Kruisbeelden opnieuw geïntroduceerd in openbare gebouwen: na Beieren, nu ook Italië

In Italië werd er een wetsvoorstel ingediend om zichtbare kruisbeelden te hangen in scholen, universiteiten, gevangenissen, openbare diensten, ambassades en havens. Dit werd onder andere gerapporteerd door het Italiaanse tijdsschrift L’Espresso. Het wetsvoorstel komt van de Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken en Vice-Premier Matteo Salvini (Lega Nord), bekend om zijn harde migratiepolitiek, en de voorzitter van de Vijf Sterren Beweging, Luigi di Maio. Sinds mei wordt Italië bestuurd door een coalitie tussen deze twee populistische partijen. Het kruis als symbool van de Christelijke grondvesten en identiteit van Europa, stond ook hoog op de agenda van de Beierse Premier Markus Söder, die sinds 24 april in alle openbare gebouwen kruisbeelden liet hangen.

Deze identitaire politiek met een resoluut Christelijk karakter, staat haaks op de beslissing van de Europese Unie in 2003 om een directe verwijzing de Judeo-Christelijke wortels van Europa niet in haar grondwet op te nemen. Deze verwijzing werd toen als onvoldoende inclusief beschouwd.  Het is dus opvallend dat individuele regio’s en staten in Europa zich nu toch scharen achter een gemeenschappelijke Christelijke cultuur en dit ook in hun openbare ruimten duidelijk willen uiten. 

Bron: CNA/EWTN News

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

27 commentaren op “Kruisbeelden opnieuw geïntroduceerd in openbare gebouwen: na Beieren, nu ook Italië

  1. Ja, in die voorgestelde EU “grondwet” van 2005, ontbraken de Christelijke wortels, beste Katharina. Dit was het gevolg van de oppositie van de Franse president Chirac, te boek staand als lid van een vrijmetselaars loge in Zwitserland. De overige landen waren accoord, inclusief Duitsland. Het maçonnieke Frankrijk wist dat ook te voorkomen, na de oorlog, met de voorgestelde statuten van de Verenigde Naties na WO II, in samenwerking met communistische staten als Rusland. Die EU “grondwet” heeft het overigens niet gehaald, hij werd afgestemd. Maar deze kwestie is inmiddels achterhaald, de gehele EU zal op de schop gaan. Het is een kwestie van tijd, en nog enkele regeringswisselingen in te gaan, in nog enkele landen, om de huidige EU te kunnen ontmantelen, en terug te keren naar de tijd van souvereine staten in een samenwerkingsverband als de na-oorlogse EEG.

    1. Ik volg uw redenering, hoewel de belangen achter de Europese Unie zich niet zo makkelijk uit de weg zullen laten ruimen. Er komen heel spannende tijden.

  2. Een goede ontwikkeling. Het wordt tijd dat de mensen zich opnieuw bewust worden van de christelijke wortels van onze samenleving. Met het christendom is iedereen gebaat.

  3. Als in Europa honderden moskeeën gebouwd worden , en kerken afgebroken , is het goed dat er weer terug gegaan word naar de culturele wortels van onze voorouders , daar was en is niks mis mee.

  4. — Dit is GEEN goede ontwikkeling! —
    Wanneer politici met het kruis zwaaien kan er slechts onheil ontstaan. Zeer veel zielen zullen in haat ontvlammen. Het was Christus niet te doen om politieke macht of wereldse vestiging, niet op deze aardkluit.
    Het is onzinnig na decennia van geestelijke verduistering het volk te willen verlichten met wereldse macht.
    De WARE bevrijding zal pas komen NA de ergste loutering, niet ervoor. Nu kunnen enkel de hatelijken elkaar bestrijden. Ik ben sterk van mening dat God de Vader Zijn Christelijk Volk zal bevrijden op goddelijke wijze, niet op wereldse wijze.
    Dit is nauw verwant aan Judas die toch ook niet de bedoeling had Christus (opnieuw) te kruisigen!
    Ik bespeur hier hoegenaamd NIETS van enige geestelijke beleving.
    Barabas staat zijn met bloed besmeurde handen te wrijven!

  5. Hallo Eric,

    – Het gaat niet zozeer over politici die “met een kruis staan te zwaaien”. Het gaat hem er meer om de mensen bewust te maken van de christelijke wortels van onze maatschappij. En die moeten niet overwoekerd worden door mohammedaanse denkwijzen.
    – Gisteren las ik nog een interessante tekst in de Catechismus van de katholieke Kerk, namelijk rubriek 1161. Het betreft een tekst van het concilie van Nicea . Daar worden de mensen aangemoedigd de afbeelding van Christus’ kruis te plaatsen “in de huizen en langs de wegen”, en nog op veel andere plaatsen. Dat is wat we moeten doen. Zelfs “neutrale” mensen vinden het goed dat oude kruisbeelden in de straten gerestaureerd worden.

    Vriendelijke groet, AGSt.

    1. Beste Eric,
      Als u schrijft: “Ik bespeur hier hoegenaamd NIETS van enige geestelijke beleving.”, kan ik dit alleen maar beamen.
      Indien er bijbelverzen hier op dit gedeelte voorbehouden voor reacties komen, dan is dat voor sommigen geen begrip.
      Een zo groot onderwerp dat ik reeds meerdere malen heb aangesneden al de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Allerhoogste Moeder Gods Maria, stoot vele modernisten hier op dit forum tegen de borst.
      En inderdaad, beste Eric, u haalt het goed aan, dat God op een boven wonderlijke manier, Zijn R.K. Kerk zal bevrijden en zuiveren van de satanische invloeden van dat vervloekte Vat II concilie en al zijn desastreuze afbraak van het Hoogheilige dat Zijn Bruid de R.K. Kerk in pacht had. Ze bezit het nog steeds, maar velen kunnen het niet meer zien.
      Zo schreef men hier op 9 augustus 2018: “– Dikwijls wordt de heilige traditie van de Kerk weerspiegeld in de liturgie en het gebed van de Kerk. Zo zal er in het verleden al heel dikwijls hulde gebracht zijn aan de zuiverheid en heiligheid van Onze Lieve Vrouw. Wel, dan is het niet verwonderlijk dat uit deze heilige traditie de ex cathedra uitspraak van de paus gekomen is dat Maria “Onbevlekt Ontvangen” is (gevrijwaard van de erfzonde). ”
      Wel men wil maar hiermee beklemtonen dat het door een bepaalde hulde gebracht te hebben aan de zuiverheid en de heiligheid van OLV, dat er een dogma is ontstaan.
      Wat een schande aan het adres van de Allerhoogste. Het is onbegrijpelijk dat er hier over “beleefdheid, hoffelijkheid en respect” de hersenen worden gepijnigd om deze tijd te verprutsen met onbenullige discuties, en bewust of onbewust, aan zulke verheven aangelegenheden die de kern van de Verlossing aanbelangen, voorbij gaat.
      Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis is juist na het uitroepen ervan bevestigd door de verschijningen van de Koningin van Hemel en Aarde Maria, als Onbevlekte Ontvangenis, aan de H. Bernadette te Lourdes.
      Over dit en andere onderwerpen heb ik uitvoerig geschreven uit liefde tot de Allerhoogste Majesteit en tot Zijn Allermooiste en Allerheiligste Spiegel van Zijn Licht Maria, geschreven, omdat het zou mogen doordringen in de harten, dat de heropstanding en zuivering van de ganse schepping zal gebeuren door Haar.
      Nooit komt er een reactie op in de zin om hierop verder te discussiëren. Spijtig, heel spijtig is dat. Ik sta hier met een hele mooi taart klaar om ze uit te delen, en niemand wil een stukje ervan. Treurig.
      Zelfs in het OT wordt deze onuitsprekelijke Roos van God zo mooi bezongen al b.v. in het Boek der Wijsheid 7, 26, 29:
      “Zij is mooier dan de zon en de hele sterrenhemel verheven, vergeleken met het licht wordt Zij de meerdere bevonden. Zij is immers de afglans van het eeuwige Licht en de vlekkeloze spiegel van Gods kracht, het beeld van Zijn volmaaktheid.”
      Hier op dit forum wordt er veel geschreven over de huidige onzin van de menselijke handelingen, die tot hun oordeel zullen strekken. Echter aan de zo verheven mysteries wordt voorbijgegaan. Deze alleen kunnen zielen verheffen tot in de Allerheiligste veilige haven van het Onbevlekt Hart van de Moeder Gods, die u het Eeuwige Licht zal doen aanschouwen, in dit leven en het hiernamaals.

      Binnenkort zal er weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn, dat weer een teken is aan de wand. De duisternis van de valse kerken en de goddeloze wereld, die het licht van de zon gedeeltelijk doen verdwijnen.
      Ook de Farao wou de tekenen aan de wand niet geloven, en toch zijn die in vervulling gegaan.

      Ik heb hier ook moeten lezen dat de Moeder Gods aanwezig was bij het Vat II concilie. Wat een afschuw. Ik zeg u dat Zij huivert van dit satanisch complot.

      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

  6. Het is altijd goed nieuws , maar het moet dan ook een betekenis hebben en niet symbolisch! Of het tot een opleving gaat komen betwijfel ik ten zeerste!!

  7. Dat kruisbeelden nu terug gehangen worden waar ze eerst vanuit een seculiere gedachte verwijderd werden, lijkt me niet slecht. Al hoeven we van de initiatiefnemers niet veel echt geloof te verwachten, het feit dat ze dit doen duidt toch in ieder geval op erkenning van de Christelijke wortels van Europa.

  8. ☩JMJ☩

    Dat kruisbeelden terugkeren in de publieke sfeer is op zich een goede zaak, maar helaas proberen zionistische politici het teken van het Heilig Kruis te vereenzelvigen met democratie en vrijgeesterij. Consequent zijn met het Kruis betekent voor temporale heersers dat zij de Staat concreet en expliciet Katholiek maken, want zowel de geestelijke als de temporale macht daalt neer van God in de Hemel, en tussen de twee moet er dus perfecte harmonie bestaan. Gezien er slechts één authentieke Religie kan zijn, en gezien het Katholiek Christendom die authentieke Religie is, heeft de Staat de plicht zich te onderwerpen aan de principes van het Katholiek Christelijk Geloof, moet zij voor de bevolking het praktiseren ervan faciliteren en de godsdienstige integriteit beschermen tegen de woekerende kanker van de ketterij. De Apostolische Geloofsschat heeft dus een politieke theologie als onderdeel, en het streven van liberaalkatholieken om de Leer van de Kerk samen te smelten met de vrijzinnige noties van het staatsatheïsme, terwijl men dwars tegen de feiten in beweert dat dergelijke pogingen geen breuk constitueren met de rechte Leer, moet bestreden worden als een hoogverraad jegens de Rechten van de Allerhoogste.

    De Europese volkeren hebben er zich bij neergelegd hoe joden en hun kathaarse slaven de staatsmacht gedesacraliseerd hebben en de Rechten van God geschonden, en de mohammedaanse invasie, gestuurd door diezelfde conspirateurs, is de straf die de volkeren daarmee op hun hoofden gehaald hebben. De lof van de vlekkeloze Moeder Maria, die eertijds in onze gouwen weerklonk, maar die uitgedoofd werd door de apostasie van de bevolking, wordt vervangen met het oorverdovend gekweel van minaretten en rellende saracenen. Europa heeft met een duivelse frenesie gerevolteerd tegen de Soevereiniteit van God, en zie, de leugenprofeet Mahomet heeft vanuit de helleput waarin hij steekt zijn zendelingen naar onze kusten gestuurd om zijn zwarte vlag op het Quirinaalpaleis van Rome te planten; de oorlogsstrategie die de leugenprofeet aan zijn gedupeerden overleverde werd immers samengevat als volgt: Eerst Constantinopel veroveren, en daarna Rome.

    Constantinopel viel reeds eeuwen geleden, en de ogen van den mohammedaansen ongelovige zijn gericht op Rome.

    Zolang grote scharen van Katholieken het integralisme als onderdeel van de geloofsleer negeren zullen zij blijven in het rond gedreven worden als argeloze beesten door de vrijzinnigheid die zich keer op keer blijft asserteren als staatsreligie. Het integralisme is geen mening, maar hangt intrinsiek vast aan de geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk. Aan onze Katholieke medebroeders dus de plicht om dit in te zien en te aanvaarden, opdat zij de tegenkracht kunnen worden in de moderne samenleving die zij behoren te zijn om het terrein te heroveren die de vrijgeesterij van onder onze voeten weggesleept heeft gedurende de recente eeuwen.

  9. Naar Christelijk integrisme moeten we uiteraard streven, zonder te rusten zelfs, maar dat vereist meer en meer gezinnen die de geestelijke waakzaamheid levendig in het vaandel voeren. Vermits het ons niet kan toegestaan worden te ‘bidden’ dat God ons niet in beproeving zou leiden moeten we ook goed onder ogen willen houden dat we pelgrims zijn en onze tocht leidt, WORDT GELEID, doorheen een zeer gevaarlijke geestelijke wildernis bevolkt met talrijke menselijke roofdieren.

    Omdat Christus deze wereld uitkoos om gekruisigd te worden.

    Psalm 34.
    19. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 20. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heer; 21. Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. 22. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. 23. De Heer verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

    – ‘beenderen’ is mijn inziens vooral geestelijk bedoeld, en kan men zien als dat het fundament van iemands zieleleven sterk en ongeschonden blijft want het wortelt in Christus.

    Integrisme is, voor zover ik het kan overzien, een belangrijk argument om een Vaticaanse stad te bouwen en die uit te breiden naar de hele aarde. Ondertussen vermochten haar hoge muren (nooit?) niet de weerwolven buiten de poorten te houden. Wel onstond op die wijze een beloftevolle ambtenarij, maar die eveneens door een schrale woestijn moet trekken als eender welke gewone pelgrim.

      1. Dan is het misschien toch niet zo slecht als er hier en daar weer een kruis zichtbaar wordt, niet?

  10. ☩JMJ☩

    Het is een grove dwaling van vele hedendaagse Christenen om de temporale macht als een soort van niet te reconciliëren demiurg te zien die van nature uit in tegenstrijd is met de geest van het Evangelie; zulk een manicheïsch dualisme is tegen het Geloof omdat de twee machten, de geestelijke en de temporale, afkomstig zijn van één en dezelfde God en beiden bedoeld zijn voor het algemeen goed, de geestelijke voor het algemeen goed op religieus domein, en de temporale voor het algemeen goed op civiel domein. Een volwaardige maatschappij is daarom gefundeerd op de perfecte harmonie tussen die twee machten, in een organisch sociaal geheel in het licht van het bovennatuurlijk geloof dat de natuur niet vernietigt, maar geneest, veredelt en verheft.

    We mogen als Katholieken niet défaitistisch zijn, maar moeten het kruis opnemen en Christus in Zijn bebloede voetsporen volgen door strijd te voeren tegen de bolwerken van het ongeloof. Het is een strijd die perpetueel voortduurt tot dat de Heer zal wederkeren en op de Olijfberg zal nederdalen, wanneer de Paus van Rome die in die dagen zal regeren zijn driekroon, symbool van zijn opperste geestelijke macht, aan Zijn voeten zal neerleggen, de macht zo wedergevend aan Diegene Die haar eertijds aan de eerste Paus, Petrus, geschonken had. Dat de Kerk hier op aarde in een perpetuele strijd verwikkeld is wil echter niet zeggen dat zij geen overwinningen kan behalen. De geschiedenis verkondigt wat de Heer verwezenlijkt heeft door Zijn dienaren die viriel en kloekmoedig onder Zijn banier streden. Moge Ons-Lie’Vrouw van Lepanto weldra vele overwinningen behalen voor de restauratie van het Christendom.

    Eric; ter illustratie van de ridderlijke kloekmoedigheid die Christenen moet bezielen is het een schone zaak om de tekst van het middeleeuws kruisvaarderslied “Chevalier, mult estes guariz” te bemediteren. Christenen mogen de vrijgeesterij niet langer ongehinderd laten woeden; wie zich schaamt voor het Heilig Kruis zal te schande staan bij het Oordeel.

    Van zodra dat we een Godlievende verdediger van de geloofsorthodoxie op de Troon van Petrus hebben moeten wij streven naar het herstel van de Pauselijke Staten en het bestendigen van zijn positie in de Europese politiek. Onder de bevolking moeten de principes van de sociale en theo-politieke doctrine van de Katholieke Kerk veelvuldig en onophoudelijk verspreid worden.

    Voor God is alles mogelijk, Eric; Zijn arm is niet te kort om te redden. Er moet meer samenwerking onder de Katholieken ontstaan; we hoeven echt niet in verslagenheid verstrooid te liggen hier en daar doorheen het land. Pusillanimiteit is geen Christelijke deugd.

    1. Benjamin, uw prozaïsche bijdragen zijn een rijkdom voor dit forum. Aangenaam, ernstig amusant en leerzaam. Ik dacht dat u besloten had om weg te blijven. Fijn u weer te lezen.

  11. … “Dan is het misschien toch niet zo slecht als er hier en daar weer een kruis zichtbaar wordt, niet ?” schrijft Bart heel terecht. Na een tijd zal nog nauwelijks iemand weten wie het initiatief genomen heeft om dat kruis er te zetten, maar het zal er staan, en iets duidelijk maken aan al wie er voorbijkomt.

    … En de vrijzinnigen en mohammedanen die er voorbijkomen ? Ook die mogen er aan herinnerd worden dat het christendom de basis is van onze maatschappij. Als we een islamitische maatschappij zouden worden, zou men nog rare ogen opentrekken.

  12. Bedankt, Benjamin, voor uw inspirerende woorden.

    Nooit heb ik verklaard dat men het kruis niet meer zou moeten vertonen, integendeel. Wanneer dit echter op onoprechte wijze gebeurt kan daar alleen burgeroorlog van komen en daar is geen enkele ziel mee geholpen.

    Want men voelt zich slechts tekort gedaan door vreemden, bedreigd in de mooie welvaart die men ongestoord verder hedonistisch wil genieten, men voelt zich NIET tekort gedaan in de geestelijke beleving want die is er niet meer sedert decennia.

    ALS GOD HET HUIS NIET BOUWT IJVEREN VERGEEFS DE POLITICI. Hoogstens kan ik daar niets anders in zien dan enerzijds een strenge vingerwijzing van God de Vader en anderzijds een bloederig oordeel voor de hatelijken. Niet de politici zullen een kruistocht beginnen, want deze invasie van duistere vreemden is volgens mij al een oordeel, een straf.

    Het moet iedereen nu toch wel duidelijk zijn dat heel binnenkort alle communicatie en transport volledig zullen stilvallen en dat velen zullen verhongeren. OP GEESTELIJK NIVEAU IS DAT AL VELE JAREN EEN FEIT. VERHONGERDE EN BEDROGEN ZIELEN OVERAL. Volgens mij is vandaag het Vaticaan een dode stad en we zullen allen helemaal alleen komen te staan. De weinige Traditie gezinde priesters zullen dan op levensgevaar zelf naar de gemeenschappen moeten gaan, net als de apostelen. Gelovigen kunnen nog slechts “vluchten naar de woestijn” en vele profeten deelden ons mee dat velen geestelijk verlicht en bevrijd zullen worden.

    Een monarch en/of een kruistocht zal wellicht niet eens nodig zijn vanwege het bloederig oordeel.
    Na het oordeel zal alles ongetwijfeld terug op gang komen.

  13. Jezus antwoordde aan Pilatus:”Ik ben Koning, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld”.

  14. Erik, het kruis kan nimmer de oorzaak zijn van vetes, oorlog enz.
    Als katholiek heb ik geleerd om de zonde te haten, maar de mensen lief te hebben.

    Mensen weten niet meer wat wat de betekenis is van ’tolerant’ zijn.
    Tolerant = het werkelijk (en dus van hárte!!!) toestaan om andere mensen te laten denken en handelen, welke afwijken van je eigen overtuigingen.

    Jezus hield en houdt zielsveel (= met álles wat Hij was/is) van álle mensen, maar Jezus had en heeft een afschuw van alles wat zonde is.

    1. P. Derks, “Tolerant = het werkelijk (en dus van hárte!!!) toestaan om andere mensen te laten denken en handelen, welke afwijken van je eigen overtuigingen.” Waarom zij er dan zovele encyclieken geschreven door de goede Pausen over de sekten van het protestantisme, over het judaïsme, over de islam, over de vrijmetselarij, over de scheurmakers, enz … ? Waren die goede Pausen dan niet “tolerant”?
      Jezus bemint de zondaar, maar de zondaar bemint Jezus niet. Vandaar het verschil.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

    2. @ P.Derks,
      Het Heilig Kruis is in alle tijden ALTIJD de oorzaak van opstand tegen God en gerichte haat tegen degenen die oprecht christelijk en/of rechtvaardig trachten te zijn, kortom oorlogen groot en klein. Hitler haatte de Traditionele Katholieken evenzeer als de Joden, en met hem zeer velen die trots op hem waren.
      Waarom zijn het altijd de Joden die alle aandacht opeisen?

  15. Heel mooi. Laat zien dat Europa Joods, Christelijk erfgeod of wortels met vrijheden kent. Ze staan onder druk door de intolerante toenemende islamfascisme. Die juist in ons continent de Joodse, christelijke uitingen wil en ook bezig is te vernietigen en uit te poetsen. Links met de media en grote-, middelgrote bedrijven staan hen ter beschikking. Zo is Pasen voorjaar en Kerstmis winterperiode gemaakt. Kerken in o.a. Frankrijk, Belgie enz worden bewaakt n.a.v. branden en aanvallen. In bijv. Duitsland christelijk symbolen langs bijv de weg vernietigd. door moslims omdat ze daar als intolerante, onwetende hatende lui dat willen verdringen door islamfascisme. Uiteraard zal het plaatsen van kruizen in gebouwen geen opleving van het katholicisme of Christendom doen toenemen. Maar het laat zien dat Europa gebaseerd is op ons erfgoed en ONZE vrijheden, Ze staat onder druk met wat hierboven geschreven staat Bij het zien van kruizen kunnen vragen worden gesteld waar het voor staat. Tevens mooie kans om met name de jeugd te vertellen over de Bijbel en wat de kerk inhoudt. Want het is bedroevend gesteld over de kennis daarover . Helaas is de kerk niet juist bezig door hen(de islam en haar aanhangers) de ruimte te geven i.p.v. op te komen voor- en laten zien waar het Christendom voor staat. Daarom ben ik lid van Cultuur onder Vuur. Die opkomt voor ons erfgoed, vrijheden en christelijke tradities enz. Sta op voor je katholicisme vooral wanneer ze wordt verdrongen.

  16. De katholieken moeten fier zijn op hun godsdienst, hem goed kennen en er 100 procent voor uitkomen in het openbaar en in gesprekken. En laat die kruisbeelden maar komen.

  17. Die politieke kruisbeelden zullen terug verdwijnen want het volk heeft meer dan vijftig jaren geleden al duidelijk gekozen voor alle mogelijk genot, voor Barrabas, voor de wereldse voordelen die voortkwamen uit de christelijke cultuur zonder Christus.
    Het is te laat.
    De definitieve Waarschuwing staat voor de deur en zelfs die nadrukkelijke gebeurtenis zullen ze heel snel van zich afschudden.

  18. Hallo Eric,
    – Wanneer gaat volgens jou de wereld vergaan ?
    – Volgens mij bestaan er geen “politieke kruisbeelden”, allen maar kruisbeelden.
    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. God heeft jullie het geschenk van Zijn Liefde gegeven
      31 januari 1990

      . . . velen van jullie hebben vele tekenen gezien, deze tekenen moeten in acht genomen worden, het zijn de tekenen van het einde van de Tijden, het zijn niet de tekenen van het einde van de wereld, het zijn de tekenen van het einde van een tijdperk; Jezus en Ik bereiden jullie allen voor om het tijdperk van Liefde en Vrede binnen te gaan, de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde die jullie lang geleden beloofd zijn . . .

      – vanwege Maria aan Vassula. http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg507.html

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht