Abortuslobby financiert bevrijdingstheologie

De synode over Amazonië heeft al veel stof doen opwaaien en het wordt met de dag duidelijker dat hier het feest van de bevrijdingstheologie wordt gevierd, met zijn nieuwe symbolen en zijn nieuwe heiligen. Daarom is het vreemd dat deze synode en de organisatoren ervan, die allen een ultra-links en voor sommigen openlijk marxistisch profiel hebben, zich laten financieren door uitgesproken kapitalistische organisaties.

De Ford Foundation, een organisatie die openlijk abortus en de genderideologie promoot, heeft aan de Braziliaanse CIMI (Inheemse Missionaire Raad), medestichter van de REPAM (Pan-amazonisch Kerkelijk Netwerk), dat bisschoppen, religieuzen en leken van de negen landen van het amazonegbied verenigt, meer dan twee miljoen dollar geschonken. Het is de Paus, die geëist heeft dat de CIMI nauw zou samenwerken met het Vaticaan voor de organisatie van de synode over Amazonië.

Dat blijkt uit het onderzoek van de Braziliaanse journalist Bernardo Küster, waarvan de bevindingen in de perszaal van het Vaticaan voorgelegd werden aan de Braziliaanse aartsbisschop van Porte Velho, Roque Paloschi. De journalist, die dit aan de kaak stelde, was Edward Pentin, van het National Catholic Register.

Tussen 2010 en 2015 kreeg de CIMI één miljoen dollar van de Ford Foundation, terwijl de Inheemse Raad van Roraima, nauw aanleunend bij CIMI, tussen 2006 en vorig jaar niet minder dan één miljoen tweehonderdduizend dollar ontving. Het is algemeen geweten, zeker in de Verenigde Staten, dat de Ford Foundation openlijk voorstander is van abortus en van de genderideologie.

Daarom werd volgende vraag gesteld aan Paloschi: “Kan u ons zeggen waarom uw organisatie, die deel uitmaakt van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, fondsen van deze Stichting ontvangt, goed wetende dat deze fondsen, die REPAM financieren, tezelfdertijd ook deze synode financieren?”

Mgr. Paloschi heeft in zijn antwoord de vraag omzeild en gewoon gezegd dat de cijfers op Internet werden gepubliceerd en zowel intern als extern gecontroleerd werden. Niets over het feit dat de Stichting een politiek ondersteunt, die in strijd is met de katholieke moraal. De bisschop was eigenlijk alleen maar bang om beticht te worden van fraude en benadrukte slechts dat tegen hem “geen enkele formele beschuldiging” werd geuit. De financiering door de Ford Foundation werd echter helemaal niet ontkend.

Is het niet vreemd, dat Kerkelijke instellingen, die altijd klaar staan om hun gif te spuien op het Westen en op het kapitalisme, zich laten financieren door een organisatie, die een voorbeeld is van het rijke kapitalistische Westen? Sterker nog, hoe valt te begrijpen, dat instellingen, die het etiket katholiek dragen, zich rijkelijk laten begiftigen door degenen, die abortus en de genderideologie ondersteunen? De communistische bevrijdingstheologie gefinancierd door rijke kapitalisten? Waar hebben wij dit nog gehoord?

Niets moet ons in deze op voorhand goed uitgekiende synode eigenlijk nog verbazen. De tegenstrijdigheden zijn legio. In feite komt alles neer op het opdringen van de marxistische bevrijdingstheologie, die in de jaren na het Tweede Vatikaans concilie in Zuid-Amerika haar intrede deed en door een belangrijk deel van het Braziliaanse episcopaat onderschreven werd. Don Helder Camara is er een goed voorbeeld van. Deze theologie, met haar oproep tot geweld en gewapende opstand, werd gepredikt door gekende linkse figuren als Gutierrez, Boff, Casaldaliga en Gerbara en heeft aangezet tot bloedige burgeroorlogen in heel Zuid-Amerika. Deze theologie, die zoveel leed veroorzaakt heeft en ook in Vlaanderen nog altijd haar aanhangers heeft in linkse kerkelijke en politieke kringen (Universiteit Leuven, veel mei 68 priesters, partijen zoals Groen, Pvda, etc.) werd veroordeeld door Paus Johannes-Paulus en door Paus Benedictus, die zijn leven lang de verwarring tussen het Evangelie van Christus en het “evangelie van Marx” bestreden heeft. Sinds Paus Franciscus aan de macht gebracht werd, is deze valse theologie echter volledig in ere hersteld. Sterker nog , Bergoglio heeft alle theologen en fanatieke verdedigers van deze ketterse theologie naar zich toegetrokken en hen openlijk geprezen. In de synode voor Amazonië en haar organisatie hebben zij de leiding gekregen en niemand met een beetje gezond verstand kan nog betwisten dat het Franciscus zelf is, die achter de schermen deze machtsgreep stuurt.

Hebben zij nu de overwinning behaald? In hun ogen wellicht wel. Als men de triomfantelijke verklaringen leest van Hummes, Kraütler en consoorten, zal de uitslag van deze synode op termijn de hele Kerk naar hun model veranderen. De bevrijdingstheologie heeft het in de Kerk gehaald, dankzij Bergoglio. In Brazilië, het land waar zij ontstaan is, heeft zij echter het onderspit gedolven. Laat Bergoglio maar uithalen naar President Bolsonaro, democratisch verkozen, na jaren van corrupt links bestuur met steun van de Braziliaanse Kerk. Deze progressieve Braziliaanse Kerk heeft het bij het volk verkorven. Het aantal Brazilianen dat verklaart katholiek te zijn, slinkt voortdurend, een teken dat een slechte boom geen vruchten draagt.

Bergoglio verpersoonlijkt de bevrijdingstheologie. Zijn overwinning zou echter wel eens een pyrrusoverwinning kunnen blijken, een zwanenzang. Bergoglio is de bevrijdingstheologie die de macht gegrepen heeft, alleen heeft op dit ogenblik het volk allang deze periode afgesloten. De bevrijdingstheologie is een relict van het verleden en werd door het volk massaal verworpen!

Auteur:Veroon ter Zee

10 commentaren op “Abortuslobby financiert bevrijdingstheologie

 1. Uitgangspunt van de bevrijdingstheologie is de radicaliteit van het Evangelie: Christus’ menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals beschreven in de Bergrede en in Matteüs 25 en de eerste christengemeenten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. Wat is daar mis mee?
  De volgende passages uit de Bijbel spelen een belangrijke rol in de bevrijdingstheologie:
  • Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van den troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden (Uit de lofzang van Maria, Lucas 1:51-53)
  • Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem – vreemdeling en bijwoner – ondersteunen, opdat hij bij u in het leven blijve. Gij zult geen rente of winst van hem nemen, maar gij zult voor uw God vrezen, opdat uw broeder bij u in het leven blijve. Gij zult hem uw geld niet op rente geven noch uw voedsel tegen winst. Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land van Egypte hebt geleid, om u het land Kanaän te geven, opdat Ik u tot een God zou zijn (Leviticus 25:35-38)
  • Wanneer gij den oogst van uw land binnenhaalt, zult gij den rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en vreemdelingen laten liggen: Ik ben de HERE uw God (Leviticus 19:9-11)
  • En de menigte van hen, die tot het geloof waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was er ook niet één die behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van den verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte.
  En Jozef, die van de apostelen den bijnaam Barnabas gekregen had – wat betekent: zoon der vertroosting -, een Leviet, uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen (Handelingen van de Apostelen 4:32-37, vergelijk 2:41-47)
  • Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:6-10)

  1. Hans, als u het Magnificat aanhaalt vermeld dan de Katholieke versie, van het Magnificat.

   Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
   verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
   Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
   van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
   Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
   de Machtige, groot is Zijn Naam!
   Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
   voor ieder die Hem erkent.
   Hij doet zich gelden met krachtige arm,
   vermetelen drijft hij uiteen,
   machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
   eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
   Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
   maar rijken gaan heen met lege handen.
   Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
   Zijn milde erbarming indachtig;
   zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
   voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
   vermetelen drijft hij uiteen,
   machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
   eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
   Vermetelheid = Kwaadwilligheid, onbeschaamdheid, overmoed, roekeloosheid, stoutheid, stoutigheid, stoutmoedigheid, temeriteit, waaghalzerij, temeriteit, waaghalzerij.
   Of ben je misschien protestant?
   Mattheus 25 – begint met de parabel van de 10 maagden –
   Mat 25:2 Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs.
   Mat 25:12 Maar hij antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.
   Mat 25:13 Waakt dus, want gij kent dag noch uur.

   Wel uw artikel Veroon ter Zee is een beeld van de Synagoge van Satan en de Hoer van Babylon, bescheven in de Apocalypse.

   Alleen dat u schrijft : “ … werd veroordeeld  door Paus Johannes-Paulus en door Paus Benedictus, die zijn leven lang de verwarring tussen het Evangelie van Christus en het “evangelie van Marx” bestreden heeft. “

   Ziehier dan: Op 24 oktober 2001 verontschuldigde Antipaus Johannes Paulus II zich aan Red China. Dat klopt, Antipope John Paul II verontschuldigde zich bij het satanische communistische regime in China voor de vermeende fouten van katholieken! Hij prees zelfs de sociale rechtvaardigheid van Rood China.

   Antipaus Johannes Paulus II, 24 oktober 2001: “De katholieke kerk van haar kant beschouwt deze indrukwekkende stuwkracht en vooruitziende planning … De kerk heeft zeer in het hart de waarden en doelstellingen die ook voor het moderne China van primair belang zijn : solidariteit, vrede, sociale rechtvaardigheid … ” (L’ Osservatore Romano,Oct. 31, 2001, p. 4. )

   Op de Assisi-bijeenkomst van 24 januari 2002 gaf Antipaus Johannes Paulus II de nieuwe tien geboden. Hij noemt het ‘de decaloog van Assisi’. Het woord decaloog betekent de tien geboden. Dus zegt Antipaus Johannes Paulus II dat mensen zijn nieuwe tien geboden moeten verkondigen, die hij in Assisi heeft uitgegeven.

        Antipaus Johannes Paulus II, 21 mei 2002: “Om een wereld van meer gerechtigheid en solidariteit te helpen creëren, moet u zich bewust zijn van de noodzaak om de” Decaloog van Assisi “te promoten, uitgeroepen op de Dag van het Gebed voor Vrede afgelopen 24 januari.” ( L’ Osservatore Romano,June 19, 2002, p. 9. )

   Antipaus Benedictus XVI verlengt dan ook deze en andere uitspraken van JPII.

   Je ziet maar Hans en lezers dat er veel nog te vertellen valt.

 2. Op internet is een goede, kritische opinietekst te vinden van Mgr. Robertus Mutsaerts, hulpbisschop van ’s Hertogenbosch, over de Amazonesynode. Terecht is Mgr. Mutsaerts allesbehalve enthousiast over deze synode.

 3. “Abortuslobby” klinkt alsof het hier een lobby betreft die abortus promoot en bij voorkeur iedere zwangere vrouw een abortus wil laten ondergaan. Alsof ze langs de deur komen als Jehova Getuigen. Naar mijn mening gaat het er alleen over dat betrokkenen de keuzevrijheid krijgen om over hun eigen leven te beslissen zoals de rechtgeaarde katholieken op dit forum geen handbreedte in de weg wordt gelegd om te beslissen dat ze iedere zondag in de kerk gaan zitten.

  Demoniseren is ook een kunst.

 4. Beste Joost,
  Dat soort lobby’s bestaat wel degelijk : netwerken van mensen die samenwerken om abortus zo gemakkelijk mogelijk te maken wettelijk gezien, die er een filosofische (valse) “verantwoording” voor bijeen schrijven, die dokters contacteren die zich in dat soort moordwerk specialiseren en er geen probleem van maken, die iedereen inlepelen dat het enkel over het “wegnemen van wat cellen” gaat, enzovoort. Denk aan de ijver van Etienne Vermeersch (+), sommige liberale politici en anderen. Een analoog verhaal is er voor euthanasie.

  1. Beste A.G. Stinus,
   Ik ontken niet dat er lobby’s bestaan die hun belangen behartigen. Ik heb een bezwaar tegen het taalgebruik dat gebezigd wordt. Bij mij ontstaat een beeld alsof zwangere vrouwen op straat willekeurig benaderd worden om ze over te halen tot het plegen van abortus. Ik vind dat een kwalijke voorstelling van zaken waarvan ik denk dat het ook niet plaatsvindt.

   Verder staat het in een democratie natuurlijk iedereen vrij om te lobbyen waarvoor men dat nodig acht. Ook de bezoekers van dit forum kunnen dat doen en indien er voldoende democratische massa gegenereerd wordt en abortussen de illegaliteit in te drukken of te houden. Vrouwen die daar het slachtoffer van worden kunnen dan beschouwd worden als collatoral damage.

   Ik denk dat dit forum een goede spreekbuis is voor het tegengeluid dat hier gegeven wordt. Ik wilde slechts wat nuance in de boodschap brengen.

   1. Binnen het kader van de democratie is dat heel wel te accepteren. De diepere vraag is dan ook of ‘democratie’ (m.n. de parlementaire, liberaal-democratie) een fantastische staatsvorm is, of dat het democratisme – via moreel laxisme – een weg is naar de Ondergang (zoals Plato en Aristoteles dat zagen). Zelfs liberalen (of half liberale) denkers als Stuart Mill en Tocqueville stonden sceptisch tegen democratie. Heutzutage neemt de kritiek op het democratisch systeem alleen maar toe. Zie bijvoorbeeld de column van deze week van voormalig presidentskandidaat Buchanon (https://buchanan.org/blog/, “Is democracy a dying species?”)

   2. Beste Joost,
    Natuurlijk worden zwangere vrouwen op straat niet zomaar benaderd. De vrouwen die hun kind willen aborteren zijn trouwens niet zomaar zichtbaar zwanger. Maar als je allerlei boekjes openslaat, of kranten, of andere media raadpleegt, dan wordt abortus toch als een vrij normaal iets voorgesteld, zonder enig kritisch geluid erbij. En wat euthanasie betreft is dat nog veel erger.
    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 5. ☩JMJ☩

  Veroon ter Zee,

  Onderzoeksjournalisten moeten onderzoek doen naar de connecties die Paus Franciscus heeft met de geheime sekten; het ontmaskeren van lidmaatschap van clerici in het Vaticaan bij dergelijke sekten is van prioritair belang. Mogelijk is Franciscus lid bij de “Ecclesia Gnostica Catholica” (“EGC”) van Aleister Crowley; hij staat immers op foto met een dubbel-tau-teken op een staf. Het dubbel-tau-teken wordt in de “EGC” alleen gebruikt door “patriarchen” en “primaten”, dus mogelijk heeft Franciscus de rang van “primaat” in die gnostische kerk. Het staat ook gedocumenteerd hoe Franciscus samen met Kardinaal Tagle de satanshoornen als handgebaar deed; dat handgebaar komt al decennia lang veel voor in de verderfelijke muziekindustrie, en die had dat vooral van de “OTO”/”EGC” van Crowley overgenomen.

  Verder, de pauskeuze van Kardinaal Mariano Rampolla, de occulte infiltrant in het Vaticaan, werd in de twintigste eeuw verhinderd door Keizer Frans-Jozef omdat Mgr. Ernest Jouin hem had kunnen aantonen dat Rampolla een “grootmeester” was bij de “Ordo Templi Orientis” (“OTO”), de gnostische tempelier-ridderorde waarvan de EGC de gnostisch-priesterlijke arm is. Het Zwitsers Sankt-Gallen-netwerk, dat conspireerde om Jorge Bergoglio op de Troon van Petrus te krijgen, lijkt rechtstreeks ontstaan te zijn uit het Rampolla-netwerk, en de sacramentele bisschoppelijke linie van Paus Franciscus komt van Rampolla.

  Dan moet nog opgemerkt worden dat de bescherming die Franciscus geeft aan sodomieten en schenders van minderjarigen en zijn connecties met Gustavo Vera, hoofd van het crimineel Alameda-netwerk, overeenkomen met een mogelijk lidmaatschap bij de “OTO”/”EGC”, gezien de leden van die gnostische sekte in hun rituelen specifiek veel aandacht geven aan “seksmagie”; de sektariërs denken dat zij “magische krachten” krijgen door rituele ontucht, sodomie en kinderschenderij te praktiseren.

  De fertiliteitscultus die Bergoglio met de Amazonesynode publiekelijk in het Vaticaan geïntroduceerd heeft komt daarmee overeen. Het pantheïsme dat nu in het Vaticaan uitgedragen wordt is één van de centrale thema’s in esoterische sekten zoals de “OTO”/”EGC”. De agenda om een vrouwelijke “clerus” te introduceren is bedoeld om de hiërarchieën in gnostische kerken (zoals de “EGC”) te imiteren die vrouwen als gnostische “sophia’s” inhouden, een soort van heidense hogepriesteressen.

  De “OTO”/”EGC” is een zeer gevaarlijke sekte, met een ziedende haat jegens de Roomse Kerk die zij wil verwoesten, en het is een hedendaagse opvolger van de sekte eertijds van Adam Weishaupt.

  Indien Bergoglio lid is bij die sekte, dan is het imperatief dat er naar harde bewijzen daarvan gespeurd wordt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht