Dag van de heiligheid van het menselijk leven

Tweeëntwintig januari wordt vanaf nu de ” dag van de heiligheid van het menselijk leven”. Waar? zal u vragen…bij ons, in Frankrijk…door wie werd dit afgekondigd, door paus Franciscus, door kardinaal De Kesel, die zoveel platvloerse onzin uitkraamt…, neen door de grote boeman, de vijand van alle progressieven binnen en buiten de Kerk, van alle linkse politieke- en milieu-activisten, u kent hem wel, Donald Trump.

Jawel, de Amerikaanse president Donald Trump, de man over wie dag na dag door onze linkse politieke commentatoren in de media, de VRT op kop, hetzelde eentonige en eenzijdige  verhaal  wordt opgedisseld, de man over wie ongestraft karrevrachten modder mogen gegooid worden, heeft 22 januari uitgeroepen tot ” nationale dag van de heiligheid van het menselijk leven”. Over deze uiterst belangrijke gebeurtenis, mocht u natuurlijk niets vernemen…de fake news machine door verzwijgen, draait op volle toeren!

Hij heeft die dag uitgekozen, omdat het de verjaardag is van het arrest Roe versus Wade, waarmee het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1973 abortus in Amerika legaliseerde. Daarom is deze Proclamatie op deze dag zo merkwaardig. De ” heiligheid van het menselijk leven ” berust volgens de Amerikaanse president op het feit dat elk menselijk leven een ” gave van God ” is. Hallo, Vlaamse bisschoppen en priesters, die over dit thema niets meer durft zeggen en  nooit de moed heeft om u te  vertonen op een ” Mars voor het leven”(behalve de weggezuiverde aartsbisschop Leonard…), leg de mantel van de lafheid eens af  en bekleed u met het kleed van de moed. In deze tijden, waarin bepaalde machten roepen om  nog maar eens een verlenging van de wettelijke termijn waarop een ongeboren kind mag gedood worden, is dit meer dan nodig!

Het is inderdaad omdat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis  van God, dat zijn leven een heilig karakter heeft en dat het onschuldige leven geëerbiedigd en beschermd moet worden. Zijn ” waarde en zijn onmetelijk potentieel”, zoals Trump schrijft, komen immers voort uit zijn bijzondere aard:  de mens, een redelijk wezen , begiftigd met een onsterfelijke ziel, is geroepen tot eeuwigheid.

Donald Trump zegt letterlijk:

Als natie moeten wij ons onlosmakelijk verbonden voelen met de diepe waarheid, volgens dewelke elk leven een gave van God is- God, die aan iedere persoon een onmetelijke waarde en een niet in te schatten potentieel verleent. Ontelbare Amerikanen zijn onvermoeibare verdedigers van het leven, kampioenen van de meest kwetsbaren onder ons. Wij zijn erkentelijk tegenover degenen die de vrouwen ondersteunen die te maken hebben met een onverwachte zwangerschap, tegenover hen die vrouwen troosten, die een abortus ondergaan hebben en tegenover hen die zich  ontfermen over de geredde kinderen, door ze op te nemen in hun gezin of ze te adopteren. Op deze Nationale dag van de heiligheid van het menselijk leven, vieren wij de heerlijke gave van het leven en herhalen wij dat wij vastberaden zijn om een kultuur op te bouwen waarin het leven altijd geëerbiedigd wordt.

Tot zover de Amerikaanse president, de man die door de kliek van vastgeroeste politieke commentatoren verguisd wordt.Dit is zeker geen hagiografie, wel klaag ik de constante vervalsing aan van het beeld van deze man. Zijn schaduwzijden worden honderdvoudig uitvergroot, over de vele goede dingen die hij zegt, doet en realiseert, mogen wij niets te weten komen. Een zoveelste bewijs voor de totalitaire evolutie, waarin onze “verlichte”maatschappij stilaan terchtkomt.

Auteur:Veroon ter Zee

21 commentaren op “Dag van de heiligheid van het menselijk leven

 1. Zionisten trekpop Donald Trump behoort toe aan de zionistische factie. Geeft dit een voorbode van een nieuwe wereldoorlog?
  Wat is de plaats van Donald Trump in het grote geheel?
  Trump is een vrijmetselaar en waarschijnlijk een crypto-Jood. Hij is omringd door Joden. Het doel van de vrijmetselaars-joodse (Illuminati) is het reduceren van het menselijk ras (goyim) tot de status van huisdieren die hen dienen. We zien dit patroon in de grote verschillen in rijkdom in de wereld van vandaag.

  De Illuminati bevorderen deze agenda door middel van mind control (massamedia, onderwijs) en oorlog. Ze kunnen de mensheid niet alleen onderwerpen; ze hebben de goyim nodig om elkaar te vernietigen. “Oorlog is revolutionair”, zei Chaim Rakofski.
  zzzzzeeer verdacht deze site !!!!!!!!

 2. Mike Pence ontmoet Paus Francis in het Vaticaan.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZT8tpkbM-wk

  Ik weet het zo niet, ik kan me natuurlijk vergissen, maar vroegere zware misstappen die ik gezet heb vanwege het toen door mij onbegrepen socialisme en modernisme hebben me zeer wantrouwig gemaakt.

  Trump gaat naar het Vaticaan, Pence gaat naar het Vaticaan, klopt dat eigenlijk wel?

  Mike Pence was ooit misdienaar en hij komt uit een Iers Katholieke familie, maar toch stapt hij over naar evangelische protestanten en wordt nota bene vicepresident van USA.
  Trump heeft zijn machtig succes te danken aan zionisten terwijl pro-abortus-Pelosie zich met meer overtuiging katholiek verkaart dan Trump zich protestants-christelijk durft te uiten.

  Wanneer weldra de antichrist op het podium verschijnt, hand in hand met Bergoglio en omringd door alle groten waaronder ook Trump en Pence, gaan deze beiden dan openlijk afstand nemen van die nieuwe Hitler in plaats van hem te omhelzen?
  Zeer twijfelachtig.

  Volgens mij is men bezig het goedwillige volk klaar te stomen voor de grootste misleiding aller tijden. Want als de nieuwe Hitler goed wil overkomen heeft hij alle medewerking nodig, vooral ook van Trump en Pence. Dan pas zal het hem, hen allen, lukken om tot dergelijke grote misleiding te kunnen komen.

  Trouwens het menselijk lichamelijke leven is niet heilig, integendeel, maar het naar God gerichte zieleleven van de zich aan Jezus overgegeven ziel is heilig, niet eens de ziel zelf! Want het ziele-leven geeft voeding aan de eigen geest. Zo wordt de wereldse mens uit begeerte geboren en krijgt daarna pas alle kansen tot heiliging van het eigen ziele-leven om geestelijk volwassen te worden, niet-wereldse volwassenheid. Heiliging komt van God, nooit of te nimmer van mensen.

  1. Als je ooit achter het socialisme of het modernisme hebt aangelopen, beste Eric, dan spoor je later ook niet meer 100%. Daar kom je nooit van af. Halfslachtigheid blijft het kenmerk. Afgezien van het feit dat de zittende Paus, een geestelijk leider is, kan hij niet vergeleken worden met een politiek leider als Hitler. Maar los daarvan, hierboven bijvoorbeeld, haalt U die verschrikkelijke Hitler aan ! Is dat niet wat goedkoop, kiest U daarmee niet de veilige, politiek correcte weg ? Waarom niet de jood Stalin genoemd die nog vele malen, nog veel verschrikkelijker was, de allergrootste beul ooit van meer dan 100 miljoen slachtoffers door het joodse communisme, wereldwijd. Getallen van 150 miljoen circuleren ook. Het Christelijke Russische volk heeft een enorme prijs betaald aan slachtoffers van de joods communistische Sovjet dictatuur, ongeveer 20 miljoen. 120.000 geestelijken zijn toen vermoord in de periode van 1917 tot aan einde jaren 1930. Ondanks de boeken van Soljenytsin, blijft dit het grootste geheim van de moderne geschiedenis. U doet daar aan mee, beste Eric, met dat verdoezelen van het intrinsiek joodse karakter van de Sovjet Unie en het communisme, en dus ook het socialisme, twee handen op dezelfde buik. Om daarvan los te komen heeft U kennelijk nog een lange weg te gaan. Hitler heeft nog het voordeel dat hij met de operatie Barbarossa – de Blitz tegen Stalin – , in Juni 1941, ons allen in Europa, heeft behoed voor Stalin’s gigantische invasie leger, een enorm leger dat 10 keer zo groot was als de Wehrmacht. Dat leger werd verwoest, in enkele weken tijd, en Stalin heeft het uiteindelijk gered door omvangrijke, materiële Amerikaanse en Engelse steun, van de Talmud baronnen uit de City en Wallstreet. Zij regeren de Anglo-Amerikaanse volken al vanaf Willem II, stadhouder van NL en Koning van Engeland (+/- 1690). (WII was omgekocht) Na WO II erkende Churchill volgens enkele bronnen, dat de geallieerden “het verkeerde varken geslacht hadden”.

   1. Beste Jules van Rooyen,
    ik ben slechts als een verloren gelopen monnik en ik kan niet van je eisen dat je mijn schrijfsels diep en grondig zou bestuderen want we zitten hier slechts op een commentaarsectie van het internet.

    Hitler is het dichtst bij huis en ik ben nooit politiek actief geweest maar ideologisch wel des te meer.
    Daarom hoop ik dat er nog altijd Joden zouden zijn die desondanks toch nog op een of andere wijze een Geestelijke beleving hebben op basis van het Oude Testament want de Tien Geboden erkennen heeft wel degelijk grote betekenis.
    Ik kan niet en wens niet daarover te oordelen.
    En het is uiteraard niet de paus die een ‘Hitler’ zal worden maar de huidige valse ‘paus’ zal de nieuwe ‘Hitler’ of ‘Stalin ‘ voor het daglicht brengen, aldus diverse voorzeggingen.

    Verder heb ik weinig op met wereldse geschiedenis omdat die zich voortdurend herhaalt en dus zeer voorspelbaar is.
    Het onderwerp “Eindtijd” is ook een zich voortdurend herhalend scenario, de ene keer wat minder erg, de andere keer allesverwoestend.

    De echte Geschiedenis ligt in het zich eveneens herhalende scenario van de ontwikkelingen van het zieleleven bij iedereen na de zoveelste Eintijd. Niets nieuws onder de zon.

    De aarde is heel erg plat vanwege diep vulgaire zielen, en heel erg bol opgeblazen vanwege mateloos hoogmoedige zielen, en zij is slechts een zielentuin als een vruchtentuin voor louter Geestelijke groei en Geestelijke winst. Die minder dan dertig procent Geestelijke opbrengst wil nastreven in zijn eigen zieltje kan niet de hemelpoort binnengaan.

    Nederig Jezus trachten te volgen is de enige optie.

   2. Beste Jules van Rooyen,
    ken je de Chichester Psalms? Op muziek van Leonard Bernstein en gezongen in oud Hebreews is werkelijk de moeite om eens goed te bestuderen.
    Alles draait om enkele verzen van Psalm 131, een Opgangslied. Dit wordt ook nadrukkelijk fijnstjes gezongen en is van zeer grote betekenis.
    – O Heer! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog;
    – ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk.
    – Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden,
    – gelijk een gespeend kind bij zijn moeder!
    – Mijn ziel is als een gespeend kind in mij.
    – Israël hope op de Heer
    – van nu aan tot in der eeuwigheid.
    Wanneer Jezus de eerste keer bij je op bezoek komt is hij als Klein Broertje dat toch zo heel erg graag dicht bij je wil komen. Ik hoop dat je dat soort erg eenvoudige maar zeer diepe allesveroverende liefde al eens ervaren hebt. Die liefde krijg je ook van katjes wanneer je bij hun geboorte aanwezig was en ze je dagelijks zien dan hechten zij zich zodanig sterk aan je dat ze niet meer van je weg te slaan zijn ( maar houdt ze niet in huis want het zijn slechts dieren en moeten zich verspreiden )
    Welnu, Jules, dat moment kan er slechts komen wanneer je tot totale nederigheid gekomen bent, volledig uit de maatschappij uitgesloten. Eerder kan het deurtje van je ziel niet ontgrendeld worden. Die ontgrendeling is geen vormelijk werk. Eender welk mens kan dit ervaren. Joden, Indianen, Aboriginals, eender welke soort christen of armzalige die in innerlijke overgave leeft. De ‘Amerikaamse’ Hopi-indianen ervaarden dit lang voordat Columbus voet aan wal zette. Zij kregen van Jezus toen al onderricht over de drie duistere dagen in het vooruitzicht van een allesverwoestende ‘Eindtijd’ waarna zij weer vrije mensen zullen worden. Mystiek is geen vormelijke wetenschap, maar is de echte Geestelijke Wetenschap die alle mensenwetjes volkomen teniet doet. Jezus was, is en zal zijn in alle tijden Dezelfde, zoals het Woord van God spreekt.
    — Laat de politici maar babbelen en ieders hoofd op hol brengen, ook Trump en Obama beiden, het gaat je niet aan.

    1. U brengt interessante zaken ter sprake, beste Eric, maar niet alles stemt overeen met de feiten. Daarom is mystiek zonder onderbouwing voor individuen gereserveerd. Ik heb er ook ervaring mee. Alleen al het horen van het klassieke Salve Regina, brengt je tot diepe ontroering. Zo gaat dat ook met het Te Deum of het beroemde Tantum Ergo, dat veel te weinig gezongen wordt. Ik ken ze uit m’n hoofd. De nederigheid komt dan als vanzelf. Tegenover zulke schoonheid, zo zuiver en zo puur, wordt iedere ziel als was, alsof je al met één been in de hemel staat. Door omstandigheden heb ik die ’s nachts zelfs ook mogen zien. Dat is onvergetelijk. Ook gebeden uit het Tridentijns missaal kunnen diep raken, zoals b.v. de Tractus van Ps. 90, 1-7 en 11-16. Of het zien van het zeer bijzondere Maria beeld in onze Toulonese parochie, daar diep in het zuiden, tijdens de Tridentijnse Heilige Mis. Zij pakt de ziel als geen ander.
     Maar om op de muziek terug te komen, de vaak jonge koormeesters kennen de heiligheid veelal van horen zeggen. Voor hen is het een keus uit vele keuzen. U haalt er ook de Indianen bij, welnu, de heidense Indianen, wisten van niks totdat ze in aanraking kwamen met katholieke missionarissen, vaak paters Jezuïten uit Spanje. Wat U ervan maakt is niet waar, beste Eric. Zij geloofden in de natuur, en hadden geen kennis van de Abraham ’s belofte en de Openbaring. Zij hadden wel van de Schepper ingeprent meegekregen het idee van de Decaloog, de 10 Geboden, de Natuur Wet, ofwel de Natuurlijke Orde, maar zij konden die niet plaatsen, noch kenden die natuur volken de Goddelijke oorsprong, anders zouden ze ook het 1ste Gebod onderhouden. Maar onze God in de hemel kenden ze niet, totdat missionarissen hen dat duidelijk maakten. De missionering van de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking is volkomen verzwegen in de officiële geschiedenis boeken. Geen Amerikaans historicus, schrijver of journalist met een baan, zal het wagen dit verder uit te diepen. Want de Wallstreet Talmud baronnen accepteren dat niet. De atheïstische joden die, “het niet zijn maar de Synagoge van satan” (Ac. 2:3, 9:3), heersen over de VS en de wereld, vanaf het moment dat de private Federale Bank in New York in 1913, frauduleus en met hoogverraad door de zittende VS President Wilson, werd opgericht. Zij maken ongeveer 90 % uit, van alle “joden”, wereldwijd ongeveer 16 miljoen. De 10 % orthodoxe “joden”, die het ook niet meer fysiek of etnisch zijn, verafschuwen de Talmud genoten. Velen wonen in Israël, maar doen niet mee, geen militaire dienst, geen belastingen enz. Zij wachten nog steeds op hun Messias, maar de meesten delen het idee dat het Israël volk de eigen Messias is, en dat zij recht hebben om daar te wonen en om eenieder uit het Grote Israël (van Suez tot aan de Eufraat) te bestrijden, teneinde het Christendom ook daar te kunnen verdrijven. Hun haat tegen Christus en al zijn volgelingen en met name de katholieke Kerk van altijd, stopt nooit, nooit, tot in en na de eindtijd.

   3. Vermits Jezus in alle tijden Dezelfde is, in alle tijden Zoon van God, mogen wij dan logischerwijze ook geloven dat Hij ook in vroegere tijden optreedt. Dat is mijn uitgangspunt. Zoals men in iedere familie wel een zwart schaap vindt, zo vindt men in ieder land ook minderwaardige volksgroepen. Juist deze onbegrepen en gehate mensen zijn doel voor de Liefde van Jezus. Ik zou zelfs zeggen dat God zulke zielen en volksgroepen daartoe opwekt, omdat zij een steen des aanstoots zijn voor de zich zoveel beter voelenden en zelfgerechtvaardigden. Daarom blijf ik er van overtuigd dat men zulke mensen en groepen ook kan vinden bij de Joden. De als minderwaardig veroordeelden zijn ook degenen die in tijden van grote welvaart God de eer blijven geven ongeacht wat er hen overkomt. Het is alof God overal zielen plaatst die het lijden kunnen dragen omwille van de toekomst van het grotere volk. Daarom ook blijf ik de Hopi’s vertrouwen want de andere Indianen werden innerlijk door hen gesterkt. Daar zie ik Jezus aan het werk waar geen instituut kan gebouwd worden en waar geen priesters kunnen komen. Ik weet nog zeer goed hoe ik eerst mijn missaal figuurlijk uit de hand genomen zag door de priester-directeur van het college en hoe ik daarna afgleed naar totale goddeloosheid en socialisme. Niemand had me nog kunnen helpen dan die armzalige maar geestelijk zeer actieve protestantse hippies met hun neiging naar erotisch aquariusgeloof maar wel met de bijbel in de hand. In normale tijden had ik kloosterling geworden. De enige priester die dat zag was een fijnzinnige kapelaan die heel vroeg werd weggepromoveerd. Daarna werden we allen door het modernisme overspoeld. Gezonde kinderen van God kunnen geen beroemde en algemeen geprezen leider hebben wiens grote ronkende woorden over de heiligheid van het menselijk leven ten zeerste smaakt naar duivelse invloeden. Wie de grote massa meekrijgt is niet door God gezonden. Trouwens, des te harder Hillary haar leugens stond te schreeuwen, des te sympathieker Trump kon worden. Ik denk dat zij beiden goede vrienden zijn.

    1. “………….minderwaardige volksgroepen…….en verder, ………..dat God zulke zielen en volksgroepen daartoe opwekt ………….en verder, ……………dat men zulke mensen en groepen ook bij de Joden kan vinden.” Ja, natuurlijk kan dat. Zo gaat dat al 2000 jr. lang, individuele bekeringen van Joodse mensen en allerlei niet-Joodse mensen, uit alle volken, en rassen. Maar het georganiseerde Jodendom wereldwijd, zal niet rusten in haar
     strijd tegen het Christendom, de strijd tussen goed en kwaad. Als men dat inziet,
     begrijpt men ook de uitspraak van de Joodse bekeerling en bekende Broeder Nathaniël,
     “De antisemieten van vandaag zijn de helden van morgen.”
     Met de bekering is het onderscheid verdwenen. De Joodse exclusiviteit, de door hen gewilde getto Muur tussen hen en alle niet-Joden, is gesloopt met de kerstening.
     Ieder is één in Christus.
     Dat begrip ‘volksgroepen’, beste Eric, is niet het object van de Verlossing. Christus was geen socialist. Hij richtte zich met de Verlossing, tot de zielen van individuele mensen van goede wil, tot eenieder die geroepen WIL worden en die uit eigen wil bereid is hem te volgen, niet als “gutmensch”, maar omwille van de perfectie van Jezus, de Godmens, omwille van de honger naar waarheid en gerechtigheid. De Verlossing werkt niet voor hen die niet willen, vandaar in de Consecratie op het Altaar, het overdoen van Golgotha telkens weer, de woorden, voor “”velen””, en niet “”allen””.
     Zij die niet willen, zijn gedoemd.
     In de allereerste begintijd, dus in de jaren na Golgotha, werden de Joden van toen, de eerste Christenen. Zij keerden zich af van het Sanhedrin en de gehele kliek erom heen. Zij waren de “getekenden”, wellicht de 144.000 getekenden uit het Evangelie. Daarnaast bekeerden de Apostelen, en hun 72 leerlingen (waaronder Lazarus, Martha en Maria- Magdalena) plus de vele geloofs ijverigen om hen heen (wier namen vergeten zijn), alle volken rond de Middellandse Zee.
     Vòòr dat de Tempel vernietigd werd in het jaar 70, was die “wereld” van toen al gekerstend, met kerkelijke hiërarchie en al, met name door de ongelooflijke inzet van bekeerde zielen uit het toenmalige Joodse volk. Het “Westen” werd toen gevormd door St. Petrus en St. Paulus. Zij kwamen in het Noorden tot in Engeland (Petrus), en in Midden Frankrijk (Petrus en Paulus) ; in het Westen tot in Spanje (Paulus), en tot in Griekenland (Paulus) plus het gehele huidige Midden Oosten, Palestina, Syrië, Irak en Egypte (alle apostelen en leerlingen). De straf voor het Joods gebleven volk, kwam met de vernietiging door het Romeinse leger van de Tempel, van de stad Jeruzalem plus de bevolking. Een enorme slachting van meer dan een miljoen Joodse inwoners. Verschrikkelijk moet die prijs geweest zijn voor het verslag in het Evangelie van Matheus, “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. “Het salaris van de zonde, is de dood”, (St. Paulus), niet enkel op kleine schaal, maar ook op grote schaal.

     1. Overal vindt men ‘kleine mensjes’ die om de een of andere reden niet in de samenleving passen. Het gaat om een volksgroep die niet in gemeenschap leeft, zij zijn meestal verspreid. Ik heb het niet over dronkaards of ‘mensen van het bloed’ zoals mijn missaal het uitdrukt. De protestantse godsdiemstige communes, zoals ik het beleefde in 1976, verzamelde hen zoveel mogelijk. Dagelijks samen bidden en bijbelles. Toen was ik niet rijp voor een echt klooster, alhoewel, een goede novicemeester zou dat waarschijnlijk niet als een groot probleem beschouwd hebben. Daaraan voorafgaande socialisme was voor mij een duister dieptepunt, niks geestelijks meer toen! En ja, ook in die communes werden we gevolgd door vriendelijke intelligente jonge Joden. Zij zijn altijd en overal nabij!

 3. Wat moeten we denken van de huidige president van de Verenigde Staten? Ik denk wel dat je als president daarvoor kunt pleiten, maar politieke is een rotte boel en zeker niets voor brave mensen. Hij gaat nu een vredesplan voorleggen over het Midden-Oosten, en ik denk persoonlijk dat daar moeilijkheden gaan van komen.

  1. Een bevruchte eicel, een groeiend embryo, een foetus van 12 weken of ouder, het is een onschuldig mens in wording. De doodstraf is een ultiem middel tot afschrikking en een laatste wapen van zelfverdediging voor een maatschappij in verval. Abortus is moord op een onschuldige, de doodstraf is in sommige gevallen misschien het laatste middel waarmee men onschuldigen tegen het geweld van misdadigers kan beschermen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan misdaden tegen het leven in een onderbemand vluchtelingenkamp.

   1. Het staat gewoon haaks dat alle leven wordt geschonken en genomen door onze God.
    Dat is de basisregel. En daar voldoet hij niet aan.
    De doodstraf staat ook haaks op het katholicisme. Dat u een aanhanger bent van Trump hoeft u voor mij niet te verbloemen door hem te verdedigen met dit soort argumenten… basis is en blijft alle leven wordt door God geschonken en genomen…Van daaruit is dit niet te verdedigen..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht