Open brief van een katholieke huismoeder aan paus Franciscus

We’ve had enough exhortations to be silent. Cry with a thousand tongues! The world is rotten because of silence.

~ H Catharina van Siena

Open brief aan Zijne Eminentie “Paus Franciscus “

Ik ben Magda De Ley, alleenstaande moeder. Ik ben katholiek opgevoed en het geloof is mij zeer dierbaar. Op het sterfbed van mijn vader heb ik hem een belofte gedaan: “Vader, ik beloof U, trouw te blijven aan het katholieke geloof, ik zal het doorgeven en ervoor vechten als het erop aankomt…”

Het komt erop aan, nu meer dan ooit!

Ik kan niet meer zwijgen en toezien hoe de Katholieke Kerk van binnen uit vernield wordt door haar hoogste vertegenwoordigers. Na meer dan 2000 jaar wordt ons dierbare geloof in de ENIGE, WARE, KATHOLIEKE KERK door het slijk gehaald. We worden als traditionele gelovigen, uitgespuugd, bespot en vernederd door onze eigen bisschoppen, kardinalen en zelfs door U, Eminentie. Er worden wereldwijd miljoenen christenen vermoord voor hun geloof en het Vaticaan zwijgt !

Met Amoris Laetitia hebt U de onverbreekbaarheid van het Huwelijk op de helling gezet. Gescheiden mannen en vrouwen, die ondanks alles hun huwelijksbelofte trouw zijn gebleven, hebt U het mes in de rug gestoken

Ik heb bisschoppen, priesters en diakens over heel België aangeschreven over de ware intenties van de Amazonesynode, namelijk het willen openstellen van het Priesterschap voor gehuwde mannen mettertijd ook voor vrouwen, de wens van een definitieve breuk met de Apostolische Traditie en het uiteindelijke doel …de vernietiging van de Katholieke Kerk!

De H Schrift, het Woord van God wordt vals geïnterpreteerd,missionering wordt als overbodig, ja als opdringerig bestempeld. De H Communie verwordt in de meeste Novus Ordo missen tot een broodmaaltijd. Afgoderij in de vorm van Pachamama wordt open en bloot geëtaleerd in het Vaticaan. De H. Maagd Maria wordt niet beschouwd als Medeverlosseres, de Hel zou niet bestaan, Christus zou niet verrezen zijn, sodomie zou geen zware zonde zijn, gelovigen moeten zich openstellen voor vernieuwing binnen de Leer van de Kerk…

De ware Apostelen worden doodgezwegen, afgedankt, vervangen door anti-Apostelen …

Het hoeft geen betoog dat het Vaticaan erop aanstuurt de weg vrij te maken voor een Een wereld religie, wat de afbraak van de Katholieke Kerk impliceert!

“Een God die niemand vreest, verwordt snel tot een God aan wie niemand denkt.”

“Men gebruikt het extreem krachtige wapen van de gehoorzaamheid, om van ons, trouwe katholieken, protestanten te maken. We worden beetje bij beetje uitgenodigd, van kleine gehoorzaamheid naar kleine gehoorzaamheid, van valse nederigheid tot valse wroeging, van bedrieglijke naastenliefde tot misleidende dubbelzinnigheid, waarvan een “ja”een “nee” en een “nee” “ja” is, we worden uitgenodigd om te doen alsof we goede katholieken blijven terwijl we ondertussen geheel protestants worden!” (uit AA1025:memoires van een Anti Apostel)

Er wordt aangestuurd op een Universele kerk, die zal uitmonden in atheïsme, de doelstelling van de Vrijmetselarij en het communisme, die in het Vaticaan zijn binnengedrongen. De ophemeling van de mens komt in de plaats van de aanbidding van de Almachtige God.Satans ultieme wens, want zonder God is de mens VERLOREN ,VOOR EEUWIG!

Paus Pius X waarschuwde :

“By many roads Modernism leads to atheism and to the annihilation of all religion. The error of Protestantism made the first step on this path, that of Modernism makes the second, atheism makes the next…”

Het is duidelijk dat het kwaad al grotendeels geschied is. De meeste gelovigen volgen diegene, die op de Stoel van Petrus zit, zonder in vraag te stellen of wat hij zegt strookt met wat God van ons vraagt. De kracht van de blinde gehoorzaamheid wordt duidelijk misbruikt voor andere doeleinden.

Eminentie, waarom hebt U Christus verlaten, Zijn Bruid de H Katholieke Kerk en haar gelovigen?

Dankzij de moed van enkele Gods getrouwe kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters en medegelovigen heb ik de kracht gevonden om U aan te schrijven en verzet ik mij tegen het Kwaad dat zich genesteld heeft in de schoot van de Katholieke Kerk, het Vaticaan.

Indien U verlangt dat wij U gehoorzamen, is het dan niet onze plicht te verlangen dat U God gehoorzaamt? Gehoorzaamheid aan Hem die voor ons gestorven is op het Kruis, zodat wij deelachtig kunnen zijn aan Zijn Hemels Koninkrijk?

Wij zullen allen, zonder uitzondering, berecht worden naarmate wij God trouw zijn gebleven en in de mate waarin wij Hem bemind hebben…

Ik hoop en bid dat U zich bekeert… de Eindstrijd tussen Goed en Kwaad is volop aan gang! Wij zullen strijden met God en de H. Maagd Maria aan onze zijde!

”Verheven Koningin der Hemelen en Vorstin van alle Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren, wij vragen U ootmoedig: zend de hemelse legerscharen, opdat zij onder Uw bevel de duivelen achtervolgen, hen overal bestrijden, hun overmoed bedwingen en hen naar de afgrond terugdrijven!”

Magda De Ley

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

16 commentaren op “Open brief van een katholieke huismoeder aan paus Franciscus

 1. Hopelijk lezen alle bisschoppen, abten, abdissen, priesters, monniken, diakens, zusters en pastorale werkers en andere kerkelijke verantwoordelijken van ons land deze brief. Ze moeten weten waarmee ze bezig zijn en hoe traditioneel ingestelde en conservatieve katholieken naar hen kijken. Indien deze groep van christenen op voorhand door de kerkelijke oversten wordt genegeerd, verliest de kerk aan ernst en geloofwaardigheid.

 2. De afgodsbeelden in het Vaticaan doen mij denken aan het gouden kalf dat de Israëlieten maakten tijdens Mozes’ afwezigheid (Exodus 32). Mozes kon met moeite Gods woede enigszins bedaren. De straf zou later komen.
  Al eerder (Exodus 22:20) staat: Wie aan de goden offert, behalve aan de Heer alleen, zal met de ban geslagen worden.
  Mogen de kerkleiders dit alstublieft ernstig in overweging nemen.

  1. Dat kerkleiders dit in overweging nemen , zegt u?

   Hieronder leest U hoe ze het in Duitsland ‘ in overweging nemen’ . Om van te kotsen.

   ( Voorafgaandelijke verklaring : kirchensteuer wil zeggen kerk- taks/belasting betalen. Kirchenaustritt wil zeggen het uittreden ervan )

   The German Bishops’ Conference has decreed that those who subscribe to the Kirchenaustritt may no longer go to confession, receive communion or confirmation and, when they die, they may not receive a Catholic funeral. Without explicitly pronouncing the word “excommunication” the German Bishops’ Conference is punishing those who leave the Church for financial reasons by excluding them from the sacramental life, which is the essence of the punishment of excommunication (can. 1331 § 1). They may be readmitted to the sacraments only after retracting their declaration and pledging to meet their financial obligations.

   According to the Synodaler Weg, divorced and remarried Catholics who pay the Kirchensteuer may receive the Sacraments, but practicing Catholics who refuse to pay this tax are rigorously excluded from the sacramental life of the Church. Heretics and notorious schismatic, including priests and bishops, are not sanctioned, while the punishment of excommunication is applied to an act that, even in the worst cases, qualifies merely as an act of lay disobedience, against which canon law provides no punishment.

   1. Gelukkig hebben wij in Nederland niet het Duitse systeem van kerkbelasting.

 3. Schone brief en zeer belangrijk, maar ik vrees dat de bisschoppen deze brief gewoon opzij leggen .

 4. Enkele uitspraken en profetieën van heiligen en kerkleraren:

  – Cajetanus: Een paus die openlijk de Kerk verwoest moet je weerstaan.
  – Alphonsus Maria De Liguori: Als ooit een paus, als privépersoon, in ketterij zou vallen, zou hij meteen van het pontificaat vallen. (bisschop en kerkleraar; 1787, Oeuvres voltooid. 9: 232)
  – Antoninus: In het geval waarin de paus een ketter zou worden, zou hij zich, alleen door dat feit en zonder enige andere zin, van de kerk scheiden. Een hoofd gescheiden van een lichaam kan niet, zolang het gescheiden blijft, hoofd zijn van hetzelfde lichaam waarvan het werd afgesneden. Een paus die door ketterij van de kerk zou worden gescheiden, zou daarom door dat feit zelf ophouden hoofd van de kerk te zijn. Hij kon geen ketter zijn en paus blijven, omdat hij buiten de kerk is, en derhalve de sleutels van de kerk niet kan bezitten. (Summa Theologica, geciteerd in Actes de Vatican IV Frond pub.)
  – Paus Paulus IV: Wij verklaren dat indien ooit een bisschop, aartsbisschop, patriarch of primaat, een kardinaal of een legaat, OF ZELFS EEN SOUVEREINE PAUS, vóór hun verhevenheid tot kardinaal of pontificaat was afgeweken van het katholieke geloof of in een of andere ketterij is gevallen, de promotie of verhoging – zelfs als het had plaatsgevonden met de unanieme instemming van alle kardinalen – ONGELDIG en NIETIG is… Al hun woorden, daden en acties… zijn waardeloos en hebben GEEN AUTORITEIT of bevel over iemand. (pauselijke Bulla: Cum ex Apostolatus Officio, 15 februari 1559)

  – Malvenda: “Maar Rome zelf zal in de laatste tijden van de wereld terugkeren naar zijn oude afgoderij, macht en keizerlijke grootheid. Het zal zijn paus uitwerpen”, algehele afvalligheid van het christelijk geloof, de kerk vreselijk vervolgen, het bloed van martelaren wreder dan ooit vergieten, en zal zijn vroegere staat van overvloedige rijkdom, of zelfs groter dan onder zijn eerste heersers, terugkrijgen. (Malvenda, de Antichristo, lib. iv. cap. 5)
  – Kardinaal Manning: Want van Christendom zal het (Rome) weer heidens worden. Het zal de christelijke opperherder uitwerpen met de gelovigen die zich aan hem houden. Hij zal hen vervolgen en doden. (1884)
  – Ebermann, Jezuiet: We belijden allemaal met Bellarminus dat het Romeinse volk, iets voor het einde van de wereld, zal terugkeren naar het heidendom en de Romeinse pontifex zal verdrijven.

 5. In België is de vernietiging volop aan de gang. Satan is daar goed aan het tieren en het sacrament van de Heilige Eucharistie zijn ze volop aan het vernietigen. Je vindt amper nog een mis die geen afgietsel is van het protestants gastmaal. Zo wordt de Heilige Eucharistie in het Bisdom Antwerpen door onze priesters benoemd: een gastmaal? Protestantser kan niet.

  Iedere dag naar de mis is voor mij verleden tijd! Want, zulke missen bijwonen is lijden! De tijden waarin priester Edward Poppe kon zeggen: Een dag zonder mis, is één dag zonder zon.
  Voor mij is dat: Een dag zonder mis, is één dag minder lijden.

  Terwijl het wel mijn bron is als katholiek waar wij de genade en liefde ontvang om te volharden in de goddelijke Liefde naar onze medemensen in deze verloren geseculariseerde wereld. Al die priesters die de Heilige Eucharistie naar een protestants gastmaaltijd hebben gebracht, mogen van mij ontslagen worden, onmiddellijk uit hun functie onttrokken! Want dat is mishandeling, die bouwen geen zielen op in de Heilige Eucharistie, maar die verscheuren zielen in de Heilige Eucharistie. In plaats ze met een overvloed van liefde de wereld in te sturen, sturen ze ons met een broodje zonder liefde de schapen de wereld in..

  Die sturen hun schapen m.a.w. zonder liefdes-offer dat Jezus heeft gegeven aan het kruis de wereld in. Hoe gemeen kun je niet zijn als priesters, hoe gemeen en slecht kun je niet zijn als priester.

  Een mooi brief, maar onze bisschoppen lezen dit niet en vele priesters ook niet. We staan aan de rand van de afgrond. Er zullen Heiligen moeten opstaan in plaats stilzwijgend zo’n missen nog bij te wonen. De zweep nemen en ze uit de tempel verjagen zoals Jezus gedaan heeft, dat moeten wij gaan doen.

  En dat verjagen is al bezig, zie maar naar de vele vernietigingen die vandalen binnen de kerken veroorzaken. Als wij het niet doen, dan doen anderen het wel om onze ogen te openen. Want, blijkbaar hebben ze het nog steeds niet begrepen. We hebben geen roepingen?? Wat moet er nog gebeuren voor dat deze blinde priesters en bisschoppen wakker worden om de Heilige Eucharistie terug te herstellen? Moet alles afgebroken worden en verkocht of een valse kerk opstaan?? Is dat jullie doel?

  Het is een echte schande!!

 6. https://www.duitslandnieuws.nl/blog/2016/04/06/kerkbelasting-waarom-ongelovige-duitsers-braaf-betalen/

  Triestig. In België betalen we niets, we hoeven zelfs de verwarming in de kerk niet te betalen, maar het gaat daarom niet beter in BE.
  In onze parochie hebben we een nieuwe pastoor, eentje met een kraagje. Ik vind het geweldig hoe hij de H. Mis zingend (ook Latijn) opdraagt, het angelus bidt op zijn knieën voor O.L. Vrouw, en de Aanbidding van het H. Sacrament in het midden van de week opdraagt voor een 13 tot 15 gelovigen. Hij trekt de aanwezige gelovigen gewoonweg mee in deze stille beleving.
  Anderzijds breekt mijn klomp: ook deze conservatieve pastoor ontsnapt niet aan de satanische modernisering. Hij moet de kudde van zijn confraters volgen. Ook hij zegent nieuwe relaties van gescheiden katholieken, … Het doet pijn dat te mogen vernemen.
  Paus Franciscus wou in elk bisdom, wereldwijd, een exorcist benoemen. Hopelijk zal hij eerst zijn onderdanen exorceren. Jammer genoeg, in ons bisdom hebben we een exorcist gekregen, iemand die veel in Kerknet schrijft, maar hij gelooft zelf niet in het exorcisme.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht