toespraak de valse aantijgingen en beschuldigingen van de Europese Commissie doorprikt. Europa is een Unie van soevereine staten en geen superstaat, die zijn ultra-progressieve en anti-christelijke ideologie aan alle lidstaten kan en mag mag opdringen. “Europa” moet klare wijn schenken, in plaats van op een totalitaire, anti-democratische manier, een maatschappij op te dringen, die de bevolking niet wil en waarvoor zij nooit gekozen heeft.

Het Europa van het “recht” op vrije abortus, van het “recht” op begeleide zelfmoord, van de vernietiging van het natuurlijke gezin, het Europa van de “genderwaanzin ” en van de omkering van alle waarden, die berusten op de natuurwet en de christelijke leer, is niet het Europa waarvoor wij kiezen ! Vrijheid, geen dictatuur ! Een echte democratie en geen totalitaire Europese staat!

Poolse mannen en vrouwen, bedankt voor uw moed en inzet! Ook wij, Vlamingen, Belgen, die een leibandvolk geworden zijn, zoals één van onze weinige moedige politici, het zo goed uitdrukte,  mogen ons niet laten knevelen. Wij moeten volop onze steun betuigen aan het echte Europa, Polen, Hongarije, het Europa van de waarden die ons door onze voorouders werden overgeleverd, En dat is zeker niet het Europa van de huidige Europese Commissie!

Auteur:Veroon ter Zee

50 commentaren op “Ultimatum van de Europese Commissie aan Polen: herhaalt het Dantzig van 1940 zich?

 1. Polen. voorlopig houdt Uw regering stand. Hopelijk BLIJFT dat zo.
  Voor een proficiat is het nog véél te vroeg.

 2. Wat een huilbui. DIE landen die later bij de Europese Unie zijn gekomen. Hebben zich jaren moeten en kunnen voorbereiden op toetreding. De voorwaarden waren toen bekend. En ze hebben hun handtekening onder die voorwaarden gezet. Dan hadden ze niet moeten toetreden. De zaken die nu ter discussie staan waren toen ook al voorwaarde. Daarnaast gaat het Europees recht niet eens in alle zaken voor het nationale recht. Als de voorwaarden zijn verandert zaten ze daar zelf bij. Zeker niet alle zaken worden in Europa door meerderheid besloten. In belangrijke zaken hebben individuele staten nog steeds vetorecht.

  1. De West-Europese landen zijn toegetreden tot een Unie van soevereine Staten, niet tot een superstaat die de soevereine staten dictatoriaal beheert zoals Veroon ter Zee duidelijk zegt. Alleen door eigenbelang van bepaalde, vooral liberale, politici van ons land zijn wij op een dwaalspoor beland. Ons land, en zeker Vlaanderen, heeft niet gekozen voor een dictatoriale supermacht die onze vrijheid beperkt en ons torenhoge belastingen oplegt. Vroeg of laat, maar misschien te laat, zal de Vlaamse bevolking ook opstaan tegen deze opgelegde bevoogding.

 3. @juuls,
  Iemand die geen deel uitmaakt van de ministersploegen, kan daar niet over oordelen.
  Wij kunnen hooguit deze of gene ’n hart onder de riem steken.

  Ik zou het bijna vergeten: van harte proficiat met Uw ministerschap.

  1. @juuls,
   Die laatste zin was natuurlijk hatelijk (dus zónder ‘r’) bedoeld.

 4. U doet niet geheel recht aan de Poolse geschiedenis van die precaire jaren, eind jaren 1930, beste Veroon. De onberekenbare kolonel Beck (+1944), was de minister van Buitenlandse zaken vanaf begin jaren 1930. Terugkijkend op de geniale overwinning, nabij Warschau, in 1921/1922, op het binnenvallende, getalsmatig, overmachtige Rode leger van de Sovjet Unie, dacht de Poolse regering hetzelfde te kunnen presteren tegenover de tanks van de Wehrmacht. Die Poolse overwinningsroes verpeste het zicht op de realiteit der krachtsverhoudingen, een decennia later. De militaire kracht van de Wehrmacht werd zwaar onderschat, terwijl het Poolse leger onder bewapend was, maar desondanks dreef op de mythe van de klassieke paarden cavalerie, die binnen drie weken in Berlijn zou staan.

  Warschau gaf diverse malen steun aan de Duitse militaire politiek in Centraal Europa in die tijd, omdat de Poolse regering zelf graantjes mee wilde pikken. Maar toen het er op aankwam, en Berlijn een trein en auto verbinding tot stand wilde brengen met Dantzig, weigerde Beck halstarrig om daar op in te gaan en daarover te onderhandelen. Integendeel, de overwegend Duitse bevolking in Dantzig stond onder druk van de Poolse regering.
  Verder weg naar het Oosten, lag de grote Oost Pruisische provincie Ost-Pommeren, deel van Duitsland.

  In Parijs, Londen en elders, was de verwachting in die tijd, dat een toekomstige oorlog zou kunnen ontbranden door de kwestie Dantzig. De Poolse regering entameerde onderhandelingen met Londen en Parijs, voor een bijstandverdrag, mocht Polen in een oorlog met Duitsland worden betrokken. Dus de Poolse regering kreeg rugdekking van Londen en Parijs. Daardoor bleef Warschau OostIndisch doof, en een hoge rug opzetten tegenover de Berlijn’s redelijke verzoeken.
  Zij hield vast aan de weigering voor een spoorrails en autoweg naar Dantzig.

  Uiteindelijk had Berlijn schoon genoeg van Warschau en sloot een pact met Moskou, voor een toekomstige opdeling van Polen, onder elkaar.
  Daarnaast sloten beide mogendheden een niet-aanvals verdrag.
  Hitler verbrak dit verdrag met zijn succesvolle Blitz in Juni 1941.
  Zonder dat te weten, werd daarmee een geplande massale Sovjet invasie in Juli 1941, tot aan de zeekusten van Bordeaux, Brest en Hoek van Holland, van Stalin’s enorme Rode leger, in de kiem gesmoord.

  Een stapje terug in de tijd, beste lezers, met het niet-aanvals verdrag op zak, viel de Sovjet Unie Polen binnen en op 1 September 1939, viel Duitsland, Polen binnen, na een ultimatum. De Wehrmacht stond in enkele weken in Warschau. Polen werd opgedeeld.
  Van militaire hulp zijdens Engeland en Frankrijk, was geen sprake. Beide landen waren toen in militair opzicht, niet in staat in te grijpen. Engeland beschikte op dat moment over enkele staande Leger divisies, en Frankrijk deed niks zonder Engeland. De Sovjets zijn niet meer weggegaan uit Polen.

  De bevrijding van Polen zou gaan duren tot aan het vallen van de Muur, in 1989.
  De beruchte kolonel Beck had zoiets niet voorzien. En ware hij verstandiger geweest, en was hij accoord gegaan met een spoorweg en een autoweg naar Dantzig, ongetwijfeld was Polen een communistische bezetting bespaard gebleven, en wellicht was er geen Wereldoorlog ontbrand omwille van een kleine, regionale kwestie. Hitler wilde coûte que coûte een oorlog met Engeland vermijden. Chamberlain had gelijk. Maar hij kreeg de zwarte Piet. Zijn opvolger Churchill, daarentegen, startte WO II, bij zijn aantreden op 10 Mei 1940, met een bombardement op MönchenGladbag, diezelfde avond.

 5. De Europese Unie werd opgericht om de blanke Europese volkeren raciaal en etnisch te ruïneren; het sissen van de slangentongen in Brussel tegen het Pools volk is een uitvoering van het Kalergi-plan daartoe. De satan en zijn dienaren weten dat de bloedlijnen van het Huis van Sem het zuiverst gebleven zijn in Europa en hij wil voorkomen dat een hernieuwde combinatie van de christelijke religie met de Lijn van Sem (vader van de blanke volkeren) zijn rijk van duisternis op aarde neerwerpt; de vrees daarvoor zit achter zijn dubbele aanval tegen het Christendom en de Europese bloedlijnen door de gecoördineerde instroom van heidenen van vreemd bloed en kinderloosheid door systematische kindermoord en sodomisme.

  Op het parlementarisme moet men echter niet vertrouwen om de verstikkende tentakels van de Europese Unie en de verborgen hand erachter door te hakken; dat systeem is in de greep van de vijand. Wat nodig is is een externe opbouw van kracht, in de context van een parallelle samenleving dus; helaas denken hedendaagse Europese katholieken te weinig in termen van machtsstrategie. Harde macht werkt; het breek onwettige jukken en doet de vijand tegen zijn wil buigen.

 6. Men onderschat nog steeds de woorden van Maria:
  “De hele wereld zal communistisch worden.”

  Het communisme breidt zich uit,
  vergelijkbaar met het non-stop aangroeien van stromingen lava op La Palma.
  La Palma is geen land, geen bewoonbaar eiland, het is een vulkaan.
  Een verstandig mens gaat niet op een vulkaan wonen.
  De aarde is niet het Paradijs, het is enkel en alleen een louteringsoord.
  De steden werden grove ‘Disneyland’ – leugens, duivelse misleidingen.
  Het gekende en telkens weer terugkerende Babylon uit de bijbel.
  De tentakels van DisneyBabylon breiden zich uit als gloeiende lava.
  Alsof de hel uit alle macht zijn haat uitspuwt.

  Vluchten kan niet meer,
  dat is al jaren geweten.

  De algemene afgang zou nu in december gaan versnellen,
  afgang moraal,
  afgang economie (verkrijgbaarheid voedsel en goederen),
  afgang geldwaarde,
  afgang van wat er nog rest aan politiek en religie (alle posten bezet door clowns),
  afgang eender welke vrijetijdsbesteding, sport, enz.

  Zelfs in Amerika groeit het aantel LEGE REKKEN in de supermarkten.
  Voor zeer velen zal er minder dan het levensnoodzakelijke overblijven !
  In de omgeving van de grote havens groeit de wachttijd van vrachtschepen – moedwillig – voor toegang tot de havens.

  De definitieve aanloop naar de Grote Waarschuwing.

  >>> Wie nu nog niet dagelijks de Rozenkrans bidt <<>> MOET er DRINGEND aan beginnen ! <<<

  "Want God geeft ons niet een lafhartige geest," schreef Sint Paulus,
  "maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid." 2 Timotheüs 1:7

 7. “Als we Polen volgen, krijgen we een Unie à la carte en bestaat er straks geen EU meer”

  De Europese top van donderdag en vrijdag had in het teken moeten staan van het herstel van de coronacrisis, digitalisering, stijgende energieprijzen en migratie. Maar andermaal wordt het Brusselse momentum gekaapt door een interne kwestie. Na de tenenkrullende passage van de Hongaarse premier Viktor Orban in juni, is het nu de Poolse premier Mateusz Morawiecki die de EU uitdaagt.

  Zijn rechts-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) loodste Polen de afgelopen jaren in sneltempo naar de Europese buitenbaan. En dat terwijl geen enkel Oostblokland meer profiteerde van de toetreding tot de EU dan Polen. De oorzaak van dat conflict ligt bij een aantal Poolse wetswijzigingen in 2017 en 2018. Daarmee kreeg de politiek de macht over rechterlijke benoemingen. Het gevolg van die politisering laat zich raden. Eind vorig jaar besliste het Grondwettelijk Hof dat abortus alleen nog kan als het leven van de vrouw wordt bedreigd of er sprake is van een verkrachting of incest.

  Uiteraard voert elk EU-land de binnenlandse politiek die het wenst – voor zover die overeenkomt met de Europese waarden en normen. Maar wat de situatie in Polen gevaarlijk maakt, is dat de regering haar beleid enkel kan doorduwen nét doordat ze de rechtbanken heeft gepolitiseerd. Dat brengt de scheiding der machten in het gedrang, een grondbeginsel van de EU. Geen wonder dat daar luide kritiek op volgt.

  Het Grondwettelijk Hof in Polen counterde begin deze maand door het Poolse recht boven de Europese regels te stellen. Dat vonnis is een precedent, want zo zet Polen zich de facto buiten de Europese rechtsorde en bij uitbreiding buiten de Unie. Want wie garandeert nu nog dat Poolse burgers dezelfde rechten hebben als Belgen, Duitsers of Roemenen?

  Polen verdedigt zich telkens met hetzelfde argument: nergens is in verdragen vastgelegd dat de regels van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg voorgaan op de nationale wetgeving. In strikte zin klopt dat. Maar tegelijk is Europa een project van politieke goodwill en gedeelde principes. Laten we dat los, dan krijgen we een Unie à la carte en bestaat er straks geen EU meer.

  Dat zou een ramp zijn. En net dat maakt het voor de EU ook zo moeilijk om te reageren. Figuren als Orban en Morawiecki tot de orde roepen kan niet door ze in Brussel de les te spellen. Ze gebruiken die aandacht voor binnenlands gewin, alsof ze de verdedigers zouden zijn van hun nationale soevereiniteit, terwijl ze de facto de eigen rechtsstaat uitkleden. De geldkraan dichtdraaien – Polen maakt aanspraak op 24 miljard aan Europees coronageld – levert dan weer het gevaar op dat we deze landen verder wegduwen. Rest ons: praten en nog eens praten. En zo sukkelt de EU verder aan het tempo van de traagste.

  1. De vernietiging van de “Europese Unie” is een goede zaak, Jerome (of wat uw naam ook moge zijn; deze keer noemt u zich weer “Magda”), want die institutie is een rechtstreekse bedreiging jegens de Europese volkeren.

   En het vermoorden van kinderen is een gruweldaad, ook in het geval van incest en verkrachting; het zijn de incestplegers en de verkrachters die gestraft moeten worden, en niet de kinderen die via hun schanddaden verwekt worden.

   Maar we weten dat de satanische magiërs hysterisch worden wanneer ze denken dat de demoon Molok minder kinderoffers gaat krijgen.

  2. De zoveelste copy-paste uit het belang van Limburg…

   Knap hoor Magda, Irma, Jerome…

   Zucht…

   1. Denkt “Jerome” misschien dat men hier niet weet wat de gevestigde media schrijven? We weten wat de lijn is die de rioolgazetten volgen, “Magda”; men kan amper twee stappen zetten in deze zieke samenleving zonder die te horen.

    Het is alsof “Jerome” denkt: “Oei, die arme sukkelaars hier hebben nog niet gezien hoe de altijd waarheidszeggende regime-media de zaken beslissend uitgelegd hebben. Wacht, ik kopieer even de tekst.”

 8. Het doel van Europa was in het kort:
  Nóóit meer oorlog (oorlog is werkelijk wreed mensonwaardig).

  Hoe dat te bereiken?: gedeelde welvaart.

  Echter, de bedoeling van één Europa was: accepteer elkaar (= accepteer álle volkeren) in álle verscheidenheid.

  NÚ maakt Europa daarvan: treed in het húwelijk van Europa. Dus: word één bij elkaar horend gezin.

  Europa is echter NIÉT één gezin; Europa bestaat uit véle landen, die allemaal op de een of andere manier van elkaar verschillen, maar wél met elkaar dienen samen te werken.

  Anders gezegd: Europa had tot doel: wél samenwerking, maar uitdrukkelijk géén huwelijk.

 9. Wat was de achtergrond van één Europa?:
  Europa kent één geschiedenis: oorlog voeren tegen elkaar.
  En dát was men – op hoog politiek niveau – eindelijk méér dan zat.

  Dat alles is (was?) een correct streven.
  Dus: samenwerken met elkaar (als goede buur van elkaar) is een prima streven, maar ’n húwelijk met elkaar gaat écht té ver.
  Het moet Europa toch óverduidelijk zijn: Polen, wil zéér graag samenwerken met Europa, maar wenst absoluut géén huwelijk aan te gaan met Europa.

  Dit feit dient Europa gewoon te accepteren; indien nodig met ’n tandje minder (schijn)huwelijk tussen al die landen.
  Welnu, dát was (IS?) toch de bedoeling van één Europa (of is er ’n geheime agenda?).

  1. U heeft een verouderde kijk op de doelstellingen en waarden van de Europese Unie. Sinds het Verdrag van Parijs in 1951 (oprichting EGKS) en het Verdrag van Rome 1957 (EEG) zijn er tussen de verbonden landen nog vele andere verdragen getekend. In 1992 werd pas het EU-verdrag getekend. Daarna wenste men een Europese Grondwet, doch die stuitte op groot Frans en Nederlands verzet.

   Inmiddels geldt in Europa het Verdrag van Lissabon (VEU) dat sinds 1 december 2009 in werking is in en voor de gehele Unie.
   Omdat het te ver voert om e.e.a. van genoemd Verdrag hier verkort en toch correct weer te geven, mogen wij U verwijzen naar Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

   Op genoemde pagena vindt men ook een overzicht van het gehele ratificatiesproces en de stemverhoudingen (aantal voor- en tegenstanders plus onthoudingen) binnen de diverse gremia per land die volgens de grondwettelijke regels van een land stemgerechtigd zijn.

   Voor een overzicht van de thans geldende doelstellingen en waarden van de Europese Unie, mogen wij U verwijzen naar https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_nl

   Voor de doelstellingen en waarden van de Europese Unie in eenvoudig Nederlands verwijzen we U naar https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_nl

   Voor het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie moet men hier zijn:
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=NL

   Voor de geschiedenis van de Europese Unie moet men hier zijn: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_nl

  2. U geeft een theoretische definitie van democratie zoals wij die kennen. Echter, wat is de praktijk: de (eenvoudige of gekwalificeerde) meerderheid maakt feitelijk vrijwel overal de dienst uit en die meerderheid wordt regelmatig bepaald a.d.h. van vrije of gecorrumpeerde verkiezingen.

   (Rusland, Belarus, China, Egypte, Afghanistan en Syrië bijv. zeggen ook dat bij hen democratie heerst: de meerderheid van het volk bepaalt wie regeert. Wij menen wel beter te weten. Het zijn dictators, oligarchen plus kleptocraten én de kliek aldaar die van hen persoonlijk of van de partij vooral materiële voordelen verwacht, die de dienst uitmaken achter de schermen.)

   Van belang is het echter om in onze contreien in de gaten te houden dat de meerderheid in Regering en politiek na elke verkiezing kan veranderen. Niets staat voor eeuwig vast in ons soort democratie. De Overheid zegt betrouwbaar te zijn, maar de praktijk is anders. (Zie de toeslagenaffaire bijv.) Wat vandaag Wet en Regel is, kan binnenkort of over een paar jaar ineens door nieuwe wetgeving zijn veranderd omdat het volk een jongere, anders politiek, religieus of etnisch gekleurde volksvertegenwoordiging heeft gekozen dan er zat, en dus ook met andere ideeën en verlangens aan de macht heeft gebracht. Zo is er in Europa wel degelijk een tendens groeiende richting grotere politieke en bestuurlijke eenheid, of U of ik dat nu leuk vinden of niet. Meerderheidsbesluiten blijven hanteren als norm wordt steeds meer een blok aan het been omdat het de slagkracht, het reactievermogen sterk frustreert. Langzamerhand zal die norm dus vervangen worden door gewone meerderheidsbesluiten, enz. Alles blijft dus politiek en bestuurlijk in beweging. Het is goed om dat steeds voor ogen te houden en ons niet blind te staren op wat ooit was.

   Met dat continu veranderen van politiek en bestuur houdt U helaas onvoldoende rekening. U brengt dan ook hier een verouderde kijk op de doelstellingen en waarden van de Europese Unie ter sprake om het goed recht van Polen te onderstrepen. Sinds het Verdrag van Parijs in 1951 (oprichting EGKS) en het Verdrag van Rome 1957 (EEG) zijn er tussen de verbonden landen nog vele andere verdragen getekend. In 1992 werd pas het EU-verdrag getekend. (En Polen stemde ermee in!) Daarna wenste men een Europese Grondwet, doch die stuitte op groot Frans en Nederlands verzet.

   Inmiddels geldt in Europa het Verdrag van Lissabon (VEU) dat sinds 1 december 2009 in werking is in en voor de gehele Unie.
   Omdat het te ver voert om e.e.a. van genoemd Verdrag hier verkort en toch correct weer te geven, mogen wij U verwijzen naar Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

   Op genoemde pagina vindt men ook een overzicht van het gehele ratificatiesproces en de stemverhoudingen (aantal voor- en tegenstanders plus onthoudingen) binnen de diverse gremia per land die volgens de grondwettelijke regels van een land stemgerechtigd zijn.

   Voor een overzicht van de thans geldende doelstellingen en waarden van de Europese Unie, mogen wij U verwijzen naar https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_nl

   Voor de doelstellingen en waarden van de Europese Unie in eenvoudig Nederlands verwijzen we U naar https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_nl

   Voor het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie moet men hier zijn:
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=NL

   Voor de geschiedenis van de Europese Unie moet men hier zijn: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_nl

 10. …@…

  Citaat: “Het doel van Europa was in het kort: ..Nóóit meer oorlog” 🙈..🤯..😱..🙉..
  ..aldus D.P.. of was het P.D.
  Maar Nostradamus zegt het volgende::
  ▪︎Als een griffioen (“natuur-genade”) zal de koning van Europa komen,
  ▪︎Vergezeld door degenen van het Noorden (Nederland en omstreken)
  ▪︎Van roden en witten zal hij de grote troep aanvoeren.
  ▪︎EN ze zullen optrekken tegen de koning (maitreya de valse profeet 2Thess.2:3-4..Dan.7:11) van Babylon.

  De volgende linken betreft de vorläufer Jesu https://youtu.be/p9gqsuRZ8m0 ..in Maleachi 3:1 en Jesaja 52:7-12 o.a. ((https://youtu.be/23MUptafMUo))
  ((https://youtu.be/RUlLgXFCI34))

 11. P. Derks, U heeft een verouderde visie op de doelstellingen en waarden van de Europese Unie. Sinds het Verdrag van Parijs in 1951 (oprichting EGKS) en het Verdrag van Rome 1957 (EEG) zijn er tussen de verbonden landen nog vele andere verdragen gesloten. In 1992 werd pas het EU-verdrag getekend. Daarna wenste men een Europese Grondwet, doch die stuitte op groot Frans en Nederlands verzet.

  Inmiddels geldt in Europa het Verdrag van Lissabon (VEU) dat sinds 1 december 2009 in werking is in de gehele Unie.
  Omdat het te ver voert om e.e.a. van genoemd Verdrag hier verkort en toch correct weer te geven, mogen wij U verwijzen naar Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

  Op genoemde pagena vindt men ook een overzicht van het gehele ratificatiesproces en de stemverhoudingen (aantal voor- en tegenstanders plus onthoudingen) binnen de diverse gremia per land die volgens de grondwettelijke regels van een land stemgerechtigd zijn.

  Voor een overzicht van de thans geldende doelstellingen en waarden van de Europese Unie, mogen wij U verwijzen naar https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_nl

  Voor de doelstellingen en waarden van de Europese Unie in eenvoudig Nederlands verwijzen we U naar https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_nl

  Voor het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie moet men hier zijn:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=NL

  Voor de geschiedenis van de Europese Unie moet men hier zijn:
  https://europa.eu/european-union/about-eu/history_nl

 12. Polen wil wel profiteren van de voordelen maar voor de rest zijn eigen ding doen. Polen, volg het voorbeeld van Groot-Brittanië en stap uit de Europese Unie. De Unie heeft jullie niet nodig. E, Hongarije mag ook ophoepelen.

  1. Ik heb uw “Unie” niet nodig, “Jerome”; de adepten ervan trekken gelijk parasieten geld naar zich toe om hun smerige genocidaire agenda te financieren.

 13. Herhaling:
  Ook zonder de uitspraak van Maria “dat de hele wereld communistisch zal worden” is het niet onmogelijk om dat voldongen feit zelf vast te stellen. Deze tekst van mij klinkt misschien rauw en ongenuanceerd maar dat is nu toevallig ook de aard van het feitelijke communisme, omdat socialisme altijd leidt tot communistische dictatuur, omdat socialisten hun rug naar God keren, omdat ze altijd denken alles beter te kunnen weten zonder God, zodat de duivel vrij spel krijgt, met als gevolg totaal wantrouwen in iedereen, met als onvermijdelijk gevolg dictatuur.

  Alleen onder God getrouwe gelovigen en onder gelovige landen kan er vrijheid en vertrouwen zijn.

  We leven nu onder totaal wantrouwen van door de duivel bezeten ‘leiders’.

  1. Na WW1 ontstond de volkenbond om vrede te garanderen, echter geleid door loge’s, dus zonder God, met als gevolg dat die volkenbond vervolgens WW2 veroorzaakte. Hetzelfde zien we na WW2: de UNO zou vrede garanderen, spijtig genoeg onder de voorwaarden van loge’s en nu kan iedereen zien dat de UNO iedereen wantrouwt, vanwege haar door duivels bezeten ‘leiders’.

  2. Zelfs in het voorheen grote en machtige Amerika gaan er tegenwoordig stemmen op tot scheiding, afscheid van het idee van United States. Voornamelijk republikeinen spreken meer openlijk over het groeiende communisme. Men verlangt immers vrijheid, maar dat is onmogelijk geworden.

   1. Oh en onder vrijheid staat geen zelfbeschikking van eenieder die dat wenst? En u spreekt over communisme zonder duidelijk te weten wat het inhoudt. Maar omdat de term communisme mensen angstig zou maken gebruikt u die. Van echt communisme is natuurlijk geen sprake.

    1. @juuls,
     Dat is puberpraat; communisme (is een sociale, politieke en economische ideologie) waarbij een centrale overheid (dus een zéér beperkte groep) bepaalt wat goed of slecht is voor ’t land.
     Dit staat diametraal (= precies tegenover gesteld) ten opzichte van democratie
     (democratie = is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme (machtsuitoefening.

     1. Gelukkig zijn we het eens beste Derks. (nou ja niet over de puberpraat) maar over dat de term communisme niet opgaat voor de Verenigde Staten. Niet in sociaal, politiek en en niet in economisch opzicht. Tot op heden is de Verenigde Staten een functionerende democratie.

   2. Obama heeft in heel zijn duister leven nooit iets zinnigs verricht, net zo min als J.Biden en het enige dat men altijd van hen kan verwachten is misleiding. Het is zo klaar als pompwater dat de hele kwaadaardige bende “democraten” volledig ten dienste staan van het communisme en dat zij hun posities alleen gebruiken tegen de Amerikaanse burger ten voordele van hun eigen machtswellust en zelfs ten voordele van tienduizenden vreemdelingen die blijkbaar geheel vrij ontsnappen aan de vaccinpas. Zelfs de ouders die de rechten van hun kinderen trachten te verdedigen tegenover de nu tenvolle communistische schoolbesturen worden nu gebrandmerkt als terroristen die een gevaar zijn voor hun eigen kinderen! Het Chinees communisme als voorbeeld! Herinner u Mao die de kinderen in heel China wist op te zetten tegen hun eigen ouders!

 14. ten behoeve van betere leesbaarheid:
  @juuls,
  Dat is puberpraat; communisme (is een sociale, politieke en economische ideologie) waarbij een centrale overheid (dus een zéér beperkte groep) bepaalt wat goed of slecht is voor ‘t land.
  Dit staat diametraal (= precies tegenover gesteld) ten opzichte van democratie
  (democratie = is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van (legitieme machtsuitoefening.

 15. nógmaals (ten behoeve van betere leesbaarheid):
  @juuls,
  Dat is puberpraat; communisme (is een sociale, politieke en economische ideologie) waarbij een centrale overheid (dus een zéér beperkte groep) bepaalt wat goed of slecht is voor ‘t land.
  Dit staat diametraal (= precies tegenover gesteld) ten opzichte van democratie
  (democratie = is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

  1. Democratie kan nooit werken; monarchie is de natuurlijke staat van bestuur van de mensheid, en democratie is daarmee tegenstrijdig. Dat de westerse “democratie” zo lang op poten is blijven staan komt doordat die niet democratisch bestuurd wordt, maar cryptocratisch, door clandestiene krachten die het geld, de media en ministerposten in hun greep hebben.

   Wat het communisme betreft; de Sovjet eertijds was een testfase voor het technocratisch dystopisch systeem dat de machthebbers nu proberen te installeren zonder privaat eigendom waarin alles wat het slavenvolk gebruikt tot in de kleinste details gedoseerd wordt door een centraal bestuur van psychopaten en waarin elke stap die gezet wordt gesurveilleerd wordt en gecontroleerd. Het is dezelfde geest van ontmenselijking en het systematisch breken van de menselijke wil ten dienste aan de satan als in de Sovjetunie, maar technocratischer uitgebouwd dan toen.

   J.R.R. Tolkien haatte de industriële machine, en in zijn tijd werd met een dergelijke positie gelachen, maar nu, in het zicht van de huidige culminatie van de oligarchische plannen onder de namen van “Great Reset” en “Build Back Better”, zijn meer mensen gaan begrijpen waarom Tolkien de machine als een vorm van duivelarij beschouwde, want zoals het industrialisme bedoeld was door de donkere krachten als tussenfase naar het “BBB”-systeem, zo was het Sovjet-communisme dat ook. Isengard in zijn “Midden-Aarde”-verhalen weerspiegelt het industrialisme dat tegenover het eenvoudiger en gelukkiger agrarisch leven stond.

   Ze hebben eerst de mensen van hun grond weggevoerd om hen in stinkende fabrieken te doen zwoegen in slavernij, en nu proberen ze de ontwortelde mensen gradueel, stap na stap, op te sluiten in “smart cities”, en via Agenda 21 willen ze de waanzin zo ver drijven dat er uiteindelijk straffen zouden gegeven worden voor het buitentreden uit de “smart cities” en dat men veroordeeld zou worden voor “klimaatterrorisme” omdat men het “verboden terrein” van bosgebied betreden heeft en per ongeluk een paddenstoel heeft platgetrapt.

   De activiteit van een klein transgenderistisch monster als Anuna De Wever is niet onschuldig; een zeer duistere agenda, die dergelijke kleine goblins met hun lage intelligentie zelf maar amper doorzien, beweegt de gehele theatervoorstelling.

   Het Wereldeconomisch Forum heeft gezegd dat ge niets zult bezitten en gelukkig zult zijn, en degenen die weigeren krampachtig te lachen bij de uitspraak van die slogan met de onder angstzweet gemompelde woorden “Zo gelukkig…”, die willen ze doen “verdwijnen” in het systeem dat ze willen installeren naar “instellingen” om hen aldaar de “blijheid” aan te leren zoals men in de Sovjetunie mensen naar kampen stuurde om hen te “genezen” van hun antibolsjewisme. Het invoeren van de covidpas is de zoveelste stap in het stappenplan van de Nieuwe Wereldorde, van de magiërs van Juda.

   Zoals eertijds Azazel geheimen van de natuur bekendmaakte aan de kinderen van Kaïn met de bedoeling om via die technologie het Huis van Adam in steeds abjectere slavernij te werpen, zo is het ook in recente tijden geschied met het hanteren van elektriciteit, door mannen zoals Edison van het Theosofisch Genootschap geïntroduceerd die de verborgen kennis ontvangen hebben van gevallen engelen van de satanische hiërarchie. De witjas-dragers zijn dan ook een occult priesterschap, een magiërsgilde ten dienste aan de gevestigde judeo-maçonnieke macht en die in contact staat, via hun occulte riten, met gevallen engelen. De witte jassen, nota bene, die zij dragen hebben hun oorsprong in een occult priesterschap van Babylon in de oudheid waarvan de leden, een soort van sjamanistische “geneesheren”, ook wit droegen.

   Door de maanlandingsleugen, enkele decennia geleden, hebben de sciëntistische magiërs de wereldbevolking zo slaafs gemaakt jegens hen dat men gedurende dit jaar in grote getallen gewillig naar hen toestroomde om de prik des doods in de arm te ontvangen. Zo levensgevaarlijk is het om het bedrog van “De Wetenschap”, van “De Gnosis”, te geloven.

 16. Voor alle mensen die van dit ‘forum’ zijn weggepest: ‘Wees niet bang’. Recht uw rug en volg Jezus raad: ‘is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.’ (Mc. 6, 11) ‘Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren zij slecht en hun ogen doen zij dicht uit vrees dat zij zouden zien ( ) horen ( ) verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.’ (Mat. 13, 15-17)

  – OGENTROOST –

  ‘Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
  ‘Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’
  Bron: Matteüs 5, 5 en 11-12

  – HET KRUIS –

  De koninklijke weg: NEEM JE KRUIS OP

  “Waarom ben je (dan nog) bang om je kruis op te nemen waarmee je in het hemelse koninkrijk binnen kunt komen? In het kruis (op je nemen zoals Christus deed) vind je redding, leven en bescherming tegen vijanden; in het kruis vind je een schat aan hemelse genoegens, geestelijke kracht en spirituele vreugde; in het kruis (opnemen) vind (ontwikkel) je een volmaakt karakter en volledige goedkeuring door God. Alleen in het kruis bestaan (en hou je) hoop op een eeuwig leven en het behoud van je ziel.
  Neem dus ook je kruis op en volg Jezus, dan zul je voor eeuwig blijven leven. Jezus ging voorop met het kruis op zijn schouders en is voor jou aan het kruis gestorven om jou de kans te geven zelf ook je kruis op te nemen en aan je persoonlijk kruis te sterven, want als je samen met Hem gestorven bent (aan jezelf en je behoeftes), zul je ook, net als Hij, voor eeuwig blijven leven en als je gedeeld hebt in zijn pijn, zal je ook delen in zijn glorie (overwinningszegen/roem).
  Het is duidelijk: alles berust op het kruis en alles komt samen in je vermogen om vrijwillig te sterven (aan je behoeftes/verlangens); de enige weg naar echt leven en werkelijke innerlijke vrede is de weg van het heilige kruis (dragen) en het iedere dag meer uitschakelen van je lichamelijke verlangens.
  Loop gerust rond waar je wilt, zoek gerust wat je wilt; je zult toch nooit een meer verheven weg omhoog of een veiliger weg omlaag vinden dan de weg van het heilige kruis (zoals door Christus voorgeleefd en verdragen). Regel gerust alles zoals het je goeddunkt; je zult er toch wel achterkomen (als je goed kijkt en nadenkt) dat er altijd narigheid is die je moet verdragen, goedschiks of kwaadschiks, en zo zul je dus altijd weer op het kruis stuiten, of het nou pijn is die je in je lichaam voelt of geestelijk leed dat je in je ziel doormaakt.
  Soms word je door God aan je lot overgelaten, soms word je door een vriend getreiterd, maar het ergste is dat je vaak zelf de oorzaak bent van de ellende en dan is een of ander geneesmiddel of een bemoedigend praatje niet genoeg om je van de pijn te verlossen of verlichting te brengen, je zult ermee moeten leven zolang God dat nodig vindt.
  God wil namelijk dat je leert zonder steun met moeilijkheden om te gaan, dat je bereid bent om alles te doen wat Hij zegt en door die beproevingen je arrogantie kwijtraakt. Je kunt niet werkelijk navoelen hoe erg Christus geleden heeft als je zelf niet iets soortgelijks hebt meegemaakt. Het kruis staat dus altijd klaar en wacht overal op je. Je kunt er niet aan ontsnappen, waar je ook heen rent, want overal waar je komt neem je jezelf mee en dus kom je overal jezelf toch weer tegen. Naar boven, naar onder, naar buiten of naar binnen: waar je ook heen gaat, je vindt daar het kruis en je zult dus alles moeten incasseren (en loslaten) als je innerlijke vrede wilt hebben en de overwinning op de dood wilt verdienen.
  Als jij graag je kruis draagt, draagt het kruis jou ook en leidt je naar het doel waar je zo naar verlangt: de plaats waar er een eind zal komen aan je beproevingen, ook al is dat niet hier op aarde. Als je je kruis met tegenzin draagt, wordt het alleen maar zwaarder en maak je het jezelf alleen maar moeilijker, want je zult toch tot het einde moeten volhouden. Als je één kruis van je af gooit, komt er ongetwijfeld weer een ander, dat misschien wel zwaarder is. ( )
  Laat het geven van steun aan God over, want die kan uitstekend zelf uitmaken hoe Hij dat wil doen. Zorg jij nou maar dat je klaar bent voor de beproevingen en besef dat God je geen betere steun dan juist de beproevingen had kunnen geven, want het lijden van deze tijd staat in geen verhouding tot de luister in de toekomst (naar Romeinen 8, 18) die nu te verdienen is, zelfs als je al geen hulp nodig hebt om het vol te houden. ( )
  Als je dicht bij je werkelijke aard blijft, met andere woorden: als je accepteert dat je geboren bent om na een leven vol leed weer dood te gaan, dan zul je je al snel beter voelen en vrede vinden. ( )
  Daarmee hebben we het onderzoek (van onze realiteit) afgerond en de conclusie moet wel zijn dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan.”

  Bron: “De navolging van Christus” door Thomas a Kempis (1379/80-1471), boek 2, par. 12. Vertaler Paul Silvertand , Amsterdam 2007, pag. 65-69.

 17. Nú begin ik te begrijpen waaróm ik de poltiek + vele van hun beslissingen niet meer begrijp.
  Basilius minor ivm reactie van 24 oktober 2021 om 14:41 uur
  Ora et labora ivm reactie van 25 oktober 2021 om 15:35 uur
  Euphrasia ivm reactie van 25 oktober 2021 om 12:55 uur.

  Toentertijd was in Nederland dhr. Ruud Lubbers (CDA) de Nederlandse ministerpresident of was toen Wim Kok (PvdA) de ministerpresident? Of was toen Jan Peter Balkenende (CDA) de ministerpresident van Nederland?

  In ieder geval: sinds ’n éven na 2000 ben ik het gevoel jegens de gevoerde Nederlandse politiek bijna geheel kwijt (Nú stem ik volgens het christelijk geloof, zijnde katholiek of minstens protestant).

 18. Ik was vergeten om jullie te bedanken voor jullie serieúze reacties:
  Basilius minor ivm reactie van 24 oktober 2021 om 14:41 uur
  Ora et labora ivm reactie van 25 oktober 2021 om 15:35 uur
  Euphrasia ivm reactie van 25 oktober 2021 om 12:55 uur.

  Dus – bij deze: bedankt voor jullie serieúze(!) reacties.

  PS: ik vind het treurig om daarvan pas na 20 jaren gehoord te hebben, terwijl het toch een zéér serieus onderwerp betreft.

 19. De Europese unie is antikatholiek, antichristelijk, een bron van de meest moraalloze leugens en ligt plat op haar buik als gewillige slaaf van de communistische wereldregering die een kortstondige wereldoorlog zal opwekken om de algehele macht te grijpen.

  Ora et labora 25 oktober 2021 om 15:35 gebruikt dezelfde duivelse streken als de “democraten” door Traditie-minnende katholieken te beschuldigen antichristenen te zijn.

  Het werk van de duivel verloopt nu al meer en meer in een stroomversnelling en de chaos zal degenen die voorbije jaren zich in slaap lieten sussen tot wanhoop brengen door het duivelse socialisme van de kerkleiders en de politici.

  1. @eric-b-l,
   Niet bang zijn; is niet nodig.
   Echter, ’n bedankje was HIÉR wél op z’n plaats, vooral vanwege de preciéze verwijzingspagina’s.

   Opmerking, bedoeld voor voorál @eric-b-l + @Theudmer + @Jules van Rooyen:
   Doordat zij alledrie zo snel + precies reageerden, wéten wij nu, dat drie europarlementariers (of hun assistenten) zich verschuilen achter de drie nicknames (Basilius minor + Ora et labora + Euphrasia).

   De Europese politieke partijen zijn dus bang voor deze geloofssite. Ze zijn zelfs zó bang, dat zij alhier infiltreren onder nicknames, Die angst is zéér terecht: G O D is ÓNoverwinnelijk.

  2. Nee de Europese Unie is er voor iedereen. Wel of niet katholiek of Christen…Dat is even wennen voor sommigen die eeuwen de gesel van het geloof aan iedereen hebben opgelegd. Daar is niks anti katholiek aan. Voor de Europese Unie is iedereen gelijk…. Dat is voor de Katholieke Kerk niet….

   1. @juuls,
    U heeft één ding bereikt: ik lees gewoon over Uw vericht(en) heen en bekijk ze dus niet eens.

 20. @eric-b-l + @Theudmer + @Jules van Rooyen,
  Pus wij WETEN nu (c.q. wij kúnnen nu weten), dat het kiezersvolk (= wijzélf) zéér welbewust (omstreeks het jaar 2000) misleid is bij de Europese verkiezingen (omstreeks het jaar 2000).

 21. correctie:
  @eric-b-l + @Theudmer + @Jules van Rooyen,
  Dus wij WETEN nu (c.q. wij kúnnen nu weten), dat het kiezersvolk (= wijzélf) zéér welbewust (omstreeks het jaar 2000) misleid is bij de Europese verkiezingen (omstreeks het jaar 2000)

 22. beste correctie (sorry):
  @eric-b-l + @Theudmer + @Jules van Rooyen,
  Dus wij WETEN nu (c.q. wij kúnnen nu weten), dat het kiezersvolk (= wijzélf) zéér welbewust (omstreeks het jaar 2000) misleid is bij de Europese verkiezingen.

 23. @: Theudmer..nav. {25 oktober 2021 om 15:06}

  Volgens Marcel Messing, die in en uit liep bij de vrijmetselaars, (dus mogelijk zelf ook een vrijmetselaar)..was Tolkien (katholiek) ook een vrijmetselaar.
  The Return of the King heeft verborgen profetische fragmenten..en de personages in het verhaal tonen ons de innerlijke strijd in de mens om zijn eigen duistere zijde te overwinnen.. belangrijk om het een en ander te vermelden..ter onderscheiding.

  En zo is het ook met de profetie in de volgende link, https://youtu.be/kafin2DYjQk die ofschoon niet katholiek toch op details overeen komt met de katholieke profetieën, deze vorläufer betreft natuurlijk de Maleachi 3:1 bode.
  Volgens de hier bekende YouTube profetieën zullen miljoenen katholieken afvallen en de valse profeet maitreya uit het Oosten volgen, de ROOF-vogel in Jesaja 46:11 éérste versregel.. de 2e versregel betreft de eindtijd Cyrus die ook de Maleachibode is.

  Profetieën zijn er om de gelovigen te stichten en te bemoedigen in hun geloof.

  1. Ik weet niet of Tolkien een vrijmetselaar was; gnostici eisen hem voortdurend op en er is beweerd geweest dat hij lid was van de “Hermetic Order of the Golden Dawn”. Er zijn echter dingen in zijn verhalen die tegenstrijdig zijn met het gnostisch pantheïsme van dergelijke sekten; volgens zijn verhalen wil Melkor bijvoorbeeld een scheppingskracht vinden om zelf dingen te kunnen creëren maar resideert die kracht in Eru Ilúvatar en kan hij die nooit in bezit krijgen en gebruiken. Volgens het gnostisch pantheïsme resideert scheppingskracht in een onpersoonlijke godheid die doorweven zou zitten in alle materie en kunnen alle mensen godheid bereiken door zich meester te maken van die kracht. Hier zien we dus een duidelijke tegenstrijdigheid tussen de kosmologie van Tolkiens fictie en die van het gnosticisme (gnosticisme is het wereldbeeld van de vrijmetselarij).

   Verder, volgens het gnostisch pantheïsme is de stoffelijke wereld een kwaad ontstaan uit een storing in “het pleroom” (de onpersoonlijke godheid van het pantheïsme) door toedoen van een “demiurg” en reeds ten tijde van de christelijke oudheid werd de rol van “demiurg” godslasterlijk toegeschreven door gnostici aan de God van het Boek Genesis, aan de ware God dus. De verborgen leiders van de gnostische sekten die Lucifer aanbidden beweren blasfemisch dat Lucifer, hun valse god, een god is en gelijk is in macht met de God van Mozes Die zij Adonaï noemen en aan Wie zij de rol van “demiurg” toeschrijven. Volgens de Silmarillion-kosmologie van Tolkiens fictieve verhalen, echter, is de creatie van een stoffelijke wereld gewild door Ilúvatar en is Melkor één van diens schepselen dat zich tegen hem keert en in rebellie gaat. Volgens Tolkiens verhalen verwoest Melkor de twee bomen van Valinor, Telperion en Laurelin, en doodt hij Finwë, Hoge Koning van de Noldor en steelt hij de Silmarillen, waarna Fëanor, zoon van Finwë, hem de naam Morgoth Bauglir geeft, zwarte vijand van de wereld en verdrukker. Tolkien heeft gezegd dat zijn verhalen geen directe allegorieën betreffen, maar het lijkt wel duidelijk dat hij aan de gevallen engel Lucifer dacht bij het creëren van het personage Morgoth. Wat ook opvalt is dat Sauron, de luitenant van Morgoth, een oog als insigne gebruikt, wat doet denken aan het gebruik door de judeo-maçonnieke sekten van het Oog van Horus.

   Ik ben in principe tegen het creëren van fictieve godheden en magische krachten daaruit vloeiend, wat voortdurend voorkomt in het “fantasy”-genre en wat ook Tolkien gedaan heeft. De fictie van Tolkien betreft echter een soort van monotheïsme en niet het pantheïsme van de maçonnieke loges. Is het dan niet onwaarschijnlijk dat Tolkien een lid van de vrijmetselarij was?

   Wat de grote monarch-profetieën betreft en Tolkiens personage van Aragorn Elessar van de Lijn van Elendil: Zoals gezegd ontkende hij directe allegorie in zijn verhalen, maar het zou mij niet verbazen als hij vertrouwd was met de katholieke profetieën. Hij was immers katholiek en een soort van monarchist, en hij wist veel over oude loor en verhalen; zo iemand kan wel wat weten over profetieën. Het valt op dat in zijn verhalen Aragorn als erfgenaam van Isildur verborgen blijft en als één van de Dúnedain, onbekend voor zijn omgeving, de noordelijke landen beschermt totdat Andúril gesmeed wordt met de fragmenten van Narsil, het zwaard van zijn voorvader. Het doet denken aan het profiel van de Grote Monarch wiens identiteit verborgen lijkt te moeten blijven tot de tijd waarin hij zijn roeping moet volgen. Zoals Aragorn is de Grote Monarch van een bloedlijn die in het verleden van de troon gevallen is, naar de hallen van de geschiedenis, maar die opnieuw de voorvaderlijke troon bestijgt. En weerspiegelt Gondor, het erf-rijk van Aragorn, niet Frankrijk (Pelennorvelden, Catalaunische Velden?) en in extensie de geromaniseerde bevolkingsgroepen van West-Europa in contrast met de cultureel en taalkundig Germaanse Rohirrim?

   Opvallend ook is dat Sauron Haradrim (die Afrikanen weerspiegelen) en Oosterlingen (die Arabieren weerspiegelen) rekruteert in zijn oorlog tegen Minas Tirith en dat in de boekversie de Orks kromzwaarden hanteren zoals de soldaten van Mekka in de echte geschiedenis gedaan hebben; zoals gekend is hebben de dienaren van Mekka een zichtbare aanwezigheid in de hedendaagse publieke arena en zijn zij dienaren van het maçonniek Oog van Horus, instrumenteel in het judeo-maçonniek plan voor verwoesting van de westerse volkeren.

 24. Onbekend is of zij verbonden zijn aan het Europarlement, beste P. Derks, maar dat het bij de drie pseudoniemen om verschillende schrijvers gaat is duidelijk. De redactie zou daar wat meer over kunnen zeggen. De aanvankelijke Basilius M is met zijn Vat. 2 gestolde, huilie huilie verhalen, zonder ondergrond van Testamentische waarheid, vervangen door een ander, en vervolgens weer een ander, en zo draait de maçonnieke draaimolen door.

  Natuurlijk is dit voortreffelijke katholieke Forum een doorn in het oog van eenieder die met de subversieve loge sekte te maken heeft. Alle media eten uit haar hand, maar niet dit voortreffelijke katholieke Forum. De onderafdeling van de Synagoge van satan zal niet stoppen om te trachten, ons eronder te krijgen.
  Het EU etiket hierboven van Eric, is alleszins juist, maar de start begon niet rond het jaar 2000.
  De vrijmetselaars Lubbers, Kok en Balkenende waren de uitvoerders van het plan van het Congres van Europa, in 1948, na WO II, dat toen in Den Haag werd gelanceerd.

  Toen werd, Europa wijd, de maçonnieke beweging opgestart die, via de Europese Kolen en Staal gemeenschap (EGKS), vervolgens de Europese Economische Gemeenschap (EEG), en vervolgens via het Verdrag van Maastricht, onder .:. Lubbers, moest uitmonden in het supra-nationale monster van de Europese Unie.

  De voorgestelde Grondwet van 2005, werd afgestemd door Frankrijk en NL (60% tegen).
  Daarmee werd het voorgestelde machtsmonopolie gebroken van de EU Commissie en het EU Hof. Maar via de sluiproute van het Verdrag van Lissabon, een verdrag tussen regeringen, (het stokpaard van .:. pres. Sarkozy), kwam er een afgezwakte surrogaat grondwet, ten nadele van de macht der Brusselse Commissie. En het Hof mag enkel de EU verdragen toepassen. Het Lissabon verdrag is de leidraad van handelen, over de hoofden heen van de bevolkingen. Een parodie op het 19de eeuwse spreekwoord, “alles voor het volk, maar niets door het volk” !

  Rechtstreeks hebben de volken geen inbreng op de macht in Europa, en het EU parlement is nep, een praat parlement, zonder bevoegdheden. Het totalitaire karakter van de Brusselse organen lijkt toen te zijn afgezwakt, maar dat wil niet zeggen dat de atheïstische geest met de nieuwe verdragen verdwenen zou zijn. Die is springlevend met steun van de grote MSM media.

  Brussel is het brandpunt van Illuminaten, vrijmetselaars, Bilderbergers (opgericht door diezelfde Pools- joodse, hoge vrijmetselaar Retinger hierboven), Davosgangers, Trilateralers (Van Traa, PvdA), Fabians (Tony Blair), Rozekruizers, Martinisten, Pilgrims, Golden Dawn aanhangers, Trotzkisten, Theosofen, New Agers, loslopende communisten en militante gender architecten.
  Deze sektes en losverbanders, bewandelen allen dezelfde weg, van ontworteling en vernietiging van de Christelijke beschaving. Zij zijn de vertolkers van de nieuwe Wereld Nomenklatura. Zij zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van de Europese “democratieën”.
  Hun revolutie van welbespraakten, goed betaalden op hoge posities, speelt zich af op wereldschaal en is niet beperkt tot de nep “pandemie”, van Hugo Mengele. Zij kijken verder en verder, naar de Verlossing van de Wereld revolutie, en schuwen niet het verraad van nationale belangen die zij vertegenwoordigen. Zij preken absolute vrijheid tegenover God, en radicale gelijkheid. Maar via regeringen, parlementen, rechtbanken, tribunalen en supranationale organen, voeren zij oorlog tegen de Natuurlijke Orde, tegen de vrijheid, tegen de godsdienst, tegen de Kerk, tegen de natiestaten, tegen het gezag, tegen het huwelijk en het gezin, tegen de middenklasse, tegen het eigendom en het erfrecht en tenslotte, zij streven naar een enorme reductie van de wereldbevolking. De utopische leugengeest wordt breed gedragen door een grote geschakeerde, paarse beweging. Hoewel de internationale vrijmetselarij in vroeger tijden het monopolie had in de strijd tegen God en de Schepping, is dat nu verwaterd en opgegaan in diverse secondaire los zand verbanden van, kosmopolieten, groenen, ecologen, feministen, humanisten, dierenvrienden, transgenders en militante homosexuelen.

  Het Congres van Europa, in 1948, te Den Haag, stond onder leiding van de hoge vrijmetselaar Joseph Retinger, een Pool van joodse afkomst. Toen is de eerste aanzet gegeven tot aan, wat we nu kennen, als de Europese Unie. Maar, let op beste lezers, toen al werd in Den Haag de resolutie aangenomen, nr 14., dat het ‘Verenigde Europa’, de opstap is naar de ‘Verenigde Wereld’. Dit laatste was een bescheiden roep naam, nu beter bekend als de New World Order. Op het geestelijke vlak heeft Lucifer, daar de plaats van God heeft ingenomen.

 25. @@@

  Volgens de site restkerk.net is kardinaal Eijk voorstander van het vaccineren, dus heeft hij zich in de rij gevoegd van de hogepriester verrader en usurpator antipaus Bergoglio, iemand oppert dat hij een wellicht een vrijmetselaar is.
  Ik sluit het niet uit, maar een ding is zeker ..dat hij een verrader 😱 is..helaas.

 26. Wij zijn een volk van lafaards geworden die zich niet willen of durven verzetten tegen de islamisering van Europa ,die de genderwaanzin en het wokegedoe lijdzaam ondergaan. Wij laten ons de les spellen en een levenswijze opdringen door individuen waar we niet voor gekozen hebben maar wel rijkelijk betaald worden met ons belastinggeld. De Croo gaat Polen kapittelen om zijn rechtspraak maar zwijgt zedig over Belgie waar alle rechters politiek benoemd zijn, ,nietwaar Verhofstadt met uw proces tegen het Vlaams Blok? Door mijn leeftijd ben ik veroordeeld om in dit land te blijven dat ik begin te haten.

  1. @ Daniel,
   mag ik u een beetje corrigeren a.u.b.: het volk is onwetend geworden. Dat is het gevolg van de modernisering van negentig procent van de katholieke Kerk. Ik ken zelf ook heel goed de zure oprispingen die u hier tentoonstelt. Men mag dat niet over zich laten komen. Met haat tegen de duivel strijden maakt de duivel blij. Niet doen! Integendeel, bid voor iedereen die u kent. Er is geen andere weg. Op de juiste tijd zal er hulp komen. Indien u op God vertrouwt hoeft u zich geen grote zorgen te maken. Mensen die dagelijks de rozenkrans met goede aandacht bidden weten dat alles goed zal komen. Hulp zal niet komen voordat de maat van de afvalligheid tot volheid gekomen is. Dat duurt misschien nog enkele jaartjes. Ondertussen moet u zich aan de zijde van de ware gelovigen plaatsen. Uw zieleleven moet een geestelijke vervulling krijgen om te overleven. Om dat doel te bereiken rest u niet meer veel tijd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht