De zoete wraak van de “barmhartige” Paus Franciscus

Mgr. Victor Manuel Fernandez

Wij weten hoe “barmhartig” Paus Franciscus kan zijn, wanneer het er op aankomt bisschoppen en kardinalen, die hem om een of andere reden niet aanstaan, zonder pardon in ballingschap te sturen. Onze vorige aartsbisschop, Mgr.  Léonard, is er een schoolvoorbeeld van. In zijn boek “De paus dictator” haalt “Marc Antonio Colonna (pseudoniem voor de ridder van Malta, Henry Sire) trouwens talloze soortgelijke feiten aan.

Dit keer is het  de aartsbisschop van La Plata in Argentinië, Mgr. Hector Aguer, die het slachtoffer van zijn wraak werd. Deze werd op 24 mei jl. 75 jaar, de leeftijd waarop iedere bisschop zijn ontslag moet voorleggen aan Rome. Normaal gesproken, behoudens gezondheidsredenen, wordt aan betrokkene gevraagd om nog enkele maanden of jaren zijn werk verder te zetten.Wat trouwens het geval voor Jorge Bergoglio zelf geweest is…

In het geval van Hector Aguer echter niet. Zijn brief was nog maar nauwelijks verstuurd, of hij kreeg binnen acht dagen reeds een antwoord, waarin stond dat zijn ontslag aanvaard was en waarin ook reeds zijn vervanging door de persoonlijke theoloog van paus Bergoglio, Mgr. Victor Manuel Fernandez, bijgenaamd “Tucho”, werd medegedeeld. Tegelijk werd hem het verbod opgelegd  nog verder in het aartsbisdom La Plata te verblijven. Hij mocht zelfs niet deelnemen aan de overdracht van zijn functie aan zijn opvolger, maar moest zo snel mogelijk, zelfs “onmiddellijk” vertrekken.In ballingschap dus… Reeds op 2 juni werd het nieuws op de site van het Vaticaan gepubliceerd. Op dezelfde dag kreeg hij het bevel zijn laatste openbare liturgie te vieren! Ongehoord…

Tijdens deze H.Mis, waarin hij in felle bewoordingen de schaamteloze strategie op de korrel nam van degenen die in Argentinië abortus willen liberaliseren, deelde hij het nieuws mee dat de paus zijn ontslag aanvaard had, dat zijn hulpbisschop tot apostolisch administrator benoemd was, dat hij na de plechtigheid het aartsbisdom moest verlaten en dat hem het verbod opgelegd was er als aartsbisschop-emeritus verder te vertoeven, dit terwijl hij zich in het vroegere klein-seminarie van La Plata wou terugtrekken… De aanwezigen waren zo geschokt door wat zij hoorden, dat een van de aanwezigen,  de Grieks-orthodoxe bisschop van La Plata hem zelfs voorstelde bij hem te komen overnachten!…

Van 1992 tot 1998 waren Bergoglio en Aguer samen hulpbisschop in Buenos Aires. Zij hadden een totaal andere stijl en ideeën en volgens professor Luis Alvarez Pino, professor in politieke filosofie, waren hun betrekkingen allesbehalve broederlijk. Er is meer…, toen Jorge Mario Bergoglio als aartsbisschop benoemd werd in Buenos Aires, liet hij in 2009 onmiddellijk zijn vertrouweling, Victor Manuel Fernandez, overkomen, met de bedoeling hem als rector te benoemen van de Pauselijke katholieke universiteit van Argentinië. Een deel van het Argentijnse episcopaat stelde hiertegen echter haar veto, omwille van ernstige twijfels over de rechtlijnigheid in de leer van Fernandez, zodat deze tot  20 mei 2011 moest wachten om de eed af te leggen als rector.

Als lid van de Pauselijke raad voor cultuur, speelde Victor Manuel Fernandez een vooraanstaande rol tijdens de twee synodes over de familie. Als vertrouwensman van Bergoglio, was hij de ideale man om diens progressieve ideeën vorm te geven. Het is hij, die lange hoofdstukken van Evangelii Gaudium geschreven heeft en hij heeft ook meegeschreven aan Laudatio Si. Volgens de befaamde Italiaanse vaticaanwatcher Sandro Magister, is Mgr. Fernandez de ghost-writer van Amoris laetitia. In het document worden trouwens zijn eigen teksten uitvoerig  aangehaald, een bewijs dat de twee synodes opgezet spel waren en dat in het slotdocument belangrijke passages weerhouden zijn, die reeds tien jaar eerder opgesteld waren.

Fernandez is ook gekend als de auteur van “saname con tu buca” (“genees me met je mond”), een boekje over de zegeningen van de kus, met als ondertitel :”el arte de besar”, de kunst van het kussen … In de jongste bibliografieën, wordt daarover trouwens meestal niets meer vermeld… transparantie geldt nu eenmaal niet voor iedereen!

Dat is dus de man, die zich in zo’n grote vriendschap vanwege de paus mag verheugen en die op dictatoriale wijze ineens benoemd werd aan het hoofd van de tweede belangrijkste bisschoppelijke zetel van Argentinië.

Ligt de werkelijke reden van dit schandalige gedrag van paus Bergoglio nog ergens anders? Mgr. Aguer was immers een bisschop uit een stuk, die de dingen bij hun naam noemde: abortus was voor hem moord op het ongeboren levende kind, in vitro bevruchting als dusdanig bestempelde hij als “de nieuwe holocaust die komt bij de reeds gekende holocaust van de abortus”. Hij had zware kritiek op de UNO, die hij ervan beschuldigde het natuurrecht te verkrachten om zo een “cultuurswijziging” aan de hele wereld op te dringen, gaande van contraceptie tot genderideologie, en dit middels zware financiële druk.

Hij sprak zelfs over een “samenzwering”, die er op uit is het denken en het handelen in de hele wereld gelijk te schakelen en die geleid wordt vanuit politieke machtscentra, nauw verbonden met financiële machtscentra.”Een nieuwe wereldorde wil de mens en de maatschappij herscheppen. Een kunstmatige vorm van denken, van handelen en van leven wordt ons opgedrongen”, zo stelde hij.

Dat was waarschijnlijk teveel voor Paus Franciscus, die de Kerk ziet als een NGO, ontdaan van elke goddelijke dimensie en die nauw aanleunt bij de globalistische wereldorde en de financiële machten die daar deel van uitmaken.

Auteur:Veroon ter Zee

48 commentaren op “De zoete wraak van de “barmhartige” Paus Franciscus

 1. “Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten? Ik haat hen met een volkomen haat”.

   1. Beste Eric,
    Deze tekst staat naar mijn mening ook in de Bijbel, namelijk in het O.T., ik weet niet precies waar, maar wel dat ik het een keer heb gelezen. Echter dhr. Edwin Vissers zet helaas de Bijbeltekst niet met Boek- of Psalmhoofdstuk + versnummer er niet bij.
    Maar is het niet zo Eric, dat wat God haat (de zonde met name!) wij ook moeten haten?

    1. Eric, of het exact de juiste vertaling was is ook nog een punt. Daar moeten we dus ook mee uitkijken. Staat het Bijbelboek- Psalmhoofdstuk + versnr. er daarom niet bij?

     Bijbelkenners hier zullen dit ongetwijfeld weten, maar deze zin weet ik dus niet, in tegenstelling tot het gebed van het Onze Vader wat steeds krommer wordt vertaald in Nieuwe Bijbelvertalingen.

     Men gaat tegenwoordig nieuwe Bijbelvertalingen maken naar nieuwe (christelijke religies) en naar de opvattingen die leven in de huidige tijd.
     Dat betekent dat de Bijbel geheel zal worden ontluisterd als dit zo door gaat, tenzij de Kerk, Kardinalen en Bisschoppen daar krachtig tegen in zullen gaan.
     Het wordt wel tijd naar mijn mening, want mensen worden nu ook door de Nieuwe Bijbels in feite op een dwaalspoor gezet.
     Dit is ongehoord. Want het gebeurt ook (soms ook hier in de parochie), dat men de Nieuwe Bijbelvertaling neemt bij de lezing(en) en Evangelie, terwijl ik weet dat dit door de R.K. Kerk niet is toegestaan. Of dat er zelfs bij de Eerste Lezing een meer werelds verhaal met een ‘goede boodschap’ wordt voorgelezen.

 2. Zeer spijtig dat we de inspirerende Mgr. Léonard nu missen. Ondertussen wordt de lokale Kerk steeds minder relevant in onze maatschappij.

  1. Ach Mijnheer Stinus,
   wat wil u nu eigenlijk? Vanaf welk punt wil u Vat2 relativeren?
   Mgr.Léonard was behoorlijk ‘modern’ maar de Belgische bisschoppen zijn helemaal ‘mee met de tijd’.
   Blijkbaar wil u dan toch nog enkele stapjes terugzetten. Gaat u deze stapje nu uitmeten? Hoe zo dan?
   – Zet dan a.u.b. helemaal een grote stap terug naar de tijdeloosheid van de Traditie van het onveranderlijke Woord van God.

 3. Wie niet akkoord is met deze paus kan het opstappen hij wil alleen maar ja knikkers in het Vaticaan! Echt een klein onnozel dictator dat is zijn stempel !

  1. Op een kanaal van de paus kan je niet reageren. Video’s zijn afgesloten voor reacties. Dit komt al vaker voor bij video’s op You Tube. Dat heeft voor- en nadelen. Het lijkt een inperking op de vrijheid van meningsuiting. Maar mensen geven soms zulke grove reacties, dat ik kan begrijpen waarom men dit doet. Het hangt natuurlijk ook af van de aard van de video.

 4. Zou Kardinaal Eijk dit ook weten in Nederland? En weten de bisschoppen in Nederland ondertussen niet wat er gaande is? Mgr. Punt (Bisdom Haarlem-Amsterdam) is vrij behoudend. Andere bisschoppen?

  1. @Peter,
   Oôh, …. wat een onverschillige taal.
   Wat zei Kaïn ook al weer tegen God? “Ben ik mijn broeders hoeder?”

 5. Het is bekend dat veel wetenschappers God ontkennen en er alles aan zullen doen om de Bijbel in diskrediet te brengen. Dat is ook te zien aan een aantal valse Bijbelvertalingen die in omloop zijn. Ook is het bekend dat paus Franciscus heel graag wil dat gelovigen, katholieken een Nieuw Testament bij ons hebben en meenemen als we op reis zijn of naar ons werk gaan.

  Wat denkt u van het volgende? Er worden tegenwoordig zowel in Evangelische kringen alzo ook in Katholieke kerken gratis Bijbels uitgereikt. Dat is op zich heel mooi, maar tot nu toe zie ik alleen maar voornamelijk protestantse vertalingen. Het Katholiek Nieuwsblad geeft naar mijn mening een Katholieke vertaling uit, maar of dat een oorspronkelijke katholieke vertaling is weet ik niet. Het zou mij niet verbazen als dat de Nieuwe Bijbelvertaling is. Het Onze Vader komt daar het meest overeen met de nieuwe katholieke versie van het Onze Vader-gebed.

  Wat ik tegenkwam:
  Twee weken geleden ben ik naar een Oecumenische Viering geweest in een naburig dorp. Maar vooraf lagen er gratis Bijbels (alleen het Nieuwe Testament) om mee te nemen. Voorpagina: De twee beroemde handen (schilder Leonardo da Vinci+, detail van de Schepping). Het was een vertaling van de HSV (Herziene Staten Vertaling). Het Onze Vader, beschreven in Matteüs 6-9-13 is vrijwel de normale Protestantse versie.

  Maar vandaag ging ik naar de kerk, waar ik vroeger altijd naar toeging, de parochiekerk R.K. Kerk dus. Tot mijn verrassing lagen daar ook nieuwe Bijbels, gratis en ook alleen het Nieuwe Testament. Maar wat bleek, deze was wat dunner, er stond minder informatie in. De Bijbelvertaling was de Bijbel in Gewone Taal, een andere Uitgever NBG, Voorpagina: Detail: Bovenkant van de achterkant van een spijkerbroek, met smartphone in de achterzak. Bruin label a/d bovenkant v.d. broek met de aanhef: De Bijbel / vreemd plaatje voor N.T. / Overname van teksten voorwaarden zie Bijbelgenootschap.nl/voorwaarden. Niet gelezen. Maar de bronvermelding heb ik er in ieder geval bij gezet. Op de achterkant een vraag voor donatie voor de NBG met Bankrekeningnummer.
  Het Onze Vader in dit Nieuwe Testament nogal verbasterd (maar dat wist ik al met deze vertaling), nog erger als het Nieuwe Onze Vader in de R.K. Kerk al ben ik het ook met die vertaling zelf niet eens. Maar die verandering ging slechts om 1 woord, waarover onenigheid is ontstaan en waardoor binnen de R.K. Kerk veel onrust ontstond en wellicht nog bestaat.

  Ik zal u hier het verschil laten zien. Het zijn dus beiden protestantse vertalingen. Maar met de eerste kan ik leven, met de tweede niet.

  Matteüs 6:9-13 Het Gebed des Heren:
  Vertaling nr. 1: HSV – Student Bible Do You Dare – Nederlandse vertaling. Vertaling: 2010 / Druk-2014
  9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

  Vertaling nr. 2: NBG – Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) De Bijbel – Nieuwe Testament in Gewone Taal. Vertaling NBG/2014.
  9 Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. 10 Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. 11 Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben 12 En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 13 Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. [Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.]’

  De 1e druk van de Nieuwe Bijbelvertaling is in 2004 geweest. (Samenwerking van protestanten en katholieken België/Nederland). Het Onze Vader is hier al enigszins veranderd.
  De 1e druk van de Bijbel in Gewone Taal is in 2014 geweest (grotere uitgave).
  In die tien jaar is het Onze Vader dus nog een keer veranderd, maar dan wel drastisch veranderd.

  Er zullen vast nog meer verschillen in zitten. Maar of het zin heeft om nog verder naar teksten te speuren, laat staan dan ook te bespreken, heeft naar mijn mening zeer weinig zin. Maar het Onze Vader kan men als eerste de proef op de som nemen, bij een aanschaf van een nieuwe Bijbelvertaling, omdat de laatste tien jaren al veel verschillen in nieuwe Bijbelvertalingen zitten.

  1. Herstel niet goed lopende zin in de laatste zin en toevoeging:
   . . .
   -Maar men kan bij een aanschaf van een Nieuwe Bijbel, de vertaling onder de loep nemen om als eerste de proef op de som te nemen met het Onze Vader-gebed, omdat de laatste tienjaren steeds meer verschillen te vinden zijn in de Nieuwe Bijbelvertalingen. Uitzonderingen daargelaten.-

 6. Weet iemand of er een goede nieuwe Bijbelvertaling die in de R.K. Kerk uitgegeven wordt zonder dat er inhoudelijk echt iets is veranderd vanaf het begin van dat de Bijbel is geschreven?
  Is er geen Bijbel geschreven in het Latijn met daarnaast de landstaal Nederlands of in een andere gewenste landstaal, zodat vergissingen zijn uitgesloten?

  1. @ Mirmar,
   een dergelijke bijbel bestaat. Dit zou voornamelijk voor priesters bedoeld zijn, niet voor leken.
   Het is volgens mijn beperkt bevattingsvermogen niet heilzaam wanneer geestelijke teksten gelezen worden door mensen die bepaalde talenten in te geringe mate of zelfs in het geheel niet hebben.
   Dit is volgens mij geen zaak van ‘democratie’ maar van geestelijk inzicht waarvan ik steeds meer besef dat ik daar heel erg in te kort schiet.

 7. Triest dat er zo met een bisschop wordt omgegaan. Paus Franciscus wil wel de kerk bevrijden van lasten en verstikking (en dat vind ik geen bezwaar) maar hij is meer een (linkse) politicus en wil het kind met het badwater weggooien. Hij laat zich teveel leiden door de “wereld” . Maar een kerk dient niet “met de wereld mee te gaan”. Maar dan moet ze het ook goed uitleggen waarom niet. Het voorhouden zonder het opteleggen. Chip Ingram (een Amerikaanse protestantse pastor, te zien op de NL-se tv zender Family7) )heeft het laatst helder kunnen uitleggen. Hij zegt; “sta niet toe dat de wereld je vormt”. Hoe? Door nee tegen de waarden van de wereld die je ze voor houden . Zoals. Van” zelfzuchtige begeerte”, Of te wel lust, losbandigheid. Met ” afgunstige inhaligheid” Of te wel. Hebzucht, macht van het geld. En door “pronkzucht”. Of te wel. Je zelf zo belangrijk vinden. Van kijk mij nou eens. Om mij draait het allemaal. Egoisme, van ijdelheid. Hoe? Door uw gezindheid te vernieuwen. Bewust steeds te kijken naar jezelf. Is het in overeenstemming met Zijn wereld. Als je ondanks christelijke gezindheid toch door bijv lust laat verleiden dan ben je (nog) teveel “in de wereld” en laat je daardoor (mis)leiden. Te bereiken door regelmatig gebed, bijbellezingen en kerkgang. Door naar “boven” gericht te zijn. Waarom moet dit allemaal? Om: het beste van God ontvangen, zodat je kunt proeven en ervaren. Zodat jouw leven en levensstijl gaan bewijzen wat de wil van God is. Het gaat niet om gelukkig te worden maar om heilig. Klinkt hoogdravig maar heeft te maken dat geluk vaak kortstondig is of aanhoudt. maar heiligheid (gericht op Hem en door nederigheid) geeft innerlijke vreugde, blijdschap. Geeft rust, vrede en liefde in het hart.
  Of zoals Chesterton zei; “we hebben geen kerk nodig die meegaat met de wereld, maar een kerk die de wereld wat te vertellen heeft.
  Althans dit vind ik mooi.

 8. Verlegenheid
  Wraak in de Psalmen. We storen ons eraan. We komen in de verleiding om die gedeelten over te slaan. Veel mensen lezen bijvoorbeeld Psalm 139 met bij wijze van spreken tranen in hun ogen. Wat is het toch heerlijk om ‘een’ God te hebben die mij zo goed kent. “Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij”. Dat zingen we in de protestantse traditie van harte en ik zing uit volle borst mee. We lezen de Psalm als gebed.

  Tot we aan de verzen 19-22 komen. Dan stoppen we met lezen, slaan de verzen over of mompelen ze vlug ietwat binnensmonds. “Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten? Ik haat hen met een volkomen haat”. Dat voluit lezen valt niet mee.

  De tekst die ik hierboven heb geplaatst roept alle mogelijke weerstand op. Begrijpelijk, maar er valt wel iets over te zeggen. We hoeven de teksten niet zonder meer besmuikt naast ons neer te leggen, want – leuk of niet leuk – ook deze woorden maken deel uit van de Bijbel en horen dus bij Gods Woord.

  1. Bedankt voor de aanvulling.
   Mensen haten lijkt mij toch heilloos. Ook dat vraagt de Psalmdichter aan God in Psalm 139 verzen 23 en 24.
   Van Jezus heb ik altijd begrepen, dat we de mensen moeten liefhebben, maar niet de zonden die zij begaan, dus ook onze eigen zonden, moeten we haten en brengen dan bij God, als we dat bij onszelf ontdekken of anderen er ons op wijzen.
   Protestanten weten van het vermanen en bemoedigen van elkaar vanuit de Bijbel. Dat vind ik wel iets moois. Dat kennen wij katholieken niet of een stuk minder en zeker in onze tijd. Ik kan niet in mijn omgeving komen met Bijbelteksten, zelfs al niet meer met het Rozenkransgebed. Het leeft hier lijkt wel helemaal niet meer. De kerken hier zijn zo leeg geworden, maar dat geldt hier ook de PKN-kerk, ook zo goed als leeg. Een handje vol mensen nog maar die in de Kerk zitten.
   Alleen de Kapel zit nog vol elke zondag hier met een H. Mis voor Poolse katholieke gelovigen. En met voldoende priesters nog die de H. Mis opdragen. En jong en oud en jonge gezinnen zitten dan nog in de Kerk.
   Dan pas kun je zien, hoe armzalig het in onze R.K. Kerk nog is. Een hemelsbreed verschil.

  2. @Edwin, het spijt me Edwin, er is geen protestante traditie, helaas, Christus Jezus en Zijn Evangelie is het medicijn hiervoor, door Zijn Kerk onder De Paus.

 9. GOD DOES NOT HATE…AT ALL

  THERE IS ONLY LOVE CULTIVATED FROM

  THE SOURCE !!!!!

 10. De poel

  Luister opnieuw naar het geschreeuw en geroep van de verdoemden als hun veroordeling onmiddellijk wordt uitgevoerd. Geen beroep! Geen uitstel! Geen tweede kans! “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur” Openbaring 20 vers 15

 11. @ Edwin.
  We hoeven echt niet te luisteren naar het geschreeuw van verdoemden.
  Christus heeft de haat geheel verworpen aan het Kruis.
  Het Nieuw Verbond, dat weet je immers wel!

  @ Edwin
  @ Mirmar
  – Ook hoeven we niet te luisteren naar protestanten aangezien zij ruim de helft van de Heilige Kruisweg ontkennen, namelijk de innige deelname van Maria aan het lijden van Christus en haar uiterst belangrijke bemiddelende Moederlijke rol in het leven van allen.

  – De Katholieke Kerk van de nog overblijvende getrouwen is niet armzalig en zal dat nooit worden.
  Hoe kunnen julie noorderlingen daar toch zo verward in zijn?

  A Meditation on the Holy Sacrifice of the Mass (Updated Version)
  https://vimeo.com/180567335

 12. Of de oplossing ligt om alles van protestanten af te wijzen? Ik vind dat kortzichtig van sommige katholieken. Alles goedvinden is het ook niet. Maar dat doe ik ook niet. Ondertussen gaat de misleiding binnen en buiten de R.K. Kerk gewoon door. En daar wijs ik op door o.a. de verschillen in Bijbelvertalingen te laten zien. Vergeet ook niet ook de Katholieke Kerk daar een deel in heeft gehad, behalve de zeer orthodoxe Katholieke Kerk. Maar zijn zij wel Rooms-Katholiek dan? Liggen zij buiten de R.K. Kerk? Of toch binnen de R.K. Kerk. Zijn alleen progressieven de boosdoener of kunnen er bij conservatieven boosdoeners zitten? Helpt het om elkaar de hel in praten? Dat creëert vaak meer angst dan jullie denken. En angst is een slechte raadgever en drijft je dan juist de hel in, omdat je niet leert om op God te vertrouwen.

  Wat zou Jezus doen? Hij had naast barmhartige taal ook zeer harde taal en die gold voornamelijk de farizeeën die het volk te veel lasten wilde opleggen. En daar ageerde Jezus ook hard tegen met niet al te zachtzinnige bewoordingen.

  Wat zou Jezus doen. Hij ziet vooral een volk die als schapen zijn zonder goede herders. Zo kijkt Jezus, medelijdend naar zijn arme volk.

 13. Hoe kan het dat de ene helft van de katholieken zeggen dat je niet zonder het Rozenkransgebed kan, terwijl de eerste Christenen die ook niet hadden.

  Zijn al die kralensnoeren, die de R.K. Kerk rijk zijn, want de gewone rozenkransgebedssnoer is niet de enige vorm van het bidden die de Kerk de gelovigen aanbiedt. Er zijn er legio. De een wat langer, de andere wat korter. Er zijn zoveel gebeden in de R.K. kerk in omloop, want in de laatste eeuw zijn er nog al wat bijgekomen die ons moeten redden dan. Maar het is ook een last die het gewone volk wordt opgelegd. En waarom zeg ik dit, omdat ik om mij heen ook niets anders hoor, als ik alleen al met de eenvoudige eerste rozenkransgebed kom en katholieken hier probeerde aan te moedigen om het te gaan bidden. Maar, behalve het groepje wat we al hadden, kregen we verder niemand enthousiast, laat staan leeftijdgenoten.
  Waar jullie verhoring vinden van jullie gebeden, vond ik die verhoring meer niet dan wel.
  Echter toen ik een keer ging bidden met de Bijbel, toen werd een gebed wel verhoord, niet onmiddellijk de volgende dag, maar toch binnen 1 week. Nog nooit had ik mij zo gesteund gevoeld door God zelf.
  Maar katholieken geloven niet in de Kracht van het Woord van God zelf. Waarom willen ze toch die Bijbel niet lezen? Spreekt God niet tot ieder op haar/zijn manier? Hij kent zijn kinderen toch?

  Het Rozenkransgebed heeft zijn glans voor mij verloren, omdat er geen enthousiasme te vinden is in mijn parochie en bij mijn medeparochianen. En zelfs niet bij de toenmalige pastoor en de pastoraal werker.

  Als hier geen goede priester meer komt, dan zal onze parochiekerk vroeg of laat gesloten worden. Want dit kan niet zo doorgaan. De boze zit blijkbaar niet stil en zij weten zich te verenigen.

  Maar de goeden verenigen zich niet in het gebed, laat staan elke dag. Want waarom is de kerk niet ELKE DAG open? Waarom kon het vroeger wel en nu niet? Waarom kan het wel in de grote stad en niet in een dorp? Als ik iets niet begrijp is dát het wel. Je ziet nauwelijks of geen jeugd in de Kerk. En de jeugd die er nog is, zijn misdienaars en meestal nog misdienettes. Er valt als katholiek gewoon niets meer te beleven hier en het geloof gaat dan langzaam maar zeker achteruit. Het lijkt gedoofd, maar ergens zal er bij veel mensen een vlammetje nog zijn die nog brandt, wachtend, hopend op … De Goede Herder, die Jezus is.

  Wat is het toch in de R.K. Kerk dat zovelen elkaar blijven bekritiseren? Waarom kunnen we God en elkaar niet meer vinden in één en hetzelfde geloof?

  Jezus Christus: “Zal Ik bij Mijn Terugkomst op Aarde nog Geloof vinden?” Het is een vraag, die met de dag steeds actueler wordt. Het is een prangende vraag, die Jezus stelt aan de Geestelijkheid, maar ook aan ons, gelovigen, waar je nu ook staat in je geloof.

 14. Hallo Eric (11 juni 2018 – 05:59),

  – Ik vind dat het 2e Vaticaans concilie ons veel goede dingen bijgebracht heeft, en ik veroordeel de bijhorende teksten helemaal niet, integendeel. En voor de gewone gelovige is de liturgie nu veel zinvoller en begrijpbaarder geworden (alhoewel de Latijnse mis nog altijd mogelijk en zinvol is).
  – Dit concilie is wel door sommige mensen misbruikt, achteraf. Zeer spijtig. Maar de teksten zelf van het concilie (zie de Catechismus van de katholieke Kerk, voor een samenvatting van de leer) als geheel zijn dik OK.
  – Alleen de Kerk zelf kan oordelen in hoeverre sommige punten echt geloofstraditie zijn of niet. Dat betekent dat ze dat net in een concilie kan doen. Een individuele gelovige kan zich zwaar vergissen, en naast de traditie is de Openbaring zelf zeer bepalend voor de leer van de Kerk.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 15. Heer Stinus,
  U zegt:”Ik vind dat …”.
  Deze woorden van u doen minstens sterk vermoeden dat u een eigen maaksel verkiest en geen werkelijke interesse hebt voor de onveranderlijkheid van God’s Woord.

  De verduisterende invloeden van Suenens en Danneels VOOR, TIJDENS en heden NA Vat2, veegt u gewoon onder de mat alsof er niets aan de hand is.

  U onderschat (moedwillig?) hoe gering het aantal mensen is die men nog gelovigen kan noemen, die interesse op kunnen en willen brengen voor het mysterie van de Eucharistie en dat NOOIT overwegen, dus zeker niet dagelijks.

  U onderschat (moedwillig?) dat de ‘moderne liturgie’ geen liturgie meer is omdat juist het karakter van het mysterie van de Kruisdood volstrekt verloren gaat.

  U onderschat (moedwillig?) dat mensen alleen nog op zaterdag/zondag naar de moderne mis gaan alleen om een vaag gevoel van fatsoen en vooral omdat nu de zondagsmis ook herdenkingsmis werd voor overledenen.

  De ware Katholieke Kerk bestaat nog enkel uit een zeer kleine groep.
  Hetgeen u Kerk noemt is een samenraapsel van zielen die geestelijk slapen, d.w.z. geestelijk dood zijn. Sorry voor dit woord: zombies, wandelende lijken. Helaas.

  1. De Restkerk bedoelt u met de uitverkorenen of niet? De uitverkorenen? Wie bepaalt wie de uitverkorenen zijn? Ik zou maar voorzichtig zijn met dit soort uitlatingen, Eric.

 16. @ Mirmar.
  @ Edwin.
  Je hoeft niemand af te wijzen.
  Je hoeft niet te klagen over gesloten kerken en zoveel andere verkeerde dingen.

  De volledige verscheuring van de Christelijke wereld is een feit.

  Stop a.u.b. met klagen.
  De enige keer dat Jezus wilde klagen was in de hof van Olijven.
  Hij aanvaarde echter de Hem aangeboden kelk zonder klagen.

  Neem dus de kelk aan en klaag niet meer.
  Dat is nu juist de kern van het Traditionele Katholieke leven.
  Be-leving.

  Veel woorden zijn daar niet voor nodig.

  Je mag bidden om verhoord te worden,
  MAAR wat wil je nog verkrijgen,
  … waar onze Heilige Vader al niet voor gezorgd heeft?
  Aanvaardt de kelk.
  Bedenk a.u.b. dat bidden een Be-leving zou moeten zijn.

  Probeer de Be-leving in je adem te integreren,
  zoals Pater Pio!
  Zoals Jezus en Maria!

  1. Beste Eric,
   Wat baat het nog om Stinus en Mirmar, voor hen iets aan te halen in verband met die modernistische stanische Vat II pseudokerk? Niets. Helemaal niets. Ik zou hen een waslijst kunnen voorleggen van alle afschuwelijke heiligschennissen, leugens en ondenkbare misleidingen. Maar wat haalt het uit? Ik steek daar geen tijd noch moeite meer in.
   Stinus is een vrijmetselaar. Een vrijmetselaar is die satanssynagoge genegen.
   Dus, laat hen maar doen.
   Edwin Vissers,
   Neen, de 3 donkere dagen die de H. Pater Pio in detail beschrijft, is niet een slachting, maar de zuivering van Gods schepping. Diegenen die de K. Kerk niet beminnen en bestrijden zullen moeten verdwijnen.
   Met politiek correct hebben wij niets gemeen. De K. Kerk houdt zich alleen en exclusief bezig met het rijk Gods en het Koningschap van Christus, zoals het is in de Hemel.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Peter, u doet zoveel gelovigen tekort door er zo minachtend over te doen.

    Van mijn ouders en de Kerk heb ik nog geleerd een ander hoger te achten dan jezelf. En dat was wel in de Kerk ná Vaticanum II. En mijn ouders hadden dat nog van de Kerk van vóór Vaticanum II.

    Wat is het verschil? Maar moeten we nu de Kerk aanbidden? Of God aanbidden?

    1. Beste Mirmar, ik doe niemand tekort als ik de waarheid aanhaal, want het is de waarheid die de leugen teniet doet.
     Is Jezus Christus en zijn K. Kerk niet de waarheid meer voor u?
     Waarom vraagt u mij of u de Kerk of God moet aanbidden?
     Weet u wel wat aanbidden is? Door zo’n vraag te stellen heb ik de indruk van niet. Heeft u ooit iemand gevraagd om de Kerk te aanbidden? Hoe zou men dat kunnen? De K. Kerk is een instelling door Jezus Christus ingesteld om u en vele anderen te onderwijzen, om Zijn gaven en genaden onder de vorm van de H. Sacramenten te kunnen bedienen.

 17. DE H. PATER PIO OVER
  DE 3 DONKERE DAGEN
  Volgens mij gaat dit over een slachting , een enorme vernietiging van mensen .niet politiek correct zeg maar

  1. Ja en dan mag je die drie donkere dagen niet buiten kijken volgens de Waarschuwing. Ik heb er veel van gelezen. Dat moet een hoopvolle boodschap zijn? Die vinden we toch al in het Evangelie. Het lijkt wel dat we niet vrij mogen zijn en vrijheid van geweten hebben zo.

   Dat is het eerste wat je doet in de ochtend. De gordijnen opentrekken. Gebeurt het overdag en het wordt opeens pikdonker en de drie donkere dagen zijn dat begonnen, dan ben je feitelijk al te laat. Hoe kun je je op zoiets voorbereiden? Weet u het?

   Het belangrijkste is in mijn beleving, dat we klaar staan als Hij komt. Het enige wat je dan kan doen is berouw hebben over je zonden en om vergiffenis vragen, nederig zijn, je hart buigen vooral en op je knieën gaan, als je dat nog kunt qua gezondheid, voor als Christus terugkomt.

   Soms vraag ik me af of sommige mensen niet veel te goedgelovig zijn met al die profetieën waar je zoveel lasten op krijgt gelegd. Waar zit het verstand bij mensen die deze bangmakerij maken en die het zo klakkeloos geloven?

 18. Hallo Peter,

  … Je bewering dat ik een vrijmetselaar zou zijn is al even zot als je hardnekkig volgehouden beweringen dat de aarde niet rond is maar plat, dat de maan enkel een lichtverschijnsel is, enzovoorts.
  … Wie het 2e Vaticaans concilie verwerpt scheurt zich voor een deel af van de katholieke Kerk, en denkt het beter te weten dan de ganse vergadering van bisschoppen en paus bijeen. Die staat nu alleen, zonder bisschoppen of paus die hij/zij volledig kan volgen. Het zoveelste protestantse minikerkje.
  … Lees de Catechismus van de katholieke Kerk volledig en onbevooroordeeld, en stel dan vast (na wat nadenken) : dit is juiste leer, die trouw is aan vroeger, en hem nog beter dan vroeger in de praktijk brengt.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Bravo Peter, U heeft gelijk, omtrent AG. Stinus, Zijn loge achtergrond valt af te leiden van zijn gebrek aan sensus catholicus, van zijn permanente dubbelzinnigheden en de enorme frequentie van schrijven in opdracht, die we al ettelijke maanden onder de neus geduwd krijgen. Ik vraag me af hoeveel rapportjes hij al geschreven heeft over al diegenen die hier zijn pad gekruist hebben. Men zal er niet van wakker liggen. Dat deed ik ook niet in mijn vroegere staf functie bij de krijgsmacht, omringd door vrijmetselaars, zonder dat ik dat in de gaten had. Zij konden noch schrijven, noch denken, wel samen klitten, konkelen, samenspannen en de gewilde baantjes onderling verdelen. Vrijmetselaars vormen de “upper ten” onder Lenin’s nuttige idioten. Achter hen staan de bankiers van de Haute Finance, de masters van de City, de talmud geldbaronnen. De vrijmetselaar loges zijn de meest afschuwelijke, geheime broedplaatsen van satanisten, al of niet bewust van het feit dat ze Lucifer dienen. Vanaf de Franse revolutie (1789) zijn de loges de bron van alle ellende in de wereld, op wier alle revoluties, oorlogen en crises terug te voeren zijn.

   1. Vrijmetselaars willen doorgaans niet over geloof en politiek praten (dat zijn hun eigen woorden in een you tube video). Maar overal zijn uitzonderingen op, maar die bevestigen de regel.

    Het is kortweg een zootje in de wereld en in de Kerk. Om het maar even plat te zeggen.
    Kort en krachtig, geen ellenlang verhaal vandaag. We gaan verder op de orde van de dag.
    En die is niet in alles voor iedereen hetzelfde.

    Goede dag verder!

 19. De beschuldigingen en verdachtmakingen vliegen over en weer. De één pretendeert nog katholieker te zijn dan de ander en wie Vaticanum II niet verkettert wordt in de naam van Onze Lieve Heer als ketterse vrijmetselaar neergesabeld. Lieve hemel, wat een akelige, vreemde bedoening is dat hier zeg! ‘Van God los’ lijkt me nog de beste kwalificatie.

  1. Ja, niets deugt er meer daarna. Ik ben erna opgegroeid in de Katholieke Kerk, maar er was en is veel niet goed, maar niet alles was niet goed. Aan Paus Paulus VI+ (R.I.P.) heb ik goede herinneringen en ook hij wordt hier door een of twee mensen neergezet als een vrijmetselaar. Het is niet te filmen, wat hier soms gezegd wordt. Ik kwam dit op een ander katholiek forum ook al tegen en wat ik daar heb meegemaakt. Ik begin er maar niet meer over hier.
   Ik weet niet van welke kerk u bent, maar ik vind het ook afschuwelijk wat u opmerkt.

  2. Paul, deze site is het vagevuur, de tussenstap, al wat de katholiek en christen dwars zit, ter zuivering, wordt hier ge-uit.
   Er is maar 1 monotheistische godsdienst, maar waar twee vechten om een been, gaat een derde er mee heen, een huis verdeelt kan niet staan. Verraad en vervolging bestaat al sinds Genesis en gaat bij en na Christus verder. Control Alt Delete maar weer.

  3. Inderdaad Paul. Van enig nuchter verstand is bij sommigen hier weinig sprake. Men verkettert de ander op basis van bijna niets en dan maar roeptoeteren over vrijmetselarij en weet ik wat voor complotavonturen. Daar zal heus wel iets van waar wezen maar om daar altijd maar weer, vaker te onpas dan te pas, over te blijven doorzagen helpt niets en niemand vooruit. Ik denk dat sommige heren “kerkvaders” hier hoognodig met de voetjes op de grond moeten gaan staan. Een beetje constructief denken en schrijven ten bate van de Kerk zou beter zijn. Hoe het ook zij, de Kerk is nu eenmaal de Kerk, we moeten het ermee doen, en de paus is de paus, al is het nog zo’n pierewaaier.

  4. @Mirmar,

   vrijmestelaars doen niet anders dan over politiek, geloof en geld praten, ze kunnen niet anders.

 20. Inderdaad Peter,
  sedert enkele weken, iedere keer ik aan Heer Stinus denk zie ik me zitten voor een koud ijzeren tafefeltje met mijn handen op de rug gebonden en bij de deur twee zwaar bewapende soldaten. Aan het andere einde zit Heer Stinus en hij tracht heel vriendelijk me over te halen tot de goddeloze vorm van socialistisch globalisme zoals dat in de Sovjetunie werd verkondigd.
  Akelig.

 21. @ Mirmar.
  @ Edwin.
  Zowel de Waarschuwing als de drie duistere dagen worden vooraf gegaan door duidelijk waarneembare verschijnselen, verkondigingen van profeten en zieners en velen zullen heldere dromen en visioenen krijgen.
  Wij hebben ons niet te bemoeien met God’s oordelen.

  Die zich met duistere zielen bindt loopt het grote risico in hun duisternis terecht te komen.
  Blijf dus beter Katholiek, niet gemoderniseerd schijnkatholiek.

  – Niemand weet wie tot de uitverkorenen behoort, maar iedereen kan vrij kiezen voor Jezus en Maria!

  Protestanten en slapende ‘katholieken’ hebben geen aandacht voor Maria.
  Moslims houden wel van Maria maar zij houden zich niet aan haar woorden en zij houden niet van Jezus.

  Tracht dus eindelijk consequent, rechtlijnig en vasthoudend te worden.

  1. Eric,
   uitzonderingen daargelaten bij andersdenkenden en andersgelovigen.
   En bovendien, niemand is volmaakt en overal is wel wat.

  2. @Eric, een eerdere reactie van mij aan dhr. Edwin Vissers over de Waarschuwing:
   Mirmar Groet
   Beantwoorden
   (13 juni 2018 – 20:16)
   Ja en dan mag je die drie donkere dagen niet buiten kijken volgens de Waarschuwing. Ik heb er veel van gelezen. Dat moet een hoopvolle boodschap zijn? Die vinden we toch al in het Evangelie. Het lijkt wel dat we niet vrij mogen zijn en vrijheid van geweten hebben zo.
   Dat is het eerste wat je doet in de ochtend. De gordijnen opentrekken. Gebeurt het overdag en het wordt opeens pikdonker en de drie donkere dagen zijn dat begonnen, dan ben je feitelijk al te laat. Hoe kun je je op zoiets voorbereiden? Weet u het?
   Het belangrijkste is in mijn beleving, dat we klaar staan als Hij komt. Het enige wat je dan kan doen is berouw hebben over je zonden en om vergiffenis vragen, nederig zijn, je hart buigen vooral en op je knieën gaan, als je dat nog kunt qua gezondheid, voor als Christus terugkomt.
   Soms vraag ik me af of sommige mensen niet veel te goedgelovig zijn met al die profetieën waar je zoveel lasten op krijgt gelegd. Waar zit het verstand bij mensen die deze bangmakerij maken en die het zo klakkeloos geloven?

  3. Misschien toch wel houden zij van God, Jezus en Maria, maar op een geheel andere manier dan de R.K. Kerk leert.
   Hoe komt het dan toch dat zelfs de manier de Kerk blijft voorhouden zovelen niet meer aanspreken?
   Zou men zich niet wat meer moeten ontdoen van een teveel aan beelden e.d.? Een teveel aan gebeden en soms zelfs met beloften die niet waargemaakt kunnen worden, omdat het toch in feite veel meer opleggend is dan sommigen hier doen willen geloven? Ik zou hier niet zo tegenin gaan, als er slechts de eenvoudige Rozenkrans was gebleven, die we alleen nog leerden van de verschijningen van Lourdes en Fátima.
   Tel alle erbij gekomen soorten Rozenkransgebeden erbij en je hebt er een dagtaak bij. En dan nog de Gebeden van de Waarschuwing, veel te veel. Het is, en dat heb ik eerder gezegd, niet vol te houden.
   Dan was het leven vroeger toch wel veel eenvoudiger, hoor! Ook in kerkelijk verband. Juist in kerkelijk verband.
   Er is een wildgroei ontstaan van profetieën en in Matteüs 24 waarschuwde Jezus er ons al voor. Dus voorzichtigheid is geboden. Ook met de voorspellingen van de Waarschuwing. Veel te gedetailleerd ook. Of dat echt van Gods Geest uitgaat? Zelfs Radio Maria twijfelt eraan, dus dat wil toch ook wel wat zeggen.

   Je kunt ook teveel gewaarschuwd worden en dat werkt averechts.
   En iemand die psychologie heeft gestudeerd, zal dat waarschijnlijk nog beamen ook.

 22. Hallo Eric (14 juni 2018 – 04:19) en bij uitbreiding iedereen,

  – Eric, volgens u tracht ik de mensen te overhalen tot “de goddeloze vorm van socialistisch globalisme zoals dat in de Sovjetunie werd verkondigd”. Je bedrijft hier toch echt een betere vorm van humor, hoor.

  – De nuchtere realiteit is dat op dit forum enkele mensen schrijven die niet overweg kunnen met de inhoud van het 2e Vaticaans concilie, en iedereen die anders durft te schrijven dan maar onterecht gaan zwartmaken als heimelijke vrijmetselaar, lid van een of andere duistere bende enz.

  – Die zwartmakerij getuigt niet van de liefde die elke rechtgeaarde katholiek en christen de ander moet betuigen.

  Groeten aan iedereen, Au. Gu. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht