Verschijning van O.L.V. te Pontmain, Frankrijk, 1871
Werkgroep Evangelisatie / 21 september 2017

  Frankrijk was in oorlog met Duitsland. Napoleon III had in zelfoverschatting op 19 juli 1870 aan Pruisen een ultimatum gesteld, en zijn land werd onder de voet gelopen, in een minimum van tijd. Op 2 september reeds werd zelfs de keizer met 100.000 man gevangen genomen. De schuld van alle ellende werd gezocht, waar ze niet te vinden was. Onschuldigen moesten het gelag betalen. Ze werden naar het forum gesleept en berecht, tot slachtoffers gemaakt, die door hun offer ten minste voorkwamen, dat het land geheel ten onder zou gaan. In de Hemel zouden ze schadeloos gesteld worden voor hun miskenning in een wereld van ongerechtigheid. Midden in die verschrikking, in de dagen van 10 tot 12 januari 1871, verscheen er een teken aan de hemel, te Pontmain waargenomen, een plaatsje gelegen in het departement van de Mayenne, een gebied dat zowel aan Normandië als Bretagne grenst, niet het slechtste deel van Frankrijk. Dat teken geleek op noorderlicht, oprijzend in de richting van Bretagne en zich uitstrekkend hoog tot in het zenit, een geweldige gloed, met uitschietende stralen onder een aangrijpende stilte. Een grote wolk dreef langzaam over dit licht, glanzend wit als de sterren, doorschijnend en met goud…

Nieuwe ‘designkerk’ van paters Redemptoristen in Gent: “strak en tijdloos”

In 2010 besloot bisschop Van Looy dat de paters Redemptoristen, die toen nog met vijf waren, hun klooster moesten sluiten en verkopen. De vijf oude paters verkasten naar een rusthuis en de panden van het klooster werden verkocht. Het klooster werd gesloopt, maar Stad Gent wilde de kerk behouden, om die te herbestemmen. Projectontwikkelaar Arch & Teco ontwierp een plan voor een complex met appartementen, studentenhomes, kamers voor begeleid wonen en een soort modern “begijnhof” met “vieringsruimte” waar leken en religieuzen kunnen samenwonen, alsook een bibliotheek. Vier jonge Redemptoristen die in een pand in het centrum van Gent verbleven zijn nu naar hier verhuisd. Centrumdirecteur Van Wouwe vertelt: “We willen tonen dat het ook anders kan. We hebben een kerk van de toekomst gebouwd: geen lelijke schilderijen en beeldhouwwerken zoals je die tegenkomt aan elke muur van kerken en kloosters, maar strak en tijdloos design. We hebben ze ook niet naar één of andere heilige genoemd. Deze kerk heet ‘De Parel’”. De ontwerpers hebben ook de klimaatencycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus nageleefd: de “kerk” is energieneutraal. Er is ook een regiekamer waar beelden van de Mis live kunnen gestreamd worden op youtube. Eén van de paters Redemptoristen heeft in…

14 september: Feest van de Kruisverheffing
Werkgroep Evangelisatie / 14 september 2017

Het Heilig Kruis werd gevonden door Sint-Helena, de moeder van Keizer Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte. Na haar bekering tot het Christendom ondernam keizerin Helena een reis naar het Heilig Land met de bedoeling sporen terug te vinden van Jezus’ leven. Toen ze bij Golgotha gekomen was vond ze na gebed de drie kruisen, twee van de misdadigers en één van Jezus. Om nu te weten te komen welk van de drie van Jezus was, legde men op een doodzieke adellijke vrouw uit Jeruzalem telkens één van de kruisen. Bij het derde kruis sloeg zij de ogen open en werd ze weer gezond. Ook vond zij de kruisnagels en de doornenkroon terug. Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen…

Extasen van heiligen tijdens de H. Mis – en miraculeuze Communies
Werkgroep Evangelisatie / 7 september 2017

Extasen tijdens de Heilige Mis De H. Franciscus Xaverius (+1552) ervoer een lange extase toen hij op missie was in India. Hij was van plan om met de vicekoning enkele zaken te regelen. Toen zijn assistent, Andreas, naar hem toe gezonden werd om hem daaraan te herinneren, vond hij hem zittend op een lage stoel vóór het tabernakel met zijn gezicht opgeheven en zijn handen boven zijn borst gekruist. Aarzelend om hem te storen, fluisterde Andreas tenslotte hem zijn boodschap in, maar de H. Franciscus reageerde niet. Twee uur later werd hij in dezelfde positie teruggevonden, maar deze keer sloeg Andreas erin hem te doen rechtstaan. Toen de H. Franciscus te weten kwam hoe lang hij in extase was geweest, bereidde hij zich direct voor op zijn afspraak. Maar toen hij onderweg was, ging hij opnieuw in extase. Hij stond bewegingsloos in de straat tot zonsondergang, toen hij terugkeerde van zijn extase en weer naar huis ging. “Mijn zoon,” zei hij tegen Andreas, “we moeten de vicekoning een andere dag bezoeken. Deze dag heeft God voor zich alleen gewild.” *** De H. Ignatius van Loyola (+ 1556), de stichter van de Jezuïetenorde, had naar verluidt op z’n minst een uur…

Het gevaar van “alternatieve” geneesmethoden
Werkgroep Volksverlichting / 6 september 2017

Er zijn geneesmethoden en geneesmethoden. Van oudsher is de mens geneigd om zijn toevlucht te zoeken tot het meest effectieve en snelle middel. Dit is vaak niet altijd het meest Katholieke middel. Er is alternatieve maar traditionele kruidengeneeskunde, zoals gebaseerd op de kennis van Hildegard van Bingen, of Maria Treben (Apotheek van God) waarbij kruiden worden aangewend om lichamelijke kwalen aan te pakken, net zoals ten tijde van de middeleeuwse kloosterapotheken. God heeft ons dan ook de natuur met haar planten en kruiden gegeven als een natuurlijke apotheekkast. Er is ook de handoplegging door een priester, als vorm van geestelijke heling. Maar Satan imiteert deze gave van God en misbruikt ze, en zo zijn er “alternatieve” alternatieve geneesmiddelen en -methoden. We zullen aan al deze onderwerpen niet teveel woorden vuil maken, maar een korte en bondige uitleg verschaffen. Bachbloesems Bachbloesems werden in de jaren 1930 ontwikkeld door de homeopaat Dr. Bach. Hij was tijdens een meditatiesessie in een trance en hij ontving op die manier van boze geesten de ingeving welke bloesems te gebruiken voor welke klachten. Hij maakte voor iedere klacht een aftreksel van de desbetreffende bloesems. Hij had 38 bloesemremedies die hij onderverdeelde in 7 categorieën van emoties….

Verschijning van de H. Maagd te Tre Fontane, Rome, 1947
Werkgroep Evangelisatie / 6 september 2017

Enkele eeuwen geleden is buiten Rome een beroemde Cisterciënzerabdij ontstaan. Zij heet nu San Paolo Tre Fontane. ‘St-Paulus van de drie bronnen.’ De grote Apostel werd er volgens een oude overlevering onthoofd en toen zijn hoofd driemaal op de grond viel ontsprongen er drie bronnen, die er nog steeds zijn. De abdij met haar oude donkere romaanse kerk zonder opschik, was vroeger een oase van rust buiten de stad. Nu heeft Rome zich uitgebreid om haar heen. Niet ver van de kortste weg die toegang tot de abdij biedt is in 1947 een bedevaartsoord ontstaan. Het terrein voor de grot is nu tot een open plein gemaakt. In de grot staat een Mariabeeld en talrijke ex-voto’s hangen er in het rond. In deze grot is aan drie kleine kinderen en hun vader op 12 april 1947 de H. Maagd verschenen en op 6 en 23 mei aan de vader alleen. Het ging als volgt: Op 9 mei 1913 werd te Rome, uit arme en weinig voorbeeldige ouders Bruno Cornacchiola geboren. Hij had twee broers en twee zusters en werd in een niet gelukkige jeugd onkerkelijk opgevoed. Op 7 maart 1963 huwde hij Iolanda Lo Gatto. Hij was eerst katholiek, maar “bekeerde”…

Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta
Werkgroep Evangelisatie / 31 augustus 2017

De vijftien gebeden geopenbaard door Onze Heer Jezus Christus aan de Heilige Brigitta in de kerk van Sint-Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de Goddelijke Zaligmaker slagen heeft gekregen tijdens Zijn smartelijk Lijden. In verband met deze openbaring heeft Jezus de heerlijkste verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor de personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen. Beloften Reeds lange tijd begeerde de H. Brigitta het aantal slagen te kennen door onze Heer Jezus Christus in zijn Lijden doorstaan, toen Hij haar verscheen en de volgende openbaring deed: “Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben.  Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten 15 zielen van zijn stamverwanten uit het Vagevuur zal redden. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden. 15…

Heiligschennende “kunsttentoonstelling” in de kerk van Lissewege
Werkgroep Vox Populi / 30 augustus 2017

De kerk van O.L.V-Bezoeking van Lissewege was ooit een stopplaats voor bedevaarders onderweg naar Compostela, én tevens een bedevaartsoord met een miraculeus Mariabeeld. Daar is niet veel meer van te merken. De kerk is nu jaarlijks mede het toneel van een kunsttentoonstelling die in heel Lissewege plaatsvindt: Beeldenroute. Ook dit jaar. Er worden dan profane beelden in de kerk gezet, waarbij dan veel volk in de kerk naar de beelden komt kijken. Blijkbaar niemand die zich eraan stoort. Enkele indrukken (opgelet: niet voor de gevoelige lezer): Het is duidelijk dat de organisatoren en de kunstenaars wilden choqueren. De “tentoonstelling” loopt nog tot 24 september. We contacteerden de pastoor en uit zijn reactie blijkt dat hij er niet bepaald tegen is, maar dat hij het wel “begrijpelijk” vindt dat mensen geschokt kunnen zijn. Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament: ‘Litanie der eerherstel aan het Allerheiligste Sacrament’, genomen uit “Onderwysinge ende gebeden Voor de Gedurige Aanbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers” (1766). De litanie werd uit het oud-Nederlands bijgewerkt. Heer, heb medelijden met ons. Gezalfde Zaligmaker, heb medelijden met ons. Jezus Christus, aanhoor ons. Jezus Christus, verhoor ons. God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de…

Eucharistisch mirakel van Bois-Seigneur-Isaac, België, 1405
Werkgroep Evangelisatie / 30 augustus 2017

De bebloede corporaal. Eigen foto. Bois-Seigneur-Isaac is een klein dorpje net over de taalgrens, niet ver van Halle. Reeds in op het eind van de 11de eeuw stond daar een kapelletje toegewijd aan O.L.Vrouw. In 1405 begon een vrome inwoner van Bois-Seigneur-Isaac, Jean de Huldenberge, hemelse visioenen en boodschappen te krijgen. De eerste keer krijgt Jean een verschijning van een man van ongeveer 30 jaar, gekleed in een blauwe mantel van hermelijn en omgeven met een fel licht. Vervolgens doet hij zijn mantel een beetje open en toont zijn lichaam overdekt met wonden waar bloed uit stroomt, en hij zegt met klagende stem: “Kijk hoe wreed Ik werd behandeld. Ik smeek u, heb medelijden met Mij, zoek een arts om Mij te genezen en doe Mij gerechtigheid.” Onze Heer vroeg om boete en eerherstel. Jean begreep het niet. De volgende nacht verscheen de Heer opnieuw met dezelfde vraag. En de derde nacht opnieuw. Jean zegt dat hij niet weet waar Hij woont, indien hij een arts zou vinden. Dan zei de Heer: “Neem de sleutel van de kapel en ga erheen. Daar zul je me vinden en weten wie Ik ben.” Hij deed wat hem gevraagd was, en in de…

Het “Weesgegroet” is wel degelijk Bijbels
Werkgroep Evangelisatie / 24 augustus 2017

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is. Dit is het (Vlaams) Weesgegroet: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Laten we dit nu eens ontleden: De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28). De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42). De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods. Dit is het Weesgegroet. Vroeger werd het Weesgegroet dan ook het ‘Groetenis des Engels’ genoemd. En de Rozenkrans is in essentie niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen in…