“Wij weerstaan u in uw gezicht” – Open brief aan Franciscus

Open brief van Michael Matt, de hoofdredacteur van The Remnant Newspaper, aan paus Franciscus:

Rome, 26 oktober 2019

Uwe heiligheid,

Mijn naam is Michael Matt. Ik ben van de wieg af Katholiek, onderwezen in Katholieke scholen vanaf de eerste graad tot aan de universiteit. Ik ben ook vader van zeven kinderen.

Ik ben de uitgever van een Katholieke krant, en ik kom uit een lange lijn van Katholieke krantenuitgevers. Mijn grootvader werd tot Ridder in de orde van St. Gregorius gemaakt, hier in Rome, door uw voorganger Paus Pius XI.

Voor 150 jaar, is mijn familie in het Katholieke persapostolaat geweest, de Kerk verdedigend tegen agressors van alle kanten. Toen de Nazi’s Rome bezetten, werd mijn grootvaders krant op een zwarte lijst geplaatst en verboden van naar Duitsland te worden gestuurd, op bevel van Adolf Hitler zelf.

Wanneer ik zeg dat ik een trouwe Katholiek ben, spreek ik voor mijzelf, mijn vader, mijn grootvader en mijn overgrootvader. Katholieke mannen van de pers die hun leven toewijdden aan de verdediging van de Katholieke Traditie en de onfeilbare leer van uw voorgangers.

Vandaag kom ik tot u met droefheid in mijn Katholiek hart, terwijl de wind van dat modernisme, dat door uw heilige voorganger werd veroordeeld, en werd weerstaan door mijn eigen voorvaderen, vandaag waait doorheen de zuilengalerijen, langs de Via della Conciliazione, over de Tiber en vervolgens over de hele wereld.

De geesten van onze vaders schreeuwen uit hun graf, terwijl Rome de witte vlag aan het ophijsen is van overgave, en het geloof aan het verliezen is, zoals voorzegd door Onze Lieve Vrouw in La Salette. Deze Eeuwige Stad, gedoopt in het bloed van uw gemartelde eerste voorgangers, is onder uw oog aan het terugkeren naar z’n heidense wortels.

Op uw Amazonesynode hier in Rome afgelopen week, werd de wereld verteld dat Petrus zelf naar de heidenen kijkt om verlichting, naar hen luisterend, van hen lerend, hen vergezellend.

Maar is dit wat Christus van u vroeg, heilige vader? – om te luisteren en van de wereld te leren?

Het Woord werd Vlees en woonde onder ons voor een andere reden, de Kerk leerde dit althans voor tweeduizend jaar.

Hij hing aan het Kruis zodat hij de zonden van de wereld op Zich kon nemen, zodat hij de poorten van de Hemel kon openen, die volgens de Schrift, gesloten waren door de zonde van onze eerste ouders in de Hof van Eden.

De Heilige Geest daalde neer op uw voorgangers, om een Kerk op te richten die alle mensen op aarde erfgenamen van de Hemel en kinderen van God zou maken.

De Kerk die Christus stichtte, is volgens de onfeilbare leer van de Kerk, het enige middel tot Verlossing. Het is de enige ware Kerk, waarbuiten er geen verlossing is. Aanvaardt u, heilige vader, nog steeds dit dogma van de Kerk?

Indien het iets heeft gedaan, heeft deze Synode de indruk gewekt in de wereld dat u, heilige vader, de eigen leer van de Kerk dat zij het enige middel tot zaligheid is, verloochend hebt.

Is dit de boodschap die u wilde sturen? Indien niet, weet dan alstublieft dat dit de boodschap is die de wereldpers deze week heeft ontvangen hier op de Synode – samen met de boodschap dat u wel of niet lijkt te geloven dat de Hel bestaat, dat u wel of niet lijkt te geloven dat Jezus Christus God was toen Hij hier op aarde was.

Tegenover zo’n verwarring, heilige vader, worden trouwe katholieke gelaten te kiezen tussen uw woorden en die van uw voorgangers. Wie moeten wij geloven – u of hen?

Uw voorgangers tot en met Paulus VI, legden de eed van de kroning af, waarin ze zwoeren “om niets te veranderen aan de ontvangen Traditie – om niets te wijzigen, noch gelijk welke innovatie toe te laten.

Ze zwoeren om “wat er ook geopenbaard werd door Christus en zijn Opvolgers, en wat de eerste Concilies en voorgangers hebben gedefinieerd en verklaard, te bewaren.” In hun kroningseed legden ze de “zwaarste excommunicatie op aan ieder die – zij het onszelf, zij het een ander – het zou aandurven iets nieuws te ondernemen dat in tegenstrijd is met de vastgelegde evangelische Traditie, en de zuiverheid van het orthodoxe geloof en de Christelijke Religie.” 

Heilige vader, ik smeek u om uit te leggen hoe het “luisteren en leren van de heidenen” niet in tegenstrijdigheid is met die Katholieke Traditie, welke uw voorgangers zwoeren te verdedigen.

In Amoris Laetitia hebt u de wereld verteld dat niet-bekeerde publieke overspelers in bepaalde omstandigheden mogen terugkeren naar het Sacramentele leven van de Kerk, aldus uw eigen leer in directe tegengesteldheid plaatsend met de onfeilbare Leer van de Kerk, meest recent bevestigd door Paus Johannes Paulus II in Familiaris Consortio.

Na Abu Dhabi, informeerde u de wereld dat God een broederschap van alle religies wil. Maar hoe spreekt dit niet het Goddelijk Gebod van Christus zelf tegen, die u beval om alle naties te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Wanneer u naar mijn land (Amerika) kwam, stond u vóór het Congres, in de aanwezigheid van enkele van de meest machtige leiders in de wereld, en u zei geen één woord over Jezus Christus. Ik geloof niet dat u zelfs Zijn Naam vernoemd hebt. Waarom niet, heilige vader?

In Lund, Zweden, ontmoette u met Lutheranen die deden alsof ze bisschoppen zijn, in een kathedraal die gestolen werd van de Moederkerk, en u bad men hen ter nagedachtenis van de Protestantse Revolutie, die 500 jaar geleden het Christendom in twee scheurde. En welke grote heiligen zoals Thomas More geloofden dat de anti-Christ was. Waarom, heilige vader? Waarom bad u met hen? Waarom herdacht u de Protestantse Revolutie?

En hoe is dit niet in directe tegengesteldheid aan de leer van Pius XI in Mortalium Animus, die zulke pan-Christelijke bijeenkomsten veroordeelde, op de basis dat Christelijke eenheid enkel kan gepromoot worden door op te roepen tot een terugkeer van alle Christenen naar de Katholieke Kerk?

U hebt gezegd dat atheïsten naar de hemel kunnen gaan, waarbij u de indruk gaf aan de droeve, verwarde en noodlijdende wereld dat verlossing zelfs mogelijk is zonder enig geloof in God.

U hebt gezegd dat het niet uw taak is om homoseksuele priesters te oordelen, waarbij u de wereld liet concluderen dat de Kerk haar eigen leer over de zonden die tot de Hemel om wraak roepen, heeft achterwege gelaten.

U hebt zelfs een homoseksueel en zogezegd “gehuwd” koppel geëerd met een privé-audiëntie, waarbij de camera’s elk moment van uw impliciete nonchalance tegenover de morele leer van de Katholieke Kerk opnamen.

En nu is de Amazonesynode de deuren aan het openen voor vrouwelijke diakens en misschien zelfs vrouwelijke priesters, in overtreding van de recente leer van uw heilig verklaarde voorganger in Ordinatio sacerdotalis, maar ook van de wil van Christus zelf.

En nu gaat u bondgenootschappen aan met globalisten en mensen die aan populatiecontrole doen, die abortus en strikte contraceptie-educatie willen opleggen aan heel de wereld, om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken tegen het jaar 2030.

Gegeven dit alles, heilige vader, wat zou u doen als u in mijn schoenen stond? Wiens leer zou u volgen: de schandalige nieuwigheden van een man genaamd ‘Franciscus’, of de constante en onfeilbare leer van al zijn voorgangers, helemaal tot aan Petrus zelf? We weten wat Christus zelf zei over diegenen die ergernis geven aan de kleinen, dat het beter voor hen zou zijn om molenstenen om hun nek te binden en hen in de zee te gooien.

Uwe heiligheid, ik ben één van die kleinen, net zoals mijn kinderen en alle kinderen doorheen de hele wereld, die geërgerd zijn, niet omdat we willen geërgerd zijn, maar omdat we het zijn; omdat wat we onze vader zien doen en zeggen in tegenstrijdigheid is met 2000 jaar Katholieke leer en voorbeeld.

Hoeft het ons te verbazen dat zoveel van uw onderdanen u weerstaan, tot God bidden voor uw bekering, en zich zelfs afvragen of u eigenlijk zelfs nog Katholiek bent?

Heidense ceremonies in de Vaticaanse Tuinen? Denkt u dat dit onze Protestantse vrienden helpt om dichter tot eenheid te komen met Christus’ ware Kerk? Zij zijn ook geërgerd door wat u hebt gedaan. En u hebt velen van hen overtuigd dat de paus inderdaad de Hoer van Babylon is, en u hebt hen verder weggedreven van de kudde van Christus en van het Schip van St. Petrus.

Alstublieft, heilige vader, beeld u gewoon voor één moment de horror van uw kinderen in, bij het zien van zo’n vaderlijk schandaal.

We bidden voor u, heilige vader, elke dag. Wij verwijzen naar u als heilige vader, of u het nu graag hebt of niet – omdat het ambt dat u bezet heilig is boven alle andere, en u het zelfs niet onheilig kunt maken. U behoort de stoel van de H. Vader, aan de Stoel van Petrus – de H. Stoel – en we eren dit teveel om toe te laten dat gelijk wie, zelfs de paus, het kapot maakt.

U hebt het duidelijk gemaakt dat u wilt luisteren naar de heidenen, u hebt geen interesse in het luisteren naar uw eigen geërgerde kinderen; naar ons neo-pelagianen die erom bekend stonden praktiserende Katholieken te zijn. In uw ogen zijn we stijf, fanatiek en farizees. Maar, indien dit waar is, dan waren er zo’n 260 van uw voorgangers stijf, fanatiek en farizees. En dit is onmogelijk.

We bidden voor u, we wenen voor u en voor onze kinderen in dit duistere moment van verwarring voor Katholieken over de hele wereld. Maar we zijn in geweten ook ertoe gebonden, vóór de ontzagwekkende Rechterstoel van God zelf, om u op eerzame wijze te weerstaan in uw gezicht.

In feite beloven wij, trouwe en gelovige Katholieken, om vanaf vandaag tot de dag dat we sterven elke moeite te doen om u en uw agenda van revolutionaire verandering in de Kerk die wij liefhebben, te weerstaan.

We beloven om onze kinderen te leren, in trouw aan de Katholieke Traditie, u in uw gezicht te weerstaan, en hun kinderen te leren hetzelfde te doen.

We beloven ook om u elke dag van ons leven lief te hebben en voor u te bidden, en zou de genade van God u ertoe brengen om op een dag opnieuw geheel Katholiek te worden voordat u sterft, beloven wij u, heilige vader, dat u geen grotere verdedigers zult hebben in het hele Christendom, dan de traditionele Katholieken die u nu lijkt te verafschuwen. Katholieken die hun geloof zullen verdedigen, die aan hen werd doorgegeven van hun voorvaderen. Katholieken van over heel de wereld die u ook smeken om het geloof te verdedigen, en om opnieuw de Vicaris van Christus te worden, in plaats van de vicaris van de wereld.

Inderdaad, ware vrienden van de paus zijn noch revolutionairen, noch vernieuwers: ze zijn traditionalisten. Wij zullen de Heilige Moeder de Kerk niet verlaten. We zullen nooit Christus onze Koning in de steek laten, zelfs indien alle bisschoppen van de wereld – inclusief de bisschop van Rome – Hem weer in de steek laten, zoals ze 2000 jaar geleden deden op Calvarië.

Heilige vader, we smeken u, in naam van God en die van de hele wereld, luister naar het roepen van uw verstrooide schapen en wordt weer een herder voor hen. Wordt Christus’ Vicaris, wordt Petrus’ opvolger, en wordt onze ware Heilige Vader.

Totdat dit gebeurt, hebben wij, uw meest trouwe onderdanen, geen alternatief en geen andere keuze dan u in uw gezicht te weerstaan. Met God als onze getuige, zullen we dit doen tot op de dag dat we sterven, of totdat u terugkeert naar de Kerk van Jezus Christus.

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat.

Bron: Remnant Newspaper

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

27 commentaren op ““Wij weerstaan u in uw gezicht” – Open brief aan Franciscus

  1. Het kan heel goed zijn dat God ons katholieke geloof in het leergezag van Kerk met Franciscus op de proef stelt, zoals Abraham’s geloof beproefd werd.

 1. “De hordes zullen komen, uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in het Midden Oosten’ – “De Kerk zal getroffen worden door het ergste lijden in 1000 jaar” – “Dit Europa zal naar de bodem gaan en wordt een oude herinnering”.
  Auteur: Vlinder

  In schril contrast met de huidige paus, die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt, voorspelde paus Johannes Paulus II in 1992 dat de islam in deze eeuw als ‘een dodelijke gesel’ Europa zou binnenvallen. De radicale koerswijziging in het Vaticaan bevestigt andermaal dat de Jezuïtische paus Franciscus een van de belangrijkste en tevens gevaarlijkste links-radicale globalisten is, die een grote bedreiging vormt voor de toekomst van het vrije en welvarende Europa, alsmede ook voor het christendom.

  “Ik zie dat de kerk in het 3e millennium geplaagd zal worden door een dodelijke gesel, en die heet islam. Die zal Europa binnenvallen. Ik heb de hordes zien komen, van west tot oost: uit Marokko en Libië, uit Egypte, en uit andere landen in het Midden Oosten”, aldus Johannes Paulus, die dit in een visioen zou hebben gezien.

  Lees verder:

  https://www.levensreis.nl/index.php/2017/11/24/waarschuwing-paus-johannes-paulus-ii/

 2. Helaas moet ik hier toch wijzen op de onjuiste mentale houding waarmee briefschrijver Michael Matt paus Franciscus de maat neemt. De letter van de wet (fundamentalisme, poëzie reducerend tot wiskunde en wantrouwende juristentaal) gaat hem blijkbaar boven de Geest van Liefde (barmhartigheid) die de paus wil promoten. De kerkvorst – plaatsbekleder van Christus! – zo kortzichtig benaderen (zonder welwillende gevoeligheid voor figuurlijke, overdrachtelijke, allegorische c.q. metaforische betekenissen de taal en achterliggende bedoelingen van de spreker/schrijver beschouwen) getuigt van intellectueel onvermogen (en dat is slecht voor een opiniemaker c.q. krantenman, would-be christelijk geloofsverkondiger) of onwil en zekere luiheid en kwaadaardigheid.
  Echt “luisteren – zo hield hoogleraar pedagogiek prof. dr. Nic. C.A. Perquin S.J. in de jaren vijftig zijn studenten en lezers reeds voor – is altijd een terugweg naar het eigen hart, een gewetensonderzoek, zo men wil. Luisteren is ook een zich naar de ander toe wenden, een intrede in de ander, in zijn belangen, zijn opvattingen, zijn gevoeligheden.” (1959, p. 13) Zou dat Anno 2019 ineens niet meer gelden?
  We kunnen ons daarom niet aan de indruk onttrekken dat de auteur van bovenstaande brief zich bewust of onbewust van dit echte luisteren met hart en ziel, met een jantje-van-leiden heeft af gemaakt. Mij lijkt het dan ook vrijwel onmogelijk dat zulke briefschrijvers wél goed luisteren naar het Woord van Jezus Christus of de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Die laatste schrijft immers toch echt in 2 Kor. 3, 5-6 dat God hem bekwaam gemaakt heeft tot dienaar van “een Nieuw Verbond, niet van de letter, maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” Keep this in Mind, Folks!

 3. Wie de geest loskoppelt van de letter, verliest meteen de geest zelf, die immers slechts tot uitdrukking kan komen door de letter: “ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement” (om aan te tonen dat je iets goed begrijpt, moet je het ook ondubbelzinnig kunnen formuleren). Wie bovendien een beroep doet op vage begrippen zoals “figuurlijke, overdrachtelijke, allegorische c.q. metaforische betekenissen de taal en achterliggende bedoelingen van de spreker/schrijver”, kan eender wat vertellen (en doet dat meestal ook). Overigens wordt van een paus niet gevraagd of verwacht dat hij een dichter of romanschrijver zou zijn, maar wel een leraar en een wetgever.

  1. Beste Marcel,
   U heeft hetzelfde probleem als al die mensen die Jezus hoorden – het gewone volk tot en met de bestuurders uit de synagoge en het landsbestuur – maar volstrekt niet begrepen. Er waren echter ook mensen die Hem wél begrepen: de kinderen. Jezus wijst daar zelf op, Hij verdedigt hun mentale gesteldheid zelfs meermaals, en niet voor niets! (Zie o.a. Mat. 10, 21; 11, 25; 18, 3; 19, 14; 21, 16; enz.) Maar ook de talloze vrouwen die Jezus ontmoeten, blijken Hem te begrijpen. (Zie o.a. Maria van Magdala, Maria de zuster van Martha enz.)
   De vraag is: wat is dan het geheim van hun bijzondere geestelijke, mentale gesteldheid die hen in staat stelden Jezus wél te begrijpen?

   M.i. is dat: hun onthechte, liefdevolle mentale overgave, zelfgave aan de Heer. Jezus liefhebben voorbij aan alle reserves is de sleutel! Alleen de volhardende liefde voor de Heer zal ons redden van de aardse dood, en zal eeuwig leven schenken.

   We zien dat ook bij de heiligen, de mystici, de Woestijnvaders en kerkvaders en -moeders. Maar soms ook bij briljante systematische theologen en filosofen als de H.Thomas van Aquino O.P. aan het eind van diens leven. Na zijn ervaring van mystieke vereniging met Jezus in de Eucharistie op 06-12-1273 kwam hem al zijn eerdere wetenschap bedrijven, discussiëren, delibereren en doceren voor als stro: goed om het vuurtje even brandend te houden, maar verder waardeloos t.o.v. hetgeen hem tijdens die H. Mis op het feest van de H. Nicolaas geopenbaard werd, namelijk: de onthechte (aan alle Ego, eigen verlangens en belangen) ultieme liefde voor Jezus (je volkomen zelfgave!) en zijn Woord, is het geheim van echt verstaan van Christus, en daarmee van christelijk geloven. Niet meer, en niet minder.

   We hopen dat U ook zo’n mystieke vereniging met de Heer zult mogen beleven.

   1. Correctie van voorlaatste zin: na belangen moet staan: voorbije) ultieme liefde….
    Excuus

 4. Waarom zou de kerk niet naar de “heidenen” luisteren en leren wat van hen te leren valt?
  Wie onderwijzer of katecheet wordt leert dat je leerlingen moet “afhalen waar ze zijn”.
  Je moet eerst een relatie hebben vooraleer je geloof en zeden kunt overdragen.
  Dat deed de Heer zelf ook door met tollenaars en zondaars te eten.In de hoop dat ze goede joden zouden worden…
  Hij – mensgeworden Woord van de Vader – was onder hen tegenwoordig en luisterde en sprak.
  Paus Franciscus is een geschenk als paus, al zal hij net als u en ik , zijn fouten hebben.
  Hij trekt mij juist tot geloof en RK kerk,
  Pax, Johan, Amsterdam

  1. De Kerk heeft wel degelijk geleerd van de heidenen, in het bijzonder van de griekse filosofie, en van het romeinse organisatietalent.

   Je moet leerlingen niet alleen “afhalen waar ze zijn”, maar ook brengen waar ze moeten zijn. En niet ondertussen de andere leerlingen laten verdwalen.

   Het Paard was een geschenk van de Grieken aan de stad Troje. De rest is geschiedenis.

   Mensen zijn op verschillende manieren tot geloof en tot de Kerk gekomen. Sommigen via lange omwegen en ketterijen. Blijf niet hangen bij de woorden van deze paus alleen, maar lees vooral de Catechismus, en bij voorbeeld ook de encycliek “Veritatis Splendor” van Paus Johannes Paulus II.

 5. Het geloof is geen aneenrijging van regeltjes. De letter doodt maar de Geest maakt levend, schrijft Sint-Paulus. De Bijbel is geen geschiedenisboek en God openbaart zich nog steeds. De Openbaring is geen afgesloten hoofdstuk. In Jezus tijd waren er farizëen, die zijn er vandaag nog steeds; De reactionaire katholieken zijn er een voorbeeld van. Binnenkort moeten zes ultrakatholielen voor de rechter verschijnen. Zie onderstaand bericht.
  De raadkamer van Tongeren heeft vrijdag zes mannen doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ze moeten terechtstaan voor de beschadigingen die ze hebben aangebracht tijdens de expo ‘Holy Cow’, waarbij kunstenaar Tom Herck een koe kruisigde in een kerk in Borgloon.
  De beklaagden moeten voor de rechter verschijnen voor de beschadigingen die ze in wisselende samenstelling hebben aangebracht tijdens de controversiële expo ‘Holy Cow’, die eind 2017 liep in Borgloon. De beschadigingen aan de Sint-Jan de Doperkerk en de Gasthuiskapel werden aangebracht in november 2017.De zes mannen die voor de rechter moeten verschijnen, zijn afkomstig uit het hele land en komen voornamelijk uit ultrakatholieke of extreemrechtse hoek.

  1. Inderdaad, en de door de overheid gesubsidieerde “kunstenaar” (mag ik even gaan kotsen??) is natuurlijk een heilige. God en al wat maar enigszins Christelijk en Katholiek is, belachelijk maken, pure heiligschennis zelfs (of hoe noem je dit monsterachtig gedrocht anders??), moet natuurlijk kunnen.

   Maar o wee als hier (volgens onze ultralinkse poco media) “ultrakatholieke” reactie op komt…

   Hoe zou jezus hierop gereageerd hebben denkt ge?? Als hij de marktkramers al woedend uit de tempel verjoeg, ondertussen de tafels omkiepend, hoe zou hij hierop gereageerd hebben???

   Veel succes met je “ultra-liberaal” Katholicisme en je linkse crapuleuze heiligschenners…

  2. ☩JMJ☩

   Dat die “samuel” het eens aftrapt met zijn anti-katholiek gezever. We horen die vuiligheid reeds overal elders in dit land.

   Het is precies of Johan Bonny zit hier op dit forum.

   1. Wat doet U nu, beste Samuel, tot hoever gaat U met uw steun, voor een god-schenner, een steun trekkende kladderaar ? Wat zoekt U in het kamp van de ergernis wekkende collabo’s van het judeo-maçonnieke Justitie apparaat, tegenover de 6 moedige Christen mannen die de spot van een gekruisigde koe in een kerk, niet konden aanzien. De kladderende schenner en zijn helpers zijn God lasteraars, tot voor kort verboden bij wet. Vindt U niet dat de 6 helden ons respect verdienen en onze steun ?
    Aan welke kant staat U ? Bent U voor Hem, of niet, en dus tegen ! Loopt U niet het risico, “de waarheid niet te hebben aangekweekt, tot uw redding” ? “Gij kent dag, noch uur.”
    Ik begrijp het niet.
    Voorts, U citeert Paulus in een niet passende context ; lees liever 2 Tess. 2 : 1 – 10 ,
    “” Broeders, met betrekking tot de wederkomst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, verzoeken we u, niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestes uiting, door een woord of een brief, die van ons heet te komen : alsof de dag des Heren aanstaande is. Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God, komt de Dag des Heren niet. ……….
    ……………………………..Zeker het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk ; maar er is er nog een, die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn, dan zal de Goddeloze verschijnen, die de Heer Jezus zal vernietigen door de adem van zijn mond, en verlammen door de glans van zijn komst ; zijn verschijning zal geschieden als een werk van Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen, en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.””

  3. Beste Samuel, er zijn heel wat missionarissen en kerkvaders geweest die de bijl ter hand hebben genomen en heidense altaren hebben vernield…. U moet eens een aantal video’s op YouTube bekijken van The Remnant -ze tonen precies aan in welke globalistische agenda de huidige paus zich inschrijft.

 6. Iedereen heeft het recht om te protesteren maar niet om in te breken, beschadigingen aan te richten en brand te stichten. We leven in een rechtsstaat.

  1. Je hebt het toch over België nietwaar, als je schrijft “We leven in een rechtstaat.”
   Voor mij is die “rechtstaat” een vrijmetselaarsstaat. Ik heb maar één maatstaf en die is deze waarmee Jezus Christus je zal meten bij het einde van je aardse leven. Indien je dan niet gedaan hebt voor Jezus Christus en Zijn ware Katholieke Kerk dan vrees ik het voor je eeuwig leven.
   Dat is de maatstaf waarmee recht geschiedt.
   We leven in een ONrechtstaat. Gevoed door hatelijke politiek correcte mensen die zich van de maatstaf van Jezus Christus zich geen zier aantrekken. Dat is juister.
   Blijf hier maar weg met je “ultrakatholieke of extreemrechtse hoek” we hebben er al genoeg die niet uit geraaskald geraken hierover.

  2. Bedoel je die rechtsstaat waarin kindermoord legaal is? Bedoel je die rechtsstaat waarin het OK is om een kind af te slachten in de moederschoot? Die rechtsstaat waarin men dit wil toelaten tot 18 weken? En binnenkort naar alle waarschijnlijkheid nog later??

   Bedoel je die rechtsstaat waarin men onder het mom van “vrije meningsuiting”, Christenen, Jezus en God mag bespotten, belachelijk maken, vernederen? Alle dagen opnieuw, op radio en TV?
   En bedoel je diezelfde rechtsstaat waarin men dat niet doet, deze keer onder de vlag van de “politiek correctheid”, met de islam??

   Bedoel je die rechtsstaat waar moordenaars, drugsdealers, verkrachters, pedofielen en ander schorem worden vrijgesproken wegens procedurefouten? Vooral als ze geld genoeg hebben om dure advocaten te betalen?

   Ik vind het best zonde dat er schade is aan de voormalige Kerk, maar de schade die aangebracht werd door deze mannen die deze heiligschennis niet langer konden aanzien, is te herstellen.

   Hoe gaat U echter deze monsterachtige blasfemie goedmaken tegenover God?? Door hier dit soort berichtjes te komen posten? Met politiek correct gezever? Misschien toch maar gaan posten op Kerknet, daar wemelt het van die lauwe, onverschillige salonkatholieken die denken dat ze begeesterd zijn. We zullen zien hoe dapper U bent als de Christenvervolging zich ook hier aandient. Ik zou dan niet te geweldig rekenen op die “rechtsstaat”…

   1. Vreemd genoeg, beste Samuel, schijn U de draagwijdte van de gepleegde heiligschennis niet te beseffen, gezien uw reactie. Niet te begrijpen. Zelfs als de schade nog meer uit de hand gelopen was geweest, weegt dit niet op tegen de gepleegde heiligschennis en de ergernis die dat gegeven heeft. Of heeft uw reactie een diepere oorzaak ? Een rancune tegenover de Traditie in het algemeen ? Of onderschat U de ernst van het ergernis geven ?
    Christus zegt daarover bij St. Markus : “” Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in mij geloven, het ware beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen.”” (9 : 41) En bij St. Matteus, “”…….idem, ………..Wee de wereld om de ergernis. Zeker het kan wel niet anders, of er moet ergernis komen ; maar wee de mens, door wien de ergernis komt.”” (18 : 7) En nog een stap verder, beste Samuel, bij St. Markus, “”Alle zonden zullen aan de mensenkinderen worden vergeven ; zelfs alle Godslasteringen, die ze hebben geuit. Maar wie lastert tegen de H. Geest, krijgt in eeuwigheid geen vergiffenis, maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde. Ze hadden immers gezegd : hij heeft een onreine geest.”” (3 : 28 – 30)

 7. Jes 5,20 : Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken en van het licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.

 8. Goede brief maar niet alles wat er voorbij komt ben ik mee eens. Dat Paus Franciscus mee bidt met de protestanten zie ik niet als bezwaarlijk. Want Godsvolk zijn het Joodse volk en de christenen (katholiek of protestant). En degenen die Hem als Redder en Heer aannemen. Zoals een hoofdman van de Romeinen blijk geef van een groot geloof in Jezus Christus. Volkomen gelijk heeft u dat een gelijkheid van alle religies niet strookt met het Woord van de Heer. Zoals ik hier boven al schreef. Ik Ben de Weg, de waarheid en het Leven. Wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven ook al is die gestorven. Nota bene de islam(fascisme) de SS van nu, is het Kwaad in de wereld en de ellende voor de mens. De christenvervolging waar christenen de grootste groep wereldwijd die vernederd, vervolgd en vermoord worden. Voornamelijk in naam van het (verdoemde, liefdeloze, hatende) islam. Daarnaast door aanhangers van het marxisme. Ik maak mij zorgen om de RK kerk omdat het lijkt met Paus Franciscus dat de ziel aan het verdwijnen is. Niets doet er meer toe. Als je maar zoveel mogelijk werelds denkt en doet. Zoals politieke correctheid, klimaathype, islamisering, communisme. Zo laat Franciscus de kerk verworden tot een NGO. (Waar Franciscus geen vrede en liefde in het hart laat zien als hij de traditionele katholieken verkettert./veroordeelt. Rigide moet men tegengaan. Daarom dienen we allemaal vooral naar ons zelf te kijken en in ons hart). Waar het heilige en de ziel van het christendom vervaagd om te doen verdwijnen en plaatst te maken voor het Wereldse/duisternis? Terwijl Jezus bij uitstek laat zien en te lezen is in de Bijbel. Het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijke laat zien. Waar het eerste vroeg of laat een doodlopende weg is en het Geestelijke je een tevredenheid, en heb je geduld, hoop en vertrouwen, Gods vertrouwen hebt, ervaar je vrede en liefde wat vreugde geeft als je Hem boven alles stelt, nederig looft eert en de lof prijst, (Want van Hem is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid, tot in eeuwigheid) geen afgoderij, de ander lief hebt gelijk jezelf. Dienstbaar bent. Zijn mensbeeld (lees je in de Bijbel) van bescheidenheid, vriendelijkheid, geduld, vrede, vreugde, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en gulheid, Dat is het gaan van de Geestelijke weg. Een doorlopende weg. Jezus zei het al; Ik sta wel in deze wereld maar Ben niet van deze wereld. En Samuel is al ingenomen door het Wereldse en zich laat leiden door het cultuurmaxisme, waar Joden, christenen je mag beledigen en bespotten, maar waar het islamfascisme de hand boven het hoofd wordt gehouden. Daar mag je op straffe van de dood(fatwa’s) geen kritiek op hebben. Ergelijk dat u meegaat met de bewoordingen van de tegenstanders, die katholieken die zich zorgen maken(terecht vind ik in deze, waar het belasteren van het christendom geen scrupules kent en aan de kaart wil brengen, de anti’s hen de(niet juiste hoek) door hen ultrakatholieken en meer onzin te noemen. Wat een vijandigheid en wat een haat jegens katholieken. Zo word je weggezet door hatende mensen. Typisch de huidige media, zoals gezegd, die zich laat leiden door het cultuurmarxisme. In de Bijbel staat; laat geen vuiligheid uit uw mond komen (want dat is het Kwaad). Vreemd en raar dat u daar in mee gaat. U bent al ingenomen en bevangen van het marxisme en het Wereldse wat er nu heerst? Waar de maatschappij al op reflexmatige wijze populaire seculiere taal heeft aangenomen om degene die het christendom serieus nemen te bestoken? Stop daarmee als u zegt christen/katholiek te zijn. Geldt voor een ieder.

 9. Zeer goede brief, geen enkele opmerkingen. Ook bij deze, mijn handtekening: P. Derks.

 10. Voor ’t geval het ertoe doet: ik heb pakweg 40 jaar (minimaal 8 uur p/dag) in diverse functies als leek gewerkt in de R.K. kerk; van kindernevendiensten tm secretaris van ’n kerkbestuur en vele kleinere functies gedurende vele jaren.

 11. Hou het eenvoudig en nodig de “kunstenaar” uit een “kunstwerk” te creëren met Allah en/of de Islam als onderwerp en kijk dan wat er zal gebeuren. Van alle brieven die hierboven verschenen heb ik veel geleerd behalve hoe ik echt moet beminnen de dag van vandaag. Mag ik even? Ik kom uit een katholiek gezin etc ben 83 j en heb overal mijn ogen en oren de kost gegeven, maar ik weet nog steeds geen praktisch antwoord.

  1. Beste Jacques, u raakt hiermee de kern van het leven. Beminnen is in alle tijden hetzelfde. Beminnen heeft een geestelijke kern. Beminnen is het uitgangspunt waarmede God schiep, schept en zal scheppen. Wanneer hebt u nog eens ernstig een Kruisweg gevolgd, gelezen, overdacht? Het Offer van Jezus vertegenwoordigt de alllergrootste Scheppende Kracht: de Geestelijke Liefde. Geduld is liefde. Geduld is niet dat men wachtend op de klok kijkt, geduld is de schepping gadeslaan, zien hoe andere zielen met heel kleine stapjes het innerlijk Geestelikjk Leven ontdekken. Daar kunt u bij helpen. Dat is de diepste betekenis van Liefde. De overgave aan de andere ziel door zichzelf te overwinnen is dezelfde liefde als het Eerste Gebod. De “Eerste Liefde” is niet alleen in rangorde de Eerste maar het is de bron van Alles. Het enige probleem is dat we altijd liever onze eigen goestinkjes volgen, daartoe moet men dus voortdurend geestelijk strijden, en daarom ligt het ware gebed in die geestelijke strijd. Bidden is de oorlog tegen de eigenliefde en tegen duivels die liefst God en Liefde de rug toekeren om ons in leugens te laten dwalen.
   Bijzonder mooie naam hebt u: Jakobus vergezeld van Engelen.

 12. Jacques Engelen,
  Beminnen bestaat al zolang de mensheid bestaat. De allereerste mensen -wij noemen hen Adam en Eva – beminden God en elkaar al. En … toen was er nog geen boek (voor zover wij weten) en – omdat er nog geen ándere mensen waren – konden Adam en Eva ook niet afkijken hoe ándere mensen God/elkaar/iets beminden.

  Anders gezegd: U merkt geheel vanzélf of U Iemand (= God) /iemand/iets bemint. De wijze waaróp U bemint is niet van belang; iedereen bemint op ’n andere manier; zolang U geen dwang uitoefent (of probéért uit te oefenen), bestaat er geen verkeerde manier.

 13. Wat ze ook schrijven, Paus Fransiscus laat het allemaal links liggen. We hebben te wachten tot er opnieuw een Heilige Paus zal opstaan. Nu kan ik alleen maar hoop putten aan het voorbeeld van Paus Johannes Paulus II, vooral zijn laatste levensjaren waren ontroerend mooi, dat was een krachtig voorbeeld van een diepe knieval voor Christus, want in al zijn nederigheid laat hij voor heel de wereld zijn zwakheid zien. Geen enkele Paus heeft dit ooit kunnen evenaren, dat was een voorbeeld van Heiligheid!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht