“En leid ons niet in bekoring”: Paus Franciscus wil vertaling “Onze vader” wereldwijd aanpassen

Paus Franciscus wil de vertalingen van het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus ons leerde, in alle moderne talen te laten aanpassen.  ”Leid ons niet in bekoring”: dat is de zin die volgens Paus Franciscus fout is. “Een slechte vertaling”, zei hij deze week in een interview op de Italiaanse televisie. De vers zou God in een kwaad daglicht zetten, omdat het zou veronderstellen dat God verleidingen kan voorschotelen.”Een Goede Vader doet zoiets niet, maar helpt je om terug recht te komen. Het is Satan die ons in verleiding brengt,” aldus de Heilige Vader.  De Paus verkiest voor het Onze Vader de volgende bewoording: ”laat ons niet in de verleiding vallen”.

Het “Onze Vader” : al teveel vertaald?

Het oorspronkelijk “Onze Vader” werd door Jezus gebeden in Zijn moedertaal, het Aramees. Daarna werd het gebed naar het Oud-Grieks en het Latijn vertaald. Consecutieve vertalingen, zoals taalkundigen dat goed weten, kunnen uiteindelijk leiden tot afwijkende interpretaties. In het Romeinse Missaal staat momenteel “et ne nos inducas in tentationem” (leid ons niet in bekoring).“Tentationem” en zijn Griekse equivalent “πειρασμόν” kregen over de eeuwen heen verschillende vertalingen in de volkstalen. Sommigen beweren dat “beproeving” een betere verwoording zou zijn, omdat het zou refereren naar het Laatste Oordeel of beproevingen zoals die van Job in de Bijbel. Het is volgens deze denkwijze, dat bisschoppen in Vlaanderen en Nederland het Onze Vader onlangs hebben laten aanpassen. In de progressieve klas van Paus Franciscus, zijn onze bisschoppen graag de beste leerlingen. Vandaar hun overijverige reactie op het woordje “bekoring”, nog voor andere taalgroepen er zelfs mee bezig waren.  In plaats van het oude “Leid ons niet in bekoring”, bidt men nu in onze kerken “leid ons niet in beproeving”.

Kritiek in conservatieve katholieke kringen

Vooral traditiegetrouwe katholieken stellen zich vragen bij het feit dat de Kerk, de Bruid van Christus, zovele eeuwen een “fout” Onze Vader zou hebben gebeden. Na de aanhoudende moderniseringen sinds het Tweede Vaticaans Concilie, heerst er binnen Katholieke kringen grote hervormingsmoeheid. Bovendien stellen velen zich de vraag of de hervormingswoede binnen de Kerk niet de oorzaak is geweest van haar spectaculaire krimp sinds de jaren ’60.  Het “Onze Vader” is vaak het enige gebed dat niet-praktiserende Katholieke gelovigen nog kennen. Waarom dit laatste ankerpunt met het geloof nog gaan “deconstrueren”? Vooral een Paus zou moeten inzien, dat het betere vaak de vijand is van het goede.

Bron: Msn news

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

31 commentaren op ““En leid ons niet in bekoring”: Paus Franciscus wil vertaling “Onze vader” wereldwijd aanpassen

 1. Dat is al oud nieuws ik bid nog steeds ” leid ons niet in bekoring ” en ik verander dat niet paus of gene paus !!

 2. ☩JMJ☩

  “Et ne nos inducas in tentationem” (“En leid ons niet in bekoring”) is een correcte vertaling, en betekent totaal niet dat God de mens zou bekoren. Het is een typisch Semitisch gebruik om in de taal geen onderscheid te maken tussen daadwerkelijk doen in positieve zin en toelaten dat iets gebeurt. De Heer Jezus was Semitisch en sprak tot Semitische leerlingen toen Hij hen het Pater Noster leerde. Hetgeen de woorden dus eigenlijk betekenen is: “En laat niet toe dat wij in de bekoring bezwijken”. Een vergelijkbaar voorbeeld van dit Semitisch taalgebruik is de Schriftplaats in Ezechiël waar God zegt dat Hij de apocalyptische vorst, Gog, naar het land van Israël zal voeren om Zijn volk te bekampen. In de Apocalyps van Sint Johannes staat er dat de duivel het Gog inblaast om militair op te trekken, waardoor het duidelijk is dat het niet God is Die Gog daar op positieve wijze toe aanzet, maar de duivel terwijl God het niet tegenhoudt.

  Het is gewoon typisch Oosters om op die wijze te spreken, en er is dus niets mis met het Gebed des Heren zoals het traditioneel in de Kerk gebeden wordt. In plaats van het Pater Noster te altereren, moet men de gelovigen eenvoudigweg fatsoenlijk onderricht geven over wat de woorden betekenen, iets waar vele Bisschoppen sinds het Concilie hun voeten aan vegen.

  1. Beste Benjamin,
   Het is nu niet omdat Paus Fransiscus dit nu ter sprake brengt dat ik hierover schrijf, want enige tijd geleden heb ik dit ook op dit forum aangehaald, maar geen enkele reactie erop gehad.
   Lang geleden heb ik het moeilijk gehad met het: “leidt ons niet in bekoring.” Ik heb de woorden van het Onze Vader, die we dagelijks bidden, heel mooi gevonden, met als uitzondering dit gedeelte.
   In de geschriften van de Kerk heb ik dan ook veel opzoekingen gedaan, evenals gesprekken gehad met theologen, enz… De conclusie was: een slechte vertaling van het Aramees naar het Grieks en het Latijn.
   Eveneens staat er geschreven:
   Jas (Jakobus) 1:13 “Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.”
   Deze brief, geschreven voor het jaar 43, is van de H. Apostel Jakobus de mindere (jongere), zoon van Alfüs, en is een verwant van Onze Moeder Gods (vandaar dat hij genoemd wordt de broer, in feite een neef, van de Heer). Hij was Bisschop van Jerusalem en voerde dan ook op het eerste Concilie van Jerusalem, onmiddellijk na H. Petrus, het woord. (Hand. 15 : 13-21)
   Sint Paulus noemt hem dan ook een ‘steunpilaar van de Kerk’ (Gal 2:9)
   Deze brief is gericht aan de « twaalf stammen in de verstrooiing » en staat op de eerste plaats van de Katholieke brieven voor deze van Sint Petrus.
   Dit verklaart dan ook zowel het Joodse stempel, dat deze brief onmiskenbaar draagt, en spreekt is met uw gezegde “Het is een typisch Semitisch gebruik om in de taal geen onderscheid te maken tussen daadwerkelijk doen in positieve zin en toelaten dat iets gebeurt“ in tegenspraak.
   Indien deze brief door een zo’n belangrijk persoon geschreven is en erop aangedrongen wordt dat God niemand bekoort, blijft nog de vraag, waarom de H. Jakobus dit geschreven heeft.

   Ik heb ik niet kunnen begrijpen waarom er zolang deze tegenspraak is in zo’n belangrijk gebed, dat de Heer ZELF ons heeft geleerd.
   Mijn vragen waren:
   1 – Als we dan toch een Latijnse (verkeerde) en Nederlandse vertaling bidden van deze zin voorgeschoteld krijgen, waarom dan niet eenvoudig vermelden iets in de vorm van “laat ons niet bezwijken als we in bekoring zijn” of “sterk ons als we in de bekoring zijn”?
   2 – Waarom wordt die foutieve vertaling van het Aramees naar het Grieks en het Latijn, dat overigens werd vastgesteld door theologen en clerici, niet gecorrigeerd door de eeuwen heen?
   3 – Wat zou de rede geweest zijn dat de H. Apostel Jacobus het in zijn brief expliciet aanhaalt dat God niemand in bekoring brengt? (Jas 1:13)
   4 – Als we dan toch zeggen wat we niet menen, waarom dan niet ook in de gewone taal zeggen “jij bent een smeerlap, maar ik meen het niet”?
   5 – Waarom het niet hebben aangepast aan de werkelijke zin van deze voorname zin in een voornaam gebed in een door iedereen verstaanbare taal en gedachtegang?
   De Aramese tekst van deze zin is: “Wela tachlân l’nesjuna.” = Laat ons niet verloren gaan in superficiële dingen (materiële, gewone bekoringen).
   In de Traditie is er dikwijls op gehamerd ( en terecht) om geen dubbelzinnigheden te schrijven.
   Dit alles heeft niets te zien met modernisme, maar eerder een nalatigheid van de juiste aanpassingen te brengen daar waar het werkelijk nodig is. Het is, ook al is het zo niet gemeend, een godslastering, en ik bid sinds jaren, zoals in het Frans “en laat ons niet bezwijken in de bekoringen, en …” en ik zal dit blijven doen
   Voor één keer is het, volgens mij, juist wat de Paus zegt dat het fout is, hoe u het ook keert of draait.
   Juist is juist, niet juist is niet juist.
   Iedereen doet hiermee wat hij/zij wilt.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Interessante bijdrage, beste Peter. Mijn vraag is: kan de vulgaat-vertaling fout zijn? Op Wikipedia lees ik onder Vulgaat over bijbelvertalingen in de volkstaal: “Eerdere pogingen om naar volkstalen te vertalen werden gedaan op basis van de Vulgata omdat deze als onfeilbaar en Goddelijk geïnspireerde tekst werd beschouwd.”

    1. Beste Rinze,
     De Vulgaat is een vertaling van de Griekse en Hebreeuwse geschriften in de gangbare taal Latijn, door de H. Jerome volbracht in het jaar 405. Deze werd gebruikt en erkend als leidinggevend gedurende het Concilie van Trente (1546) en werd de officiële Bijbel van de Rooms Katholieke Kerk.
     Om kort te zijn, de verkeerde vertaling van het Onze Vader van het Mattheüs Evangelie van de tweede eeuw naar het Grieks, is de algemeen aanvaarde versie van het gebed en waar al de andere vertalingen zijn vertaald.
     Zit het probleem in een vertaling van het Grieks en Hebreeuws naar het Latijn, en volgens opzoekingen zijn de teksten van het Aramees van de eerste eeuw (de taal die Jezus en de Apostelen spraken) vertaald naar het Grieks.
     Zit dan daar de knoop? Ik denk van wel.
     Mat 4:1 Toen werd Jezus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.
     Kijk, hieronder is toch duidelijk een tegenstrijdige uitdrukking.
     Mat_6:13 En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
     Mat_26:41 Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
     Dan zou het toch eerder moeten luiden en al biddend vragen:
     “En laat ons niet in bekoring komen.”
     Of niet?
     Natuurlijk staat God de bekoring toe als een test van het geloof en de liefde tot God, anders had de duivel nooit de toelating gekregen om Adam en Eva te bekoren. Daar bestaat juist de test in. Maar, zoals de twee eerste mensen zich hadden tot God moeten richten en Hem te bidden, zo moeten we dat ook doen door het gebed dat God zelf – Jezus Christus – de tweede Persoon van de Allerheiligste Drievuldigheid – de Afbeelding en Weerspiegeling van de Almachtige Vader – die één is met de Vader en de H. Geest, ons heeft gegeven.
     Daaruit kunnen we vaststellen dat Jezus ons niet heeft gezegd: “en leidt ons niet in bekoring”, maar dat dit eerder een foute vertaling is.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

 3. De Paus kan zeggen wat hij wil. Ik zal altijd het vertrouwde oude Onze Vader blijven bidden. Wij bidden dat God niet toelaat dat wij op de BEKORING ingaan, niets anders. Een belangrijke opmerking bij het bericht : Jezus heeft ons het Onze Vader GELEERD, hij heeft het niet zelf gebeden. Hij kon niet spreken van “onze” vader. God is zijn natuurlijke vader, wij zijn slechts zijn aangenomen kinderen. En Jezus kan onmogelijke hebben gebeden “en verlos ons van het kwade”. Het is onzinnig en godslasterlijk om dat te denken.

  1. Christus zegt er vooraf zeer duidelijk bij:

   Mat 6:9 Zó zult gij dus bidden…

 4. In Vlaanderen en in Nederland bad men tot eind 2016 eensgezind ” LEID ons niet in BEKORING” Iedereen begreep dit als :” Leid ons weg van de bekoring”. Juist die ene gelijkluidende zin werd door de Nederlandse en Belgische bisschoppen veranderd . Sinds de advent 2016 MOET er gebeden worden ” BRENG ons niet in BEPROEVING”. De jongeren blijven weg uit de kerk en de (oudere) traditiegetrouwe katholieken sterven of gaan niet meer akkoord met alle” modernistische vernieuwingen , of beter vernielingen” .Ze worden in feite uit de kerk gejaagd of blijven er weg . Persoonlijk bid en zing ik nog steeds het” oude” Onze Vader; zoals het mij lang geleden geleerd werd of in het Latijn. Noch bisschoppen , noch deze paus, die vooral in de traditionele leer ” fouten” ziet zal daaraan ook maar iets veranderen ….

 5. אבינו שבשמים
  AVIENOE sje be sjamaiem.

  Onze VADER die in de hemelen is.

  יתקדש שמך

  Jitkadesj sjemcha,

  UW naam worde geheiligt.

  תבוא מלכותך, יעשה רצונך

  Tavo malchoetcha, je’asee ratzoncha.

  UW koninkrijk kome, UW wil geschiede.

  כבשמים כן בארץ

  kbasjamaiem kan ba’aretz

  Op aarde zoals in de hemel.

  את לחם חקנו תן לנו הים

  Et lechem choekeenoe ten lanoe ha jom.

  Geef ons heden ons dagelijks brood.

  וסלח לנו על חטאינו

  Oeslach lanoe al chateejnoe.

  En vergeef ons onze schulden.

  כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו

  kfie sje solchiem gam anachnoe lachotiem lanoe.

  Gelijk ook wij aan anderen vergeven.

  ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם

  חצילנו מן הרא

  Ve al tavie enoe liedeej niesajon,

  tatzieleenoe mien ha raa.

  En leid ons niet in verzoeking,

  Maar verlos ons van het boze.

  כִּי לְךָ הַמַּמְלָכָה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אָמֵן׃
  Kie lecha ha mamlacha ve ha gevoerah
  ve hatieferet le olemeej aolamiem. Amen.

  Want aan U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, amen.

 6. Maar de echte Paus, paus Benedictus XVI, is het hier niet mee eens.
  Dus laten we ons niet druk maken, alle besluiten van deze niet wettelijk gekozen Paus, worden straks ongeldig verklaart.1

 7. Het is buitengewoon onverstandig om de tekst van het Onze Vader te hertalen. Een katholiek heeft toch de gewoonte dagelijks dit gebed te bidden. Het is een deel van ons leven geworden. Verandering kan gemakkelijk leiden tot het nalaten ervan. Ook de traditie met een kleine t behoedt de gelovige voor dwaling.

  Als ik het goed begrijp, heeft de paus vooral bezwaar tegen het woord “leid”, of ook tegen de laatste verandering in Nederland: “breng”. De Nederlandse bisschoppen zullen dus de tekst opnieuw moeten veranderen!

  God kan ons zeker wel beproeven of ons laten bekoren door de duivel. Ook de duivel heeft geen macht als God hem bindt. Denk bijvoorbeeld aan Job.
  God kan zelfs Satan vrij spel geven als wij ons van God afkeren, zoals blijkt uit Romeinen 1:
  “26 En daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan den Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen! 26 En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld; 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zó hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. 28 En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instinkten”

  Daarom geeft Christus ons deze raad: Mattheus 16:
  “41 Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.”

  1. Dank voor duidelijke uitleg.

   Rinze, zouden ook wij als rooms-katholieken niet maar beter het als volgt kunnen bidden:
   Protestant:
   ————————————————-
   Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
   Uw Naam worde geheiligd.
   Uw Koninkrijk kome.
   Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
   Geef ons heden ons dagelijks brood.
   En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
   En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
   Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
   —————–
   dat achter her rk ‘kwade’ de boze (Satan, duivel) zit komt er zo duidelijk in uit.
   Dan weten we waar de verzoeking vandaan komt.
   God laat het soms toe, maar ver-laat ons niet.

 8. God kan en zal de mensen niet leiden in de bekoring want dat doet Satan !Voor ons is bekoring iets dat slecht is .De juiste vertaling zou moeten zijn volgens Marcus 14,38 …Waakt en bidt dat gij niet ingaat op de bekoring….dit is dus de enige ,echte bedoeling geweest van Christus !Wij moeten ons niet zozeer toespitsen op VERTALINGEN maar op wat CHRISTUS WERKELIJK WILDE ZEGGEN!Het is duidelijk dat Christus ons wil BEHOEDEN VOOR SATAN!

 9. Binnenkort komt Kardinaal Sarah naar Brussel voor de voorstelling van zijn nieuw boek “Dieu ou Rien” Ik zal daar aanwezig zijn en zal niet nalaten de Kardinaal aan te spreken over deze miskleun van een nieuw Onze Vader!

 10. … In mijn stadje bidden/zingen de priesters/zangkoren de nieuwe versie van het Onze Vader, MAAR met de oude uitdrukking “LEID ONS NIET IN BEKORING”. En dat vind ik verstandig ; zo doe ik het ook.

  … Er moet “bekoring” staan omdat in het paradijs de duivel “bekoort”, en niet “beproeft” ; nu is het nog altijd zo gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks.

  … Natuurlijk moet men er steeds aan denken dat Bijbelse taal zeer dikwijls supergebald is, en soms schijnbaar tegenstrijdig. Zo vraagt men in het Onze Vader eigenlijk dat God ons zou helpen de bekoring te weerstaan. Zulke dingen moet men in preken en catechesen uitleggen.

  1. Beste Bart, helemaal akkoord. Dit bid ik zelf, als ik alleen bid, al jaren zo. Leid ons uit de bekoring, en sta ons bij in beproeving…

   1. “Leid ons UIT de bekoring” is zeker niet beter, omdat God de bekoring toestaat én omdat ieder voor zichzelf moet voorkomen, dat de bekoring een zonde wordt. Een beproeving overkomt ons. We hebben daar niets te kiezen. Een bekoring echter is een test waarop wij ja of neen kunnen zeggen. Bij een bekoring moeten wij actief kiezen tussen het goede of het kwade. God kan die keuze niet in onze plaats maken, omdat het net de bedoeling is, dat wij persoonlijk die keuze maken. Wij kunnen God wel aanroepen om ons bij te staan in de bekoring en ons niet los te laten zodat wij niet voor de bekoring zouden vallen. Het komt er dus op aan om niet enkel wijs zijt in het goede, maar ook bestand te zijn tégen het kwaad. Dan zal God de Satan spoedig onder onze voeten verpletteren.

    1. ” Wij kunnen God wel aanroepen om ons bij te staan in de bekoring en ons niet los te laten zodat wij niet voor de bekoring zouden vallen”. Beste Mathieu, zeg je hier niet hetzelfde als ik? Gods bijstand in de bekoring is toch niet anders dan ons er UIT te leiden?
     Ik heb ooit een jaar Hebreeuws gevolgd en het was de professor die ons destijds leerde dat “uit” de meest juiste vertaling was. Het komt me ook logisch over en het is eenvoudiger te begrijpen.

     1. Beste Bart, dit zou juister zijn “ons uit de bekoring leiden”, als we er ons iedere dag in kunnen bevinden.
      Maar Mathieu wil dat ook niet begrijpen. Maar ja.

     2. Beste Bart,

      Indien God de bekoring toelaat, waarom zou Hij ons dan zélf UIT de bekoring leiden?

      De fout die jij en Peter maken, is aannemen, dat God het wel allemaal voor ons zal oplossen. Dit is vals.

      In de eerste plaats moeten wij ONSZELF uit de bekoring weten te redden.

     3. Wel Mathieu, als we het dan toch allemaal ZELF moeten doen, waarom dan nog bidden, en onze Vader aanroepen om ons kracht te geven om te weerstaan aan de bekoring? Ik weet dat ik zwak ben en daarom vraag ik aan de Vader of hij me wil helpen. En ik ben er zeker van dat, als ik hem dit in alle nederigheid, en in besef van eigen zwakheid vraag, hij me zeker zal bijstaan, en dat extra duwtje geeft om NIET in te gaan op bekoringen.

     4. Beste Kurt,

      Ik ga weer niet herhalen wat ik een paar reacties eerder schreef.

      U maakt er een karikatuur van, want uitgaande van uw reactie moet ik blijkbaar besluiten, dat u nooit zondigt.

      Uw hoogmoedige nederigheid is reeds zondig.

  2. Mathieu…

   Waaruit besluit U dat ik nooit zondig? Uit het feit dat ik zeg dat ik besef dat ik zwak ben?? Of maakt U de compleet scheefgetrokken redenering dat ik nooit zou zondigen omdat ik geloof dat onze Vader mij extra kracht geeft om te weerstaan aan bekoringen? Nooit gezegd dat me dit elke keer lukt hoor. “Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”. Toch vraag ik telkens opnieuw om me te beschermen tegen de duivel en z’n vuile listen. Mag het nog???
   Ik zou toch wel de allereerst zijn die nooit zondigt…

   Waaruit besluit U dat ik hoogmoedig ben? Uit het feit dat ik zeg dat ik me in gebed heel nederig tot de Vader richt?

   Wat is er karikaturaal aan mijn zienswijze?

   Goed dat er mensen zijn zoals jij die het WEL allemaal weten en die O ZO ZEKER zijn van HUN groot gelijk. Soit, daar zitten er hier wel meer van op dit forum. Ik ga hier verder geen woorden aan vuil maken.

   U bent de enige die er een (scheefgetrokken) karikatuur van wil maken, en niet eens WIL snappen wat een aantal andere mensen hier duidelijk willen maken.

   Punt

 11. http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/no-pope-francis-is-not-changing-the-lords-prayer

  Dec. 11, 2017
  No, Pope Francis Is Not Changing the Lord’s Prayer
  This is a classic case of the pope saying something and the media distorting it.
  Jimmy Akin
  Newspapers and websites erupted over the weekend with headlines like:
  • Lord’s Prayer: Pope Francis calls for change (BBC)
  • Pope Francis proposes change to the Lord’s Prayer (AOL)
  • Pope Francis wants to change the Lord’s Prayer – Here’s why (Catholic.Org)
  • Pope Francis calls for Lord’s Prayer translation to be changed (Catholic Herald)

  Shame on all of them.
  The pope didn’t call for any changes.
  This is a classic case of the pope saying something and the media going hog-wild and completely distorting it.

  1. Ja, René. Ik had dat ook al gezien. We moeten hierom inderdaad niet op onze kop gaan staan.

   1. Paulus VI heeft de mis ook NIET veranderd.

    Helaas kan men de media niet altijd de schuld geven.

    1. Beste Mathieu,
     Ik denk dat als u schrijft dat de Paus Paulus VI de misliturgie ook niet veranderd heeft, waar komt dan die
     moderne misliturgie dan vandaan? Als u dat blijft volhouden dan hebt u een heel groot probleem, en dan onthou ik mij in het vervolg om nog uw artikels hier op dit forum te lezen.
     Zoals Kurt terecht aanwijst, dat we zwak zijn. Als we dan niet vlug bidden tot de sterke God en menen ons zelf
     te te moeten uit de bekoring halen, ja waarom bidden we dan? Weet dat Satan veel sterker is als wij en hij vele vuile
     trukjes heeft om ons in bekoring te brengen, zie maar naar Eva, en als we niet voordien bidden om niet in bekoring te vallen, hebben we reeds een overwinning. Daarom heeft Jezus ons juist dit gebed gegeven om te bidden reeds VOOR dat we de bekoring zouden ondergaan. Laat dat duidelijk zijn.
     Maar als u zegt dat wij dit moeten oplossen, ja, dan had Christus ook niet Zijn Allerheiligst Kruisoffer moeten brengen, want dan moeten wij ook maar, volgens uw redenering, het moeten oplossen om uit de zonde te komen.
     Als u eens wist hoevele malen wij per dag, zelf in gedachten, door de bekoring in de zonde vallen, ook al is het niet gewild, (dagelijkse zonden) dan is het niet moeilijk om te verstaan dat het Onze Vader een gebed is om zich aan Gods Almacht en Liefde vast te klampen wanneer wij vragen, “Goede Papa van mij, zie ik ben niets. Ik vertrouw op U mijn God, haal die bekoringen van mij weg.” Wat zou er gebeurd zijn, denkt u als Eva dat zo zou gebeden hebben?
     Maar ik denk dat u een probleem hebt om de zaken te doorgronden en steeds andere dingen te zien die niet in verband staan met het onderwerp.
     U hebt, zoals ik reeds aanhaalde een heel groot probleem.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht