De zwanenzang van Bergoglio

Paus Franciscus speelt een gevaarlijk spel. Door steeds maar te herhalen hoe verachtelijk hij de geloofsgetrouwe katholieken eigenlijk vindt, door zijn laag bij de gronds taalgebruik , wanneer hij tot in den treure herhaalt hoe de “stijven”, de “elitisten”, de “farizeeërs”, eigenlijk geen plaats meer hebben in de nieuwe Kerk, beginnen deze misprezen leken het beu te worden. Zij zijn veel trouwer aan het katholicisme dan aan de Paus zelf  en zij beginnen in opstand te komen en zich te organiseren .

Na de gemanipuleerde ” Amoris Laetitia” synode, waarvan het enige doel eigenlijk was het toestaan van de communie aan degenen die uit de echt gescheiden zijn, was het nu de beurt aan de eveneens gemanipuleerde ” Synode over Amazonië “. Deze synode werd ” uitgevonden” om bepaalde grondbeginselen die het leven van de Kerk sinds haar ontstaan bepalen, te vernietigen. Waar het om ging, was de afschaffing van het celibaat, het invoeren van vrouwelijke ambten en het opdringen van een nieuwe liturgie, gebaseerd op heidense elementen en die in essentie niet meer christelijk is.

Eigenlijk had de synode over Amazonië een lokaal gebeuren moeten zijn, om problemen te bespreken, die alleen maar betrekking hebben op een plaatselijke  problematiek. In dergelijke synode, zijn de meeste deelnemers afkomstig uit een bepaalde plaats, het zijn voor het merendeel bisschoppen die gewonnen zijn voor de veranderingen. De voorstellen, al zijn ze consultatief, worden dan ook meestal aanvaard. Wordt zo’n synode echter in Rome georganiseerd, dan worden de resultaten ervan onmiddellijk op wereldvlak uitvergroot. En dat is nu juist wat de sluwe Bergoglio wilde.

Het is eigenlijk alleen maar de Duitse bisschoppenconferentie, met grote financiële invloed in Brazilië…en in Rome…, die de katholieke leer op verschillende essentiële punten wil veranderen. Priestercelibaat, rol van de vrouween, van de leken, homo-huwelijk, enz. Weinigen weten dat sinds decennia Duitsland de Braziliaaanse Kerk financiert. De bevrijdingstheologie, een samenraapsel van marxistische elementen, werd in Duitsland uitgevonden en vond daarna een voedingsbodem in Brazilië, door toedoen van bisschoppen met Duitse roots, zoals Erwin Kraütler, een van de inspirators van de synode, die er prat op gaat nooit één enkele indiaan gedoopt te hebben. Nu wordt zij indiaanse theologie genoemd.

Moesten de veranderingen voorgesteld door de Duitsters voorgelegd worden aan de bisschoppen van de hele wereld, zouden zij geen enkele kans maken. Daarom dacht paus Franciscus sluwer te moeten zijn en vond hij het foefje van de synode over Amazonië uit. Gegarneerd met een ecologisch sausje, dat zo in de mode is bij de huidige wereldleiders en bijgevolg ook bij Bergoglio, zou dat gegarandeerd op applaus onthaald worden…

Dat was echter buiten de waard gerekend. Het voorstel over de ” viri probati”, de gehuwde priesters, haalde weliswaar 181 stemmen, maar er waren toch 41 tegenstemmen. Dat lijkt weinig, maar in een sterk gemanipuleerde synode, waarin het panel van kiezers in zuivere sovjetstijl werd samengesteld, is dit integendeel heel veel. Hetzelfde voor de vrouwelijke gewijde ambten, die zo door de Duits-Braziliaanse bisschoppen gewenst worden…

Ergens heeft Bergoglio zich misrekend. Hoogmoedig als hij is, heeft hij de gevoelens van vele katholieken gekwetst door  de processie te leiden rond een heidense godin, de Pachamarra, eerst in de Sint Pietersbasiliek, later in de Santa Maria van Transpontina.Toen die afgodenbeeldjes door een jonge katholieke Oostenrijker in de Tiber gegooid werden en later terug opgevist door de Italiaanse politie, ging hij zelfs zover zich voor deze daad te excuseren en wou hij er nog een processie rond organiseren tijdens de afsluitingsmis van de synode.Het protest hiertegen was echter zo groot(vooral de petitie georganiseerd door LifeSite News.com), dat hij hiervan liever snel afzag.

Ergens is er iets mis met deze man. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat hij zes maand in behandeling is geweest bij een psychiater. Soms doet hij mij denken aan Stalin, de communistische despoot: willekeur, verbanning van al wie niet in de pas loopt, uitzuivering van denkbeeldige vijanden, benoeming en promotie van uitsluitend gelijkgezinden, demagogie, sluwheid, willekeur, cynisch machtsspel… te ver gezocht, zullen sommigen zeggen…misschien…de vergelijking kwam alleen maar eventjes bij mij op…

Wat er ook van zij, dit keer lijkt Bergoglio te ver zijn gegaan.Voor de eerste keer, is er een lekenoppositie in de maak. De echte nieuwigheid van de synode is immers” de eensgezindheid  in de strijd” van leken die gegroeid zijn in het zog van Johannes-Paulus II en van Benedictus XVI en van anderen die komen uit de meer traditionalistische bewegingen. Allen vinden dat de bisschoppen, zelfs de conservatieven onder hen, teveel angst hebben om de Paus openlijk terecht te wijzen. Zij hebben nu een gemeenschappelijke vijand: het modernisme.

Het zou wel eens kunnen dat de wittebroodsweken van Franciscus voorbij zijn, al lijkt zijn gezag over de bisschoppelijke hiërarchie onaangetast, buiten enkele dissidente stemmen na. Het zal voor hem echter heel wat moeilijker zijn de steeds talrijker wordende groep van leken in bedwang te houden, die zijn gezag betwisten in naam van de trouw aan het katholieke geloof.

Laten wij daarom onze tijd niet verliezen met nodeloos onderling gekrakeel, maar samen openlijk deelnemen aan alle initiatieven, die van Franciscus eisen dat hij zich in zijn uitspraken en in zijn gedragingen als Paus van de katholieken gedraagt. De speeltijd is voorbij, Bergoglio!

Auteur:Veroon ter Zee

21 commentaren op “De zwanenzang van Bergoglio

 1. De Kerk heeft zelfs al een aantal crimineel-pausen overleefd. Ze zal ook deze paus overleven. Volgende keer een betere.

 2. Is de strijd van Jezus tegen “de witgepleisterde graven” (zie Mat. 23) en die van Paulus tegen de louter wettische interpretatie van de Schrift, in wezen niet dezelfde strijd die paus Franciscus voert tegen lieden in de kerk die van Barmhartigheid naar Jezus’ voorbeeld maar niet willen weten, en dus ook niet in praktijk kunnen (?) of willen brengen? Er is toch minstens een frappante overeenkomst! Luisteren ze dus wel goed (onthecht, onbevooroordeeld en vol liefde plus overgave) naar paus Franciscus, die opposanten?
  Komt het verzet van leken tegen de paus ook niet voort uit de weigering – of is het karakterologisch onvermogen? – om de Schrift – m.n. het NT – figuurlijk, overdrachtelijk te interpreteren waar het toch overduidelijk gaat om metaforiek, allegoriek c.q. parabels, beeldspraak?
  Misschien moet men de hand toch eerst eens in eigen boezem steken alvorens ophef te maken over iemand die met ten principale helemaal niet heeft begrepen, maar wel koelbloedig negatief oordeelt. Bezint U toch voor ge begint met een opstand!

 3. Beste Stinus. Ik denk dat in de huidige tijd, waarin de wereld een dorp is geworden, de (mis)daden van deze paus zwaarder wegen dan die van vorige slechte pausen. Het gaat hier om effectieve verwarring en misleiding door de opperherder. Heel de wereld kijkt, dat was vroeger niet zo.

 4. We mogen ons rijk rekenen met kardinalen als Brandmüller en Burke, en bisschoppen als Schneider en zelfs Mutsaerts (en vele anderen met hen) die het aandurven de paus openlijk op deze verwarrende boodschappen aan te spreken en te verduidelijken hoezeer in strijd met de katholieke leer en traditie zij zijn.

 5. Pas na de komst van de Spanjaarden en Portugezen en onder invloed van het missioneringswerk van de katholieke kerk kreeg Pachamama in Latijns-Amerika een meer goedaardig karakter. De concurrentie en het syncretisme met de Moeder Gods en de vele vrouwelijke christelijke heiligen zorgde hiervoor.

  De voorstelling van Pachamama voor de komst van de katholieke kerk zag er evenwel anders uit.

  De moedergodin Pachamama was volgens het oude Incageloof getrouwd met de zonnegod Inti, haar eigen zoon: een incestueus huwelijk dus. Deze moedergodin leefde als een draak / slang onder het aardoppervlak en haar woede, die soms door aardbevingen tot uiting kwam, moest gekalmeerd worden met offers van de oogst, met offers van dieren en ook met mensenoffers. Daartoe werden niet alleen vijanden geofferd, maar ook mensen uit het eigen volk, onder andere ook de eigen kinderen. De Incas hadden bovendien de gewoonte de beelden met het bloed van de slachtoffers te besprenkelen.

  – Op internet vindt men een overvloed van sieraden die Pachamama voorstellen als opgerolde slang.
  – De Pachamama-beelden die in Rome tijdens de Amazonesynode werden gebruikt, zowel tijdens de heidense rituelen in de tuinen van het Vaticaan, als tijdens de stoeten, als bij het begin van de synode in de Sint-Pieterskerk, die daarna werden uitgestald in een naburige kerk, samen met een poster waarbij een Amazone-vrouw de borst geeft aan een dier, dezelfde beeldjes die daarna uit de kerk werden weggehaald / gestolen en in de Tiber gegooid, vertonen een vreeswekkend gezicht en de baby in haar buik is met rode kleur overschilderd. De vraag rijst of die rode kleur ons herinnert aan de vroegere bloederige mensenoffers.

  Belangrijker is echter de onderliggende filosofie.
  – Wie de aarde als een godin vereert, doet aan pantheïsme en daarmee is eventueel een heel andere moraal verbonden dan de katholieke. Mensen die ‘Moeder Aarde’ moeten redden zijn sneller bereid om abortus goed te keuren als een adequaat middel tegen overbevolking.
  – De katholieke moraal is echter heel anders. Wij moeten ons via de eucharistie op een waardige wijze laten verbinden met de bovennatuurlijke God die ten volle in de eucharistie tot ons komt. Dat houdt in dat wij ons lichaam als tempel van de Heilige Geest moeten respecteren en dat we bij gevolg elk seksueel gedrag buiten het huwelijk moeten veroordelen, en dat we nieuw ontstaan menselijk leven moeten verwelkomen. In de katholieke moraal is het eerste gebod: met heel zijn wezen en dus ook met zijn verstand God leren kennen en beminnen. Zelfbedrog, het bedriegen van het eigen verstand, is hierbij uit den boze, want het verstand is naast de vrije wil en de ziel die we in wezen zijn, het hoogste dat God ons gegeven heeft. Hierbij staat dus de kennis van de 10 geboden en het bewustzijn van de (eventuele?) eeuwigheid van de ziel, van het laatste oordeel en van de hemel of de hel als onze uiteindelijke bestemming centraal.

  Vandaag de dag wordt die (zogezegd ouderwetse maar in de huidige woelige tijden o zo noodzakelijke) katholieke moraal in onze scholen onvoldoende aan de leerlingen voorgelegd en verdedigd. (Let op, deze moraal moet niet domweg worden opgedrongen, de intellectuele worsteling met deze strenge leer kan uit zichzelf ook al nuttig zijn.) Integendeel, vaak wordt de (humanistische maar in feite nihilistische) relativistische haalbaarheidsmoraal en een protestants aandoend goed-gevoel-geloof-in-een-alom-barmhartige-God met mooie woorden gepredikt. Zo speelt men in de kaart van diegenen die abortus willen opdringen als ultiem redmiddel in nood of als doodgewoon en zeer aanvaardbaar middel, wanneer onbetrouwbare (soms uit zichzelf abortieve) voorbehoedsmiddelen falen.

  Ik vraag me af wie die beeldjes in het Vaticaan heeft geïntroduceerd. Ongetwijfeld lacht de pro-abortus lobby in haar vuistje. (Alhoewel, nu misschien niet meer zoveel, want ze stonden niet op of nabij het altaar bij de slotviering.) De bloederige rode kleur op de Pachamama-beelden: een stille bede opdat de kerk abortus zou zien als een gewettigd middel om onze planeet te beschermen? Het is jammer dat onze bisschoppen zo weinig vooronderzoek deden en zo gemakkelijk (ik mag hopen door onwetendheid en nalatigheid) meegaan in een satanistisch discours (achter de schermen).

  Nog een vraag: waarom kwam op de Amazone-synode Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe (Mexico) niet of nauwelijks ter sprake. Deze verschijningen van Maria lieten een wonderlijke afbeelding achter van een zwangere Moeder Gods en werden zowel door de inheemse bevolking als de Spanjaarden in heel Latijns-Amerika snel met open armen ontvangen. Onze eerste moeder is Onze Lieve Vrouw, co-redemptrix (vrouwelijke mede-verlosser), moeder van de bovennatuurlijke God, die ons uitnodigt te vechten tegen de bekoringen van de duivel, om met haar hulp en die van haar Zoon onze weg naar de hemel te vinden en te bewandelen.

  Het is alsof sommige bisschoppen hun eerste opdracht zijn vergeten en die is niet de redding van onze planeet, maar wel de redding van onze ziel. Nochtans, wanneer mensen zich meer bewust worden van die eerste opdracht, zullen zij zich automatisch ook beter gaan gedragen tegenover zichzelf, tegenover hun medemensen / de maatschappij / de wereldsamenleving en tegenover onze aardse moeder: planeet aarde, die wonderlijk blauwe knikker vol leven, die alleen al uit motieven van gezond zelfbehoud ons respect verdient, maar die we nooit of te nimmer God mogen noemen of we verliezen de eigenlijke 10 geboden uit het oog.

 6. Ik ben een Tridentijn, ik beleid het universele katholieke geloof van het eerste Vaticaanse Concilie. Enkele jaren geleden heb ik, na de uitlevering van de ondergrondse Chinese katholieke kerk door paus Franciscus, voor mijn universele geloof gekozen en niet voor de kerk van paus Franciscus. Door de besluiten van paus Franciscus worden tienduizenden katholieken in China opgepakt, gemarteld en vermoord. Door zulke misdaden tegen de mensheid, gepleegd door paus Franciscus, was het voor mij duidelijk dat dit niet de echte Paus was, maar een communistische bezetter van het Vaticaan. Bidden voor je grootste vijand, maakt je geloof sterk. Dus laten wij voor paus Franciscus bidden.

  1. Beste Jozef,
   Er is niets op tegen dat jij de H. Mis liefst volgt in de Tridentijnse ritus. Maar je wordt wel de katholieke Kerk ontrouw als je niet akkoord gaat met het Tweede Vaticaans concilie, dat ten onrechte door sommigen verketterd wordt.

   Er bestaat geen geloof van het eerste Vaticaans concilie. Wel bestaat het ware geloof in Christus van de katholieke Kerk, die alles aanneemt wat ALLE concilies als lering verteld hebben en nog zullen vertellen. Er bestaat geen Kerk die alle concilies aanneemt behalve het laatste.

   Er zijn genoeg priesters die zowel de Tridentijnse ritus als de ritus in de volkstaal bezigen. Geen enkel probleem, en die toch genereus zijn voor de Kerk, inclusief het laatste concilie.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 7. Ben het met je eens Jozef. Ik heb nooit gesnapt waarom iedereen zo apathisch bleef toen Franciscus de ondergrondse kerk in China zo verloochende. Het beste bewijs nog maar eens dat de meeste Katholieken geen flauw besef hebben wat miljoenen Christenbroeders ter wereld dagdagelijks doormaken omwille van hun geloof.

  Ik doe nog maar eens een oproep aan iedereen om het boek te lezen van Richard Wurmbrand. “Gemarteld om Christus wil”. Om je een beeld te geven wat Communistische regimes zoal uitvreten met Christenen…

  Terwijl hier mensen dagelijks mekaar de loef zitten af te steken met pietluttigheden in ’t kwadraat, ellenlange epistels schrijven over hun eigen groot gelijk, worden op hetzelfde ogenblik Christenen gefolterd, gemarteld, verkracht… Op de meest beestachtige manieren. Opnieuw: het schijnt de meesten koud te laten…

  En aan dit soort Christenvervolgers heeft Franciscus in China vrij spel gegeven…

  Bidden wij a.u.b. dus niet alleen voor Franciscus, maar ook voor die (volgens de laatste cijfers van Open Doors) 250.000.000 Christenen die dagelijks lijden omwille van hun geloof.

  1. Hier wat cijfer om wat enig perspectief in deze kwestie te krijgen (cijfers afkomstig van Open Doors):

   “” The (…) top 10 countries where Christians face the most persecution are:
   1. North Korea (94 points) — Christians and Christian missionaries are routinely imprisoned in labor camps.
   2. Afghanistan (93 points) — The government of this Muslim country does not recognize any of its citizens as Christian.
   3. Somalia (91 points) — The Catholic bishop of Mogadishu has described it as “not possible” to be a Christian in Somalia.
   4. Sudan (87 points) — The Muslim government has slated Christian churches for demolition.
   5. Pakistan (86 points) — Christians and other non-Muslims sit on death row, facing charges of blasphemy.
   6. Eritrea (86 points) — Only four religions are officially recognized (Sunni Islam and the Eritrean Orthodox, Roman Catholic and Evangelical Lutheran churches). Those belonging to other faiths are persecuted and those of recognized faiths are routinely harassed by the government.
   7. Libya (86 points) — The government is reportedly training militants to attack Coptic Christians.
   8. Iraq (86 points) — Iraqi Christians have yet to return to their homelands after expulsion by ISIS.
   9. Yemen (85 points) — The ongoing political and humanitarian crisis has further squeezed Christians and other religious minorities, who already faced severe restrictions on practicing their faiths.
   10. Iran (85 points) — Religious minorities, including Christians, face “systematic, ongoing, and egregious violations of religious freedom,” according to the U.S. State Department.

   Just below the top 10 is India, where rising Hindu nationalism has increased persecution of other religious groups. [NB. Geen China in de top 11 ! ]

   Not on the list of the 50 countries where Christians face the worst persecution: the United States.”

   1. + benen, armen, kop eraf van ONTELBARE uitgevoerde abortussen op planetair niveau ( rond de 19.000 per jaar alleen nog maar in B…)

 8. ☩JMJ☩

  Mgr. Athanasius Schneider moet gesteund worden door Katholieken wereldwijd. Hij veroordeelt openlijk de afgoderij die vorige maand in het Vaticaan is geschied en hij klaagt de aanwezigheid van vrijmetselaars in de kerkelijke hiërarchie aan.

  1. Bovendien, geachte heer Benjamin, vraagt deze moedige bisschop ook eerherstel voor deze publiekelijke afgoderij – dat zou moeten geschieden door Bergoglio zelf ( interview van Mgr Schneider te zien op YT)
   Maar dat zal Bergoglio ook niet doen omdat hij constant omringd en aangemoedigd wordt door een gehele horde credo- aanhangers van “‘alle religies gewild door God” en met bischoppen die er prat op gaan nooit gedoopt te hebben.
   Tenzij hij zich oprecht en radicaal bekeert tot exclusieve en VURIGE liefde voor de LEVENDE OL Heer en voor Onze Hemelse Moeder en tot VURIGE verdediger en aanmoediger voor het zieleheil van iedere mens op Aarde.
   Wij moeten dus zeker voor zijn bekering bidden ( want willens nieles is hij representatief ) en uiteraard ook voor onze medegelovigen die voor hun geloof veel te lijden hebben zoals Kurt terecht verwoordt.
   Dient het herhaald te worden dat OLVrouw aandringt om penitentie en gebed?

   1. ☩JMJ☩

    Het zou een groot mirakel zijn indien de huidige paus zich zou bekeren van zijn boosheid, en bij God is alles mogelijk. We weten echter niet of zoiets gaat gebeuren, tenzij het ons vanuit de Hemel geopenbaard zou worden. Wat we zeker moeten doen is proberen bij te dragen aan de groei der aantallen van diegenen die mannen zoals Mgr. Schneider steunen tegen de satanische agenda van de Paus, opdat zwakke kardinalen bij het volgende conclaaf meer moed zullen hebben om een slag te slaan door een godvrezende mens te kiezen. Er klinken immers voortdurend geluiden dat er groeiende ontevredenheid is met het wangedrag van de Paus; er zijn kardinalen die laf en zwak zijn, en die pas in actie zullen schieten wanneer zij zien dat het verzet in de Kerk grotere aanhang heeft. Daarbij komt dat we ook niet de mogelijkheid der aanwezigheid van pure opportunisten uit het oog mogen verliezen, die over zullen lopen naar het verzet van zodra zij zien dat er een verschuiving in de gezagsposities zal plaatsvinden.

    Dit is kerkpolitiek, ja, maar kerkpolitiek is noodzakelijk voor het heil der zielen.

    De Heilige Kerk is van God, en Hij alleen kan haar uit de huidige ellende trekken, hetgeen Hij ook zal doen via de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria op de dag die Hij bepaald heeft, maar wij kunnen Zijn instrumenten zijn ter voorbereiding van de bevrijding van het Vaticaan uit de greep van de occulte sekten.

    1. Ook voor de redding van de vervolgde Christenen is het nodig dat we na Franciscus een godvrezende paus zullen hebben. De aanvallen van Franciscus tegen de Kerk in China kwamen voort uit zijn apostatische haat jegens de Heer Jezus Christus en Zijn Onbevlekte Moeder.

     Om de kerkvervolgers in de wereld efficiënt te weerstaan hebben we een goede man nodig in het opperste kerkelijk gezag; een man dus die niet zelf een kerkvervolger is.

    2. Citaat: “Er klinken immers voortdurend geluiden dat er groeiende ontevredenheid is met het wangedrag van de Paus”

     Ontevredenheid in het Vaticaan bedoelde ik dus, ook onder de kardinalen.

     1. Het is inderdaad NOODZAKELIJK dat er een ernstig UNIVERSEEL , VURIG, PASSIONEEL en HEILIG AUTHENTIEK KATHOLIEK verzet komt , zowel in woorden (Christus VINCIT , het toonaangevend boek van Mgr Schneider zou door IEDERE katholiek gelezen en GEPROMOOT moeten worden) als in daden ( het NIET toelaten dat ‘Rome’ eender wat doet zoals ze beschamend getoond heeft met dat duivels eerbetoon aan ene zéér giftige afgod-godin) door deze afgodsbeelden in de Tiber te laten verdrinken .

      Dit zijn de ‘menselijke’ daden. Het verzet en de authentieke katholieke VURIGHEID moet vooral boven-natuurlijk geleid en gesteund worden door oprecht gebed en penitentie aan O L Vrouw. Een DAGELIJKSE toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria en het Goddelijk Hart van Jezus is ESSENTIEEL en DETERMINEREND : “Christus Hart van Jezus , met de lans doorboord , die ons zo vurig bemint en ons zo vurig verlangt ons te redden , op mijn beurt kom ik me toewijden aan het Smartvolle en Onbevlekt Hart van Maria, Uw teergeliefde Moeder”
      Oh, wat zou het goed zijn dat iedere singuliere katholieke Bisschop voor Christus VINCIT zou opkomen!

      Wat onze B en NL Bisschoppen betreft: terug recht maken wat krom is door allereerst de slechte ‘Griekse ‘ vertaling van het Onze Vader op ‘Latijnse’ basis terug in ere te herstellen! 5000 petitietekenaars wachten daarop.

 9. Dat is niet waar, beste Kurt, hier bleef men niet apathisch toen Paus Fr. de Chinese katholieken uitleverde aan de Chinese communisten. Het is verschrikkelijk wat er nu gebeurt in China, we kunnen enkel bidden. Er werd hier ook gewezen op het dubbele verraad van de joodse vrijmetselaar Paus Paulus VI, die eerder als jongere Vaticaanse stafman, uitgezonden priesters naar het Oostblok doorgaf en later als Paus de kerkelijke Ost-Politik invoerde, geen verzet, maar wel aanpappen met de communisten. De Hongaarse kardinaal Kardinaal Mindszenty verzette zich daartegen, evenals het Poolse episcopaat. Kard. M. vluchtte naar de VS ambassade. Hij werd bijna gedegradeerd en toen hij zich in 1971 meldde in Rome werd hij geparkeerd in een paviljoen in de Vaticaanse paleistuin. Om het te begrijpen, vergeet niet het mantra, communisme=judaïsme, op en top gerealiseerd in het joodse imperium van de Sovjet Unie, vanaf het begin in 1917, tot het einde in 1989. Die troebele tijd van Joodse dominantie op de allerhoogste niveaus in de gehele wereld, is nog niet uitgekristalliseerd. Waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren gezien het Talmud monopolie over de grote MSM media (en daarachter de geldwereld der Talmud baronnen), en de lafheid van brood afhankelijke universitair geschoolden, op enkele vlammende uitzonderingen na. De namenlijsten, met inclusief Stalin, zijn in publicaties terug te vinden, bij Soljenitsyn, Maurice Pinay, Wurmbrand, Delacroix, Deirdre Manifold, François Marie Algoud en anderen. (zie voorts mijn bijdrage 29/08, 21.19u)

 10. Jezus Christus, dáár gaat het toch om, toch? Die Jezus heeft zich echter niet zomaar geopenbaard als ‘Zoon van God’ en als ‘de smalle Weg’ of ‘Poort’ waarlangs wij ‘het Rijk der hemelen’ kunnen bereiken: Hij kwam om ‘het verloren schaap’, ‘de verloren zoon’ te redden en niet een hele kudde of volk. (Jezus preekte ook geen bevrijdingstheologie die betrekking had op hele volkeren maar uitsluitend en allereerst op het individu dat bekering = bevrijding van node heeft!) Het is allemaal met Schriftteksten te onderbouwen en tóch wil het gros der mensen de rode draad naar het ware geluk hier niet zien. Dat is immers: Liefde voor én overgave aan de verrezen en dus levende, altijd Beschikbaar (voor de tranen, zorgen en noden van de arme, de zieke, de gemarginaliseerde, berouwvolle mens) zijnde Heer, Jezus Christus, Zoon van de onkenbare maar immer en overal op de achtergrond aanwezige God en Schepper.

  (Een strofe van een hopelijk ook U bekend kerklied van Sela luidt: “Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ík ben’ en ‘Ik zal er zijn’.” Waren we ons maar wat vaker én dieper bewust van die waarheid!)

  De taak van de priester is dus allereerst: er zijn voor die arme mens, de zieke, de gevangene, weduwe en verschoppeling die troost zoekt en uitzicht. En dat door zich intens met hem/haar te solidariseren door een arme leefwijze en herhaaldelijke onthechte overgave, ja liefdevolle zelfgave aan de Heer zelf. Zo zal hij voor gaan op de ‘smalle weg’, door ‘de nauwe poort’ van de volkomen liefde voor de Persoon van Jezus. Immers de kern van diens boodschap is: alleen Liefde voorbij aan alle reserve, zal je redden! Dat mentaal veeleisende vooropgaan lijkt me niet verenigbaar met een huwelijk en gezin. IJdeltuiterij en hanengedrag of groepsegoïsme op sociaal en economisch vlak is er evenmin mee te combineren, omdat dan het voortrekkerschap zijn voorbeeldfunctie, tekenkarakter vrij zeker verliest. Het priesterschap is m.i. derhalve uitsluitend weggelegd voor wie zijn hele leven én z i j n weet te verbinden met Jezus: voor evenwichtige, celibatair levende monniken en monialen in de marge van de grote samenleving.

 11. Naar aanleiding van een mailtje besloot ik deze website te openen… Wat spijt me dat !!! Zoveel zwartmakerij had ik nooit verwacht. Een mens zou al beschaamd worden zich katholiek te noemen.
  In heel deze chaos mis ik één gegeven : OORDEEL NIET OPDAT GIJ NIET GEOORDEELD WORDE

  1. Beste Hilda,
   Moet men niet handelingen en leugens beoordelen en veroordelen? Is dat niet nodig voor u om de waarheid trouw te blijven? Moet men dan beschaamd zijn om Jezus Christus te verkondigen?
   Mat_10:33 Maar wie Mij voor de mensen verloochent, hem zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.
   Luk_12:9 Maar wie Mij verloochent voor de mensen, zal voor Gods engelen worden verloochend.
   1Ti_5:8 En zo er een is, die zich niet om haar familie en heel in het bijzonder zich niet om haar huisgenoten bekommert, dan verloochent ze het geloof, en is erger dan een ongelovige..
   Mat 10:34 Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; geen vrede, maar het zwaard ben Ik komen brengen.
   Mat 10:35 Want Ik ben verdeeldheid komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder;
   Mat 10:36 en ‘s mensen ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn.
   Mat 10:37 Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig; wie zijn zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig.

 12. Beste Hilda,
  Het is een goede zaak als je sommige mensen op hun fouten kunt wijzen, of iemand iets over het katholieke geloof kunt bijbrengen. Op deze website heb je daar de kans toe. Dat er al eens een straffe reactie komt, dat moet je erbij nemen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht