Vaticaan wil ketter Luther eren met een postzegel

Martin Luther © r.r.

Volgens Kerknet gaat de filatelistische dienst van het Vaticaan Maarten Luther eren met een postzegel naar aanleiding van 500 jaar Reformatie. Het is nog onduidelijk wanneer ze in omloop komt, staat er te lezen.

Dit wekt grote verbazing, aangezien Luther zeer duidelijk veroordeeld is voor ketterij. In de Pauselijke Bull Exsurge Domine, uitgevaardigd door Paus Leo X in 1520, staan stellingen die uit zijn werken kunnen afgeleid worden en die als ketters veroordeeld worden. De bull eindigt met de woorden “Al de hierboven geschreven artikelen van dwaling veroordelen Wij, keuren Wij af, en verwerpen Wij volledig als respectievelijk ketters, schandalig of fout en ergerniswekkend voor vrome oren of verleidend voor eenvoudige geesten en als zijnde in tegenoverstelling tot de Katholieke Waarheid.” Na de bull had Luther nog de kans om de stelling te herroepen en zijn onschuld te bewijzen, maar hij bleef volharden in zijn dwalingen. Daarom heeft dezelfde Paus hem een jaar later met het decreet Romanum Pontificem officieel geëxcommuniceerd. (bron: Denziger 1450-1492, inclusief de geschreven inleiding tot het document) Luther heeft nooit berouw gehad en is buiten de Kerk gestorven.

Normaalgezien eert men met postzegels personen die belangrijk zijn voor een land. Hoe kan dan het Vaticaan Luther eren met een postzegel? Hoe valt dit te rijmen met de hierboven aangehaalde documenten? Vragen waarop ik geen antwoord heb…

Er zijn veel mensen gestorven voor het Katholieke Geloof ten tijde van de Reformatie. Een bekend voorbeeld zijn de martelaren van Gorcum, die op de Romeinse heiligenkalender staan. Was hun zelfoffer dan betekenisloos, aangezien Luther nu zogezegd geëerd moet worden? Waarvoor zijn zij dan nog gestorven? Vragen waarop ik geen antwoord heb…

De postzegel van Luther zou dus een zeer grote vergissing zijn, die niet te rijmen is met de kerkgeschiedenis en met het ware Katholieke Geloof en die vragen oproept waarop geen antwoord te geven lijkt. Laat ons dus hopen en bidden dat die postzegel er niet komt en dat men wat meer respect mag hebben voor de dappere martelaren van ons geloof die hun leven hebben gegeven om de Katholieke Waarheid te verdedigen tegen de protestantse dwalingen en voor de vele Katholieke herders die zich krachtig hebben geprobeerd te weren tegen dit vergif voor de zielen.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)