Beijing voert 5-jaren plan uit om Christendom in te perken en “Chineser” te maken

Kruisverbranding op Katholiek Centrum in Anyang, China. Foto: Asia news

De Chinese regering is momenteel bezig met een vijfjarenplan om “buitenlandse” religies in het land te “siniseren” (aan te passen aan Chinese cultuur) en te “socialiseren”. Hoewel China officieel een strikt atheïstisch land is, is er bij de bevolking een groeiende interesse voor religie. Het Christendom kent er zoveel succes, dat China volgens experts tegen 2030 wel eens één van de grootste Christelijke naties ter wereld zou kunnen worden met 147 miljoen gelovigen. Dit zal echter niet gebeuren, indien het van de regering in Beijing afhangt. Deze stelde namelijk in 2018 een vijfjarenplan op, om de belangstelling van de Chinese burger voor “buitenlandse” religies in te perken en geloofsovertuigingen conform te maken met de ideologische doelstellingen van de Communistische Partij. 

Volgende maatregelen werden door de regering in Beijing genomen, om de groei van het Christendom onder controle te brengen en haar inhoud “Chineser” en “Communistischer” te maken:

 1. Verbod op de online verkoop van Bijbels. Hiermee wil de Chinese regering het moeilijker maken voor de bevolking om een Bijbel aan te schaffen. Nu zijn Bijbels, gedrukt in China, enkel nog beschikbaar in controleerbare kerkelijke boekhandels.   
 2. De Bijbel, maar ook andere heilige boeken uit het Boeddhisme of de Islam worden herwerkt, om beter te beantwoorden aan de Chinese cultuur en communistische ideologie. Vooral het Oude Testament zou hierbij inhoudelijk aangepakt worden. In het Nieuwe Testament komen er nieuwe “socialistisch” getinte commentaren bij.
 3. Christelijke en andere erediensten in China zijn sinds kort verboden voor minderjarigen. Ook de zondagsschool en Christelijke vakantiekampen voor kinderen werden afgeschaft.Wil je een religie laten wegkwijnen? Onderwijs ze dan niet meer aan de kinderen. In ons eigen Vlaanderen weten we hier alles over.
 4. In de Christelijke provincie van Zhejiang, ook bekend als het “Chinese Jerusalem” door zijn groot percentage aan Christelijke gelovigen, worden camera’s in kerken geplaatst, zogezegd als “preventieve” maatregel tegen terrorisme. Uiteraard ook uiterst handig om mijnheer pastoor in het gareel te houden… 
 5. De Chinese regering oefent al een uitgebreide controle uit op het Internet, maar nu komt er ook een wetsvoorstel om beelden van religieuze praktijken, of hyperlinks naar religieuze sites op het Internet te verbieden. Zelfs het posten van een foto van een persoon die een wierookstokje aansteekt, zou hierbij al een verboden politiek statement worden.
 6. Giften aan de Kerk: donaties uit het buitenland worden voortaan verboden, en lokale giften boven de 100,000 yuan ($15,420) moeten gerapporteerd worden aan de overheid. Zo blijft deze steeds op de hoogte van wie er sympathieën heeft voor de Kerk.
 7. Wegnemen van kruisen en religieuze symbolen. In de Christelijke Zhejiang provincie werden tijdens de laatste 2 jaar niet minder dan 1000 kruisen van kerken en andere gebouwen weggehaald.
 8. Het ontvangen van sociale hulp indien men thuis een beeld van Jezus vervangt door ééntje van President Xi Jinping. De bedoeling is arme Chinese Christenen te verleiden tot het Communisme.
 9. Een verhoogde vervolging van niet-erkende kerkgemeenschappen. In China wordt enkel de “Patriottische” Kerk erkend, die orders vanuit Beijing aanvaardt. Niet-erkende gemeenschappen worden genadeloos vervolgd.
 10. Foltering en zelfs verplichte “orgaandonaties” voor politieke gevangen in China: deze organen worden gebruikt voor transplantaties bij rijke Chinezen, die het zich kunnen veroorloven. Deze vreselijke ingrepen bij politieke gevangenen gebeuren niet enkel bij gedetineerde leden van Falun Gong, een zwaar vervolgde yogabeweging in China, maar ook occasioneel wel eens bij leden van de verboden huiskerken en andere groepen. Volgens een schokkend rapport door David Matas en David Kilgour, zou de Chinese regering elk jaar tussen 60,000 en 100,000 organen “oogsten” bij politieke gevangen, zonder hun toestemming uiteraard.

Parallel met ons land?

Wanneer men de anti-Christelijke maatregelen in China overloopt, is het moeilijk om geen parallel te trekken met de religieuze situatie in ons land. Ook in Vlaanderen heeft men kost noch moeite bespaard om ons land te seculariseren door de kerkelijke leer en visie op de Bijbel “aan te passen” aan de “hedendaagse cultuur.” Onze jongeren krijgen niet langer godsdienstonderwijs via de parochie, maar worden binnen onze onderwijsnetten van het geloof afgekeerd door hun leerkrachten, die zelf niet meer gelovig zijn of een vorm van “katholicisme” onderwijzen die aangepast is aan hun eigen individuele visie. Het Christendom wordt door de Belgische media op allerlei manieren bespot, religieuze symbolen in openbare gebouwen verwijderd, terwijl onze Kerken worden omgevormd tot restaurants, hotels of sportcentra. Onze bevolking vervangt religieuze symbolen in huis vrijwillig door de nieuwe idolen van deze tijd. Sociale hulp is hiervoor niet nodig. In China worden de organen van gedetineerden geoogst zonder hun toestemming, maar wat denkt u over het zwijgen van onze Vlaamse bisschoppen inzake de liberale wetgeving rond abortus en euthanasie in ons land? Wanneer mensen makkelijk geaborteerd en geëuthanaseerd kunnen worden, is het spook van de illegale orgaanhandel nooit ver weg. Men weze hierbij gewaarschuwd….

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Beijing voert 5-jaren plan uit om Christendom in te perken en “Chineser” te maken

 1. China is in wezen tegen elke vorm van godsdienst , hun idealen zijn een godsdienstvrij land, zo is er ook in Japan veel afgoderij en bijgeloof en hekel aan christenen, echte gelovigen worden in China nog steeds vervolgd de kerk is er dan ook meer ondergronds te vinden!

 2. De Chinese bazen zijn toch zo bang dat hun zelfgebrouwen heilsleer zou doorkruist worden door godsdienstige opvattingen. Arme Chinese bevolking, die zo van de waarheid verstoken blijft.

 3. ☩JMJ☩

  Achter het Belgisch systeem en het Chinees systeem zitten dezelfde wereldheersers verscholen in de schaduwen, en bovenaan hun agenda staat de intentie om het Christendom overal ter wereld uit te roeien. Om het hart van de NWO te doorboren moet die internationale schaduwregering neergehaald worden, en democratische verkiezingen zijn dan ook maar een afleidingsmanoeuvre om de mensen bezig te houden, want de schaduwregering vervangt de zichtbare regeringen naargelang het haar uitkomt, terwijl in haar midden dezelfde mensen tot hun dood gezeten blijven en er een opvolging geschiedt volgens pseudo-aristocratische lijnen. Lippens, Van Thillo, Solvay zijn enkele namen in België (doch ondergeschikt aan de bekende internationale namen zoals Rothschild en Rockefeller), en weinigen beseffen dat een sinistere figuur als Etienne Davignon meer macht heeft in dit land dan de zichtbare premier. Luidruchtige figuren gelijk Guy “MOAR JUREUP!” Verhofstadt, lid van het Belgische “Grootoosten”, die van hun oren maken in het Europees Parlement etc. zijn slechts domme, gecontroleerde marionetten die via hun loges gestuurd worden door hun oligarchische meesters aan de top van de vrijmetselaarspiramide.

  Wie atheïstisch en secularistisch is heeft zichzelf reeds tot slaaf gemaakt van de NWO en maakt zich illusies wanneer hij beweert dat hij tegen het systeem strijdt. Secularisme en sociaal atheïsme waren creaties van de maçonnieke sekten om de bevolking los te wringen van haar Christelijk Geloof en werden gehanteerd als tijdelijke fase tussen apostasie van het Christendom en het meest expliciete satanisme omdat zij weten dat slechts weinigen gewillig zijn om onmiddellijk van het Christendom over te stappen naar expliciete demonencultus. Hun streven richt zich naar het instellen van expliciet satanisme als ‘staatsreligie’ van een wereldwijd eengemaakte zichtbare maçonnieke regering, en voorafgaand aan die toestand willen zij de demonolatrie invoeren in de vormen van het klassieke heidendom, en de duivels die zij de bevolking laten aanbidden verschuilen achter de namen van de oude valse goden der Grieken, Romeinen, Germanen, Noordsen etc. Wanneer de mensen dat gewend zullen zijn, dan willen zij hun expliciete cultus bij name publiekelijk invoeren van degene die door de H. Aartsengel Michaël buiten de hemel geworpen werd en die opgesloten werd in de krochten van de hel. Ik merk op dat de Heilige Kerkvaders voorzegd hebben dat Rome terug zal keren naar het klassieke heidendom vooraleer de Antichrist zich zal manifesteren. Dat zijn ook de plannen van de vrijmetselarij, en dat is hun bedoeling met het populariseren van hekserij en neo-paganisme via films, computerspelen, muziek, pseudo-rechtse politieke strekkingen etc. Alle bizarre aspecten van de moderne samenleving zijn onderdeel van een internationaal gestructureerd plan.

  De Heilige Kerkvaders zeiden ook betreffende de eerder vernoemde tijd van Antichrist – en hier komen we dan zeer acuut bij het onderwerp van uw artikel, Mevr. Gabriels – dat er in die dagen meer Christenbloed vergoten zal worden dan ooit tevoren, en we weten hoezeer het in het verleden al gevloeid heeft.

  Het Heilig Rooms Rijk, het Vierde Wereldrijk van de Profetie van Daniël, is de kracht die de manifestatie van Antichrist in de geschiedenis tegenhoudt. De dissolutie van het Heilig Rijk werd voltrokken in de negentiende eeuw, toen de 33ste graad vrijmetselaar, Napoleon Bonaparte, bulderde doorheen Europa om het Christelijk Imperium te vervangen met een maçonniek imperium. Om de persoonlijke manifestatie van Antichrist tegen te houden moeten alle Katholieken als streefdoel nemen om het Heilig Romeins Imperium te herstellen met expliciete proclamatie van het Sociaal Koningschap Christi over staten en maatschappij. Had in de vorige eeuw Léon Degrelle met zijn Rex-beweging niet geheuld met het fascisme en het Hitler-regime (vrijmetselarij van de “traditionalistische school”), dan had de Hemel zijn werk misschien doen uitgroeien tot een Christelijk Europees herstel volgens de principes van wat ik hierboven heb vernoemd, maar helaas, hij heeft zich laten inpalmen door de materialistische, satanische ideologieën van zijn eeuw. Hoog tijd voor de gedoopte Katholieken om wakker te worden en als strijdvaardige militanten voor de Eeuwige Troon van Jezus Christus te gaan leven onder de leiding van onze Onbevlekte Koningin Maria, wier benevolent aanschijn de boze doet vluchten. Atheïsten en secularistische pseudo-rechtsen zijn uw vrienden niet, mijn broeders! Zij zijn geen goede bondgenoten tegen vijanden gelijk het mohammedisme want hun schijnverzet hiertegen is gebaseerd op democratische goddeloosheid en op de Verduistering, en zij zijn pionnen op het maçonniek schaakbord zoals de mohammedanen dat ook zijn. Als we geen contra-revolutionaire Katholieke kracht gaan worden in ons land, dan zullen de dagen waarin we door camera’s van de regering in het oog gehouden worden wanneer we naar de H. Mis gaan, zoals in China, misschien sneller voor de deur staan dan men denkt.

  Weg met staatsatheïsme en secularisme. Het Katholicisme is de waarheid en duldt geen afgoden op een gelijk voetstuk met zichzelf. Moge de veroveringsdrang van het Christendom wederom aangewakkerd worden. Hoe meer, trouwens, dat liberaalkatholieken kruipen voor secularisten, hoe meer die laatsten hen lachend onder de voeten treden en zich groot wanen. Laten allen zich afbreken van het liberalisme en lachend de secularisten onder de voeten treden met het kruisbeeld in de hand. Het heilig Christelijk triomfalisme worde opnieuw gecultiveerd.

 4. Over China : de valse paus , Bergoglio, heeft zijn best gedaan. Wat die man op zijn geweten zal hebben ! Man, man, man.
  Over abortus: de laffe houding van De Kesel ivm het ontslag van Stephane Mercier – dat zegt genoeg.
  Hoeveel abortussen zijn er per jaar in België? 19.000 ? Wat die uitvoerders ervan op hun geweten zullen hebben ! Man , man, man.
  Over godsdienst : de correcte en volledige katholieke doctrine wordt niet meer onderwezen. Wat die bischoppen op hun geweten zullen hebben: man, man, man.

 5. De katholieke heerschappij in de maatschappîj is al lang en definitief voorbij. Wij zijn een kleine minderheidsgroep. Hoewel abortus en euthanasie in ons land een recht zijn, is het geen verplichting. Iedereen is vrij om al dan niet tot abortus of euthanasie over te gaan. Sommigen weten blijkbaar niet meer dat de bisschoppen zich wel degelijk tegen de legalisering van abortus en euthanasie verzet hebben.
  In Vlaanderen zijn zo’n 1.800 parochiekerken. Niet alle kerken worden omgebouwd tot restaurants, hotels of sportcentra. Op vijf jaar tijd zijn er welgeteld 61 kerken onttrokken aan de eredienst. Trouwens hoe kan men het tegenover de gemeenschap nog verantwoorden dat er in een gemeente met 8.000 inwoners vijf kerken worden opengehouden waarvoor de belastingbetaler grotendeels opdraait. In de betrokken kerken zijn er in het totaal 250 kerkgangers. De gemeente moest vorig jaar 95.000 euro uittrekken om de tekorten te dekken en de Chiro die 350 leden telt moet het met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie stellen van 500 euro/ Begrijpe wie kan!

  1. Theo, waarom komt gij hier propaganda maken voor wereldse beleving? De Katholieke heerschappij is bijlange niet voorbij want gij spreekt in werkelijkheid van de heerschappij van Christus over alle zielen. Want er staat geschreven dat Jezus met een ijzeren staf regeert over alle volkeren. Bovendien is dat een tijdeloos feit. Open uw ogen! Kijk bijvoorbeeld hoe China nog steeds voor het grootste deel bestaat uit kleine dorpjes van eenvoudige keuterboertjes. Daar kunnen de goddeloze machtigen het Christendom onmogelijk verdrukken zoals hier in onze over het paard getilde verwaande cultuur. Geestelijke Beleving zal ondanks uw propaganda steeds en overal opbloeien hoe hard ook gij uw best doet om Christus te ontkennen!

  2. 95000 euro voor een gemeente van 8000 inwoners. Da’s grof gerekend ongeveer 12 euro per man per jaar. Tjonge, wat een schande toch hé Theo, dat men de mensen 12 euro per jaar vraagt om het in stand houden van hun prachtige kerkgebouwen…

   Als ze morgen op reis kunnen gaan naar Jacamaca, of als ze weer maar eens het zoveelste vreetfestijn organiseren, dan mag het eender wat kosten. Dan betalen ze begot een veelvoud van die 12 euro, alleen al voor een fles wijn!.

   Maar 12 euro per jaar (da’s 1 euro per maand) voor het onderhoud van onze Kerkgebouwen… Neen dat kan niet…

   En gij durft U Katholiek noemen?

 6. Een goede vergelijking met onze landen. Alleen dat China het niet ondergronds verkondigd zoals onze bisschoppen. Iedere keer opnieuw willen verloren zielen zowel binnen als buiten de kerk het geloof ten gronde richten. En telkens weer opnieuw ontkiemt verborgen Goddelijk zaad dat vruchtbaar is en daardoor komt heel het christendom in stroomversnelling weer tot leven. Waaruit dan massaal veel nieuwe volgelingen worden uit geboren. Onbegrijpelijk en het begint zelf een komische geschiedenisfilm te worden hoe mensen met volle woede Christus telkens opnieuw en opnieuw willen kruisigen en telkens opnieuw en opnieuw sta Hij op uit de doden. Moet vreselijk frustrerend zijn voor mensen die maar al te graag willen dat het christendom voorgoed ten gronde wordt gericht. Wereldse mensen vergeten één ding je kan mensen treiteren, pesten, uitschelden, verwerpen en doden en hopen dat ze voorgoed verdwijnen uit je leven. Dat is een wereldse gedachten. Maar met de Almachtige God de Vader die al het wereldse overstijgt dan mag je nog zoveel hopen, weg krijg je Hem niet. Hij zal blijven proberen tot aan ieder mens zijn dood om iedereen van klein tot groot op aarde tot bekering te brengen en om zo iedere ziel te laten proeven wat de weg van Liefde, hoop en vrede is. Ik hoor het de mensen zoveel zeggen. Er bestaat geen God. God bestaat wel: maar hij krijgt geen kans om te tonen wat hij kan veranderen in de wereld als alle mensen hem zouden navolgen. Geen oorlog meer, geen misbruik, geen geweld, geen abortussen, geen verslavingen, geen armoede enz meer. Want als iedereen zou leven te navolging van Christus is alle ellende van de baan.

  1. Prachtig verwoord Lotje!

   Het bloed der martelaren is het zaad voor nieuwe Christenen. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn.

   Iedereen die trouwens denkt de situatie in China te kunnen inschatten, doet er goed aan de boeken te lezen van Richard Wurmbrand. Hij heeft (weliswaar als Lutherse predikant) 14 jaar in de meest erbarmelijke omstandigheden vastgezeten in Roemeense strafkampen, inclusief uithongering, martelingen en folteringen die elk weldenkend mens doen gruwen. Enkel en alleen omdat hij zijn Christelijk geloof niet wilde afzweren.

   Lees zijn verhaal ‘gemarteld om Christus wil’, en zijn ‘antwoord op de bijbel van Moskou’, en je begint pas echt te begrijpen hoe het Communisme werkt en hoe door en door anti-religieus elke vorm van Communisme is.

   Zijn verhaal is trouwens onlangs heruitgebracht als ‘gevangene nummer 1′, en eveneens verfilmd, ’tortured for Christ’. Te verkrijgbaar via de site van Stichting de ondergrondse kerk (SDOK).

   Verplichte kost in elke school, vooraleer ze nog eens beginnen met een rondje ‘che-guevara’ verheerlijking…

 7. Ja, inderdaad, beste Kurt, die Roemeense dominee Richard Wurmbrand is een ware held, en de hierboven genoemde Chinese communisten, grijpen nog steeds terug op de joodse communist Karl Marx (1818-1883), die het volksgeluk zocht in de afschaffing van de ware godsdienst. Maar dat zal niet lukken, geen joods communistisch regiem is het ooit gelukt om het Christendom te vernietigen, sinds de laatste generaties Farizeeërs Christus hebben gedood aan het kruis, en de Jeruzalemse tempel werd vernietigd (jr. 67). Met de start van de diaspora, begon de eindronde in de strijd tussen goed en kwaad, waarheid en leugen, gerechtigheid en terreur, vrijheid en knechtschap. De bron is de Farizeese haat, die zo diep zit dat de destructie pogingen nooit zullen worden opgegeven. In de woorden van Christus, “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij”. Die eeuwige oorlog, is het drama van de wereld. Communistisch China en Cuba, zijn de laatste stuiptrekkingen, van de vreselijkste ideologie ooit, “intrinsiek pervers”, (Pius XII, de laatste echte paus).
  Richard Wurmbrand heeft veel studie verricht naar de achtergrond van het vrijmetselaar judeo – communisme, en met name de achtergrond van de jood Marx. Deze had een satanische kant. Volgens Wurmbrand stond Marx als satanist niet alleen in het gezelschap van bekende communisten, overwegend atheïstische joden : Engels, Bakoenin, Proudhon, Mozes Hess, Lenin, Trotsky, Stalin en Mao Tse Tung waren allen het satanisme toegedaan. De joodse Lenin was ingewijd op het eiland Capri, door Maxime Gorki, vlak voor de Russische revolutie van 1917. Lenin was ook een hoge vrijmetselaar, evenals Trotsky. Van de joodse Stalin is bekend dat hij satanische rites beoefende, met de “troon van satan”.
  De filosoof grondlegger van het communisme wees ieder transcendent principe af. Marx achtte “het menselijk geweten de hoogste godheid”. Naast de hegeliaanse kant, moest dit Kantiaans uitgangspunt leiden naar een nieuwe mens en een nieuwe wereld, die de werkelijke mens- wereld- beeld vertegenwoordigen. Hij was een volgeling van de joodse ex-jezuït en oprichter van de Illunimnati, Adam Weishaupt (1748-1830), genaamd “Spartacus”. Marx heeft zijn doelstellingen in 1848, aangereikt gekregen door vertegenwoordigers van de loge Ligue des Hommes Justes, en vervolgens omgezet naar het “Communistisch Manifest”. Zoals Weishaupt, kon Marx ook rekenen op financiële steun van de joodse familie Rothschildt en andere bankiers zoals de Amerikanen Horace Greeley en Clinton Roosevelt. De Rothschildt familie steunde in die tijd ook revolutionaire filosofen als Karl Ritter (1779-1859) van de universiteit van Frankfurt en de bekende filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900). Deze laatste is krankzinnig gestorven. De Hegeliaanse gedachte erachter was dat verschillende ideologieën, landen en groepen mensen zouden kunnen manipuleren en onderling tegen elkaar zouden kunnen opzetten, in tegengestelde kampen. Na infiltratie van vrijmetselaars en cryptocommunisten, en aangestuurd met propaganda en hersenspoeling, zouden de landen elkaar willen bestrijden, om elkaar te vernietigen. Staten, instituties en kerken zouden zo ten onder gaan. Dat was het grote plan. Maar de verschillende partijen zouden ook geld moeten lenen om de oorlogen te kunnen betalen. Bankiers van alle tijden hebben daar baat bij. In 1815, financierden de 5 broers Rothschildt zowel het Britse leger van Wellington via Nathan, als het Franse leger van de hoge vrijmetselaar generaal Napoleon, via broer Jacob in Parijs. Het financieren van oorlogen biedt grote voordelen. De bedragen zijn enorm en de risico’s gering, omdat de belasting betaler voor de schulden zal moeten opdraaien. Vlak voor haar dood in 1849, zei Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschildt, dat, “als mijn zonen geen oorlogen wilden, dan zou er geen oorlog zijn”.
  De beide ouders van Marx waren kinderen van rabbijnen. Maar na aanvankelijk een Christen geweest te zijn, werd Marx om onbekende redenen, in navolging van Weishaupt, een gedreven satanist. Op verschillende plaatsen heeft hij daar blijk van gegeven. Vlak na zijn eindexamen middelbare school, werd Marx zéér antichristelijk. De reden is niet bekend. Als twintigjarige schreef hij, “ik wil me wreken op Hem die daar boven regeert”. Op jonge leeftijd schreef hij satanische teksten aan zijn vader die zich daarover zorgen maakte : “Een gordijn was gevallen. Mijn heilige van het heilige was verpletterd, en nieuwe goden moesten de plaats innemen”. De vader stierf in 1838, toen Karl 20 jaar oud was. In zijn inleiding van zijn “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung” (1844), geïnspireerd door de filosoof Hegel (1770-1831), schreef Marx, “Godsdienst is opium voor het volk. Het werkelijke geluk van het volk vereist de afschaffing van de religie. De eis om illusies over de volkse situatie op te geven, impliceert de eis om de toestand op te geven die voortbouwt op illusies”. Vernietiging van de godsdienst is onontbeerlijk voor het echte geluk van het volk. Als een wanhopige schreef Marx dat, “een God, mijn alles, heeft ontnomen. Hij wil de hemel beklimmen om een troon te bouwen ; en degene die toekijkt zal van schrik dood neervallen”. Zijn vrouw Jenny noemde hem in 1844, “groot-priester en bisschop van onze zielen”. Op 31 maart 1854, schrijft zijn schoonzoon Eduard Aveling, aan Karl, “mijn beste duivel”, een kenmerkende manier van satanisten om zich te richten tot een bemind lid van de familie. In het gedicht, “de bleke maagden”, schreef Karl, “zo heb ik de hemel verraden, ik weet het zéér goed, mijn ziel, vroeger loyaal aan God, is gedoemd tot de hel”. (wordt vervolgd)

 8. (Vervolg)
  In het meer bekende gedicht Oulanem, speelt hij de dans van de dood ; “Oulanem weerklinkt als de dood en zijn stem dooft ellendig uit ; stop, ik pak hem beet , hij stijgt op uit mijn geest, ik heb de macht om de massa’s te verpletteren en te vermalen ; zij zullen ten onder gaan in de diepte en ik zal ze lachend volgen”. In Oulanem volgt Marx de verstoten engel Lucifer ; hij vraagt het gehele mensenras zich in de verdoeming te storten. In het gedicht de 18de Brumaire, blijkt dat hij houdt van Mephistoles (de duivel) in de Faustliteratuur. “Het hele bestaan verdient het vernietigd te worden”. alles en iedereen, inclusief het proletariaat en de kameraden. Stalin bracht dit in de praktijk en vernietigde zelfs zijn eigen familie. Zijn secondant, de joodse Kaganovitch, was persoonlijk verantwoordelijk voor de moord op 10 miljoen mensen, vooral in de Oekraïne. Hij stierf onberoerd, in zijn bed, thuis in Moscou, in 1992. Marx wilde de wereld vernietigen. Maar een tribunaal na het vallen van de Muur (1989), om de joods communistische misdaden tegen het Russische volk en de mensheid in het algemeen, is er nooit gekomen. De Talmud regels hebben prioriteit, en staan boven het recht : “alle Christenen moeten gedood worden, zonder uitzondering voor de besten”, (Zohar I, 219 b) ; “de besten onder de goyems (niet-joden) verdienen de dood”, (Abhodah Zarah 26b Tosephot) ; “Vlak uit het leven van Christenen en doodt hen. Dat is aangenaam voor de Goddelijke majesteit, zoals het offeren van wierook”.
  Oulanem is het omgekeerde van Emmanuel, de bijbelse naam van Jezus. Deze omgekeerde naam is gebruikelijk in satanische rituelen. Marx schrijft geen woord over de dienst aan de mensheid, of het proletariaat en het socialisme. Integendeel, in besloten kring lieten Marx en Engels zich zeer minachtend uit over de arbeiders. Voor hen waren zij een “troep ezels”. Beiden zagen “het proletariaat als een weg om de wereldrevolutie te ontketenen”, waarvan het eerste ontwerp voor zijn joodse bankiers vrienden gemaakt is door de toenmalige Rothschildt familie in Duitsland, eind 18de eeuw .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht