In Frankrijk roert entwat, niet alleen daar…


Dixit ADF-Civitas: In zijn TV-optreden van 12 juli 2021 kondigt de tiran Emmanuel Macron aan: de installatie in Frankrijk van een Apartheid bedoeld om de ongevaccineerden te discrimineren. Het is te zeggen, degenen die, voor diverse redenen, weigeren proefkonijnen te worden van een medisch experiment. En om de praktijk van de vaccinpas als een Ausweis in te voeren voor het grootste deel van de dagelijkse activiteiten.

Maar ook in de USA door Joe Biden, en daar is alles nog een graadje erger. Pelosi zit gewapend in het Kapitool, liet een scanner installeren aan de ingang die zij zelf omzeilt (want ja, zij is gewapend) en ondertussen lijkt dat openbare volkshuis nog steeds op een door het leger omsingeld en versterkt fort sedert die nooit te vergeten dag, vlak voor de verkiezingen, dat georganiseerde chaos tot geplande bloederige en moordende criminaliteit leidde. Binnen het leger gebeuren vreemde dingen. Maar ook in Belgie is het leger verdeeld en vinden vreemde handelingen plaats.

Terug in La Douce France: “De tiran Emmanuel Macron, volgeling van de Terreur, heeft zijn verzameling middeltjes uitgebreid met diverse uitdagingen (geblokkeerde lonen, ontslagen, …) tegenover burgers die nochtans plichtsgetrouw hun Natie dienen, zoals de zorgverleners of de brandweerlieden, om slechts enkelen te noemen. Parallel hieraan waakte de tiran Macron erover om politie en oproermilitie uit te sluiten van de oproep tot verplichte vaccinatie, hiermede aantonende dat gezondheidsredenen slechts een voorwendsel zijn om ons in een Orwelliaans scenario te dompelen, en daarbij zijn uiterste best doet zich te verzekeren van de getrouwheid van diegenen die hij omvormde tot politieke militie belast met de opdracht alle weerspanigheid  zonder aarzelen te onderdrukken.”

Vergelijk dit met de USA: hoe een groot en vrij land als de USA op slechts enkele uren tijd kon veranderen in een Sovjet-staat geleid door verdwaasde narren, akelige clowns uit een Hollywoodse griezelfilm.

Weliswaar kon men overal ter wereld tal van aanwijzingen zien opduiken, maar, het moet gezegd, de schijnbare belofte van een betere wereld na de vaccinatie verblindde ons, zelfs nu, vandaag !

ADF-Civitas: “Oproep aan de leden en sympathisanten van Civitas en allen die dit lezen om massaal deel te nemen, in contra-revolutionair gemoed, aan de populaire manifestaties de volgende dagen, overal in Frankrijk, zoals velen reeds deden verleden zaterdag. — Alain Escada, président de CIVITAS.”

Ik kon geen youtuubjes vinden totnogtoe, slechts enkele foto’s.

Zijn er verschillende manieren om dit te interpreteren ?
De zin of de onzin van vredelievende manifestaties.

Allereerst het eerste Gebod : God en de naaste vóór alles.
God liet al deze gebeurtenissen toe, zoals talloze keren in bijbelse en recentere tijden. Telkens ging het om het behoud van Zijn volk, meestal een kleine rest. We zijn omsingeld door overmachtige en meedogenloze politici met hun militie. Nauwelijks kunnen we nog heel even vredelievend manifesteren. Zeer velen zien het niet, laat staan begrijpen.

De voorbije jaren hadden raad kunnen brengen aan allen en wellicht de ellende voorkomen of verzachten. Blijkt nu dat slechts een kleine rest is ingelicht en voorbereid op het ergste. Een kleine kudde, langs alle zijden ingesloten, uitgezonderd naar Boven waar onze gebeden naar opstijgen. De grote massa kent deze uitweg niet en lacht er smalend om.

Alleen van Boven kan het heil komen en de bevrijding. Dat zullen we de meesten onder ons zien en ervaren. Sommigen, zoals zieners en de nieuwe profeten, zagen het al eerder en werden zelfs uitgelachen door medechristenen. Ook nu nog!

Auteur:Hypoliet

70 commentaren op “In Frankrijk roert entwat, niet alleen daar…

 1. De uitbouw van de Nieuwe Wereldorde ontplooit zich voor onze ogen. Belangrijk om te vermelden is dat sommige ingespotenen magnetisch geworden zijn. Er zijn ook mensen die magnetisch geworden zijn zonder de momenteel door de regeringen opgedrongen en via de media zwaar gepropagandeerde gifspuiten; er zijn zelfs voedingswaren die magnetisch blijken te zijn. Maar er moet verduidelijkt worden wat hier gaande is, en wanneer men de openlijke uitspraken van de Babylonische priesters van het sciëntisme hoort, dan weet men wat er betracht wordt.

  Sciëntisten zeggen openlijk dat men een internet wil creëren bestaande uit mensen, mensen die receptoren in zich dragen voor elektromagnetische frequentie. Die receptoren zijn dan kleine partikels die ingebracht worden in voedingswaren waardoor men dit via voedsel binnenkrijgt en die geïnjecteerd kunnen worden; mogelijk worden ze zelfs ingeademd, en men denke dan aan de waarschuwingen van de door arseenvergiftiging vermoorde Theodore Gunderson omtrent “chemtrails”. Uiteraard is inspuiting met dergelijke partikels kwalijker dan het binnenkrijgen ervan via ademen, eten of drinken.

  De eerdergenoemde Theodore Gunderson waarschuwde ook voor het gebruik door de occulte cryptocraten van elektromagnetische frequentie als wapen ter visering van tegenstanders van het schaduwbewind. 5G staat ongetwijfeld in de context van de plannen der cryptocraten omtrent frequentie.

  Een vraag die gesteld moet worden is: In hoeverre zijn de occulte machthebbers bij machte om hersenactiviteit van mensen te beïnvloeden doormiddel van elektromagnetische frequentie?

  Zoals ik al eerder op dit forum gezegd heb is het duidelijk te zien aan de obsessie van occultisten met elektriciteit dat de gevallen engelen en de geesten der nefilim een heerschappij op aarde willen bouwen via elektriciteit. In die context staat de “vierde industriële revolutie” van de oligarchen die de samenleving willen ombouwen tot een gedigitaliseerde, technologische gevangenis, gesurveilleerd en gecontroleerd door de top van de occulte piramide.

  Er moet kennis vergaard worden omtrent kruiden en voeding die kwalijke dingen zoals de genoemde partikels uit het menselijk organisme verwijderen; er zijn kruiden en soorten van voedsel die schadelijke metalen afbreken in het lichaam en afvoeren. Mosterdzaad, kurkuma en de groene bladeren van paardenbloem breken schadelijke stoffen af; citroen is ook goed voor het verwijderen van gifstoffen. Ongetwijfeld weten de cryptocraten met welke kruiden zij zich kunnen beschermen tegen wat zij de rest van de bevolking willen aandoen.

 2. Het is niet erg moeilijk om electromagnetische hersengolven op te wekken. Het volstaat twee onhoorbare frequenties uit te stralen die slechts enkele Hertzen van elkaar verschillen, ca.7 a 8 Hz. Dit kan gemakkelijk in openbare ruimten zoals supermarkten, grote stations, wachtruimten van ziekenhuizen en vliegvelden maar juist daar is men over het algemeen te korte tijd aanwezig. Theoretisch kan het ook met wifi en bluetooth en daar valt nog moeilijk aan te ontsnappen.

  Verbindt uw computer, laptop of tablet via een communicatiekabel met het internetkastje en laat de bluetooth en wifiantenne uitschakelen, laat de internet technieker dat even aanpassen, dat kan zondermeer maar dat wenst men niet !

  Occult magnetiseren betekent volgens mij veeleer geestelijk uitstralen. Omdat ernstige christenen, vooral de traditionelen, hun best doen zoveel mogelijk in gebed te blijven en dat na onderbrekingen haastig weer terug op te nemen, is het niet moeilijk te begrijpen dat hun ziel steeds fijnere uitstraling geeft en ook gevoeliger wordt voor fijnere stralingen van goede geesten. Bij dat kleine volk van God is de geestelijke taal altijd levendig beschikbaar !
  De grote massa, de velen, begrijpen dat niet.

  Men mag dit niet technisch bekijken want het heeft niets gemeen met electromagnetisme.

  Zoals de verduisterende maatschappij nu naar steeds lagere innerlijke afstemming groeit zullen de meeste zielen ook gemakkelijker de inductie van lagere geesten ondergaan.
  Dit is zeer gemakkelijk te begrijpen en heeft principieel niets met techniek te maken, alhoewel men moet beseffen dat verduisterde leiders alles doen wat in hun macht ligt om ook op technische wijze de duistere geesten a.h.w. op te kloppen zoals men tijdens hevige voetbalwedstrijden tekeer gaat met onnodig opwekken van lawaai en tijdens vroegere veldslagen met trommelgeroffel.
  Hetzelfde geldt vermoedelijk voor minuscule (magnetische) deeltjes die volgens mij slechts een uiting zijn van haat van de volgelingen van Pythagoras en op zich redelijk ongevaarlijk.

  1. Wanneer bij mensen magneten blijven hangen op de plaatsen waar zij ingespoten werden is er iets sinisters aan de gang, en de sciëntisten zeggen openlijk dat men dingen bij menselijke lichamen wil inbrengen met de bedoeling om van mensen een soort van wandelende receptoren voor frequentie te maken.

   Wat ik zie is de wil bij machthebbers om het occultisme te combineren met technologie. Volgens mij was het niet de wil van God dat mensen de kennis zouden hebben om elektriciteit te hanteren en werd die kennis door vijandige engelen aan hen gegeven tegen het gebod van God in. Voor de Zondvloed waren het de zonen van Kaïn die, onder invloed van de slechte engelen die de reuzen-halfengelen (waaronder Gilgamesj) verwekten, dingen maakten met kennis ontvangen van die engelen. Mogelijk was de samenleving van de zonen van Kaïn niet minder geïndustrialiseerd dan de huidige moderne samenleving. De zonen van Seth, toen zij rechtvaardig waren, leefden eenvoudiger.

   Wanneer men iets van die geschiedenis afweet, en men is dan op de hoogte van het feit dat Thomas Edison een spiritistische occultist was, dan kan men niet anders dan de connectie zien. Het zijn kwade engelen geweest die de kennis gegeven hebben ter introductie van elektriciteit in het dagelijks leven van de mensen, en hun plan daarachter is een technologische uitbouw tot een systeem van gruwelijke controle over de menselijke bevolking via hun menselijke dienaren. Men mag, verder, niet vergeten dat er in de theologie van christelijk exorcisme de beschrijving van demonische infestatie voorkomt. Dat is het in de macht zijn van een kwaadaardige geest van een object; het fenomeen van “spookhuizen” met voorwerpen die verplaatst worden zonder menselijke beweging etc. is van die categorie. Wanneer men zich in een samenleving bevindt die onder verstikkende controle staat door een technologische structuur en de computersystemen komen rechtstreeks in de greep van gevallen engelen, dan spreken we over een zeer kwaadaardige toestand.

   Hoe minder het H. Misoffer waardig opgedragen wordt in een land en hoe meer door sluiting van kerkgebouwen de Reële Presentie verdwijnt uit dorpen, des te meer bewegingsvrijheid krijgen gevallen engelen om duistere plannen uit te voeren. Noord-Amerika is nooit een gekerstend, katholiek land geworden sinds de komst van de Europeanen enkele eeuwen geleden, en in de bossen daar waart nog steeds veel nimmer slapend kwaad rond uit de tijd van het heidendom der Indianen. Er verdwijnen daar mensen in omstandigheden die niet wijzen op ontvoering door mensen, noch op aanvallen door wilde dieren, met opvallende gelijkenissen tussen verschillende gevallen.

   De afbraak van de katholieke bisdommen in Europa heeft gevolgen.

   1. Van Edison wist ik alleen dat hij grote talenten had maar ook zeer eigenzinnig kon zijn, misschien een narcist? Zijn moeder gaf hem persoonlijk onderwijs zodat hij niet of nauwelijks naar school moest, verwaand jongetje dus. Zijn spiritisme was me onbekend. Ik bespeur daar nu de invloed van zijn moeder in. Vermoedelijk was hij een Alexander de Grote van de technologie. Nadat zijn enorm succes verzekerd leek kende hij geen grenzen meer en begon een megalomaan technologisch instituut op te bouwen dat door brand volledig werd verwoest.
    God riep hem een halt toe, denk ik, en daar bleef het dan bij.

    Ook in grote onbewoonde gebieden in Rusland, waar ooit grote steden lagen, gebeuren beangstigende verdwijningen die niet logisch verklaarbaar zijn. Het schijnt dat geen enkele wetenschapper daar nog wil gaan kijken.

    In de computerwereld doet zich een verschijnsel voor dat men religieuze techno zou kunnen noemen. Die microbe heeft me ook te pakken maar omdat ik heel slecht overweg kan met wiskunde blijft dat sterk beperkt. De Euphoria Programming Language is opvallend laagdrempelig en daar ben ik dus ingestapt om er nooit meer uit te komen. Mensen offeren bijna heel hun leven op aan extreme cutting edge softwareprojecten waar anderen dan op hun beurt ook weer hartstochtelijk van profiteren. Zo werk ik aan een “globaal” bijbelsysteem dat verschillende bijbelvertalingen kan weergeven, ongeacht hun oorsprong, en daarom moet ik diverse bijbelwebsites een beetje hacken om de bijbelcode te kunnen overnemen en deze dan naar een algemeen bruikbare code te transformeren zodat al die bijbels elkaar kunnen “zien”. Vroeger was ik dol op fijne literatuur en poëzie maar sedert men mij een protestantse bijbel schonk is het gedaan met wereldse literatuur, niets kan op tegen God’s Woord. Nu doet zich het onaangename verschijnsel voor dat men beter afstand neemt van Apple en Microsoft en de overgang naar het voorlopig nog vrije en oprechte Linux gaat gepaard met het verlangen naar het opzetten van een vlot toegankelijke zelf ontworpen grafische schil rondom het besturingssysteem …

    Het is op die wijze dat computerfreaks vanaf een aangename zonnige zomerdag terechtkomen in een schrale brandende woestijn waar ze niet meer uit weg te krijgen zijn. Bleeding edge programming noemt men dat trots en daar geniet men uiteraard grote waardering voor. Niet zo voor mij want wiskundig gehandicapt, gelukkig !

    Die bleeding cutting edge, dat is niets anders dan duivelaanbidding en zelfverheerlijking.
    Het is overal aanwezig, in de maatschappelijke strijd om het recht van zelf herstellen van eender welke tech-spullen, het heden veelbesproken recht dat de alles controlerende industrie ons tracht te ontnemen, vindt men nieuwe argumenten om zeer diep in de materie te dringen.

    >>> Het is dan pijnlijk aan zichzelf te moeten toegeven dat ook computers uiteindelijk geen toekomst kunnen hebben.

    Religieuze techno.
    Vervolgens vechten met het idee van de ontwikkeling van de boekdrukkunst.
    Ja, maar, boekdrukkunst kan betrekkelijk eenvoudig en natuurlijk blijven.
    De computer zit vele stappen te ver!
    Mijn bijbelsoftware blijft nu dus passief en onafgewerkt naar me liggen gluren. Ziel-verscheurend!

    Het communisme, zowel als loutering als straf van God, zal alles relativeren en misschien is de grote industrie gedoemd om op zeer korte termijn volledig te verdwijnen ???

    Waaruit weeral blijkt dat het totaal geen zin heeft te manifesteren tegen de grote loebassen die ons toch nooit echt van God kunnen verwijderen op voorwaarde dat we echt voor God kiezen !

    Besluit:
    het communisme zal nu op korte termijn de wereld volledig inpalmen, echter slechts voor korte tijd, dan volgt een wereldoordeel en dan op naar een nieuwe vredestijd.
    Het tegenwoordige manifesteren is dus aartsdom en volstrekt nutteloos.

    1. Over Edison: Edison was lid bij het Theosofisch Genootschap van de heks Helena Blavatsky. Die Blavatsky had een sleutelrol in de occulte oorlog tegen Christus en heeft zelf meegevochten in de carbonaristische oorlog van de vrijmetselaars Giuseppe Mazzini en Garibaldi tegen de Paus-Koning Pius IX.

     Het vernoemd Genootschap zat diep in het praktiseren van occultisme en putte uit esoterische tradities uit het Verre Oosten. Naar Blavatsky wordt verwezen door de VN-geconnecteerde satanische organisatie “Lucis Trust”, wat aantoont hoezeer haar naam verbonden is met de Nieuwe Wereldorde.

     1. Theudmer, het spijt me dat ik me liet gaan over mezelf, erg dom van me.

      Het zal voor velen zeer pijnlijk worden wanneer hun geliefde technologische liefhebberijen zullen verdwijnen — archeologen putten zich uit in hun uitgebreide zoektochten naar technische kennis van vroegere beschavingen. Stel dat ze een en ander (mogen/moeten) ontdekken, misschien door toedoen van geesten die verbannen werden in duistere ondergrondse gangen vol onbegrijpelijke schematische voorstellingen die naar hun mening veel verdere ontwikkelingen voorstellen dan men heden aankan.

      Het is waar dat men talrijke bewijzen vond, en ongetwijfeld nog vinden zal, van op onbegrijpelijke wijze bewerkte zeer harde steenblokken tot verfijnde voorwerpen die met de huidige machines nog steeds niet kunnen verwezenlijkt worden.

      Zo zijn er vooral in de USA talrijke oudere specialisten die musea opbouwen met door hen tot in de kleinste finesse gerestaureerde machines en computers die zij zo liefhebben dat er voor hen niets anders meer lijkt te bestaan. Soort van technische gebeden en litaniën.

      Dansen en feesten op een vulkaan ?
      Het is wel zeer aantrekkelijk hen bezig te zien en hun grote talenten te kunnen bewonderen. Bijvoorbeeld __www.curiousmarc.com__, zie de video’s.
      Sommigen verheerlijken de overblijfselen van ruimtetuigen en de aansturing daarvan met de toenmalige communicatiemiddelen en trachten ze terug tot leven te wekken, hetgeen wonderlijk lukt door zware geconcentreerde arbeid.
      Is dat geen vorm van geestelijke misleiding, betovering, van de bezoekers die hun maaksels komen bewonderen of zijn zij net als ik bezig zich te verliezen in oude emoties, of beide ?
      Mijn katholieke ouders schonken me met ‘sinterklaas’ telkens electronische bouwdozen en technische boeken. Dat heeft blijvende gevolgen . . . en jarenlang ervaarde ik dat heksen dit aanmoedigen: “Laat hem liever met technische dingetjes spelen dan dat hij nog verder gaat in de richting van zijn God !” Echt waar, en dat kwetst !

      1. Hypoliet: “Sommigen verheerlijken de overblijfselen van ruimtetuigen en de aansturing daarvan met de toenmalige communicatiemiddelen en trachten ze terug tot leven te wekken, hetgeen wonderlijk lukt door zware geconcentreerde arbeid.
       Is dat geen vorm van geestelijke misleiding, betovering, van de bezoekers die hun maaksels komen bewonderen of zijn zij net als ik bezig zich te verliezen in oude emoties, of beide ?”

       Het copernicanisme wijs ik af als één grote, pythagoreaanse leugen, en ik geloof dus ook niet aan de copernicaanse “ruimte”. Volgens het wereldbeeld dat ik houd bevinden de zon, maan en sterren zich binnen de aardse regionen; erboven bevindt zich een solide, doorzichtig firmament; daarboven een hemeloceaan en de etherische regionen waar de heiligen God aanschouwen.

       De wezens die de ongelovigen dus “aliens” noemen zijn in feite gevallen engelen en de nefilische halfengelen van reusachtige grootte die zij verwekt hebben bij menselijke vrouwen in de oudheid. Die reuzen lieten zich aanbidden door menselijke volkeren in tempels en ik vermoed dat zij gebruik maakten van technologie zoals voertuigen om te vliegen via elektromagnetisme. Op de Tablet van Sjamasj staat een gezeten reus die zich laat dienen door kleinere figuren.

       Volgens oude tradities bevinden er zich kwaadaardige engelen in de regionen van de sterren; het is dus duidelijk over welke wezens sciëntisten spreken wanneer zij het codewoord “aliens” hanteren.

       De samengang van het religieus verval sinds de achttiende eeuw met de uitbreiding van technologische nieuwigheden is geen toeval; die uitbreiding was en is onderdeel van het plan der gevallenen om een satanisch wereldsysteem uit te bouwen.

       Slechts weinigen zijn bereid om die dingen in te zien omdat het inzicht de verbrijzeling is van het modern wereldbeeld. Velen plaatsen limieten op hoever zij willen gaan in het kennen van de werkelijkheid. Dat psychologisch proces zien wij pijnlijk aan het werk in deze tijd met de covidleugen; het is droefeniswekkend om te zien hoe mensen van ons volk ja-knikkend de wil uitvoeren van de oligarchen waardoor ons volk bedreigd wordt met een naderende doem.

 3. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een manifestatie tegen de covid-overheid ?

  Alle leeftijden zijn aanwezig.
  Sommigen met eenvoudige hoop dat het er om zou gaan dat het grote aantal manifestanten de doorbraak zou teweeg brengen.
  Sommigen zijn onzeker maar zijn van mening dat men zich moet tonen en de anderen aanmoedigen, samen sterk.
  Ook komt men uit gerechtvaardigd misnoegen, anderen uit werkelijke woede, om verloren inkomen.
  Sommigen uit pure baldadigheid om de sport van het uitdagen van de milities, zo mogelijk meppen te kunnen uitdelen, hetgeen ook kan gelden voor enkele politiemannen zelf.
  Mogelijk zitten enkele duistere types zich te beraden over het gebruik van wapens, en hopelijk ook over de gevolgen daarvan.

  Het lijkt me klaar en duidelijk dat degenen die het kleine volk van God als het meest belachelijke verschijnsel aller tijden beschouwen heel erg onzeker zijn over eigen toekomst, en diepe depressie nabij.

  Volgens mij zijn de ernstige en biddende christenen in de minderheid. Zou het dus niet beter zijn een echte processie te organiseren met bekende tijdslimiet en af te leggen weg ?
  In principe zeker wel, volgens mij, maar dan blijkt telkens slechts een zeer klein groepje christenen te komen opdagen en zij oogsten (slechts) een overmaat aan hoon en discriminatie. De banaliteit van die fanatiekelingen, rechtse extremen, flauwe religieuze schijnheiligen, kwezels, enz.

  Ik probeer me voor te stellen dat Jezus met zijn apostelen Jeruzalem zou betreden met vlaggen en leuzen en spandoeken. “Weg met de farizeese dictatuur”. Ik slaag daar niet in. Dat zal dan wel aan mezelf liggen denk ik.

  Het zal voor een kleine rest worden zoals in die zaal met de apostelen, Maria en andere vrouwen en enkele leerlingen en andere getrouwen.
  Want hun tijd komt immers, zij leiden zichzelve niet, God heeft alles gepland, zelfs de zware beproeving van Zijn geliefde volk.

  Maar ach, ik verbeeld me maar wat, niet ?

 4. Ik was tientallen jaren niet in Frankrijk maar wat ik opvang via verschillende media is dat de vele nationale spanningen steeds meer aan het samenvloein zijn en wij, of beter, zin het zogenaamde ”ontstekings punt hebben bereikt. Het Gavriel Princip moment waar de Servische student de oosternrijkse aartshertog doodschoot en zo de WO 1 letterlij in gang schoot…
  Het is niet meer van ”indin’ maar wel van “wanneer” en wat precies de ontsteking van Europa gaat ontketenen,
  Profeties zeggen dat het met een emotionele moord gaat gebeuen, met een ”donkere man”..
  Wie weet meer?

 5. @: Yowo..

  Je hebt gelijk en zeer waarschijnlijk..zelfs op het logische af ..trek je niets aan van die P.Derks.. hij moet niets van profetische waarschuwingen weten en Jezus Christus zegt in de profetieën “dat hij daar niet blij mee is”.
  Bij deze een link op YouTube..die persoon praat heel snel en is irritant in zijn handbewegingen maar ik had het geluid uitgezet en de snelheid op de helft gezet.

  https://youtu.be/Mh2xPXeFjz0

  En wat ik al eerder vertelde is dat de 2x 3½ jaar van de verdrukking symbolisch is.. en duurt dus 1 uur ..en betreft de 7 jaar van verdrukking in Daniël 9:27.
  De antichrist krijgt dus 3½ jaar van [manifestatie] volgens Openb.13:5 en die 3½ jaar is dus symbolisch. En wat ik al eerder betoogde krijgt de valse profeet (de religieuze “antichrist”) ook 3½ jaar maar dan vóór het 6e zegel en in het 6e zegel vindt hij zijn dood Dan.7:11.. Jesaja 66:17 o.a.

  De Waarschuwing “van” Garabandal staat ook aangegeven in de h.Schrift zoals in o.a. in Maleachi 3:1-2,5.
  Dat wil ook zeggen dat eerst de Maleachi 3:1 bode komen moet, de engel des Vredes.
  Die komt ..als ik het goed heb, 3 maanden vóór de 3e wereldoorlog dus 3 mnd. Vóór het 6e zegel.
  Derks zou een IQ hebben van 155 …maar dit stijgt hem boven zijn knikker.😱.. 😂 ..🤣

 6. Correctie..
  , 3 maanden vóór de 3e wereldoorlog dus 3 mnd. Vóór het 6e zegel.
  3 maanden voor het 6e zegel moet dus zijn 3 maanden zijn vóór de 3e wereldoorlog en dus 6 maanden komt hij vóór het zegel want de 3e wereldoorlog duurt 3 maanden.
  3+3 =6 ..ik heb het gegoogled ik denk dat ik helaas een IQ heb van 55 dus iets minder 😱 dan P.Derks ..onderscheid moet er zijn. 😁..😂..🤣

 7. …@@@

  De persoon in de video in mijn vorige reactie meent werkelijk dat hij en hun opgenomen worden. ..een grote dwaling in bepaalde evangelische kringen, dus niet in allemaal.
  Dat veronderstellen ze voor de komende verdrukking dat ze dus met ziel en lichaam worden opgenomen in de hemel en dat noemen ze de -opname- Jaap Dieleman is er zo’n een van.

  Maria stierf voordat ze met ziel en lichaam verheerlijkt in de hemel werd opgenomen en dat wordt niet aangenomen maar eerder bespot.
  Zij heeft zelf de voorkeur genomen om eerst te sterven ..Zie wat A.K.Emmerick daarover zegt.

  In de volgende link: https://youtu.be/tb0_Q0OcBZc worden alle mensen in hun geestelijke vermogens [van] de ziel “opgenomen” om een [doorgang door de eeuwigheid] te maken maar het lichaam blijft op de aarde ..en wordt toch mee gereinigd en gelouterd.. en dat gebeurd dus in het 6e zegel reinigingsoordeel..zijnde de Dag des Heren in 2Thess.2:2 en dat betreft die vereniging.
  1Thess.4:15-17 en 1Kor.15:51-55 betreft het de opname bij het laatste oordeel.
  De fantasierijke evangelische christenen zijn dus in de war.

  1. God trekt Zijn Eígen plan; Hij laat Zich niet vangen.
   Ménsen echter, moeten zich laten vangen door God.

 8. @@@

  De volgende link betreft een goed voorbeeld hoe die evangelische christenen Jezus Christus een tussenstop willen laten maken https://youtu.be/GkOjlNCKIkM ik meen dat @: Theudmer ook zo’n aparte constructie hanteerde.

  En dit terwijl ik altijd heb begrepen ..en velen door de eeuwen evenzo, dat diegenen die de antichrist overleeft hebben veranderd worden in de Wederkomst bij het laatste oordeel..
  Deze dominee veronderstelt dat het oordeel in Zacharia 14 het laatste nieuws oordeel is terwijl het gewoon het 6e zegeloordeel is want men moet het vergelijken met het werkelijk laatste in Openb.20:11-15 en daar zie je iets geheel anders.

  Wat allemaal tot het 6e zegeloordeel behoort is het volgende: Zach.14 ..de Dag des Heren in 2Thess.2 ..het oordeel in Openb.19:11 .. Jesaja 66:14:17 ..Maleachi 3:1-5 ..Jesaja 24 ..Openb.20:4.. en misschien enz.
  Miljoenen christenen worden aldus zodoende valse hoop gegeven en vals bemoedigd en getroost.

  1. Ik heb hier nooit gezegd dat ik het protestants concept van een opname aan zou nemen. Wel heb ik gezegd dat ik geloof dat er een Duizendjarig Rijk van de heiligen gevestigd zal worden in Sion na de dood van Antichrist, zoals de H. Apostel Johannes dat aan zijn leerlingen geleerd heeft. Dat is niet protestants.

 9. Aan @:Theudmer,

  De komst van de antichrist is door mij altijd begrepen als dat die voorafgaat aan de Wederkomst bij het laatste oordeel, zijnde de Jongste Dag..
  Ik baseer dat voor mijzelf op 2Thess.2:8..maar dan heb je ook nog de komst in het 6e zegeloordeel.. leg ik de beschrijving over het 6e zegeloordeel naast de gebeurtenissen in Openb.20:11-15, wat het laatste oordeel betreft, dan zie ik toch een duidelijk verschil.

  Ook van b.v. het oordeel in Openb.19:11+ begreep ik maar niet hoezo dat eveneens het laatste oordeel kon zijn, want ook daar zie je iets anders als in Openb.20:11-15.. ik kon dat verschil maar niet duiden..pas toen ik bij Vassula Ryden las over dat Openb.19:11+ feitelijk de Waarschuwing betrof werd het mij duidelijk waar ik eerst een vaag vermoeden over had en kon ik ook die andere oordelen plaatsen.. allemaal het 6e zegeloordeel betroffen.. dus Maleachi 3 ..Openb.20:4 ..Zach.14..
  De Dag des Heren, de Dag van Jahweh in het O.T. en noem maar verder op.

  1THESS.4:15-17 en 1KOR.15:51-55 betreffen dan ook de opname en transformatie van de laatste generatie die de antichrist overleven.. volgens de bekende zienster zuster Nativitas zou, nadat de antichrist in de hel is geworpen en ook satan voor altijd, Jezus Christus niet direct wederkomen.. om het verlangen naar Jezus Christus bij de uitverkorenen tot het uiterste te stimuleren.. om het zo te zeggen.

  Dat de heiligen ná de Waarschuwing, in het 6e zegeloordeel, zullen heersen staat ook in de bijbel.
  Maar toch krijg het kwaad daarna toch weer z’n opleving en waarop dan de antichrist verschijnt, wat ook zo geduid wordt in de voetnoten van de Petr.Can.vertaling.
  Het is dan ook zeer juist wat mijn inzicht in deze betref dat ik verband leg met Dan.7:12.

  Hoogstwaarschijnlijk ga jij uit van dat wat in Openb.19:20 vermeld wordt dat de valse profeet en de antichrist beide tegelijkertijd gedood worden.
  Ik heb al eerder aangetoond waarom dat niet zo zal zijn.. zo wordt er in Dan.7:11 maar één persoon gedood en waarvan ze steeds zeiden dat het de antichrist zou zijn.. ik zeg dus dat het de valse profeet zal zijn.. het een en ander heb ik al eerder toegelicht.. zonodig ik het herhalen.

  Ook het “1000” jarig rijk betreft de aangekondigde Vrede in Fatima van 30-40 jaar.
  1000 is dan ook gewoon symbolisch.. ook in de voetnoot van de Petr.Can.vertaling zo uitgelegt.
  Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat omdat zij het zeggen juist is.. want ook ik ben niet bang om bepaalde zaken te weerleggen zoals wat betreft de koning in Jeremia 23 en 33.. dat die niet Jezus Christus kan zijn en wat de Joden ook veronderstellen..want hij is pas in onze tijd geboren zoals de tekst aangeeft ..bij het herstel van Israël en haar bekering in de Waarschuwing (Maleachi 3:2-5).

  Eigenlijk betreft het 6e zegel wel een soort tussenstop in de Wederkomst van Jezus Christus..bij Vassula zegt Jezus Christus dan ook: •het is een komen in het voorbijgaan•.. maar Jesus Christus gaat in Jerusalem niet op de troon van David zitten zoals de protestanten veronderstellen
  Dat het “1000”jarig begint na de dood van antichrist is in mijn ogen een misvatting en het valt mij tegen dat jij zo een oppervlakkig ondoordacht standpunt inneemt..hopelijk heb ik je overtuigd van het gelijk van mijn inzicht in deze.

  1. Zoals ik al zei heeft de schrijver van het Boek der Apocalyps aan zijn leerlingen geleerd dat er een letterlijk Duizendjarig Rijk gevestigd wordt na de dood van Antichrist; voor de vierde eeuw waren diegenen die de goddelijke inspiratie van de Apocalyps erkenden degenen die aan een letterlijk Duizendjarig Rijk geloofden terwijl degenen die daar niet aan geloofden degenen waren die de goddelijke inspiratie van het boek niet erkenden. De notie dat het Laatste Oordeel kort na de Wederkomst zou geschieden is een misvatting en komt niet van de apostelen; door te proberen die misvatting op te dringen aan het Boek der Apocalyps probeert men de duidelijke opeenvolging van gebeurtenissen die het boek presenteert op onmogelijke manier te doen passen in een notie die er vreemd aan is.

   De tijd van vrede aangekondigd door de Heilige Vrouwe van Fatima is de tijd van Kerkrust tussen de komst van de aangekondigde herstellers van de christelijke orde, een heilige paus en een rechtvaardige vorst, en de geboorte van Antichrist. Volgens de Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser is de vijfde status van de Kerk, die van kwelling, begonnen tijdens de pauselijke regering van Leo X en de keizerlijke regering van Karel V. Die status wordt beëindigd door de komst van de genoemde paus en de genoemde vorst; de zesde status, die van vertroosting, begint dus met het herstel van het Heilig Rooms Rijk en duurt volgens Holzhauser tot aan de geboorte van Antichrist, en daar begint dus de zevende status, de status desolationis. Die Antichrist wordt gedood door de Wederkomst van Christus, waarna het Duizendjarig Rijk gevestigd wordt. Na de duizend jaren geschiedt de aanval van Gog en Magog tegen de Heilige Stad en daarna geschiedt het Laatste Oordeel.

   De bedoeling van het Duizendjarig Rijk is de vervulling van de duizend jaren die Adam had moeten volbrengen in zijn oorspronkelijke staat van onschuld; de heiligen van de eerste opstanding zullen in de oorspronkelijke Adamische staat hersteld zijn en zullen duizend jaren regeren met Christus. De Hof van Eden wordt verplaatst van het Noordoosten der wereld naar de berg Sion en de Boom des Levens zal staan op de exacte plaats waar het H. Kruis van Christus stond, op de umbilicus mundi, de navel der wereld. De bladeren van die boom zullen voor de genezing der volkeren zijn; geestelijk verwijzen die genezende bladeren naar de heilige sacramenten, maar dat betekent niet dat de letterlijke boom niet in Jerusalem zal staan. De bladeren geven fysieke genezing aan mensen en zo zal de levensduur van de mensen terug lang zijn in de tijd na Antichrist, zoals in het begin; toen werden mensen eeuwenoud. Dit is het waarover de Profeet Isaias sprak.

   Het Duizendjarig Rijk is ook de vervulling van de belofte aan de Patriarch Abraham dat hij het land van Kanaän ging krijgen. Hij is overleden voordat de belofte in vervulling ging, en dat is zo omdat de belofte vervuld zal zijn in het Duizendjarig Rijk. Abraham, Isaäk en Jakob zullen deelhebben aan de eerste verrijzenis en zullen regeren met het Lam op de berg Sion.

   Met uw schaamteloze toepassing van bepaalde schriftverzen op uzelf wil ik niets te maken hebben; dat weet u.

 10. @:Theudmer..

  ▪︎Citaat:
  Volgens de Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser is de vijfde status van de Kerk, die van kwelling, begonnen tijdens de pauselijke regering van Leo X en de keizerlijke regering van Karel V. Die status wordt beëindigd door de komst van de genoemde paus en de genoemde vorst; de zesde status, die van vertroosting, begint dus met het herstel van het Heilig Rooms Rijk en duurt volgens Holzhauser tot aan de geboorte van Antichrist.

  Het bovenstaande is me bekend ..het begin van de 6e status betreft het openen van het 6e zegeloordeel.
  ▪︎Citaat: ..”door te proberen die misvatting op te dringen aan het Boek der Apocalyps probeert men de duidelijke opeenvolging van gebeurtenissen die het boek presenteert op onmogelijke manier te doen passen in een notie die er vreemd aan is▪︎
  Die volgorde weerspreekt ik niet.. maar het oordeel in Openb.19:11 betreft het oordeel in Openb.20:4 en dat is gewoon het 6e zegeloordeel.. als men de onthullingen AAN Vassula niet versmaad..((zoals ene P.Derks, want dan helpt een IQ van 155 niet en wordt het dom gebrabbel))..leer je nog eens wat 🤭

  En wat die leerlingen van Johannes betreffen.. die gingen gewoon uit van wat NU in de h.Schrift staat.. anders hadden ze aanvullende toelichtingen gegeven en die zij er niet.
  Daarbij lees ik gewoon wat er geschreven (“taalkundig”) voorhanden is.. in wat er geschreven staat
  En daarom kan er b.v. in 2Thess.2:1:8 mij niemand weerleggen.. dat het betreffende geschreven mij aantoont dat het daar om [2] personen gaat en [niet] alleen om [één] persoon te weten de antichrist.. zoals het door de kerk opgevat wordt.

  Dus even in het kort.. en nog meer vereenvoudigd, het geheimenis van 2Thess.2 taalkundig ontrafeld 🤗 begrepen tezamen met de Heilige Geest en al eerder vermeld; ..met vers 5 begint taalkundig een toelichting, dat betekent dat waar dan ook het vervolg op vers 4 herpakt moet worden.. de vraag is dan waar de toelichting eindigt en waar het verloop op vers 4 voortgezet wordt. ..Maar eerst moet gezegd zijn dat, bij mijn weten, hetgeen taalkundig alleen mogelijk af te leiden is bij de Petr.Can.vertaling (vertaling uit de grondtekst).

  Welnu In vers 7 zien we waar de toelichting eindigt en waar het vervolg op vers 4 voortgezet wordt
  wat betreft het verloop van het verhaal.
  De toelichting eindigt met: “Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog [een], die HET ..((het voortwoekerend kwaad))..tegenhoudt. >>

  ▪︎Het mysterie van de ongerechtigheid was er al in de tijd van de Apostel Paulus ..denk maar aan wat er in o.a. Openb.3:9 staat, ofschoon dat ook impliciet onze tijd betreft want dit gebeurt bij de komende gebeurtenissen.. en het 6e zegeloordeel met de betreffende Waarschuwing.▪︎

  >>> Het vervolg op vers 4 in zijn voorzetting begint dan met:: EERST als [deze] ..((dus de persoon in vers 3 en 4))..verdwenen zal zijn..( !!! o.a. Daniël 7:11) ….. >> dan zal de goddeloze verschijnen..vers 8.
  De goddeloze is dan de antichrist..

  .. ..en dat wil ook niet zeggen dat dat verschijnen van de antichrist van de ene dag op de andere dag gebeurt.. ja zelfs pas op het einde van het Messiaanse tijdperk van het symbolische 1000jarig rijk, (het koninkrijk in het onze Vader)..naar de profetie van Fatima helaad maar 30-40 jaar.. maar voor wie standvastig in het geloof blijft heeft niets te vrezen.

  ..En wordt dus niet de antichrist tegengehouden c.q. weerhouden ..((wel indirect)) ..maar de valse profeet maitreya die verdwijnen moet.. naar Dan.7:11.. de valse profeet is de religieuze antichrist.. en vandaar dat hij in de hemelse onthullingen op YouTube aangekondigd wordt als de komst van de antichrist…..want de Christenheid tot nu aan toe veronderstelt nog steeds dat 2Thess.2 één persoon betreft die daar aangekondigd wordt.

  Ook wat betreft dat ander geval in Jesaja 9:5 …. in Matt.4:14+ ..verwijst dit wel naar Jesaja 9 maar Jesaja 9 verwijst weer over Matt.4:14 heen weer naar de huidige eindtijd van rond het 6e zegeloordeel.. de persoon in vers 5 is “taalkundig” niet te classificeren in Jezus Christus.. maar die persoon wordt in alle duidelijkheid vermeld als geboren te worden in de stam Zebulon.. hetgeen op een bepaalde manier ook bij Vassula bevestigd wordt..

  Het betreffende in Jesaja 9 ..wat dus nog in de eindtijd vervuld moet worden daar legt Jezus zelf dus het fundament..verzegeld met de uitvoering op het kruis ..vandaar de vermelding van die aanvang in Matt.4;14.

  Dus @:Theudmer blijf gewoon bij je leest.. in waar jij goed in bent.. en wat ik zeer weet te waarderen maar “ontfutsel” mij door woorden niet wat mij gegeven is.. en daarom eindig ik deze reactie met het ontkrachten van je weerwoord in je laatste reactie.. en dat doe ik met hetgeen jezelf betoogde..

  ▪︎Citaat::
  ▪︎Zoals ik al zei heeft de schrijver van het Boek der Apocalyps aan zijn leerlingen geleerd dat er een letterlijk Duizendjarig Rijk gevestigd wordt na de dood van Antichrist ..en verderop schrijf je ….Die Antichrist wordt gedood door de [Wederkomst] van Christus, waarna het Duizendjarig Rijk gevestigd wordt▪︎

  Dus de aanvang van het Duizendjarig Rijk begint in vers 4 met een inzake zijnde oordeel.. en in dat oordeel beweer je dus dat antichrist gedood wordt en je veronderstelt dus ook impliciet dat in dat oordeel ook de Wederkomst plaats vindt.. en terwijl ik hierboven ON-weerlegbaar bewijs dat in het oordeel in vers 4 de valse profeet gedood wordt overeenkomstig het 6e zegeloordeel in Dan.7:11 en wat in vers 12 een herstellend vervolg veronderstelt.
  Dus de antichrist kan dan alleenmaar komen in dat afrondend kwaad in zijn volheid verpersonificeerd in de antichrist.. en is verbonden aan hetgeen wat vanaf vers 7 volgt.
  Ook de profetieën bevestigen mijn visie.
  Ook trek je nog andere conclusie uit je verkeerde uitgangspunten maar die zijn vanzelf al ontkracht door het verloop in mijn betoog.

  Je veronderstelt ook nogeens:: •• dat de opgestane de heiligen van de eerste opstanding zullen in de oorspronkelijke Adamitische staat hersteld zijn en zullen duizend jaren regeren met Christus•• …dus als ik het goed begrijp zullen ze in hun verheerlijkte opstandingslichaam hier tussen de lichamelijke mensen lopen.. hetgeen dus de aanhangers van de opnametheorie en leer bij de evangelische christenen ook aannemen.

  Ik raad je dan ook aan wat meer naar de profetieën te luisteren op YouTube, ze kennen je innerlijke beeld-constructies zeker bijstellen tot de juiste …ware proporties inzake.

  1. Jo: “Die volgorde weerspreekt ik niet.. maar het oordeel in Openb.19:11 betreft het oordeel in Openb.20:4 en dat is gewoon het 6e zegeloordeel.”

   Neen, de heerschappij van de heiligen wordt in Sion gevestigd nadat Christus in Zijn Wederkomst de legermacht van het beest (Antichrist) en zijn valse profeet vernietigt. Dat is de natuurlijke opeenvolging van de gebeurtenissen in de hoofdstukken 19 en 20 van de Apocalyps. Het beest en de valse profeet worden in de poel van vuur geworpen, de satan wordt opgesloten in de bodemloze put voor duizend jaren en tijdens die duizend jaren heersen de heiligen van de eerste verrijzenis op de berg Sion met het Lam. Na de duizend jaren wordt de satan losgelaten, en Gog en Magog trekken op tegen christelijk Sion. God straft Gog en Magog en de satan wordt geworpen in de poel van vuur waar het beest en de valse profeet zich dan bevinden. Het is dan pas dat de algemene opstanding plaatsvindt en het Laatste Oordeel; het is ook dan dat de lichamelijke transformatie in glorie van de heiligen geschiedt.

   Het breken van de zeven zegels geschiedt voor de verschijning van Antichrist en zijn valse profeet. U probeert dingen te vereenzelvigen die onderscheiden zijn van elkaar.

   Jo: “En wat die leerlingen van Johannes betreffen.. die gingen gewoon uit van wat NU in de h.Schrift staat.. anders hadden ze aanvullende toelichtingen gegeven en die zij er niet.”

   Zoals ik u reeds eerder gezegd heb heeft de Kerkvader Sint Ireneus over het letterlijk Duizendjarig Rijk geschreven, die een leerling was van Sint Polycarpus, iemand die de H. Apostel Johannes nog met zijn eigen oren gehoord heeft. Sint Justinus Martelaar gaf ook te kennen dat een letterlijk Duizendjarig Rijk de leer van de schrijver der Apocalyps was. Sint Papias van Hiërapolis, een vriend van Sint Polycarpus, vertelde zelfs hoe Christus over dit Duizendjarig Rijk tot Zijn apostelen sprak en hoe Judas Iskariot ongeloof uitdrukte erover; dat toont aan dat de leerlingen van Sint Johannes deze leer van Sint Johannes ontvangen hebben en hebben doorgegeven. Dezen zijn geloofwaardiger dan een man in de 21ste eeuw die in de waan wandelt dat hij de Zoon van David is van de messiaanse profetieën. De leerlingen van Sint Johannes hebben mondeling onderricht van hem ontvangen over het letterlijk Duizendjarig Rijk dat vermeld staat in het Boek der Apocalyps.

   Jo: “En daarom kan er b.v. in 2Thess.2:1:8 mij niemand weerleggen.. dat het betreffende geschreven mij aantoont dat het daar om [2] personen gaat en [niet] alleen om [één] persoon te weten de antichrist.. zoals het door de kerk opgevat wordt.”

   De zoon des verderfs is Antichrist die gediend wordt door de valse profeet zoals de Kerk het altijd verstaan heeft. Degene die het verschijnen van Antichrist tegenhoudt werd door sommige ouden geïdentificeerd als de Romeinse keizer; de christenen hebben gebeden voor de keizers die hen vervolgden omdat zij de Joden verhinderden om het rijk van Antichrist op te bouwen in Jerusalem. Het Heilig-Rooms Rijk zal heropgericht worden en zal de werkzaamheid van de judeo-gnostici voor de opbouw van het rijk van Antichrist hinderen; nadat het Heilig-Rooms Rijk dan vernietigd wordt zal Antichrist verschijnen.

   Jo: “Het mysterie van de ongerechtigheid was er al in de tijd van de Apostel Paulus .”

   Het mysterium iniquitatis dat reeds in de dagen van de apostelen werkzaam was bestond uit de antichristelijke Joden en de gnostici; historisch werken die naar de komst van Antichrist toe. Het is dan ook geen toeval dat de hedendaagse gnostische sekten aan de top door Joden gestuurd worden.

   Jo: “Het vervolg op vers 4 in zijn voorzetting begint dan met:: EERST als [deze] ..((dus de persoon in vers 3 en 4))..verdwenen zal zijn..” “….. >> dan zal de goddeloze verschijnen..vers 8.
   De goddeloze is dan de antichrist..”

   De verzen 3, 4 en 8 van 2 Thess. 2 gaan over dezelfde boosaardige persoon; u trekt schriftverzen uit de betekenis van hun natuurlijke samenhang door te beweren dat vers 8 over een andere persoonlijke antichrist spreekt dan de verzen 3 en 4.

   Jo: “en dat wil ook niet zeggen dat dat verschijnen van de antichrist van de ene dag op de andere dag gebeurt.. ja zelfs pas op het einde van het Messiaanse tijdperk van het symbolische 1000jarig rijk, (het koninkrijk in het onze Vader)..naar de profetie van Fatima helaad maar 30-40 jaar.. maar voor wie standvastig in het geloof blijft heeft niets te vrezen.”

   Het verschijnen van Antichrist geschiedt voor het Duizendjarig Rijk, dat letterlijk is, en niet erna. De duizendjarige heerschappij van de heiligen wordt gevestigd nadat het beest (Antichrist) en zijn valse profeet in de poel van vuur geworpen worden zoals het Boek der Apocalyps expliciet aantoont. De korte Kerkrust aangekondigd te Fatima geschiedt voor de verschijning van Antichrist en het Duizendjarig Rijk wordt na de tirannie van Antichrist gevestigd op aarde.

   Jo: “En wordt dus niet de antichrist tegengehouden c.q. weerhouden ..((wel indirect)) ..maar de valse profeet maitreya die verdwijnen moet.”

   Zoals hoofdstuk 13 van de Apocalyps aantoont komt de valse profeet (het tweede beest) na Antichrist (het eerste beest). De valse profeet zal optreden als een soort van hogepriester van Antichrist die zich zal laten verafgoden.

   Jo: “Ook wat betreft dat ander geval in Jesaja 9:5 ….”

   Het geboren Kind in hoofdstuk 9, vers 6, van Isaias is de Heer Jezus Christus. Uw bewering dat u dat bent is heretisch. Er staat niet in dat hoofdstuk dat het Kind geboren wordt in het gebied van Zabulon; wat de verzen in dat hoofdstuk betekenen is dat het gebied van Zabulon en Nephthali verlicht wordt door Christus, en dat is geschied doordat Hij daar opgegroeid is. Het gebied is niet Nederland zoals u beweert, maar de regio waar Christus geleefd heeft met de Allerheiligste Maagd Maria en de Heer Sint Jozef. U bent een godslasterlijke man die het waagt de titel Zoon van David te usurperen. In het genoemd hoofdstuk van Isaias wordt het Kind uitdrukkelijk “God” genoemd (“et vocabitur nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri sæculi, Princeps pacis”); u bent God niet.

   Jo: “Dus @:Theudmer blijf gewoon bij je leest.. in waar jij goed in bent.. en wat ik zeer weet te waarderen maar “ontfutsel” mij door woorden niet wat mij gegeven is.”

   U bent heretisch, een dwaalleraar.

   Jo: “Dus de aanvang van het Duizendjarig Rijk begint in vers 4 met een inzake zijnde oordeel.”

   De Wederkomst geschiedt in Apoc. 19; wat in Apoc. 20, 4 staat komt daarna, nadat Antichrist en zijn valse profeet in de poel van vuur geworpen zijn. De heiligen van het Duizendjarig Rijk spreken recht en regeren met het Lam duizend jaren lang; zij heersen met Hem in Sion.

   Jo: “…dus als ik het goed begrijp zullen ze in hun verheerlijkte opstandingslichaam hier tussen de lichamelijke mensen lopen..”

   Neen, de heiligen van de eerste verrijzenis zullen in de oorspronkelijke staat van Adam hersteld zijn; hun lichamelijke transformatie in glorie geschiedt pas na de duizend jaren bij de algemene opstanding, samen met die van de rechtvaardigen die dan zullen opstaan. Indien Vader Adam duizend jaren lang volhard zou hebben in de gerechtigheid zonder doodzonde te plegen, dan zou hij zijn lichamelijke transformatie in glorie in het verleden ontvangen hebben, maar de Zondeval heeft dat verhinderd. De heiligen van de eerste verrijzenis zullen vervullen datgene waarin Adam eertijds, bij het begin van de wereld, gefaald had. Zij zullen daar niet in kunnen falen, want zij zullen ook in die tijd nog het Hemels Visioen aanschouwen zoals de overleden heiligen nu doen, en zij zullen dus bevestigd zijn in heiligheid.

 11. @Jo,
  Des te meer woorden men gebruikt, des te minder men te zeggen heeft.

 12. @Jo,
  Ik ben véél te klein; deze site gaat -gelukkig – niet over mij.
  U zit vol zelfbeklag, terwijl U vol van Godsgeloof en vol van Gods liefde dient te zijn.

  Iin principe geldt hetzelfde in meerdere mate ook voor elke reactie van @Basilius minor (die hier -nog- niet gereageerd heeft).

 13. Aan @: P.Derks..

  Wat een gebazel weer in je laatste reacties: .. van: “-je- zit vol zelfbeklag”..zet die 😎 eens af.
  Als ik iets schrijf zegt dat ook iets over mezelf ook al kan dat nog zo miniem zijn en dat geldt feitelijk voor iedereen.

  Jij ..@Theudmer en ook eric-b-l ….het lijkt wel of jullie “totaal” geen vermogen tot inleving hebben in hetgeen wat ik schrijf en dan komen jullie wel met domme en bekrompen vooroordelen.. en niet met vragen om bv. toelichting.
  Jullie beledigen zelf jullie eigen intellect.

  Ik zeg iets geheel nieuws over 2Thess.2.. zelfs zodanig dat ik een bijbelgeleerde of professor.. of wat hij dan ook was.. geheel in verwarring bracht omdat hij niet buiten zijn denkkader kon treden, dit heb ik eerder al aangegeven..ik verbeter zelfs de opvattingen van 20 eeuwen exegese daarover ..die constatering heeft niets met opschepperij te maken, maar met een nuchtere constatering.
  Zelfs schreef ik al een tijd geleden hoe dat in mijn geest te stand kwam ..en nee jullie zijn geen goede sparringspartners, eigenlijk heb ik gewoon voor mezelf geschreven..als “testament” 🤭 Jesaja 49:4->8.🤔…🤭

  Ik zou nog wel meer kunnen zeggen maar dat laat ik maar (voorlopig) achterwege.. dus P.Derks bespaar me die domme reacties van je ..je schijnt dan wel niet dom te zijn met je IQ van 155 ..maar dat sluit de mogelijkheid tot bekrompenheid niet uit.. en dat heb ik vaker moeten constateren ..helaas.
  ••••

 14. @Jo,
  U zegt het zélf: dan zullen wij wel té bekrompen zijn om Uw fantasieën te kúnnen volgen.

 15. @: P.Derks

  Je blijft maar doorgaan..Je onthuld jezelf.. als gelijk een getuigenis..dat je intellectuele hoogmoed een hinderlaag vormt om door te kunnen dringen tot het hart van de H.Schrift ..je hebt blijkbaar het vermogen -daardoor- [verloren] om op de juiste wijze te kunnen reflecteren op het evangelie en dat impliceert inder-daad bekrompenheid van geest.. vandaar dat doorbraken in de bestaande exegese betiteld worden tot fantasieën.

  De taal verklaart in deze zichzelf ((hetgeen ik bewezen heb in mijn voorgaande analyses)) en dat is de [éérste] stap om te komen tot de juiste exegese..tezamen dus met hetgeen de traditie en overlevering door de eeuwen uitgewerkt heeft en nog zal uitwerken..verdiepen ..en mijn analyse is een vruchtbare verdieping..zelfs zodanig dat ik de misvattingen van @: Theudmer kan pareren.
  Misvattingen zijn als zodanig vervormingen en zijn dan in hun beeldvorming feitelijk hersenspinsels en vallen dan feitelijk onder de categorie: fantasieën.

  Bekrompenheden kunnen eventueel overwonnen wonnen in dialoog met een zieleknijper.. en met de absulutie van meneer pastoor. 🤗 ..opdat je dan misschien genezen wordt van je 🙈 starheid.
  Laat ook je 💆‍♂️ eens goed masseren opdat je 155 IQ intellect zich kan ontspannen zodat al die bekrompenheden misschien overwonnen kunnen worden.

 16. @Jo,
  Mensen hebben het intellect gekregen om het te gebruiken; mensen hebben het dus uitdrukkelijk niet gekregen met het doel, om daar niets mee te doen.

 17. @Jo,
  Beter gezegd:
  Mensen hebben het intellect gekregen om het te gebruiken; mensen hebben het dus gekregen met het doel, om daar iets zinnigs mee te doen (= om daar iets mee te doen, wat toekomstig nut heeft, bijvoorbeeld om ons de weg naar de hemel te wijzen).

  @Jo, U wijst ons bijvoorbeeld de weg naar niet bestaande ‘profeten’ en dan ook naar ‘profeten’ van diverse geloven. Dat is absoluut NIÉT geloofwaardig (= absoluut niet waard om geloofd te worden).

 18. @: P.Derks,

  Het intellect is de scheids-rechter tussen de geestelijke vermogens [van] de ziel en de ziele-krachten in zijn overlappende tweeledigheid zoals het scheppingsverhaal het ons doet begrijpen, te begrijpen voor de geestelijk ingewijden in Gods genaden..

  Het mis-bruik van de intellectuele vermogens zien we hedentendage in de wetenschap dat een occulte wetenschap is geworden in samenwerking met de gevallen engelen, die buitenaardsen intelligenties proclameren te zijn.

  Daar je niet gegroeid bent in de ontwikkeling van de geestelijke onderscheidingsvermogens van de ziel ben je bang je te vergissen en kom je tot de volgende domme reactie.. ▪︎Jo, U wijst ons bijvoorbeeld de weg naar niet bestaande ‘profeten’ en dan ook naar ‘profeten’ van diverse geloven. Dat is absoluut NIÉT geloofwaardig (= absoluut niet waard om geloofd te worden)▪︎

  Omdat je je niet op dat gebied ontwikkeld hebt kun je ook geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn… dus ga je eerst maar eens goed informeren en verdiepen in deze materie..en kom dan maar eens over een jaar of wat terug.. opdat ik je kan examineren 🤣.. maar bespaar me nu je onwetendheid.

 19. @Jo,
  Gelukkig is er in ieder geval één persoon die gelooft wat U beweert: Uzelf.

 20. @:Theudmer,

  Jezus Christus is geboren in Betlehem ten zuiden van Jerusalem in Judea, Hij is wel gaan wonen in Betlehem-Efrata in de regio van de stam Zebulon.

  Jesaja 9:3-6 wijst naar de eindtijd en Jezus Christus zelf zal nooit meer in Jerusalem op aarde op de troon van David gaan heersen zoals evangelische christenen veronderstellen, daarom komt die Franse hogepriester Paus (Zach.6:11-12+)..en de koning uit de stam Zebulon-Nederland en zijn Franse opvolger en overlappende “afronder” afstammeling van Lodewijk XVII.
  De Nederland zal keizer worden in Duitsland en koning over Frankrijk.

  Dus Jes.9:5 zegt feitelijk: Ons.. hier in de stam Zebulon in Betlehem [Efrata] ..((in de eindtijd Zebulon-Nederland)).. is ons een kind geboren, dus ten tijde van het tijdperk van Vrede in de eindtijd ..en die koning zal zijn etc.. want De stam Zebulon is in Nederland gesitueerd ..met bewijs.
  Dat koningschap is tijdens het leven van Jezus Christus op aarde niet in vervulling gegaan.
  Deze betreffende koning is ook de koning in Jeremia 23 en 33, geheten:: “de gerechtigheid van Jahweh” ..en die duidelijk ((het staat er letterlijk))..in het tijdperk geboren zal worden bij het herstel van Israël..dus ook het geestelijk herstel van Israël tijdens de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel..Maleachi 3:1-5+.

  Maar toch zal Jezus Christus tegelijkertijd vanuit het hemelse Jerusalem wel koning over zijn schepping zijn ..zijnde Koning der koningen..dus ook over die 2 grootvorsten.

  Die wat dan heersen volgens Openb.20:4 zijn zielen en geen verrezenen..zij zullen net als Jezus Christus zelf vanuit de hemel heersen..tegelijkertijd zal de menselijke geest opgeheven zijn tot in het hemelse Jerusalem..luister maar eens goed naar de huidige boodschappen op YouTube, ook bij Vassula Ryden kun je die gegevens vinden.. de betreffende nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase ..want naar Jesaja 65:20 !!!

  Net zoals Jeremia 23 en 33 duidelijk [taalkundig doen verstaan] dat die betreffende koning ten tijde van het herstel van Israël geboren zal worden.. zo is het ook met 2Thess.2:1-8 dat er daar taalkundig 2 personen geïmpliceert worden.. het taalkundige telt hier als een feit van 100% …exegetische inlegkunde is dan onmogelijk.
  Ook het feit dat de valse profeet als een enkele persoon in 2Thess.2:3-4 verdwijnen moet komt overeen met Dan.7:11 want anders zou naar Openb.19:20 er 2 personen vermeld moeten zijn die in het vuur van de hel geworpen zouden moet zijn.
  Openb.19:20 moet daardoor anders geëxegetiseerd worden naar het “model” zoals ik het eerder al beschreef.

  Trouwens:: ..Jesaja 24:22 heeft het niet over 1000 jaar –maar lange tijden– (gestraft), dus vul maar in hoelang die 1000 jaar dan zouden kunnen zijn.. 40 jaar of 365 jaar of 700.
  Het meest duidelijke betreft het besef dat die 1000 jaar overeen moeten komen met een tijdperk van Messiaanse Vrede als voorbereiding op de laatste confrontatie met het kwaad.. en die Vrede c.q. rust betreft die dan de periode van 30-40 jaar zoals vermeld in Fatima en dat mij het meest waarschijnlijke.

  Dus kort samengevat.. want het is al over middernacht….
  De valse profeet maitreya in Openb.13:12 ….oefent heel de macht van het 1e beest uit onder diens ogen ..wil dan zeggen‼️ dat hij eerder komt dan het 1e beest ..zijnde de antichrist.

  De valse profeet komt kort voor de Waarschuwing zijnde het 6e zegeloordeel en wordt in de YouTube profetieën aangekondigd als de antichrist maar dat men moet verstaan als zijnde de religieuze antichrist.
  Tegelijkertijd treedt de Maleachibode op….dan volgt zijn leiderschap over Gods leger als de Vreugdebode in Jesaja 52:7–>12 ….volgt zijn optreden als de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 2e versregel.. en heeft hij de valse profeet als tegenstander ..de ROOF-VOGEL uit het Oosten in Jesaja 46:11..1e versregel .. waarop de confrontatie volgt in het 6e zegeloordeel in de Shambhala op de Himalaya ..dan…

  In het 6e zegeloordeel treft het Grote Licht van de Waarschuwing eerst de kroonprins en de valse profeet waardoor deze terstond door de dood gegrepen zal zijn en met satan tegelijkertijd neergeworpen wordt in de hel voor de Symbolische 1000jaar ..ook het gereinigde leger van God zal terstond in dat Licht staan ..tot hun verlichting..maar voor de rest van de mensheid een reiniging naar gelang de staat van ieders ziel.
  Met de reiniging in de Waarschuwing van de gehele schepping manifesteert zich ook de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn eerste fase.

  Een gedeelte van de mensheid valt terug in de zonde en dan verschijnt de antichrist als de verpersoonlijking van het kwaad in zijn voltooiing en volheid.
  Zijn dood naar 2Thess.2:8 is het gevolg van de Wederkomst van Jezus Christus.. alle zielen in de hemel zullen eerst een verheerlijkt opstandingslichaam krijgen ..en dan met Zijn Wederkomen zullen de levende mensen opgenomen en getransformeerd worden zoals het beschreven staat in 1Thess.4:15-17 en 1KOR.15:51-55.

  En dat volgt het laatste oordeel dat een algemeen oordeel is..
  In Daniël 12:2-3 staat bevestigd zoals ik het hier betoog.

  1. Jo: “Jezus Christus is geboren in Betlehem ten zuiden van Jerusalem in Judea, Hij is wel gaan wonen in Betlehem-Efrata in de regio van de stam Zebulon.”

   De Heer Jezus Christus, de Germen Davidis over Wie de Profeet Jeremias sprak, is geboren te Bethlehem, maar is opgegroeid in Nazareth, en Nazareth lag in het gebied dat bedoeld werd door de Profeet Isaias. Het is niet Nederland, maar een gebied in het Heilig Land. Het Goddelijk Kind over Wie Isaias sprak is de Heer Jezus Christus; u bent God niet, dus u bent niet dat Kind.

   Bethlehem Efrata was niet van Zabulon, maar van Juda.

   Jo: “Jezus Christus zelf zal nooit meer in Jerusalem op aarde op de troon van David gaan heersen”

   De Heer Jezus Christus zal op aarde heersen in Jerusalem in het Duizendjarig Rijk en ook na het Laatste Oordeel, in de eeuwigheid, na het neerdalen van het etherisch Jerusalem op aarde. Jerusalem, en meer specifiek de Calvarieberg, is de umbilicus mundi, het fysiek middelpunt van de geschapen wereld, en daar zal de Zoon van God, Die de Zoon van David is, in eeuwigheid heersen.

   Jo: “de stam Zebulon in Betlehem [Efrata] .”

   Bethlehem Efrata lag niet in het gebied van Zabulon, maar in het gebied van Juda en is de geboorteplaats van Koning David; daarom moest Christus daar geboren worden, wat ook gebeurd is. U pleegt godslastering door de messiaanse profetieën te usurperen voor uw persoon.

   Micheas 5, 2:

   “Et tu, Bethlehem Ephrata,
   parvulus es in millibus Juda ;
   ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israël,
   et egressus ejus ab initio,
   a diebus æternitatis.”

   Jo: “zo is het ook met 2Thess.2:1-8 dat er daar taalkundig 2 personen geïmpliceert worden.”

   Sint Paulus spreekt in verzen 3, 4 en 8 van 2 Thess. 2 simpliciter over dé Antichrist en niet over een successieve opvolging van antichristen; dat is prima facie duidelijk bij het lezen van de tekst. Degene die het verschijnen van Antichrist tegenhoudt is de Romeinse keizer; Antichrist zal dus verschijnen na de vernietiging van het Heilig-Rooms Rijk.

   Jo: “zou naar Openb.19:20 er 2 personen vermeld moeten zijn die in het vuur van de hel geworpen zouden moet zijn.”

   Apoc 19, 20-21:

   “Et apprehensa est bestia, et cum ea pseudopropheta : qui fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos, qui acceperunt caracterem bestiæ, et qui adoraverunt imaginem ejus. Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis ardentis sulphure : et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum, qui procedit de ore ipsius : et omnes aves saturatæ sunt carnibus eorum.”

   “Vivi missi sunt hi duo”, dus meervoud, twee personen (het beest en de valse profeet); beiden worden zij in de poel van vuur geworpen. Terwijl die twee branden in de vuurpoel regeren de heiligen van de eerste verrijzenis in Sion op aarde.

   Jo: “De valse profeet maitreya in Openb.13:12 ….oefent heel de macht van het 1e beest uit onder diens ogen ..wil dan zeggen‼️ dat hij eerder komt dan het 1e beest ..zijnde de antichrist.”

   Antichrist en zijn valse profeet zullen gelijktijdig op aarde zijn; Antichrist zal zich laten verafgoden en de valse profeet treedt op als zijn hogepriester die de mensen hem doet aanbidden. Apoc. 13 is duidelijk; Antichrist verschijnt eerst, en daarna zijn valse profeet, en de twee zullen gelijktijdig werkzaam zijn op aarde.

   Jo: “De valse profeet komt kort voor de Waarschuwing zijnde het 6e zegeloordeel en wordt in de YouTube profetieën aangekondigd als de antichrist maar dat men moet verstaan als zijnde de religieuze antichrist.”

   Volgens het Boek der Apocalyps komen Antichrist en de valse profeet beiden na het breken van de zeven zegels.

   Jo: “In het 6e zegeloordeel treft het Grote Licht van de Waarschuwing eerst de kroonprins en de valse profeet waardoor deze terstond door de dood gegrepen zal zijn en met satan tegelijkertijd neergeworpen wordt in de hel voor de Symbolische 1000jaar .”

   Heeft u eigenlijk de hoofdstukken 19 en 20 van de Apocalyps van begin tot einde gelezen? Het beest en de valse profeet worden in de vuurpoel geworpen en de satan wordt opgesloten in de diepte van Sjeool. De satan wordt pas na de duizend jaren in de vuurpoel geworpen waar dan het beest en de valse profeet reeds eeuwen zullen gebrand hebben. De tijdsvolgorde is duidelijk: Het beest en de valse profeet worden erin geworpen voor de vestiging van het letterlijk Duizendjarig Rijk, en de satan erna, later.

   U vlecht ongegronde beweringen in langdradige geschriften en springt van het één naar het ander, waardoor het veel tijd kost om op alles te antwoorden. Het valt op dat u niet naar kerkvaders verwijst, wat overeenkomt met uw onkatholieke benadering omtrent de H. Schrift; nergens wordt in de H. Schrift en de Apostolische Traditie gezegd dat de messiaanse profetieën over een Nederlander in de 21ste eeuw gaan in plaats van over de Heer Jezus Christus. U verspreidt hier een monsterlijke ketterij; steeds doet de satan figuren zoals u verschijnen op het internet om te bekomen dat de ongelovigen gaan spotten met de christelijke godsdienst. Doorheen de jaren heeft de donkere heerser de ene pipo na de andere doen opstaan die op het internet beweert de Grote Monarch te zijn, en hij doet dat opdat lezers zich zouden afkeren van de authentieke profetieën over het herstel van de katholieke theocratie.

 21. @:Theudmer..

  Je schrijft in de reactie van 27 juli 2021 om 14:15 :: •De tijd van vrede aangekondigd door de Heilige Vrouwe van Fatima is de tijd van Kerkrust tussen de komst van de aangekondigde herstellers van de christelijke orde, een heilige paus en een rechtvaardige vorst, en de [geboorte] van Antichrist•• ..en dan heb ik het nog niet eens over zijn openbare manifestatie.

  In de huidige hemelse onthullingen van Jezus Christus en Maria wordt de aanstaande antichrist al
  aangekondigd ..de antichrist moet dus al de gepaste leeftijd hebben.
  Dus als hij spoedig komt is het optreden van die Paus en koning al ten einde.
  Wie die paus en koning ook mogen zijn.. ik heb ze nog niet gezien.. jij soms ❓‼️
  De koning zal, volgens de profetieën, regeren tot aan de [komst] van de antichrist (en niet tot aan zijn geboorte).

  Deze twee profetieën spreken elkaar dus tegen.
  Ik beweer de context in de bijbel gevonden te hebben van de huidige actuele profetieën en bewijs dus op de bovenstaande simpele wijze dat jouw bevindingen niet kloppen.
  Je doorredeneringen kloppen dus niet..en dat is nog maar een enkel punt.

  1. Mijn uitleg klopt wel. Antichrist zal geboren worden na de komst van de aangekondigde paus en vorst die de Christenheid zullen herstellen. Nu is hij dus nog niet geboren.

   Wat ik zeg over Apoc. 20, overigens, geeft de juiste volgorde weer die de gewijde tekst presenteert, in harmonie met de oud-testamentische profeten. Uw beweringen zijn daar niet consistent mee. Isaias gaf te kennen dat de levensduur van mensen zal zijn volgens de dagen van de Boom des Levens en dat iemand die zal sterven als honderdjarige jong gestorven zal zijn. Dat past niet in de korte Kerkrust, voor de Wederkomst, aangekondigd door Onze Lieve Vrouw te Fatima.

   Hoezeer u zich ook in bochten wringt, uw beeld past niet in de H. Schrift. Met Apoc. 20, 4 hebben velen gedaan wat men ook met Genesis 6, 4 gedaan heeft, namelijk de oudste exegesen vervangen met nieuwere exegesen die niet overeenkomen met de oorspronkelijke bedoeling van de gewijde schrijvers. Met de zonen Gods vernoemd in Genesis 6 bedoelde de gewijde schrijver Mozes ongehoorzame engelen, maar nu denken velen dat zij ongehoorzame zonen van Seth waren. Met de heerschappij van de heiligen in Apoc. 20, 4 bedoelde Sint Johannes een letterlijk Duizendjarig Rijk na de Wederkomst van Christus, maar nu menen velen het vers te moeten interpreteren als gaande over iets wat voor de tirannie van Antichrist en voor de Wederkomst geschiedt, dwars tegen de natuurlijke zin en context van de gewijde tekst.

   In het lezen van de H. Schrift wil ik de betekenis houden die bedoeld werd door de gewijde schrijvers, en over het letterlijk Duizendjarig Rijk hebben de leerlingen van Sint Johannes, schrijver van het Boek der Apocalyps te Patmos, van hemzelf geleerd in mondelinge overlevering. Sint Ireneus van Lyon noemt, in hoofdstuk 33 van het vijfde boek der Adversus Haereses, Sint Papias iemand die Sint Johannes gehoord heeft. Die heilige had dus wat hij vertelde over Judas en het Duizendjarig Rijk van de schrijver der Apocalyps zelf.

   Dit protestants noemen omdat sommige protestanten aan een letterlijk Duizendjarig Rijk geloven is zoals Jonge Aarde protestants noemen omdat sommige protestanten theïstisch evolutionisme afwijzen. Een vals argument dus.

  1. Er waren twee Bethlehems; Bethlehem Efrata was dat van Juda, en het Bethlehem van Zabulon [Josue 19, 15] was een ander. Het Bethlehem waar Christus moest geboren worden was Bethlehem Efrata, dus dat van Juda, de geboorteplaats van David, de voorvader van Christus.

 22. @;Theudmer..

  Bethlehem is in de Bijbel 1. een stad in het stamgebied van Juda, ook Bethlehem-Juda en Bethlehem-Efrata genoemd; 2. een stad in het stamgebied van Zebulon.

  Naam. De naam “Bethlehem” (Hebr. Beit Lechem) betekent “broodhuis”, ‘huis des broods”. In Bethlehem Juda kwam de Zaligmaker, het ware Hemelbrood, ter wereld. Eerder was daar koning David geboren.

  Bethlehem ‼️-Juda ligt 8 km, 2 uur gaans van Jeruzalem zuidwaarts. Een Bethlehemiet is iemand afkomstig van Bethlehem.

  1. Jo,

   Het Bethlehem bij nummer 1 in uw citaat is Bethlehem Efrata in het stamgebied van Juda. Het Bethlehem bij nummer 2 in uw citaat is het Bethlehem in het stamgebied van Zabulon, vernoemd in vers 15 van Josue 19. In het eerste moest Christus geboren worden, in het tweede niet. Het Bethlehem van Juda was nabij Jerusalem gelegen, het Bethlehem van Zabulon niet.

   Isaias 9, 1-2 gaat over de aanwezigheid van Christus in Nazareth dat in het stamgebied van Zabulon lag. Dat gaat niet over Nederland.

   Isaias 9, 1-2:

   “Primo tempore alleviata est
   terra Zabulon et terra Nephthali :
   et novissimo aggravata est via maris
   trans Jordanem Galilææ gentium.
   Populus qui ambulabat in tenebris,
   vidit lucem magnam ;
   habitantibus in regione umbræ mortis,
   lux orta est eis.”

  1. Het gebied Zabulon-Nephthali waarover Isaias sprak lag tegen de Zee van Galilea; Simon Petrus en Andreas gingen daar vissen [Mattheus 4, 18]. Zie de woorden “trans Jordanem Galilææ gentium” van Sint Isaias. Nazareth lag in het gebied van Zabulon.

 23. @;Theudmer..

  Toch nog niet tevreden en heb nog wat gegoogled, Betlehem ligt in een streek die Efrata heet..in Hebron.. dus ten zuiden van Jerusalem.
  In Mattheüs 4:13 ging Jezus Christus van Nazareth naar het gebied van Zabulon en van toenaf begon zijn prediking, een impliciete verwijzing naar wat in de eindtijd zal gebeuren.. de stam Zebulon woont dan wel aan de zee.

  Dus Jezus Christus is niet in Betlehem uit het stamgebied Zebulon geboren, het: •want een kind is ONS geboren ..dat -ons- betreft dus hier niet Israël in zijn algeheelheid.

  De [natuurlijke zin], zoals jij dat zegt, is in Jesaja 9:5 dan ook dat die vorst in vers 5 dus gewoon in de stam Zebulon-Nederland geboren wordt.. en betreft de koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16, een koning die geboren wordt ten tijde van het herstel van Israël in zijn tweeledigheid…wat betreft ten eerste de terugkeer in hun land, het huidige gestolen land door de Illuminati-vrijmetselarij zionisten..als een eindtijd Ezau die zijn verspeelde zegen terug opeist met de hulp van de technologie en de (occulte) wetenschap..en gewone wetenschappen.
  en dat hun dus weer wordt afgenomen …en ten tweede het geestelijk herstel in de Waarschuwing in het 6e zegel.

  De huidige profetieën verkondigen duidelijk dat de (religieuze) antichrist vóórafgaat aan de Waarschuwing en ook uit dat blijkt dat je het mishebt met je antichrist concept. Etc.
  …..

  1. Jo: “Toch nog niet tevreden en heb nog wat gegoogled, Betlehem ligt in een streek die Efrata heet..in Hebron.. dus ten zuiden van Jerusalem.”

   Hebron en Jerusalem lagen in het stamgebied van Juda, niet in dat van Zabulon. Er waren twee Bethlehems; Bethlehem Efrata in het land van Juda en het Bethlehem in het land van Zabulon. Het Bethlehem waar Christus geboren moest worden is het Bethlehem van Juda.

   Jo: “ging Jezus Christus van Nazareth naar het gebied van Zabulon”

   Nazareth lag in het stamgebied van Zabulon; hij is dus opgegroeid in het land van Zabulon. Dat en Zijn publieke predicatie in de regio zijn datgene waarover de Profeet Isaias sprak.

   Jo: “de stam Zebulon woont dan wel aan de zee.”

   Het gebied Zabulon-Nephthali waarover de Profeet Isaias het had lag aan de Zee van Galilea.

   Jo: “Dus Jezus Christus is niet in Betlehem uit het stamgebied Zebulon geboren”

   De Heer Jezus Christus is geboren te Bethlehem in het stamgebied van Juda zoals de Profeet Micheas aangekondigd had en is opgegroeid te Nazareth in het stamgebied van Zabulon zoals de Profeet Isaias aangekondigd had. Die profetieën gingen niet over u; Nederland is niet het land van Zabulon en u bent niet de Zoon van David van de messiaanse profetieën.

   Jo: “dus gewoon in de stam Zebulon-Nederland geboren wordt.. en betreft de koning”

   Isaias 9, 6:

   “Parvulus enim natus est nobis,
   et filius datus est nobis,
   et factus est principatus super humerum ejus :
   et vocabitur nomen ejus,
   Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis,
   Pater futuri sæculi, Princeps pacis.”

   Het Kind wordt hier door de Profeet Isaias “God” (“Deus”) genoemd omdat in de Heer Jezus Christus de goddelijke natuur hypostatisch verenigd is met de menselijke natuur. Die God-Mens werd niet in Nederland geboren, maar in Bethlehem Efrata in het land van Juda.

   De Profeet Jeremias sprak over Die God-Mens, de Heer Jezus Christus, als Zoon van David en niet over u.

   Jo: “De huidige profetieën verkondigen duidelijk dat de (religieuze) antichrist vóórafgaat aan de Waarschuwing en ook uit dat blijkt dat je het mishebt met je antichrist concept. Etc.”

   Volgens de H. Schrift verschijnt de valse profeet na de Antichrist en treden zij gelijktijdig op.

 24. @;Theudmer

  De [zee] van Galilea is een vertaling vanuit het Engels en is gewoon het meer van Galilea.
  Een meer is een door vaste land omgeven watervlakte, een plek waar water kan samenstromen en zich verzameld.. die protestanten waren je al voor ..die kwamen met het zelfde aan.

  Net als Jesaja 11:1 .. de afgehouwen stam van Isaï/Jesse impliceert de verhouding tot de nieuwe koninklijke stamboom van David.. en had niets te maken met het verval van het koninklijke huis van koning David.
  Op die jules van Rooyen bekende Franse site, wees Maria naar Jesse de vader van David in verband met de afstamming van de Monarch.. Jesse behoorde namelijk niet tot de koninklijke stamboom van David..ook al was hij de vader van David.
  Dus als Lodewijk XVII wel in rechtelijn afstamt van koning David ..kan die andere Monarch alleen langs de vrouwelijke lijn in de koninklijke afstamming van David terecht komen ..middels dus een andere broer van David…zelfs ik kan dat begrijpen.🤫

  1. Jo: “De [zee] van Galilea is een vertaling vanuit het Engels en is gewoon het meer van Galilea.
   Een meer is een door vaste land omgeven watervlakte, een plek waar water kan samenstromen en zich verzameld.. die protestanten waren je al voor ..die kwamen met het zelfde aan.”

   Mattheus 4, 18-19:

   “Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ, vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes rete in mare (erant enim piscatores), et ait illis : Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.”

   De traditionele Vulgaatvertaling, de vertaling die katholieken behoren te gebruiken in debat over schriftuitleg, noemt de Zee van Galilea een zee (“mare”). Niks protestants dus; gaat u misschien de traditionele Vulgaat protestants noemen in uw antwoord hierop?

   Weigert u ook de Zwarte Zee een zee te noemen? Zegt u “Zwart Meer” in plaats van “Zwarte Zee”?

   Jo: “Net als Jesaja 11:1 .”

   Isaias 11, 1 gaat over de Heer Jezus Christus; Hij stamt af van David, en David was een zoon van Jesse.

   Jo: “Jesse behoorde namelijk niet tot de koninklijke stamboom van David..ook al was hij de vader van David.”

   David stamde in rechte lijn af van Jesse, zijn vader. Wie afstamt van David stamt ook af van Jesse; een afstammeling van David is een afstammeling van Jesse. Isaias 11, 1 spreekt over de afstamming van de Heer Jezus Christus van Jesse, Zijn voorvader. De profeet had het niet over u. Een afstammeling van de stamvader Juda is een afstammeling van Jakob, een afstammeling van de opperpriester Aäron is een afstammeling van Levi, een afstammeling van David is een afstammeling van Jesse.

 25. @; Theudmer…

  Deze volgende profetie https://youtu.be/mm2RbNUoza8 ..is een goed voorbeeld van wat ik wil zeggen ..ze verwijst naar de komende reiniging [en tegelijkertijd] verwijst ze in bedekte termen naar het moment als de mens gelijk de Engelen zal zijn bij het laatste oordeel Dan.12:2-3 ..zoals te vinden in Openb.21:17.
  In Jesaja 65:20 is de dood nog aanwezig zoals ik maanden geleden al schreef..die éérste transformatie door de Waarschuwing is simpel uitgedrukt in Jesaja 66:14.

  Wat ik bedoelde is om de overeenkomst met Openb.19:20 op te merken waar de dood van de valse profeet en de antichrist tegelijkertijd zou plaatsvinden ..wat dus niet juist zal zijn omdat het alleen de samenhang wil aangeven van het 6e zegeloordeel en het laatste oordeel in.. omdat de eerste transformatie in het 6e zegel de grondslag is voor de laatste overlappende transformatie ten tijde van het laatste oordeel.

  1. Jo: “zoals te vinden in Openb.21:17.”

   Apoc. 21, 17 gaat over een maat waarmee een muur gemeten werd.

   Jo: “In Jesaja 65:20 is de dood nog aanwezig zoals ik maanden geleden al schreef.”

   Ten tijde van het Duizendjarig Rijk zullen de mensen van de volkeren waarover de heiligen van de eerste verrijzenis zullen heersen nog steeds sterven, maar zij zullen veel ouder worden dan nu. De genoemde heiligen zullen niet sterven. U zoekt inconsistentie waar er geen is; het is de afwijzing van het Duizendjarig Rijk na de Wederkomst dat inherent inconsistent is met de manifeste eschatologische tijdsvolgorde van de H. Schrift. Een honderdjarige overledene zal jong gestorven zijn, maar u zegt dat Sint Isaias over een tijd spreekt die maar 30 of 40 jaren zal duren, en u zegt dat Apoc. 20, 4 over een heerschappij van heiligen gaat die voor de Paroesie van Christus geschiedt terwijl het duidelijk volgens de gewijde tekst gaat over iets dat na de Paroesie geschiedt.

   Jo: “Wat ik bedoelde is om de overeenkomst met Openb.19:20 op te merken waar de dood van de valse profeet en de antichrist tegelijkertijd zou plaatsvinden ..wat dus niet juist zal zijn omdat het alleen de samenhang wil aangeven van het 6e zegeloordeel en het laatste oordeel in.. omdat de eerste transformatie in het 6e zegel de grondslag is voor de laatste overlappende transformatie ten tijde van het laatste oordeel.”

   Volgens het Boek der Apocalyps worden de Antichrist en zijn valse profeet samen in de poel van vuur geworpen na de Paroesie; zijn legermacht wordt gedood door het Zwaard van de Goddelijke Ruiter, en de vogels zullen hun vlees vreten. Het optreden van Antichrist en zijn valse profeet, de Paroesie van Christus, het werpen van de Antichrist en zijn valse profeet in de poel van vuur, de eerste verrijzenis, het Duizendjarig Rijk en het Laatste Oordeel, die dingen geschieden allemaal na het openen van de zeven zegels, niet ervoor of tijdens. Daarom wordt tijdens het openen van de zegels het beest nog niet uitdrukkelijk vernoemd.

 26. @;Theudmer..

  De dode Zee is het laagst gelegen ((meer)) ter wereld..((dus ook de “mare” blijkt en blijft een MEER)) ..De Dode Zee bevindt zich tussen de Jordaanvallei in het noorden, en de Wadi Araba in het zuiden en ligt op de grens van Jordanië, de Westelijke Jordaanoever van Palestina en Israël. De oppervlakte ervan is 1020 km². (Wikipedia).
  Hoogte van wateroppervlak: -430 m
  Oppervlakte: 605 km²

  Kijk in het oude testament waar over de stam Zabulon gesproken wordt en Google eens
  Zebulon-Nederland.. of de rebelse site pentahof nl

  Jezus Christus is niet in Nazareth geboren ..dat Hij naderhand daar is gaan wonen is bijzaak, want in Jesaja 9:5 gaat het erom of hij op zijn minst in hun stamgebied Zebulon geboren is.. en dat is Hij niet. ..Jezus Christus zal nooit tot aan het laatste oordeel op de aarde koning worden vandaar een paus hogepriester en koning in Zacharia 6:11+ ..en dat koningschap betreft duidelijk de eindtijd ten tijde van het 6e zegeloordeel.. in de Petr.Can.vertaling staat er: goddelijke held en in Jeremia 33 staat er Jahweh, onze gerechtigheid, of anders gezegd: de gerechtigheid van God ..Jahweh..

  En die protestanten zeiden hetzelfde als wat jij hierboven betoogde ..wat betreft dat er Zee staat En daar had ik het over ..maar ga je eerst maar eens informeren op die sites waar ik naar verwijs.

  Zelfs een dominee verbaasde zich dat in Jesaja 11:1 niet naar koning David verwezen werd maar naar zijn vader Jesse:Isaï ..google maar Jes.11 statenvertaling met kanttekeningen.
  Maar hun uitleg, exegese is niet de juiste want de NIEUWE koninklijke stamboom van David maakt de stamboom van zijn vader als het ware tot een stronk.. het gaat voortaan om de koninklijke stamboom van David.. de afstammelingen van Koning David hebben zich voortgezet in de verloren stammen van Israël ..vandaar de Franse koningen.. en anderen.

  En wat je hierboven nog meer beweert over o.a. Jesaja 65:20 ..is logisch..ik kan best begrijpend lezen vandaar de uitleg over 2Thess.2..waar ook nog de Heilige Geest in mijn geestelijke vermogens .neutraal meelas.

  En wat je over die muur zegt is zeer magertjes want er staat NAAR mensenMAAT en aan engelenmaat gelijk..het verwijst ook naar het opstandingslichaam in zijn heerlijkheid en daar heb je ook weer dat getal 144….(“000”).
  In Ezechiël 28:13 heb je 9 edelstenen en in het boek Openbaring 12 edelstenen ..vandaar die borstlap van de hogepriester..het verwijst niet alleen naar de 12 stammen maar ook staan die 12 stenen voor het verheerlijkte opstandingslichaam.
  En de glorie van Adam voor de zondeval werd met 9 edelstenen geduid want de 12 edelstenen betreffen het opstandingslichaam in zijn onsterfelijkheid.. en is dus een overlappend -zijn-
  Vandaar een [twee]ledigheid van kennen in de juiste kenleer.. en niet een enkelvoudige.. zoals tot nu toe. 🤔..💆‍♂️

  Ik ben het taalkundig eens met hoe de Petr.Can.vertaling ..Openb.20:4+ exegetisch benadert in de voetnoot en die weerspreekt ook jouw opvattingen in deze.

  Ook lees ik hierboven nog dat je de persoon in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 nog steeds betrekt op Jezus Christus ..ik lees gewoon wat er staat En leg er niet in wat er niet staat.
  En daarom lees ik in 2Thess.2 iets “geheel” anders dan wat ‘gebruikelijk’ was tot nu aan toe.
  •••••••

  1. Jo: “De dode Zee is het laagst gelegen ((meer)) ter wereld..((dus ook de “mare” blijkt en blijft een MEER)) .”

   “Mare” is Latijn voor “zee”; “lacus” is Latijn voor “meer”. De Zee van Galilea wordt heden het Meer van Tiberias genoemd, maar Mattheus 4 noemt het uitdrukkelijk de Zee van Galilea en tegen die zee ligt het historisch gebied Zabulon-Nephthali waarover de Profeet Isaias sprak betreffend de Messias. Het is de zee vernoemd in de woorden “via maris trans Jordanem Galilææ gentium” van Isaias.

   Ik hoop dat u niet denkt dat Simon Petrus en Andreas in Nederland aan het vissen waren in plaats van in het land van Israël.

   Jo: “Kijk in het oude testament waar over de stam Zabulon gesproken wordt en Google eens
   Zebulon-Nederland.. of de rebelse site pentahof nl”

   Genesis 49, 13:

   “Zabulon in littore maris habitabit,
   et in statione navium
   pertingens usque ad Sidonem.”

   Daar staat nergens dat Nederland het stamgebied van Zabulon was; “usque ad Sidonem” toont aan dat het niet in Europa gelegen was, want Sidon was een Kanaänitische stad; de plaats bevindt zich in Libanon. Onder de leiding van Josuë moesten de Israëlieten het land van Kanaän veroveren en de nefilim daar bestraffen; dat land werd verdeeld onder de stammen van Israël, en Zabulon was één van die stammen. Het stamgebied van Zabulon bevond zich dus niet in West-Europa maar in het land van Kanaän, veroverd door de Israëlieten.

   Jo: “Jezus Christus is niet in Nazareth geboren ..dat Hij naderhand daar is gaan wonen is bijzaak, want in Jesaja 9:5 gaat het erom of hij op zijn minst in hun stamgebied Zebulon geboren is.. en dat is Hij niet. ..Jezus Christus zal nooit tot aan het laatste oordeel op de aarde koning worden”

   “en dat koningschap betreft duidelijk de eindtijd ten tijde van het 6e zegeloordeel.”

   De Profeet Isaias heeft niet gezegd dat Christus in het gebied Zabulon-Nephthali geboren moest worden; Isaias 9, 1-2 spreekt over de publieke predicatie van Christus in Galilea. Sint Mattheus verwees hiernaar in hoofdstuk 4 van zijn evangelie.

   De Heer Jezus Christus zal op aarde in Jerusalem duizend jaren heersen voor het Laatste Oordeel en erna in de eeuwigheid wanneer de etherische wereld samengevoegd zal zijn met de aardwereld. Maar reeds nu is Hij de Erfgenaam van de Troon van David; een middeleeuwse christelijke koning in Europa was niet koning omdat hij op een fysieke troon zat maar omdat hij bekleed was met het koninklijk gezag, en een paus van Rome was wettig paus voordat hij op een fysieke troon ging zitten. Christus is heden de Koninklijke Erfgenaam van David, ook al zit Hij momenteel niet lichamelijk op een troon in Jerusalem op aarde. Het woord “paroesie” dat gebruikt wordt ter verwijzing naar de Wederkomst van Christus betekent de intrede van een koning; Christus wordt niet pas de Davidische Erfgenaam bij Zijn Wederkomst maar is het nu al. Het is mogelijk dat de Grote Monarch afstamming zal hebben van David en dat die afstamming doorheen Europese vorstenhuizen verspreid zit, maar de messiaanse Zoon van David aangekondigd door Sint Jeremias is de Heer Jezus Christus.

   Wat de zeven zegels betreft: Uw recapitulerende exegese is incorrect. De zeven zegels betreffen gebeurtenissen die het verschijnen van het beest en de valse profeet voorafgaan; daarom wordt het beest nog niet uitdrukkelijk vernoemd bij het openen van de zegels in het Boek der Apocalyps.

   Jo: “Zelfs een dominee verbaasde zich dat in Jesaja 11:1 niet naar koning David verwezen werd maar naar zijn vader Jesse:Isaï .”

   Isaias heeft het over de messiaanse bloedlijn van de Heer Jezus Christus, Afstammeling van David en dus van Jesse. Die exegese is fundamenteel in de christelijke religie, en uw nieuwe religie is daarmee in tegenstrijd.

   Jo: “Ik ben het taalkundig eens met hoe de Petr.Can.vertaling ..Openb.20:4+ exegetisch benadert in de voetnoot en die weerspreekt ook jouw opvattingen in deze.”

   In voetnoten van volksvertalingen werden meerderheidsopinies onder katholieke theologen en schriftuitleggers weergegeven, maar meerderheidsopinies waren niet altijd de juiste. De meerderheidsopinie in de westerse Kerk omtrent het Duizendjarig Rijk is al eeuwenlang dat er geen letterlijke duizendjarige tijd zou komen tussen de Wederkomst en het Laatste Oordeel, en sommigen meenden de duizend jaren te moeten uitleggen als ongeveer de tijd van Constantijn tot aan de protestantse revolte, maar ik ben het daar niet mee eens.

   De oorspronkelijke bedoeling van de pausen van Rome met het toelaten van de publicatie van volksvertalingen was, nota bene, voor devotioneel gebruik en het eigen persoonlijk onderricht van lezers en niet dat die vertalingen gebruikt zouden worden in publieke debatten over schriftuitleg. Mijn mening is trouwens dat het publiceren van volksvertalingen beter verboden gebleven zou geweest zijn gezien niet iedereen de nodige kennis bezit om de boeken van de H. Schrift te lezen zoals zij behoren gelezen te worden en ketters met hun verdraaiingen veel onwetenden op dwaalsporen kunnen brengen.

   Jo: “Ook lees ik hierboven nog dat je de persoon in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 nog steeds betrekt op Jezus Christus ..ik lees gewoon wat er staat En leg er niet in wat er niet staat.”

   U leest niet gewoon wat er staat maar dringt uw verzinsels op aan de H. Schrift.

   Jeremias 23, 5-6:

   “Ecce dies veniunt, dicit Dominus,
   et suscitabo David germen justum :
   et regnabit rex, et sapiens erit,
   et faciet judicium et justitiam in terra.
   In diebus illis salvabitur Juda,
   et Israël habitabit confidenter :
   et hoc est nomen quod vocabunt eum :
   Dominus justus noster.”

   “In diebus illis” betreft de tijd van de Messias, en die hield uiteraard niet op bij de Kruisiging en de Dood van Christus maar die duurt verder; de redding van Juda als volk is nog toekomstig. Er is dus geen tegenstrijdigheid in die tekst met het feit dat de Heer Jezus Christus de Zoon van David is die door Sint Jeremias vernoemd werd.

   Jeremias 33, 15-16:

   “In diebus illis et in tempore illo
   germinare faciam David germen justitiæ,
   et faciet judicium et justitiam in terra :
   in diebus illis salvabitur Juda,
   et Jerusalem habitabit confidenter :
   et hoc est nomen quod vocabunt eum :
   Dominus justus noster.”

   Ook hier is geen tegenstrijdigheid; de redding van Juda als volk is nog toekomstig maar zal volbracht worden door de Messias, de Heer Jezus Christus.

   1. Nog ter aanvulling, de “Dode Zee”, is ontstaan op de plek van de vroegere steden Sodoma en Gomorra, in de Oud Testamentische tijd. Beide steden waren plaatsen van de aller verschrikkelste zonden tegen de Natuurlijke Orde, steden van homosexuele bestialiteit en andere schunnigheden. Steden waarvan veel later St. Paulus zegt,
    “….dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, en niet enkel zij die die bedrijven, maar ook hen die bijval schenken…” ! (Rom. 1, 32)
    Sodoma was de stad waar zelfs, “10 rechtvaardigen”, ontbraken.
    Slechts één familie was rechtvaardig en zou door Jaweh gespaard worden. De familie van Lot, zijn vrouw en 2 dochters.

    Jaweh zond Engelen naar Lot en zijn familie, om hem te waarschuwen, om weg te gaan, de stad uit. Toen de familie weg was, liet Jaweh een regen van vuur over de gehele streek neerdalen. Dagen lang. Vuur tongen die alles vernietigden, tot en met de wortels diep in de grond.
    Nooit zou in die streek nog iets kunnen groeien. Uiteindelijk werd de streek gevuld met water, en dat is later de Dode Zee geworden.

    Er staat onder water, nog een grote zout zuil, van het lichaam van Lot’s vrouw, die toch omkeek toen ze op de vlucht was, hoewel de Engel dat ten strengste verboden had. Lot bereikte met zijn 2 dochters de bergen verder op, en is daar gestorven. Zij dachten in die tijd dat ze nog “alleen op de wereld waren”. Zo groot was de verwoesting van de natuur, in dat vroegere rijke en vruchtbare gebied.

 27. @Jo,
  Volgens mij is Jezus Christus geboren in Eindhoven en is het gezin met de sneltrein verhuisd naar Jeruzalem.

 28. @;P.Derks

  Uit Betlehem zou Jezus ook weer vertrokken zijn vanwege de vaccinatiedwang..en dat zou het laatste nieuws zijn ..misschien is hij wel opgenomen…helaas komt jouw en mijn bericht toch wel verwarrend over..als het maar geen nepnieuws is ..waar jij dan de oorzaak van bent.

 29. @ Jo
  Heb je ooit lessen gekregen in bijbel exegese? Je raapt gewoon wat rommel bij elkaar. De toekomst zal niet gebeuren volgens de bijbel, maar volgens Gods plan en niet volgens complottheorieën. Bovendien ben je ook volger van het “Boek der Waarheid van de MDM”, die een vervalsing zijn.

  Je zou je rustiger voelen als je al die prietpraat links laat liggen en die tijd steken in gebed, Eucharistie, Aanbidding van het H. Sacrament en ook door tussendoor eens te gaan biechten.

  Je brengt andere gelovigen op een dwaalspoor. Ik vermoed dat zo iets niet ongestraft blijft.
  Je praat van 3 maanden, 3,5 maanden … dan dit,

  God is Heer en Meester, niet jij. Wat komt, dat zal ook komen, zelfs sneller dan je denkt.
  Je gezaag en de video’s beginnen me echt te vervelen.

 30. Aan @;Marie-Elisabeth

  Marie-Elisabeth..beheer jij soms deze site?!
  Je schreef: •• Je gezaag en de video’s beginnen me echt te vervelen.••
  Hoe weet je van mijn gezaag en de video’s?! ..en waarom heb je het vervolg niet gewoon genegeerd?!
  Dus was je toch nieuwsgierig ..zoals Eva.
  Dan heb je dus stiekem van de appel van kennis gesnoept.. en je bleef maar snoepen ..tot zelfs nu aan toe.. en nu pas zeg je dat de appel niet smaakte.. en zeg je: er zaten wormen in.
  Dat is dus dubbel.. Marie-Elisabeth.

  En dan heb je het over een zekere MDM en haar Boek der Waarheid.
  Kun jij dan beoordelen dat dat boek een vervalsing is.. en van wat en van wie is het een vervalsing?!
  Bij Vassula Ryden was de informatie over een “1000”jarig rijk ook een dwaling ..volgens het vaticaan en nu mag het wel volgens @;Theudmer.

  Je schreef ook:: ••je brengt andere gelovigen op een dwaalspoor. Ik vermoed dat zo iets niet ongestraft blijft•• ..dit laatste kan de deur open zetten voor een bezwering ..je bent toch geen aspirant heks in wording ..hoop ik.. maar geen zorg ik plaag je alleen maar een beetje. 😁..🤭
  ••••••

  1. @ Jo
   Ik lees maar kruiselings je reacties. Ik moet maar een paar woorden lezen en dan krijg ik er al genoeg van. Ik besteed mijn vrije tijd liever aan beter lectuur.

   Voor wat betreft het “Boek der Waarheid”. Ik heb al meermaals een link geplaatst op dit forum, waarin de valsheid wordt aangetoond. Dat boek is helemaal niet waarheidsgetrouw. Als je zelf zoekt, dan kom je zelfs bij de naam uit, wie de zienster was en de reacties van uit haar bisdom.

   Je kan de pdf (Universiteit Leuven) hier nog downloaden:

   https://nanopdf.com/queue/de-mail-die-doorgestuurd-werd-van-paus-franciskus_pdf?queue_id=-1&x=1627617388&z=MmEwMjoxODEwOjk1MmQ6NTkwMDo3OGViOmFiMzk6NmE5OTo1OGQ5

   1. __https://restkerk.net/2016/01/21/over-valse-en-ware-hemelse-boodschappen/__

 31. @;Marie-Elisabeth

  Je schreef: ••. Ik moet maar een paar woorden lezen en dan krijg ik er al genoeg van.••

  Dat vind ik echt knap van je dat je al na een [paar woorden !!!]..het een en ander van het verloop van mijn betoog op zijn waarde kunt schatten.. of niet natuurlijk..of [juist] niet.🤣
  Bij xandernieuws op het speciale geloofsforum schreef een radicale katholieke kerk hater..(waarschijnlijk), dat hij niet meer op mij zou reageren want hij werd [toch zo moe] van mijn reacties..

  Die moeheid kwam natuurlijk omdat ik tegen hem ingang met andere informatie die zijn geconditioneerde denken over de Rkk frustreerde.. en hij geen vermogen ontwikkeld had om zijn denken te vernieuwen “zoals hun sola Scriptura leert”.. ik bedoel de h.Schrift.

  En met die vermelding over dat hij moe werd van mijn reacties wist ik dat de moderators van xandernieuws mij gingen blokkeren, niet op de oude manier maar gewoon door de reacties niet meer te gaan plaatsen, alle reacties worden bij xandernieuws “gekeurd” voor eventuele toelating, hetgeen dan boven de reactie aangegeven wordt.. maar het niet plaatsen is gewoon censuur..
  Toen ik enkele keren reageerde op de gewone artikel werden die ook geblokkeerd en wist ik dus hoe laat het was..om het zo te zeggen.

  Maar dit betoog even terzijde ..ik wilde vooral reageren op jouw standpunt aangaande MDM.
  In het onderstaande citaat valt iets op.. tenminste als je jezelf aangeleerd hebt om scherpzinnig en alert te zijn op wat gezegd en geschreven staat.
  Wegens tijdgebrek lees ik zelden iets over de profetieën in het {Boek der Waarheid}.. en wat hun video’s op YouTube betreffen hou ik geen rekening mee of ze van die kant komen en luister ik alleen naar wat ze te vertellen hebben.. en dat beoordeel ik.

  Het onderstaande citaat bestaat uit 2 alinea’s die te onderscheiden zijn.. men neemt vaak iets in zich op zonder [door te denken].

  ••Citaat uit het [boek der Waarheid]::
  De wereld zal opnieuw ontstaan, aangezien het de Wil is van Mijn Vader, en in Mijn Glorie zal Ik aan allen vrede, liefde en vreugde brengen. De vloek van {de zonde zal niet meer bestaan} en al Gods kinderen die Mij, Zijn geliefde Zoon, aanvaarden, zullen eeuwige leven hebben.

  Mijn {Tweede Komst] zal groot geluk teweegbrengen en op die dag zal elke traan worden weggeveegd. Mijn Hand van Genade zal naar jullie allen reiken en zeer weinig zielen zullen Mijn Koninkrijk verwerpen. Diegenen die dat wel doen, zullen er niet binnengaan, ze zullen echter voor eeuwig veel spijt hebben van hun beslissing▪︎

  De vloek van de zonde is pas weg bij de Wederkomst op de Jongste Dag bij het laatste oordeel.
  De 2e komst in de tweede alinea betreft niet de Weder-komst bij het laatste oordeel maar de komst in het 6e zegeloordeel Openb.6:16-17.
  Dit is dus informatie die als eerste een situatie beschrijft bij het laatste oordeel en waar dan teruggekoppeld wordt naar een de situatie van het vóórlaatste oordeel in het 6e zegeloordeel.. de 2e komst..en wat daar op volgt. ..Weet men dat onderscheid her en der niet te maken dan kan het zijn dat vroeg of laat van allerlei misverstanden ontstaan die dan weer terug geworpen worden op de begenadigde zienster of ziener…

  ..daarbij houdt men vaak ook geen rekening met de ontwikkeling die zo’n persoon doormaakt.. en men dan negatief over zo’n persoon gaat schrijven.. dat was bij Vassula zo en waarschijnlijk ook bij MDM ..het weinige wat ik er over gelezen heb maakt op mij de indruk dat ze [waarschijnlijk] !!! vals beschuldigd wordt.

  En ook hier zie je weer hou belangrijk het is om oordeel in het 6e zegel goed te onderscheiden van de gebeurtenissen rond het laatste oordeel wat in betrekking staat met hetgeen in 1Thess.4:15-17 en 1KOR.15:51-55.. de evangelische christenen hebben daar heel verkeerde theorieën omheen gebreid.
  Ook @;Theudmer heeft daar zo zijn eigen variant op gemaakt, helaas.. jammerlijk.
  Dus waar elementen waar van zijn en andere weer een gevolg zijn van zijn eigen waan-beelden.🙉

  1. Jo: “Ook @;Theudmer heeft daar zo zijn eigen variant op gemaakt, helaas.. jammerlijk.”

   Mijn standpunt betreffend het Duizendjarig Rijk is geen verzinsel van mij maar werd onderricht door oude kerkvaders. Uzelf verwijst niet naar kerkvaders en probeert zelfs uw eigen persoon op de plaats van Christus in de H. Schrift te zetten. Uw manier van omgaan met de canonieke boeken is niet katholiek; men moet de H. Schrift verstaan in de geest van de heilige Kerk, verstaan volgens de belijdenis van de heilige vaders en niet schriftverzen verdraaien in een geest van protestants “vrij onderzoek”.

 32. @;Theudmer,

  Om het éérst te beginnen met::
  Je schreef: ••Christus wordt niet pas de Davidische Erfgenaam bij Zijn Wederkomst maar is het nu al•• ..mijn antwoord daarop is: “ik wist niet dat ik onnozel was dat ik dat niet zou begrijpen.”

  De Petr.Can.vertaling zegt dat ze een vertaling uit de grondtekst is ..ik had al een vaag vermoeden dat je die vertaling niet kunt gebruiken in publieke debatten over schriftuitleg.. maar dat hoeft ook niet bij mij want ik ben geen exegeet noch een bijbelgeleerde …(en ben ook niet Hubert Luns ) maar als [leek] moet ik ervan uit kunnen gaan dat de vertaling juist is want daarop baseer ik mijn begrip in wat er geschreven staat zoals ik al aangegeven heb met 2Thess.2.
  De achtergrond kennis van de geleerden heb ik niet ..ofschoon dat wel wenselijk kan zijn.

  Het woord volksvertaling was mij onbekend, maar nu krijgt mijn vaag vermoeden tenminste “betekenis” ..en daarom hier de letterlijke weergave van wat in de Petr.Can.vertaling staat opdat we beiden weten waar we over praten ..en je inziet dat de volgende uitspraak bevinding voor eigen rekening is: “U leest niet gewoon wat er staat maar dringt uw verzinsels op aan de H. Schrift.”

  En dan het betreffende Citaat::
  ••In die dagen en in die tijd zal Ik David een rechtvaardige {spruit} doen [ontkiemen]..die recht en gerechtigheid doet in het land.
  In die dagen zal Juda worden verlost, En Jerusalem in veiligheid wonen.
  Men zal hen noemen: Jahweh onze gerechtigheid•• dit betreft dus de Monarch van koninklijke Franse en Duitse afkomst in Nederland.

  In Jeremia 23:5-6 staat in plaats van ontkiemen..verwekken..hetgeen dus wil zeggen dat hij in de tijd van het herstel van Israël geboren wordt..het geestelijk herstel gebeurt door de Waarschuwing en die Waarschuwing staat in Maleachi 3:1-5.. dus moet voor de Waarschuwing nog de betreffende bode in vers 1 komen ..en bij Dante is dat de Messo di Dio..ook zijnde de wettige Erfgenaam van het Adelaarsteken (koningschap)..de 5-10 en 5 .. en de Veltro ..en de hazewindhond..(die zich kan verplaatsen met de snelheid van de gedachte).

  De voetnoot in de Petr.Can.vertaling past Jer.33:15-16 ook toe op Jezus Christus maar taalkundig is dat onjuist, dit durf ik te zeggen ofschoon en ondanks ik beslist geen taalkundige ben.
  Maar hetgeen je van het volgende op het betreffende in Jeremia 23 en inzake 33 toepast is in mijn ogen belachelijk…en wil jij maar niet begrijpen dat Jezus Christus alleen in het 6e zegel in het voorbijgaan komt zoals het bij Vassula te vinden staat.. Jezus Christus zal nooit meer op aarde in een lichaam terug komen ..ofschoon Hij wel met het geestesoog te zien zal zijn.

  ••Citaat: In diebus illis” betreft de tijd van de Messias, en die hield uiteraard niet op bij de Kruisiging en de Dood van Christus maar die duurt verder; de redding van Juda als volk is nog toekomstig. Er is dus ‼️ [[geen tegenstrijdigheid]] in die tekst met het feit dat de Heer Jezus Christus de Zoon van David is die door Sint Jeremias vernoemd werd.

  Bovendien staat er in Jer.23:6: “in zijn dagen” …ook in Psalm 72 (71) vers 5 staat: hij zal leven en in vers 7 staat er weer: “in zijn dagen” en dat zijn uitdrukkingen die spreken over een levende in vlees en bloed.. en niet over Iemand die een verheerlijkt opstandingslichaam verworven heeft.
  Jezus Christus heeft Zijn dagen in het vlees hier op aarde gehad, maar dat Hij zich manifesteren zal in het 6e zegel staat wel voor mij vast.

  En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vermelding van het woord –spruit– Ook Hubert Luns heeft daar het een en ander over geschreven..en die heeft wel achtergrondkennis ..die ik niet heb en hem zou het zeker opgevallen zijn als de Petr.Can.vertaling niet juist was, wel zegt hij nog
  iets over -AAN- David.. maar dat even daar gelaten.

  Spruit
  1) Afstammeling 2) Afzetsel 3) Baby 4) Boomscheut 5) Broes 6) Deel van een schip 7) Eerste beginsel 8) Ent 9) Groente 10) Groentesoort 11) Jong takje 12) Jonge tak 13) Kiem 14) Kind 15) Kleine groene kool 16) Loot 17) Lot 18) Nakomeling 19) Plantenstekje 20) Scheepstouw 21) Scheut 22) Schoot 23) Sprank

  Ook schreef je nog::
  Isaias heeft het over de messiaanse bloedlijn van de Heer Jezus Christus, Afstammeling van David en dus van Jesse. Die exegese is fundamenteel in de christelijke religie, en uw nieuwe religie is daarmee in tegenstrijd.

  Bijbels gezien moest Jezus Christus juist afstammen van de koninklijke lijn van David die tot een koninklijke stamboom was geworden door zijn zalving en werd de [niet] koninklijke lijn van Isaï irrelevant.. vandaar het beeld van een stronk.
  Ook is het maar de vraag of de [vrees voor Jahweh] in vers 3 wel toe te passen is op de Zoon van God ..ik veronderstel van niet ook niet in zijn menselijke natuur.
  De twijg in vers 1 komt later via een “zij-ingang” in de koninklijke stamboom van David en dat is alleen mogelijk via de vrouwelijke afkomst in David.

  De twijg in Ezechiël 17:22-24 is ondanks alles een [dorre] boom en om die weer tot bloei en vruchtbaar te krijgen moet hij weer tot -het- leven gebracht worden en dat toont vers 22 en Hebreeën 12:22…hetgeen inhoudt dat de dorre boom door de reiniging en loutering heen moet..
  ..trouwens wie niet ..bij de Waarschuwing.🙉 ..feitelijk staat de Maleachibode in de zelfde genade-orde als iedereen.
  •••••••

 33. Aan Jules van Rooyen..

  De definitie van een meer is ook toe te passen op de dode Zee, ook al wordt de dode Zee geen dood meer genoemd, zoals ik ook eerder al naar de zee (meer) van Galilea wees.

  De “protestanten” en enkele Joden hebben het een en ander uitgezocht over de verloren stammen van Israël en situeren de stam Zebulon in Nederland..ofschoon “fragmenten” ook elders.
  Wat zij beweren gevonden te hebben is voor mij zeer aannemelijk.. maar er zijn hele stukken en passages waar ik niet de bekwaamheid van heb om dat te kunnen beoordelen..helaas. Het lijkt mij zeer interessant als je daar het vermogen voor hebt om je daar in te kunnen verdiepen.

  Enkele bronnen zijn wel te googlen en die ik al eerder vermeldde, te weten door Zebulon-Nederland te googlen en de eigenaardige site van Pieter van der Meer: Pentahof nl ..onlangs overleden..las ik ergens.
  Op deze site las ik zelfs dat de passage in Jesaja 18:7 niet het werkelijke Egypte betreft maar Nederland.
  De oudtestamentische offerdienst komt nooit meer terug
  Nederland wordt weer katholiek..een klein protestantsvolk in het noorden zal zich bekeren volgens de ziener Maximin Giraud van La Salette.
  Frankrijk zal Nederland de oorlog aandoen ..begrijp Jesaja 9:3-4 en Jesaja 52:7-12.
  ………

 34. Aan eric-b-l..

  Dat heb je goed begrepen.. Hubert Luns (hopelijk komt hij deze vergelijking nooit te weten)..heeft heel wat meer natuurlijke talenten en zit heel wat hoger in de IQ’s dan de (betreffende) dorre boom..ik vraag mij af of ik ook wel IQ’s heb want ik denk met mijn zielekrachten en die moet je juist overwinnen in hun primitiviteit want het intellect is de scheids-rechter tussen de geestelijke vermogens (van de ziel) en de ziele-krachten.. en daarom zijn die 3 genoemde zieletochten nodig…om koning te worden over het rijk van de ziel.
  In de Waarschuwing worden geconfronteerd 😱 met die primitieve zielekrachten.

  In mijn werkzaam leven was ik opperman bij de metselaars.. maar een koning is toch ook een soort opper-man..of opperhoofd 🙉..🤫..🤭..🤣..😂

  1. @ Jo, het komt me voor dat je een soort van selectieve empathie cultiveert. Waarom sticht je geen eigen loge, dan kan je veel erkenning genieten van je volgelingen en bovendien kan je nog een aantal mensen behoeden voor het vaccin en toch ook nog velen behoeden voor verdere vaccinatie zodat je als ‘goed’ werk aan velen de gelegenheid biedt dieper over het geloof na te denken. En als ze op die wijze nader tot God komen kan het je misschien zelfs vergeven worden. Want men kan je niet lauw noemen zoals het Woord zegt: “Waart gij warm of koud, maar de lauwen spuw Ik uit.” Volgens mij is dit een gouden tip en om van mijn kant dan ook een beetje te woekeren ik zal je het nummer van mijn iban sturen, ok?

 35. @;P.Derks..

  Je zegt het verkeerd.. Vassula Ryden is een valse profetes GEWORDEN ..en van wanneer is ze dan “allang” afgedwaald, kan dan de volgende vraag zijn.

  Haar Griekse vriendin in Nederland die het ware leven in in God in Nederland beheerde heeft Vassula herhaaldelijk vermaand dat ze zich niet moest bezighouden met organisatorische zaken want Jezus Christus had haar dat UITDRUKKELIJK verboden.
  Uiteindelijk moest die vriendin haar taken uit handen ten gunsten van anderen .. ik heb toen direct het abonnement op hun nieuwsbrief beëindigd.

  Ik meen dat jij of iemand anders hier op deze site mij ook al een hele tijd geleden attent gemaakt heeft op die link die nu in je vorige reactie staat.
  Ik heb hun nieuwe organisatie toen een email gestuurd met informatie over Bergoglio.. maar ook veel andere mensen hebben dat gedaan, maar Vassula blijft halsstarrig vandaar haar dwaling en krijgt ze inwendig boodschappen door die niet van de hemel kunnen zijn.

  Vanaf het geval met haar vriendin heb ik mij ook niet verder meer over Vassula geïnformeerd.
  Ik heb nogeens vlug die link doorlopen en ik denk dat ze veel schade aangericht heeft aan de boodschappen van Jezus Christus en aan haar opdracht in deze.
  Dus Vassula komt zich opnieuw aan het bekeren.
  Ik heb al haar geschriften tot maar aan 2003..

  Als een begenadigde ziel een inwendig woord of een andere genadegave ontvangt en die ziel dwaalt af dan kan de duivel dat zelfde “inwendig voertuig” (of hoe dan ook te benoemen).. overnemen en zijn dwalingen injecteren. ..Daarom stond Vassula in het begin van haar bekering en van haar ontvangen boodschap ook nog gedeeltelijk onder de beïnvloeding van de boze en kreeg ze ook tegelijkertijd misleidende informatie door van de boze en daarom mocht ze van de Heer Jezus die informatie corrigeren.. toen ze beter in Jezus Christus geworteld werd hielden die misleidende ingevingen dan ook op.

  De tegenstanders van Vassula keken dan ook ook niet naar de verdere goede vruchtbare en juiste ontwikkeling naar Jezus Christus toe ..maar hielden ze vast aan dat zij een valse profetes was.. en dus bestreden moest worden.
  Ik ga de link nog eens goed doornemen maar wel met veel tegenzin.
  Goed dat je me nog eens aan deze informatie doet herinneren.
  …….

 36. Aan eric-b-l..

  Alweer reageer je in algemeenheden ..man… wordt eens inhoudelijk en direct in je reacties.. die protestanten op het geloofsforum bij xandernieuws deden net zo ..ik kwam met argumenten en zij reageerden in algemeenheden die niets of zeer weinig met het onderwerp te maken had en het onderwerp bloeide dood en verzandde tot een futiliteit, dus verspilde tijd en moeite..kijk maar eens op dat forum, het is een en al gekwezel en gezever en al enkele keren heeft een enkeling zich daar over uitgesproken en die zag je daarna ook niet meer terug.

  Ik weet dat je aanstoot neemt aan het volgende en dat ik daar open-lijk over spreek.. als zijnde de Dorre boom in Ezechiël 17:24 neem ik mij het recht daarover te spreken zoals iemand die spreekt over dat hij b.v. een doktersopleileiding volgt of van wat dan ook.. jij denkt dat het niet past in het beeld dat jij hebt van wat nederigheid is.. bij het volgende moet je goed opletten op wat tussen de aanhalingstekens staat ..en ga dan terug in je geheugen wat je maar steeds niet aanvaarden kon…
  Het betreffende VOORTEKEN vanuit mijn kinderjaren.. maar maak je niet druk ..ook mijn ouders konden dat niet aanvaarden.. het is al genoeg dat ik zelf ervan overtuigd ben..🤭..🤗..😉..🤫..

  Het dwaze “vaticaan” oordeelde [impliciet] dat ook het onderstaande een product was van Vassula’s natuurlijk overdenkingen.. terwijl het overeenkomt met zovele andere profetieën

  Het volgende is dus van Vassula Ryden…dochter van Mijn Oosterse Huis, maak dit bekend met kreten van vreugde, ga en verkondig Mijn Woorden, zeg,

  “de Heer komt uit Zijn heilige woning
  om Zijn volk te troosten en Zijn Kerk te versterken;”

  vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een ‼️goed voorteken‼️ en aan hem zal de [kroon] worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken… en Mijn engelen zullen neerdalen met de koninklijke onderscheiding in hun handen en hem kleden voor de troon als een [heerser];…..((want het een en ander moet zonder omwegen recht gezet worden.. zonder compromissen met die misdadige overheidselite.))

  Ach Vassula! dans en juich met vreugde want deze dag is zo nabij; Ik ben op dit moment al bezig jullie deze feestdag[1] te bezorgen, zodat alle voorbije rampspoed vervangen zal worden door vreugde;

  Huis van Traditie, heb je het niet gehoord? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt? heb je niet gehoord dat Ik ‼️hemelse zegeningen‼️ heb verleend aan jouw Loot? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de volkeren; Huis van het Oosten! een ‼️zegevierende Loot‼️ ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;

  Mijn lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde … ‼️>>en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen,<<‼️ want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één omdat Mijn Naam hun band zal zijn en hen zal kleden in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze twee Huizen … dit zal spoedig gebeuren en ‼️in jullie tijd‼️, zeg dus niet, "de Heer neemt weer Zijn tijd,"

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht