Verwarring zaaien : een sluwe strategie vanuit en tegen de Kerk?

Verwarring zaaien, om zo het geloof te ondermijnen en de Kerk verder uit te hollen, is dit de  strategie waarmee de kringen rond paus Franciscus hun revolutie willen bestendigen? In elk geval, de communicatie vanuit het Vaticaan verloopt chaotisch.

Verwarring…De lijst van voorbeelden is lang. Ik zal het niet hebben over de “gesprekken ” van  Bergoglio met Scalfari, de bejaarde atheïstische hoofdredacteur  van de linkse Italiaanse krant La Republica,  waarin steevast geloofswaarheden door de paus worden gerelativeerd of belachelijk gemaakt. Er is meer…

Op 19 januari werd door de Perszaal van het Vaticaan de videoboodschap van Franciscus aan de bisschoppen en priesters van Venezuela uitgezonden. In de Italiaanse versie van die boodschap staat dat Jezus niet één , maar “twee sacramenten” instelde, de eucharistie en de voetwassing, dus niet zeven, maar acht sacramenten…!

Ik voeg er onmiddellijk aan toe, dat de paus in het Spaanse origineel van de videoboodschap het enigszins anders uitdrukte. Hij sprak niet over ” dos Sacramentos”, maar over “dos instituciones “, over twee ” institutionele handelingen “, die Jezus verrichtte tijdens het Laatste Avondmaal”. Het is nauwelijks te geloven dat de communicatiemachine van het Vaticaan dergelijke dubbelzinnigheden de wereld instuurt.

Een ander voorbeeld van verwarring, die in stand gehouden wordt. U kent waarschijnlijk de strubbelingen, waarin het Pauselijk theologisch Johannes Paulus II Instituut voor de Wetenschappen van Huwelijk en Gezin terechtgekomen is , nadat er in 2019 een putsch werd uitgevoerd om het Instituut volledig in het gareel van Franciscus te laten lopen. Zelfs de meer behoudsgezinde conciliaire leer  moest wijken voor de ramkoers opgelegd door de paus, met als grote doel de “onomkeerbare ” nieuwe Kerk, die hij voor ogen heeft: een open kerk, die zich aanpast aan de wereld en aan haar voortdurende evoluties. In deze kontekst is het niet moeilijk te begrijpen dat het Het Instituut  als een obstakel aanzien werd voor de verspreiding van zijn nieuwe opvattingen over het huwelijk, zoals uitgedrukt in Amoris Laetitia. De leer van Johannes Paulus II werd op die manier geneutraliseerd. Kardinaal Scola, bisschop emeritus van Milaan en voormalig rector van de Pauselijke Universiteit van Lateranen sprak toen over het “torpederen” door middel van een “academische zuivering”…

Begint die zuivering haar wrange vruchten af te leveren? In elk geval verscheen op de Facebook pagina van het Johannes Paulus II Instituut van 20 januari een artikel, dat eerder in de Italiaanse editie van de Huffington Post was gepubliceerd :” Joe Biden, een katholiek in het Witte Huis , temidden van de krengen van de Amerikaanse Kerk”. In het artikel wordt een zekere Stefano Ceccanti, hoogleraar aan de Sapienza universiteit geïnterviewd. Die zegt letterlijk dat ” Biden een probleem heeft met de helft van de katholieke Kerk, zoals die zich gevormd heeft sinds de benoemingen van de twee vorige pontificaten. Die Kerk verdedigt “de beginselen waarover niet te onderhandelen valt” en is daarenboven gekant zowel tegen Biden als tegen Franciscus, en dat is geen toeval”.

Het artikel voegt eraan toe dat de verkiezing van Biden als “complementair” kan worden beschouwd met de verkiezing van paus Franciscus” . Sterker nog: ” Zonder enige twijfel is er een harmonie tussen Franciscus en Biden en de overwinning van Biden kan in brede zin beschouwd worden als een overwinning voor Franciscus.”Niet te verwonderen, dat op het bureau van Biden een foto prijkt van zijn ontmoeting met Bergoglio!…

Dat zoiets verschijnt op de officiële facebook pagina van het Johannes Paulus Instituut is veelzeggend. Het toont aan dat het Instituut, zoals het gewild was door Johannes Paulus II, niet meer bestaat. Er kwam onmiddellijk felle kritiek op de lofbetuigingen voor Biden, die zich uitgeeft voor katholiek, terwijl hij een verwoed voorvechter is van vrije abortus en openlijk de meest onzinnige eisen van de gender-ideologen steunt.

Het antwoord van  het Pauselijk Instituut laat ons sprakeloos: “het verdedigen van het recht op abortus is niet hetzelfde als het verdedigen van abortus”! Er wordt nog venijnig aan toegevoegd: ” moesten wij getuigschriften van goede katholiek  uitdelen in functie van politieke stellingnames, dan zouden zich slechts weinigen voor katholiek kunnen uitgeven”.

Wij zien hierin goed hoe het Pauselijk Instituut  door toedoen van Bergoglio een progressief propaganda- instrument geworden is. De nieuwe beleidsvoerders  vergissen zich, sterker nog, zij liegen, wanneer zij zeggen dat er eigenlijk geen katholieke politici zijn. Er zijn er wel, maar die worden door de media uitgespuwd en door de nieuwe machthebbers binnen de Kerk doodgezwegen. Ja , er zijn politici die het opnemen voor de bescherming van het leven en die niet plooien voor de aanvallen van diegenen die het normale gezin en de natuurlijke man-vrouw verhoudingen willen vernietigen  : in Polen, in Hongarije, in Italië en nog andere landen . Zij verdienen onze steun en ons gebed, want zij vechten tegen de machten van het kwaad!

Bergen van kritiek hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het Instituut  het bewuste artikel en de discussies er rond heeft ingetrokken. Dat heeft echter de beroering niet weggenomen.

Volgt het Instituut niet gewoon haar meester? Wanneer paus Franciscus zich ontpopt als voorstander van burgerlijke verbintenissen tussen homoseksuelen en terzelfdertijd weigert dit een “huwelijk” te noemen, dan verdedigt hij gewoon het recht op homoseksualiteit, terwijl hij terzelfdertijd beweert de zonde van sodomie te veroordelen. Het is dezelfde valse logica.

Dit alles is voer voor de grote verwarring, de chaos, die wordt aangezwengeld en die vele gelovigen hulpeloos achterlaat. De huidige Kerk pleegt verraad tegen het apostolische geloof, zoals haar dat werd overgeleverd. Voor hoelang nog?

 

Auteur:Veroon ter Zee

41 commentaren op “Verwarring zaaien : een sluwe strategie vanuit en tegen de Kerk?

 1. De Amerikaanse Kerk zit inderdaad opgescheept met een aantal bisschoppen die tijdens vorige pontificaten werden benoemd.

 2. De vraag is wie er verwarring zaait. Het afbreken komt altijd uit dezelfde hoek.

 3. Goede analyse, uitstekend artikel. Vriend noch vijand kan eromheen dat ‘het Vaticaan’ met een dubbele tong spreekt. Verwarring is troef. Omdat het Peronistisch gedraai inmiddels een constante vormt, kun je moeilijk nog van incidenten spreken. Dat sommigen dat niet (willen) zien, doet daar niets aan af.

  “The Church never suits the particular mood of any age, because it was made for all ages. A Catholic knows that if the Church married the mood of any age in which it lived, it would be a widow in the next age. The mark of the true Church is that it will never get on well with the passing moods of the world” (Venerable Archbishop Fulton Sheen)

 4. Wie is katholiek? En wat is katholiek? Dat president Biden katholiek is dan heeft dat geen inhoudt. Hij heeft geen katholiek programma, zelfs deze paus heeft dat niet. Iedereen die gedoopt is zou katholiek zijn? Ook dat is een fabel! Wie is katholiek? Jezus! Neen want dat woord bestond toen nog niet. En dat het Vaticaan niet recht door zee gaat, dat wisten we al langer, heeft ook met politiek te maken.

 5. Het lidmaatschap van Biden in de katholieke Kerk wordt gebruikt als propagandawerktuig tegen de katholieke Kerk zelf; geen kat in de Democratische propagandamachine die werkelijk gelooft dat die satanische man een vriend van het geopenbaard katholiek geloof zou zijn.

  Moge God de westerse volkeren bevrijden uit de greep van de kinderen van duisternis.

 6. @ Jo
  En jij komt hier nog reclame maken over het Boek der Waarheid, van de valse zieneres MDM. Foei! Je deelt hier de gesproken versies. Dit is niet de eerste keer. Haar naam is ondertussen bekend. Zelfs de Ierse Bisschoppen hebben nooit in haar geloofd.

  Hopelijk kan je via onderstaand link de échte waarheid downloaden. De boodschappen zijn ontleed door experten in de Marialogie.

  https://nanopdf.com/download/de-mail-die-doorgestuurd-werd-van-paus-franciskus_pdf

  Het is een pdf-formaat. Je zal er een tijdje zoet mee zijn. Hopelijk gaat er nu bij jou een lampje branden.

 7. @ Marie-Elisabeth,

  Wil u a.u.b. zo goed zijn de Ierse bisschoppen eens te onderzoeken?

  ‘Daad van naastenliefde’: bisschoppen wereldwijd pleiten …
  [https://www.kn.nl/nieuws/corona/daad-van-naastenliefde-bisschoppen-wereldwijd-pleiten-voor-vaccinatie-tegen-covid/]
  De bisschoppen van Ierland zeggen dat “veilige en effectieve vaccinatie een essentieel aspect is” van Covid-19-preventie. Ze moedigen katholieken aan om vaccinatieprogramma’s te steunen, “niet alleen voor hun eigen bestwil, maar ook voor de bescherming van het leven en de gezondheid van degenen die kwetsbaar zijn en voor het algemeen welzijn van de mensheid”.

  — Blijf dus ver uit de buurt van deze gevallen bisschoppen en lees met grote aandacht MDM.

 8. Aan @ Marie-Elisabeth….{6 februari 2021 om 20:22},

  Begrijp ik het goed dat jij de -seelenschau- verwerpt ?! ..
  Deze seelenschau ((het vóórlaatste oordeel in het 6e zegeloordeel)) is door talrijke zieners en heilige personen aangezegd.. ook in de h.Schrift is het aangekondigd o.a. in Maleachi 3 .. Jesaja 66:14-17+ …met in vers 22 de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn eerste fase, zoals 65:20 doet begrijpen.

  Wat MDM betreft heb ook ik hier en daar mijn bedenkingen..maar ik wijs niet alles af.
  Citaat:
  “Een vorm van ketterij dat bekend staat onder de naam ‘milleniarisme’ is aanwezig op verschillende momenten van de beweerde boodschappen, waarin wordt beweerd dat er een letterlijke “1000-jaar” regering van Jezus zal zijn op de aarde (boodschap van 9 april 2012), gedurende welke tijd er geen paus op aarde zou zijn, maar eerder een soort geestelijk pausschap waardoor Sint Petrus de Kerk zal leiden vanuit de Hemel over een soort ‘paradijs op aarde’ (zie de boodschappen 89, 124, 141, 88, 109, 111, 251,

  Het tijdperk van Vrede (aangekondigd in Fatima), van ongeveer 30-40 jaar ..betreft het [symbolische] “1000”jarig Vrede Rijk, wat ook uit Jesaja 24:21-23 is af te leiden.
  Het oordeel in Openb.20:4 betreft dan ook het vóórlaatste 6e zegel gericht.

  En wat Bergoglio betreft: ..die heeft genomen wat hem niet toekomt.. maar na hem [schijnt] er een nog ergere te komen; .. wat ik geconstateerd heb uit de gegevens van allerlei profetieën is, dat tijdens het tijdperk van Vrede de Zeer heilige Franse Paus op de stoel van Petrus zal zitten.. en na hem de laatste paus.. die heerst ten tijde van de verdrukking door de antichrist zelf.

  De valse profeet is [niet] Bergoglio zoals de site: restkerk.net verondersteld maar de al bekende maar nog niet geopenbaarde maitreya, zichzelf de Christus noemende, die komen moet vóór de Waarschuwing [in] het 6e zegeloordeel en waarin hij gedood wordt naar Daniël 7:11 ..((door mijzelf begrepen)… en ook dat vers 9 en 10 het 6e zegeloordeel betreffen. …en dus [niet] het láátste oordeel zal zijn …ook is er een verschil wat betreft de {afhankelijke} positie van de mensenzoon in vers 13 en de MensenZoon in Openb.20:5-7 ..waar het Jezus Christus betreft.
  Ook dat leert de RKK niet ..wat ik hier beweer ..maar toch zal dat gezien worden.

 9. @ Marie-Elisabeth..

  Toelichting op mijn voorgaande reactie wat betreft de -seelenschau-:
  Bij een zekere belezenheid wat de Waarschuwing betreft, kan men constateren dat de inhoudelijke informatie over seelenschau door verschillende zieners vanuit andere invalshoeken andere aspecten, details onthuld worden.. dus van een en dezelfde zaak.. hetgeen waar men rekening dient mee te houden om de ernst van de zaak…

  ..het blijkt beslist dan ook meer te zijn dan alleen het schouwen van je eigen zieletoestand.. vandaar dan ook die verschillende benaderingen.

  1. Angst – ook al is ze verborgen aanwezig – is én blijft een slechte raadgever!
   Ter herinnering en waarschuwing zij hier ook aangehaald de K.K.K. van 1995, pagina 450-451.

   2115 “( ) De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt ( ) in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. ( )

   2116 Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen. Het raadplegen ( ) van het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen (om) verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.

   2117 Alle praktijken van magie en toverij, waardoor men ernaar streeft (de) occulte krachten te beheersen om ze aan zich dienstbaar te maken en een bovennatuurlijke macht te verkrijgen over zijn naaste ( ) zijn ernstig in strijd met de deugd van godsvrucht. ( ) Het gebruik van zogenaamde traditionele medicijnen wettigt noch het aanroepen van (boze) geesten noch het misbruiken van de lichtgelovigheid van sommige mensen.”

 10. Aan @ Robbe … {10 februari 2021 om 22:21},

  Veel van de huidige leiders zijn opgeleid door de Jezuïeten, de [top] van deze orde zou volgens bepaalde gegevens satanisch zijn.
  Waarschijnlijk is dat waar en moet die “orde” dan ook voor altijd opgeheven worden.

  1. @Jo,
   Ik weet niet meer waarop mijn ouders reageerden, maar mijn ouders hadden al vóór VII grote vraagtekens inzake de Jezuïeten.

 11. @Jo,
  Ik weet nog het volgende:
  Mijn moeder – die oorspronkelijk kloosterzuster wilde worden – was zeer goed geïnformeerd,
  Zij zei: vroeger waren de Jezuïeten de geleerden van de R.K. Kerk, maar nu zijn ze op ’t verkeerde pad.
  (Méér zei zij niet daarover.)

  1. Uw moeder was duidelijk inderdaad goed op de hoogte.

   De Jezuïeten waren vroeger frontsoldaten voor de verdediging van het Rooms geloof; daarom werden zij gehaat door de sjabbetai-frankisten en de vrijmetselaars en verheugde de vrijmetselaar Voltaire zich over de opheffing van de orde in de achttiende eeuw door Clemens XIV, de paus die deze opheffing voltrok onder druk (er werd gedreigd met schisma om de opheffing te verkrijgen). Pius VII richtte later de orde weer op.

   In de eerste helft van de twintigste eeuw was het echter duidelijk dat de Jezuïetenorde geïnfiltreerd was door de occulte krachten; Pierre Teilhard de Chardin was daar de verpersoonlijking van. Subversieve Jezuïeten hebben dan ook de weg gebaand naar de kerkelijke revolutie in de jaren zestig.

   1. @Theudmer,
    Bedankt voor Uw meer duidelijk makende reactie.
    Mijn moeder wilde de boel nooit ophitsen en zei daarom steeds het hoogst noodzakelijke. Zij was de drijvende kracht van ons gezin zonder de baas (bazin) te spelen.

 12. Aan P.Derks..

  De vermeldde sites zijn new-age gericht zoals je kunt zien.. ik [probeer] zelf me op te stellen als een neutrale waarnemer van wat aangeboden wordt aan informatie.

  De Illuminati-vrijmetselarij schijnt niet alles geheim te houden en laat lekken toe in hun voordeel..
  en om de menselijke geest te manipuleren. Waarheid, nepnieuws en dwaalwegen mengen om een bepaald doel te bereiken.. op de site van martinvrijland.nl wordt dat goed beschreven.
  Ook dat gesprek met die ex-bankier Ronald Bernard schijnt een geval te zijn van gedoogd lekken.
  Bepaalde informatie “parkeer” ik , zet ik in de wacht en wacht ik op nadere informatie.. om een beter beeld te krijgen.

  Dit even ter verduidelijking opdat je me niet gaat zien als een halve new-age’r of een halve protestant, [of wat dan ook] ..zoals je wel eens in het ‘begin’ deed.😂 😂 🤭.
  Maar van Jeremia 33.. en 23.. ben ik zeker.🤔…maar wel dan –>>😎

 13. @Jo,
  Ik vraag mij werkelijk af, hoe U aan die interessante site komt (die U op 11 februari 2021 om 22:30 meldt).
  Een van de dingen die ik ook van mijn ouders geleerd heb:
  De wereld is bedorven; gebruik je éigen hersens (die heb je niet gekregen om ze niet te gebruiken).
  Álles wat je niet logisch kunt beredeneren, is fout.
  Behoud het goede.
  Hou vol tot de Heer je roept.

 14. @Jo,
  Overigens, ik BLIJF bij ál mijn gedane reacties (dus ook bij mijn reacties naar Ú toe). Al moet ik toegeven dat Uw reacties de laatste tijd véél meer gematigd zijn en dat U de laatste tijd niet meer shoppped tussen ‘profeten’ van diverse geloven.

 15. Aan P.Derks..

  Ook wat bij de new-age’rs bekend is als channeling en wat occult, dus afkomstig is van de gevallen engelen, kan er blijkbaar toch waarheid in hun uitspraken gevonden worden, zo staat in het boek: Openbaringen van Ramala dat in Nederland een persoon geboren is die de rol van Johannes de doper zal vervullen, dit impliceert Maleachi 3:1.. en ook wat betreft een volmaakte vereniging tussen een man en een vrouw ..dat weer psalm 45 impliceert.

  Zo zie je maar wat betreft wat je schreef:: “en dat U de laatste tijd niet meer shoppped tussen ‘profeten’ van diverse geloven.” …en de zaken van de tegenstander gekend kunnen zijn.🤭
  Ook heb ik nog een uitspraak van Jezus Christus over profetieën die niet uit traditionele bronnen afkomstig zijn.. misschien kom ik dat filmpje op YouTube nog tegen.

 16. @Jo,
  U BLIJFT als leek (wat wij allemaal zijn) maar wroeten in andere officiële en niet-officiële religies.
  Dit noem ik: zeer gevaarlijk.
  Het zou iets anders zijn, als dit – samen met deskundigen – ’n studie-object zou zijn.
  Edoch, nu kan ik slechts constateren, dat U nog stééds gevaarlijk bezig bent. En daar was ik al bang, c.q. huiverig voor.

 17. Aan P.Derks..

  Jij begrijpt het nog steeds niet ..ik ben dé eenmans deskundige ((je weet wel: betreffende mijn eigen leest))……maitreya, de valse profeet is mij tot tegenstander ..waar heb jij het dan over.. je tegenstander en zijn achtergrond kennen is dan een voorwaarde.. hem en zijn achtergrond [niet] kennen, dat is pas gevaarlijk…..zo’n 40 jaar geleden al is hij mij op bovennatuurlijke wijze aangewezen.
  Schoenmaker P.Derks… blijf bij je eigen leest. 😁 …..ieder het eigene.
  Het gevaarlijke zit in jouw geestelijke halsstarrigheid. 🙉 ..je oordeelt over waar je jezelf afgesloten voor hebt 🙈.

 18. @Jo,
  U draait zeer welbewust de boel om.
  Noch U, noch ikzelf kan de eenmans deskundige zijn. Een eenmans deskundige is slechts ’n ander woord voor: halsstarrigheid oftewel eigenwijs (= menen wijzer te zijn dan alle andere mensen).

 19. Aan P.Derks…en @@@

  Bij deze de tegenstander “bevestigd” door de hemel zelf, maitreya de valse profeet, de “eerste” antichrist uit 2.Thess.2:3:4 en Openb.13:12; de “cosmische-Christus”..de voorloper van de “2e” en laatste antichrist.. vers 8… https://youtu.be/S3hzvClKJPo

  Ik ben inder-daad de enige eenmans deskundige, wijs in dat eigene wat mijn geestelijk erfdeel is..of zoals Dante zegt: De wettige erfgenaam van het adelaars teken, de messo di Dio ..ook hierin de enigste die dat begrepen heeft.. of zoals Nostradamus zegt: Hem is gegeven wat aan niemand anders gegeven is…. wie de schoen past trekke hem aan.. dus schoenmaker P.Derks blijf bij je eigen leest

  De volgende paus is een van maitreya, c.q. hun.
  Op [dat gebied] ben ik inderdaad wijzer dan anderen, wijs in dat wat dus mijn geestelijk erfdeel is…en anderen zijn op hun gebied inderdaad wijzer en/of intelligenter dan ik …iedereen het zijne door zijn ouders en voorouders.. het is simpel en in eenvoud te begrijpen.

  M-maitreya zal in het 6e zegeloordeel de dood vinden.. niemand bezit dat inzicht behalve de nieuwe wijsgeer ..zoals Nostradamus dat uitdrukt.. het geheim van de smit is de 😎>> 🦋 ..🤔 dusss de transformatie..🤭 ..ik geef je alvast de uitkomst.🤗

 20. @Jo,
  Laat U a.u.b. geestelijk nakijken (dit meen ik serieus) en heb ik U al eerder gemeld toen U net op deze site was.)

 21. @Jo,
  De reden van mijn advies kan ik zelfs Ú duidelijk maken:
  Jezus zal NÓÓIT zo opzichtig als U mensen van een ander geloof (bijv, boeddhisme) in een zo belangrijke functie zetten ter Redding van de mensheid.

 22. Jo,
  Boeddhisten accepteren Jezus niet als onze Redder; zij accepteren Jezus zelfs niet als profeet.
  Meent U werkelijk, dat hij iemand accepteert als helper (die Hem bovendien niet serieus neemt)?

  Want, Jo, U neemt letterlijk álle houdingen van elk ‘geloof’ aan (net zoals de farizeeën).

 23. @Jo,
  Wij hebben een jaloérse God: Hij duldt géén andere ‘goden’ naast Zich (onder andere: Deuteronomium 5: 7 + Exodus 20: 3).
  Anders gezegd: Onze God duldt ook geen Boeddha.

 24. @Jo,
  Opdat U de bijbel niet hoeft uit te pluizen, zie voor Uw gemak maar eens op de site: online-bijbel.nl
  zoek daar maar eens op: geen andere goden

 25. Aan P.Derks…

  Ik pak maar weer de oude draad met je op: ..je vooringenomen ratio is niet instaat begrijpend te lezen..
  Ook kun je nog steeds niet inhoudelijk reageren, hetgeen getuigd van een soort minachting jegens de naaste ..het is verspilde mentale-energie te proberen je wat duidelijke te maken over hetgeen wat iets dieper ligt dan de oppervlakte zelf.

 26. @Jo,
  Ik weet niet hoe U leest, maar ik kom écht bij de kern van Uw betogen.
  En de kern is: U weet en beséft zelfs dat U 100% (= volledig) fout zit met Uw zogenaamde ‘hemelse’ opdracht.
  De opdracht die U zogenaamd van de hemel ontvangt, is ongetwijfeld van duivelse oorsprong.
  (Dat geldt ook voor al die zogenaamde door U vermelde ‘profeten’.

 27. @P.Derks..

  Ook Petrus probeerde bijna op een bijna bezwerende wijze Jezus van Zijn verlossingswerk af te leiden.
  Je weert en miskent zelfs de profetische werking van de Heilige Geest bij katholieke begenadigde personen en toch meen je vanuit je hersenkronkels dat te kunnen beoordelen.
  Om je niet verder in deze zonde van je hersenen te stimuleren ga ik niet meer op jou reageren.. opdat ik niet ook nog schuld zal dragen.. zo ik mij al niet schuldig gemaakt heb.

 28. @Jo,
  Nu bent U ineens R.K. gelovig.
  Toen U enige maanden geleden op dit forum kwam, verdedigde U profeten van Boeddha + diverse protestante geloven enzovoorts. Want vervolgde U: God werkt via álle geloven.

  MIJN stelling is en blijft: De R.K. kerk kent één God en God is een jaloerse God.
  God is een jaloerse God = God duldt (- accepteert, tolereert) géén andere ‘goden’.

  @Jo,
  U tolereert wél andere ‘goden’; God tolereert géén andere ‘goden’.
  U maakt dit bewust niet duidelijk op dit forum; U bent dus stiekem bezig.
  U bent dus stiekem op een niét-katholieke manier bezig op deze katholieke site. Dit vind ik niet acceptabel.

 29. @Jo,
  Er zijn dus een paar mogelijkheden:
  1. Uzélf probeert verwarring te zaaien ÓF
  2. Uzelf bent verward ÓF
  3. U bent niét R.K. gelovig.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht