Waarom zondag de Dag des Heren moet blijven… Hier zijn 5 redenen

Foto: associated press

Ik las deze week in de “Catholic Herald”, dat het Poolse parlement het winkelen op zondag geleidelijk wil “uitfaseren” met een volledige uitdoving tegen 2020. De maatregel kwam er op vraag van de vakbonden, zodat werknemers meer tijd kunnen spenderen met hun gezinnen. De Poolse Bisschoppenconferentie vindt dat de beslissing echter niet ver genoeg gaat. Inderdaad, e-shops en bepaalde speciaalzaken, zoals bakkerijen, zullen ook na 2020 nog toestemming hebben om te blijven functioneren op zondag. Polen is trouwens niet het enige land, waar zondagsarbeid een thema is. Ook in ons land, wordt er steeds liberaler omgegaan met de Dag des Heren. Dit heeft een onwaarschijnlijke weerslag op ons sociaal weefsel, ons familiaal en religieus leven. Daarom zou ik een aantal redenen willen citeren waarom we de zondagsrust best zoveel mogelijk is ere houden:

1. Zondag: de Dag des Heren

Foto: aboutcatholics.com

God werkte 6 dagen aan de schepping en rustte op de zevende dag. Dit ideale arbeidsritme werd in het Oude Testament geïnstitutionaliseerd als de Sabbath, de verplichte rustdag van het Jodendom. In het Christendom werd deze vaste rustdag op zondag vastgelegd, de dag van de Verrijzenis van Christus, waarop de eerste Christenen het Paasmysterie herdachten. Een wekelijks kerkbezoek op zondag is nog altijd een essentieel component van de Christelijke geloofsbeleving. Door zondagswerk te veralgemenen, tast de overheid de religieuze praktijk van Christenen aan, wat in strijd is met de godsdienstvrijheid. Daarom is het belangrijk dat Christenen blijven opkomen voor het behoud van het bijzondere statuut van onze zondag.

2. Zondag familiedag

Foto: framepool

Nog nooit stonden het huwelijk en het gezin zo onder druk, dan in onze tijd. Door iedereen ook nog op zondag in het arbeidsproces in te schakelen, steelt men belangrijke “quality time” weg om de banden aan te halen met de partner, de kinderen, bredere familie of vrienden. Mensen, die vaak al meer dan 40 uur per week moeten presteren, en bovendien ook nog na de werkuren bereikbaar moeten blijven, zinken zo nog verder weg in een staat van loonslavernij. Zondagswerk betekent dus niet alleen een verdere aantasting van het privé-leven van werknemers, maar ook een aanslag op hun persoonlijke vrijheid. U hebt het goed begrepen: de utopische visie van professionele zelfverwezenlijking voor allen, is eigenlijk al langer aan het degenereren naar een samenleving met almaar minder vrije tijd  of zelfbeschikking.  Tijd dat hierop gereageerd wordt.

3. Zondag en onze gezondheid

Foto: trends

Een vaste rustdag in de week is belangrijk voor onze gezondheid. Niet alleen laat het ons toe, om mentaal afstand te nemen van werkstress en zijn negatief effect op ons immuunsysteem. Het geeft ons ook de mogelijkheid om te bewegen en zo te ontsnappen aan een te sedentaire levensstijl. Ook op gebied van productiviteit is het presteren van meer uren bovendien niet altijd een pluspunt. Integendeel, hoe meer uren men werkt, hoe moeilijker het wordt om gefocust te blijven. Ten slotte, heeft men aangetoond dat vrije tijd een positief effect heeft op onze creativiteit.  Een reductie van onze vrije tijd is dus een aanslag op onze capaciteit tot innoveren.

3. Zondag en de gemeenschap

Zonder zondagsrust zijn mensen niet op hetzelfde moment vrij als hun buren. Dit maakt het moeilijk om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren en het sociale leven vorm te geven. Zo verschralen onze vriendschappen en worden onze woonwijken slaapsteden, waar buren elkaar niet meer kennen en de solidariteit tot een minimum wordt herleid. Men zou zich trouwens kunnen afvragen of de afbouw van de universele zondagsrust niet gewoon een strategische zet is van het economisch establishment, om de bevolking zo apathisch mogelijk te houden. Mensen die dag en nacht werken, en geen tijd hebben voor een familiaal, sociaal of religieus leven, zullen ook moeilijker voor zichzelf en anderen opkomen, wanneer hun (arbeids)rechten worden geschonden.

Foto: werkbladmagazine

5. Zondag en de vrije concurrentie

Zondagswerk is duur en personeel hiervoor is soms moeilijk te vinden. Dit benadeelt de kleinhandel ten opzichte van de grote distributiebedrijven  en vooral de internationale e-commerce, die nooit slaapt. Op deze manier doodt men uiteindelijk onze stadscentra en onze locale handelaars. Het afschaffen van de zondagsrust schaadt dus de plaatselijke economie.

Stop het wegknippen van onze oudste sociale verworvenheid!

De Dag des Heren is één van onze oudste sociale verworvenheden en bevordert het fysiek en spiritueel welzijn van onze bevolking. Hoewel sommige beroepsgroepen, zoals gezondheidswerkers, politie en brandweer uiteraard ook op zondag paraat zullen moeten blijven, dient een veralgemeende invoer van zondagswerk in geen geval het algemeen belang.  Onze zondag, voorbehouden voor gebed, gezin en ontspanning, mag dus niet zomaar gereduceerd worden tot shopping- of werkdag.  Het welzijn van onze bevolking en de vrije beleving van onze belangrijkste religie, het Christendom, moeten blijven primeren boven de economische belangen of bedenkelijke ideologische ambities van een gezichtsloze minderheid. De strijd voor het behoud van onze familiale en religieuze prioriteiten zal er ongetwijfeld één van lange adem zijn…

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Waarom zondag de Dag des Heren moet blijven… Hier zijn 5 redenen

 1. goed artikel dat het belang van de zondag laat zien . De zondag was al van in het begin bij niet Joodse christenen de belangrijkste dag van het breken van het brood en gemeenschap . Dit moeten we blijven verdedigen!!

 2. … Dank voor dit goede artikel.
  … Het moet niet worden zoals bij de zwaar gereformeerde protestanten, maar de zondag moet toch zo veel mogelijk vrijgehouden worden, in de eerste plaats als “dag des Heren”, en als rustdag, met extra tijd voor familie en ontspanning.
  … Weg met zondagen waarbij personeel de ganse dag ter beschikking moet blijven voor de “winkelende mens”.

 3. De zondag is de achtste (scheppings)dag en daarmee weer de eerste van een nieuwe week. Het getal acht geeft in de Schrift een overmaat aan genade aan. Door en in Christus is de genade overvloedig geworden. Christus verrijst op zondag en in hem wordt alles tot een nieuwe schepping. Terecht dat voor christenen de zondag de Dag des Heren is.

 4. Maar als je nou in de gezondheidszorg werkt,dan kan het niet anders. Dan zou je ook op zaterdag naar de kerk kunnen gaan. Maria van Fatima heeft gevraagd om de eerste zaterdag van de maand de H,Mis bij te wonen, te biechten en naar de aanbidding te gaan. Dus zo erg zal het niet zijn als je dan ipv zondag op zaterdag gaat. Zaterdag is dus blijkbaar ook een belangrijke dag ,anders had Maria wel gezegd dat het op zondag zou zijn. Je zou ook nog een rozenhoedje extra kunnen bidden als compensatie

  1. Beste marrie, wat je schrijft is niet juist. Als men op zaterdagavond (het oude begin van de zondag) de zondagsmis bijwoont, heeft men aan zijn zondagsplicht voldaan. Niet als men op zaterdag de zaterdagmis bezoekt. De 1e zaterdag kan men dus niet (zomaar) houden door ’s avonds de zondagsmis bij te wonen. De zondagsmis verplicht bijwonen is een kerkelijke wet. Als men om een dringende reden (uitgezonderd ziekte) tot het bijwonen ervan niet in staat is, hoort men dispensatie aan te vragen bij de priester.

 5. Naast de 10 geboden, zijn er ook de vijf geboden van de Katholieke Kerk.
  1. Zon- en feestdag zult gij eren.
  2. Op boet- en vrijdag vlees ontberen.
  3. Houd de vasten ongeschonden.
  4. Biecht minstens eens per jaar uw zonden.
  5. En nut rond Pasen ’t Brood des Heren.
  Er zijn maar 7 dagen in de week, waarvan de eerste de zondag, de dag des Heren.
  Rinze, ” De zondag is de achtste (scheppings)dag en daarmee weer de eerste van een nieuwe week.”
  Er is geen achtste scheppingsdag, dus brei er zo maar geen dag bij. De achtste dag, of jongste dag heeft een heel andere betekenis in de H. Schrift.
  Joh_6:40 Dit is de wil van den Vader, die Mij gezonden heeft, dat wie den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft, en dat Ik hem op de jongste dag zal doen verrijzen.
  De zondagsplicht verzuimen is een zonde.
  Indien de zondagsplicht niet vervuld kan worden, is er een vrijstelling van een priester nodig die dan een andere dag zal aanstellen, in het geval van het vervullen van de beroepsplicht, dokter, verpleegster, brandweer, politie, b.v.
  De zogezegde vervanging van de zondag op zaterdagavond is een waanzin uit de V2 conciliaire kerk.
  De zondag is vanaf het begin van de Katholieke Kerk als de dag des Heren en zal ook zo blijven.
  Marie, De eerste zaterdag van de maand, biechten, de H. Mis bijwonen, 15 minuten mediteren en Rozenkrans bidden, is tot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, dat de Moeder Gods in Fatima gevraagd heeft.
  https://eerherstelonbevlekthartvanmaria.wordpress.com/eerste-zaterdagen/
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 6. Nog een randopmerking over “de ZEVENDE dag” …

  – Op de VRT is er een programma dat de zondag uitgezonden wordt, en het heet : “De zevende dag”. Het was te verwachten dat ze zich weer vergist hebben. Sedert ouds wordt de joodse telling voor de week aangenomen, en dan is de zaterdag, de sabbat, de zevende dag.

  – De zondag is dus de 1e dag van de week, of zo je wil de achtste dag. De 1e dag van de week symboliseert ook het nieuwe leven in Christus, dat begon op een zondag, de dag van de verrijzenis.

  – De media weten ongeveer niets van godsdienst, en ze willen er waarschijnlijk ook niets mee te maken hebben, tenzij ze de godsdienst, en dan speciaal het christendom, in een slecht daglicht kunnen stellen.

 7. Rinze blijkt gelijk te hebben met de achtste dag:
  https://bijbelenzo.wordpress.com/2012/10/20/op-welke-dag-stierf-jezus/comment-page-1/
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(christendom)

  De VRT gebruikt een opportune tijdrekening met hun programma “de zevende dag” terwijl zij hiermee de indruk geven van christelijk te zijn, maar in werkelijkheid antichristelijk.

  Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heer de sabbatdag, en heiligde denzelven.
  Marcus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heer ook van de sabbat.
  Mattheüs 28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

  Ook Romeinen 14 is enige overweging waard!
  Welke dag men ook vaststelt, het komt aan op de heliging van die dag! Ernst is wel geboden!

  Verder weet ik niet of het Nieuwe Verbond begint op de dag dat Christus werd geboren, want dat is toch de tastbare vervulling van de beloften en van de voorzeggingen van bijbelse profeten.
  – protestantse website:
  https://bijbelenzo.wordpress.com/2012/10/18/wat-was-de-geboortedag-van-christus/

  – sommige protestanten blijven bij de sabbat:
  http://nl.cgg.org/index.cfm/fuseaction/Library.sr/CT/HWA/k/1438

  Voorlopig kan ik geen Katholieke website vinden die het heeft over de zondag als eerste dag.
  Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(christendom) was het een politieke beslissing, vanwege de Romeinse keizer Constantinus de Grote, edict in 321 n. Chr.
  Men kan zich afvragen of hij wel gedoopt was?

  De Europese Unie beschouwt de wetgeving over de zondagsrust als voorbehouden aan de lidstaten.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondagsheiliging

  1. Maar is het ooit Jezus’ bedoeling geweest de Zondag in te voeren of dat wij toch net als de Joden, de Sabbat bleven aanhouden, dus op de Zaterdag? Want er gaan onder christenen ook steeds meer geluiden op, dat we eigenlijk de Sabbat moeten hebben, behoudens echt noodzakelijke werken, zoals in Ziekenhuizen en in Noodsituaties. Ook Jezus hield zich aan de Sabbat en ook nog ná Zijn Verrijzenis. Heeft de Kerk hierin nu het laatste woord? Of God zelf die de Sabbat uiteindelijk zelf heeft ingesteld vanaf het begin? En mocht Keizer Constantijn de Grote daar wel aan tornen? Hij was immers zelf niet de paus en de ‘zon’ was ook een heidense afgod in die tijd, want hier in mijn omgeving zie ik al jaren een aantal huizen met een zon op het huis. Er moet over gestemd zijn, want het was eerst gewoon niet zo in de eerste eeuwen van het Christendom. Dat men op de eerste ‘Zondag’ bij elkaar kwam om Maaltijd te vieren, dat doet er niets aan af. De vraag is toch: Mocht dit Gebod van God zelf eigenlijk wel gewijzigd worden? Want in de Bijbel staat dat niemand de wetten van God mag veranderen; zie Deut. 5:28-33 !! vlak na de bekendmaking van de Tien Geboden door Mozes op de twee stenen tafelen. Vergelijk Deut. 4: 39-40, hier wijst Mozes ook wat God voor de Joden heeft gedaan om hen te geleiden uit Egypte. En toch heeft men het al in het begin gedaan. Daarom noemen sommigen de R.K. Kerk een Kerk waar al in het begin dwalingen zijn gekomen, en dit zou er dus één van zijn. Kan men dan nog langer volhouden dat deze kritiek van de Antichrist komt? Want nogmaals Christus heeft die opdracht niet zelf gegeven. Tenminste ik lees het niet terug in de Bijbel. En Deut.11:1 e.v. over de zegen der gehoorzaamheid en de vloek van de ongehoorzaamheid. Er rust dus zegen op gehoorzaamheid in het onderhouden van al Gods Geboden. Dan zal men lang leven en ook sterk zijn.

   Men kan wel stellen dat door ongehoorzaamheid aan veel Geboden van God, dat vele zich noemende katholieken en christenen alles behalve sterk zijn en geen identiteit hebben, want er is geen intimiteit met God, daardoor geen identiteit doordat er geen autoriteit is. Denk aan valse herders en aan corrupte wereldleiders. Dit ondermijnt velen van de gelovigen en de gewone burgers van het land.

   Dus wie kan zich nu beroepen op de Heilige Geest? Want er zijn dus tegenstrijdige geluiden hierover te horen. Voor- en tegenstanders van het behoud van de Zondag. Maar ook onder gelovigen, ook katholieken, zijn er die liever naar de Sabbat terug zouden gaan. Vooral omdat in onze tijd de Zondag aangevallen wordt door de commercie en het Atheïsme. Op zondag is er op de Nederlandse televisie een programma met een overtuigd atheïst, die christenen en zeker ook katholieken en de R.K. Kerk, meer dan eens schoffeert en laag bij de grondse taal uit.

   Misschien is dit heus wel een overweging waard. Want in zeer orthodoxe Protestantse kringen zegt men dat het paus Franciscus zal zijn die de ZONDAG voor iedereen, gelovig of niet, voor alle landen geheel ZAL OPLEGGEN, maar dan als de Valse Profeet. De overeenkomst is dat ook de Restkerk en het Katholiek Forum al herhaaldelijk blijft zeggen dat de huidige paus de Valse Profeet is en/of zou zijn en daardoor in feite tegen Christus is.

   Zaterdag ofwel Shabbat of Zondag ofwel Yom Rishon.

 8. Fragment uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, hét boek om de katholieke leer beter te leren kennen : stukje uit nr. 2174 pag. 460 :

  Jezus is verrezen uit de doden, “de eerste dag van de week” (Mt. 28,1 ; Mc 16,2 ; Lc. 24,1 ; Joh. 20,1). Als “eerste dag” brengt de dag van Christus’ verrijzenis ons de oorspronkelijke schepping in herinnering. Als “achtste dag”, die volgt op de de dag van de sabbat, verwijst hij naar de nieuwe schepping, die met Christus’ verrijzenis een aanvang nam. Voor de christen is hij de eerste geworden van alle dagen, … enz…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht