Eigen volk eerst? Over Christelijke naastenliefde vs. auto-destructieve zelfverloochening

Foto: sparmoscow

 

In een opiniestuk van De Standaard, legden twee professoren van de KU Leuven, Marcel Gielis en Frans Van Looveren een link tussen politiek extreemrechts en “religieus integrisme”.  Het klopt inderdaad dat de identitaire beweging, met zijn anti-migratieboodschap heel wat populariteit heeft gewonnen bij conservatieve jongeren, waaronder misschien (enkele) traditiegetrouwe katholieken. Want als er dan onder jongeren hernieuwde interesse ontstaat voor het geloof, gaat het vaak niet om het hedendaagse, moderne Katholicisme dat door onze Vlaamse bisschoppen wordt gepromoot, maar het Katholicisme in zijn meest traditionele vorm: Tridentijnse Missen, priesters in soutane, Latijnse gezangen, m.a.w. het Katholicisme uit (over)grootmoeders tijd. 

Vaak gaat de herontdekking van dit traditionele Katholicisme samen met een identitaire en culturele ontwaking. Het Katholicisme wordt zo meer dan een religie: het wordt een symbool van de Europese identiteit, dat in contrast staat met de multicultuur waarmee jonge Europeanen een complexe relatie ontwikkeld hebben. Voor deze jongeren is de multiculturele samenleving geen theoretisch concept meer, maar hun dagelijkse realiteit, waarvan de minder rooskleurige aspecten niet langer door het politiek correcte ideaalbeeld van hun babyboomer ouders verdoezeld kunnen worden. De utopieën van vrijheid, blijheid, cultuurrelativisme en naïef optimisme uit de jaren 60 hebben deze hedendaagse jongeren al lang achter zich gelaten. In de plaats komt de vaststelling dat het vrije Westerse maatschappijbeeld niet zo universeel aanvaard is als hun ouders dachten. 

“Traditionalistische” identitairen vs. “progressieve” globalisten

De zoektocht naar de blanke Westerse identiteit, met als culminatie de identitaire beweging, is dan ook heel present in de online wereld, waar deze jongeren vaak vertoeven. Deze identitaire beweging wordt vertegenwoordigd door bekende Youtubers, zoals een Martin Sellner, Lauren Southern, Brittany Pettibone of, dichter bij huis, Dries Van Langenhove van de nationalistische studentenvereniging Schild en Vrienden. Geen skinheads, maar aantrekkelijke jonge twintigers, met een burgerlijke uitstraling, mondig discours en duidelijke boodschap. Europa moet Europees blijven, blanke Europeanen hebben recht op een eigen thuisland, traditionele familiale waarden moeten opnieuw primeren en een open grenzen-politiek kan enkel leiden tot culturele zelfmoord. Dit past uiteraard niet in het kraam van het huidige progressieve, globalistische establishment, dat net alle morele, culturele, economische, en zelfs staatkundige grenzen wil opentrekken. Dit establishment probeert de nieuwe identitaire trend dus op allerlei manieren te stoppen door internet-censuur, ontslag, rechtszaken, territoriumverbod en “framing” via de officiële media. 

Van naastenliefde tot auto-destructive zelfverloochening

Zelfs het gebruik van het zogenaamde Christelijke schuldgevoel wordt niet geschuwd om alle verzet tegen een open grenzenpolitiek te muilkorven, wat toch opmerkelijk is in onze grotendeels geseculariseerde maatschappij. Een anti-migratiepolitiek zou egoïstisch en on-Christelijk zijn, wordt ons via een mediagenieke Paus Franciscus en zijn hiërarchie gecommuniceerd. Heeft Jezus zijn leerlingen niet met drang opgeroepen om gastvrij te zijn voor de vreemdeling en de arme hulp te bieden? Gelovige Christenen worden inderdaad geconfronteerd met een dilemma: hoe kunnen we onze grenzen verdedigen, onze eigen mensen voorop stellen en opkomen voor het behoud van onze cultuur en levenswijze, zonder tegelijkertijd het geloof in een cultuur-overschrijdende  naastenliefde, zoals beschreven in de parabel van de barmhartige Samaritaan, te verraden? Dit is een zeer moeilijk op te lossen gedachtenconflict, waar geen eenvoudig antwoord op bestaat. Het is hierbij wel belangrijk om in te zien dat Christelijke naastenliefde niet hetzelfde betekent als absolute zelfverloochening. De Christen wordt geroepen om de naaste lief te hebben als zichzelf, maar niet meer dan zichzelf. Zelfbehoud en respect voor het eigen leven zijn dan ook belangrijke Christelijke principes, aangezien het Christendom zelfmoord veroordeelt. 

Deze behoefte aan zelfbehoud kan zich vertalen naar de bescherming van de nationale integriteit. Daarom kan een nationale overheid volgens de catechismus van de Katholieke Kerk voorwaarden koppelen aan migratie:

“De politieke overheid mag, met het oog op het algemeen welzijn dat zij moet behartigen, het recht van immigratie afhankelijk maken van een aantal juridische voorwaarden, met name van het onderhouden van de plichten van de migranten ten overstaan van het land dat hen opneemt. De immigrant moet met dankbaarheid het materiële en geestelijke erfgoed eerbiedigen van het land dat hem ontvangt; hij moet de wetten ervan onderhouden en mee in de lasten dragen.” (alinea 2241)

Selectieve gastvrijheid, trage naturalisatie en volledige culturele assimilatie als ideaal integratieconcept

Ook de H. Thomas van Aquino verklaarde in zijn “Summa Theologica” , dat landen moeten kunnen kiezen, welke nationaliteiten ze op hun territorium toelaten. Hiervoor baseerde hij zich op de Joodse traditie, waarbij volkeren met een geschiedenis van vijandschap aan het adres van de Joden, zich niet in het oude Palestina mochten vestigen of recht konden hebben op burgerschap. Anderzijds, konden migranten uit bevriende landen als Egypte of Idumea wel na de derde generatie het lokale burgerschap ontvangen. In dit kader ging Thomas van Aquino akkoord met de mening van de Griekse filosoof Aristoteles dat een traag naturalisatie-proces de autochtone bevolking tegen nadelige buitenlandse politieke beïnvloeding kon beschermen. Interessant om te noteren: dit is precies het omgekeerde van wat in ons land gebeurde met de snel Belg wet en het systematisch en disproportioneel opvullen van electorale lijsten met kandidaten met een migratieachtergrond. 

Volgens Thomas Van Aquino kenden de Joden drie types van vreemdelingen:

 1. Reizigers: wat wij vandaag toeristen en zakenreizigers zouden noemen, die slechts voor korte tijd in een land verblijven. 
 2. Nieuwe migranten: die in het land resideren en werken, maar er nog niet geïntegreerd zijn.
 3. Volledig geïntegreerde migranten, die de Hebreeuwse taal, cultuur, levenswijze en religie hebben overgenomen. Dit was volgens Thomas van Aquino dan ook het meest gepaste integratiemodel. 

Migratiepolitiek: geen uitvinding van extreemrechts

In tegenstelling tot wat er dus tegenwoordig door progressive opiniemakers wordt verkondigd, zijn (ongewenste) migranten en hun integratie een probleem van alle tijden, en geen recente uitvinding van extreemrechts of conservatieve blanke Christenen. Het staat uiteraard vast, dat mensen die om legitieme redenen naar Europa reizen of vluchten op een waardige manier ontvangen moeten worden. Anderzijds mogen we ons niet laten misleiden door het dogmatisch cultuurrelativisme dat in politiek correcte kringen wordt verheerlijkt. Niet iedereen reist naar Europa met de beste bedoelingen of met de bereidheid zich te integreren. Wanneer we mensen op lange termijn in ons land toelaten, lijkt het me dus relevant om te bekijken of hun cultuur überhaupt compatibel is met onze levenswijze en welk type integratie er van nieuwkomers precies verwacht wordt. Belangrijk is dat er hierover een open debat wordt gevoerd en dat integratienormen niet worden verzonnen en opgelegd door een wereldvreemde elite, die de onaangename gevolgen van haar politiek zelf nauwelijks zal moeten ondergaan. Ook moet de automatische associatie van het migratiedebat met extreemrechts stopgezet worden. Er kan geen eerlijke discussie gevoerd worden, indien we vastgeroest blijven in ideologische vooroordelen, politieke correctheid,  struisvogelpolitiek en halve maatregelen. Problemen verdwijnen niet wanneer men wegkijkt. We moeten onze verantwoordelijkheid zo snel mogelijk nemen. Vandaag. Nu het nog kan…

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Eigen volk eerst? Over Christelijke naastenliefde vs. auto-destructieve zelfverloochening

 1. De parabel van de Barmhartige Samaritaan is vooral een aanklacht tegen het onvermogen van de Joodse religieuze klasse in Jezus tijd om je Broeder te helpen die in nood is en je geld en vermogen en verzorging daarvoor te gebruiken dus het mocht niet bij woorden blijven deze liefde tot de naaste gaat zelfs de grenzen niet te buiten . wanneer we mensen blijven toelaten binnen Europa zal dat het gelaat van Europa veranderen , we scheppen dan zelf een toren van Babel het begin van alle ellende . De regering heeft nu beslist om de transmigranten in woonboten te plaatsen maar wie gaat dit betalen denkt u ? Deze rekening zal vroeg op laat op ieders bord komen , niet is gratis dat had De Wever verkondigt we zullen zien, verder goed artikel

  1. Onsamenhangend, negatief en niet constructief artikel… waarom?
   De voorbeeldige woorden van Thomas van Aquino passen des te meer bij wat u extreem-rechts noemt.

 2. ☩JMJ☩

  De huidige georkestreerde volksverhuizing heeft niets, maar dan ook niets, te maken met Christelijke naastenliefde, doch wordt gestuurd door mensen die een diepgewortelde haat hebben jegens het Christendom en het Blank Europa wier geschiedenis zeer nauw verweven is met dat Christendom.

  Het Vierde Gebod legt ons liefde en respect op voor onze vaders en moeders, maar dat Gebod strekt zich ook uit tot gehoorzaamheid aan het kerkelijk en civiel gezag en tot het respecteren van de erfenis van onze voorvaderen, hetgeen ons Europees ancestraal erfland inhoudt, de patriarchale tradities én ook onze Blanke genetische realiteit.

  Wanneer men in de context van de Katholieke Religie spreekt over “religieus integrisme”, dan heeft men het simpelweg over de Katholieke rechtgelovigheid in contradistinctie met het modern pseudo-katholicisme dat door corrupte bisschoppen verspreid wordt. Om rechtgelovig Katholiek te zijn moet men bijvoorbeeld voorstander zijn van de Confessionele Staat die actief ijvert voor de extirpatie van ketterijen en heidendom waaronder ook het mohammedisme valt dat momenteel agressief geïmporteerd wordt door Citoyen Michel en trawanten in hun ivoren toren.

  Katholieken hebben geen vrijzinnig-nationalistische bewegingen nodig om hun vaderland te beschermen tegen de Kalergi-agenda, want zij hebben daar hun eigen principes voor vanuit de Natuurwet.

  God ☩ Bloedverwantschap ☩ Vaderland ☩ Traditie!

 3. Zelfverloochening kan niets anders betekenen dan algehele gehoorzaamheid aan God, een totale overgave aan de wil van God, en dat uit geheel eigen vrije wil. M.a.w. een sympathie die totale empathie wordt als een versmelting van de ziel in de Heilge Geest en niets anders meer wenst dan hetgeen de Geest wenst.

  Daarom zijn de heiligen grote lichtbakens en het komt de bisschoppen toe deze heiligen weer terug op de voorgrond te plaatsen en dagelijks naar hen te verwijzen.

  De H. Maagd vertelt aan de H. Birgitta hoe de goeden onder de goddelozen moeten leven
  https://cruxavespesunica.org/2018/09/20/de-h-maagd-vertelt-aan-de-h-birgitta-hoe-de-goeden-onder-de-goddelozen-moeten-leven/

 4. Thomas van Aquino laat ons hier zien dat we problemen in verband met migranten niet te eenvoudig mogen zien. Er zijn mensen die hier van onze sociale systemen willen komen genieten, en er zijn er heel andere die werkelijk bedreigd werden in hun thuisland, en veel mensen daartussenin. En dan is er de vraag : een vluchteling (een echte dan), moet die zijn ganse leven in ons landje blijven ? En nog : welke misbruiken zijn er ?

 5. Goed stuk.Naast barmhartigheid had Jezus ook over recht en rechtvaardigheid bij onrecht. Daarom dienen Christenen juist te ageren tegen met name het islamfascisme die hier verspreidt wordt. Want dat staat voor. intoleerantie, van Joden, Christenen en niet-moslims vernietigen. Van vrouwonderdrukking. Van homo-ophangers (o.a.in Iran).Van dwingende onderwerping. Van liefdeloosheid.Of zoals een ex-moslim die Christen werd kernachtig zei;”de islam is duisternis”. Filmpje heet Van Jihadist tot Jezus,op youtube te zien van deze uit Iran afkomstige man. Doktor in de filosofie).Van het omverwerping van het Joods, Christelijk humanistisch erfgoed en onze vrijheden.Christelijke gelovigen dienen vredelievend meer voor het evangelie op te komen i.p.v.nu lijkt te gebeuren om politieke correctheid en daarmee Jezus te verloochenen.

 6. Ik vraag mij gewoon af: vluchtelingen helpen dichtbij hun land, is dat niet een betere oplossing dan ze naar hier te halen? Ik zie er alleszins niets onchristelijk in. Een vluchteling wil toch gewoon naar zijn/haar land terugkeren zodra de noodtoestand daar verdwenen is? Dat is volgens mij een fundamenteel onderscheid tussen de vluchteling en de migrant: een vluchteling vlucht ergens van weg, een migrant loopt ergens naartoe (om er te blijven). En wat de huidige “omvolking” van Europa betreft, vind ik nergens een zinnig antwoord op deze ene vraag: waarom moeten wij, autochtone blanken, uit ons eigen werelddeel verdwijnen?

 7. Het spijt me, beste Katharina, maar uw zorgvuldige bijdrage lezend, ontbreekt mij de toonzetting van oorlogsnood, “lijkt het mij dus relevant om te bekijken of hun cultuur überhaupt compatibel is met onze levenswijze, en welk type integratie er van nieuwkomers precies verwacht wordt”.
  Leeft U op een andere planeet, beste Katharina ?
  Het gaat om het overleven van de Europese beschaving, uniek in de wereld en vanwaar alle verworvenheden vandaan komen en zijn gekomen, geestelijk en materieel. Nergens is er bij U sprake van urgentie, van nood, nood van grote delen bedreigde bevolkingsgroepen die uit hun wijken gedreven worden, nood in grote steden die door islamieten dreigen te worden overgenomen, nood van jonge koppels die jaren extra moeten wachten op een huurhuis omdat crimigranten voorrang krijgen, nood bij de overheid waar de immigratie onbetaalbaar dreigt te worden (in NL, 7 miljard p.jr.) en de kosten der sociale zekerheid uit de hand lopen. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele, ja honderden Duitsers, Fransen, Italianen, Nederlanders, en Belgen, die zijn belaagd, verkracht of vermoord met een mes of zelfs met dodelijk rijdende auto’s en vrachtwagens. Het laatste incident was op het Centraal Station in Amsterdam, waar een islamitische messentrekker een Amerikaans touristen echtpaar, van achteren, zware verwondingen toebracht. Ik weet niet of ze overleden zijn in het ziekenhuis. Opvallend was de aldaar patrouillerende politie die niet aarzelde de laffe islamitische messentrekker ter plekke dood te schieten.
  De noodtoestand is nog niet uitgeroepen, maar vroeg of laat gaat dat komen. En dan haalt U er de grote St. Thomas bij, beste Katharina, dat lijkt mij misplaatst. St. Thomas spreekt over een totaal andere situatie. U vergelijkt appels met peren. Hij kende geen massa invasie van islamieten, in gang gezet door de regeringen van alle Europese landen, de laatste 25 jr.. Hij kende wel een eeuwenlange staat van oorlog in Spanje, met de invasie van islamitische Moren, 7de en 8ste eeuw, subversief naar binnen gehaald door joodse inwoners, de verraderlijke marranen, die liever de islamitische heersers verkozen dan de katholieke vorsten, bisschoppen en adel. De islamitische heersers konden ze omkopen.
  Vele Concilies hebben zich gewijd aan de marranen kwestie, in Toledo 12 heilige bijeenkomsten. Hun Christen haat is nog steeds dezelfde, maar meer dan 1000 jr. later beter verborgen, ondergronds aangestuurd. De islamieten invasie waar wij voor staan, komt uit dezelfde joods maçonnieke hoek. In 2015, deed de communistische jodin, de vrijmetselaar en kinderloze Merkel de deur extra open. Haar kinderloze geestverwant, de joods maçonnieke Macron, deelt haar insteek.
  Hoogst waarschijnlijk heeft St. Thomas zich niet kunnen voorstellen dat er een tijd zou komen van een ziel rovende ontchristelijking van Europa, gevolg van dat vervloekte joods maçonnieke V2 concilie, die de opperste laag der clerus zou corrumperen tot op het bot. Dit Concilie zou de Europese volken gaan beroven van 2000 jr. katholiek geloof, Overlevering, Traditie en weerbaarheid, steun pilaren van de Christelijke beschaving en onverbrekelijk verbonden met de identiteit der blanke Europese volken.
  Dit keer geen vernietiging door een joods maçonniek opgezette oorlog à la WO I en WO II, maar door de verlammende gevolgen van ontchristelijking en vervolgens een geënsceneerde volks verplaatsing, “le grand remplacement”, met een verovering invasie van miljoenen Noord Afrikanen en zwart Afrikanen, volgelingen op twee benen van de duivelse “profeet” Mohammed (7de eeuw). Nog nooit vertoond op deze schaal in Europa, maar zeer waarschijnlijk het gevolg van het demografische vacuum der zelf aangedane vergrijzing, door de zonde van abortus en massale contraceptie, vanaf de jaren 1950 en 1960. Niet feminisme, maar vast geloof, sterke huwelijken, grote gezinnen en hechte familie banden gaan hand in hand met de bloeitijd van de Europese volken en aanpalende ontwikkeling van Noord-Amerika en de koloniale wereldrijken. Feminisme, de pil en de abortus hebben die bloei en de wereldwijde, demografische en culturele, wereldwijde uitzwerming vernietigd. De demografische rollen dreigen te worden omgekeerd. Zuid Afrikaanse toestanden, waar blanke boeren worden uitgemoord in eigen land, door import zwarten, dreigt ons doembeeld te worden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht