Tussen hemel en hel, de zielen in het vagevuur

De massale geloofsafval, die begonnen is na de beëindiging van het Tweede Vaticaans concilie, kan niet verklaard worden als men niet gaat tot de kern van de zaak. Waarom gelooft de mens? Iedere man, iedere vrouw, heeft zich op een bepaald ogenblik wel eens de vraag gesteld wat er gebeurt na zijn of haar dood, wat er gebeurd is of wat er gebeurt met zijn overleden verwanten of vrienden.

De Kerk heeft altijd onderwezen dat de mens bestaat uit een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel. Op het moment van de dood, wanneer alle lichaamsfuncties ophouden te functioneren, gebeurt er iets dat uniek en bovennatuurlijk is: het onsterfelijke deel van de mens, de ziel, wordt geoordeeld.

De christelijke leer heeft altijd onderwezen dat na de dood, de ziel die op het moment van de dood zonder doodzonde is, naar de hemel gaat. Draagt die ziel wel nog zonden in zich, gaat hij voor enkele tijd, enkele maanden, enkele jaren, enkele decennia, of meer, naar het vagevuur, tot hij gezuiverd is en in staat is de aanblik van God, de schittering van het Licht, te verdragen. Wanneer echter de ziel in staat van doodzonde is, ” verstard in zijn weigering en zijn ontkenning van de Liefde van God”, dan gaat hij rechtstreeks naar de hel. Daar is geen enkele vergeving meer mogelijk. De hel is voor eeuwig.

Sinds eeuwen, werden duizenden boeken hierover geschreven. De heiligen, bevoorrechte getuigen in de geschiedenis van de katholieke kerk, hebben over hun ervaringen verteld en de getuigenissen zijn indrukwekkend. De heilige Theresa van Lisieux, de heilige Theresa van Avila, de heilige Augustinus, de heilige Bernardus en vele anderen hebben visioenen van de hel gehad of hebben de ervaringen van overleden zielen gedeeld.

Door niet meer te spreken over die “uitersten” van de mens, door deze essentie van het katholieke geloof te verdoezelen of zelfs te ontkennen, heeft de Kerk zich op een fatale weg begeven. Zij heeft zich afgesneden van een vraag, een fundamentele verzuchting: “Wat gebeurt er met mij na mijn dood”? Zij heeft niet ingezien dat de mens hunkert naar antwoorden op die vraag en zij heeft die mens uitgelachen en hem als weeskind achtergelaten. De machten, die de dood als absolute einde van de mens, zonder enige hoop op eeuwigheid, als enig antwoord opdrongen, hebben het vacuüm, dat de Kerk achterliet, heel snel ingevuld.

Het symbool van de dode mens, wachtend op zijn verrijzenis, de teraardebestelling en het graf, werd voor velen ingeruild voor de barbaarse verbranding en de verstrooiing op een anonieme weide. Geen hemel, geen hel, het absolute niets.

De leer van de Kerk is nochtans onveranderd gebleven en volgt daarin getrouw getrouw de Heilige Schrift, wanneer hij  bevestigt dat het voor verdoemden onmogelijk is zich te bekeren en dat na het moment van de dood het oordeel onmiddellijk en voor eeuwig wordt uitgesproken. De Catechismus van de katholieke Kerk stelt uitdrukkelijk dat ” ieder mens in zijn onsterfelijke ziel op het ogenblik van zijn dood zijn eeuwig loon krijgt en een bijzonder oordeel door Christus, rechter over levenden en doden”.

De leer van de Kerk over oordeel, verloning, straf, hemel, vagevuur en hel, laat geen achterpoortjes toe, zoals de nieuwe pastoraal, badend in relativisme en laxisme, met als sprekend voorbeeld Amoris Laetitia, dit wel doet. Vele bisschoppen, priesters en monniken komen tegen de gewilde vervalsing en afzwakking van de leer in opstand, al zeggen sommigen het niet openlijk, uit angst om direct op een zijspoor te belanden.

Zo heeft de abt van de grootste Benedictijner abdij van Frankrijk, Fontgombault, Dom Jean Pateau, in een homilie ter gelegenheid van Allerheiligen, de puntjes op de i gezet inzake euthanasie. In Frankrijk is euthanasie immers niet wettelijk en  de vrijmetselarij zet nu alles op alles om, zoals in België, de begeleide zelfmoord te banaliseren. Wel, Dom Jean Pateau heeft gezegd dat aan diegenen, die officieel aangegeven hebben euthanasie te willen plegen, de ziekenzalving of zoals vroeger genoemd, het heilig oliesel, moet geweigerd worden. Zij hebben immers door hun wilsuiting duidelijk te kenen gegeven, dat zij God uit hun bestaan uitsluiten, zijn bestaan loochenen en zijn barmhartigheid weigeren. Zij ontkennen alle leven na de dood. Zij kiezen voor de hel. God kan niemand redden die niet wil gered worden.

Dit moet opnieuw openlijk verkondigd worden. Een Kerk die niet meer durft uitkomen voor de leer van haar stichter, Jezus Christus, is gedoemd om te eindigen als een doorprikte ballon en te verdampen in de nevelen van de geschiedenis.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Tussen hemel en hel, de zielen in het vagevuur

 1. Er is meer loos dan dat, sinds dat vervloekte Vat. 2 concilie, beste Veroon !! En dat weet u ook wel.
  De afschaffing van de Tridentijnse liturgie was de doodklap, van de Moederkerk van altijd. Gelovigen kunnen niet zonder, de grote meerderheid blijkt te gaan wankelen en tenslotte afhaken. De genade die het Heilig Misoffer van altijd, gratis en voor niks, uitdeelt, telkens weer, sterkt de gelovigen in hun weerbaarheid tegen de heidense wereld, beheerst door het grote kwaad van de judeo vrijmetselarij der Rothschild sekte. Het V2 concilie was erger, ja dodelijk en schadelijker dan de Reformatie revolutie van de zelfmoordenaar Luther (+1546). Deze ketter kwam van buiten. Het V2 concilie kwam van binnenuit, door judeo-maçonnieke infiltratie, van .:. Roncalli en .:. Montini, alias J XXIII en P VI.

  1. @rik pieters,
   Uw reactie is zeer kort én onleesbaar. U heeft toch Nederlands geleerd? Graag ’n begrijpbare reactie.

 2. Vanuit mijn inzicht in de Heilige Schrift is het vagevuur geen Bijbels inzicht, maar meer een Kerkelijk inzicht dat ik niet deel. Wel deel in helemaal de kern van dit artikel. De kerk moet letten, zoals Mozes, op de vergelding (Hebr.11:26). De kerk moet prediken dat een mens leeft en dan sterft en daarna komt het oordeel (Hebr.9:27). Doordat onze generatie dit weglacht, moet alles in dit leven gebeuren. De zondige begeerte verteert de mens. Daarom is de kerk zo intens belangrijk. Wanneer we dit loslaten is de mensheid verloren. Nu zien we dat de kerk zelf de kern steeds meer loslaat en probeert mensen te behagen die juist op de afgrond balanceren. Ze moeten een bevrijdende boodschap brengen en de kracht van Gods Geest.

 3. Citaat: God is niet in godsdienst.. komt van de sola Scriptura christenen in hun strijd tegen de sacramenten en de sacramentele Offerdienst van de katholieke kerk ..en in een adem hebben ze het dan ook over de persoonlijke relatie met Jezus Christus.. zelfs de katholieke heiligen worden (vaak) in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus in de Drie-Ene God niet erkent.

  De kinderen van de “reformatie” kunnen als “sola Scriptura” christenen weten dat de oudtestamentische offerdienst [nooit] meer kan en zal hersteld zal worden.. en als dan Jeremia 33:18 en Maleachi 3:4 die indruk wel wekt is de ware leer.. exegese, dat daar het sacramenteel H.misoffer mee bedoeld is ..zoals ook al geimpliceerd in Maleachi 1:10-[11]… en zoals ook Daniël 12:11 het Heilig Misoffer impliceert..

  Daarbij komt ook nogeens dat in 2Thess.2:4 de katholieke kerk als de tempel van God bedoeld is ..de huidige actuele profetieën op YouTube en betreffende sites geven het al aan: ..de volgende valse paus zal in het vaticaan de deur openzetten voor de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende ..de eerste van het antichristelijk ‼️DUO ..de persoon in vers 3-4.
  De persoon in vers 8 is de antichrist in persoon.

  De valse profeet komt vóór de Waarschuwing ..en vindt daarin zijn dood zoals aangegeven in Daniël 7-11.. Jesaja 66:17 .. Jesaja 11:4.
  De antichrist en de valse profeet zullen beiden dan ook NIET tegelijkertijd ten tonele verschijnen.. ook al veronderstelt Openbaring 19:20.. hun beider dood in een gebeurtenis.. namelijk het 6e zegel, want ook Openbaring 19:11+ impliceert ook het 6e zegeloordeel zoals ook o.a. Openb.20:4.. als vóórlaatste oordeel.

  Het laatste oordeel vindt plots plaats met de dood van de antichrist zelf.. 2Thess.2:8.. het 6e zegeloordeel is duidelijk een reinigings-oordeel ter voorbereiding op de transformatie bij het laatste oordeel; Openb.20:11-15.. Daniël 12:2:3.

 4. Aan @: W van Wijngaarden ..

  Enkele parabels impliceren het vagevuur ..ook 1.Kor.3:13-15 ..ofschoon de reformatie-christenen die passage geheel anders uitleggen..daar het vagevuur niet in hun leringen past.
  Een gedoopte ziel met ook maar de geringste zonde kan NIET in de hemel komen.. of hij moet door het vuur van het vagevuur.

 5. Louis MONDEN S.J. schreef ooit een verhelderend werk ‘De taal waarin wij God verstaan’ Als mensen schieten onze woorden te kort. Zo ook in begrippen als hemel-hel-vagevuur. Dit zijn 3 realiteiten in ons aardse bestaan., die ieder mens kan meemaken. Onze woorden schieten te kort om dat allemaal te verwoorden, laat staan te vatten. Mijn enige richtsnoer is simpel te verwoorden maar moeilijk te beleven: GOD IS LIEFDE . Jezus is ons hierin voorgegaan. Ook de heiligen waren mensen, elke mens is onaf.Een beetje nederigheid zou ons sieren. Boven vermeld artikel blinkt uit in vooringenomenheid en ‘bovenaardse grote gelijk. Jaag de mensen -gelovigen geen angst aan.

 6. De hemel vagevuur en hel zijn feiten maar niet “. De hemel “ maar het rijk der hemelen wat duidelijk aanheeft dat ook de hemel uit verschillende lagen bestaat zoals het vagevuur en de hel. Dus naargelang de toestand van uw ziel bij het sterven zal u terechtkomen in de dimensie die men voor zichzelf gecreëerd heeft hier op Aarde. Zoals de hemel in verschillende niveaus bestaat geld dit evenzo voor vagevuur en hel, met dit verschil dat indien men het helle niveau ingaat er geen terugweg meer mogelijk is.
  Christus bied ons hier een ontsnappingsroute door hem te aanvaarden als redder en zijn leringen ter harte te nemen en zo goed mogelijk in zijn voetsporen te treden, ook de sacramenten van de kerk zijn hier een niet te onderschatten hulpmiddel om dit doel te bereiken

 7. Het vagevuur, purgatorium in het Latijn (“louteringsoord”), wordt besproken in de Heilige Schrift in hoofdstuk 12 van het Tweede Boek der Makkabeeën; men liet offers brengen te Jerusalem voor de zonden van de doden die godvrezend gestorven waren, want men geloofde, zoals er staat, de verrijzenis van de doden. Vers 46 is zeer duidelijk en prijst het bidden voor de doden opdat zij van zonden losgemaakt worden. Om het genoemd gedeelte van het boek, onderdeel van de katholieke canon, wijzen de ketters de goddelijke inspiratie van dit boek af; zo handelde Luther ook met het Epistel van de heer sint Jacobus omdat de apostel zei dat geloof zonder werken dood is. Wanneer dus iemand de Verrijzenis van Christus afwijst en hij wijst daarom de goddelijke inspiratie van de vier evangeliën af, dan handelt hij zoals de ketters van Luther en Calvijn gedaan hebben.

  Ook moet genoemd worden dat de hemel en de onderwereld werkelijk fysieke plaatsen zijn; dat leerden de kerkvaders en later ook sint Thomas van Aquino en de scholastici. Het zijn dus niet andere dimensies, noch louter geestestoestanden, maar tastbare locaties binnen deze geschapen wereld.

 8. Waar blijft mijn bijdrage, over het centrum van het katholieke leven, het Heilig Misoffer van altijd, beste moderator, of is het modernistisch “zoekgeraakt” ??

 9. OH DEAR…. 🙏

  Wat betekent Hemel ??
  en wat betekent Hel ??

  “Heer, vergeef hen wat ze weten niet wat ze doen” zei Jezus…
  Om te weten wat men doet, moet men de zaken kunnen zien zoals ze zijn.
  Zien wij onszelf zoals we zijn?
  Zien wij de anderen zoals ze zijn?
  Zien wij de Hemel zoals Jezus de Hemel ziet?
  en zien wij de de Hel zoals Jezus de Hel ziet?

  Jezus IS de Hemel en de Hemel is gelijk aan het Rijk Gods, een TOESTAND van absolute Eenheid en Zuiverheid.
  Het geloof in GOD is het geloof in de HEMEL.

  Tegenover Hemel staat Hel. Het klopt helemaal dat Jezus het had over de hel als “eeuwige pijn”, maar ontegensprekelijk bedoelde Hij daarmee dat niemand van zichzelf moet denken bóven de liefde van God te kunnen staan: D.w.z als een zondaar met zijn eigen zintuigen kan WAARNEMEN dat Wonderen (Helingen,…) uit LIEFDE effectief bestaan, dan moet hij van zichzelf niet denken bóven die Liefde te kunnen staan. Want dan zal hij te maken krijgen met een strijd die hij onmogelijk kan winnen, Een Eeuwigdurende strijd dus die zal aanvoelen als een hel. Jezus sprak deze woorden als “mens” op Aarde vanuit het “Hier en Nu”
  Wie de moed heeft om hier eens bij “STIL” te staan zal aanvoelen dat die zgn. “eeuwige pijn” niets anders kan betekenen dan Mysterie. Mysterie is geen bestaande “toestand”. Mysterie = mysterie.
  Maar hoevelen onder ons hebben zich niet laten VERLEIDEN door een vrouw (zoals MDM) of door ZOVELE anderen die de “Eeuwige Hel” laten uitschijnen als een Ware Toestand, een Zekerheid, een absoluut Bestaan…

  Jezus heeft NOOIT gesproken over het “BESTAAN” van de hel.
  Bestaan will zeggen “ZIJN”.
  De woorden “IK BEN…” van Jezus hebben een Ware betekenis.
  De Woorden “IK BEN…” van Jezus is dáár waar álles om draait !!
  SATAN, synoniem voor absoluut bedrog, kan dat van zichzelf niet zeggen. Want wat is bedrog waard? Helemaal niks. In bedrog zit geen Leven, geen Liefde, geen Vreugde,… Bedrog heeft niets te bieden. Het is betekenisloos. Toch is het in staat te verpesten. Het verpest al wat Mooi is. Alleen een Eeuwige verdwijning van het bedrog heeft zin, het Doel van God. Deze verdwijning zal gepaard gaan met een eeuwigdurend aanvoelende angst voor velen, zeer velen… Dat is niet de Eeuwigheid zelf. Er is maar één Ware Eeuwigheid.

  De betekenis van “eeuwige pijn” dient dus “gerelativeerd” te worden. Maar daarvoor moet men een heel klein beetje kunnen “zien” wat liefde is. Velen onder ons voelen zich zodanig geestelijk opgegeten, gemarteld, mishandeld door het bedrog, dat ze de liefde van God gewoonweg niet meer zien. Alleen hun eigen “goedheid” zien ze nog. Ze zien de “Andere” (Jezus) niet meer. Ze hebben zich met de Andere vereenzelvigd. Terecht of onterecht, daar gaat het niet om. Feit is dat ze de zaken niet meer zien zoals ze zijn.
  Anderen zijn zich maar al te bewust van de “satan” in zichzelf en zien maar één optie: “De mens” (of “een mens”) MOET vernietigd worden, anders is geen Rijk Gods mogelijk. Aan hen graag dit: Vergeet niet dat Jezus als “mens” hier rondgelopen heeft, geboren uit een Vrouw. Eerbiedig dus alle mensen rondom jou. Wie eerlijk is moet kunnen toegeven niet te kunnen weten hoe Hij zal “Wederkomen”. Wat geschreven staat is niet “wie je bent”. Wat geschreven staat is slechts “een troost”.
  Als iemand “verlangt” naar de vernietiging van een mens van vlees en bloed, dan mogen wij ons niet laten verleiden en mee-verlangen naar deze vernietiging. Men kan niet verdediger zijn van de allerzwaksten (anti-abortus zijn) en tegelijk “hopen” op de vernietiging van een mens van vlees en bloed.

  Weten wij wel wat we willen? En begrijpen we onze eigen taal wel?
  Begrijpen wij de woorden “ik” en “jij”? Begrijpen wij het woord “zijn”?
  Wat je “BENT” is geen naam, noch een beroep, nog de inhoud van uw sacoche of portefeuille, noch je uiterlijk, noch een personage uit de Bijbel, noch het woord “gepensioneerd”.
  Wat je bent is in de eerste plaats wat je geweest bent in “daden”.
  Als een katholiek echtpaar hun leven lang handenarbeid verricht hebben en wij constateren dat hun arbeid intussen vervangen is door robotten, dan zijn zij hun leven lang “geweest” als een ROBOT. Zij kunnen dan wel zeggen elke dag tot God “gebeden” te hebben, maar “bidden” is geen toestand van “zijn”. Bidden is slechts een teken van verbondenheid.

  DE ANTICHRIST…
  💀💀💀💀💀💀

  Iemand van jullie, een der hoofdpersonage van net KF, schreef: “De antichrist zal een persoon zijn omdat het zo geschreven staat in het heilig schrift”. Goed, ik begrijp hem, maar wat is “een persoon”?
  We weten alvast twee zaken:
  (1) Hij zal verleidelijk zijn (voor velen, zeer velen….)
  (2) Hij zal vernietigd worden voor het oog van de wereld.

  De antichrist als persoon doet uiteraard denken aan een MENS van “vlees en bloed”.
  Maar wie wil deze mens zijn? U alvast niet. Geen enkel mens ter wereld haat Jezus. De Katholieke Kerk is wél gehaat (zoals Jezus gehaat werd door velen toen Hij hier op aarde rondliep). Maar Jezus heeft Zichzelf gegeven. Wie dat kan, kan niet meer gehaat worden. Reis eens de wereld rond en zoek ÉÉN iemand die TÉGEN Jezus is… U zult niemand vinden. Onverschilligheid, dát wel, maar onverschilligheid betekent onwetendheid: D.w.z.: Ze weten het ÉCHT NIET (wat Liefde is).

  Sta eens stil bij Paulus woorden… Paulus die zichzelf als “grootste zondaar” ter wereld beschouwde. Hij “wist” het allicht WÉL (wat Liefde is) !! Als een martelaar is hij gestorven.
  “WETEN” maar NIET is staat zijn tot liefhebben (zoals Jezus liefhad) is erger dan als “onwetende” misdaden plegen, hoe wreed ook. Alleen dát kan de betekenis zijn van Paulus “als grootste zondaar”.
  Dieren “plegen” ook gruweldaden, maar zij zijn er zich onbewust van. Eten of opgegeten worden is nu eenmaal hoe de natuur in mekaar zit.
  Het onbewust-zijn van de Ware Liefde beperkt zich niet tot de dierenwereld. Onze wereld is een ware jungle, net zoals de dierenwereld en wordt overwegend geregeerd door ONBEWUSTZIJN, niet door “Menselijkheid”.

  Zij die ervan overtuigd zijn dat de antichrist een mens zal zijn van “VLEES en BLOED” en tevens ervan overtuigd zijn dat dat “vlees en bloed” zal vernietigd worden, voor het oog van de wereld, vergissen zich. Zij onderschatten de de artificiële “intelligentie” waarmee de mens van vandaag zich hoe langer hoe meer VEREENZELVIGD. Maar vooral… Zij verafgoden de God van het Oude Testament, de JALOERSE en WRAAKZUCHTIGE GOD, de God waarmee Jezus voor de volle 100 % komaf maakte. ‼️‼️‼️

  De Woorden uit Jezus’ mond en de Woorden van het Oude Testament zijn twee afzonderlijke verhalen, geen Eenheid. Eenheid is wel het Doel.
  God is geen zondaar, God is Vergevingsgezind, Zuiver en Eeuwig.
  God is niet iemand die zegt “Ik heb Mij geofferd en nu zal één van jullie geofferd worden”. Dat is zuivere wraak en kan onmogelijk Liefde zijn.
  De Vader is geen wraaklustige God maar een Ongelofelijke God, een God die niet te begrijpen valt. En zo is er maar ÉÉN.

  Het ongelofelijke vandaag de dag is o.a. de naam van de Zoon die (verborgen) zit in onze kalender: Wij leven in het jaar 2022 “NA Christus” !!
  Jezus was geen revolutionair, zei Paus Benedictus eens. . Dat klopt natuurlijk in die zin dat Jezus geen opstandeling was zoals er zovelen geweest zijn doorheen de geschiedenis. Maar in een zekere zin was Hij dat WÉL. Revolutie staat lijnrecht tegenover Evolutie. Een ware christen ziet “evolutie” als betekenisloos (omdat het in wezen zelfvernietigend is). Jezus was geen zelf-vernietiger. Hij heeft Zichzelf niet gekruisigd. Hij wérd gekruisigd, niet omwille van misdaden, maar omwille van Zijn daden als Ware Genees-Heer.
  Zijn Wonderen waren uniek en zuivere creatie (“actie”), vanwege Gods Liefde. In die zin was Jezus een Ware Revolutionair. De Enige échte Revolutionair, in positieve zin. Alle andere “revoluties” doorheen de geschiedenis zijn slechts “reacties” geweest.

  Tegenover Christus staat de antichrist (ANTI-GOD), die ÁL het mogelijke zal doen om begrepen te worden en juist daardoor zo bedrieglijk zal zijn. Hoe graag immers willen wij als mens alles toch begrijpen om ons GOED / GOD te voelen…
  Als een “mens” zich GO(E)D voelt met de antichrist, dan voelt de antichrist zich toch ook GO(E)D, niet waar?
  FOUT: De antichrist heeft geen gevoel. Hij is gevoelloos, zielloos, liefdeloos voor de volle 100 %..
  Als wij, mensheid, ooit (of weldra) met een “beeld” te maken krijgen dat te mooi lijkt om waar te zijn, dan dienen wij ons af te vragen wat dat beeld precies is.

  Want ook dát zal de Antichrist zijn: “een beeld”, net zoals “de mens”.
  Jullie zien mij niet zoals ik ben. Jullie hebben slechts “een beeld” van mij. En dát is tevens wat wij “zijn” als mensen. Wij communiceren als “beelden” onder mekaar.

  De antichrist zal geen mens zijn onder de mensen.
  De antichrist zal een robot zijn onder de robotten, een beeld onder de beelden.
  Want nogmaals, zo leven wij onder mekaar: als “robotten” en “beelden”…
  Een robot kent zichzelf niet. Wat hij doet is “reageren”, net als de mens.
  Reacties, reflexen. automatismen… Het is allemaal eigen aan de mens (als robot).

  Uiteraard zijn wij ook “gevoelsmensen”.
  De vraag is echter: Wat is ons GEVOEL naar GOD toe?
  Maar vooral: Wat is het gevoel waard van de gevoelsmensen die
  de “GEVOELLOZE'” zullen verafgoden? En zo zullen er ontelbare velen zijn,

  “IK BEN…”
  🌻🌻🌻

  Een mens die beweert zichzelf te kennen is een valsaard. Men kan zichzelf niet kennen zonder God te kennen. Jezus kende zijn Vader en de Vader kende Jezus. Zij voelden elkaar aan als een Eenheid.
  Alleen HIJ die weet Wie of Wat Eeuwige Liefde is en het daadwerkelijk kan bewijzen, alleen HIJ heeft het recht om te zeggen: “IK BEN…”.

  Dat is juist de Tragedie van onze Wereld. Wij zien helemaal geen daden van “Eeuwige Liefde” rondom ons. Toch denkt elke mens van zichzelf te weten wat die Liefde is.
  Zo worden “Nicole en Hugo” (twee Bekende Vlamingen) gezien als HÉT symbool van Eeuwige Liefde. Neen, met alle respect/liefde voor hen, zij zijn het symbool van Zieligheid., want Nicole is intussen overleden…
  Zielig is tevens het “denken” van de mens. Dat is beperkt en wat beperkt is kan geen Liefde zijn. Pas als de mens met de Eeuwige geconfronteerd zal worden, dan pas zal hij (m/v) zich bewust zijn van eigen beperkingen en eigen bedrog.

  Een ware Priester is geen bedrieger maar iemand die in “Stilte” predikt wat uit de mond van Jezus gekomen is. Zijn “leven” is geen toestand van “zijn”, maar slechts een prediking in Verbondenheid met de Heer. En elke Priester kan voor zichzelf nagaan of of hij werkelijk doet wat hij dient te doen, wil hij niet hypocriet zijn.
  De Ware Kerk is geen creatie maar slechts een prediking. En de Kerk als gebouw is slechts het symbool daarvan. De echte Creatie moet nog “komen”.
  In feite IS het Rijks Gods er al want Jezus is Levend. De Eeuwigheid IS er gewoon, maar het moet nog doordringen bij ieder van ons.

  DIEP in zichzelf kijken om dáár de kern te vinden van alle wereldproblemen… Men kan het niet. Juist daarom gaat men zichzelf zaken wijsmaken. Zoals Jaloezie = Liefde.
  Dat kan onmogelijk waar zijn.
  Alleen een niet-jaloerse God (= de enige Ware, gelijk aan de Geest van Jezus) kan verandering brengen in diegenen die in de illusie leven dat JALOEZIE of WRAAK gelijk zou staan aan LIEFDE.

  De GROOTSTE FOUT die wij maken als christen is te denken dat God ergens “een lijn” getrokken heeft (of trekt) doorheen Zijn Schepping, met enerzijds de ziellozen en anderzijds de “gelovigen”. God is geen lijntrekker. “Wij”, zondaars, doen dat wel, met onze rechtbanken als grote voorbeeld: kind/volwassen, toerekeningsvatbaar/ontoerekeningsvatbaar, etc.
  Het klopt helemaal dat we mensen kunnen tegenkomen waarvan we zeggen: “Wat een prachtige ziel”, terwijl we van anderen geneigd zijn te zeggen “Wat een zielloze”. Ik doe dat ook. Toch moet “al wat leeft” (d.w.z inclusief de dieren- en plantenwereld) een ziel hebben… maar nogmaals, op één grote uitzondering na: de Antichrist. Zij die deze Zielloze zullen aanbidden zullen hun eigen ziel vernietigen.
  Een “ziel hebben” wil eigenlijk zeggen “afhankelijk zijn van God”, wat tevens wil zeggen: “Verbonden zijn met God”. Niet alleen wat mooi is, is verbonden met God, maar ook het noodzakelijk kwaad. Mocht dat niet zo zijn, dan is de Almacht van God onmogelijk.
  God weet wat Hij doet en heeft zelfs Zijn grootste Vijand in Zijn Hand.
  Van het dierenRIJK zeggen wij vaak “hoe zielig allemaal”. Maar het mensDOM is even zielig. Ooit schreef ik dat DIEREN die geleden hebben OMWILLE VAN de mens, op een of andere manier (een manier die voor geen mens te begrijpen valt), “de hemel” eerder zullen verdienen dan de mens.
  Het Rijk Gods kan onmogelijk iets zijn “TEN KOSTE VAN”.
  God is geen monster. God is Liefde.

 10. @: Waramund ..en @: Sergeant yves op 7 november 2022 om 18:48

  CITAAT: ••Ook moet genoemd worden dat de hemel en de onderwereld {werkelijk fysieke plaatsen} zijn; dat leerden de kerkvaders en later ook sint Thomas van Aquino en de scholastici. Het zijn dus niet andere {dimensies, noch louter geestestoestanden}, maar [tastbare locaties] binnen deze ‼️geschapen wereld▪︎▪︎

  Van het fysieke..tastbare moet men het grofstoffelijke en fijnstoffelijk van elkaar onderscheiden ..daar hebben wij al eens over gediscussieerd.
  “Pure” materie bestaat energetisch niet uit zichzelf.. dat is een mis-vatting.

  Anna Katharina Emmerick zag Adam en Eva bij hun zondeval afdalen, of anders begrepen, ‼️verdichten.. maar je hebt al eens afgewezen dat Hildegard van Bingen.. ((of van mijn part een ander heilige want dat heb ik wel degelijk ergens gelezen))..zou gezegd hebben dat Adam’s lichamelijke constitutie als een Lichtkleed was..

  …en wat die Glorie betrof verwees ik toen naar Ezechiël 28:13+ ..en de getelde 9 edelsten ..maar dan in relatie te begrijpen naar de 12 edelstenen in Openb.21 ..waar in vers 17 de mensenmaat aan engelenmaat gelijk is..
  Het betreft een beschrijving van het verheerlijkte opstandingslichaam bij de Wederkomst op de Jongste Dag.
  Zie dan ook Daniël 12:2-3 ..ofschoon de andere verzen de situatie beschrijven aangaande de tijd van het 6e zegeloordeel.

  Vóór de zondeval bestond ook nog niet het genoemde ziele-lichaam in 1KOR.15:44.. want dat ziele-lichaam is het FIJNSTOFFELIJK en onzichtbare [werk]zame voertuig van de ziel zelf, dat het lichaam bouwt.. aldus Aristoteles.
  Daarom is mijn conclusie dat de celdeling bij het eerste begin van de verwekking van de mens niet ontstaat zonder het ziele-lichaam (van de ziel in zijn eenheid).

  De hemel heeft 9 sferen, en als zodanig “opgedeeld” ..men spreekt ook wel van 3 hemelen.. x 3.
  Ons fysiek lichaam leeft met zijn fijnstoffelijke lichamen in andere onzichtbare sferen in de schepping maar dat zijn niet de 9 hemelsferen.. ofschoon dus wel indirect of anderzijds met de helse sferen.. invloeden.

  Men moet dus geestelijk gaan denken naar wat in Zacharia 3:9 staat ..wat de gereinigde mensheid na en door de Waarschuwing gegeven wordt ..zoals een profetie op YouTube onthult.
  De gereinigde mens zal na de Waarschuwing dus verder “zien” dan heden.. ((ook beschreven bij Vassula))..in de dimensies of hoe men dat noemen moet.. want er zijn verschillende definities inzake het begrip dimensies.

 11. Aan Jean Marie,

  Ik vermoedde het al ..direct aan het begin van je reactie.. en las ik eerst, vanwege de lengte van je reactie, wat je over de antichrist schreef ..en dat is “goed” mis.

  Openb.19:20 maakt duidelijk dat de valse profeet en de antichrist menselijke personen zijn.. dus wat je te berde brengt over de antichrist is meer dan een dwaling.. ook de rest is zeer vermoeiend om er dieper op in te gaan.. je erkent de heilige Schrift niet in zijn gegevenheid ..komende van buiten onszelf.. door de Drie-Ene God gegeven.

  Als kind van 1½ jaar beschouwde ik het bestaan van kerk als onafhankelijk van mijn geloof ..dus als een objectieve werkelijkheid buiten mezelf.. en tot heil van mijn ziel..in wat zij in deze te bieden heeft.
  Ga dus, om te beginnen niet de h.Schrift verdraaien.

  1. @Jo
   Ontelbaar velen onder ons verlangen naar wat meer “menselijkheid” in onze wereld van bedrog. D.w.z wij leven in een wereld waar velen, zeer velen, zich gedragen als dieren (zacht uitgedrukt) of… veel erger: als beesten (psychopaten, etc.). Ongetwijfeld zult U dit als “braaf lammetje” beamen.

   Maar blijkbaar hebt U er geen enkel probleem mee neer te schrijven dat de Antichrist “menselijk” zal zijn.
   Neen, beste Jo. Als ik “goed” mis ben voor jou, dan ben jij dat voor mij ook.
   (bedankt alleszins voor het woord “goed”🙂).
   De Antichrist is een ONMENS (niet-mens), d.w.z. zielloos, liefdeloos en gevoelloos, en dit voor de volle 100%. Als de Antichrist “iets” van menselijkheid in zich zou hebben, dan zou God geen God van Liefde zijn, indien de vernietiging van hem een feit moet zijn.
   Van de “valse profeet” daarentegen geloof ik inderdaad wat je schrijft, nl. dat deze “dwalende” menselijk zal zijn (wat eigenlijk wil zeggen: hij kan nog tot inkeer kan komen). De Antichrist daarentegen zal niet tot inkeer komen.
   Ik zeg dit niet omdat ik dit “weet”. Hoe kan ik “weten” wat komen zal? Wat ik schrijf is slechts mijn aanvoelen.

   Vele lezers “schrikken” van wat U soms schrijft, want U lijkt “uit te kijken” naar een wereld vol atoombommen, en zo lijkt het wel of U die Antichrist zélf wil zijn.
   ( = Uzelf vernietigd willen zien)

   OH DEAR… 🙏
   Uw reactie bevestigt alleen maar mijn eigen schrijven.
   De Tragedie van onze wereld is dat we elkaar niet begrijpen. Het beeld dat U hebt van mij moet verschrikkelijk zijn.

   Wie BEN jij eigenlijk? Ik voel mij als een kruimel die zich moet verantwoorden tegenover de Bijbel (of moet ik zeggen “uw” Bijbel ??), want je bent er helemaal mee vereenzelvigd.
   Wel, onthou goed: ik zie daar geen boosaardigheid in, maar of je met deze woorden van mij gelukkig bent ???

   Schoonheid rondom ons… Zien wij dat nog ??

   Dit Katholiek Forum bestaat uit een aantal hoofdpersonages. Dat zijn niet enkel de auteurs maar ook diegenen die er vrijwillig (= helemaal gratis) veel tijd en energie in gestoken hebben. Een van hen toont zich als zeer diep Katholiek gelovig en schreef ooit: “Ik weet niet goed of de Heer mij zal aanvaarden, ben er wat bang voor…”. Dat noem ik Schoonheid.

 12. @ Jean Marie..

  De antichrist is een “menselijk” persoon ..dan had ik dus moeten schrijven een mens-persoon ..of gewoon persoon of, de antichrist is een mens.. ik bedoelde in iedergeval dat hij een mens zal zijn van vlees en bloed en geen robot.

  Ik had het dus niet over jouw persoon maar over jouw verkeerde opvatting over de antichrist.. want je veronderstelt ook nog eens een zielloze antichrist.. en dat is dus meer dan een dwaling.. de antichrist is dus een mens met een ziel en of hij menselijke gevoelens heeft of niet .. het gaat er om of hij een ziel heeft.

  Zelfs de antichrist wens ik niet de hel ..maar de gerechtigheid van de God van het oude en nieuwe testament..de Vader van onze Heer Jezus Christus.. zegt vooraf dat hij verdoemenis verdient.

  Citaat: ••Als de Antichrist “iets” van menselijkheid in zich zou hebben, dan zou God geen God van Liefde zijn, indien de vernietiging van hem een feit moet zijn▪︎▪︎ ..ook dit is meer dan een dwaling.. ik ga dat niet toelichten omdat de h.Schrift duidelijk wat anders leert.

  Maar als jij de h.Schrift wilt verdraaien.. met je verkeerde denk-constructies, dan kan ik je daar niet in tegenhouden.. je bent dus goed mis in je denk-constructies.. en dan heb ik het niet over jouw persoon.. je kunt een beter karakter dan mij hebben.

  Ook de valse profeet >> maitreya, zichzelf de Christus noemende, is dus een mens met een ziel.. en die zich neerzet als God ..zoals Jezus Christus als 2e persoon. Werkelijk God is.. op de wijze als de kerk van Petrus leert… 2Thess.2:3-4.

  Citaat:: “Vele lezers “schrikken” van wat U soms schrijft, want U lijkt “uit te kijken” naar een wereld vol atoombommen, en zo lijkt het wel of U die Antichrist zélf wil zijn.. ( = Uzelf vernietigd willen zien)”.

  Die “vele lezers die schrikken van wat ik schrijf” ..doen aan struisvogel-politiek ..want die willen ook niet geloven dat alle regeringen middels vaccinaties alle volkeren met de miljarden willen uitdunnen.. opdat er zo’n 600 miljoen slaven overblijven om de satanskinderen te dienen.
  Daarbij zijn die betreffende profetieën over de 3e wereldoorlog-kernoorlog van begenadigde personen.. en zijn die profetieën een middel om de mensheid te waarschuwen.. opdat ieder mens zich bezinne en zich tot God keert.

  Ik waarschuw dus voor alle misdadige overheden met hun misdadige theorieën, theorieën niet alleen plannen maar ook in uitvoering brengen en om alle volkeren daarmee onder het banier te krijgen van het antichristelijk duo.
  En ik ben heus niet daarin alleen.. en ieder doet het op zijn eigen manier.

  1. Beste Jo,
   Wat is dwaling?
   Dwalend is een mens die zichzelf nooit in vraag stelt.
   Wat is een mens?
   Een mens is wat zichzelf niet onder controle heeft.
   (mocht dat wel zo zijn, hij zou God zijn).
   Reacties, reflexen, automatismen,… doen ons denken aan een robot, maar het is helemaal eigen aan de mens, ter zelfbehoud.
   Zichzelf (als mens / zondaar) willen “behouden” is geen liefde. Elke mens is dus in zekere zin een antichrist, zoals U ooit zelf schreef.
   Maar als dat werkelijk zo is, wat is uw h Schrift dan waard? Wie zijn dan de “goeden” van deze wereld?.
   De Bijbel is een prachtboek maar om de Heer een beetje te kunnen voelen mag men zich niet blindstaren op woorden maar moet men doorheen het boek kunnen kijken.

   Wat ben ik blij 🙂🙂🙂 dat niemand mij verplicht met U discussies te moeten blijven aangaan. Allicht voelt u dat ook zo aan. Dat zou dan wederzijdse vreugde zijn.

   Ik wens u alvast geen hel toe 😅

 13. @: Jean Marie..

  Een ketter moet je nooit benaderen met de bijbel in de hand, want daar heeft hij al weet van ..maar moet je zijn manke denk-constructies blootleggen.. maar dat hoef ik helemaal niet te doen want je hebt jezelf al uitgekleed met je filosofisch geneuzel.. en overdenkingen aangaande liefde.. alsof we hier geconfronteerd worden met een nieuwe wijsgeer.

 14. Maar.. @: Jean Marie…….om je te helpen stel ik je de echte wijsgeer voor ..aangekondigd door Nostradamus:: Centurie lV:31..

  ..De maan midden op de berg boven op de berg. …(Ezechiël 17:22)…Hebreeën 4:12.
  ..De NIEUWE WIJSGEER heeft haar met zijn éne 🤔gedachte 💆‍♂️gezien.
  ..Door zijn discipelen de onsterfelijke genoemd.
  ..De ogen naar het zuiden🤔 gericht, in zijn gevoelens, handelingen en lichaam geestdriftig.

  1. @besteJo
   Ik wou U aanvankelijk niet schrijven, maar het is sterker dan “mezelf”,
   onderstaande móet gezegd worden.
   Mijn excuses voor de lange tekst… (NIET verplicht te lezen !!)

   Uw reacties doen me denken aan mijn (oude) vader, volkomen pantheïst (geworden). Nochtans Katholiek gehuwd (mijn beide ouders komen uit een zeer Katholiek milieu).
   Ik zie hem als uiterst zielig (d.w.z ik ben echt wel begaan met hem). Maar nog meer begaan ben ik met mijn moeder. Ik ervaar haar als een “opgegeten” ziel, maar de vreugde in haar heeft ze steeds kunnen behouden. Ik ken geen enkele vrouw die zo gelaten is en haar lot aanvaard als mijn eigen moeder. Ik “beleef” zou ze antwoorden indien iemand iets zou vragen omtrent haar geloof.
   Hoewel ze beiden hun best doen om de “vrede” te bewaren is hun huwelijk niet meer om aan te zien. De pijn wordt ondragelijk.

   U doet me aan mijn vader denken om volgende redenen:
   (1) Hij ontleedde ook steeds mijn brieven. Nu schrijf ik hem niet meer. Een brief van mij (omtrent hun huwelijk) werd zodanig ontleed, zin per zin, woord per woord, dat het aanvoelde alsof mijn ZIEL helemaal in stukken gesneden werd. Zo erg was het dat ik niet meer weet of ik nog een ziel heb. De “mens” als ziel ??? Aanvaard van mij dat ik echt niet meer weet wat daarmee bedoeld wordt.
   Een “ziel hebben” voor mij is niets anders dan “afhankelijk zijn” van God of “verbonden zijn” met God.
   (2) U gebruikt veel lachende “smileys” om het plezant te houden, net als mijn vader.
   (3) U gebruikt een mooi woord (wijsgeer) om vervolgens over te gaan tot een. grote “Maar…”, net als mijn vader. (even terzijde: Neen… ik ben geen filosoof)
   (4) U wil mij “helpen”, net als mijn vader.
   (5) U wil vooral raad geven, net als mijn vader.

   Toch is er één groot verschil tussen jullie. Mijn vader zal nooit iemand “waarschuwen” voor een eeuwigdurende hel. Dat kan uiteraard niet want hij is pantheïst.

   Hebt U ooit eens STIL-gestaan bij het woord “mens” (datgene wat wij zogezegd ZIJN) ??
   En hebt U ooit eens STIL-gestaan bij het woord “antichrist”?

   We zijn op dit moment met ongeveer 8 miljard “mensen”, allen met verschillende karakters. De mensheid is chaotisch van aard maar in zekere zin is er toch ergens een eenheid, of beter gezegd een eensgezindheid: Als een vader een kind verkracht of vermoord, dan wordt dat door geen enkele vrouw ter wereld aanvaard, zeker niet binnen eigen familie. M.a.w hij verdient het niet om nog mens te zijn onder de mensen. Hij is een “onmens”. Dit is een universeel GEVOEL, wat in feite het geweten is, dat ook elke man moet hebben. Wij maken als “gevoelsmens” dus duidelijk het onderscheid tussen MENS en ONMENS.
   Doch de onmens kan door inkeer opnieuw menselijk worden en omgekeerd weten we ook dat elke mens kan ontaarden. Wij moeten ons dus wel degelijk afvragen of een “volwaardig mens” wel bestaat.

   En dan hoor ik van U dat de Anti-christ (waarvan U vindt dat wij die állen zijn) geen onmens maar een MENS zal zijn !! En die MENS zal door Gods wil vernietigd worden !!

   Moet ik nou beginnen LACHEN ???
   Of moet ik op mijn knieën vallen en beginnen wenen omdat ik de zaken helemaal verkeerd zie.
   JA, ik zie de Bijbel “anders” dan U, maar zelfs met een “kronkel” in de hersenen, dan nog wil dat niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. U WEET NIET wat ik bedoel met “doorheen de Bijbel kijken om God een beetje te kunnen voelen”, want er blijkt helemaal geen eensgezindheid te zijn tussen ons. Uw reacties zijn een bevestiging van mijn eerder schrijven. We zijn allen “alleen op de wereld”. Vriendschap bestaat niet, Liefde wel. Het werkelijk bestaan van de Ware Liefde moet nog doordringen bij de mens. De wereld is vooral een onbewustzijn en als mensen onder elkaar zijn wij rivalen. Dat horen we natuurlijk niet graag. Vandaar ook dat veruit de meesten onder ons graag oppervlakkig leven, uiteraard liefst met veel comfort en plezier om zich “goed” te voelen.
   Mijn schrijven is bedoeld om met mezelf in het reine te komen. Tranen voor God heb ik reeds gehad. Ik schrijf niet uit haat, noch uit koppigheid (alsof ik geen moeite zou willen doen om U te volgen). Ik KAN U gewoonweg niet volgen en daar heb ik goede redenen voor.

   Een “MENS van vlees en bloed”, die voor de volle 100 % een eeuwige pijn te wachten staat, DOOR GOD GEWILD, Ik heb er een probleem mee (en geen klein !!)
   En U BLIJKBAAR OOK, want U wenst hem die eeuwige hel niet toe. Als U echt meent wat U zegt (wat ik geloof), dan bent U voor mij alleszins liefdevoller dan de (uw) MEEDOGENLOZE God.

   Weet U wat bewustzijn betekent? Natuurlijk weet U dat. U bent er maar al te BEWUST van dat U niet erg geliefd bent binnen dit KF. Begrijpelijk ook, want als men voor satan uitgemaakt wordt door een vrouw, dan gaat U mij niet wijsmaken dat dat deugd doet. Allicht daarom hebt U dit forum voor een tijdje verlaten. Het is duidelijk dat U bent zoals elke mens: Niet goed weten welke richting uit te gaan. Ik bedoel dat helemaal niet negatief. Het is gewoon eigen aan elke mens.

   Uitgemaakt worden door een vrouw… Ik weet wat dat wil zeggen want ik heb het ook meegemaakt (en ik bedoel hiermee geen “vreemde” vrouw maar een geliefde).
   Jezelf overwinnen in je haatgevoelens, DÁT en alleen dát is de taak van elke man. God heeft de vrouw anders geschapen dan de man, niet alleen fysiek. Vrouwen voelen intuïtief aan wie hen eerbiedigt en wie niet. Hebt U ooit eens STIL-gestaan bij het woord EERBIED? Waarmee ik bedoel: Eerbied voor ÁL wat leeft (de gehele Schepping).
   Ik heb niet het gevoel dat U daarin gelooft. U gelooft wel in “uzelf”, gelijk aan het (uw) heilig Schrift, maar dat is niet wat Jezus bedoelde met Zijn Woorden “Wees jezelf”.
   Wij mogen ons niet hechten aan woorden. Wij moeten ons ONTHECHTEN, op ÁLLE vlakken, zodanig dat we niet meer in staat zijn om anderen te beoordelen.
   Tja, niet makkelijk he, daarom ook wordt er zoveel GEVLOEKT in de wereld, door élke mens, niet alleen door zij die het luidop doen.

   Reis met uw verhaal eens de wereld rond, spreek zoveel mogelijk mensen aan, persoonlijk, en vertel hen wat U belangrijk vindt.
   Misschien zult U dan begrijpen wat ik bedoel met “wij worden alleen geboren en sterven doen we ook alleen” (en wat er zich tussen de twee bevindt stelt niet veel voor).
   Maar ik vraag U helemaal niets want de wereld rondtrekken is allicht het laatste van uw gedachten. U hebt zich gehecht aan uw h Schrift om zich goed voelen. Daar is niets mis mee maar het betekent wel dat U een “gehecht” iemand bent, niet “onthecht”. God laat ons vrij en verbiedt ons niet om zich te hechten of om zich “goed” te voelen. Zolang men anderen niet pijnigt natuurlijk. Ik ervaar U niet als een mishandelaar en zie dus geen enkele vorm van boosaardigheid in U. Wel zieligheid, en de Schoonheid ervan. Ik betwijfel of U begrijpt wat ik daarmee bedoel.

   Wij geloven elk in God maar overduidelijk ziet U God anders dan mij.
   Blijkbaar moet voor U vooral het “denken” correct zijn, willen we de Liefde (Hemel) verdienen, maar wat is het denken waard? Denkt U nou werkelijk dat daar alles van afhangt? Het menselijk denken heeft geen waarde. Geloof wel. Daarom staan de kleinsten onder ons het dichtst bij God. Het menselijk denken heeft wel waarde in negatieve zin, als een noodzakelijk kwaad. Het heeft ervoor gezorgd dat de Wereld geworden is zoals ze is: Vervuild en Ziek, helemaal “voorbereid” voor de Heler die zal ingrijpen.

   U hebt het steeds over het heilig Schrift. Tot waar gaat dat Schrift? Voor velen, die zich Traditioneel noemen is dat inclusief het “Boek der Waarheid” van MDM. Daar mag geen enkel “foutje” in staan, anders is het boek vals. God duldt geen “foutjes” bij wie zich als Waarheid wil voordoen. Immers, is het niet zo dat één klein foutje binnen Gods Schepping AL het lijden heeft veroorzaakt?
   Het geloof in God is het geloof in het Rijk Gods, synoniem voor Zuiverheid, vrij van alle pijn. ÉÉN kindertraan in dit Rijk zou even erg zijn als ÁL het lijden van de Wereld. Tegenover Hemel staat Hel.
   Als U consequent wil zijn met uzelf, dan moet u kunnen toegeven dat dit concreet betekent: Geen enkele pijn is erger dan de pijn van de Hel.
   Voor een vrouw zou de hel bijvoorbeeld kunnen aanvoelen als een eeuwigdurende bevalling zonder enig vooruitzicht want de hel is eindeloos. Welke vrouw gelooft dit? Voor een man zou de hel kunnen aanvoelen als een kruisiging, niet van een paar uren of dagen, maar uiteraard…. zonder einde !!
   Kom nou niet af met een uitleg als “zo erg zal het ook niet zijn”, want dan kunnen we evengoed zeggen: Ach, een “klein foutje” binnen het Rijk Gods zal wel geen kwaad kunnen.

   Consequent zijn… Kunt U dat? Als wij allen “antichristen” zouden zijn, dan zijn wij toch allen “ketters”, want de antichrist is een ketter. Maar blijkbaar ziet U de ketter enkel in mij, niet in Uzelf. Zou het niet LOGISCHER zijn eerst op zoek te gaan naar te ketter in uzelf, vooraleer mij te willen “helpen” bevrijden van mijn zgn. “dwalende (ketterse) denkbeelden”?

   Wees uzelf zou ik zeggen en niet als een MACHINE die automatisch reageert vanuit een geschrift. U bent ZO verenigd met het (uw) h Schrift, of beter gezegd met die delen ervan die U mooi vindt, dat U naar mijn gevoel niet meer ziet waar het om gaat: “oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt”. Voor mij is dit de kern van het evangelie. Maar ik wil er wel meteen aan toevoegen dat U mij niet beoordeeld met kwade bedoelingen. Uw bedoelingen zijn goed maar ik ervaar ze als onzin. Dat is een gevoel. Een gevoel is geen verwijt.

   Ik ben geen ketter omdat ik niet goed weet wat ketter-zijn betekent. Maar U mag mij wél zo noemen. Ik aanvaard al wat op mij afkomt.
   Niet heel lang geleden sprak een kind (jongeling) me aan en we hadden het over God. De jongen is fysiek een wrak (vanwege een aangeboren letsel). Zijn leven bestaat uit pijnmedicatie en internet. Plots zei hij: “Je bedoelt toch niet die God met een gezicht? Wat een monster !!”
   Is dat nou een ketter? En staat hem nou iets Eeuwigdurends te wachten (in negatieve zin), na dit vreselijk fysieke lijden op aarde?
   Kom, kom… waar zijn de ouderen onder ons die zich schamen om hun pensioen? Of blijven wij maar klagen om meer en meer? Geld, het slijk der aarde, is geen vanzelfsprekendheid. Wij evolueren hoe langer hoe meer naar een maatschappij waar het pensioen “heilig” wordt, en hoe langer op pensioen, hoe beter natuurlijk. Dat kan de wereld-elite uiteraard niet goed verdragen, want we zijn al met zoveel !! Maar WIE heeft die wereld-elite “gemaakt” ?? GOD ?? Neen, neen, we krijgen wat we verdienen.
   Het geklaag en gemoraliseer van oudere mannen met hun vastgeroeste ideëen zal daar niks aan veranderen, integendeel. Ik heb het in de eerste plaats oven mijn eigen nog levende vader. Eigen familie dus. En ook daar was Jezus heel duidelijk over: loslaten !!

   Wat betekent de JALOERSE en WRAAKZUCHTIGE God terwijl de Kerk duidelijk zegt dat Jaloezie, woede e.d. Hoofdzonden zijn?
   Het betekent dat onze Éne God in de eerste plaats een GEVOELSGOD is zoals wij gevoelsmensen zijn. Dat maakt juist de band tussen mens en God mogelijk. God is dus niet gevoelloos, want in dat geval zou Hij liefdeloos zijn. Gevoel en liefde horen samen.
   Maar de Zoon heeft bewezen dat de Ware aard van God geen Jaloezie of Wraak is, wél Zuivere Vergevingsgezindheid. Tevens heeft de Zoon bewezen dat wat God “DOET” niet vernietigen is, maar Helen.
   Een ware christen is er zich bewust van dat het lijden iets is dat we onszelf aandoen. Ook het “sterven” doen we onszelf aan. God “doet” ons niet sterven, Hij Leeft en vangt ons op. Het zijn wij, mensen, die Hem hebben doen “sterven”. Maar God liet ons zien dat onsterfelijkheid (Eeuwigheid) werkelijk bestaat.
   Ook zij die doodzonden begaan hebben komen bij Hem terecht. Willen we echt eerlijk zijn, dan moeten we kunnen toegeven dat we niet weten wat met hen gebeuren zal. net zoals het lot van alle gestorven dieren, etc. We weten het niet. Zij die beweren het WÉL te weten zijn zichzelf niet. De Waarheid komt uit Jezus mond, niet uit een geschrift. Het h Schrift is wel verbonden met God.
   We zijn een kind van God of we zijn het niet. Het bewustzijn hiervan, wereldwijd, moet nog komen.

   Diegenen die zitten te wachten op de vernietiging van een MENS van vlees en bloed, zichtbaar voor de hele wereld “verlagen” zich tot niveau van moslims. Immers, hun allah zal zorgen voor een openbare executie van een “valsaard” opdat de hele islam-wereld bevrijd zou kunnen worden van al wat niet-islam is.

   De islam en het christendom zijn twee tegenpolen, waarmee ik niet wil zeggen dat het Christendom goed is en de islam slecht.
   Goed zijn diegenen die de ware Mensenzoon zullen aanvaarden. Slecht zijn diegenen die Hem niet zullen aanvaarden.

   De vraag is echter: Wat betekenen de Woorden:

   HEER, VERGEEF HEN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN.
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
   Als antwoord zien we duidelijk het Christendom in twee gedeeld:

   (1) Jezus’ offer was er voor VELEN, niet voor allen, en de VERNIETIGING van een MENS van vlees en bloed (de antichrist), DOOR GOD GEWILD, zal een feit zijn.

   (2) Jezus’ offer was er voor Zijn HELE Schepping en er zal GEEN sprake zijn van een vernietiging van een MENS van vlees en bloed, door GOD gewild.

   IN HET EERSTE GEVAL hebben we te maken met een STRAFFENDE GOD (noem een kat een kat). Hij zal straffen diegenen die Hem verafschuwd hebben en/of de Kruisdood genegeerd hebben. De hel bestaat ECHT, en de eeuwige verdoemenis voor de antichrist en zijn aanhangers zal een FEIT zijn.

   DE TWEEDE VISIE is de visie van de GROTE meerderheid (de “aanhangers” van het Christendom), een onaanvaardbaar iets voor velen die zichzelf als traditioneel Katholiek en/of als “ware Christen” beschouwen. Zij wantrouwen de huidige paus als grote “Vernieuwer”.
   Ook ik ben geen aanhanger van de huidige paus, maar ik eerbiedig hem wel.

   ER IS NOG EEN DERDE VISIE maar met deze visie ben ik “alleen op de wereld”. Niet voor niks noemde ik mezelf ooit vreemde eend. Alleen zijn wil niet zeggen eenzaam.
   Ik ben niet verstoten, noch ongeliefd.

   HET HELE CHRISTENDOM IS EEN DWALING, maar in absoluut POSITIEVE ZIN:
   ========================================================

   God is Alwetend en helemaal EEN met de Zoon.
   Jezus op aarde WIST dat Zijn Kerk zou dwalen, maar Hij heeft het voor Zichzelf gehouden, uit Liefde.
   “Jij bent de rots, waarop ik Mijn Kerk zal bouwen” zei Hij aan Petrus.
   Hij heeft er niet bij gezegd: “en deze Kerk zal dwalen”
   (Petrus zou Hem niet begrepen hebben)
   De discipelen verwachtten immers de Wederkomst nog tijdens hun leven.
   Ook daar heeft Jezus de waarheid verzwegen, uit Liefde.
   De Liefde heeft Zijn geheimen.
   Een “dwalende Kerk” wil zeggen: een Kerk die niet in staat is tot liefhebben en daardoor “verloren” rondloopt. De Herders doen wat ze kunnen, maar Heilig als de Heer zijn ze niet.
   Dwaling wil zeggen dat het hele nieuwe Testament met een “korrel zout” moet genomen worden en dus gerelativeerd moet worden. Men mag het niet als absolute Waarheid aannemen (d.w.z niet alles letterlijk nemen), evenals het Oude testament.
   Jezus deed voorspellingen van Profeten uitkomen maar dat heeft Hij uit verbondenheid gedaan, NIET om hen gelijk te geven. Alleen wat uit Jezus mond gekomen is, is dus Waarheid.
   De vernietiging van een mens van vlees en bloed (door God gewild), ook dat is een dwaling want God is er voor ELKE mens.
   Van een antichrist kan dus geen sprake zijn, tenzij als valse verschijning, een “gemaakt” mens zonder gevoel, een beeld, een zielloze, een fake mens die de HELE WERELD zal VERLEIDEN met als afloop… EEN GROOT MYSTERIE.
   De wereld van vandaag is er ZO ERG aan toe en de huidige Kerk is ZO ERG dwalend, dat er nauwelijks nog mirakelen zijn. Maar dat zal “spoedig” veranderen.

   Beste Jo, als ik U zou zeggen dat Goedheid en Volmaaktheid twee synoniemen zijn, dan zult U dat beamen, want dat is wat God is.
   Maar hebt U er ooit eens bij STIL-gestaan dat wat “niet compleet” is onmogelijk Volmaakt kan zijn? Het h Schrift is niet compleet omdat de Wederkomst ontbreekt. Het is dus onvolmaakt.
   En hebt U er eens bij STIL-gestaan waar uw onverbiddelijke GOD zich zal bevinden in het Rijk Gods?
   Als een KONING op een TROON, zo fier als een pauw, op wat HIJ gepresteerd heeft, zonder enig gewetensprobleem ???

   TRANEN 💦,💦 heel, heel veel tranen, moeten uit Uw ogen vloeien. Tranen uit de ogen van vele, vele mensen. .. Zuivere tranen. Dat is wat een mens Mooi en Zuiver maakt. Tranen voor de Ware God, alleen dát zal de Mensheid redden en NIETS anders, want God is verenigd met élke kindertraan.

 15. 😲…🤔

  Beste mensen …De site martinvrijland.nl valt duidelijk steeds meer de bijbelse profetieën aan en daarbuiten in het algemeen de huidige christelijke actuele profetieën.

  Hij schrijft o.a. ••Drie dagen van duisternis zullen vooraf gaan aan het -als een boekrol oprollen- van het simulatiescherm en de Leviathan subliminals in de media vertellen ons dat dit moment eraan zit te komen. Dat is een escape moment voor de ontwaakte mensheid▪︎▪︎

  😎Martinvrijland wil een persoonlijke transformatie {uit eigen kracht}.. zonder God en God zal dat juist in de Waarschuwing voltrekken

  In het: “het als een boekrol oprollen” impliceert vers 14 in Openb.6 ..het 6e zegel.
  In andere artikelen haalt hij dat ook zo aan.
  Het oprollen van het boekrol gebeurt bij het begin van de Waarschuwing.
  De hel .. het vagevuur en de hemel zal dan het “werkterrein” zijn van Gods oordeel in dat 6e zegel reinigingsoordeel.

  De begenadigde personen en andere Heiligen die zich vooraf hebben laten reinigen en louteren worden dan 20 minuten aardse tijd in de hemel opgenomen.

  Weer anderen komen dan 20 minuten in het vagevuur ..en weer anderen in de hel maar toch met de mogelijk om middels een opgewekt berouw om weer terug te keren in het lichaam ..want het blijkt uit de profetieën dat men bij de Waarschuwing uit het lichaam wordt genomen maar toch tegelijkertijd met het lichaam verbonden blijft.

  Die mensen die in die 20 minuten in het vagevuur en de hel komen zullen dan lijden ..op die plaats waar ze terecht zouden gekomen zijn als ze dan gestorven zouden zijn. Weinigen zullen dan terugkeren uit de hel, ..anderen niet door het niet hebben van berouw over hun zonden en zullen dan sterven.

  Alias Martin 😎Vrijland verloochent als ex reformatie-christen op zijn site Jezus Christus en Zijn heilsboodschap.
  Wat hij beweert over andere vangnet pionnen als Thierry Baudet wordt nu ook op hem zelf van toepassing….en zullen de profetieën van katholieken en andere christenen in het belachelijke getrokken worden en zelfs een gevaar voor de overheid, overheden.

  Wij komen in deze tijd in een uiterst precaire situatie waar de christenen en andere mensen van goede wil van alle kanten zullen worden aangevochten.
  Etcetera.. etc.

 16. Het idee van het vagevuur en de doctrines die hier vaak mee samenhangen (bidden voor de doden, aflaten, verdienstelijke werken voor de doden, enzovoorts), falen allemaal omdat zij niet herkennen dat de dood van Jezus voldoende was om voor AL onze zonden te betalen. Jezus, die God in vleesgeworden gedaante was (Johannes 1:1, 14), betaalde een oneindige prijs voor onze zonden. Jezus stierf voor onze zonden (1 Korintiërs 15:3). Jezus is de verzoenende offergave voor onze zonden (1 Johannes 2:2). Wanneer wij de offergave van Jezus, die heeft betaald voor de erfzonde en voor de zonden die wij vóór onze verlossing begingen, op een dergelijke manier inperken, dan is dat een aanval op de Persoon en het werk van Jezus Christus. Als wij op de een of andere manier zelf voor onze zonden moeten betalen, genoegdoening moeten geven of lijden, dan geeft dat aan dat de dood van Jezus geen perfect, volledig en afdoende offer was.

  Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer” (2 Korintiërs 5:6-8; Filippenzen 1:23). We moeten hierbij opmerken dat dit niet zegt “vertrekken uit het lichaam en naar het reinigende vuur van het vagevuur gaan”. Nee, vanwege de perfectie, de voltooiing en de volledigheid van de offergave van Jezus zullen wij na onze dood onmiddellijk bij de Heer zijn, volledig gezuiverd, vrij van de zonde, verheerlijkt, geperfectioneerd en eindelijk geheiligd.

 17. @marcel,
  Bedankt voor Uw geloof.
  Echter U vegeet, dat wij – net zoals Jezus – onze uiterste best moeten doen om Hem te mogen vergezellen bij de Vader.
  Het is dus niet zo, dat wij vol-automatisch als gelovige bij Jezus zullen komen. Jezus is dus geen automaat waar je ’n karige cent in kunt gooien en dan als enorme beloning bij Zijn Vader terecht zult komen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht