Het verraad van Taizé

Volgens Père Michel Viot, Katholiek priester van het Diocees van Versailles en nationaal aalmoezenier van de Franse oud-strijders (hij is zelf strijdvaardig, maar zeker geen oude man), organiseert de gemeenschap van Taizé “koranlessen voor migranten”. Meer nog, er wordt zelfs een imam uit de nabijgelegen stad Chalon-sur-Saône uitgenodigd om de moslimmigranten te komen uitleggen dat de wetten van de Franse republiek niet onverenigbaar zijn met de wetten van de Islam. Wat moeten de djihadstrijders hiervan denken? Zij lachen in hun vuistje: “Kijk eens, die brave Fransen, eerst gaan zij de straat op om hun solidariteit met de redactie van het weekblad “Charlie” te betuigen en koesteren zij zich in hun slachtofferrol en daarna laten zij hun geestelijken de Koran onderwijzen…” Is dit de uiting van medeleven met onze Christenbroeders uit het Midden-Oosten , die als martelaars gestorven zijn om geweigerd te hebben wat de monniken van Taizé met zoveel geestdrift en media-publiciteit verkondigen…?!

Moeten wij hierover nog verwonderd zijn, wanneer wij lezen dat de prior van de monniken van Tibhrine (wiens gemeenschap grotendeels uitgemoord werd in Algerië), Christian de Chergé, twijfelachtige verklaringen aflegt, gaande van “de mogelijkheid van een lectio divina van de Koran” tot het voorstel ” om in naam van Christus te aanvaarden dat de Islam ons iets te vertellen heeft dat van Christus komt”. Vele Katholieken sluiten in alle eer en geweten aan bij deze kapitale theologische vergissing, die erin bestaat te geloven dat de Islam en het Christendom het over één en dezelfde God hebben. Men vergeet dikwijls dat de Zalige Paulus VI eigenhandig in een tekst deze ketterij schrapte , zodat er slechts nog van overbleef dat de twee godsdiensten één God belijden, en dat is dan ook het enige dat er gemeen aan is. Het is dezelfde voorzichtigheid als die van de verklaring van Vaticanum II, die akte neemt van de referentie van de Islam tot Abraham, zonder zich daarover echter uit te spreken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het fatale hellend vlak waarop Europa zich bevindt. Laten wij dit vergelijken met de situatie van wat toen nog niet Frankrijk, maar Gallië was, aan het einde van het Romeinse Rijk! Toen men zich gedwongen zag de toenmalige migranten , de barbaren, heidenen of Arianen( ketterse Christenen die de godheid van Christus loochenden) op te nemen, openden de Christelijke religieuze verantwoordelijken van die tijd voor hen geen heidense vormingscentra om de charmes van Wotan of de zaligheid van het Walhalla aan te prijzen. Zij voelden zich niet verplicht hen de Catechismus volgens de stellingen van Arius te onderwijzen, met de goede, maar nutteloze intentie hen de weldaden van de Romeinse cultuur te doen aanvaarden( het multiculturalisme werd toen nog niet opgedrongen…).Het enige waar zij aan dachten en waar zij voor ijverden was de bekering van die toenmalige “migranten ” tot het Katholicisme.

Wil men een werkelijke dialoog tussen Christenen en moslims, dan moet dit in alle openheid en waarheid gebeuren. Dat is het tegenovergestelde van wat in Taizé gebeurt en wat eigenlijk de oorzaak is van wat ons uiteindelijk zal vernietigen. Die oorzaak is de dubbelzinnigheid van de filosofie van de Verlichting, waaruit de godloze godsdienst is ontstaan. Dat is de bron van het relativisme en van het syncretisme, die ons vandaag vergiftigen! Praktijken , zoals die van Taizé en de gemengde islam-katholieke vieringen van het feest van Maria-Boodschap zijn daar het gevolg van. Zowel de Katholieke kerkelijke overheid als de politieke overheid moeten dit verbieden, omdat het doel ervan duidelijk is: verwarring scheppen bij de Christenen, de weerbaarheid aantasten, onlusten uitlokken…Men vergeet immers dat wij feitelijk in een oorlogssituatie leven!

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op “Het verraad van Taizé

 1. Zijn ze blind daar in Taize ?! Onvoorstelbaar ! En dialoog met islam ? Moslims kennen geen exegese,een vraag stellen daarover is al vreselijk. Hebben ze in Taize nooit gehoord van Christenen ( je eigen geloofsgenoten Nb ! ) en Jezedi’s die vermoord zijn onder het geblèr van Allah is groot ?! Wat een verraad. En wat een naïviteit. Zijn ze bang om anders voor Nazi of racist te worden uitgemaakt ? Nou, wel politiek correct hoor. En de Gutmenschen praten alles wel goed en knuffelen moslims weer te pletter. Hoe kan het dat het kwaad goed gepraat wordt ? Ja, inderdaad de media die onder controle staan van. Zodat het Couwenhove Kalergiplan kan worden binnengehaald.

 2. Europa bevindt zich inderdaad in staat van beleg, en de politici die haar natiën besturen zijn collaborateurs met de bezetter. De bezetter, op zijn beurt, is een marionet van de judeo-maçonnieke oligarchieën zoals de politici dat eveneens zijn. Taizé is een smeltkroes van religieus syncretisme dat door het Magisterium van de Katholieke Kerk op onfeilbare wijze veroordeeld is, en is dus een ‘bouwvakker’ van de universalistische wereldreligie die de oligarchen aan het opbouwen zijn dwars tegen de Rechten van God in, en ten koste van de Europese volkeren, die bedreigd worden met verzwelging in de demografische, en naar gelang de tijd verstrijkt steeds meer gewapende, Islamo-Anarchistische revolutie.

  De Katholieke Kerk is het enige bastion dat de impetus van de maçonnieke leviathan kan breken, en daarom is het dan ook noodzakelijk dat zij bevrijd wordt van de vijandelijke infiltratie die haar verhindert in het uitoefenen van haar apostolische zending. Het Protestantisme zal geen redding bieden, want dat werd zelf gesmeed door de ‘bouwvakkers’ van de zestiende-eeuwse maçonnerie, en de boosaardige Verduisteringsfilosofie is er een verdere ontwikkeling van. Het Katholicisme, en het Katholicisme alleen, is het Godgegeven zwaard waarmee de Europese volkeren als de kleine David de revolutionaire Goliath zullen kunnen trotseren. Geve Maria Smartelijk en Onbevlekt dat deze volkeren dat dan ook mogen inzien.

  Plaatsen wij het Sacrosanct Kruis tegenover de satanssterren van de Antifa en de halve manen van de Islam, en écrasons Voltaire et Mahomet.

  “Deze universele religie, in dewelke de sectairen derhalve alle religiën wilden vermengen, noemden zij het transcendenteel christianisme, en bedoelden het als een pure religiositeit of een religie zonder dogmata. Het is dit hetwelk in onze dagen de Alliance-Israélite-Universelle en de vrijmetselarij continueren na te jagen, zij het onder andere namen. En vandaag zoals toen bedienen vrijmetselaars en Joden zich, om daartoe te geraken, van de regeringsleiders en van de regeringen. J. de Maistre had het geconstateerd voor de voorafgaande eeuw : “Men kan bevestigen dat, doorheen de XVIIIde eeuw, de regeringen van Europa bijna niets hebben gedaan, van de minste opmerkelijkheid, dat niet gedirigeerd geweest is door de geheime geest naar een doel waarvan de soevereinen geen weet hadden (2).” Hij constateerde het opnieuw bij de ingang van de XIXde eeuw; en vandaag is het gemakkelijk, voor al diegenen die weten te zien, om dezelfde observatie te maken met hun eigen ogen.” [Monseigneur Henri Delassus, La conjuration antichrétienne (tome 1) – (2) J. de Maistre, Œuvres complètes; t. XIII, p. 339.] (Mijn vertaling.)

  1. Inderdaad. Het politieke systeem en het systeem tot de verwezenlijking van de wereldkerk is onder één en dezelfde noemer. Het islaminstrument samen met het protestantse instrument (waaronder eveneens de modernistische kerk), onder de leiding van het talmudisme, zijn de hoekstenen voor de nieuwe universele wereldkerk
   (lees de satanskerk), die in volle opbouw is. Deze “tempel” wordt eerst in de geesten gerealiseerd alvorens over te gaan naar een fysieke “tempel” (zie http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198621#.VcDHCLX269u)
   Dit is geen utopie maar werkelijkheid. Het concept van “wij geloven in één en dezelfde God” is in volle gang, en dit is hiervan nog maar een onderdeel.
   Een van mijn geburen (gedoopt) , die zich “bekeerd” heeft tot de islam (zijn vrouw is een Marokkaanse) zei op een dag (hij weet dat ik een Katholiek ben): “Ah jongen, wij bidden toch allen tot dezelfde God.” Dat wordt hem onderwezen in de moskee.
   Ook: TO ALL PERSONS OF THE JEWISH FAITH ALL OVER THE WORLD: http://www.templemount.org/tempprep.html
   A project to rebuild the Temple of God in Israel is now being started. With Divine Guidance and Help the “Temple” will be completed. Jews will be inspired to conduct themselves in such a moral way that our Maker will see fit to pay us a visit here on earth. Imagine the warm feeling that will be ours when this happy event takes place. “THIS IS MY GOD” is the book that was the inspiration for this undertaking. God will place in the minds of many person in all walks of Jewish life the desire to participate in this work. Executive talent, Administrations, and Workers on all levels are needed. All efforts will be anonymous. GOD will know those desiring to participate.
   In hetzelfde document:
   An Evangelical Group Gets Involved.
   Entering into the dispute over the Temple Mount which previously had been entirely an issue between the Jews and Muslims came a small but vocal group the evangelical Christians. The following open letter appeared in the Jerusalem Post in 1983.
   Deze brief is te lezen in op dezelfde site: http://www.templemount.org/tempprep.html
   Ook hier http://www.templemount.org/tempprep.html kunt u zien dat de geestelijke voorbereiding door de ‘geestelijke leiders’ bijna voltooid is (inclusief door Bergoglio).
   Eens deze voltooid zal niemand meer een oppositie vormen tegen de bouw van een fysieke tempel in Jeruzalem.
   Taizé maakt deel uit van deze opbouw.
   Ave Maria+

 3. ik zal daar nooit niet komen en dat heeft niets meer met het ware geloof te maken ze willen met iedereen in dialoog gaan ook met de islam en dat is schandalig ik maak er ook geen reclame voor mijn advies blijf er weg bij deze protestanten !!

 4. Als dit waar is, is dit verraad van christenen(?) aan Christus. Als men overtuigd is van het christendom, dan moet men niet de islam gaan verspreiden uit misplaatste gastvrijheid. Dat men hier onmiddellijk mee stopt.

 5. …….Die oorzaak is de dubbelzinnigheid van de Verlichting, waaruit de godloze godsdienst is ontstaan. Dat is de bron van het relativisme en het syncretisme, die ons vandaag vergiftigen !………
  Welnu, beste Vertoon ter Zee, intellectualistisch zoekt U het wel erg ver weg en legt U de bal tweehonderd jaar terug bij de vijanden van de Kerk indertijd.
  Helaas, zo is niet de realiteit. Blijf eigentijds en dichter bij huis. Zoek het falen in de boezem van het grootste deel van de huidige, katholieke clerus, van hoog tot laag, maar vooral hoog in de hiërarchie ! Zij zijn al 50 jr. lang de brainwashers, de verraders van de waarheid van de conciliaire V2 kerk. Het concilie document Nostra Aetate kunt U erop nalezen, beste Vertoon ter Zee. Alle vreemde en vijandige godsdiensten komen er aan bod om de dialoog te “bevorderen”, van de islam tot en met het hysterische jodendom, de farizeese Talmoed volgelingen van hen die riepen vlak voor het einde op Golgotha, “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen” (Mt. 27 : 25). In dat document Nostra Aetate ligt de bron van de ellende. Dit heeft geleid naar een half communistische paus en dolerende kardinalen en bisschoppen. Zij zijn de bezetters van de Kerk van altijd en vormen een sekte van clerici en gelovige “gutmenschen”, die langzaam maar zeker aan het uitsterven is. Dat is onze enige hoop. Vroeg of laat komt er een einde aan, zoals ook het communisme vanzelf en uit zichzelf is ingestort in 1989.

  1. Het blijft hier verder stil, beste Vertoon ter Zee. Dus nog een nabrander. Nostra Aetate is de bakermat van de oecumenistische ontsporingen. Zij is de oerbron daarvan, het cruciale document, van het V2 concilie en Taizé bouwde daarop voort. Integendeel, Taizé vond daarin inspiratie voor de multi- religieuze opzet van de jaren 1960. De leiding was aanvankelijk protestant, maar deed zich quasi katholiek voor. De Poolse paus JP II, is er op bezoek geweest. Dubbelheid was ingeweven, maar werd voor de massa gelovigen verborgen gehouden. Nu, halve eeuw later, plukken wij de zure vruchten van het doorgeslagen oecumenisme, dat de geestelijkheid veel meer besmet heeft dan de gelovigen. Velen bleven hangen in de V2 routine, maar de meesten verlieten op kousevoeten de Kerk en ouders hadden moeite hun opgroeiende kinderen voor de Kerk te behouden. “Het maakt toch niks uit”,…”er is geen verschil”…. of “alles is hetzelfde”. De V2 geestelijkheid heeft vooral de bekeringsijver verloren. Er zijn gevallen bekend van bisschoppelijke weigeringen om niet- of anders-gelovigen in de Kerk op te nemen.
   Nostra Aetate is de belangrijkste buit en de krachtigste transgressie der Traditie en de Openbaring, van joods-maçonnieke krachten als de B’nai B’rith en de reguliere vrijmetselarij, door kerkelijke agenten in de hiërarchie (Montini, Bea, Willebrands, Alfrink, Liénart, Suenens en anderen) voor en tijdens het V2 concilie.
   Het kernpunt van Nostra Aetate is de erkenning dat enerzijds, andere godsdiensten “een kern van waarheid” bezitten, en anderzijds is de schuld van de kruisdood van Christus, van de joden weggenomen en overgeheveld naar “de mensheid”. Deze leugen is in flagrante tegenspraak met de woorden van St. Petrus, sprekend tot de joden in Jeruzalem : “Hem hebt gij overgeleverd naar het vaste raadsbesluit en de voorkennis Gods, en door de hand van heidenen aan het kruis geslagen en gedood”. (Hand. 2 : 23). Sprekend tot de Tessalonicenzen zegt St. Paulus het aldus : “Broeders, in Christus Jezus zijt gij navolgers geworden van de gemeente Gods in Judea, omdat gij van uw eigen stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ; Gode niet welgevallig, alle mensen vijandig, verhinderen ze ons tot de heidenen te spreken, om hen te redden. Zo maken ze in ieder opzicht de maat hunner zonden vol ; dan komt de Toorn over hen ten einde toe.” (1 Tess. 2 : 14-16) Het is voor ons onbegrijpelijk dat een dergelijke enormiteit, een kapitale transgressie van de Traditie en de Openbaring, door een klein groepje kardinalen en bisschoppen, in een officieel document terecht heeft kunnen komen.

 6. Het wordt tijd dat de RKK geestelijken eens door hebben dat de koran is samengesteld uit 6 sektarische stammen. Waar verzen ontbreken toegevoegd of gewijzigd zijn. M.a.w. hun oorlogzuchtig boek rammelt aan alle kanten. Waar hast en geweldoproepen nasr Joden christenen en niet moslims de boventoon voert. I.o.v. een zeer perverse psychopathische krijgsman moha..d die kickte (kenmerk psychopaat) op macht. De genoemden minderwaardig maskte zodat hij c.s. ze kon vervolgen vernederen en vermoorden.Gebeurt al 1400 jr. Ze een wrede sharia ons willen opleggen. Daarom wanen zij zich superieur. Laatst op 2 verschillende islamit.teksten gevonden. I.p.v. overeenkomsten waren er maar liefst 15000 verschillen. Het wordt angstvallig verborgen gehouden door Jemen. Want moslims zouden zich maar bedrogen voelen. Tevens is hun god een maangod. Sin te zien aan hun symbool van de halve maan. De islam het kwaad en ellende in de wereld. Laten we dat ver van de kerk houden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht