Brussel, hoofdstad van het Europese kalifaat in 2030

Alles wijst erop dat in 2030, binnen negen jaar dus, Brussel de hoofdstad van het Europese kalifaat zal zijn. Na veertig jaar ononderbroken islamitische immigratie uit Marokko en Turkije , met familieherenigingen en een demografische pletwals tot gevolg, na de verborgen agenda van het laffe “open grenzen ” beleid  van de opeenvolgende Belgische regeringen, met  een ongecontroleerde instroom van  nieuwe groepen immigranten uit Irak, Syrië, en nu steeds meer uit Zwart-Afrika, wordt de druk van de islam op Brussel met de dag voelbaarder.

Nu al is Brussel in twee gedeeld. Gemeenten als Vorst, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Laken, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek zijn al verregaand geïslamiseerd en het oorsponkelijke leefpatroon is er grotendeels verdwenen. In sommige van die gemeenten wonen reeds meer dan 45% moslims! De gemeenten, die hieraan ontsnappen, zoals Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde,  Audergem of gedeeltelijk Etterbeek, danken dit alleen aan een veel hogere prijs van de immobiliën, wat als een buffer werkt en de vloedgolf tegenhoudt.

Er bestaat in Brussel zoiets als een fundamentalistische “bubbel”, een soort “Brussellistan”, vergelijkbaar met “Londonistan”. Sommige wijken van het centrum, met zijn rijhuizen in rode baksteen, vormen een schuilplaats van het Europese islamisme. Vanaf de jaren 1980 werd Brussel  door de Moslimbroeders geselecteerd als het zwakke broertje midden in het hart van het decadente Europa. Hier konden zij zich, zonder veel weerstand, nestelen in het centrum van  West-Europa, vlakbij de Europese instellingen. De grote moskee van Brussel, een profaan gebouw dat in 1879 gebouwd werd al toeristische attractie, werd in 1978 afgestaan aan Saoedi-Arabië, dat er een een platform van maakte voor de verspreiding van het strenge wahabitische salafisme en op zijn beurt de Moslimbroeders hielp om binnen de moslimgemeenschap hun macht te bestendigen. Financieel en ideologisch worden de Moslimbroeders vanuit Quatar en het Turkije van Erdogan massaal ondersteund. De meest moderne communicatiemiddelen worden ingezet. Hoewel zij een volledig tegengestelde agenda hebben, gebruiken zij op sluwe wijze de neo-feministische en dekoloniale mode-begrippen en zij schuwen het niet de emotionele strategieën van de “cancelling” te benutten, om zo nog sterker de maatschappelijke druk te kunnen opvoeren.

Brussel is de spil van de Europese lobbyïng. De verschillende groepen van “broeders” hoeven zich slechts in de Europese wijk te begeven, om er de Europese verkozenen, de sponsors en de eenzijdige en gemakkelijk manipuleerbare journalisten te ontmoeten, die  hun inclusieve boodschap gretig overnemen en verspreiden.

In dit land, mag over islamisme of islamisering  niet gesproken worden! Dit is nogmaals duidelijk gebleken na het surrealistische arrest van een politiek benoemde rechter, die mensen die vreedzaam betoogden tegen de groeiende islamisering van hun leefwereld, tot  gevangenisstraffen veroordeelde! Een regelrechte aantasting van het recht op vrije meningsuiting!

Het cultuurmarxisme heeft zijn geboden en verboden op stalinistische wijze weten op te dringen. Lezingen door internationaal befaamde deskundigen van de islam worden door de media geboycot en recensies van boeken over het onderwerp worden niet gepubliceerd. Islamisme als woord is taboe. Wie het gebruikt, wordt als ‘complotdenker’ of ‘uiterst-rechts’ gebrandmerkt…Alleen het woord “diversiteit”mag gebruikt worden…Zo heeft het islamisme vrij spel gekregen om niet alleen aan de moslimbevolking, maar aan de hele maatschappij haar regels op te dringen.

De strategie van de moslimbroeders om hun invloed en macht in de maatschappij te verankeren berust op een vreedzaam proces, dat zich zachtjes, heel geleidelijk, maar doelbewust opdringt aan  het land of de regio waar het actief is. Vermits België het land is van het cliëntelisme, was het voor de islamisten van de Moslimbroederschap niet moeilijk om zich een weg te banen in de schimmige netwerken van de Brusselse politieke partijen, die ten allen prijze de moslimstemmen naar zich toe wilden trekken. De Parti socialiste en de daarmee verbonden ‘rode’ vakbond, voor wie ‘klantenbinding’ een traditie is, begonnen hier reeds veertig jaar geleden mee, maar het is pas sinds de verruiming van het stemrecht naar alle ‘nieuwe Belgen’, dat alles in een stroomversnelling kwam. De  Ecolo-Groen propaganda paste zich snel aan en ging doelbewust het nieuwe moslim-kliënteel bespelen, gevolgd door de PvdA.

Het resultaat werd bij elke verkiezing duidelijker. De lijsten werden bevolkt door steeds meer moslims en het stemgedrag, gebaseerd op groep en etniciteit, zorgde voor steeds meer verkozenen van één welbepaalde groep inwoners. Het is zelfs niet meer een alliantie tussen uiterst-links en islamisme, zoals in Frankrijk, maar een blokvorming tussen links in ruime zin  en de islam. De breuklijnen tussen links/rechts worden zodoende irrelevant! Een peiling van het stemgedrag uit 2019 toont aan dat de franstalige liberalen(MR), vroeger de machtigste partij in Brussel, slechts 2%  van de moslimkiezers wist aan te trekken, tegen 49% voor de PS, terwijl de overige stemmen gingen naar Groen-Ecolo en uiterst-links. Ook in Vlaanderen  spelen de traditionele partijen  dit gevaarlijke spel, maar gelukkig is hier niet iedereen bereid om zich klakkeloos aan deze machtsovername te onderwerpen.

De “koekoek” strategie van de Moslimbroeders loont. Overal plaatsen zij hun pionnen . Een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden is het arrest van de Brusselse arbeidsrechtvank, die een gesluierde moslima in het gelijk stelde tegen  de vervoersmaatschappij MIVB. Zij weigerde om tijdens haar werk haar hoofddoek af te leggen, zoals voorgeschreven in het interne arbeidsreglement.En zij kreeg gelijk! Er moest niet ver gezocht naar het waarom van die uitspraak. Een van de rechters van die rechtbank is een militant van de inclusive neutraliteit, die nauw aanleunt bij de beweging van de Turkse president Erdogan. Marc Uyttendaele, de man van de PS-politica Onkelinckx notabene, noemde het arrest trouwens een aanfluiting van de rechtspraak en hij bestempelde het als een vulgair pamflet…Als zelfs hij het zegt…

Een ander schandaal: de benoeming van Ihsane Haouach , die haar reglementaire islamitische hijab (hoofddoek) als politiek statement draagt en door toedoen van de fundamentalisten van Groen benoemd werd tot Belgische regeringscommissaris voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen!!! Haouch leunt nauw aan bij de Moslimbroederschap…

De Brusselse, en in haar kielzog de hele Belgische politiek, onderwerpt zich aldus aan de eisen van de islamisten. De roman van de Franse schrijver Houellebecq wordt werkelijkheid. Niet toevallig in België, de achillespees van Europa.

Is het  dan overdreven om  te stellen, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2030,  Brussel wel eens de hoofdstad  van het nieuwe Europese kalifaat zou kunnen worden?

 

Auteur:Veroon ter Zee

34 commentaren op “Brussel, hoofdstad van het Europese kalifaat in 2030

 1. De nihilstische Nieuwe Wereldorde of de technocratische RESET is het probleem, niet de islam op zichzelf. U verwart de wahhabisten en moslimbroeders met de islam. Dat is zoals de “noahides” of “evangelicals” die in de “rapture” geloven verwarren met de echte christenen.

 2. Wat er betracht wordt is de creatie van een republikeinse islam, gestructureerd volgens de valse beginselen van de Verduistering, zoals er reeds onder invloed van de occulte loges een republikeins pseudokatholicisme gecreëerd werd onder de naam “christendemocratie”. Zoals die “christendemocratie” volledig in dienst staat aan het maçonniek bewind in Brussel, zo zou die republikeinse islam dat dan ook zijn en men zou die “islamdemocratie” dan gebruiken om te betrachten christelijke restanten in ons land weg te vagen en het religieus vacuüm op te vullen met de duivel van Mekka. Dat loopt samen met de bedoelde raciale en etnische vervanging van onze Germaanse bevolking met Moren, Arabieren en Turken; twee lijnen van actie die de kern zijn van het Kalergi-plan.

  De “Moslimbroederschap” speelt hier ongetwijfeld een rol in, maar belangrijk is het om te weten wat die schimmige sekte eigenlijk is. In 2013 noemde Koning Abdullah II van Jordanië die “Moslimbroederschap” een maçonnieke sekte. Om preciezer te zijn: De “Moslimbroederschap” wordt aan de top bestuurd door de “Dönmeh”, de arm van de Joodse sekte van Sjabbetai Tzevi in islamitische landen zoals de antinomistische frankisten (genaamd naar Jacob Frank die beweerde de reïncarnatie van Tzevi te zijn) bij wie de familie Rothschild is en die eertijds de Beierse “Illuminati” gesticht hadden met de Joodse Adam Weishaupt als leider ervan. Deze tzevistische sekte heeft de internationale vrijmetselarij in de greep en is de architect van de betrachte vernietiging van onze Germaanse volkerenfamilie.

  Verzet tegen het maçonniek bewind in Brussel moet intensief en onophoudelijk zijn, en het moet zich metapolitiek organiseren in dorpen en steden. Germanen moeten Germanen helpen tegen de vijanden die hen proberen uit te wissen op het aanschijn der aarde. Op basis waarvan, trouwens, denken liberaalkatholieken dit Vivaldi-bewind als bekleed met legitiem gezag vanwege God te moeten beschouwen? Gezag komt van God en niet van de mensen, dus het volk heeft geen soeverein gezag om te delegeren naar een groep ministers in Brussel. In de oudheid pretendeerden vorsten in het bezit van gezag te zijn vanwege hun afgoden via de riten van hun heidense cultussen, en in het christelijk tijdperk werden in het verleden vorsten gekroond en gezalfd door de Kerk en tirannen werden onttroond door de Paus van Rome, de opperpriester van de waarachtige Godscultus. Het Belgisch staatshoofd wordt niet gekroond noch gezalfd door het christelijk priesterschap, en de ministers pretenderen gedelegeerd gezag te hebben vanwege het volk, wat onzin is gezien democratie een inversie is van de ware aard van gezag en bestuur. Op basis waarvan menen liberaalkatholieken deze mensen te moeten beschouwen als wettige temporale gezagdragers?

  De volgende woorden worden toegeschreven aan de stigmatiste en profetes Marie-Julie Jahenny:

  “Il lui faudra hélas expier deux siècles d’athéisme politique et social, deux siècles de régime non chrétien. La démocratie est en effet le régime luciférien par excellence. Le seul régime d’origine divine ne vient jamais d’en bas, mais seulement d’En-Haut.”

  Vertaling: “Het zal haar helaas nodig zijn om twee eeuwen van politiek en sociaal atheïsme uit te boeten, twee eeuwen van niet-christelijk bewind. De democratie is immers het luciferiaans bewind bij uitstek. Het enig bewind van goddelijke origine komt nooit van beneden, maar alleen van Boven.”

  1. Correctie: “de arm van de Joodse sekte van Sjabbetai Tzevi in islamitische landen zoals de antinomistische frankisten dat zijn in westerse landen (genaamd naar Jacob Frank die beweerde de reïncarnatie van Tzevi te zijn) bij wie de familie Rothschild is en die eertijds de Beierse “Illuminati” gesticht hadden”

 3. Vraag is of de mensheid 2030 nog zal halen … op 9 jaar kan er veel gebeuren.

 4. Aan Andre..

  De Rkk verwerpt de opvattingen over het “1000”jarig Vrede Rijk in Openb.20:4 en Jesaja 24:21-23.
  En toch wordt het in de profetieën aangekondigd.. dat Vrederijk duurt ongeveer 30-40 jaar volgens de profetieën in Fatima.. Openb.20:7 betreft het einde zoals ook geïmpliceert in Daniël 7:12.

  1. De Kerk van Rome verwerpt niet het Duizendjarig Rijk vernoemd in de H. Schrift, wel ketterse interpretaties ervan. De katholieke Kerkvader Sint Ireneus, leerling van Sint Polycarpus die zelf een leerling van Sint Johannes was die de Apocalyps geschreven heeft waarin gesproken wordt over het Duizendjarig Rijk, hield de doctrine dat na de Wederkomst van Christus en de dood van Antichrist een heerschappij van de heiligen gevestigd zal worden op de berg Sion, het middelpunt van de geschapen wereld. De Hof van Eden zal van het Noordoosten overgeplaatst worden naar Sion; daarom zag de Profeet Ezekiël een waterstroom ontspringen vanop de berg Sion. Die waterstroom was de rivier van Eden die van de top van de Edenberg benedenwaarts vloeit, onder de aarde gaat en in vier armen bovengronds komt; die vier rivieren zijn de Eufraat, de Tigris, de Ganges en de Nijl. De Boom des Levens zal op de exacte plaats staan waar het Heilig Kruis gestaan heeft. Na het verstrijken van de duizend jaren geschiedt de strijd tegen Gog en Magog, en daarna komen de Algemene Opstanding, het Laatste Oordeel en de samenvoeging van de etherische hemel met de aarde.

   Ook de katholieke Sint Justinus Martelaar nam een Duizendjarig Rijk van de heiligen in Jerusalem na de dood van Antichrist aan. De Kerk van Rome anathematiseert deze leer niet. Volgens mijn overtuiging is deze exegese van de Apocalyps de oudste traditie en de leer van de apostelen en sluit de duidelijke chronologie van het Boek der Apocalyps een positionering van het Laatste Oordeel vlak na de dood van Antichrist uit. Na de val van het beest en de valse profeet wordt de satan immers duizend jaren lang geketend in Sjeool waarna hij loskomt en de legermacht van Gog en Magog verzamelt om op te trekken tegen de heiligen in Sion.

 5. Er staan 1 miljard mensen te trappelen om in de komende tien jaar naar het aards paradijs te komen dat ook weleens in de volkstaal Europa wordt genoemd. De grote kloekmoeder Europa die geen eenheid kent in taal, cultuur en politiek wil dus alle mensen opvangen. Iedere vluchteling gaat niet naar Rusland of China met zijn hoogtechnologische vernuft. Neen ze gaan naar Europa omdat Europa de moederkloek altijd gastvrij is voor mensen met een andere cultuur en godsdienst. Men wil bewust vermenging van de volkeren waar we in een zeer oud boek al eens lezen over de eenheid van de mens in de Toren van Babel, dat duidelijk tegen de wil van God was. Er komt dus een wereld waar het beest en het valse lam zal heersen, en laat dit nu juist bij moederkloek zijn Europa met tante Merkel.

 6. @ Theudmer…

  — Citaat:
  –De Kerk van Rome verwerpt niet het Duizendjarig Rijk vernoemd in de H. Schrift, [wel ketterse interpretaties] ervan–

  -Wel ketterse interpretaties- ..is natuurlijk beter geformuleerd en geduid.
  Bij Vassula Ryden heb ik het standpunt van de Rkk gelezen inzake het “1000”jarig Rijk.
  Citaat…
  –heerschappij van de heiligen gevestigd zal worden– staat gewoon in de h.Schrift.
  Sint Polycarpus, leerling van Sint Johannes ..heeft zich als leerling vergist.
  2Thess.2;8 betreft de antichrist bij het laatste oordeel..dat heb ik hier al eerder betoogd.
  Jouw visie komt overeen met wat sommige stromingen bij de evangelischen ook beweren.

  Wat het beest-systeem is merken en zien we om ons heen.
  Juist het kwaad in persoon krijgt zijn volheid in de antichrist.
  In dit geval heb je het mis Theudmer.. ik weet het beter “ook beter” dan die heiligen..met alle respect..ik weet het zeker en dat zeg ik om te prikkelen en een beetje te irriteren..maar daar kun je wel tegen..neem ik aan…De be-oordeling wat betreft Vassula Ryden had de kerk het ook mis.
  Het een en ander heb ik al eerder betoogd én verder toegelicht.

  1. Sint Polycarpus was een leerling van de schrijver van de Apocalyps, en Sint Ireneus, die schreef over het Duizendjarig Rijk in zijn Adversus Haereses, was op zijn beurt diens leerling. Degenen die oorspronkelijk in de christelijke oudheid het Duizendjarig Rijk verwierpen dat de Heiligen Justinus en Ireneus aannamen waren trouwens degenen die de goddelijke inspiratie van de Apocalyps ontkenden voordat de Kerk van Rome dat boek definieerde als behorend tot de canon van de H. Schrift. Dit komt niet van de protestantse “evangelicalen” die trouwens nog niet bestonden in de christelijke oudheid.

   De chronologie van het boek toont duidelijk aan dat de duizendjarige heerschappij van de heiligen na de nederlaag van het beest en de pseudoprofeet gevestigd wordt en dat daarna de strijd tegen Gog en Magog komt; de strijd tegen Antichrist en die tegen Gog en Magog zijn duidelijk onderscheiden van elkaar in de tijd.

 7. @: Theudmer..

  Waar je ook geen rekening mee houdt is, dat als Elia en Henoch ten tijde van de antichrist moeten komen, ze dus moeten komen voor de Waarschuwing, het 6e zegel.
  Eli en Henoch komen [niet] vóór het 6e zegeloordeel..dat ook een wraakgericht is, Jesaja 66:14.
  •••••

  1. Henoch en Elias komen uit Eden om te strijden tegen Antichrist en zullen martelaren worden; de duizendjarige heerschappij van de heiligen komt na de verwoesting van Antichrist door de Wederkomst van Christus.

 8. @: Theudmer…

  Wel goed lezen ..dit schreef ik: “Jouw visie komt [overeen] met wat sommige stromingen..enz.”
  Dat Elia en Henoch uit Eden komen heb ik ook al eerder betoogd.. en dat ze niet in de hemel kunnen zijn.
  De begenadigde zuster Nativitas schreef zelfs dat de Engel Michaël de antichrist zal doden en dat dan de rest van de mensheid nog een onbepaalde tijd zal leven ..zich verterend uitziend naar de Komst van de Heer .. ((de overgeblevenen van de laatste generatie zijn dan ook uitverkoren daartoe))….terwijl 2Thess.2:8 een zeer compact detail weergeeft.

  De 2e Komst van Jezus Christus waar jij het over hebt betreft dan ook de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel..de Dag des Heren in 2Thess.2:2… het betreft een komen in het voorbijgaan..zoals te lezen bij Vassula Ryden… ik heb mijn huiswerk {😎} ondanks alles goed gedaan het examen staat voor de deur Jesaja 49:4–>8..🤭

  En die “1000” jaar is symbolisch ..het betreft de tijd van Vrede zoals aangegeven in Fatima, 30-40 jaar.. je heb mij onderschat Theudmer.. je moet nooit iemand onderschatten.
  Ook die 2 x 3½ jaar van de valse profeet en de antichrist, lijkt mij symbolisch want zoveel tijd krijgt de valse profeet niet..dat is al aangeven in de profetieën..ik raad je aan wat meer tijd aan de profetieën te besteden ..🤭.. hoef ik je ook niet op je nummer te zetten ..maar konden we elkaar versterken in de diepgang.
  Gog en Magog heeft dus alles met de antichrist te maken.

  1. De ongeveer 30 tot 40 jaren van Kerkrust die met de komst van de Grote Monarch zal beginnen en duren tot aan Antichrist is niet het Duizendjarig Rijk dat, zoals eerder vermeld, na de dood van Antichrist gevestigd wordt.

   De Paroesie waardoor Antichrist gedood zal worden zal geen kortstondige visitatie zijn, maar de intrede van de God-Koning vanuit het oosten, nadat Hij eertijds naar het oosten ten Hemel opgestegen was, om op de aarde te blijven.

   Ik ben het er niet mee eens dat het bij de duizend jaar louter om een symbolisch getal gaat, want de leerlingen van de H. Apostel Johannes verstonden het letterlijk. Maar zelfs wanneer men het als louter symbolisch zou beschouwen zou het niet logisch zijn om te menen er 30 of 40 jaar in te moeten zien, want 1000 als symbolisch getal duidt noodzakelijk op een lange tijd, en niet op enkele tientallen jaren. De Kerkrust die de aangekondigde Paus en Grote Monarch zullen brengen wordt beschreven als een korte tijd van rust voor de Kerk waarin zij zich voorbereidt op de strijd tegen Antichrist en niet als een Duizendjarig Rijk.

   1. Correctie: “duren tot aan Antichrist zijn niet het Duizendjarig Rijk dat”

 9. @: Theudmer…

  Er is, zoals bekend een laatste (algemeen) oordeel en er is een vóórlaatste oordeel en dat vóórlaatste oordeel is het 6e zegeloordeel, het oordeel in Openb.20:4 is dus nooit het laatste oordeel maar het vóórlaatste oordeel, dus het 6e zegeloordeel..(wat ook de Dag des Heren is in 2Thess.2:2) ..is de inluiding van het “1000”jarig rijk.. en de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde, in zijn grondlegging de éérste fase..en is [af te leiden] naar aanleiding van de vermelding in Jesaja 65:20 dat daar de dood nog niet overwonnen ..ook hier is 2+2 ..4

  In het 6e zegeloordeel vindt de Waarschuwing plaats, dat 6e zegel wordt geopend door de bekende 3 daagse duisternis ..ook in de wetenschap bekend en zelfs alle regeringen.. vandaar hun extra schuilkelders voor de elite want ze willen na het 6e zegeloordeel verder regeren.. maar gaan dan in hun hoogmoed voorbij aan wat er in de h.Schrift staat omtrent die gebeurtenissen.. en de kinderen Gods die dan zullen regeren.
  Ook Zacharia 14 betreft het 6e zegeloordeel..en o.a. eveneens Openb.19:11 ..te lezen bij Vassula.
  De noodzakelijkheid om de profetieën ter harte te nemen is wezenlijk en niet om aan de nieuwsgierigheid of sensatiezucht te voldoen.

  De Monarch en de Franse Paus hebben alles te maken met hetgeen aan de Waarschuwing vooraf gaat en een zekere tijd erna. 2+2 = 4 ..de kerkrust betreft dan ook het symbolische 1000jarig rijk van Vrede en die Monarch betreffende de Vrede treedt dan ook af op het einde van die Vrede ten voordele van zijn opvolger die met zijn leger te strijden heeft tegen de antichrist.. Gog was de koning van Magog ..is te lezen.

  De éérste Grote Monarch wordt dan ook als regent getypeerd in een profetie en neemt de kroon om hem (later) door te geven aan de laatste Monarch..afstammeling van Lodewijk XVI en XVII en in rechte lijn afstammeling van koning David.
  Het verbaast mij ten zeerste dat -inzake- deskundigen eigenlijk geen rekening houden met profetieën die melding maken van twee (goede) koningen.

  Je schreef nota bene ook nogeens: “De ongeveer 30 tot 40 jaren van Kerkrust die met de komst van de Grote Monarch zal beginnen en duren tot aan Antichrist etc.” ..hetgeen de profetieën eveneens vermelden.. ook hier 2+2=4.
  Ik krijg dus de indruk dat je mijn eerdere inzichten verbonden hebt aan je [eerder] vooroordeel ..en dat je mij toen in de categorie verwarde geesten met waan rangschikte ..misschien heb reacties gerangschikt onder naam en kun je de juiste bewoordingen van jezelf wel terugvinden 🤭

  1. Zoals ik eerder al zei: Zelfs wanneer men het getal 1000 als louter symbolisch zou beschouwen (waarmee ik het niet eens ben) zou het onlogisch zijn om er 30 tot 40 jaar in te zien; het getal 1000 zou dan nog steeds een tijdperk betekenen, en niet enkele decennia. Een lange tijd, en niet een korte rustperiode. Tussen de strijd tegen Antichrist en de strijd tegen Gog en Magog bevindt er zich dus een tijdperk, en zelfs al ware er gesproken geweest over een “Tienjarig Rijk” in de Apocalyps in plaats van een Duizendjarig Rijk, dan nog zou dat rijk gevestigd geweest zijn na de dood van Antichrist en voor de strijd tegen Gog en Magog. Het boek onderscheidt de twee gebeurtenissen zeer duidelijk in de tijd; op het moment waarop Gog en Magog optrekken tegen Sion zit Antichrist (het beest) al duizend jaar lang in de poel van vuur.

   U schreef: “Het verbaast mij ten zeerste dat -inzake- deskundigen eigenlijk geen rekening houden met profetieën die melding maken van twee (goede) koningen.”

   In de negentiende eeuw was Hendrik van Chambord, die het “enfant miracle” genoemd werd, door God bestemd om de Troon van Frankrijk te bestijgen en uiteindelijk de troon over te dragen aan de afstammeling van Lodewijk XVII, maar het herstel van de sacrale monarchie werd uitgesteld omdat de Fransen nog niet waardig genoeg waren om hun vorst wederom te ontvangen. Het was over Hendrik van Chambord dat Sint Franciscus a Paulo sprak in zijn profetische brieven aan de heer van Montalto. De priester Souffrant heeft conditioneel aangekondigd dat het herstel van de christelijke monarchie zou plaatsvinden tijdens de regering van een koning die “félon”, misdadig dus, genoemd werd; dit moet over Leopold III van België gegaan hebben, want deze werd “roi félon” genoemd door de judeo-maçonnieke propaganda. Maar ook toen is het niet geschied; de Europeanen waren duidelijk nog niet waardig genoeg om gezegend te worden met het herstel van de christenheid. Nu bevinden we ons wederom op een scharniermoment in de geschiedenis, en de luciferiaanse cryptocraten proberen tegen 2030 hun “vierde industriële revolutie” op volle kracht draaiend te hebben; er moet intensief gebeden worden voor goddelijke interventie ter vernietiging van de satanische cryptocratie en tot vestiging van een christelijke temporale orde.

   U schreef: “Ik krijg dus de indruk dat je mijn eerdere inzichten verbonden hebt aan je”

   Dat de Kerkrust van de Grote Monarch slechts enkele decennia duurt heb ik niet van u maar wist ik al langer van Marie-Julie Jahenny.

   Ik denk echter dat het christelijk Frankisch rijk als enig christelijk rijk of één van de laatste christenrijken zal staande blijven tegen Antichrist terwijl het Heilig Rooms Rijk gevallen zal zijn in die tijd. Het laatste katholiek bolwerk van weerstand of één van de laatsten wanneer de rest van de wereld onder de tirannie van het beest zal liggen.

   1. Nog een kerkvader die aan een letterlijk Duizendjarig Rijk geloofde was Sint Papias van Hiërapolis; deze was bevriend met Sint Polycarpus van Smyrna en stond dus in contact met mensen die de H. Apostel Johannes gekend hebben. Dat de leerlingen van de schrijver van de Apocalyps het Duizendjarig Rijk letterlijk namen kan men in mijn oordeel niet zomaar onverschillig naast zich neerleggen.

 10. @: Theudmer…

  Misschien is pastoor Souffrand (1755-1828) een andere dan de door jou genoemde priester Souffrant met een t …maar die met een d ..zegt: “De grote Monarch is de oudste tak van de Bourbon. Hij zal de kroon [slechts] nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam.” …dat is dus niet zo te verstaan dat hij hem van de Franse paus krijgt om hem dan direct door te geven.. maar ik neem aan dat je dat toch verstaat.
  Het -nemen- wil zeggen dat hij hem opgezet krijgt door de Franse Paus.. en door hem gezalfd.

  Verderop zegt hij dan: ” de Joden zullen zich pas bekeren NA de dood van het beest ‼️ en zullen dan toetreden tot de Latijnse kerk, die zal zegevieren ‼️ tot aan de vervolging van de antichrist.
  De dood van het beest betreft de valse profeet maitreya en hetgeen Daniël 7:11 betreft en vers 12 impliceert het herstel van de Illuminati-vrijmetselarij en hun antichrist.
  Ik ben de enigste die dat heeft opgemerkt ..bij mijn weten. .. Je kunt weten waarom en ik ga het niet herhalen.

  Ook Nostradamus zegt het volgende::
  ..En NA de grote hond zal de meest gruwelijke bulhond tevoorschijn treden, die alles vernietigen zal, zelfs datgene, dat !! [tevoren] tot stand werd gebracht.
  Het moet duidelijk zijn dat de grote hond de valse profeet maitreya is en de bulhond de antichrist.

  En verderop zegt Nostradamus…
  ..Met de zwarte, roofzuchtige en bloeddorstige, (de valse profeet) maitreya.
  ..Afkomstig uit het bed van de onmenselijke Nero. (de antichrist)
  ..Tussen twee ‼️ rivieren een militaire [linker]hand.
  ..Hij zal worden gedood door Joyne de kalender.

  Draai je de y om en dan heb je de h van Johne ..en de e moet je dan wegstrepen en heb je John.
  Joy = vrolijk ..en verwijst naar de vrolijke hemeling in centurie 8:31 met ongeveer dezelfde inhoud

  1. Jo,

   In hoofdstuk 19 van de Apocalyps worden het beest en de pseudoprofeet beiden in de vuurpoel geworpen; Antichrist en zijn valse profeet dus. Men moet niet de natuurlijke coherentie van de H. Schrift proberen te verdraaien door van dat beest de valse profeet te maken terwijl de Schrift hen duidelijk als twee onderscheiden personen vernoemt. Nadat het beest en zijn valse profeet in de vuurpoel geworpen worden staat er dat de satan voor duizend jaren geketend wordt in Sjeool en dat de heerschappij van de heiligen gevestigd wordt. Na de duizend jaren komt de satan los en hitst hij Gog en Magog op om op te trekken tegen christelijk Jerusalem.

   De Joden zullen zich bekeren na gezien te hebben dat Elias optrad als gewijde katholieke priester en na gezien te hebben wat voor monster hun talmoedische pseudo-messias, Antichrist, was. U heeft de tekst van priester Souffrant verkeerd begrepen. Hier is wat hij zei:

   “Après la crise, malgré certaines oppositions faites par le clergé lui-même, tout finira par un Concile général et décisif auquel se soumettra tout l’Univers, jusqu’à la dernière persécution, celle de la Bête, ou de l’Antéchrist.”

   “Il n’y aura qu’un seul troupeau et qu’un seul pasteur, parce que tous les infidèles et tous les hérétiques, mais pas les juifs dont la masse ne se convertira qu’après la mort de la Bête, entreront dans l’Église latine.”

   Hij zegt dus dat het beest de Antichrist is en dat de Joden zich bekeren na de dood van Antichrist. Er staat dat ten tijde van de Kerkrust van de Grote Monarch de ongelovigen en de ketters zich tot de Latijnse Kerk bekeren, maar NIET de Joden (mais pas les juifs) waarvan de menigte zich pas bekeert na de dood van het beest. Wanneer men iets uit het Frans wil vertalen is het wel nodig om de structuur van de taal te begrijpen om geen fouten te maken.

 11. Correctie: ten bate van mijn vorige reactie … John de kalender is dus John de kale ..
  Als je even niet oplet krijg je van de automatische taal-Correctie van Google de raarste woorden.

 12. @ Theudmer..

  Noodzakelijke aanvulling .. want de De dood van het beest bij pastoor Souffrand betreft de dood in van de valse profeet [[in het 6e zegel met de Waarschuwing]] ..en door de Waarschuwing komen de Joden tot bekering..Maleachi 3:1-5+
  Maar als je me eerder had begrepen dan was deze aanvulling niet nodig.

 13. @: Theudmer …

  Dat heb ik hier al eerder aangegeven Openb.19:11+ betreft een “fragment” in de Waarschuwing van het 6e zegel, dat kun je bij Vassula lezen…maar omdat je intelligent genoeg bent moet je dat maar zelf zoeken.
  Ook heb ik al betoogd en uitgelegd waarom in Openb.19:20 vermeld wordt dat de valse profeet en de antichrist daar tezamen levend in de vuurpoel geworpen worden.. en ook dat ga ik niet meer opnieuw uitleggen.. en ja, ook ik kan op een gegeven moment onverschillig worden.. met reden.
  ..want je hebt nooit om een toelichting gevraagd.. en wat nodig is om niet in een vooroordeel te vallen..

  De profetieën van pastoor Souffrand zijn uit het Frans vertaald en dus niet door mij ..ik -denk- dat ik het beter begrijpend heb gelezen dan jij.. ik weet het eigenlijk zeker.

  Ook bij Nostradamus staat er: En [na] de grote hond zal de meest gruwelijke bulhond tevoorschijn treden… hetgeen ook niet betekent dat beiden tegelijkertijd in manifestatie zijn.
  Trouwens uit Openb.13:11+ is het duidelijk dat eerst de valse profeet zal optreden.
  En daarbij is er nog andere informatie waaruit blijkt dat mijn inzicht juist is en dat inzicht een profetisch inzicht is…. ik had beter mijn “muil” kunnen houden.. en de paarlen voor mezelf moeten houden..

  1. Hoofdstuk 19 van de Apocalyps onderscheidt zeer, zeer duidelijk het beest en de valse profeet als twee verschillende personen die samen in de vuurpoel geworpen worden, waarna het Duizendjarig Rijk gevestigd wordt. De natuurlijke context van de woorden is werkelijk overduidelijk.

   U schreef: “De profetieën van pastoor Souffrand zijn uit het Frans vertaald en dus niet door mij ..ik -denk- dat ik het beter begrijpend heb gelezen dan jij.. ik weet het eigenlijk zeker.”

   Neen, Jo; ik lees boeken in het Frans en voor iemand die de taal begrijpt is het overduidelijk wat er staat. U heeft hier al meermaals duidelijk gemaakt dat u vertaalmachines gebruikt om Franse teksten te lezen. U heeft het mis.

   Ik vertaal: “Er zal slechts een enige kudde zijn en een enige herder omdat alle ongelovigen en alle ketters, maar niet de joden, waarvan de massa zich niet zal bekeren dan na de dood van het Beest, in de Latijnse Kerk zullen binnentreden.”

 14. @: Theudmer..

  ▪︎Je Schreef:
  Hoofdstuk 19 van de Apocalyps onderscheidt zeer, zeer duidelijk het beest en de valse profeet als {twee} verschillende personen die samen in de vuurpoel geworpen worden, waarna het Duizendjarig Rijk gevestigd wordt. De natuurlijke context van de woorden is werkelijk overduidelijk•

  Hoe kom je erbij dat ik in vers 20 maar één persoon veronderstel ?! ..hetgeen ik nergens verondersteld heb; ..in Openb.13:11 is de valse profeet het 2e beest.. want in vers 12 wordt verwezen naar het éérste beest.. dus het beest in Openb.19:20 betreft het éérste beest dat de antichrist is en met de valse profeet zijn dat dus 2 personen.

  Waar jij aan voorbij gaat is het oordeel in Openb.20:4 [voordat] het Duizendjarig Rijk zijn intrede kan doen ..en dat oordeel is het wraakgericht van het 6e zegeloordeel dat ook een
  reinigingsoordeel is.. en verwees ik specifiek naar Jesaja 66:14..om zijn tweeledigheid.
  Openb.19:11+ betreft ook het 6e zegeloordeel..in vers 11 ook oordeel genoemd, bij Vassula wordt dat duidelijk aangegeven en is de betreffende Ruiter een aspect in de Waarschuwing.

  Eerder heb ik al betoogd dat de hemel in haar boodschappen ook de valse profeet als antichrist duidt ..”identificeert” hetgeen alleen kan betekenen dat je het 6e zegel oordeel en het laatste oordeel als een eenheid moet opvatten maar in de tijd gescheiden door het symbolische Duizendjarig Rijk.. Jesaja 24:21-23.
  Dan.7:9-10 betreft ook het 6e zegeloordeel en wordt in vers 11 maar één persoon gedood, men heeft daar altijd de antichrist in gezien wat dus onjuist is, want de valse profeet gaat het 6e zegel vooraf en de antichrist gaat vooraf aan het laatste oordeel.

  Die betreffende auteur, die trouwens de Franse taal ook machtig 🤭 is, schreef verder en ik citeer dan de gehele passage:: •NA de crisis zal een algemeen Concilie worden gehouden, ondanks de enige tegenstand van de clerus zelf. ..Daarna zullen er nog slechts één herder zijn en één kudde, want alle ontrouwen en alle ketters, behalve de Joden, die zich pas bekeren NA de dood van het beest, ‼️ zullen toetreden tot de Latijnse kerk, die zal zegevieren ‼️ tot aan de vervolging van de antichrist.

  Dat: ..tot aan de vervolging van de antichrist …..dat laatste detail laat jij (of moffel je) weg, of vind je in jouw versie misschien niet relevant.. en waardoor je inder-daad een andere uitkomst krijgt.
  Dat detail •tot aan de vervolging (komst) van de antichrist• komt trouwens ook voor in andere profetieën.

  En “slim” genoeg ga je ook niet in op mijn andere vermelding van pastoor Souffrand over de betreffende twee koningen (die vrienden zullen zijn) in een van mijn vorige reacties..
  Trouwens het moet je niet vreemd zijn om te weten dat mijn inzicht.. het een 😎 koninklijk overzicht betreft.🤭

 15. mijn broer is scenarist en ik heb het ook een beetje in mijn bloed….ik vind spijtig geen tekenaar die een cartoon kan maken van het volgende: beeld je het Vlaams parlement in en de straten er rondom. Op de straten worden mensen onthoofd , opgehangen, vrouwen gestenigd en het geschreeuw van Allah Akbar is zichtbaar. Aan de gesloten deuren van het parlement trachten ondertussen jihadis met een stormram de deuren te openen van het parlement….in het parlement zelf lees je enkele tekstballonen: Filip De winter die een koran omhoog houdt en vervloekt ……terwijl de hele politiek correcte rest van het halfrond “racist” roept naar hem. Deze cartoon schetst in 1 oogopslag waar het in 2030 en verder op neer gaat komen…
  Ze kakken in hun broek voor alles wat met die ideologie te maken heeft. In de jaren 70 werden mensen die de ayatollah’s mee aan de macht hebben geholpen opgehangen (linkse verraders dus). Ik kan enkel hopen dat dat straks ook hun destiny hier gaat worden… Moslims hebben nl geen respect voor niet moslims die hen de baard smeren (ze gebruiken useful idiots totdat ze hun doel bereiken), maar des te meer respect voor hen die tegenover hen durven staan in oorlogstijd.

 16. @eeuwige verzet: Je beschrijving heb ik ergens gelezen onder de vorm van een profetie van een ven die vele Franse profeten, haar naam ontglipt me even. Volgens haar ”zien” wordt de gehele Franse ”Assemblee” met man, vrouw en muis in de fik gestoken door de meute die je zo heerlijk realistisch en beeldrijk omschreef.
  Als inspirerende ”act” kan dit wel eens de oorzet zijn om een Brussels ”copy-catje” te doen. Loontje komt om zijn boontje… Brussel als hoofd van Europa, is na Rome en Parijs de derde strategische prioriteit voor de islamisten om onder de voet te lopen en zo de gefeminiseerde West Europeanen van pure schrik te paraliseren en te onderwerpen aan hun visie van tolerantie, equality en diversity is strenght …
  Het Westen, tot gisteren nog de hoogste lichtbaken in de wereldgeschiedenis, kan ondergaan als een week uitdovend kaarsje maar onze Islamitische vrienden (en sommige buren) gaan niet kunnen aan de verleiding weerstaan om het slappe kaarsje nog voor volledig uitdoven in mootjes te hakken.
  Nee, niet dat he mij onverschillig laat maar mijn tranen voor het verschrikkelijke lot van ons Europa zijn al sedert een paar jaar uitgeweend. Nu rest enkel het aftikken van de doemklok: Wie of wat gooit de knuppel in het hoenderhok van de gecastreerde haantjes en bazige, luid kakelende hennetjes.

  Terloops: Ik werk aan een synthese over profetieen, maar niet enkel bijbelse. ook zou ik graag een eenvoudige uitleg horen/vinden van de bijbelse profetieen. Ik raak immers niet door de bijbelse benamingen, symbolen en structuren ervan. Dank!

 17. Kunnen en de kruisvaarders niet herrijzen om dat islamgebroed uit Europa te gooien? Als we niet ingrijpen wordt de islam onze ondergang. Waar gaan onze kinderen en kleinkinderen in terecht komen? Zien onze politiekers ( niet de moslimverkozenen ) dat niet in?

 18. @Daniel,
  De moslims zijn in Europa gekomen na een olieboycot.
  Daarom is ook het lied in het jaar 1973 uitgekomen: Den Uyl is in den olie (= lied van Pierre Kartner alias Vader Abraham).
  Vervolgens werden wij door het Midden Oosten geboycot.
  Vervolgens werd totaal onverwacht de oliekraan weer volop opengedraaid en werd Europa binnen ’n half jaar letterlijk overspoeld met moslims.
  Of die olieboycot en de massale intocht van moslims met elkaar te maken, is niet terug te vinden op internet, maar té toevallig vind ik het een en ander wel.

 19. verbeterde versie:
  @Daniel,
  De moslims zijn in Europa gekomen na een olie – boycott.
  De crisis werd veroorzaakt door een aantal politieke acties van de Arabische olieproducerende landen, gericht tegen het Westen.
  Daarom is ook het lied in het jaar 1973 uitgekomen: Den Uyl is in den olie (= lied van Pierre Kartner alias Vader Abraham).

  Vervolgens werd totaal onverwacht de oliekraan weer volop opengedraaid en werd Europa binnen ‘n half jaar letterlijk overspoeld met moslims.
  Of die olieboycot en de massale intocht van moslims met elkaar te maken, is niet terug te vinden op internet, maar té toevallig vind ik het een en ander wel.

 20. Ik zal het niet meer meemaken ( mijn leeftijd ) maar ik verwacht en hoop in stilte op een oorlog tegen onze erfvijand, de islam. Zelfs in de middeleeuwen had men al miserie met de islam maar toen waren er geen lafbekken zoals nu maar greep men naar de wapens om ze voor de poorten van Wenen in de pan te hakken. Ik wou dat die strijders terug kwamen om ons van de islam te verlossen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht