De VS vluchten uit Afghanistan en wanneer uit Syrië?

Goede Vrienden,

De vierde eigenschap van ons mens-zijn is: wij zijn hartstochtelijk door God bemind. God houdt van ons niet “ondanks “ onze zonde, maar we zouden bijna zeggen “omwille” van onze zonde, nl. omdat onze ellendige toestand Gods barmhartigheid nog meer aantrekt. In die zin spreekt de liturgie van Goede Vrijdag van “gelukkige schuld” (“Felix culpa”). Over de “Dienaar van God”, de voorafbeelding van Jezus Christus, schrijft de profeet Jesaja: “Waarlijk, het waren onze ziekten die Hij op zich nam, en onze smarten die Hij heeft gedragen” (Jesaja 53, 4). Onze schuld en schande zijn een bijzondere uitdaging voor Gods goedheid en barmhartigheid.

Heel de Bijbel openbaart een God, Schepper en Vader, die oneindige liefde is. Deze liefde is het antwoord op alle vragen: waarom Hij de wereld heeft geschapen alsook ons naar zijn Beeld, waarom Jezus mens geworden is en ons verlost heeft… De heilige Paulus begint zijn belangrijkste brief en de enige brief waarin hij systematisch zijn Evangelie uiteenzet, met de uitroep: “God heeft u lief” (Romeinen 1, 7). Het is zijn “kerugma”, de korte samenvatting van heel zijn boodschap, als de bazuinstoot van een heraut. Hij wil dat we ons opnieuw laten verwarmen door het vuur van Gods liefde en dat we herontdekken dat we Gods geliefden zijn. Dit “kerugma” herinnert ons aan de uitroep “wapenstilstand” aan het einde van Wereldoorlog II. Mensen liepen de straat op, omhelsden elkaar en begonnen te dansen. We wisten niet wat er eigenlijk gebeurd was of welke de voorwaarden waren, maar het voornaamste hadden we begrepen: de ellende van de oorlog is voorbij. En na het “kerugma” volgt dan de volledige uitleg: de catechese, waardoor de kernboodschap verdiept en verstevigd wordt. De heilige Johannes voegt er bij dat het God is die ons eerst heeft liefgehad.

De Schrift tracht met verschillende beelden Gods liefde uit te drukken. Laten we vooraf stellen dat deze beelden menselijke voorstellingen zijn die eigenlijk nog veel meer verhullen dan ze openbaren, maar ze geven een richting aan. “Met zachte leidsels heb Ik hen gemengd, met teugels van liefde” (Hosea 11, 4). “Gij die werd opgetild vanaf de moederschoot, en sinds de geboorte gedragen. Tot aan uw oude dag blijf Ik dezelfde… Ik zal u torsen, Ik zal u redden” (Jesaja 46, 3-4). Het is de vaderlijke liefde die op de oorsprong wijst maar ook op goedheid en liefdevolle zorg, bescherming en veiligheid biedt. Het oorspronkelijke Bijbelse beeld van “vader” (Hebreeuws: av) heeft niets met de moderne opvatting van een overheersend paternalisme te maken, maar alles met intieme verbondenheid en het innige verlangen om zich te geven. “Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die het zou vergeten, Ik vergeet u nooit! Zie in mijn handpalmen heb Ik u geschreven” (Jesaja 49, 15-16). “Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten” (Jesaja 66, 13). (Ezechiël 16, 62-63). Deze moederlijke liefde is tedere nabijheid, vergeving, medelijden. Ze komt voort uit haar binnenste, uit de plaats waar het kind ontstaan is. Daarom betekent hetzelfde Hebreeuwse woord “rechem” (mv. rachamim”) tegelijk moederschoot én barmhartigheid, medelijden. Dit suggereert dat we opnieuw moeten geboren worden “uit de moederschoot van Gods barmhartigheid”. Jezus zegt tot Nicodemus: “Gij moet opnieuw (Grieks: anoothen = ‘opnieuw’ én ‘’vanuit de hoge’!) geboren worden” (Johannes 3, 7). Ook de barmhartige Vader uit de parabel van de verloren zoon, door Rembrandt geschilderd, schijnt zowel vaderlijke als moederlijke liefde uit te drukken.

Tenslotte is er de huwelijksliefde als beeld van de hoogste intimiteit en eenheid. “En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u” (Jesaja 62, 5). Ezechiel, 16 vertelt ons op hartverscheurende wijze hoe God zorg draagt voor het joodse volk, voor ons, als zijn bruid. De baby trappelt in zijn bloed en God komt voorbij en zegt “Blijf leven, Blijf leven” ( v. 6). Het kind groeit op en wordt een mooi meisje en God zegt: “Je werd de mijne” (v. 8). In een lange tekst wordt dan haar ontrouw beschreven. Ze gaat van minnaar naar minnaar, van de ene ellende naar de andere, maar God blijft haar trouw: “Ik zal mijn verbond met je gestand doen en je zult erkennen dat ik God ben. En wanneer je terugdenkt aan wat er gebeurd is, zul je van schaamte geen woord durven zeggen, omdat Ik je alles heb vergeven wat je misdaan hebt …” (Ezechiël 16, 62-63). “Ik neem u als mijn bruid voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw” (Hosea 2, 21-22). Dit beeld is eigenlijk in gans de Bijbel aanwezig, vanaf de lofzang van Adam op Eva (Genesis 2,23) tot aan de vurige verzuchting aan het einde van het boek van de Openbaring (22, 17): “De Geest en de Bruid zeggen: Kom”. Precies in het midden van de Bijbel vinden we het “Lied der Liederen”, dat we Hooglied noemen. Voor een profane lezer is dit mogelijk niet meer dan een verzameling van sensuele liefdesverklaringen van een smoorverliefde, zoals je op bierviltjes in een studentencafé kunt lezen. De grote rabbi Aquiba (einde 1e eeuw) stelde echter dat het Hooglied het heiligste van alle geschriften is omdat het handelt over de intieme eenheid van God met zijn volk. Voor de joden is dit lied een van de vijf feestrollen (megillot). Zij zingen het op het grootste feest, het Paasfeest: “Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij” (Hooglied 5, 3; 2, 16; 7, 11). “Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm” (8, 6). In die zin heeft ook Jezus voortdurend gelijkenissen gebruikt over bruiloftsfeesten om ons uit te nodigen in te treden in de intimiteit van de Drie-ene God. Ons levensdoel is niets minder dan dit ultieme geluk. Doorheen de eeuwen hebben de grootste mystiekers hun godservaringen uitgedrukt aan de hand van het Hooglied. Wanneer Johannes van het Kruis (+ 1591) letterlijk aan het wegteren is in een vuil cachot, een voormalige WC, schrijft hij zijn sublieme commentaar op het Hooglied. Het afsterven van de aardse liefde en gehechtheden in hem, laat de goddelijke liefde geboren worden. De sensuele beelden van het Hooglied zijn een aanleiding om iets weer te geven van de hoogste goddelijke liefdeservaring. Voor deze liefdeseenheid met God zijn we geschapen.

Ziedaar de “Blijde Boodschap”, het “Goede Nieuws”. Het is echter niet voldoende dat we dit alles met ons verstand begrijpen, deze boodschap moet ons leven zelf worden. Dit vraagt een openheid van onszelf. Hiervoor is een vrije beslissing nodig om te erkennen dat we gewond en ontwricht zijn, waaruit we ons met eigen krachten niet kunnen redden. Er is een welbewuste beslissing vereist om ons te wenden tot Gods barmhartigheid en Jezus’ verlossende liefde en opnieuw geboren te willen worden. Met onze armoede en kleinheid dienen we vol vertrouwen naar Jezus te gaan en Hem Redder laten zijn. Dit is het wonder van onze genezing en redding, wat uiteindelijk een werk van Gods genade is. “Hartstochtelijk bemind zijn door God” dient niet slechts door te dringen tot ons verstand maar tot ons hart. Wie zich echt bemind weet, kan veel, ja alles aan. Daarover willen we volgende week verder nadenken.

P. Daniel

XVI.34

Vrijdag 20 augustus 2021

Flitsen

Het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria wordt hier genoemd: “het inslapen van Maria” (Dormitio). Hierbij wordt een oude patristische traditie in ere gehouden. Ze leert dat Maria drie dagen voor haar sterven verwittigd werd, dat de apostelen samen kwamen rond haar om te bidden en God te danken. Maria stierf en Jezus nam haar heilige ziel. De apostelen begroeven haar in Getsemane. Dit feest heeft zijn oorsprong in de viering van de verjaardag van een heiligdom tussen Jeruzalem en Bethlehem waar Maria zou gerust hebben bij haar tocht naar Bethlehem waar ze haar Kind ter wereld zou brengen. Het feest van “het inslapen van Maria” werd in de IVe eeuw plechtig gevierd in Antiochië op 15 januari en in de VIe eeuw werd het gevierd in het Byzantijnse rijk. In het midden van de VIIe eeuw werd het feest door Rome overgenomen.

Geleidelijk komen er weer meer bezoekers: zowel enkelingen, families als groepen. Een vriend, student laatste jaar geneeskunde uit Damascus wil nog eens enkele dagen komen meeleven. Een Vlaamse jongere komt voor enkele weken. Woensdag en donderdag kwamen de kinderen van catechese van Qara en ze wilden blijven overnachten met woensdagavond een kampvuur aan de kluis, wat een bijzonder aangename ontspanningsavond werd. Het deed ons denken aan de kampvuren van onze jeugdtijd, zowat 65 jaar geleden: spontaan zingen, spelen, een stichtend verhaal en een quiz. En ondertussen zorgen dat het vuur blijft branden! Er was voor elk ook wat eten o.a. maiskolven in het vuur verwarmd.

Tussendoor kregen we de vraag van onze muzikant, die enkele honderden meters verder op woont, om eens te komen bidden voor zijn vrouw die een zware hartoperatie heeft ondergaan. Haar dochter en haar zussen met hun kinderen waren er bij. Allen zaten in de zomerse avond buiten. Het werd een liturgische dienst in open lucht en een paar dagen later vernamen we dat het met haar veel beter ging. God zij dank.

De VS vluchten uit Afghanistan en wanneer uit Syrië?

Een Amerikaans onderzoek (CBS) heeft uitgewezen dat volgens 67 % van de Amerikanen de nagenoeg totale verwoesting van Irak met meer dan 4000 gedode Amerikaanse soldaten en miljarden dollars, onverantwoord was (http://sana.sy/en/?p=245577). Nu zien we de chaotische vlucht van de VS en hun bondgenoten uit Afghanistan. Maar het westen heeft er niets uit geleerd. Zowel de Amerikaanse president J. Biden als de NAVO baas Stoltenberg wijzen nu potsierlijk met een beschuldigende vinger naar de Afghaanse leiders, maar de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer (2004-2009) weet wel beter. Ze beschouwden zichzelf als de redders van de wereld en de brengers van democratie, welvaart en vrede alom: de grote verdedigers van kinderrechten, vrouwenrechten, mensenrechten! Eens te meer is de werkelijkheid eerder het tegendeel. Het roept beelden op van de chaos die ze brachten in Irak, in Saigon en Phnom-Penh en nu in Syrië. Deze schandelijke “vredesmissie” van het westen in Afghanistan heeft 20 jaar geduurd (de Sovjets zijn na 10 jaar al gevlucht), er werden honderd duizenden gedood en de onderneming heeft miljarden gekost. Wanneer het hele land met een tapijt van bommen werd bedekt waardoor niet alleen islamisten werden gedood maar vooral veel onschuldige burgers, is het niet verwonderlijk dat de Taliban zonder veel moeite de steun kreeg tegen het gehate westen. En het feit dat president Ashraf Ghani, die ook de Amerikaanse nationaliteit bezit, naar Tadzjikistan vlucht, een land in de invloedsfeer van Moskou, spreekt boekdelen. We laten het verder aan de media over om de schande van het westen in Afghanistan te beschrijven. Wij vragen ons nu af wat de weerslag zal zijn voor Syrië. Gaan de “redders van wereld” trachten nu Syrië nog meer te ontwrichten door het plunderen van de bodemrijkdommen, het stelen en vernietigen van de noodzakelijke levensmiddelen en het blijven plegen van aanslagen? Of krijgt hun humanitair blazoen toch zulk een deuk dat er ooit iets menselijks doordringt in hun plannen zodat ze gaan begrijpen dat ze het Syrische volk de beste dienst bewijzen door weg te trekken? In ieder geval blijft het eensgezinde verzet van het Syrische volk tegen de buitenlandse bezetters alleen maar toenemen (https://www.lesalonbeige.fr/et-si-les-americains-quittaient-aussi-lasyrie/). Wie zal het uiteindelijk halen? Een VS leger met een enorme militaire overmacht om te stelen, te plunderen en te vernietigen zonder geweten of een volk dat eensgezind vecht voor eigen soevereiniteit? De VS in Afghanistan en Syrië, twee totaal verschillende situaties of uiteindelijk toch precies hetzelfde?

Een opvangcentrum voor vrouwen in verwachting

De Amerikaanse Abby Johnson was directrice van een abortuskliniek van Planned Parenthood. Toen ze goed besefte wat abortus eigenlijk is, nl het gruwelijk doden van een kind in de moederschoot, brak er iets in haar. Ze werd een vurige verdedigster van het ongeboren leven. Over deze ommekeer is de film Unplanned gemaakt, die meer dan de moeite van het zien waard is. Vier jaar na de “bekering” van Abby Johnson werd dit abortuscentrum gesloten. In de plaats daarvan werd het een centrum van Coalition for Life, een opvangcentrum voor zwangere vrouwen. Een gedenkplaat vermeldt dat het centrum opgedragen is aan alle kinderen die in de moederschoot werden gedood en twee engelen beschermen de kinderen.

De film Unplanned schijnt steeds meer succes te hebben wat bij de abortuslobby in het verkeerde keelgat schiet (https://www.lesalonbeige.fr/plus-de-300-000- personnes-ont-regarde-le-film-unplanned-sur-c8/).

Het is genoeg

In een videotoespraak van ruim ’n half uur legt dr Laurent Montesino (réanimateur, hôpital américain, Neuilly-sur-Seine, Paris) uit dat hij de leugens, de desinformatie en het onrecht niet langer meer kan verdragen. Hij wil vanuit eigen 25 jaar lange ervaring de waarheid vertellen en tot het uiterste gaan, omdat journalisten hun werk niet doen. Hij spreekt in eigen naam, maar vermeldt tevens een tiental wetenschappers, waaronder bekende dokters en ’n Nobelprijswinnaar geneeskunde, die hetzelfde standpunt delen. We staan op een keerpunt in de geschiedenis, waarbij een totalitaire dictatuur wordt ingevoerd. Wanneer we dit aanvaarden, verwerpen we heel onze beschaving. Voor een covid 19 virus met een sterfterisico van 0,05 % bestaan er eenvoudige en uitstekende behandelingen, die welbewust geblokkeerd worden terwijl hiervoor een vaccinatie wordt voorgehouden. Vervolgens wordt een derde, vierde, vijfde vaccinatie al in het vooruitzicht gesteld. Uiteindelijk zal het wel een maandelijkse vaccinatie worden. Dit is een onaanvaardbare chantage. Daarna spreekt hij kort en duidelijk over de officieel opgelegde maatregelen. Een masker voor iedereen, binnen en buiten, dient voor niets anders dan een volk in angst te houden en te onderdrukken. Het heeft met de zorg voor de gezondheid niets te maken. Een afzondering (lockdown) is over heel de lijn catastrofaal. Er zijn goede en goedkopen behandelingen die al decennia hun deugdelijke werking bewezen hebben. Van officiële zijde worden deze goede behandelingen tegengewerkt of zelfs verboden. Een van de meest gezaghebbende medische tijdschriften (The Lancet) was zelfs bereid een valse studie te publiceren over de zogenaamde gevaren van hydroxychloroquine (HCQ), zodat dit middel verboden werd. Nadat bleek dat het een valse, ongegronde aanklacht was, bleef het middel toch verboden. Hij vermeldt tevens dat een groot fabriek dat HCQ maakt, door brand werd verwoest (in Taoyuan, Taiwan, 20 december 2020?). Vervolgens zegt hij dat een test, los van of vóór ieder onderzoek geen enkele zin heeft. Bovendien zijn de tests zelf volkomen onbetrouwbaar. Nooit werden zulke algemen tests opgelegd. Wanneer er klachten zijn worden deze onderzocht en er worden testen gedaan. Nu is het de omgekeerde wereld. Tenslotte spreekt hij over het meest verontrustende: de algemeen opgelegde vaccinatie. Het staat nu vast dat gevaccineerden evenzeer nog besmet kunnen worden en ook de besmetting kunnen overdragen. Landen waar het meest gevaccineerd werd, hebben de hoogste besmetting. En van hen die in het ziekenhuis terechtkomen, is meer dan de helft volledig gevaccineerd! Hij noemt ook een reeks veel voorkomende bijwerkingen van de covid 19 vaccins: trombose, bloedklonters, epilepsie, hartletsels, logaandoeningen, hersenbeschadiging, verlamming… Er zijn nu in één maand tijd meer mensen gestorven ten gevolge van deze covid 19 vaccins dan de laatste 30 j van alle vaccins samen. Israël en VK zijn hierbij koplopers. Tenslotte roept hij de dokters op om opnieuw hun verantwoordelijkheid in eigen handen te nemen en op te komen voor de waardigheid en de waarheid. Een op natuurlijke wijze bereikte immuniteit is efficiënt. Deze kan nooit bereikt worden door het huidige experiment van algemene covid 19 vaccinatie, die altijd meer vaccins vragen. (https://www.mondialisation.ca/le-drlaurent- montesino-reanimateur-a-coeur-ouvert/5659239).

En dit nog

 • Ons vorig bericht ruim geïllustreerd met foto’s en vijf video’s: 1. V. Orban, 2. Internationale conferentie over vervolgde christenen, Budapest 2019, 3. Prof. Chossudovsky, 4 Vaccins niet effectief, foto van het “pesthuisje” in Postel, 5. Prof. Mattias Desmet bij R. Fuellmich: : https://www.golfbrekers.be/eenverslag- uit-syrie-zonder-poco-bril-228/
 • Het westen is vol medelijden voor de Oeigoeren in China maar dat ze in Idlib de Syrische bevolking hun huizen innemen, plunderen, martelen en gruwelijk behandelen krijgt geenn enkele aandacht. Een aangrijpend getuigenis met 10 video’s: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-132/

*

*

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “De VS vluchten uit Afghanistan en wanneer uit Syrië?

 1. In de lagere gebieden van Afghanistan zijn nu plots de VEELKLEURIGE streepjes vlaggen verdwenen terwijl hoog boven in de koude bergdalen met schraal en taai berggras de vredevolle ware landeigenaars ondanks armoede rustig hun schaapjes blijven hoeden. Geen Afghaanse laagland bewoner of Amerikaan of Talibanees haalt het in zijn hoogmoedig hoofd daar boven zelfs maar een kijkje ta gaan nemen. Men kan er niet naartoe per voertuig, alleen te voet !!!

  Het Syrische volk vertoont sedert jaren eerder gelijkenis met de arme maar gezonde herders in het hooggebergte van Afghanistan omwille van de gedwongen armoede en meer dan vermoedelijk is er in heel Syrië nauwelijks nog iemand te vinden die nog droomt van VEELKLEURIGE streepjes vlaggen.

  De honger is nader dan de pretgevoelens, en het Christendom eveneens nader dan de hoogmoed.

  Nog enkele jaartjes geduld en dan breekt de wereldse vrede weer los.

 2. Voor wanneer een wereldwijde oproep om vrijwilligers te werven voor een nieuwe kruistocht?
  Bent u bende doorgedraaide imbecielen?

  1. @ Gilbert Pieters,
   U weet best dat een kruistocht nu niet mogelijk is.
   Binnenkort zal het lijken alsof de Rooms Katholieke Kerk en de Latijnse H.Mis niet meer bestaan.
   Het zal weinig verschillen van de Franse revolutie. Overal zal bloed vloeien omdat nu al overal burgeroorlog op gang komt, Frankrijk, Duitsland, Italie, Polen, USA, maar dit zijn slechts goddeloze pogingen van mensen die de wanhoop nabij zijn en de militairen en oproerpolitie zullen het laatste woord hebben.
   Maar deze dictatuur zal slechts enkele jaren duren.
   God zal grote wonderen verrichten, iedereen zal het zien.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht