Het waanzinnig geschreeuw van de klimaatreligie

Nu de Belgische bisschoppen op een volledig fiasco afstevenen inzake evangelisatie en overdracht van het Katholieke Geloof, dat zij schijnbaar allang hebben afgeschreven, zijn zij koortsachtig op zoek naar nieuwe goden. Hun nieuwe geloof baseert zich op de (omstreden stelling) dat de opwarming van de aarde het gevolg is van de CO2-uitstoot door de mens. Het is de stelling van het IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change), het machtige organisme, in de schoot van de Verenigde Naties opgericht om de risico’s van de klimaatverandering te evalueren. Het IPCC oefent een ware dictatuur uit op het denken over het klimaat en maakt jacht op wetenschappers (en zij zijn talrijk), die een andere stem laten horen.

In onze media is alles wat het IPCC zegt, evangelie. Elke kritische stem wordt weggelachen en een klimaat-kritische wetenschapper komt gewoon niet aan bod. Hebt u al in ‘De Afspraak’, het sluwe duidings-en praatprogramma van de activistische staatszender VRT één enkele wetenschapper gehoord, die kritisch stond tegenover de opgedrongen schijnwaarheden van het IPCC?

Ook de Belgische bisschoppen scharen zich nu blindelings achter de klimaattheologie en de dogma’s van de organisatie van de Verenigde Naties, zonder enige kritische stem in overweging te hebben genomen. Zij hadden zelfs opgeroepen om vorige zondag in Brussel mee te betogen achter de slogan “claim the climate”. Zij gebruiken daarvoor de gekende woordenkramerij, doorspekt met halve waarheden en sentimentalisme en beroepen zich daarbij op de oproep van paus Franciscus tot een “radicale ecologische bekering”. Inderdaad, als er geen bekering tot God meer nodig is, dan maar het klimaat tot afgod maken. Of is het misschien een afleidingsmanoeuvre van de bisschoppen om de aandacht af te wenden van de hele problematiek rond de homoseksualiteit binnen hun Kerk…?

Een van de wetenschappers, die het hele verhaal over de klimaatopwarming betwist, is de Franse professor François Gervais. In een onlangs uitgegeven studie stelt hij dat de hele klimaatopwarming de zwendel van de eeuw is, een regelrechte indoctrinatie. Het klimaat verandert alle dertig jaren, en niet steeds in dezelfde richting… Na 1945 bijvoorbeeld, toen de uitstoot van koolzuurgas (CO2) aanzienlijk begon toe te nemen, is de temperatuur dertig jaar lang gedaald…, om daarna met 0,4% te stijgen. De veranderlijkheid van het klimaat wordt echter door de experten doodgezwegen.

Een ander cijfer aangehaald door professor Gervais:

“Indien men tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% zou verminderen, dan zou men vermijden dat de planeet met minder dan éénduizendste graad zou opwarmen, voor een kostprijs die zou oplopen tot 20% van het Europese budget. Indien een energie-overgang nodig is, omdat de fossiele brandstoffen nu eenmaal niet onuitputtelijk zijn, dan moet er gewerkt worden aan de productie van vervangende brandstoffen en niet aan energievoorzieningen die steeds weer onderbroken worden, zoals zonne-en windenergie, omdat zon en wind nu eenmaal niet constant energie produceren…”

Indien de doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs tegen 2100 door alle landen die het pact ondertekenden, zou gehaald worden, dan zou men 0,2° kunnen winnen, terwijl men vaststelt dat in 33 jaar de planeet 18 miljoen vierkante kilometer groter en groener geworden is,dankzij het koolzuurgas CO2.

Volgens professor Gervais moet er dus gewerkt worden aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, die niet aan onderbreking onderhevig zijn, zoals micro-algen, die gekweekt kunnen worden vanuit CO2 dat onttrokken wordt aan nabijgelegen cementfabrieken en die toelaten een nieuwe brandstof te produceren. Of zoals de kernfusie, die moet toelaten op aarde dezelfde energie te gebruiken als degene die de sterren bevoorraadt.

De uitstoot van CO2 heeft volgens professor Gervais geen enkele meetbare invloed op het klimaat.

Alle maatregelen om die uitstoot te beperken zijn eigenlijk zinloos en leiden tot geleidelijke verpaupering van de bevolking en een steeds groeiende inkrimping van de vrijheid. Het protest van gele hesjes in Frankrijk en ook bij ons is begonnen met een bewustwording van het volk tegen de wereldvreemde en zelfbenoemde “elites”. Meer en meer willekeurige taxatie van de broodnodige brandstoffen, waanzinnige beslissingen, zoals de plannen van ex-minister Tommelein om houtkachels te verbieden, verwarmingsinstallaties op stookolie te verbieden (steeds het woord verbieden…), geen gasaansluitingen meer toe te staan, het verwoesten van het landschap door het plaatsen van onproductieve windmolenparken, tot zelfs elektriciteitsproductie vanop schepen die als generatoren fungeren of opwekking van stroom met vliegtuigmotoren, het kan niet gekker… en dat alles om het nu reeds falende energiebeleid te compenseren…

En nu, allen onze gele hesjes aan… wie zich niet laat horen, is verloren. De meerderheid mag niet meer zwijgen, zij moet haar stem laten horen. Allen zo kunnen wij vermijden in een goelag terecht te komen!

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Het waanzinnig geschreeuw van de klimaatreligie

 1. Uit dit artikel blijkt duidelijk dat er ook nog een hele schare van kristenen bestaan die de essentie van hun geloof niet willen verloochenen. Zelfs als duidelijk blijkt dat hun leiders en opperhogepriester in Rome klaarblijkelijk een pakt met de duivel gesloten hebben, weigeren ze om mee op te stappen naar de hel. Dit zijn de “ware” kristenen, want zij weigeren hun ziel te verkopen aan de mammon. Voor dit soort moedigen kan ik enkel grenzeloos respect en achting opbrengen. Met hen willen wij zij aan zij strijden om een écht betere wereld te realiseren.

 2. Wat professor Gervais zegt: “Het klimaat verandert alle dertig jaren, en niet steeds in dezelfde richting”, klopt niet. Zie wat de grote historicus E. le Roy Ladurie, auteur van het fundamentele boek ‘L’histoire du climat depuis l’an mil’ (1967), stelt over het klimaatscepticisme in de aanloop naar de conferentie van Parijs (2015):
  https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/emmanuel-le-roy-ladurie-oui-le-climat-peut-bousculer-nos-destins_1645624.html

  1. Een uitvoerige bejandeling van de klimaatcontroverse vind je hier
   https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique

   Wat betreft de geloofwaardigheid van het boek van professor Gervais
   https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/10/28/les-contre-verites-du-dernier-pamphlet-climatosceptique_3504317_1650684.htm
   is dit het te lezen artikel.

   Spijtig genoeg nog niet vertaald in het Nederlands.
   Iedereen kan constateren dat hoewel Prof Gervais voorkomt in de referentielijst van het eerste artikel, aan hem verder geen aandacht geschonken wordt, wat wel het geval is voor veel bekender klimaat sceptici.

   Wat de kritieken in de 2e referte betreft, behalve een spijtige uitschuiver over de “astrologische” invalshoek van professor Gervais, zijn ze pertinent.

   Er zou nog een reactie van professor Gervais bestaan op dat artikel, maar de link werkte niet.

 3. ☩JMJ☩

  De Belgische bisschoppen branden graag hun wierookkorrel aan de afgodische altaren van Gaia om het imperiaal placet van het Charlemichelinmanneke in Brussel, Eerste Sinister van de Roipublique, te behouden.

  Het Oorspronkelijk Rechts verzette zich tegen het industrialisme en wilde de bevolking tot hun vroeger agrarisch bestaan herstellen dat natuurlijker was en de geest van gebed bevorderde; wie op zeer zichtbare en tastbare manier volgens de natuurlijke klok leeft wordt gemakkelijker aan God herinnerd. De groene communisten hebben dat terrein echter gekaapt, verbasterd en omgevormd tot de paniekerige, pantheïstische klimaathysterie waarmee zij zich heden belachelijk maken.

  Zelfoverschatting is het woord dat opkomt wanneer men mensen ziet die denken dat zij een “ecologische voetafdruk” kunnen achterlaten die de aarde kan vernietigen. Er gaat zich echt niet een soort van groen-apocalyptisch scenario ontplooien omdat ge elke dag met de auto rijdt en omdat ge te weinig taksen betaald hebt om de vette dagmenu’s van de groene ‘profeten’ te garanderen.

 4. Wat de klimaatopwarming betreft acht ik me zelf niet bevoegd om hierover uitspraken te doen. Ik ben het wel volledig eens met de auteur dat de Kerk veeleer zou moeten bekommerd zijn om haar rampzalig falen inzake geloofsoverdracht. De drang om “au sérieux” genomen te worden door het nalopen van modieuze trends is niet alleen fundamenteel fout, het heeft ook iets zieligs want het blijft totaal zonder effect. Onze welmenende pastoor mag vanop de kansel nog zoveel fulmineren tegen de klimaatontkenners als hij wil, daarom zit er op zondag niet één kip méér in zijn kerk. Schoenmaker blijf bij je leest.

 5. – In elk geval zijn er zeer veel mensen die staan te roepen over het klimaat, maar die er zelf eigenlijk niets vanaf weten, en zeker niets serieus kunnen zeggen over de oorzaken van klimaatveranderingen.
  – De Belgische bisschoppen zouden zich beter bezig houden met wat hun corebusiness zou moeten zijn : het geloof bevorderen.

 6. In het voetspoor van de Verlichtingsfilosoof, de jood Jacques Rousseau (1712-1778), wil de Groene Khmer van vrijmetselaars, politici, ambtenaren, communisten, socialisten en meehuilende “wetenschappers”, nihilisten en groene meelopers, de creatie van een nieuwe mens, onderworpen aan de aarde en de natuur. Ook moet hij gedwongen worden zichzelf weg te cijferen, en moet hij leren denken in termen van “de mensheid”. Dat lukt niet zonder meer, en de weerstand tegen het grootste massa bedrog ooit, de klimaat hysterie, neemt alleen maar toe. Een tiental jaren terug baarde de beruchte groene, Amerikaanse politicus, Al Gore, groot opzien met zijn film, “An Inconvenient Truth”. Hij overtuigde niet iedereen, en vooral niet een Britse rechter die hem veroordeelde voor 11 vervalste voorstellingen van zaken. De smeltende gletsjer (gevolg van de aardse opwarming) in de film bleek een opname te zijn geweest van de Perito Moreno, een groot zoet water meer in Argebtinië. De groene profeet Al Gore blijkt lid te zijn van de Amerikaanse Council of Foreign Relations, ((de denktank (2-3000 leden) die de VS regeert)), tevens is hij lid van de mondialistische Trilaterale Commissie en hieraan verbonden, de Amerikaanse vrijmetselarij. Daarnaast was Al Gore bankier bij de New Yorkse bank, Lehman Brothers, met als taak de wereldhandel in CO2 uitstoot rechten te overheersen, een luchthandel die miljarden moest opbrengen, door ons burgers te betalen via de energie rekening. Tenslotte heeft Al Gore een groene onderneming, een “duurzaam” energie investering bedrijf. Al Gore heeft bij monde van zijn naaste medewerkers toegegeven dat “het milieu” big business geworden is. Aan het “global warming” verhaal wordt flink verdiend. Aan zijn film en lezingen indertijd, heeft Al Gore 60 miljoen dollar overgehouden. Karakteristiek voor zijn optredens is dat hij vragenstellers ontloopt.
  Tijdens de klimaat conferentie in Oslo, mei 2007, wees de Chinese delegatie op de vooruitziende blik van Mao Tse Toeng. Het één kind gezinsmodel zou verreweg de meest effectieve manier zijn om de wereldbevolking te verminderen, teneinde de CO2 uitstoot terug te dringen en de klimaat verandering tegen te gaan en tenslotte, de “draagkracht” van de aarde te ontlasten. Een weerwoord op die conferentie bleef uit. New Age protagonisten zoals de Britse prins-gemaal Philip, bepleitten een wereldbevolking van 0,5 tot 1 miljard mensen. Deze beschermheer van het World Wildlife Fund (WWF), staat ook te ook te boek als een hoge vrijmetselaar. In het VN-rapport “Global 2000”, bepleitte de toenmalige directeur van het VN ontwikkelingsprogramma, Gustav Speth, voor een reductie van de wereldbevolking tot 2 miljard mensen. Nu telt de wereld meer dan 6 miljard. Met de joodse vrijmetselaars Macron en Merkel aan het roer in Europa, lijkt het een kwestie van tijd, vòòr de volken in Europa, gedwongen zullen worden de New Age leugens te slikken. In Frankrijk is hiertoe een staatscommissie opgericht om te voorkomen dat programma’s of journalisten, een loopje nemen met de CO2 boodschap. De BBC/KRO vertoning van de film, “Climate Swindle”, kan in Frankrijk niet vertoond worden. Er zijn zelfs stemmen geweest in het parlement om de ontkenning van het CO2 gevaar, strafbaar te stellen, zoals de “holocaust”. De atheïstische staat en supra-nationale organisaties aangestuurd door de wereldelites, zullen nergens voor terugdeinzen, om het ecologisch “evenwicht” van de aarde “in balans te houden”. Banalisering van het leven, enkele decennia terug, heeft de poort al wijd open gezet. Als zij de kans krijgen, zal vroeg of laat de stap gezet worden voor euthanasie op ouderen en gebrekkigen, zoals in Hitler Duitsland, want zij zijn niet alleen onnuttig, maar vooral schadelijke CO2 producenten. Ook gedwongen abortus praktijken van staatswege zullen tot een normale medische handeling worden opgewaardeerd. Opgelegd door vrijmetselaar organen als de EU en de VN, zal de staat aanstaande ouders willen dwingen tot kroost beperking, zoals in China. In Nederland beluisterde men zelfs pleidooien uit de hoek van de linkse kerk, voor een door ouders te betalen kindertoeslag, zij krijgen geen kinderbijslag. Zij zullen extra moeten betalen voor een nieuwe baby en het hebben van meerdere kinderen. De New Age cultuur van de dood laat geen ontsnappingsroute vrij open liggen. De taboes tegen het leven die onder het mom van de bevrijding uit ketenen in de jaren 1960 en 1970, zijn afgebroken, zullen nu kunnen worden benut. Het leven werd toen gebanaliseerd met contraceptie, abortus en euthanasie. In die tijd, in 1970, publiceerde de vrijmetselaar krant NRC, een klacht van de vrijmetselaar partij D666 tegen de 20% te grote gezinnen (3 kinderen of meer) en het pleidooi om ouders verplicht te castreren teneinde grote gezinnen tegen te gaan. De geest is toen uit de fles gekomen. Protesten bleven uit. Vanuit de staat en de linkse kerk is het niet ondenkbaar meer dat, vroeg of laat, de banalisering van het leven, zich tegen de mens en tegen de vrijheid gaat keren. Euthanasie en abortus kan van staatswege, als plicht worden opgelegd. Het leven is niet meer vanzelfsprekend, noch onaantastbaar. De staat en maçonnieke instellingen als de VN en de EU, kunnen gaan bepalen wie wel en wie niet mag leven, in navolging van China en deels Hitler Duitsland indertijd. De klimaat hysterie kan tot ongekende manipulaties van staatswege leiden. Dit raakt iedereen. Het klimaat denken, her invoert de cultuur van de dood, zoals het Darwinisme. Het is het spiegelbeeld van de verachting van het menselijk leven van communisten en nazies. Het oudste en het jongste leven zullen vogelvrij zijn. Met de RK collabo geestelijkheid op de hoogste niveaus, is er geen macht ter wereld meer die de nieuwe “holocaust” kan keren. De wereld bevolkingsomvang moet immers drastisch worden beperkt om de aarde, Moeder Gaia, te redden en de CO2 uitstoot in te perken. Dat geldt ook voor dieren. Vlees eten is een doodzonde. De omvang van de menselijke en de dierlijke wereldpopulatie vergt strakke beheersing om de natuur, de “opwarming”, en de draagkracht van de aarde te ontlasten. Zij worden ook onderling inwisselbaar, want New Age leert dat dieren rechten hebben en een sterk dier is meer waard dan een zwak mens. Dit “horrorscenario”, is de basis van de Jew World Order.

  1. Ja zo zien maar weinigen de waarheid, beste Jules, maar als het voor hen klaar zal worden is het reeds lang te laat.
   Ook voor die klimaat onnozelheden hebben, naar luidt de “media”, 65.000 gebrainwashten zich “gemobiliseerd. Echter de gele hesjes die zijn altijd veel minder in aantal volgens deze zelfde rode omroepen.
   Meer repressieve wetten zullen ons letterlijk en figuurlijk, uitwringen. Door al deze opstanden krijgen deze eliteschurken de mogelijkheid om de repressie ten top te drijven, onder het mom van “het klimaat”.
   Het lijkt soms anders te zijn, maar Rusland en China doen goed hun best om deze Jew Orde door te drukken. Zo worden ze afgeschilderd als de schurkenstaten, maar zijn in feite de tegenpool van “het westen” daar er steeds twee polen nodig zijn om in geval van veel weerstand de kaart te trekken van depressie eerst, met desastreuse gevolgen als hongersnood en dood, om vervolgens over te gaan naar een oorlog. Dit hebben de voorbije generaties aan de levende lijnen mogen ondervinden en dan is deze les vlug vergeten, door een andere hoop leugens.
   Het wereldcommunisme is in volle opmarch. Dan weet de massa nog niet wat ze zingen, de gele hesjes zingen de Marseillaise , geschreven ruim 25 jaar voor de geboorte van Karl Marx, leest als een politiek manifest en dit ligt mede ten grondslag aan haar revolutionaire elan. Men zingt zonder de woorden te begrijpen. Evenals de Marseillaise is de oorspronkelijke tekst van het strijdlied De Internationale komt van de “Franse communard” Eugène Pottier geschreven. Men ziet maar hoe de wereldmens graag gemanipuleerd wordt door leugens.
   Trouwens de waarheid is verraad in het land van de leugen.

  2. @ Peter De Vos en A.G. Stinus: Zeker. In Gent zal in de Sint-Annakerk een warenhuis ondergebracht worden. Is dat hun zorg?

 7. Aan Jules van Rooyen,

  U citerend:: de (creatie van een) nieuwe mens, onderworpen aan de aarde en de natuur. Ook moet hij gedwongen worden zichzelf weg te cijferen, en moet hij leren denken in termen van “de mensheid”…het algemeen belang is inderdaad al vele jaren het adagium voor het voetvolk.

  De geschriften van Vassula tonen juist het tegenovergestelde aan.. dat de menselijke natuur juist wordt getransformeerd, verheven..middels de grote Waarschuwing en dus niet onderworpen aan de natuur..er komt juist even-wicht, zoals in het aardsparadijs.. zomaar bij Vassula te lezen. De Malakias bode zal de eerste zijn tot getuigenis van het komende.. van de nieuwe hemel en nieuwe Aarde en daarom is hij in Jesaja 52:7 ook de Vreugdebode en Nostradamus noemt hem de vrolijke hemeling.

  Wij moeten ons niet laten bepalen door hun “boodschappen” van duisternis en hun laten zien dat hun werken van eeuwen in duisternis, op instorten staat.

  In de voetnoot over 2Tess.2:7, (Petr.Can.vert) staat.. dat het voortwoekerend kwaad tegengehouden wordt en daardoor ook de antichrist als voleinding van het kwaad.
  Dus voordat de antichrist komt komt éérst het “1000”jarig Vrede Rijk en zoals Openb.20:4 ons leert komt dat door het 6e zegel oordeel en in het 6e zegel komt de Waarschuwing.. zo “simpel” is het als men de onthullingen van Jezus en Maria ter harte neemt.

 8. ☩JMJ☩

  Betreffende de “Gilets Jaunes”:

  Zaterdag, op het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, is er weer een manifestatie gepland in Frankrijk, en het is mogelijk dat de politie deze keer kogels zal gebruiken tegen het volk.

  Wil bidden voor goddelijke bescherming over de manifestanten, en dat de Heilige Aartsengel Michaël, Prins van de Hemelse Legerscharen, het judeo-maçonniek, infanticidaal bewind onder de voet treedt. Naar het schijnt zijn er significante aantallen militairen in Frankrijk die vijandig staan tegenover het corrupt staatsbeleid; ik hoop dat die zich uiteindelijk tegen Macron zullen keren en bescherming zullen verlenen aan het volk.

  1. Beste Benjamin,
   Er is iets wat beweegt in Frankrijk. De gele hesjes is, volgens mijn inzicht, het begin van de aangekondigde grote chaos in Europa. Het is best mogelijk dan dat er militaire zullen zijn die in opstand komen.
   Ik herinner mij dat zo’n tien jaar geleden er een tropenlandingsoefening van de Nederlandse en Belgische strijdkrachten op de Belgische stranden heeft plaats gevonden. Er werd toen bij vermeld dat het een oefening was voor het ingrijpen van een deel van de eventuele opstandige politie. Dat is toen niet in dovemansoren gevallen.
   De opstand die er aan komst zal zich tenslotte over gans Europa verspreiden.

   1. ☩JMJ☩

    We zullen moeten afwachten en zien wat er gebeurt, maar zoals u zegt is er inderdaad het één en het ander gaande bij de Galliërs. Wanneer men op het Franse gedeelte van het internet gaat kijken, dan ziet men maar pas hoezeer de brede Franse bevolking Macron weg wilt. De man is nog minder populair dan de logeclown, Hollande, en dat zegt al iets. Het is dan ook een belachelijk domme zet geweest van zijn joodse meester, Jacques Attali, en zijn kannibalistische mede-oligarchen om een voormalig bankier bij Rothschild & Cie (waar anders vindt men dergelijke bizarre, narcistische figuren?) in de presidentsfauteuil te zetten. Dat diende tegen hun bedoelingen in om voor de nog onwetenden te bevestigen dat de “samenzweringstheorieën”, zoals de CIA de zaken noemt om te misleiden, eigenlijk harde feiten zijn. Nu zitten ze daar met een kaviaarsocialist in kostuum wiens kartonnen troon zo wankel is dat hij hem slechts (voorlopig) staande kan houden door zijn privé-legerke van politieagenten op de bevolking af te sturen.

 9. Aan Peter en aan Benjamin,

  De gele hesjes zijn als de witte helmen in Syrië, die banden hebben met Isis.. wat de gele hesjes betreft google dan niburu.co en Xander nieuws.punt.nl, overtuig en beoordeel zelf hetgeen zij aan informatie hebben over de achtergrond van de gele hesjes !!!

  1. Beste Piet, weet u nu nog niet wie die niburu.co en Xander nieuws.punt.nl zijn?

 10. Het werkt te armoede in de hand, want het klimaatakkoord is een alternatief om het migratiepact te betalen want dat kost ieder land handenvol geld!!

 11. Aan Peter

  Xander is een zionist en de zionisten van het eerste uur waren vrijmetselaars-illuminati.

  Enkele jaren geleden heeft Xander ook mij geblokt in een normaal dialoog met een joodse vrouw..en als je teveel katholiek uitgesproken bent wordt een reactie gewoon niet geplaatst.

  En niburu.co geloven in de redding van de goede buitenaardsen en waarvan is te weten dat ze de gevallen engelen zijn in allerlei manifestaties.. A.K.Emm. zei dat er van de gevallen engelen er zijn die niet zo diep in de zonde waren gevallen, maar natuurlijk verdoemd zijn. Het zijn de bijbelse goden en hebben een kosmisch werkterrein.

  Maar ik laat mij graag bijpraten…..

 12. ☩JMJ☩

  Er zijn volgens Franstalige websites Gilets Jaunes in La Réunion die willen dat de vrijmetselarij verboden wordt.

 13. Aan Benjamin..

  En wat dan als de vrijmetselarij verboden wordt?!

  Met site: niburu.co geloof ik dat de gele hesjes de nuttige idioten van de vrijmetselarij illuminati zijn.
  Want dat willen ze ..de uiteindelijke wanorde zodat zij totaal kunnen heersen, in Europa overal burgeroorlogen is een gunstig scenario en dan komt een Europees leger goed van pas.

  Zelfs mensen die niet de profetieën kennen veronderstellen in Europa overal burgeroorlogen.

  1. ☩JMJ☩

   Het gevaar voor blinde, anarchische oorlog in Europa is ongetwijfeld groot, Piet, en u zult mij dat ook niet horen ontkennen. Wat men niettemin kan doen is zoveel mogelijk de gewone mensen onder de Gilets Jaunes informeren over hoe de politiek in elkaar steekt en over degenen die achter de façade-regeringen hun infernale scepters staan te zwaaien, en hen aansporen om hun krachten te concentreren om dat duister regime met gerechtvaardigd geweld van zelfverdediging (de blanke genocide door abortus en mohammedaanse huursoldaten is reeds grond genoeg om het gemeenschappelijke zelfverdediging te noemen) te bestrijden. In die context is het dan ook een teken van nuchterder worden dat sommigen onder hen de vrijmetselarij willen doen verdwijnen. Maar, nogmaals, begrijp mij niet verkeerd: De situatie is uiteraard zeer gevaarlijk en dreigt te ontaarden tot volslagen chaos en bloedige anarchie.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat: “en hen aansporen om hun krachten te concentreren om dat duister regime met gerechtvaardigd geweld van zelfverdediging (de blanke genocide door abortus en mohammedaanse huursoldaten is reeds grond genoeg om het gemeenschappelijke zelfverdediging te noemen) te bestrijden”

    Ik ben nu van oordeel dat men aangespoord moet worden om de Gilets Jaunes te verlaten en van de manifestaties weg te blijven. De Gilets Jaunes zijn een creatie van de logemacht en een valstrik, en het is imperatief om van de manifestaties weg te blijven en er niets mee te maken te hebben; geheel de zaak wordt gemanipuleerd en alle verspilde energie en, ja, verspild bloed, wordt ten dienste gesteld tot de verborgen agenda van de conspirateurs. Zie mijn commentaren onder het artikel “Het links-liberale zelfbedrog” waarom ik tot deze conclusie gekomen ben.

 14. Aan Peter…

  Welk gevaar schuilt er nog meer bij de sites niburu.co en Xandernieuws buiten hetgeen ik zelf nog opmerk?!!

  Een gewaarschuwd mens telt toch voor twee.. !!

  1. Beste Piet,
   Uw citaat: “Welk gevaar schuilt er nog meer bij de sites niburu.co en Xandernieuws buiten hetgeen ik zelf nog opmerk?!!”
   Wel Piet, laat dat volstaan.

 15. Aan Peter..

  Op “gezag” van iemand anders iets aannemen is niet zo slim en roept argwaan op en verondersteld dat de ander de betreffende informatie niet kan beoordelen en valt onder categorie bevoogding.
  Ja Peter, je antwoord irriteerde mij, dat moet gezegd zijn.. en dat heeft zijn “context” die ik hieronder even van mij af wil schrijven .. want jouw antwoord betreft een verband met een versleten gezagsstructuur die eigenlijk ook in zijn bekrompenheid een verkeerd beroep doet op dat gebod in de 10 geboden van Mozes.

  Dit antwoord had ik dan ook juist van jouw niet verwacht.. ik heb enkele voorbeelden: enkele tientallen jaren geleden hoorde ik een man van over de 80 jaar op de radio het volgende vertellen:: het betrof waarschijnlijk een tijd waar de directeur nog op de fiets naar zijn fabriek ging en iedere dag als hij de directeur tegenkwam tilde hij even zijn hoed op als teken van groet, (respect en eerbied).. maar de directeur groette hem nooit terug en op een zekere dag zag hij het onzinnige in van zijn groeten en stopte hij daarmee. Maar enkele dagen later moest hij bij de directeur komen:: “en waarom hij hem niet meer groete.. nou omdat u mij totaal negeerde” -dus alsof hij niet bestond- ..en werd toen terstond ontslagen.. en natuurlijk met de nodige gevolgen voor zijn gezin.

  Een ander voorbeeld is ook al van tientallen jaren geleden over wat een collega op het werk vertelde wat hem gebeurde met een pastoor:: hij was als jongetje wat laat voor de H.Mis en knielde daarom op de laatste knielbank en toen de pastoor een teken gaf dat ze konden gaan zitten voor de preek, ging hij dus ook zitten maar het nadeel was dat hij vergeten was dat die laatste knielbank geen zitbank had ..dus een lawaai van jewelste ging door de kerk toen hij neerviel op het laatste hout gedeelte afgescheiden van de plavuizen loopgang.
  Ik geloof dat het op het einde van de Mis was dat de pastoor naar hem toeging en hem een flink pak rammel gaf ..en toen zijn vader thuis van het gebeurde vernam hoefde hij niet meer naar de kerk.

  Ten slotte over een vader die 2 vrijgezelle zonen op leeftijd, de les gaf dat als zij deden wat hij zei er geen problemen zouden ontstaan.
  Die katholieke vader impliceerde natuurlijk dat bekende gebod in de tien geboden. ..maarrr de andere kant van de medaille is dat de antichrist dat ook zou kunnen zeggen:: als jullie doen wat ik zeg zijn er geen problemen en worden wij als zombies, moderne slaven.

  Ik heb zelfs gelezen dat de illuminati zeggen.. dat de weerstand die zij aan de christenen bieden, hun tot heiligen kan maken.
  Dat zijn dus absurde gedachte spinsels van zieke geesten.. en krijgt die dictator in Noord Korea ook het gelijk aan zijn kant en kan hij zich ook als zodanig veronderschuldigen voor zijn misdaden.

  ..En natuurlijk zal een ziel op weg naar de heiligheid die vernederingen verdragen. Maar premier Rutte in Nederland zegt eigenlijk ook van:: jullie zijn in goede handen want wij als jullie goede herders hebben een doel en een weg die jullie “nog” niet kunnen begrijpen.. en dat zegt de media ook en de rattenvangers van Hamelen.. en daarom moeten jullie op ons stemmen en dan komt alles goed, ga maar rustig slapen. (En als de 3e wereldoorlog uitbreekt worden wij vanzelf wakker)

  En om even terug te komen op die persoon, die vader ..die voelde zich bedreigd in zijn vaderlijke autoriteit door het volwassen worden en zijn van zijn eigen kinderen en dat zie je ook bij die directeur ..hij begon de greep op zijn slaaf te vetliezen, zijn machtspositie kwam in het geding ..en je kunt het zelfs toepassen op die pastoor.

  Ik heb het zelf meegemaakt dat leiders in een bedrijf hun eigen positie hoger “kwalificeerden”, stelden vanuit hun (kwalijk) karakter, dan het algemeen belang van een bedrijf ..en zelfs directeuren missen vaak het koninklijk overzicht.. met de nodige gevolgen.

 16. Peter..

  Gisteren kwam ik uit bij de site van een zekere Martin Vrijland en die geeft informatie over de bedenkelijke achtergrond van Tierry Baudet van het Forum voor democratie, een nieuwe “partij” in Nederland.

  In feite moet je voor elke site en elke informatie de nodige reserve, voorbehoud betrachten..en ook in dit geval bij Martin Vrijland zelf ook.. en als hofnar van de koning spring ik wel eens in in situaties en geef ik informatie te pas of zelfs ontepas, want later zullen ze zeggen niet hij was de dorpsgek maar ik, ik in mijn denken.. en blijkt die hofnar toch functioneel.
  ….

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht