Over vrouwelijke wijdingen en het celibaat

De Amazonesynode werd bijeengeroepen om voornamelijk twee dingen: het introduceren van gehuwde priesters – de zogenaamde ‘viri probati’ – en het introduceren van vrouwelijke diakens of diaconessen. Wat is hier nu zo problematisch aan? Een analyse.

Over de rol van vrouwen in de Kerk schrijft St. Paulus:

“Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten zwijgen. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet voorschrijft. Willen zij iets uitgelegd hebben, dan moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het woord te voeren. (1 Kor. 14,33-35)

Hier wordt duidelijk dat het vrouwen niet betaamt het woord te voeren in de Kerk: dat wil zeggen: de eerste lezing doen of de homilie geven. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zoals de Kerk ondergeschikt is aan Christus. Bij de schepping kwam de vrouw ná de man, en de vrouw zondigde eerst, waardoor God bepaalde dat de man zou heersen over de vrouw:

 “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst.” (Gen. 3,16)

St. Paulus schrijft dan ook:

“Vrouwen, weest onderdanig aan uw man, als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam, maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.” (Ef. 5,22-24)

Hieruit volgt dan ook dat een vrouw nooit een functie kan bekleden in de Kerk, omdat dit in strijd is met Gods bepaling dat de vrouw onder de man staat. De vrouw zou dan als ‘priesteres’ of ‘diacones’ of wat dan ook, boven een man staan? In de wereld kan dat misschien, waar een vrouw minister, burgemeester of CEO van een bedrijf is, maar niet in de Kerk. Onderdanigheid staat gelijk aan nederigheid, een deugd die de wereld niet kent.

Christus, die een man was, koos 12 apostelen en 72 leerlingen uit, en dat waren allen mannen. Had Christus gewild dat er ook vrouwen een ambt zouden bekleden in de Kerk, dan had Hij ook wel vrouwen onder zijn leerlingen of apostelen gekozen. Maar dat deed Hij niet, zoals Mozes evenmin vrouwen tot priester aanwees voor de dienst van de Heer in het Oud Verbond. De vrouw bleef nederig op de achtergrond, zoals de H. Maagd ook steeds nederig op de achtergrond gebleven is en zich niet verhief. Christus heeft haar niet tot priesteres of “bisschoppin” aangeduid of gewijd. Zij heeft door haar nederig gebed de prille Kerk veel meer geholpen dan was zij priesteres geweest. Zij heeft de Apostelen voorbereid op de komst van de heilige Geest, maar niet als ‘hoofd van de Kerk’ of als bisschoppin… Dat is dus zeer duidelijk Gods wil niet. En wat toen Gods wil niet was, kan nu ook Gods wil niet zijn. God verandert niet. Zie ook wat Paus Johannes Paulus II schreef, lager in dit artikel.

Over wie diakens moeten zijn schrijft St. Paulus:

“Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag, trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan; daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn, en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden.” (1 Tim. 3,8-12)

Paulus zegt dus duidelijk dat diakens mannen moeten zijn, en geen vrouwen. In de vroege Kerk werden nooit ambten toegekend aan vrouwen, noch in de Kerk in de eeuwen daarna, tot op vandaag.

Over het celibaat is St. Paulus ook duidelijk:

“Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken, en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld.”  (1 Kor. 7,32-34)

Het celibaat is er opdat de aandacht van de priester niet zou verdeeld zijn, en volledig gericht zou zijn op Christus en het leiden van de hem toevertrouwde kudde. Indien een priester gehuwd is, dan heeft die priester zorg voor aardse zaken, en voor zijn vrouw (en kinderen), en is zijn aandacht verdeeld.

Ook Christus zinspeelde zeer duidelijk op het celibaat voor priesters toen Hij zei:

“‘Maar ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk’. Zijn leerlingen zeiden Hem: ‘Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen.’ Maar hij zei: ‘Niet allen begrijpen dat woord, alleen aan zij wie het gegeven is. Want er zijn eunuchen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuchen die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuchen die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het Koninkrijk der Hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen.” (Matteüs 19,9-12)

Eunuchen zijn gecastreerde mannen, of dus in het algemeen gesteriliseerde mensen. Eunuchen die zo geboren zijn, zijn de onvruchtbaren. Eunuchen die zo gemaakt zijn, zijn diegenen die gecastreerd/gesteriliseerd werden. Eunuchen die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het Koninkrijk der Hemelen, zijn diegenen die zich onthouden van alle gemeenschap met het andere geslacht, en dit zijn diegenen die celibatair leven: de priesters en de nonnen, omwille van het Koninkrijk der Hemelen. Het celibaat heeft dus wel degelijk een fundament in de Schrift. Christus vroeg van zijn apostelen overigens volledige toewijding, onthechting en zelfverloochening. Zij leefden alsof zij geen vrouw meer hadden. Een man wiens hart bij zijn vrouw is, en bij Christus, zal Hem niet zo toegewijd zijn als wiens hart volledig bij Christus is. Een herder (de geestelijken) of een bruid (de toegewijden) legt zich volledig toe op onderricht en naastenliefde, op het dienen van Christus, en God vraagt dan ook dat zij hun hart geheel aan Hem geven.

Een priester, die de sacramenten toedient en het H. Misoffer celebreert, handelt dan ook ‘in persona Christi’. Hij is als het ware een ‘tweede Christus’, en omdat Christus een man was, kan een vrouw nooit priester of diaken worden.

H. Birgitta van Zweden

In Openbaringen Boekdeel 7, Hoofstuk 10, schrijft de H. Birgitta dat O.L.Vrouw haar het volgende meedeelde over een paus die het celibaat zou afschaffen:

“Nu zal ik je vertellen over Gods wil in deze kwestie… Weet dit: dat indien een paus een priester de toelating geeft om een vleselijk huwelijk aan te gaan, God hem tot een zo’n grote spirituele straf zal veroordelen, zoals de wet rechtvaardig op een stoffelijke manier een straf toekent aan iemand die zo erg heeft misdaan dat zijn ogen moeten uitgestoken worden, zijn tong, lippen, neus en oren afgesneden worden, zijn handen en voeten geamputeerd, al zijn bloed vergoten om volledig koud te worden en tenslotte zijn uitgebloed lijk voor de honden en de wilde beesten wordt geworpen om verscheurd te worden. Gelijkaardige dingen zullen werkelijk gebeuren op een spirituele manier aan die paus die tegen de voornoemde voorbestemming en wil van God ingaat, en priesters zo’n toelating geeft om een huwelijk aan te gaan. Hiervoor zou diezelfde paus door God volledig beroofd worden van zijn spiritueel zicht, gehoor, en zijn spirituele woorden en daden. Al zijn spirituele wijsheid zou volledig koud worden; en uiteindelijk, na zijn dood, zou zijn ziel weggeworpen worden om eeuwig in de Hel gemarteld te worden zodat het daar het voedsel van de demonen kan worden, de eeuwen door en zonder einde.”

Toen de heilige Birgitta in Napels (Italië) adviseur van aartsbisschop Bernardo van Napels was, hadden ze het ooit over priesters die met concubines (bijvrouwen) samenleefden. Bernardo betoogde dat hij, als hij paus zou worden, het celibaat zou afschaffen om dergelijke schandalen te vermijden. Birgitta echter, verwees toen naar bovenstaande openbaring en zei hem dat een paus die het celibaat zou afschaffen spiritueel volledig koud zou worden en na zijn dood in de hel zou worden geworpen.

Wat de Kerk leert

Paus Pius XI schreef in 1935 in zijn Encycliek ‘Ad Catholici Sacerdotii Fastigium‘:

Maar van de bedienaar van het Nieuwe Verbond, die zover uitgaat boven de priester der oude Wet, wordt ongetwijfeld een veel reinere kuisheid gevorderd. De eerste schriftelijke sporen van het heilig celibaat vindt men in den 33ste canon van het Concilie van Elvira, dat in het begin der 4e eeuw werd gehouden, nog tijdens de vervolging van het christendom. Dit getuigt zeker voor een reeds oude praktijk. Dit wetsvoorschrift nu doet niets anders dan een nieuwe kracht bijzetten aan — Wij zouden zeggen — een zeker postulaat, dat in het Evangelie en de prediking der Apostelen zijn oorsprong heeft. Dat de Goddelijke Meester, dien Wij als “de bloem der Moedermaagd” bezingen in Zijn hoogschatting voor de gave der kuisheid haar prees als boven de gewone kracht der mensen verheven; dat Hij van Zijn tederste kindsheid af heeft willen opgevoed worden in het huisje van Nazareth, in het gezelschap van Maria en Joseph, die beiden maagd waren; dat Hij de maagdelijke, kuise zielen zoals een Joannes den Doper en Joannes den Evangelist met voorliefde beminde ; eindelijk, dat de Apostel der heidenen, de trouwe tolk der Evangelische wet en der leer van Christus, de onschatbare waarde der maagdelijkheid verkondigt, juist voor den volkomen dienst van God: “De ongehuwde is bezorgd over de dingen des Heren, hoe hij behagen zal aan den Heer” (1 Kor. 7, 32); dat alles, Eerbiedwaardige Broeders, had tot noodzakelijk gevolg, dat de bedienaars van het Nieuwe Verbond onder de indruk kwamen van de hemelse aantrekkelijkheid van deze uitgelezen deugd, en zochten gerekend te worden onder het getal van diegenen, “aan wie het gegeven is dit woord te begrijpen”. Zo legden zij zich vrijwillig de onderhouding van die levenswijze op, die kort daarop in geheel de Latijnse Kerk door een streng gebod van het kerkelijk gezag bekrachtigd is. Inderdaad, op het einde der vierde eeuw geeft het Concilie van Carthago de aansporing : “dat wij ook onderhouden, wat de Apostelen geleerd hebben en de oudheid zelve onderhouden heeft”.

Paus Paulus VI schreef in 1967 in zijn Encycliek ‘Sacerdotalis Caelibatus‘:

Het christelijke priesterschap, dat iets nieuws is, kan alleen worden begrepen in het licht van Christus, de eeuwige Hogepriester van allen, die het priesterschap van zijn bedienaars heeft ingesteld als een werkelijke deelname aan zijn eigen éne Priesterschap.

De helper van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen, heeft dus in Christus ook zijn onmiddellijke voorbeeld en zijn hoogste ideaal.
Want de Heer Jezus, de eniggeboren Zoon van God, dor de Vader in de wereld gezonden, is mens geworden, opdat de mensheid, onderworpen aan zonde en dood, zou herboren worden, en door een nieuwe geboorte  het koninkrijk der hemelen zou binnengaan. Deze nieuwe schepping heeft de Heer Jezus in volledige gehoorzaamheid aan de wil van de Vader voltooit door het Paasgeheim, door een nieuwe, verheven, goddelijke levensvorm binnen te voeren in de tijd en in de wereld, een levensvorm, waardoor de situatie van de mensheid ingrijpend is gewijzigd.

Huwelijk en celibaat in de nieuwheid van Christus

Ook het huwelijk, dat krachtens de wil van God het werk van de eerste schepping voortzet krijgt een nieuwe betekenis en een nieuwe waarde, doordat het is opgenomen in het universele heilsplan. Want Jezus heeft het in zijn oorspronkelijke grootheid hersteld het geëerd  en het verheven tot de waardigheid van Sacrament en van geheimnisvol teken van zijn vereniging met de Kerk.  Zó gaan de christelijke echtgenoten door hun wederzijdse liefde, door het vervullen van hun speciale plichten en door het streven naar hun eigen heiligheid, samen op naar het hemels vaderland. Maar Christus, “de Middelaar van een volmaakter verbond”  heeft ook een nieuwe weg opengesteld, waarlangs de mens, in een totale overgave aan God en alleen bezorgd voor Hem en voor de zaak des Heren, duidelijker en vollediger de alles vernieuwende werkelijkheid toont van het Nieuwe Testament.

Maagdelijkheid en priesterschap in Christus de Middelaar.

Christus, de enige Zoon van de Vader, is krachtens zijn menswording zelfs aangesteld tot middelaar tussen hemel en aarde, tussen de Vader en de mensheid. In volledige harmonie met deze zending heeft Christus heel zijn leven lang de staat van maagdelijkheid beleefd, die het teken is van zijn volledige toewijding aan de dienst van God en de mensen. Dit nauwe verband tussen de maagdelijkheid en het priesterschap in Christus weerspiegelt zich in hen, aan wie het gegeven is, te delen in de waardigheid van de zending van de eeuwige Middelaar en Hogepriester. En dit deelhebben zal des te volmaakter zijn, naarmate de priester minder gebonden is door de band van vlees en bloed.

Het celibaat omwille van het koninkrijk der hemelen

Jezus, die zelf de eerste dienaars van het heil uitkoos en wilde dat zij de “geheimen van het koninkrijk zouden kennen” , dat zij op heel bijzondere wijze Gods medehelpers en zijn gezanten zouden zijn, die hen vrienden en broeders noemde, en voor wie Hij zich aan God toewijdde, opdat ook zij in de waarheid aan Hem toegewijd zouden zijn, Hij heeft ook een rijke beloning in het vooruitzicht gesteld aan allen, die huis, gezin, vrouw en kinderen zouden verlaten omwille van het koninkrijk Gods. Hij heeft zelfs met mysterieuze woorden, vol van belofte, tot de mensen de uitnodiging gericht, zich nog volmaakter aan het koninkrijk Gods toe te wijden door de maagdelijkheid op grond van een bijzondere gave. De reden, waarom iemand aan deze gave beantwoordt, is het koninkrijk der hemelen. Dit koninkrijk der hemelen, het Evangelie (Mc. 20, 29-30) en de naam van Christus (Mt. 29, 29) zijn eveneens het motief, waarom Jezus mensen roept tot vrijwillige, maar moeizame apostolische arbeid, waardoor men inniger deelt in het lot van Jezus zelf.

Getuigenis voor Christus

Wanneer dus degenen, die door Jezus worden geroepen, de maagdelijkheid kiezen als iets begerenswaardigs en als iets moois, dan doen zij dit om het geheim van de nieuwheid van Christus, van al hetgeen hij is en van wat zijn grootheid uitmaakt, om de hoogste idealen van het Evangelie en het Koninkrijk, om de bijzondere openbaring van de genade, die tot ons komt uit het Paasmysterie van de Verlosser. Hun verlangen hierbij is om niet alleen te delen in de priesterlijke zending van Christus, maar ook om dezelfde levensstaat te aanvaarden als Hij.

Totale liefde

Het antwoord op Gods roeping is een liefde-antwoord op de liefde, die Christus ons op zo sublieme wijze heeft getoond. Dit antwoord wordt omgeven door het geheim van de bijzondere liefde van Christus jegens hen tot wie Hij de dringende uitnodiging richtte om Hem te volgen. De goddelijke kracht van de genade voert de eisen van de liefde steeds hoger op; en als de liefde echt is, dan is ze ook totaal, onveranderlijk en blijvend, en stuwt ze de mens onweerstaanbaar tot het hoogste. Daarom is het vrij gekozen celibaat Kerk altijd beschouwd “als een teken van liefde en als een stimulans tot liefde”, teken van een liefde zonder voorbehoud, stimulans tot een liefde die zich opent voor allen. Men kan in zo’n leven, dat zich om de genoemde motieven helemaal wijdt aan anderen, moeilijk een uiting zien van geestelijke armoede of van egoïsme; het is immers en het moet zijn een voortreffelijk en zeer markant voorbeeld van een levenswijze, die gestuwd en gevoeld wordt door de liefde, waarin de mens heel zijn eigen grootheid manifesteert! Er valt toch niet te twijfelen aan de morele en geestelijke rijkdom van een leven, dat volledig is toegewijd niet aan een of ander ideaal, hoe verheven ook, maar aan Christus en aan zijn werk voor de vernieuwing van de mensheid, overal en in alle tijden!

Uitnodiging tot verdere studie

Bijbel en theologie tonen ons, hoe ons ambtelijk priesterschap verbonden is met het priesterschap van Christus en hoe de volledige en exclusieve toewijding van Christus aan zijn heilszending voor ons het voorbeeld en het motief is om gelijkvormig te worden aan de vorm van liefde en offer, die eigen was aan Christus, onze Verlosser. Deze beschouwing lijkt ons zo inhoudsvol en zo rijk aan theoretische en praktische waarheid, dat wij u, eerbiedwaardige broeders, de theologen, de leiders van het geestelijk leven en alle priesters, die hun roeping bovennatuurlijk weten te zien, uitnodigen tot een blijvende bestudering van deze aspecten om zo dieper door te dringen in de verborgen en heilzame werkelijkheid ervan. Zo zal de band tussen priesterschap en celibaat zich steeds duidelijker tonen als een teken van grote zielensterkte en als een postulaat van de exclusieve liefde zonder voorbehoud voor Christus en zijn Kerk.

En Paus Johannes Paulus II schreef in 1994 in zijn Apostolische brief Ordinatio Sacerdotalis over de rol van vrouwen in de Kerk:

3. “Verder toont het feit dat de Heilige Maagd Maria, Moeder van God en Moeder van de Kerk, noch de missie ontving die de Apostelen hadden ontvangen, noch het ministeriële priesterschap, duidelijk dat het niet-toelaten van vrouwen tot de priesterlijke wijding niet kan betekenen dat vrouwen minder waardig zijn, noch kan het gezien worden als een discriminatie tegenover hen. Het moet eerder gezien worden als de getrouwe naleving van een plan die toegekend moet worden aan de wijsheid van de Heer van het universum.”

“De aanwezigheid en de rol van vrouwen in het leven en de missie van de Kerk, hoewel niet gelinkt aan het ministeriële priesterschap, blijft absoluut noodzakelijk en onvervangbaar. Zoals de Verklaring Inter Isigniores stelt, “verlangt de kerk dat Christelijke vrouwen ten volle zouden tot besef komen van de grootsheid van hun missie: vandaag is hun rol van kapitaal belang voor zowel de vernieuwing en de vermenselijking van de samenleving en voor de herontdekking door de gelovigen van het ware gezicht van de Kerk.”

Het Nieuw Testament en hele geschiedenis van de Kerk geeft een voorbeeld van de aanwezigheid van vrouwen in de Kerk, ware leerlingen, getuigen van Christus in de familie en de samenleving, alsook in totale toewijding aan de dienst van God en het Evangelie. “Door het verdedigen van de waardigheid van vrouwen en hun roeping, heeft de Kerk eer en dankbaarheid betoond aan die vrouwen die – trouw aan het Evangelie – in elk tijdperk de apostolische missie van het hele Volk van God hebben gedeeld. Ze zijn de heilige martelaren, maagden en moeders van families, die dapper getuigden van hun geloof en het geloof van de Kerk en de traditie doorgaven bij het opvoeden van hun kinderen in de geest van het Evangelie.”

en:

4. “Ik verklaar dat de Kerk geen enkele autoriteit heeft om de priesterwijding aan vrouwen te verlenen, en dat dit oordeel door alle gelovigen van de Kerk voor definitief moet gehouden worden.”

Deze pausen bevestigden wat de Kerk altijd al had geleerd en bevestigden het celibaat en het priesterschap, zonder afbreuk te doen aan de ware rol van de vrouw in de Kerk: die van nederig gebed en getuigenis geven van het geloof, zoals de gewijde maagden, kloosternonnen, en de vrome huismoeders. Met andere woorden: de nederige vrome biddende vrouwen, zoals de heilige vrouwen die Jezus volgden op zijn weg door het Heilig Land: de H. Maagd, de H. Maria Magdalena, enz.

Wáár is de nederigheid te vinden?

Indien men het tekort aan roepingen wil aanpakken, moet men terugkeren naar de traditie en niet nóg modernistischer worden door gehuwde mannen priester te wijden en vrouwen tot diaken te wijden. Daarmee creëert men enkel een ‘nieuwe, eigen kerk’, zoals de Anglicanen. De wijding van diaconessen valt onder de vrouwelijke priesterwijding, want zoals Kardinaal Müller reeds verklaarde, zijn de wijdingen van diaken, priester en bisschop onderdeel van het ene en zelfde wijdingssacrament:

Kardinaal Müller citeert het Concilie van Trente om te stellen dat “bisschoppen, priesters en diakens slechts graden zijn van het ene Sacrament van de Heilige Wijding.” “Niemand mag eraan twijfelen dat de Heilige Wijding waarlijk en in z’n essentie één van de zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk is – unum ex septem sacramentis (Trente, Decreet over het Sacrament van de H. Wijding: DH 1766; 1773).” Hij wijst het idee van “vrouwelijke niet-sacramentele diakonessen” dan ook volledig af.

Waar bloeien de priesterroepingen? Bij de traditionele gemeenschappen, zoals SSPX, het Petrusbroederschap (FSSP), etc! Maar daar hebben de modernisten natuurlijk geen boodschap aan.

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

99 commentaren op “Over vrouwelijke wijdingen en het celibaat

 1. Het zijn precies niet de schoonste exemplaren die zich tot het priesterschap “geroepen” voelen. 😉

 2. T.t.z. heiligheid van inborst doet ook de minder knappe mensen mooi maken, dat straalt uit. Dat zie je bij die troela’s hierboven niet.

 3. Voila, t’is geschied.
  Wat een zeer kostbare – maar ook een zeer kwetsbare – gift was van de Heilige Geest aan de Heilige Rooms Katholieke Kerk, namelijk enkel mannelijke celibataire priesters, gaat nu ook definitief verloren gaan.

  Getrouwde mannen als priester…vrouwelijke diakonessen….en waarom dan geen priesteressen dan maar … ….ijverige leken die met hun vuile handen het Heilig Lichaam van OLHeer uitdelen……gekaderd in een liturgie waar iedereen op ‘ het podium’ uitgenodigd wordt ( woorden van een huidige priester in het Kortrijkse ) en een valse Onze Vader gebed opzeggen ” zoals onze voorouders het opzegden” ( woorden van een andere priester in het Kortrijkse).

  Het moet allemaal wel kunnen volgens onze heren B en NL bisschoppen.

  Niets aan de hand en vrolijk voort doen.

  1. ijverige leken…vuile handen? wie controleert de handen van de priester? meneer de deken? monseigneur? of mijn handen zuiver zijn is een zaak tussen God en mij.

 4. In onze parochie concelebreert een vrouw al jaren in de Mis. Niemand die er aanstoot aan neemt.

 5. Beste Wim,
  Ik weet niet hoe uw parochie er uit ziet, maar er bestaan helemaal geen katholieke vrouwelijke priesters. Mogelijk heb je daar met een of andere komediante te doen, of ben jij gelogeerd in een tak van de anglicaanse kerk of zoiets. Ofwel gaat het over een of andere gebedsdienst, maar geen heilige Mis.

  1. correct mr Stinus, al zijn er ook priesters met zeer vrouwelijke manieren. Leef naar de Blijde Boodschap, al het overige is bijzaak en des mensen geleuter. Ora et labora, geloven is ook corvee.

 6. Paulus kan zoveel zeggen, maar het gaat er toch écht om wat Jezus zélf zei. Dat een leerling het beter denkt te weten dan de meester is bekend.
  Vroeger waren pausen, bisschoppen enz. vaak getrouwd. Dus zo ‘eng’ is dat niet.
  Dat ze in minder ontwikkelde gebieden meer ’traditioneel’ zijn is logisch. Voor hen is het allemaal nog nieuw. Die vinden het interessant, al dat decor en de traditionele aspecten.
  Dus ik zie het allemaal niet zo droef. Integendeel; het werd tijd dat er een frisse wind waait. En dat wil niet zeggen dat ik het overal mee eens ben natuurlijk. Maar om nou telkens op elke slak zout te gaan leggen? De beste paus kan geen stap doen zonder bekritiseerd te worden.
  Ik zou zegen; lees je bijbeltje nou maar en probeer te doen zoals Jezus voordeed, dat is al heel wat. Dus gewoon aardig en wat beschaafd zijn. Is dat zou moeilijk? Niet roddelen (helemaal niet hier) niet bekvechten (Niet hier !) maar probeer er samen uit te komen wat de kern van de leer is. Is niet zo moeilijk hoor. Maar probeer in s’hemelsnaam wat leuker te doen?

 7. ☩JMJ☩

  Die zotte wijven in die foto’s zijn totaal bespottelijk; het is echt een belachelijk, potsierlijk zicht.

  In de biechtstoel bij zo een zottin:

  “Hoor mijn zondenbelijdenis, Moeder, want ik heb gezondigd…”

  “Wacht efkes, ik ben mijn nagels aan ’t lakken.”

  “…”

  1. Benjamin,
   Dit is de eerste keer dat ik hier, op deze site, moet lachen!
   Gelukkig maar.

 8. De foto laat helder zien dat deze verloren schapen nog niet het gelaat, het gebroken en gemartelde lichaam en de Liefde van Christus in hun hart hebben laten neerdalen. Ze staan één voor één nog buiten de deur van hun innerlijke burcht. (Info Boek: de innerlijke burcht van Theresia Van Avilia) Als je het sacrament van de Heilige Eucharistie niet innerlijk beleefd, dan krijg je dus deze gekke toestanden, wat meer aangeeft dat deze vrouwen met een kwetsuur zitten en hun vrouw zijn niet kunnen beminnen! Geen enkele vrouw die Christus liefheeft streeft naar de sacramentele bediening die God aan mannen heeft gegeven. Er waren vrouwelijke volgelingen bij de apostelen, maar die zorgde dat de apostelen op de juiste weg bleven, zodat de mannen trouw bleven in de navolging van Christus. Is een hele andere roeping, maar wel een hele mooie roeping!

  De hele discussie is zo nutteloos en leeg binnen de clerici en leden van de kerk. Er zijn heel wat andere delicate problemen waar vrouwelijke leden zich beter zorgen over zouden maken. Dat is hetzelfde voor het ontvangen van de hostie, ook zo’n nutteloze en lege discussie binnen de kerk. Terwijl het vandaag weer eens heel helder werd gezegd in de bijbel hoe we Jezus moeten ontvangen.

  Vandaag in de 1ste lezing werd gezegd door de Apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen: Zowaar ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen. Als je de hostie gaat halen dan ontvang je Christus en voor het ontvangen/ontmoeten van Christus zal je nu eenmaal elke knie buigen (staat ook massaal bij de parabels in andere lezingen van de bijbel) En de hostie ontvangen op de tong? Ja, omdat elke tong God zou prijzen in ons dagelijks leven. Want, na de Heilige Eucharistie en het ontvangen van Christus zijn wij het die Christus in de wereld moeten gaan verkondigen met onze tong en met onze daden. Er staat ook nog bij deze lezing! Want, ooit zal ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. Als je God niet prijst, wie prijs je dan met je tong en met je daden?
  Eén antwoord het kwade – Satan.

  Dus: handcommunie ook zo’n zever in een leeg en hol zielenzakje. Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI waren hier heel helder over. Als we niet gehoorzaam zijn aan Paus Fransiscus daveren de gronden binnen onze westerse kerk, maar als vele clerici jaren ongehoorzaam waren aan de vorige 2 pausen dan kraait er geen enkele haan om. Raar maar waar!

 9. Opletten met het citeren van Paulus om je punt hier te maken. Voor Paulus was slavernij ook heel gewoon. Dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man, zou ik toch niet gezegd willen hebben. Man en vrouw zijn GELIJKWAARDIG, maar niet gelijk. Elk hebben ze een verschillende missie, maar de één is niet meerder- of minderwaardig dan de andere! We zijn beiden evenveel mens en dus ook evenwaardig.
  Man en vrouw hebben wel verschillende roepingen in het leven, dat vanuit onze natuur. Een vrouw kan moeder worden, maar bijvoorbeeld geen priester. Ook niet alle mannen kunnen de roeping hebben om priester te zijn.
  Het gaat er hier om dat de priester in persona Christi handelt tijdens de sacramenten. En Jezus was nu eenmaal een man. Wil dit zeggen dat de vrouw minderwaardig/ ondergeschikt is? Nee! Zo is een man ook niet ondergeschikt aan de vrouw omdat een man geen moeder kan/mag worden.

 10. Priesters moeten mannen zijn, omdat ze de plaats van Jezus moeten innemen in de sacramenten, omdat Jezus enkel mannen als priester gekozen heeft, en omdat in de H. Schrift de bruidegom (Jezus, priester) steeds tegenover de bruid (de Kerk) gesteld wordt. Dit mag niet verbroken worden door de huidige Kerk, ze moet zich bij Gods keuze neerleggen. Verder is het duidelijk dat de Moeder Gods nooit priesteres geweest is, en als er iemand dat zou geweest zijn, dan toch Zij.

 11. De tekst van Paulus is in de geschiedenis vaak misbruikt om een patriarchaal rollenpatroon te bevestigen waarbij de vrouw in een positie werd geduwd van onderdanigheid en gehoorzaamheid aan de man die het ‘gezinshoofd’ was. Zo’n visie op het huwelijk heeft vandaag alle geloofwaardigheid verloren, en terecht.

 12. (1 Kor. 14,33-35) en (Gen. 3,16) en (Ef. 5,22-24)
  wim schreef:
  6 november 2019 om 16:47
  “In onze parochie concelebreert een vrouw al jaren in de Mis. Niemand die er aanstoot aan neemt.”
  Raphaël schreef:
  6 november 2019 om 20:05
  “Paulus kan zoveel zeggen, maar het gaat er toch écht om wat Jezus zélf zei. Dat een leerling het beter denkt te weten dan de meester is bekend.
  Vroeger waren pausen, bisschoppen enz. vaak getrouwd. Dus zo ‘eng’ is dat niet.
  Dat ze in minder ontwikkelde gebieden meer ‘traditioneel’ zijn is logisch. Voor hen is het allemaal nog nieuw. Die vinden het interessant, al dat decor en de traditionele aspecten.”
  gva schreef:
  7 november 2019 om 13:30
  “Opletten met het citeren van Paulus om je punt hier te maken. Voor Paulus was slavernij ook heel gewoon. Dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man, zou ik toch niet gezegd willen hebben. Man en vrouw zijn GELIJKWAARDIG, maar niet gelijk.”
  Samuel schreef:
  8 november 2019 om 00:22
  “De tekst van Paulus is in de geschiedenis vaak misbruikt om een patriarchaal rollenpatroon te bevestigen waarbij de vrouw in een positie werd geduwd van onderdanigheid en gehoorzaamheid aan de man die het ‘gezinshoofd’ was. Zo’n visie op het huwelijk heeft vandaag alle geloofwaardigheid verloren, en terecht.”

  De drie aanhalingen van de auteur van het artikel Jozef Ivo uit de brieven van de Heilige Apostel Paulus, evenals dat wat O.L.Vrouw aan de H. Birgitta haar meedeelde over een paus die het celibaat zou afschaffen: de is pompklare taal. Die taal geeft onomwonden de H. Wil van God weer.
  De reacties hierboven herhaald zijn dan van mensen die zich daar niets van aan trekken. Men noemt ze vandaag “politiek correcte”.
  Willen deze dan de woorden van de Heer Jezus Christus niet voor ogen houden: Mat_10:33 Maar wie Mij voor de mensen verloochent, hem zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.
  Luk_12:9 Maar wie Mij verloochent voor de mensen, zal voor Gods engelen worden verloochend.
  ““Opletten met het citeren van Paulus om je punt hier te maken.” en ook “De tekst van Paulus is in de geschiedenis vaak misbruikt …” en “Paulus kan zoveel zeggen, maar het gaat er toch écht om wat Jezus zélf zei. Dat een leerling het beter denkt te weten dan de meester is bekend. “
  Hier wordt ook regelrecht de H. Brieven van de H. Apostel Paulus aangevallen, die de H. Wil van God onomwonden weergeeft. Men kan met gesloten ogen zien dat de God de Heilige Geest door de Heilige Apostel Paulus tot u komt.
  De aanhalingen uit de reacties hierboven stelt men de wereldse geest (lees van Satan) boven deze van van de Almachtige Drievuldige God. Noem u dan geen katholiek dan.
  Mat 24:38 Zoals men toch in de dagen vóór de zondvloed at en dronk, huwde en uithuwde, tot op de dag, waarop Noë de ark binnenging:
  Mat 24:39 en zoals men er geen acht op sloeg, totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg, zo zal ook de komst van den Mensenzoon zijn.

  Luk 18:7 En zou God dan aan zijn uitverkorenen geen recht doen, die dag en nacht tot Hem roepen? Of zou Hij ze lang laten wachten?
  Luk 18:8 Ik zeg u: Hij zal hun recht doen met spoed. Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden?
  Luk 18:9 Nog sprak Hij deze gelijkenis tegen hen, die van eigen gerechtigheid overtuigd zijn, en anderen verachten.

  1. Beste Ward,
   Ik val Paulus helemaal niet aan! Maar mag ik er dan ook van uitgaan dat jij slavernij heel gewoon vindt? Zie Kol. 3, 22-23.
   In zijn “brief aan de vrouwen” van 1995, schreef de Heilige Paus Johannes-Paulus II dat man en vrouw gelijkwaardig zijn en dat “deze gelijkwaardigheid moet nagestreefd worden.”
   Wat is de Christelijke (Rooms-Katholieke) visie op de Bijbel? Door mensen geschreven en goddelijk geïnspireerd. Daarom dat de Kerk doorheen de geschiedenis, geleid door de Heilige Geest, steeds moet zoeken naar wat precies goddelijk geïnspireerd is en wat het mensenwerk is.
   De Bijbel mag je niet interpreteren als de koran: iets wat ten allen tijde letterlijk moet genomen worden en waar geen ruimte is voor interpretatie (let wel: de interpretatie mag niet van ieder mens afzonderlijk komen, anders heb je willekeur, daarvoor hebben we het magisterium, olv de Heilige Geest.
   Trouwens: ik verdedigde hier het celibaat, ik haalde gewoon aan dat men moet opletten met één van de argumenten. Lees ook de rest van mijn reactie aub!

   1. @ gva
    U hebt natuurlijk volstrekt gelijk. Maar u spreekt hier tegen reactionair katholieken voor wie de bijbel – net als bij de islamieten en de protestanten – ‘senkkrecht von oben’ op aarde is neergedaald, volledig duidelijk in al zijn letterlijkheid. Niks geen ont-vouwing door het Magisterium in de loop van de pelgrimstocht van de Kerk op aarde. Alles is gefixeerd, helder en duidelijk. Alle casussen kunnen ermee worden opgelost. Bovendien valt de bijl bij Vaticanum II. Alles wat daarna gezegd wordt is geen katholieke leer meer. De NOM moet dan ook geband worden (volgens deze reactionair katholieken). Alles en iedereen moet volgens deze totalitaire, intolerante geesten de Tridentijnse Mis volgen.
    Wat betreft de vrouwen (en het feminisme in het algemeen):
    alle meningen en toestanden omtrent de feminisering van onze cultuur (incl. het gepraat over vrouwelijke priesters) zijn slechts zeer tijdelijke, ideologische fluctuaties. De grondtoon over miljoenen jaren is dat de evolutie het patriarchaat favoriseert. [Feministen en feminiene mannen planten zich niet (of onvoldoende) voort!] Alle grote culturen zijn patriarchaten. Het is gewoon een een ‘natuurwet.’ De wezenlijke verschillen tussen man en vrouw zijn nu eenmaal niet weg te kletsen.

    1. Yukio,
     Vrijheid, broederlijkheid, gelijkheid! Zo schreeuwen de VM loges al heel lang. Uw promotie hiervoor is dan ook uit den boze en totaal nutteloos.

     1. Zal ik je eens wat vertellen, Ward? Ik ben geheel tegen de ‘satanische Franse Revolutie.’ En waanzinnig tegen de gelijkheidsideologie.’ Nu jij weder’ (Reve).

   2. GVA: “Ik val Paulus helemaal niet aan! Maar mag ik er dan ook van uitgaan dat jij slavernij heel gewoon vindt? Zie Kol. 3, 22-23.”

    Col 3:22 Gij slaven, gehoorzaamt uw aardse meesters in alles, niet als ogendienaars, die mensen behagen, maar in eenvoud van hart, uit vrees voor den Heer.
    Col 3:23 Al wat gij doet, doet het van harte, als voor den Heer en niet als voor mensen;
    Col 3:24 gij weet toch, dat gij van den Heer het erfdeel als loon zult ontvangen. Weest slaven van Christus, den Heer!

    Gij slaven, gehoorzaamt uw aardse meesters in alles. Of moest hij gescheven hebben, gij werkmannen, gij bedienden? Was dat dan duidelijker voor u geweest?
    Wat gebiedt het vierde gebod van God?
    Het vierde gebod van God gebiedt onze ouders en onze geestelijke en wereldlijke oversten te eren.
    GVA wat stel jij u voor met “slavernij”?

    1. Zegt gij nu dat gij slavernij ok vindt of dat Paulus iets anders bedoelt als hij het over slaven heeft?
     In het eerste geval heeft het geen zin om met jou nog verder te discussiëren. In het tweede geval interpreteer je de tekst zelf ook.
     Maar bij deze heb je nog steeds niets gezegd over het punt dat ik op het einde heb gemaakt, namelijk dat ik het celibaat verdedig!

   3. ☩JMJ☩

    gva,

    Het Eerste Vaticaans Concilie leert dat de Heilige Schrift in zijn geheel goddelijk geïnspireerd en onfeilbaar is, en niet slechts gedeeltelijk. De tegengestelde mening is modernistische ketterij.

    1. @gva
     De Openbaring is 100 procent volledig en perfect geweest. Daarvan is slecht een heel klein deel opgeschreven (zie Johannes 21.25). En van wat er is opgeschreven moet zo goed als alles de mensen worden uitgelegd. Voor veel uitleg zijn de menselijke hersentjes namelijk te klein (mede omdat er tegensprakigheid in de bijbel voorkomt). Daarom begeleidt de H.Geest het Magisterium van Kerk in deze ont-vouwing (= ont-sluiering). Dit is haar taak op aarde door de eeuwen heen (naast toepassing en concretisering).
     Elke andere opvatting wijze op dementie.

     1. Joh 21:25 Er is nog veel meer wat Jezus gedaan heeft; zo het stuk voor stuk werd beschreven, dan zou zelfs de wereld, dunkt me, de boeken niet kunnen bevatten, die er over te schrijven zijn.
      Yukio weet meer als er in Joh. 21:25 staat, want hij schrijft dat ” De Openbaring is 100 procent volledig en perfect geweest. Daarvan is slecht een heel klein deel opgeschreven (zie Johannes 21.25). ”
      Het gaat wel over wat Jezus gedaan heeft t.t.z. zijn handelingen tijdens zijn openbaar leven.

    2. Benjamin,

     De H. Schrift is door de heilige Geest geïnspireerd, maar ook mensenwerk (we zijn geen moslims), en de Bijbel is een verzameling van veel boeken, waarbij talrijke literaire genres gebezigd worden. Het is waanzin de ganse schrift van a tot z letterlijk te willen nemen. Dan komt men terecht bij de idioterieën van de getuigen van Jehova. Sommige stukken Bijbel zijn letterlijk te interpreteren, andere weer niet. Bij twijfel over belangrijke zaken mag en moet de Kerk ons helpen, bv. omtrent de aanwezigheid van Christus in de heilige Eucharistie.

     Het tweede Vaticaans Concilie moet evengoed aangenomen worden als het eerste. Men moet alle concilies bij elkaar zien ; allen samen leiden ze de Kerk en de gelovigen, onder inspiratie van de H. Geest.

     Niet het tweede Vaticaans concilie is satanisch, maar het afwijzen ervan. Bedenk wel dat er een groot verschil is tussen dat Concilie zelf en wat sommigen er van gemaakt hebben. Bedenk ook wat de heilige paus Paulus VI daarover gezegd heeft.

    3. ☩JMJ☩

     Het Eerste Vaticaans Concilie leert de goddelijke inspiratie en de inerrantie van de gehele H. Schrift, en dat die H. Schrift verstaan moet worden in de zin waarin de H. Apostelen en de Kerkvaders hem verstonden.

     Het Kerkelijk Leergezag heeft doorheen de eeuwen herhaaldelijk bevestiging gegeven aan het exegetisch literalisme van de School van Antiochië, en de geestelijke betekenissen van verzen nemen geenszins de letterlijke betekenissen weg; dit hield Sint Thomas van Aquino, de Engelachtige Leraar, ook vast.

     Dat wil zeggen: Geen modernistische “ontsluiering”, een woord waarachter Yukio zich probeert te verbergen om de overgeleverde doctrine te altereren, en geen mythologisering van de H. Schrift.

     Dit forum is geïnfesteerd met modernisme.

     1. Hallo Benjamin,
      We weten ondertussen wat jij verstaat onder modernisten. Dat zijn al degenen die niet met jou akkoord zijn.

 13. God maakt van ons geen slaven maar vrije mensen die vrij al dan niet op Zijn uitnodiging kunnen ingaan.

 14. Beste GVA hierboven op 7/11, 13.30u., U maakt enigszins een verwarde indruk. Die gelijk waardigheid van man en vrouw, ook in het huwelijk, staat niet ter discussie, noch de verschillen in roeping van zowel de man als de vrouw. Maar één punt is niet onderhandelbaar, en Paulus geeft dit ook aan en vergelijkt dit met de verhouding tussen Christus en de Kerk, Zijn bruid : binnen het huwelijk is de man het hoofd van het gezin. Mij lijkt beste GVA, dat U dit gevoelige punt ontwijkt.

   1. @gva

    Er is niets verwarrends aan! Diegenen die in de war zijn over vrouwen (e.a. andere zaken) zijn de reactionair-katholieken. Ook op het punt van de verhoudingen tussen man en vrouw in het huwelijk, intepreteren ze Paulus (Eph. 5:24) letterlijk, zonder gezond verstand, en zonder acht te slaan op de leer van de Kerk. Zo maken ze hun eigen religie.

    Hier JPII over deze kwestie:

    The author [of Eph. 5:24] knows that this way of speaking, so profoundly rooted in the customs and religious traditions of the time, is to be understood and carried out in a new way: as a “mutual subjection out of reverence for Christ” (Mulieris Dignitatem 24; cf. Eph. 5:21).

    Het gaat hier dus om een ont-sluiering (= ont-vouwing). Aan de onderdanigheid van vrouw naar de man, wordt de onderdanigheid van de man naar de vrouw toegevoegd (!) (geen contradictie dus, maar een vergroting van de dimensie waardoor de oorspronkelijke waarheid beter wordt begrepen).

    1. Additie.
     (Ook) in hun visie op vrouwen lijken de reactionair-katholieken heel erg op de Islam en het Jodendom. En eigenlijk op heel veel andere geloven en culturen. Het unieke van het Christendom wordt verloochend.

 15. Misschien doelt gva op de slavernij van de geestelijke liefde. Het lijkt me dat de vrouw meestal de slavin is van de geestelijke liefde, maar ik heb Katholieke koppels gekend waar de man de rol van liefdevolle slaaf vervulde en de vrouw meer werelds was ingesteld en schijnbaar de leiding had. Is dat niet gelijkend aan de lijdensweg van Jezus, Maria en Johannes (en misschien zelfs Pilatus) tijdens de kruisweg ? Want ook vanwege sommige lastige kinderen worden ouders soms tot liefdevolle slaven met eindeloos geduld. Wat die slavernij uit liefde betreft heeft de vrouw wel aanleg tot een soort natuurlijke priesterschap dat niet ambtelijk kan zijn, en liefst ook niet hoeft te zijn want hoe moet moederlijkheid ooit met ambtelijkheid verenigd worden?
  Celibatair wordt men ook uit slavernij aan de geestelijke liefde.

  1. Jezus liet zich dopen, het is me niet bekend dat Hij zelf ooit doopte. Hemelbewoners zijn blijkbaar verheven boven moederlijkheid en ambtelijkheid, afgezien van Jezus als Rechter en Maria als Moeder maar dat zijn Zij enkel tegenover aardbewoners, lijkt me. Klopt dat? Want Maria werd van aarbewoonster tot hemelse Koningin verheven.

 16. – Mogelijk heeft Jezus zelf ook gedoopt, maar in elk geval heeft hij aan zijn leerlingen de opdracht gegeven te dopen. Hij zei : Doop hen in de naam van de Vader, …
  – Om de gelijkwaardigheid van man en vrouw na te gaan kan men ook niet voorbij het boek Genesis, waar Adam blij is en uitroept : vlees van mijn vlees, … Voor grondige beschouwingen daarover : zie het dikke boek “Theologie van het lichaam” van de heilige paus Johannes-Paulus II.

 17. De modernisten hierboven, begrijpen niet de uiterst belangrijke rol van de vrouw, in de man vrouw relatie. Het gaat helemaal niet om onderschikking, maar om een complementaire verhouding. Achter iedere succesvolle man, staat een vrouw die zijn elan, en zijn creativiteit, de mannelijke eigenschap bij uitstek, weet te mobiliseren. Zonder liefhebbende vrouw komen creatieve mannen vaak nergens, tenzij in de put. Rond Christus waren niet alleen Zijn Heilige Moeder te vinden, maar ook de Heiligen Martha, Maria Magdalena, zussen van de Heilige Lazarus, en voorts de Heilige Veronica, die Hem op de Kruisweg troostte en het gezicht schoon maakte, en waarvan de afdruk terug te vinden is ergens in Italië. Hij was uitermate op hen gesteld, en kwam er vaak aan huis.
  Meer in het algemeen, vrouwen scheppen de voorwaarden voor het succes van hun kinderen, de geborgenheid in huis, en het succes van de man, die hem in de kostwinner rol buitenshuis optimaal zijn gang laat gaan, of zelfs inzet. Soms, zonder dat vrouwen het zich bewust zijn, sturen ze aan in vriendschappelijke relaties. Hun invloed op mannen kan gigantisch zijn. De twee zijn complementair, meisjes zijn geen jongens, en vergen dus ook een andere opvoeding. Maar de kinderen hebben beide ouders hardnodig, ieder in zijn rol. Sint Paulus woorden zijn geschreven voor de eeuwigheid.

  1. Ja, dat weten we allemaal. Maar dat is het punt ook niet. Want dat is Paulus’ uitspraak over wie het hoofd van het gezin is. [Je hebt dat zelf ingebracht!] De katholieke opvatting (= ont-sluiering) is die van JPII. [De Islam en het Jodendom (en de meeste culturen) zien dat anders, maar dat zijn dan ook geen Christenen).]

 18. ‘Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd
  van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk….zoals de Kerk onderdanig is
  aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.’
  Deze woorden staan in de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Ze wekken de indruk dat Paulus de vrouw ondergeschikt acht aan de man en dat dit de reden is dat onze kerk een mannenkerk
  is geworden. Toch is deze suggestie niet juist. In tegendeel. Hij kent aan vrouwen
  taken en verantwoordelijkheden toe die niet gewoon waren in de Joodse en GrieksRomeinse wereld van zijn tijd. Om de visie van Paulus over de man-vrouw-verhouding te achterhalen is het nodig
  ook naar zijn andere brieven te kijken en niet alleen naar de Efeze-brief. In de brief aan de christenen van Rome vindt hij het vanzelfsprekend dat vrouwen leiding geven. In het laatste hoofdstuk van deze brief noemt Paulus 28 personen op waaronder negen vrouwen met Prisca als leidster. Een andere belangrijke vrouw is Febe die hij diaken noemt en die zijn beschermster is. Van meerdere vrouwen wordt gezegd dat zij ‘werk verrichten in de Heer’ en dat zij soms het werk van een apostel uitvoeren. Paulus spreekt graag over ‘medearbeidsters’. Zij komen ook voor in de brieven aan de christenen van Filippi en Korinte. Vrouwen werden door Paulus niet uitgesloten van bestuurswerk, het stichten van gemeenten, onderricht en prediking. Vrouwen in de Joodse en GrieksRomeinse cultuur van die tijd mochten geen openbare functies bekleden, hadden beperkte keuzemogelijkheden en stonden onder controle van hun man of meester. Paulus was zijn tijd echter ver vooruit. Het duidelijkst vinden we zijn gelijkwaardige visie op man en vrouw in de brief aan de Galaten: U bent allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u ben allemaal één in Christus Jezus (Galaten 3, 26-28). ‘In Christus zijn’ wil zeggen dat alle verschillen tussen mensen verdwijnen. De ondergeschiktheid vande vrouw aan de man heeft afgedaan.
  Of de brief van Paulus aan de christenen van Efeze alleen door hemzelf geschreven is wordt betwist.
  Aangenomen wordt dat de brief na de dood van Paulus is geschreven door zijn leerlingen.
  Vergeleken met de brieven van Paulus die als echt worden beschouwd, verschilt de Efeze-brief qua
  stijl en woordenschat. Ook ontbreken namen van helpers. De brief lijkt op die aan de christenen van
  Kolosse maar nu herschreven en aangepast aan de toen heersende Joodse en Grieks-Romeinse
  cultuur waarin de vrouw een ondergeschikte positie inneemt. Dat de overheersende rol van de man
  in de kerk van vandaag teruggaat op opvattingen van Paulus is een vooroordeel.

 19. Een prima, bredere uitleg, beste Samuel, maar uw laatste punt betreffende de brieven van St. Paulus (…door zijn leerlingen geschreven.), laat ik voor uw rekening. Alle brieven van Paulus zijn authentiek en dienen wij als zodanig te onderschrijven. Wie bent U om politiek correct onderscheid te kunnen maken in de teksten van de Openbaring ?
  De rol van de man ligt besloten in die van de natuurlijke orde. Hiërarchie is fundamenteel voor iedere groep eenheid om te overleven. Daaruit vloeit ook voort de organisatie. De man de buitenboel, de vrouw regelt die van binnen, waar kinderen zo mogelijk niet ontbreken. Qua natuur naar binnen gericht, is haar dit op het lijf geschreven. Het leven is geen lolletje, beste Samuel, noch spielerei, maar strijd. De man is daartoe ook fysiek en mentaal, het beste in staat. Hij is gebouwd om uitdagingen aan te gaan. Niet alleen als de natuurlijke beschermer van vrouw en kinderen, maar ook als leidsman van zijn vrouw, die zich van nature, van steun verzekerd wil weten van een liefhebbende schouder. Voor de kinderen is hij de onmisbare leidsman en autoriteit. Daar zijn kleintjes op ingesteld. Voor die drie rollen, verantwoordelijkheid, leidsman en beschermer, is hij fysiek en mentaal uitgerust. Hij kijkt naar buiten, neemt de realiteit waar, ziet de uitdaging, en kan die aan. Hij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, voor de te lopen risico’s en in met zijn ambitie tegenover de concurrentie. Het overwinnen van die uitdagingen is hem op het lijf geschreven. Weinig vrouwen zullen dit betwisten. Geen wil ruilen met de mannenrol, en vooral niet de risico lopende rol om de strijd te kunnen overleven.
  Om de balans van dat schitterende bouwwerk op de top van de Schepping te kunnen vernietigen is het joods geïnspireerde feminisme gelanceerd door de joods Italiaanse filosoof en communist Gramsci (1891-1937), voorloper van de Frankfurter Schule. De grootste feministische voortrekkers waren jodinnen als Annie Besant, Blavatsky, Alice Baily, Betty Friedan, Gloria Alfred, Elizabeth Badinter en nog vele, vele anderen. Zij verzetten zich tegen die in de Schepping neergelegde rol van de man en vrouw. Zij pretendeerden die rol zelf op te kunnen nemen, “balance ton porc”, heette dat in Frankrijk. Maar het doel was om de gezinnen te ondermijnen. Zij wilden de liefde volle moeders het huis uit jagen, en in kantoren, fabrieken, of desnoods in het leger, aan het werk te zetten. Zij wilden abortus, kinderloosheid en te kleine gezinnen bevorderen. Hierbij zij aangetekend dat deze geobsedeerde vrouwen meestal slachtoffer waren geweest van de aan talmud regels gebonden misbruik gewoontes in joodse gezinnen. .

  1. Allemaal goed en wel (behalve dat anti-semitisme van JvR), maar het is niet waar het om gaat. Het gaat om de uitleg van Paulus’ misogyne uitspraak (a.g.v. het feit dat hij maar deels de waarheid onthult). JP II ontsluiert de hele waarheid.
   Dus: de Kerk ont-sluiert!
   Vaticanum II ontkenners zitten er helemaal naast. En door hun koppigheid (een ondeugd) zijn ze nu losgekoppeld van levende katholieke Kerk. En daarmee van het steeds verder ont-sluierd worden van de Waarheid van de Openbaring.

   Wat betreft het ietwat karikaturale, soldateske beeld van de man: dit doet me denken aan de grote reclame van een verzekeringsmaatschappij. Je zag een geweldig mannelijke man (testosteron type) met brede kaken, een vastberaden blik enzo. Eronder stond de nuchtere zin: ‘Maar wat weet hij van verzekeringen.’
   Tja, er is verschil tussen een soldaat (moet dapper zijn), en een generaal (moet ‘a clear eye’ hebben).

   1. Yukio:
    “Allemaal goed en wel (behalve dat anti-semitisme van JvR), maar het is niet waar het om gaat. Het gaat om de uitleg van Paulus’ misogyne uitspraak (a.g.v. het feit dat hij maar deels de waarheid onthult). JP II ontsluiert de hele waarheid. Dus: de Kerk ont-sluiert! ”
    Bedoelt men hier de Vat II secte?

    Antisemitisme???? Politiek correct stopwoord, zoals er velen zijn om de waarheid te verstoppen.
    Nu, voor wat betreft JPII.
    De Joodse maestro Gilbert Levine, die Larry King van CNN vertelt over John Paul II: “KING: de paus feliciteerde de bar mitswa van uw kinderen? “LEVINE: feliciteerde ons niet alleen, hij stuurde ons een menora. ‘KING: heeft hij je een menora gestuurd? “LEVINE: Hij heeft het ons gegeven, hij heeft het eigenlijk niet verzonden. Gaf ons eigenlijk een menora. Ik denk dat het uit de 16e eeuw in Praag is. Het is de mooiste menora. Hij stuurde een brief ter gelegenheid van de bar mitswa van elk van mijn zoon. Hij liet ook de kardinaal die de leiding had over katholieke / joodse relaties een brief sturen die werd voorgelezen in mijn orthodoxe sjoel ter gelegenheid van de recente bar mitswa van mijn zoon, en de rabbijn las het alsof het van een rabbijn was. ‘

    JPII beloond voor zijn steun aan het jodendom

    1 december 2003 – In het Vaticaan Rabbi levert Marvin Hier een menora, een Hebreeuwse kandelaar, aan Johannes Paulus II als beloning voor zijn ‘levenslange vriendschap’ met de joodse religie.

    Een praktische ontkenning van tweeduizend jaar katholieke leer over de perfiditeit van de joodse religie.

 20. Jules van Rooyen,
  Bestaat er ook kwaad dat niet door joden veroorzaakt is ? 🙂

  1. Stinus, waarom ben je altijd bezig met je “antisemitisme”????
   Ben je soms een jood?
   Wist je het maar zo goed te verwoorden in de realiteit als Jules, dan zouden er wel vele blijde gezichten op dit forum zijn!
   Maar helaas.

   1. Ward,
    Je bent echt wel een grapjas. Ik “ben niet altijd bezig met antisemitisme”, maar bij Jules van Rooyen schijnt dat wél het geval te zijn. Vandaar mijn ironie, in de hoop Jules ooit van zijn antisemitisme af te helpen, of tenminste te bereiken dat hij ons er niet meer mee lastig valt.
    NB : Ik ben niet joods.

 21. Zolang men zich niet tot volledige gehoorzaamheid aan God kan overgeven blijft men gedoemd tot leven in ballingschap en eindeloze palavers en oorlogen op deze aarde. Weinigen hebben de moed de ziel volledig te verheffen zoals Sint Franciscus en Sinte Clara en zich uitsluitend te richten op het enige ware huwelijk: de geestelijke band met Jezus.
  De mensenziel is vrouwelijk t.o.v. de Heilige Geest.

  1. Beste Eric, weet dat de ziel geen mannelijke of vrouwelijke functie heeft , maar alleen het lichaam.
   God de Heilige Geest is waarachtig God en is waarachtig de H. Dieëenheid zoals Jezus Christus en de Almachtige Vader.
   Mat_22:30 Want bij de verrijzenis huwt men niet, noch wordt men gehuwd; maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel. Luk 20:32 Ten laatste stierf ook de vrouw.
   Luk 20:33 Wien van hen zal ze nu bij de verrijzenis als vrouw toebehoren? Ze hebben haar immers alle zeven tot vrouw gehad.
   Luk 20:34 Jesus sprak tot hen: De kinderen dezer wereld huwen en worden uitgehuwd.
   Luk 20:35 Maar zij, die waardig worden bevonden, deel te hebben aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden, zullen huwen noch uitgehuwd worden.

 22. Zonder iets te willen afdoen aan de hoofdgedachte van uw artikel, toch 2 opmerkingen over onjuist gebruikte bijbelteksten:
  1. Als u Ef. 5:22 citeert: “Vrouwen, weest onderdanig aan uw man, als aan de Heer,” moet u ook de zin er direct voor citeren: “Wees elkaar onderdanig in de vrees van de Heer” (Ef. 5:21).
  2. En als u 1 Tim. 3:11 citeert, moet u erbij vermelden dat in het Griekse origineel er geen sprake is van “hun vrouwen”, maar van “de vrouwen”: vrouwelijke diakenen dus, zoals Febe in Rom. 16:1.

  1. Hoe het zit met de vrouwen en de Kerk heeft Christus 100% volledig en perfect geleerd aan zijn apostelen. Deze hebben deze waarheid (en andere waarheden) gepredikt maar niet opgeschreven in de H. Schrift. Dit geheel van opgeschreven en niet opgeschreven waarheden noemt de catechismus van voor Vaticanum II de ‘goddelijke overlevering.’ Wat dit allemaal inhoudt, kunnen wij alleen met zekerheid kennen door de katholieke Kerk (leert zelfs de catechismus van voor Vaticanum II!!!!). Die ontsluiert die waarheden in de loop der eeuwen. En deze ontsluiering gaat door tot op de dag van vandaag. Vandaar dat we nu de misogyne uitspraak over vrouwen in een ruimere dimensie kunnen zien en zo een perfecter en actueler begrip verkrijgen van de verhouding vrouw/man in het huwelijk.
   ‘Gelovigen’ die dat niet geloven, geloven zeker in iets, maar het is in ieder geval geen katholiek geloof want in het katholieke geloof is het de Kerk van Rome die doceert (en geen Ward, JvR, B., Erik-b-l. (of wie dan ook)).

   1. Additie:
    Zelfs de H.Schrift zelf spreekt over ‘ont-sluiering’ (want zelfs voor de apostelen moesten de gedoceerde waarheden van Christus ont-sluierd worden. Zie Lukas, 9. 45 waar verhaald wordt dat de apostelen Christus’ woorden “die voor hen om-sluierd (!) bleven” niet begrepen. Maar de apostelen ‘schrokken ervoor terug Hem hierover te bevragen.’

    1. Yukio, u begrijpt niets van de H. Geschriften:
     “Zie Lukas, 9. 45 waar verhaald wordt dat de apostelen Christus’ woorden “die voor hen om-sluierd (!) bleven” niet begrepen. Maar de apostelen ‘schrokken ervoor terug Hem hierover te bevragen.”

     Luk 9:44 Houdt het goed in gedachte: De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.
     Luk 9:45 Ze begrepen dit niet. Het bleef hun duister, en ze verstonden het niet; toch durfden ze Hem ook niet over dit woord ondervragen.
     Dit was toen Jezus Zijn Leerlingen onderwees dat Hij overgeleverd moest worden en de Kruisdood moest ondergaan.
     Zonder Kruisdood en Verrijzenis zou er geen redding zijn, geen Katholieke Kerk (geen Vat II sekte of protestanten) zijn die de dagelijkse onbloedige vernieuwing hiervan aan de Almachtige opdraagt voor de redding van de zielen en de vergeving van de zonden, opgedragen door geldig gewijde priesters.
     Het heeft helemaal niets met uw om-sluieringen te maken.
     Eveneens schreef J. van der Dussen over Febe in Rom. 16:1. Deze Heilige Febe was niet de diacones die aan het altaar stond maar zoals het verordend was.
     Rom 16:1 Ik beveel u onze zuster Febe aan, diacones van de kerk te Kénchreën,
     Rom 16:2 opdat ge haar in den Heer een ontvangst bereidt, zoals het heiligen waardig is, en haar bijstaat in alles, waarin ze uw hulp nodig mocht hebben. Want zelf heeft ze goede diensten bewezen aan velen, en ook aan mijzelf.

  2. J. van der Dussen, bent u soms protestant? Die interpreteren alles op hun manier maar verachten de voorschriften van de Katholieke Kerk van 2000 jaar.

   1. Bij de katholieken telt ook de traditie mee (naast de H. Schrift), alsook de leerstellige teksten van de concilies (inclusief het laatste). Die concilies zijn belangrijk, omdat ze de gelovigen moeten leiden en zekerheid geven omtrent sommige belangrijke punten van het geloof.

    Bij protestanten is er helaas algemene verwarring over veel punten, met als gevolg opsplitsingen en onduidelijkheid aan alle kanten. Met als droevigste resultaat het afschaffen van de meeste sacramenten.

   2. Beste Ward,

    Om uw vraag te beantwoorden: nee, ik beschouw mijzelf niet als protestants. Ik ben geen lid van een protestantse kerk en baseer mij ook niet op Luther of Calvijn, maar louter op Gods Woord, de Bijbel. Gewoonlijk kleeft men het etiket “evangelisch” op mij, maar voor mijzelf is de naam “christen” meer dan voldoende (Handelingen 11:26).

  3. ☩JMJ☩

   J. van der Dussen,

   In Ef. 5, 21 gaat het nog niet over de verhouding tussen man en vrouw, maar over de algemene juiste hiërarchische subordinatie in de Kerk. De natuurlijke context van het hoofdstuk toont dat zeer, zeer duidelijk aan. Clerici moesten elkander onder het gezag van hun bisschop gehoorzamen in hun respectievelijke terreinen van jurisdictie en kerkelijke competentie. De bewering dat Sint Paulus het over een anarchische “mutuele gehoorzaamheid” tussen man en vrouw had is absurd. Bij dergelijke “mutuele gehoorzaamheid” zou er geen gehoorzaamheid zijn, want het bevel van de ene persoon zou zich niet kunnen imponeren over de wil van de andere via het geweten, waardoor de man niet het hoofd van de vrouw zou zijn, maar een figuurlijk hoofd zonder gezag, hetgeen manifest tegenstrijdig is met de doctrine van Sint Paulus; een dergelijk sofisme is dus een listigheid om de door God gewilde orde te ondermijnen. De man is de monarch van zijn gezin.

   In 1 Tim. 3, 11 ging het over de echtgenotes van diakenen, en niet over “diakonessen”. De woorden “de vrouwen” zijn daar niet tegenstrijdig mee.

   De “diakonessen” uit de Christelijke Oudheid hadden geen klerikaal ambt, waren niet sacramenteel gewijd en dienden niet aan het altaar. Zij stonden vrouwen bij in allerlei zaken, bijvoorbeeld als assistentes bij doopsels van vrouwen. In die dagen werd men naakt gedoopt, en wanneer vrouwen gedoopt werden plaatste men dus een afscherming zodat de dopende priesters of bisschoppen hen niet konden zien. In zo een situatie was de hulp van godvrezende dames natuurlijk welkom.

   De oude “diakonessen” konden dus vergeleken worden met de zusters van “actieve” kloosterorden zoals wij die in latere tijden kennen, en die de priesters in hun werk bijstonden.

   Echt een zieke grap hoe feministische mannen hier hun feminisme proberen te projecteren op de Heilige Apostel Paulus. De Apostel is duidelijk geweest doorheen zijn predicaties en geschriften: Vrouwen moeten luisteren naar hun mannen, en mannen moeten hun vrouwen liefhebben, koesteren en beschermen zoals Christus Zijn Kerk bemint en beschermt.

   Wie de vrouw werkelijk wil waarderen en respecteren moet zich niet als haar schoothond gedragen, maar ophouden met naar porno te kijken, hetgeen haar degradeert tot een vuil lustobject. Het is gruwelijk hoeveel er naar porno gekeken wordt op het internet, en wat velen waarschijnlijk niet weten is dat men soms naar beelden zit te zien waarin iemand verkracht wordt door haar slavendrijver(s) zonder dat men dat door heeft. Minderjarigen worden voortdurend als slavinnen verhandeld in die duistere wereld van morele degeneratie.

   Volgens de leer van Sint Paulus moeten vrouwen zich het hoofd bedekken wanneer zij de Heilige Liturgie bijwonen als teken van subordinatie aan de autoriteit door God geconstitueerd, zoals de Kerk ook onderworpen is aan de autoriteit van haar Goddelijke Bruidegom; in traditionele parochies en apostolaten wordt dit versluieren nog steeds gepraktiseerd (mantillas, hoofdsjalen). Feministen schieten in een kramp wanneer zij dat horen of zien, maar in de liturgische symboliek wordt datgene juist versluierd wat kostbaar is. De dame die zich versluiert in de kerk externaliseert haar symbolische verhouding als vrouw met de Kerk, die de Bruid van Christus genoemd wordt, en presenteert zich op vrouwelijke wijze als een levend tabernakel van God. “De vrouw onwaardig!” roepen de feministen in hun dwaasheid; over de verscheurende gevolgen van de maatschappelijke heerschappij van porno voor vrouwen, echter, horen we amper iets.

   1. citaat:

    “Vrouwen moeten luisteren naar hun mannen” |

    Tja, B. weet het beter dan JPII. Hij blijft bij de misogynie van onderhavige uitspraak van Paulus Zie mijn vorige bijdrage op dit punt. Maar wat wil je als je niet gelooft dat de Kerk de waarheden die Christus heeft geleerd, almaar verder ontsluiert (waar nodig).

    1. ☩JMJ☩

     Uw overgang van “conservatief” catholico-liberalisme naar radicaal catholico-liberalisme voltrekt zich meer en meer, Yukio.

     Uw fideïstische benadering betreffende uitspraken van pausen, die het verstand, dat van nature een afkeer heeft van contradicties, uitschakelt, heeft niets te maken met de Katholieke principes van gehoorzaamheid aan het Leergezag. Katholieken moeten hun verstand gebruiken, en geen leugenachtig, vals concept van een post-apostolische, modernistische “ontsluiering” kan het omarmen van contradicties goedpraten.

     Ik hoop dat u binnenkort niet zult beweren dat de pachamama-aanbidding van de radicalen een “ontsluiering” zou zijn van de christocentrische cultus uit de tijd van de Apostelen.

     1. Dat weet je maar nooit, zou ik zeggen. Of kan u God/de H.Geest narekenen. Of voorspellen?
      Om u eerlijk de waarheid te zeggen: ik neem u niet al te serieus. U bent een grootgrutter in historische curiositeiten en geen theoloog. Ik zelf ben geïnteresseerd in neuro-theologie en filosofische ethiek, maar daar zult waarschijnlijk geen verstand van hebben omdat u zich met curiosa bezig houdt. Met stukgoed om zo te zeggen. Op de een af andere wijze denkt u indruk te maken met vertoon van ‘weetjes’ (niet op mij, overigens), maar wat u wezenlijk mist is een wetenschappelijk inslag en een rationeel frame. Daarom komt u tot al die malle dingen, zoals denken dat de aarde plat is en dat u het gezag van de katholieke Kerk naast u neer kunt leggen. Maar goed, u mag uw misogyne en (hier en daar) anti-Semitische teksten hier publiceren en zolang ik ze niet verplicht hoef te lezen, is dat prima. Voor het gelovige Kerkvolk zijn ze van nul en generlei waarde.

     2. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Dat weet je maar nooit, zou ik zeggen.”

      Hier is het al; u bent bereid om afgoden van hout en steen te aanbidden. Zult u misschien het ritueel offeren van jonge maagden aan dergelijke levenloze beelden er ook bijnemen? Pure krankzinnigheid.

      Ik vraag mij af of u hier niet eenvoudigweg voor de grap zit te schrijven, om Katholieken uit te lachen.

     3. @ Benjamin
      Jij bent helemaal geen katholiek. Jij aanvaardt het gezag van de Kerk niet terwijl dat gewoon het 9e artikel is van de Twaalf artikelen van het Geloof.
      Jij gelooft ook niet in de H.Geest (artikel 8), want jij gaat nu al uitmaken wat de .Geest moet zeggen (c.q. niet mag zeggen).

      Hou toch eens op met de boel hier in de maling te nemen!

      [Nb. Anti-joodse en misogyne gevoelens stimuleren, is sowieso geen christelijke bezigheid. ]

     4. De taak van Kerk is slechts de Openbaring door Christus (die perfect en volledig was) te verkondigen en toe te passen, dus te concretiseren, te verfijnen en verder te ont-sluieren omdat de kleine hersentjes van de mens de Waarheden van Christus niet eenmaal niet in 1x kunnen bevatten. De apostelen konden dit al niet!
      Uiteraard is de Kerk daarbij gebonden aan de consistentie-eis (want: inconsistentie = leugen)].
      Dat de Kerk is doet is gegarandeerd door Christus zelf. En het is onderdeel van de Twaalf artikelen van het Geloof. Want daarin staat dat de moeten geloven in de Kerk (die bijgestaan wordt door de H.Geest). In alle andere gevallen is het ons eigen, eindige verstand waarin we geloven en kun je de Kerk in feite links laten liggen als haar uitspraken je niet bevallen.
      Iedere niet-triviale breuk met de cultus en de geloofsschat (die een (1) is: lex orandi = lex credendi), die voortdurende ont-sluierd en geperfectioneerd wordt, tast de geloofwaardigheid van de boodschapper (= Kerk) aan. Deze opstandigheid tegen het gezag van de Kerk is ten diepste de oorzaak van de afval in het Westen.

 23. Sommige reacties hierboven zijn kennelijk beïnvloed door het ontwrichtende feminisme, de motor achter de abortus praktijken, de vergrijzing, de te kleine gezinnen, de teloorgang van het gezinsdenken, de vele echtscheidingen, de twijfels en de destabilisatie van de mannelijke identiteit bij jongeren. Mannen durven niet meer vader te zijn, de vanzelfsprekendheid is verdwenen. De vaderloze maatschappij creëert het vacuüm van de afgeschafte natuurlijke autoriteit (1).
  St. Paulus was meer dan duidelijk. Er is geen perfectere, en meer uitgebalanceerde omschrijving van het huwelijk, denkbaar. En laten we daar geen politiek correcte draai aan willen geven, noch de protestante weg van “interpretatie” kiezen, alsof we het nu beter weten, en tenslotte, laten we ons niets aantrekken van een bemerking door de joods Poolse V2 Paus JP II. Die is zijn geloofwaardigheid definitief kwijt als gevolg van de bijeenkomst in Assisië, met heidenen. Hij kuste zelfs de Koran, en gaf permissie een boeddha beeld op een altaar te zetten, in Rome, voor het tabernakel, om boeddhisten te kunnen laten “bidden”. Hij was in deze de voorloper van de Paus Fr, en zijn Pachamama beelden. Zijn handeling van toen, was net zo onacceptabel als die van de huidige pauselijke troon bezetter.
  St. Paulus regel over het huwelijk in de brief aan de Efesiers, 5 : 21 – 33, luidt als volgt :
  De plichten der gehuwden.
  “”Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Gij vrouwen, weest onderdanig aan uw mannen, als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd is der Kerk : Hij die de Verlosser is van het Lichaam. Welnu, zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten in alles de vrouwen het zijn aan haar mannen. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals Christus ook de Kerk heeft bemind. Hij heeft Zich voor haar overgeleverd : om haar te heiligen en te reinigen door het Waterbad, vergezeld van het woord ; om Zich een heerlijke Kerk te bereiden, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar heilig en zonder enige smet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam ; wie zijn vrouw bemint, heeft zichzelf lief. Welnu, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat ; maar hij voedt en verzorgt het, zoals ook Christus het doet met Zijn Kerk, omdat we ledematen zijn van zijn Lichaam. Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw ; en die twee zullen één vlees worden. Dit geheim is groot ; ik bedoel zijn verhouding tot Christus en de Kerk. Maar hoe het ook zij : ieder van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf, en de vrouw moet eerbied hebben voor de man.””

  (1) De desastreuze gevolgen in het totaal gefeminiseerde Zweden, zijn voor ieder waarneembaar. Het land staat op instorten.

  1. De problematiek van de uitspraak van Paulus heeft GEEN FLUIT (maar dan ook geen fluit) te maken met de feminisering van de maatschappij. [Daar ben ik zelf faliekant op tegen.]

 24. Men gaat het veel te ver zoeken, theologen noch filosofen of andere wetenschappers zullen ons ooit helpen.
  Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, boek II hfdst IV:
  “Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er wezen in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid bevat en smaakt Hem.”

  De Kerk is de bruid van Christus. Betekent dat dan niet dat iedere ziel ontvankelijk moet zijn voor de Heilige Geest?

  Na iedere periode van grote welvaart volgt altijd weer een periode van oorlogen en armoede. Dit betekent dat feminisme zal wegsmelten als sneeuw voor de zon omdat zij geen wortels heeft in natuurlijke soberheid maar volledig afhankelijk is van buitengewone wereldse welvaart, ook genaamd verwaandheid. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Heden kruipen de meeste zielen als dieren over de grond, verduisterd door valse media zoals men in de verstedelijking kan vasstellen. Zij hebben totaal geen hemels vooruitzicht meer.

  1. Dat het feminisme een kortstondige fluctuatie is – dus verdwijnt – heb ik al eerder gezegd. [Feministen planten zich onvoldoende voort!] Het valt volkomen weg tegen miljoenen jaren evolutie waaruit de breinbedrading van vrouwen en mannen (die van elkaar verschillen!) naar voren gekomen is. En die tot de rolverdeling heeft geleid die we traditioneel kennen. De evolutie favoriseert dus het patriarchaat op macroniveau. Maar niet op microniveau, want in het ene gezin is de vrouw de baas, en in het andere de man (kwestie van observeren). Economen weten als geen ander dat de budgetten van gezinnen uitgegeven worden door vrouwen!! En zoals iedereen weet: wie de macht heeft over het geld, die heeft de touwtjes in handen. Het beste is dat ze op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken.
   PS. Put eerst de natuur uit voordat je aan de bovennatuur begint! Dat is de houding van de katholieke Kerk.

   1. Yukio, wat er heden van de Kerk overblijft zijn de weinige biddende mensen tegenover de grote hoop die zich aan de aanbidding van science fiction leugens overgaf, de nieuwe heidenen, zij zijn geen katholieken meer. De kleine groep die nog geestelijke beleving geniet is onder te verdelen in 1. blinde volgelingen van het modernisme maar desondanks blijven bidden, 2. ‘hoofse’ behoudsgezinden uit vormelijkheid zonder diepere beleving, 3. de restkerk die werkelijk een geestelijke strijd te voeren heeft en daar om diverse redenen niet aan ontkomen kan. Voor deze laatsten ben jij iemand waar voor gebeden wordt dat je er toe kan komen de deur van je ziel te openen omdat Jezus voor ieder mens met eindeloos geduld wacht op dat moment van overgave. Daarbuiten bestaat er inderdaad enkel onzin zoals Ward zegt.

 25. Additie bij 10.21:

  Opstandelingen: ex-katholieken, vrijzinnig-katholieken, reactionair-katholieken. Kenmerk: zwart-wit denken, niet alternerend kunnen denken, zich niet kunnen verplaatsten in een ander standpunt, idolatrie van hun eigen denken (boven dat van de Kerk), niet kunnen ‘afruilen’ (de essentie van ons leven hier op aarde), intolerant, zien de balk in andermans ogen en niet de splinter in hun eigen oog etc. etc.
  Vooral: een ‘closed mind’
  Of gewoon dom.

  1. ☩JMJ☩

   Iemand die zegt dat hij bereid is om afgoden te aanbidden op voorwaarde dat de Paus van Rome het aanmoedigt is een irrationele fideïst en mag niet serieus genomen worden wanneer hij pretendeert accuraat te beoordelen wat Katholiek is en wat niet. Bij u zien we de geest van Antichrist aan het werk, en niet de Heilige Geest aan Wie u godslasterlijk uw krankzinnige leer toeschrijft.

   Bent u ervan op de hoogte wat Mozes met het gouden kalf gedaan heeft dat de Israëlieten aanbaden?

   Nu dat u rechtstreeks toegeeft dat u niet tegen het pantheïsme bent moeten we er nog slechts achter komen of u een “eenzame wolf” bent, of een lid bij één of meerdere esoterische genootschappen. Dat is uiteraard niet gemakkelijk met de anonimiteit van het internet, maar wat we weten is dat u niet de eerste bent die een esoterisch pseudochristendom heeft proberen te verspreiden, en dat dit een praktijk was in de occulte “spiritualistische beweging” van Gérard Encausse, “beweging” waarmee de modernistische theologen in het begin van de twintigste eeuw geconnecteerd waren (sommigen rechtstreeks, anderen onrechtstreeks). De Heilige Paus Pius X heeft het modernisme de kop ingedrukt, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft het in de persoon van Johannes XXIII vanuit het Vaticaan een ramp zonder precedent (maçonniek en para-maçonniek gestuurd) ontketend in de Kerk, een ramp waar we tot op heden nog niet het einde van gezien hebben in de 21ste eeuw. Wie zich echter boven de Troon van God probeert te verheffen zal ter aarde gestort worden door Zijn Toorn. Niemand staat boven God, ook de Paus van Rome niet.

   De bedoeling van de twintigste-eeuwse modernistische kopstukken was steeds een terugkeer naar de oude vormen van het paganisme, en die bedoeling manifesteert zich in de pachamama-cultus van Franciscus. Gelukkig is er groeiend verzet in de clerus, en wordt de aanwezigheid van maçonnieke infiltranten steeds meer openlijk veroordeeld door clerici. Iedereen bespot trouwens het beeld dat gewekt wordt door een aantal bejaarde celibatairen die een “fertiliteitsgodin” vereren en geen moeite sparen om priesterhuwelijk en “vrouwpriesters” in te voeren. Het is alsof zij ongeduldig zitten te wachten om verborgen concubines naar het open daglicht te brengen. Het is echt door en door belachelijk allemaal.

   1. Ik ga helemaal geen afgoden aanbidden op voorwaarde etc. Dat zijn uw woorden. Mijn geloof is veeleer dat de Kerk uiteindelijk geleid wordt door Christus (niet door de paus) en dat Christus dat zeker niet zal laten gebeuren. De H.Geest gaat zichzelf uiteraard ook niet tegenspreken. Dat geloof dat de Kerk geleid wordt door Christus en dat het aanbidden van Goden niet zal gebeuren, heeft u niet. Want u wapent zich er nu al tegen. Ik niet: ik vertrouw op de H.Geest en geloof vast en zeker dat hij zegt waar zal zijn.
    Kortom, hou op met de komedie en zeg gewoon dat u niet gelooft in de garantie van Christus. Dus dat u in ieder geval geen katholiek geloof heeft. En dat u bijgevolg uw eigen angsten en denkproducten van hogere orde acht dat het leergezag van de Kerk.

    PS. Ik ben tegen pantheisme, tegen esoterie. Zo, en nu ‘u weder’ (Gerard Reve).

    1. ☩JMJ☩

     Ik wantrouw de goddelijke beloften over de Kerk niet, maar u overdrijft de pauselijke onfeilbaarheid, iets wat u en andere novusordieten gemeen hebben met de sedevacantisten. Een paus kan geen dwaalleer ex cathedra afkondigen als ware het Christelijk, maar daar gaat het hier helemaal niet over. De goddelijke beloften maken het helemaal niet onmogelijk dat corrupte prelaten afgodscultussen in kerkgebouwen introduceren.

     Het aanbidden van afgoden is reeds gebeurd, vorige maand. Ten tijde van het Oud Verbond was de Kerk ook onfeilbaar (in plaats van uitspraken ex cathedra waren er toen hogepriesterlijke profetieën die geschiedden wanneer de opperpriester in concilie verenigd was met de andere priesters), maar toch had de afgoderij intrede gemaakt in de Kerk, en daartegen gingen de profeten tekeer. Men beschuldigde de Profeet Jeremias valselijk van ontrouw jegens de Kerk omdat hij de afgoderij veroordeelde, zoals u heden van uw oren maakt tegen Katholieken omdat zij de evidente realiteit van wantoestanden noemen zoals zij is.

     Het fideïsme werd veroordeeld door de Katholieke Kerk, en uw aanname van contradicties in naam van blinde gehoorzaamheid aan kerkvorsten is fideïstisch.

     Recent nog beweerde u, in uw onmetelijke onkunde, dat de Katholieke Kerk niet kan bestaan zonder een catechismusboek, terwijl er duizend jaren geleden geen catechismusboeken bestonden. Nu beweert u dat de Apostelen, de pillaren van de Kerk, vrouwenhaters waren, en dan durft u hier in uw arrogantie te doen alsof u competent bent om lessen te geven. Laat me niet lachen, kerel.

     1. Ik overdrijf niets en ben allerminst blind. De overdrijving ligt helemaal bij u. Ik ben sowieso niet blind gehoorzaam nu ik aanhanger ben van JPII’s stelling dat er in de Kerk ruimte moet zijn voor een ‘loyale oppositie.’ Het probleem is dat u zo blind als een mol, dat u bij de geringste tegenwind in onrealistische labels van uw tegenstander schiet, en dat u bij dit alles een verkoper bent van antieke gedachten en curiosa die alles vanuit een autistisch, wereldvreemd frame ‘verklaart.’ Ook uw NWO gedachten (net als die van JvR) zijn zonder methode, volstrekt gebiased en (mede daardoor) in de kern onjuist en antisimetisch Daarom heeft u al die malle ideeën over mij, de wereld en de Kerk. U bent uiteindelijk zeer ongehoorzaam aan de Kerk, intolerant en totalitair (precies zoals al die Linksen waaraan u zo’n hekel heeft). En op basis van dit alles meent dat uw kronkels de wijsheid van de Kerk overstijgen. Als klap op de vuurpijl bent u ook nog misogyn. Ik ben bang dat u zich hier op dit forum alleen maar belachelijk maakt, hier en daar bijgevallen voor een evidente dwaas.

     2. ☩JMJ☩

      Om gehoorzaam te zijn aan de Kerk moet men zich aan haar constante leer onderwerpen, en niet de uitspraken van enkele recente pausen navolgen tegen die constante leer in. Dat laatste doet u; u vervangt de constante leer met de meningen van enkele recente pausen, en dat gaat bij u zover dat u een uitspraak van de Heilige Apostel Paulus, die het apostolisch charisma van goddelijke inspiratie had bij het schrijven van zijn epistels (charisma in de Kerk dat weggenomen werd met de dood der Apostelen), “vrouwenhaat” noemt (wat een uiterst belachelijke bewering is).

      Verstandige lezers zullen dan ook begrijpen dat uw houding niets met gehoorzaamheid aan de Kerk te maken heeft, maar wel met een subversieve, revolutionaire geest. U toont ook voortdurend aan dat u bijna niets van de theologie, noch van de Kerkgeschiedenis kent (zie uw recente gedachte dat de Katholieke Kerk niet zonder catechismusboek zou kunnen bestaan), maar toch werpt u zich op als de leraar van allen.

 26. De taak van de priester is allereerst: er zijn als voorbeeld en hoop brenger aan die arme mens, de zieke, de gevangene, weduwe en verschoppeling die troost zoekt en uitzicht. En dat door zich intens met hem/haar te solidariseren middels zijn arme leefwijze en herhaaldelijke onthechte overgave, ja liefdevolle zelfgave aan de Heer zelf. Zo zal hij voorgaan op de ‘smalle weg’, door ‘de nauwe poort’ van de volkomen liefde voor de Persoon van Jezus. Immers de kern van diens boodschap is: alleen Liefde voorbij-aan-alle-reserve voor Jezus Christus zal je redden! Dat mentaal veeleisende vooropgaan lijkt me niet verenigbaar met een huwelijk en gezin. IJdeltuiterij en hanengedrag of groepsegoïsme op sociaal en economisch vlak is er evenmin mee te combineren omdat dan het voortrekkerschap zijn voorbeeldfunctie, tekenkarakter vrij zeker verliest.
  Het priesterschap is m.i. derhalve uitsluitend weggelegd voor wie zijn hele leven én z i j n weet te verbinden met Jezus: voor evenwichtige, celibatair levende monniken en monialen in de marge van de grote samenleving: mensen die zich volkomen geven aan de Heer en vrij zijn van zorgen om nevenzaken als besturen enz. Leken en m.n. vrouwen kunnen zich beter beperken tot het eveneens onmisbare diakenschap (organisatie, financiën, charitas enz.) t.b.v. de materiële kant der gemeenten.

 27. De spijker op de kop, beste Benjamin, maar mogelijk vergeefs. We hebben van doen met een radicale darwinist en in kerkelijke zaken, met een minder feitelijk toegeruste modernist die zich, helaas, bovendien gedraagt als een narcist. Intelligentie is geen waarborg voor zuiverheid. Spijtig, maar de enige maatstaf is Y zelf. Hij acht zichzelf erboven. Vandaar dat strooien met punten van verdienste, persoonlijk gerichte kwaadaardigheden en veroordelingen. Een voorbeeld, ik weet dat hij zoals velen, het feminisme verafschuwt, en terecht. Maar ook weet ik dat hij weet dat de feministische roots in het talmud jodendom liggen. Hier ligt de bron van de haat tegen het vaderschap bij de grote joodse voorhoede van bekende feministen. Maar uit opportunisme richt Y hier het zwaard tegen de boodschapper. Hij is niet geïnteresseerd in waarheid, hij wil “winnen”, naar eigen maatstaf. Hoogmoed is de gevaarlijkste en meest voorkomende ondeugd. Daarom ook geen erkenning van het primaat van de Natuurlijke Orde (de Decaloog) en de Openbaring, in ons denken.
  Y’s genre trollen op dit verdienstelijke katholieke Forum, is nauwelijks te voorkomen.

  1. Wartaal. Ik schrijf over trouw aan de Kerk en aan de paus en accepteer het leergezag van de Kerk. JvR confabuleert van alles aan elkaar (hier en daar men inbreng van verzinsels), ongehinderd door wetenschap, methode,en gehoorzaamheid aan het leergezag maar wel geleid door een haat tegen de NOM, tegen joden en tegen de manifeste intelligentie van vrouwen.

   1. Neen Yukio, Jules geeft een nauwkeurig beeld van uw zijn en denken, maar dat is voor u moeilijk te verteren, laat staan te aanvaarden. Neen je moet niet bang zijn dat Benjamin en Jules zich hier op dit forum belachelijk maken. Hun reacties zijn gebaseerd op de ware leer van de Katholieke Kerk.
    Uw reacties zijn verwijten en blijk van onkunde, hoogmoed en verwarring. Nooit kom je met onderbouwde argumenten. Uw gedrag is wat in de Katholieke Kerk genoemd wordt, duivelse waanvoorstellingen.
    Het bewijs hiervoor?

    Benjamin ☩ schreef:
    11 november 2019 om 20:21
    “Ik hoop dat u binnenkort niet zult beweren dat de pachamama-aanbidding van de radicalen een “ontsluiering” zou zijn van de christocentrische cultus uit de tijd van de Apostelen.”

    Yukio Uw antwoord aan Benjamin was o.a. Op 12 november 2019 om 00:02 ,:
    “ Dat weet je maar nooit, zou ik zeggen. Of kan u God/de H.Geest narekenen. Of voorspellen?”
    “Om u eerlijk de waarheid te zeggen: ik neem u niet al te serieus. U bent een grootgrutter in historische curiositeiten en geen theoloog. Ik zelf ben geïnteresseerd in neuro-theologie en filosofische ethiek, maar daar zult waarschijnlijk geen verstand van hebben omdat u zich met curiosa bezig houdt. Met stukgoed om zo te zeggen. ”

    Wie op dit forum behalve u en enkele anderen misschien, gaat nu één enkele gedachte in het hoofd halen dat God de Heilige Geest, de Allerheiligste Drieëenheid, één enkele “goedkeuring” of “ontsluiering” van de afgoden pachamama-aanbidding tot verderf en verdoeming van de door Hem geschapen en verloste zielen zou aanbevelen? = Duivelse waanvoorstelling.

    Ook nog een bewijs hiervoor is uw: “Ik zelf ben geïnteresseerd in neuro-theologie en filosofische ethiek,”
    Neurotheologie, ook bekend als ‘spirituele neurowetenschap’, is een opkomend studiegebied dat probeert de relatie tussen de hersenwetenschap en religie te begrijpen. Geleerden op dit gebied streven ernaar de neurologische basis voor spirituele ervaringen te verklaren, zoals ‘ de perceptie dat tijd, angst of zelfbewustzijn zijn opgelost; geestelijk ontzag; eenheid met het universum. ‘ Een toepassing hiervan zijn de “dialoogscholen in het katholiek (sic) onderwijs”.
    Ook de filosofische ethiek.

    Mar_16:16 Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

    Akte van geloof:
    Mij Heer en Mijn God. Ik geloof vast al wat u geopenbaard hebt en door de Heilige Katholieke Kerk mij voorhoudt te geloven.
    In dit geloof wil ik leven en sterven.

    De geloofschat zijn al de encyclieken, buls, constituties, Heilige Geschriften, … van de Heilige Rooms Katholieke Kerk van altijd. Onveranderbaar.
    Wie één geloofspunt, vastgelegde verordening, anathema of waarschuwing verwerpt, verwerpt het ganse geloof.

    1. U neemt VatII en Rome niet serieus. Daarmee is alles gezegd. Want daarmee staat uit buiten de katholieke Kerk.

     1. Maar man toch, de VatII sekte en al diegenen die ze aanvaarden staan buiten de Heilige Roomse en Apostolische Katholieke Kerk die meer dan 2000 jaar de onveranderlijke leer verkondigt. Het is aan die Katholieke Kerk die Jezus gesticht heeft dat ik tot aan mijn dood trouw blijf. Een andere bestaat gewoon niet!

      De Vat II sekte is deze niet hoor. Die is een nepkerk of een na-aapkerk. Wolven in schapenvachten die helemaal geen leergezag hebben. Het is de synagoge van de Satan.

 28. Het klopt wat Yukio zegt op 13 november 2019 om 10:53. Wie het beter denkt te weten dan het leergezag van een oecumenisch concilie – zoals het Tweede Vaticaans concilie – is hoogmoedig en heeft het verkeerd voor. Een gewoon individu heeft geen leergezag dat boven dat van de Kerk staat, als deze laatste verenigd is in een concilie.

  De vele foute gebeurtenissen die zich in de tijd van dit concilie en erna voorgedaan hebben zijn zeer spijtig en zelfs verfoeilijk, maar doen niets af aan de geldigheid van het concilie zelf.

 29. Beste Ward,
  Je zit er volledig naast met je veroordeling van Vaticanum II. Er maar één katholieke Kerk, en dat is degene die V II aanneemt en een paus heeft die bisschop van Rome is. Als dát de Kerk niet is, waar is dan wél de katholieke Kerk, en waar is dan de schaduwpaus ? Er is geen schaduwpaus …

  1. Stinus,
   “Als dát de Kerk niet is, waar is dan wél de katholieke Kerk, en waar is dan de schaduwpaus ? Er is geen schaduwpaus …”
   O NEEN? Kijk maar dan!
   De volledige Katholieke Kerk is daar waar het onveranderlijke geloof is.
   Mat_13:40 Zoals dus het onkruid verzameld en in het vuur wordt verbrand, zo zal het ook geschieden aan het einde der wereld.
   Mat_13:41 De Mensenzoon zal zijn engelen zenden. Ze zullen uit zijn rijk alle ergernisgevers verzamelen, en hen die ongerechtigheid plegen,
   Mat_13:42 en ze in de vuuroven werpen; daar zal geween zijn en gekners der tanden.
   Mat 16:21 Van toen af begon Jesus zijn leerlingen er op te wijzen, dat Hij naar Jerusalem moest gaan, dat Hij veel moest lijden van oudsten, opperpriesters en schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, en op de derde dag verrijzen.
   Mat 16:22 Petrus trok Hem ter zijde, en begon Hem tegen te spreken: Dat nooit, Heer; zo iets zal U niet overkomen.
   Mat 16:23 Maar Hij keerde zich om, en zei tot Petrus: Ga weg van Mij, satan; ge zijt Mij een ergernis. Want ge zijt niet bedacht op wat God wil, maar slechts op wat de mensen willen.

   Francis veroordeelt het zoeken naar nieuwe roepingen. Hij veroordeelt ook als ‘schadelijk’ ‘de geest’ van het proberen mensen te bekeren.

   Franciscus ’23/09/19 bericht dat “ instructies geeft aan medewerkers van de Vaticaanse communicatie ”:

        “Maar hoe zou communicatie eruit moeten zien? Een van de dingen die u niet moet doen, is reclame, louter reclame. Je moet niet doen wat menselijke bedrijven doen, die proberen meer mensen aan te trekken … Om een technisch woord te gebruiken: je moet niet bekeren. Ik zou graag willen dat onze communicatie christelijk is en geen factor van proselitisme. Het is niet christelijk om te bekeren. Benedictus XVI zei dit heel duidelijk … ”[1]
   [1] L’Osservatore Romano, September 27, 2019, p. 5.
   Francis zegt dat het niet christelijk is om ‘meer mensen aan te trekken’ tot het katholieke geloof.

   Het gesprek van Franciscus op 21 juni 1919:

        “Centraal staat evangelisatie, wat niet hetzelfde is als proselitiseren… Deze volgzaamheid aan de Geest impliceert een stijl van leven en verkondiging die zonder een geest van verovering is, zonder een verlangen om te proselitiseren – wat banaal is! – en zonder een agressieve intentie om de ander te weerleggen … Hoewel ‘dialoog’ geen magische formule is, wordt theologie zeker geholpen bij de vernieuwing ervan als het serieus wordt genomen, wanneer het wordt aangemoedigd en begunstigd onder leraren en studenten, evenals met andere vormen van kennis en met andere religies, met name het jodendom en de islam. ”[2]
   [2] L’Osservatore Romano, June 28, 2019, pp. 8-9.
   De ketter Franciscus zegt dat het niet volgzaam is om anderen te weerleggen en mensen te bekeren, volgzaamheid is aan de Heilige Geest. Francis zegt dat het verlangen om mensen te bekeren ‘verderfelijk ‘ is, en zonder een agressieve intentie om de ander te weerleggen …

   Franciscus ‘6/6/19 speech “voor deelnemers aan het congres voor de pastorale zorg voor roepingen in Europa”:

        “Wanneer men spreekt over roepingen, komen veel dingen te binnen, veel dingen te zeggen, die men zou kunnen denken of doen … Maar ik zou allereerst één ding willen verduidelijken: werk voor roepingen, met roepingen, mag niet zijn, is geen proselitisme. Het is geen kwestie van ‘nieuwe leden zoeken voor deze club’. Nee. Het moet in de richting van groei gaan, zoals Benedictus XVI zo duidelijk zei: de groei van de kerk is door aantrekking, niet door proselitisme … Ik wilde dit verduidelijken, omdat de geest van proselitisme schadelijk is. ‘[4]

   Franciscus veroordeelt het zoeken naar nieuwe roepingen. Hij veroordeelt ook als ‘schadelijk’ ‘de geest’ van het proberen mensen te bekeren.

   Antwoord maar zelf op uw vraag Stinus: “…en waar is dan de schaduwpaus ?”

   1. Ward,
    Je begrijpt het niet. Volgens U is de ware Kerk niet degene van paus Franciscus, want die neemt Vaticanum II aan, net zoals Benedictus XVI enz. Mijn vraag is dan : waar is de paus van de Kerk die volgens u de ware Kerk is ? De ware Kerk van Christus moet een paus hebben, en dat kan volgens u niet Franciscus zijn.

    NB : Je moet gewoon Vaticanum II aannemen, en het niet beter willen weten ; dat is hoogmoed.

    1. Stinus,
     Natuurlijk begrijp ik niet waarom je zo’n evidente citaten aan de kant schuift.
     Vat II sekte is satanisch. ik zal deze altijd bestrijden. Ik sterf nog liever de meest gruwelijke dood als deze satanische Vat II sekte te aanvaarden. Is dat klaar en duidelijk voor iedereen?
     Hoogmoed????????????????????????????????????????????????,
     Over de waarheden in mijn reactie, die moffelt u gewoon weg. Waar is dan de hoogmoed?

     1. Beste Ward,
      Je beweringen en geschriften hangen voor geen cent aan elkaar, en een antwoord op mijn vraag kun je niet geven. Alleen maar wat uitgeschreven woede … Droevig.

     2. Beste Ward, jij confabuleert – netzoals JvR – een heel verhaal in elkaar dat jij graag wilt vertellen op basis van een uitgangspunt dat volstrekt verkeerd is. En dat alles helemaal zonder methode, gewoon louter op geleide van je emotie. Zo selecteer je en kleur je alles wat in jouw kraam van pas komt. Op dezelfde manier hebben de VS en UK – nl. op basis van een leugen – een het hele Midden-Oosten in chaos gestort.

 30. Men hoeft niets anders te doen dan de zeer goede en vooral praktische raad te volgen van de talrijke Katholieke heiligen.
  Dat volstaat ruimschoots.

  Komt gij uiteindelijk voor Jezus te staan dan zal Hij u tonen hoe uw zieltje al dan niet naar heiliging groeide, en hoe veel geestelijke moeite gij gedaan hebt opdat het deurtje van uw ziel zich zou kunnen openen voor Jezus, en welke uw belangrijkste tekortkomingen zijn.
  Dat is geen fysiek of verstandelijk werk!
  Slechts de eenvoud van de Geestelijke Beleving!

  Zelfs een protestant kan dat moment bereiken, zelfs zonder VaticanumXYZ.
  Maar Maria kan en zal u een formidabele steun zijn!
  Volg desnoods de Katholieke heiligen van eeuwen voorafgaande aan VaticanumXYZ.
  Want zonder de EENVOUD zal dat deurtje van uw zieltje dichtblijven en riskeert gij dat Jezus u zal zeggen: “Ga weg, Ik heb u niet gekend !”.

  1. Klassiek antwoord op dit soort taal:

   “Met de sacramenten lukt het al niet, laat staan zonder”

   1. BELANGRIJK!
    De katholieke Kerk over de Openbaring (zie ‘Compendium van de Catechismus van de katholieke Kerk,’ vraag 9 (met antwoord):

    “Met de zending van de Zoon en de gave van de Geest is voortaan de Openbaring geheel en al voltooid, alhoewel het geloof van de Kerk er pas GELEIDELIJK in de loop der eeuwen de VOLLE DRAAGWIJTE zal van BEGRIJPEN.

    quod erat demonstrandum

 31. Yukio, je maakt dezelfde fouten als Stinus.
  Het eerste gebod is niet alleen het eerste in rangorde maar ook het belangrijkste, zoals Jezus het bracht. Het valt samen met het begrip “de Eerste Liefde”.
  Dit gaat vooraf aan pausen, vergaderingen allerhande, en zelfs aan wetten.
  Het eerste gebod invullen door slechts uiterlijk vertoon en met wetteksten en compendiumteksten zwaaien is absoluut onvoldoende. Het eerste gebod wordt genegeerd in de NOM, dikwijls zelfs vertrapt, maar op hemelse wijze BELEEFD in de Tridentijnse Mis.

  1. eric-b-l,
   Doe je God soms tekort als je Hem aanspreekt in het Nederlands ? Je betoog slaat nergens op.

   1. Na zoveel dagen heb je me nog steeds niet geantwoord waarom men dan de Tridentijnse Mis nooit in het Nederlands wilde doen. Uit angst voor de Traditie van het respect voor de Waarheid van het Woord?

    1. Hallo eric-b-l,
     De teksten van de tridentijnse Mis stammen uit de tijd van het concilie van Trente. Het is onzin te denken dat dat de enige mogelijke teksten zouden mogen zijn die in de H. Mis gebruikt mogen worden. (Anders moeten we straks nog Jezus excommuniceren, want op het laatste avondmaal heeft Hij zeker de tridentijnse teksten niet gebruikt ! 🙂 ) In de tijd tussen het laatste avondmaal en het concilie van Trente werden er talloze andere teksten gebruikt voor geldige Missen. Het is dus onzin te komen vertellen dat tot aan het laatste oordeel de tridentijnse teksten zouden moeten gebruikt worden. Het lijkt wel alsof jij een obsessie hebt met het latijn.

     In de H. Mis wordt steeds een schema gevolgd dat teruggaat tot het begin van het christendom : beginnen met de schuldbelijdenis, woorddienst, … offer aanbrengen, … consecratie, … De teksten die daarbij gebruikt moeten worden, moeten goedgekeurd zijn door de Kerk (geen improvisatie), moeten theologisch in orde zijn en geïnspireerd op de Heilige Schrift en de openbaring. Niemand zegt dat het voor eeuwig en 2 dagen dezelfde teksten moeten zijn als in de tijd van het concilie van Trente. De Kerk is geen antiquariaat.

    2. Geestloosheid troef. Duistere ziel! Ontkenning van eeuwenoude voorzeggingen van Katholieke heiligen en van Maria zelf! De enig mogelijke conclusie is dat jij en Yukio samen met een vrijmetselaarsbende het gezin van Michael Dekee in een wurggreep houden zodat hij verplicht is jullie aan het woord te laten. Indien hij dit ontkent zal ik hem niet geloven.

     1. Hallo eric-b-l,
      Je weet niets valabels te antwoorden op wat ik schreef. Arme jongen als jij denkt dat ik bij een vrijmetselaarsbende behoor, en het gezin van Michaël Dekee “in een wurggreep hou”. Totaal van de pot gerukte onzin. Kom toch eens met uw voeten op de grond, Eric.

  2. Weet je wat het probleem is met een begrip als ‘Liefde’? Dat iedereen er zich op beroept, ook – en vooral – New Age-ers, Ietsjisten, anarchisten, Linksen, ongeloveigen en ‘you name it.’ De laatste aanhangers verwijten de Kerk zelfs dat ze te weinig ‘liefde’ hebben voor homo’s, vluchtelingen, vrouwen etcetera.
   Als je dit wil voorkomen, dan moet je zo’n begrip operationaliseren (om het wetenschappelijk te zeggen). Dus specificeren, concretiseren etc.

   1. Misschien had je nooit eerder nagedacht over het bijbelse begrip “de Eerste Liefde”. Het is uniek en kan in geen andere context worden gebruikt dan in eerherstel aan God. Bovendien kan het slechts leven in een eenvoudige en zuivere ziel.

    1. Misschien jij nooit eerder (even) voldoende nagedacht over Almacht (God) en Wijsheid (Christus)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht