Stand van zaken na de verkiezingen: Christenen in de verdrukking

De ‘Tsjeven’ op de Gay Pride (Foto: Twitter)

Laat me beginnen met de stelling dat ik de scheiding van Kerk en staat volledig onderschrijf. Dat een strikt religieuze partij, uitgaande van bvb. de Katholieke kerk niet meer realistisch is. Doorheen de jaren hebben velen in Vlaanderen met gelijkgezinden samengewerkt, die daarom niet strikt religieus waren. De ethisch conservatieve krachten hebben de steun nodig in vele middens.

De programma’s bij de voorbije verkiezingen richtten zich in toenemende mate op strikt materiële zaken. Immigratie, de stand van de milieu-doelen, de pensioenen, het rekeningrijden, kortom een aantal thema’’s, die de dalende koopkracht en financiële teneergang moesten onderlijnen. Het is een understatement te zeggen dat de ethisch-alarmerende toestand van onze samenleving geen punt was. Daarbij moeten we vaststellen dat de principes van rechtzinnig katholieken voor geen enkele partij nog aandacht verdienen.

We moeten in dit verband spreken van een CD-V syndroom. De partij, ooit de Katholieke Partij, heeft decennialang lankmoedig alle aanpassingen van de morele spelregels inzake wetgeving laten doorgaan. Vaak en ondanks “met de dood in het hart”. De N-VA heeft deze tsjevencultuur gretig opgepakt, te merken aan haar verloochening van haar grondbeginselen. Ze wordt niet voor niets de partij genoemd, die het predikaat “volkspartij” overnam van de CD-V. Dit merken we dan in haar militante standpunten pro LGTB-beweging, haar deelname aan de gay-parades en haar inclusieve identiteit. Deze inclusieve identiteit wil zeggen dat alle multi-culturele componenten van de maatschappij zich rond de “Verlichting” scharen. De huidige interpretatie van de Verlichting is deze van de Vrijmetselarij.

Maar het domino-effect gaat verder. Op 26 mei stemden zeer veel Vlamingen voor ethisch behoudsgezinde principes van het Vlaams Belang. Ja, dat dankt je grootje. Vanuit de brede onderstroom van de Beweging verkondigde verkozene Dominiek Spinnewyn-Sneppe haar steun voor de familie en de waarden van de traditie. Tom Van Grieken kon haar niet rap genoeg terugfluiten, door te zeggen dat de discussie rond de verworven holebi-rechten afgesloten was.

Verkozene Chris Janssens had zelfs de onbeschoftheid te tweeten : “Domme gans. Ben zo pissed op haar”. Dus al deze partijen verloochenen – als de haan nog maar éénmaal gekraaid heeft – al de behoudsgezinde principes van een groot deel van de Vlamingen!!

Maar de toestand is vooral veel erger dan dat! We beleven het sluipend begin van een nieuwe christen-vervolging. En hier spreek ik niet in de naam van bvb. een instituut dat “Katholieke Kerk” heet. Deze vervolging vindt ook plaats binnenin de officiële kerk en treft al diegenen die geen politiek-correcte standpunten innemen. Een volledig spectrum aan partijen volgt gedwee de oekazes van de satanistische verborgen politiek achter de schermen. Een rechtzinnig katholiek, die de grondbeginselen van tweeduizend jaar Kerk EN de natuurwet verkondigt, wordt in parochies uit het beslissings-beleid geweerd. Bij herhaling protesteer ik hier tegen het feit dat men NOOIT (de laatste tijden) stellingen hoort, tijdens religieuze diensten, over de massale christenvervolging (zie Open Doors). Evenmin zet men klare stellingnames op inzake abortus, euthanasie. Zelfs de uitdeinende plaag van pedofilie wordt doodgezwegen.

Er vindt in die mate een bedekte christen-vervolging plaats dat, op alle terreinen van de volks-vertegenwoordiging, onze stemmen gesmoord worden. Diegenen die de principes verkondigen, die de leidraad zijn van ons geloof, worden gemarginaliseerd en belachelijk gemaakt. De stelling : “Bemin God boven alles; en doe nooit aan uw naaste wat u zelf niet wilt aangedaan worden” tellen niet meer.

De standvastige gelovigen dienen via communiqués hun stellingnames meer bekend maken. We moeten met de aartsengel Michaël en zijn legioenen onvervaard zijn. Op de website van Apache.be worden sommigen van ons extremisten genoemd. Dit onder leiding van ene Tom Cochez, die, als hij al geen lid is van de Loge, perfect de rol van inquisiteur van de satanisten vervuld. Alhoewel onze christelijke/katholieke basisgroepen vreedzaam zijn, worden zij met grote haat bejegend. Wij dienen dan ook de partijen te confronteren, met de stelling dat ze hun kiezers onmiddellijk na de verkiezingen in de steek laten. En dit zowel op het vlak van religieuze als van staatsvormende beleidspunten.

Vele Vlamingen dragen de waarde van de traditionele familie, de talrijke religieuze gebruiken en feesten, de beleefdheid en respect in de samenleving, diep in hun hart. Wie zou er dan ook willen, dat onze kleinkinderen, die voor ons HEILIG zijn, in al maar toenemende mate verloederd en verdorven worden? Of hoe kan men anders de elke dag veranderende fatsoens- en zedelijke normen noemen?

Jos WOUTERS, Boom


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Jos Wouters

37 commentaren op “Stand van zaken na de verkiezingen: Christenen in de verdrukking

 1. ☩JMJ☩

  Als ik het mij goed herinner heb ik reeds eerder op dit forum gewaarschuwd dat Katholieken die het Vlaams Belang steunden vroeg of laat het mes in de rug zouden krijgen wanneer die partij hen niet langer nodig zou achten. Ik wil hier dan ook nogmaals dergelijke Katholieken oproepen om die partij de rug toe te keren en te werken aan het opbouwen van strikt Katholieke netwerken die niet teren op dergelijke democratische partijen en bewegingen.

  Het Sociaal Koningschap van Christus is niet onrealistisch, geachte heer Wouters; het is even realistisch vandaag als in de tijd van het heidense Rome toen Constantijn bekeerd ging worden door de gratie van God. Compromissen met antichristelijke concepten van de Verduistering zoals “scheiding van Kerk en Staat” zullen nooit door de Hemel gezegend worden, en daarom blijft de arbeid van Katholieken hier in dit land dan ook vruchteloos; zij is niet gefundeerd in de rechte Katholieke Leer. Niet voor niets werd “scheiding van Kerk en Staat” door Sint Pius X veroordeeld in “Vehementer Nos”.

  Katholieken moeten in dit land wederom leren van samen te werken. Ik ben geen aanhanger van het “Vlaams separatisme”, mede omdat ik niet wil dat er nog maar eens een stuk afgebroken wordt van Brabant na het noordelijk gedeelte kwijtgeraakt te zijn aan Oranje. Ook ben ik zeer gekant tegen het crypto-orangisme van de flaminganten, want het is irrationeel voor Zuid-Neerlandische Katholieken om terug geannexeerd te willen worden aan het protestantse noorden na dat God onze contreien eeuwen geleden uit de calvinistische klauwen van de geuzen gered had. Dat wil echter niet zeggen dat ik samenwerking met Vlaams-separatisten schuw tegen de goddeloze machinaties van het systeem. En dat is dan ook het punt dat ik wil verduidelijken: Katholieken in dit land moeten over de grenzen van “communautaire” facties heen gaan samenwerken ten dienste aan de Sociale Heerschappij van Jezus Christus, Koning der koningen en Heer der heren, en dus tégen democratie en tégen al de achterlijke concepten die daaruit voortvloeien.

  Kloekmoedigheid en samenwerking op basis van de integrale Katholieke principes moet er zijn. Democratische partijen gelijk het VB zijn simpelweg gecontroleerde oppositie ’tegen’ de huidige machtsverdeling in Brussel om te voorkomen dat Katholieken uit het gareel zouden losbreken waarin de maçonnieke loges hen in dit land gestoken hebben.

  Het Katholiek integralisme is de enige legitieme weg, en daarom ook de enige vruchtbare.

 2. De realiteit is dat we niet veel meer kunnen dan voor de minst slechte partij stemmen. Dominiek Sneppe zou onmiddellijk mijn stem krijgen, en ze kan bogen op behoorlijk wat voorkeurstemmen. Het is altijd interessant na te gaan wat de persoonlijke standpunten zijn van sommige kandidaten i.v.m. ethische kwesties, voor zover mogelijk.

  De C in CD&V stelt bij mijn weten nauwelijks nog iets voor. De meest afschuwelijke partij inzake ethische kwesties is volgens mij Open-VLD.

 3. Beste Jos Wouters,
  Uw premisse – de scheiding van Kerk en Staat – is niet katholiek. Het leidt tot een infaust politiek denken dat – over de decennia heen – heeft geleid tot een samenleving waarin alles wat slecht is normaal geheten worden. Zo heeft de Nederlandse politie heeft haar eigen liberaal-democratie onlangs gekenmerkt als een ‘narco-staat.’ En Nederland staat van alle landen op de tweede plaats als leverancier dan porno-sites, dit alles naast de gelegitimeerde abortus, de euthanasie, het homo-huwelijk, de gender-ideologie etcetera etcetera. Kortom, u verdedigt een denken dat geleid heeft tot het failliet van een beschaving.

  Katholiek is wat over de eeuwen heen bewaard is gebleven in de traditie van de Kerk. Deze traditie spreekt over de SAMENWERKING tussen de Stad van God en de Stad van de Wereld (Augustinus!). Dus NIET een theocratie, maar een samenwerking tussen Troon en Altaar. In Rusland vindt dit inmiddels weer plaats (Poetin werkt samen met de Orthodoxe Kerk).

  Benjamin bracht u al Pius X’s “Vehementer Nos” in herinnering. Nu is dit natuurlijk enige tijd gelden, net zoals het werk van Augustinus. U kunt natuurlijk ook de Catechismus van Kerk (2105) raadplegen. Van recenter datum (namelijk 31 mei 2019) is de samenvatting van het katholieke geloof door twee kardinalen, twee aartsbisschoppen en een bisschop ( “Verklaring van de waarheden met betrekking tot enkele van de meest algemene dwalingen in het leven van de Kerk in onze tijd). Zie i.v.m. ons onderwerp met name no.29 (waarin ook de Catechismus (2105 wordt geciteerd:

  “Alle gezag op aarde en in de hemel behoort aan Jezus Christus; daarom zijn burgerlijke samenlevingen en alle andere verenigingen van mensen aan Zijn Koningschap onderworpen zodat “de plicht om God waarachtige eredienst te brengen de mens zowel individueel als sociaal betreft” (Catechismus van de Katholieke Kerk, 2105; zie Pius XI, Encycliek Quas primas, 18-19; 32).”

 4. Hoe komt U erbij, beste Jos Wouters, om de premisse van de scheiding van Kerk en Staat als een verworvenheid te onderschrijven. En daarna turft U het modernistische destructie lijstje af van onze Europese, en dus Christelijke beschaving. Zonder die beschaving bestaat Europa niet. Zij is het kloppende hart van de Europese naties, en zij is het enige verbindende element dat Europa een gemeenschappelijke ziel geeft, zij was ook het enige element, dat in staat was om de wereld te laten delen in haar unieke beschaving offensief, wereldwijd, ongeveer 2 eeuwen lang.
  Welk een contra dictie brengt U naar voren, beste Jos Wouters. Slik uw tong in svp. De afschaffing van de scheiding van Kerk en Staat, heeft de poort naar de hel geopend. In Europa gebeurde dat begin vorige eeuw, onder aanvoering van Franse loge duivels, de parlementariërs Combe en de jood Ferry. Joodse vertegenwoordigers van de Amerikaanse Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), hebben er niet zo lang geleden op gewezen, dat de scheiding van Kerk en Staat, het aller, aller belangrijkste element is van de Amerikaanse grondwet. Het is de muur die alle “obscurantisme” buiten de deur houdt, noch is één godsdienst superieur aan een andere. Deze is indertijd (1776) door een groep vrijmetselaars, waaronder Jefferson en Hamilton, in elkaar geflanst, om van de VS de joodse kolonie te kunnen maken die het nu is, en waarvoor wij, in Europa, twee wereldoorlogen hebben moeten ondergaan, inclusief het afzetten van de laatste katholieke Habsburg keizer in 1918, plus de joodse bolsjewieken revolutie van 1917, in het Orthodoxe Tsaristische Rusland. De Russische revolutie werd georganiseerd en betaald door joodse bankiers van Wallstreet en de City. Nu is Europa niet meer zichzelf, maar een vasal van joods Amerikaans imperialisme. Zij heeft geen ziel meer, en als het zo doorgaat, sterft ze af door massa immigratie van islamieten. Dat is ook de bedoeling van de joodse wereldheersers van Wallstreet en de City. Onder de huidige omstandigheden, is een realistisch herstel enkel mogelijk, als de Decaloog de basis is, waarop de grondwet stoelt.

 5. Beste Yukio en Jules,
  Als Kerk en staat één moeten zijn krijgen we uiterst ongezonde toestanden, waarbij de Kerk meer bezig is met aardse aangelegenheden dan met zielzorg. Dat heeft het verleden uitgewezen. Wil je geen scheiding van godsdienst en staat ? Wijk dan uit naar een streng islamitisch land. Daar zijn ze van dezelfde opinie.
  AGSt.

 6. Uw antwoord is wederom een aanwijzing van uw loge achtergrond, hr. St.
  Het komt overeen met het standaard weerwoord van “Kerk en staat één” : het “obscurantisme” van de katholieke Middeleeuwen, of de rampspoed van de islam staat, of de theocratische terreur staat van Calvin (Cohen) in Genève (1541-1564).
  Maar in de katholieke optiek zijn Kerk en staat niet één, maar gaat het om Christus woord, “geef aan de keizer wat aan de keizer behoort, en geef aan God wat aan God toekomt”. Ieder heeft zijn eigen status en rol. De Kerk staat boven de staat, en kan in die hoedanigheid de macht van de staat binnen de afgepaalde grenzen houden van de natuurlijke orde (= de Decaloog). En dat is doel, beste lezers, zie verder hierboven. Buiten de natuurlijke orde wacht ons staats terreur.
  Kerk en staat hebben ieder een eigenstandige rol, waarbij de Kerk het recht en de plicht heeft de staat op de Christelijke rails van de beschaving te houden. Niet zo lang geleden, hielp het leger hiertoe ook een handje ; het hield politici bij de les van het welzijn der bevolking. Zij komt voort uit het volk.
  Maar de moderne staat heeft zich, vooral na WO II met het opkomende socialisme, kunnen ontdoen van die twee concurrenten. Baanbrekend hiertoe waren de 19de eeuwse revoluties in de meeste Europese landen, te beginnen met de Franse (1789) revolutie, “de moeder aller revoluties” (de jood Oulianov, alias Lenin, + 1924).
  Onder invloed van de het cultuur marxisme van links en rechts en door invloed uit protestante hoek, heeft de moderne links- liberale staat zich alle macht kunnen toe eigenen. Zij acht zichzelf God. Alle machtsmisbruik die wij meemaken is een gevolg van het neutraliseren van het leger en het verdwijnen van de maatschappelijke rol van de Kerk, gevolg van de scheiding.
  Vergeten is dat ieder pleidooi voor de laïcistische staat, dwz. de staat zonder God, uit loopt op terreur. De godloze 19de eeuwse communistische staten, met Moskou als centrum, hebben tot aan 1989, naar schatting 100 miljoen slachtoffers gemaakt. Zij we dat inmiddels vergeten, beste lezers ?
  De godloze staat kent meerdere gedaantes. Wij hebben vooral te maken met de massa import van gewelddadige en op verovering beluste islamieten, of de vernietiging drang op de EU volken, door maçonnieke, Brusselse machtshonger, of de honger naar goedkope arbeidskrachten, door de internationals, de super grote bedrijven.
  Wij zitten daarmee in de fase van de fluwelen staats terreur met vooral de leugens van de cultuur marxistische, politieke correctheid die ons, weerspannigen, in toom moet houden. In FR is die al geëscaleerd naar staats geweld op weerloze, protesterende burgers als de “Gilets Jaunes”, met een twaalftal dodelijke slachtoffers en honderden gewonden, inclusief zware verminkingen.
  Paus B XVI heeft ons enkele jaren terug gewaarschuwd voor de godloze staat, evenals Paus Pius XII, na WO II.
  Daartegenover zien we de reacties loskomen bij de politieke leiders in Hongarije, Polen en Italië, die zich beroepen op de Christelijke grondslag van hun landen, en zich afficheren met katholieke symboliek, zoals Salvini, zwaaiend met de rozenkrans in de hand. Wij hebben geen keus, beste lezers, voor ons welzijn en het welbevinden der volken, heeft terugkeer van het duo Kerk en staat een eerste prioriteit, teneinde te kunnen voorkomen dat de omkering der natuurlijke orde, uitloopt op staats terreur en op de ondergang van onze volken, naties en Europa.

  1. De hartelijke instemming met de co-operatie tussen Kerk en staat is de lakmoesproef voor iemands sensus catholicus. Stinus demonstreert (opzettelijk?) een gebrek aan kennis van de katholieke traditie. Bovendien vertekent hij je woorden en valt hij vervolgens de door hem gecreëerde stroman aan. Lotje klaagde er onlangs ook al over. Ik begin zo langzamerhand ook niet uit te sluiten dat hij een mol is.

   1. ☩JMJ☩

    Stinus schrijft hier al lang op dit forum, en één van de te onthouden zaken wanneer men met hem converseert is dat men geen zinnige reacties van hem zal krijgen. Wanneer ik nog reageer op zijn schrijven is dat om de incoherentie en fundamentsloosheid van zijn onkatholieke beweringen, die hij schaamteloos als “Katholiek” blijft verpakken, te ontmaskeren voor diegenen die dat nog niet door hebben, maar daar stopt het ook.

    Stinus probeert hier te voorkomen dat mensen de absurde Ratzingeriaanse ‘hermeneutiek’, die tegen de wetten van de logica in de tegenstrijdigheid tussen tegenstrijdigheden als “onbestaand” categoriseert door het “continuïteit” te noemen, de rug zullen toekeren, ‘hermeneutiek’ van de absurditeit die jaar na jaar onvermijdelijk dieper in de hallen der geschiedenis verdwijnt.

 7. Hallo Yukio (18 juni 2019 – 01:13) en Benjamin,
  Yukio, je schrijft : “De hartelijke instemming met de co-operatie tussen Kerk en staat is de lakmoesproef voor iemands sensus catholicus. ”

  Denk jij soms dat iedereen staat te springen voor die coöperatie tussen Kerk en staat ? De Kerk zelf wil heel terecht de scheiding van Kerk en staat. Wie niet tot de Kerk behoort wil die scheiding natuurlijk ook. Wel moet de staat er voor zorgen dat de mensen ongehinderd en vrij hun godsdienst kunnen uitoefenen, voor zover dat niet tegen het algemeen belang ingaat (denk aan de islam).

  De katholieke Kerk moet maken dat het Rijk Gods groeit, en moet zich niet met aards bestuur bezig houden. De Kerk draait al niet behoorlijk ; wat zou het dan worden als ze zich ook nog eens met de wissewasjes van de staat moet gaan bezig houden ? Wel is het goed en aangewezen dat goede katholieken zo veel mogelijk aan het bestuur deelnemen.

  Beeld je in dat de huidige kardinaal zich ook nog eens moet gaan buigen over het bestuur van het land. Mensenlief. Geen enkele paus wil nog de scheiding van Kerk en staat opheffen.

 8. Yukio. Als je tot het inzicht komt een verkeerde zaak te bepleiten, kun je er inderdaad beter het zwijgen tot doen.

  1. Dat is het niet het geval. Het omgekeerde is het geval (u bepleit een verkeerde zaak). Bye!

   1. Dat u een verkeerde zaak bepleit hebben Benjamin en Jules van Rooyen al uitgebreid uit de doeken gedaan.

 9. ☩JMJ☩

  Mr. van Rooyen,
  Yukio,

  Een interessante uitspraak van de Kerkleraar, St. Alphonsus a Ligorio, die in tranen de rampen profetisch gezien heeft die de maçonnieke sekten gingen aanrichten tegen de Kerk en de Katholieke monarchieën, geciteerd in de Theologia Moralis Universa van Petrus Scavini (in een voetnoot staat de bron opgegeven: “Vid. Tannoja, Della vita ed istituto di S. Alfonso Maria de’ Liguori. Torino, Marietti, 1857, 1. III, c. xxv.”):

  “Cette secte sera un jour la ruine non seulement de l’Église, mais des royaumes et des souverains; les rois n’y prennent pas garde; mais ils s’apercevront trop tard du grand dommage qu’elle leur causera. Les hommes qui ne craignent pas Dieu ne craindront pas davantage les rois.”

  Heden ten dage juicht het merendeel der Katholieken met satanisch enthousiasme de grootschalige verwoesting toe die de vijanden van de Katholieke Kerk aangericht hebben in de wereld en waarvoor de heiligen gewaarschuwd hebben, geïntoxiceerd als men is met democratie en liberalisme.

  Wie het citaat goed leest ziet onmiddellijk dat het in de dagen van Sint Alfonsus als vanzelfsprekend gezien werd onder Katholieken dat het behoud van de Katholieke tronen samenhing met het welzijn van de Katholieke Kerk, en vanzelfsprekend was en is het ook. Dat hedendaagse Katholieken de irrationaliteit bezitten om de vernietiging van de Katholieke temporale orde als premisse te beschouwen voor een voor Christenen begerenswaardige maatschappelijke orde is het resultaat van zware psychische programmering die niet alleen door externe vijandige organen van indoctrinatie uitgevoerd werd maar ook door interne vijanden, dat is, agenten van het occultisme die de rangen van de clerus geïnfiltreerd hebben. We zien heden dan ook hoe noodzakelijk het Sodalitium-netwerk in het eerste deel van de twintigste eeuw was, en wat voor een zware misstap de opheffing ervan geweest is.

  1. @ Benjamin.
   Ja, er zijn inderdaad nogal wat heilige katholieke visionairen die hetzelfde zeggen. [O.a. Katharina Emmerick]. Maar wat zo heel sterk is, is dat een extrapolatie van hedendaagse gebeurtenissen dezelfde richting op wijzen. Heel veel deskundige auteurs hebben al lange tijd over de ondergang van het huidige financiele systeem, het liberalisme en de democratie geschreven. En hiervan kond gedaan in toonaangevende media. Zo heeft de bekende Russische filosoof Alexander Dugin in The Washington Post een artikel geschreven met dezelfde strekking als mijn en uw bijdragen. Hij praat zelfs over de terugkeer van het Patriarchaat. [Zie: http://freewestmedia.com/2019/04/22/the-return-of-great-times/.%5D Zelfs in het vermaarde Literaire Supplement van de Times kom je boekbesprekingen tegen die allemaal dezelfde kant op wijzen. Wat ook sterk is, is dat momenteel de rijkste mensen van de VS allemaal grond en huizen kopen in Nieuw Zeeland en Australie.

   Ik kan trouwens tientallen auteurs noemen (meestal niet katholiek) die allemaal min of meer hetzelfde beweren. De meeste harde cijfers die zij hanteren zijn natuurlijk van demografische aard. Dus het gaat hier niet om een of andere subjectieve mening – zoals Stinus die ventileert- maar om voorspellingen op basis van harde feiten. La demographie est le destin, zei Auguste Comté al. En de welvarende, liberaal-democratische landen planten zich nu eenmaal niet voort, dat is een feit. Dus het is al gauw afgelopen.
   Over de Kerk kunnen we kort zijn. Die is geïnfiltreerd en werkt vlijtig mee aan “De Ondergang van het Avondland” (Oswald Spengler).
   Over Stinus moeten we het gewoon niet meer hebben. Wij schrijven voor mensen die zelf de mogelijkheid niet hebben om zaken diepgaand te onderzoeken, bijvoorbeeld door gebrek aan tijd.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Yukio: “Over Stinus moeten we het gewoon niet meer hebben.”

    Inderdaad; mensen die kwaadwillig de clown uithangen kan men best negeren.

   2. ☩JMJ☩

    Citaat Yukio: “De meeste harde cijfers die zij hanteren zijn natuurlijk van demografische aard. Dus het gaat hier niet om een of andere subjectieve mening – zoals Stinus die ventileert- maar om voorspellingen op basis van harde feiten. La demographie est le destin, zei Auguste Comté al. En de welvarende, liberaal-democratische landen planten zich nu eenmaal niet voort, dat is een feit. Dus het is al gauw afgelopen.”

    Helaas zijn velen verblind door het civiel-nationalisme dat totaal onverschillig staat tegenover raciale realiteit. Het pretendeert van iedere veroveraar “Europeanen” te maken op voorwaarde dat hij zich “Europees voelt”. Volgens die stupide redenering zou de Val van Constantinopel geen ramp geweest zijn, ware het geweest dat de Turkse veroveraars Griekse papieren hadden gehad. Het Europa zoals het vorm gekregen heeft gedurende de Middeleeuwen bestaat uit specifieke etniciteiten, en ras is een essentieel component in etniciteit. De verdwijning van een ras trekt al de etniciteiten er aan verbonden mee de vernietiging in.

    De joden conspireren tegen de Europese Ariërs omdat Europa het historisch bastion van de Katholieke Ariërs is, en Katholieke Ariërs constitueren het meest geduchte obstakel tegen de plannen voor het uiteindelijk wereldsysteem dat de joden willen. Het Katholicisme vertegenwoordigt als de ware Religie immers de geestelijke virtus, terwijl de Ariërs als meesterras de hoogste natuurlijke virtus vertegenwoordigen; de combinatie van die twee componenten heeft in de geschiedenis de joodse Ariërs (de joden exploiteren hun natuurlijke virtus ten dienste aan hun geestelijke corruptie die voort is gevloeid uit de zonde van Godsmoord) keer op keer gehinderd in de uitvoering van hun boze plannen. Daarom willen zij de blanke Europeanen kapot; zij zeggen zelf dat zij het negroïde ras gemakkelijker in hun slavengareel kunnen houden dan het blank ras.

    De Ariërs hebben doorheen de geschiedenis overal heersende klassen gesticht over de andere rassen. In Italië en Griekenland bijvoorbeeld, in Indië, en ook in Egypte zoals blijkt uit de blonde Hyksos-dynastie. Uit de Profetie van Noë blijkt dat de Ariërs het Huis van Shem zijn, want volgens de Patriarch Noë ging Yafet wonen in de tenten van Shem, en Kanaän werd hun knecht. Welnu, de blonde Ariërs hebben hun heerschappij gevestigd over de kinderen van Yafet in Italië en Griekenland, de heersende Arische klasse van Indië wordt geïdentificeerd als het nageslacht van Joktan, zoon van Heber de Semiet, en de historische Hyksos-stam wordt al langer aanzien als een Semitische stam van herderskoningen. Uit archeologische vondsten en historische aanwijzingen blijkt dat wij, de Keltisch-Germaanse bevolking, als kinderen van de Scythiërs de tien verloren stammen van Israël zijn. In het gebied van de Zwarte Zee werd bijvoorbeeld in het graf van een Scythische of Sarmatische vrouw een zegel gevonden met de naam “Elyashib” als inscriptie in Paleo-Hebreeuws. De Heilige Schrift presenteert de afstammelingen van Shem ook als rozig van complexiteit, en Katharina Emmerich beschreef zowel Adam en Eva (zij zag hen als blond van haarkleur) als de latere Semieten als blanken. De kinderen van Elam, Assur en Arfaxad constitueren het Arisch element in Iran en Irak, en de donkere complexiteit in oosterse Semitische landen is simpelweg verworven door raciale vermenging met de inferieure rassen, zoals ook geschied is met de Indische Ariërs, de zonen van Joktan. “Ariër” is dus in werkelijkheid synoniem met “Semiet”; daardoor komt het ook dat de joden, afgezien van een minoritaire mongoloïde en khazaarse invloed, raciaal hetzelfde zijn gelijk ons. Zij zijn predominant blank, en niemand kan dat manifest feit ontkennen.

    Yafet is de vader van de mongoloïde stammen (Magog etc.) en de oorspronkelijke bruine stammen in Italië en Griekenland (via Yavan) waarover de blonde, dolichocefale Ariërs hun heersende klasse gevestigd hadden. Cham is dan weer de vader van de negroïde stammen. Hier in West-Europa zijn de Arische bloedlijnen bijzonder zuiver gebleven (niet 100% zuiver, maar dat is nergens nog het geval) in vergelijking met andere plaatsen in de wereld, en de West-Europeanen hebben dan ook de plicht en de verantwoordelijkheid om dat zo te houden. Zij moeten ophouden hun kinderen in de moederschoot uit te moorden; zij moeten huwen binnen het eigen raciaal type en kinderen voortbrengen en opvoeden voor het Rijk van God.

    1. Correctie: “Het pretendeert van iedere veroveraar een “Europeaan” te maken op voorwaarde dat hij zich “Europees voelt”.”

 10. – Wie vindt dat de katholieke Kerk en de staat niet gescheiden mogen zijn, moet nu zijn kans grijpen, nu er waarschijnlijk zeer moeizaam een federale regering in België tot stand zal komen ! Breng Mgr. De Kesel, de andere Belgische Bisschoppen, koning Filip, J. Vandelanotte en D. Reynders tezamen, en leg hun dat fantastische idee van éénheid van katholieke Kerk en staat voor. Als dit idee deugt (hetgeen zeer zeker het geval is volgens sommige mensen hier), zullen deze heren daar onmiddellijk mee instemmen, en staat België binnenkort een stralende toekomst te wachten … 🙂

  – Nu serieus. Ook de Kerk zelf heeft al lang ingezien dat Kerk en staat beter gescheiden zijn. Maar er zullen wel altijd mensen zijn die denken dat het anders moet.

  – Wie vindt dat godsdienst en staat één moeten zijn, kan terecht in streng Mohammedaanse landen. Dit is op zich al een flinke aanduiding dat die godsdienst niet deugt.

 11. De Kesel? Ach Stinus, het échte baanbrekend veldwerk vraagt échte onversaagde helden. Geen zeikerige flauwe wereldse pipo’s zoals De kesel, Bonny en consorten. Zij hebben niet eens de ballen om zich ten volle uit te spreken over abortus, homohuwelijk (ze willen het zelfs zegenen, godgeklaagd!!!), heel de walgelijke misselijkmakende trangenderwaanzin en andere ethische kwesties vandaag de dag. Ze blijven op hun bekende zeikerig toontje (je moet telkens je radio of televisie dubbel zo hard zetten, anders hoor je ze niet, alsof ze bang hebben om nu eens écht door te spreken zoals het échte mannen van de Kerk betaamt) rond de pot draaien, ondertussen in hun zeepbel levend dat het allemaal nog zo erg niet is…

  Met dit soort slappe kerels (nou ja, kerels…) kan je niets hoor, tenzij eenzelfde zeikerig parochieblaadje vullen elke week. Met dezelfde slappe kost als ze zelf verkondigen. Voer voor Katholieken die het enkel nog bij naam zijn…

  We hebben dringend nood aan Pastoors van Ars, Priesters Poppe, Pater pio’s, Heilige Benedictussen en consorten. Mannen die niet te laf waren om écht hun nek uit te steken voor het WARE geloof.

  1. @ Kurt

   Juist Kurt, het WARE GELOOF, niet die onmannelijke, zijige liberaal-democratische collaboratie van de huidige kerkleiding. Ik verwacht ook veel van vrouwen, maar dan wel van het type Jeanne d’Arc. De nabije toekomst zal uitdraaien op STRIJD. Dat kan je zelfs met een houten oog al zien.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Kurt: “We hebben dringend nood aan Pastoors van Ars, Priesters Poppe, Pater pio’s, Heilige Benedictussen”

   Dat zijn zeer goede voorbeelden van heiligheid die u vernoemt, Kurt. Sint Jan van Capestrano is er nog één; wie met hem kennis maakt zal zeer snel inzien hoezeer onze Belgische bisschoppen een nieuwe ‘religie’ verkondigen die niet Katholiek is. Al de efféminés in de rangen van de clerus moeten vervangen worden met mannen die een viriele krijgsmentaliteit hebben; dat is eenvoudigweg noodzakelijk voor aspiranten tot het priesterschap.

 12. Beste Kurt. Ik ben het volledig eens met uw reactie van (19 juni 2019 – 18:53). Wat ik schreef in het eerste paragraafje van (19 juni 2019 – 16:02) was natuurlijk ironisch bedoeld.

  Dus inderdaad : We hebben dringend nood aan Pastoors van Ars, Priesters Poppe, Pater Pio’s, Heilige Benedictussen en consorten. Mannen die niet te laf waren om écht hun nek uit te steken voor het WARE geloof.

  Hoort er iemand protesten van onze bisschoppen als de abortuswet of euthanasiewet alweer eens “aangepast” wordt, of als je zonder probleem “van geslacht kunt veranderen” mits invullen van wat papieren ? Nergens bisschoppelijke protesten te horen, alleen maar wraakroepende stilte.

 13. “……ironisch bedoeld.” zegt U, hr. St., maar dat excuus werkt niet meer na zoveel meel in de pen,
  halstarrig en gewild onbegrip, halfhartigheden, eufemismen en modernistische dubbelzinnigheden.
  Hoe lang denkt U ons nog te kunnen belazeren ?
  Hoe lang nog moeten wij U hier dulden, als ontmaskerde vrijmetselaar mol.
  De vorige loge mol is verdwenen op het punt van de Christelijke wortels van de Europese beschaving, dat hij ontkende.
  Nu bent U aan de beurt, om als loge mol te verdwijnen op het punt van de noodzaak voor het welzijn der volken, tot herstel van het bestuurlijke evenwicht van altaar en troon. In hedendaagse termen, herstel van het koppel “Kerk en staat”. Zie hierboven 17/6 20.54u.

  1. Beste Jules van Rooyen,
   Dat ik een “logemol” zou zijn is een opvatting te gek om los te lopen. Een manneke van het 3e studiejaar kan al vaststellen dat dat geenszins het geval is, als die leest wat ik allemaal schrijf op dit forum. Leer de zaken met verstand beoordelen, zonder neiging tot paranoia.

   1. Hr. Agst
    ik citeer,
    “dat hinnikt als een paard, is een paard ;
    die balkt als een ezel, is een ezel,
    die praat als een vrijmetselaar, is een vrijmetselaar” !!

    1. Hallo Jules van Rooyen.
     Ik ben niet onder de indruk van de “bewijskracht” van je rijmpje. Misschien lees je niet goed wat ik allemaal schrijf, of misschien brandmerk je iedereen die het niet me je eens is, als lelijke vrijmetselaar, logemol of vuige Jood. Mensen die geen echte verdediging hebben beginnen vaak uit arren moede de andere dan maar zwart te maken of te voorzien van beledigende etiketten. Zielig en zwak, en zeker niet katholiek.

 14. Ik heb nog eens de historische feiten op een rijtje gezet, beste Benjamin. Maar ik kan nergens het spoor vinden van uw interessante analyse, gebaseerd op locatie, ras, aard en afkomst. Geenszins wil ik aanvoeren dat die punten niet belangrijk zijn, maar door slaand succes is niet gegarandeerd. Zij faciliteren, niets meer en niets minder. De verklaring van het Europese succes, het beschaving wonder, uniek in de wereld, is niet op de materiële input gebaseerd, maar op de geestelijke bevrijding uit de heidense duisternis waarin de volken zich slechts konden handhaven. Het Christendom heeft zich voortgeplant op de 10 Geboden, door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï (+/-2000 jr. voor Chr.). Maar de joden wilden de Decaloog en de Wet van Mozes, niet accepteren. Zij hebben (bijna) alle profeten vermoord en bleven doof voor de Wet en Jaweh’s belofte. Zij hebben de Verlosser geweigerd te accepteren, en zelfs vermoord op Golgotha. Toen hebben de apostelen zich gekeerd, ook tot de niet-joden, de heidenen. En daar lag het succes. Via Rome, indertijd het centrum van de wereld, kwam het Christendom in onze Europese streken terecht, en droeg het voorspoedig vrucht, te beginnen met de bekering van Clovis, eind 5de eeuw, in Noord-Frankrijk, tussen Reims en Soisson. Clovis was de Europese voortzetting van het Romeinse Rijk. Vanaf toen was het succes niet meer te stuiten en gedurende 1500 jr. kon het Christendom de Europese volken kneden en façonneren naar het gewilde beeld van de Voorzienigheid. Zij waren de , geroepenen, zij werden Zijn kinderen. Hier ligt de sleutel tot het verstaan van het Europese succes. Alle succes en prestaties komen voort uit het feit van Gods Kindschap 2 Kor. 3:5). De rest is ijdelheid en futiliteit.

  1. ☩JMJ☩

   De Katholieke Religie was ongetwijfeld de primaire en belangrijkste drijfkracht achter het bestijgen van de hoogten van excellentie die Europa bereikt heeft – zonder het Katholiek Geloof zou dat nooit mogelijk geweest zijn –, maar het is ook een Katholiek principe dat de bovennatuurlijke gratie bouwt op de natuur, en op het domein van de natuur kan het onderwerp van ras niet weggedacht worden; zoals inegaliteit van rassen in de dierenwereld bestaat (hetgeen de meeste mensen erkennen), zo bestaat die eveneens binnen de mensheid. Verder heeft God de raciale variëteit rechtstreeks gewild en teweeggebracht door een goddelijke ingreep, en zodus hebben wij ook de plicht om die variëteit te respecteren en te preserveren. Bovendien gebiedt het Vierde Gebod van de Decaloog ons om onze vaders en moeders te eerbiedigen, en dat doen we als bevolking onder andere door de biologische erfenis intact te houden die we via hen gekregen hebben.

   Het is daarom geen nutteloos tijdverlies om antropologie in het licht van de Gewijde Geschiedenis en de Heilige Schrift te plaatsen.

   De natuurlijke leiderskwaliteiten eigen aan de Ariërs zijn uniek, en de combinatie van het Katholicisme met het Arisch ras geeft dan ook een explosieve harmonieuze samenwerking tussen geestelijke en natuurlijke kwaliteiten.

 15. ……………de bovennatuurlijke gratie bouwt op de natuur,……….en daarin kan het onderwerp van ras niet worden weggedacht. …………..
  Ja, beste Benjamin, dat kan best zo zijn, maar het blijft gaan om een perceptie en om de vraag van de kip en het ei ??
  Het lijkt me beter vast te houden aan het genie van het Christendom, waarmee alles begonnen is, vana, schuilt

 16. (vervolg)
  Het lijkt me beter vast te houden aan het genie van het Christendom, beste Benjamin, dat de beschaving de wereld heeft ingebracht. Dat genie behelst de God gegeven natuurlijke orde (de Decaloog), ingebed in ieder mens. Van daaruit zijn alle aspecten van het leven, in het licht van de beschaving, op terug te voeren. Geen enkel Christelijk aspect is besmet met kwaad. Volkomen perfect, produceert zij als beschaving ook enkel perfectie. Deze kan bezwaard worden door menselijke falen, maar niet door de Christelijke leer. Deze is van begin tot eind perfect, een God gegeven perfectie, volkomen waar, volkomen gerecht, volkomen schoon, en volkomen juist. De Europese volken zijn door die perfecte leer tot wasdom gekomen, en hebben alle andere, niet-Christelijke beschavingen ver achter zich gelaten in godsdienst, in wetenschap en kunst, in verbeeldingskracht, conceptie, denken en organiseren, in liefde en dood. Haar directe concurrenten, zowel de islam als het jodendom en het marxisme, zijn blijven steken waar zij begonnen zijn, in duivelse idolatrie, in materialisme, haat en geweld. Het huidige drama sinds het begin van de 19de eeuw is de teloorgang van het besef van de natuurlijke orde. Die teloorgang is de crisis van de bisschoppen, en dus de crisis van de Kerk, culminerend in het vervloekte Vaticaan II concilie(1962). Mgr. Paul-Joseph Schmitt, indertijd bisschop van Metz, heeft dit n 1958, als volgt verwoord ; “de natuurlijke orde is de uitdrukking van het maatschappelijk geweten” en voorts, als dat “maatschappelijk geweten gemuteerd is, moet het concept van de boodschap van Christus, worden aangepast”. Het Franse episcopaat heeft eind jaren 1950, deze ketterse bisschop volle steun gegeven. Daar ligt de fundamentele crisis van de Kerk, niet onze crisis, maar een cultureel marxistische crisis, die generaties bisschoppen raakt, en die velen tot ergernis zijn.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Het lijkt me beter vast te houden aan het genie van het Christendom, beste Benjamin, dat de beschaving de wereld heeft ingebracht.”

   Wat ik gezegd heb is daar niet mee in tegenstrijd, maar de raciale variëteit is een werk van God, en geen van de werken van God zijn onbelangrijk.

   De heidense Germanen en de heidense sub-Saharaanse stammen waren beiden barbaars, maar tussen de twee groepen was er een duidelijk contrast van gradatie in natuurlijke kwaliteiten, en dat is raciaal gebonden. De systematische agenda van de joden om de natuurlijke kwaliteiten van de blanke Europeanen naar beneden te trekken door hun bloedlijnen te verdunnen met negroïde invloeden is dan ook op geen enkele manier te rechtvaardigen.

   De Spanjaarden huwden in de kolonies de vrouwen van de Indianen in de hoop dat dit het beschavingsproces van die laatsten zou vergemakkelijken. Dat dit geen goed idee geweest was ondervond men later wanneer men begon te zien dat de mestiezen de Germaanse goudkoorts in zich combineerden met de Indiaanse listigheid. Ik wil daar niet mee zeggen dat ik een hekel heb aan mestiezen – ik heb trouwens grote eerbied voor de Mexicaanse Cristeros – maar de raciale smeltpot-mentaliteit die sinds de Tweede Wereldoorlog door de cultuur-marxisten opgedrongen wordt is simpelweg dwaas.

   1. Benjamin en JvR hebben beiden gelijk. Allereest bouwt de bovennatuur inderdaad voort op de natuur. Katholieken moeten waarom ook eerst de natuurlijke dimensie uitputten, voordat ze tot een bovennatuurlijk fenomeen concluderen. De Kerk heeft dit altijd gedaan , bijvoorbeeld bij het vaststellen van wonderen. Uiteraard doorstraalt de bovennatuur de gehele natuur. Daar heeft JvR een punt. Uiteindelijk is het zelfs zo dat wij individueel allen bestaan omdat God elk van ons DENKT.
    Maar dit alles neemt niet weg dat DNA in de natuurlijke dimensie een belangrijke rol speelt. Hetzelfde geldt voor de cultuur (inclusief de bovennatuurlijk influx).

    DNA en de daarmee verknoopte eigenschappen (Mendel!) gaat – normalerwijs – niet verloren. Alleen de configuratie veranderd bij iedere bevruchting. Welke eigenschappen men koestert – als cultuur – kan men dus via religieuze en culturele regels in zekere zin ‘managen.’ Joden doen dit (alleen via de moeder ben je jood en de gewoonte is dat joden met joden trouwen – vandaar elke aangeboren ziekten die alleen onder joden voorkomen). Maar Japanners managen in deze zin ook. En Chinezen denken niet minder raciaal (buitenlanders worden daar met het Chinese woord voor ‘spook’ aangeduid!). Meerdere factoren spelen een rol bij het behoud van homogeniteit van een volk, maar daarvoor is hier geen ruimte.
    Het probleem is het woord ‘ras.’ Dat wordt – ook in de media – niet goed gedefinieerd (of zelfs niet gedefinieerd wegens politieke correctheid). Mijn definitie ervan omvat twee componenten: (a) de materiele dimensie (DNA), en (b) de religieus-culturele dimensie. Voor mij is daardoor een ras niets anders dan een ‘DNA-pool’ die kwalitatief vrij constant gehouden wordt door religieuze en culturele voorschriften/gewoonten/neigingen. Ieder ‘volk’ heeft zo zijn kenmerkende talenten. De meeste ‘rassen’ of ‘etniciteiten’ mixen (daarom?) niet spontaan en op grote schaal.

    Overigens leert de politiek-incorrecte IQ Bell-curve dat Chinezen even intelligent zijn als joden. Europeanen belanden ergens in de midden-moot. Het gehanteerde IQ begrip is daarbij wat mij betreft te armoedig. Ik ben sterk voor een multidimensionele definitie van IQ (dus meer dan cognitiviteit).

   2. Accoord, beide visies gaan samen op, beste Benjamin. De hemel heeft de Eur. volken gekozen voor de eerste massale kerstening en de daaruit voort vloeiende Christelijke beschaving. Het Franse volk van toen, werd het nieuwe uitverkoren volk, en sleepte de overige Eur. volken mee in het Christelijke kielzog. Clovis Rijk strekte zich van Zuid België, uit tot in Groningen en Hamburg, voor zover de Alemanen hem daar met rust lieten. Naar het zuiden ging dat tot voorbij Toulouse en Aix en Provence, en de Pyreneeën. Koning Clovis bekeerde zich eind 5de eeuw, onder invloed van zijn vrouw, Ste. Clothilde, en de toenmalige bisschop van Reims, St. Remy, plus de invloed van de Parijse Ste. Geneviève, die aandrong om van Parijs de hoofdstad te maken van het opkomende Frankische Rijk, de opvolger van het Romeinse Rijk. Zij nodigde Clovis uit de stad in te nemen. Parijs werd het centrum. Van daaruit werd geheel Europa in de daarop volgende eeuwen gekerstend. Ook startte Koning Clovis de bouw van de eerste Parijse kathedraal, Notre Dame, die vanaf die plek op het Parijse eilandje, nooit meer weg is geweest. Je wordt er stil van, wij zijn de Hemelse Voorzienigheid is tot in alle komende eeuwen, onze diepste dank en ontroering schuldig, voor zo’n vloed van genade. In menselijke termen, onvoorstelbaar.

     1. ☩JMJ☩

      We moeten ongetwijfeld de ogen op Frankrijk gericht houden; het is nu reeds zichtbaar dat zij een bijzondere plaats gaat innemen in de herkerstening van Europa. We moeten bidden voor de Oudste Dochter van de Roomse Kerk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht