Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek

Zoals wij reeds vermeld hebben in onze commentaar op de jongste encycliek van paus Franciscus, die meer een politiek programma is dan een christelijke boodschap gericht tot alle katholieken, lijkt deze encycliek wel te komen uit de pen van een vrijmetselaar.

Sommige lezers van dit forum hebben Bergoglio tot idool verheven. Ik raad hen toch maar aan hun gezichtsveld wat te verruimen .

De uitstekende Spaanse site Infovaticana meldt dat de Grootloge van Spanje een bericht verstuurd heeft, waarin zij vol lof is over de pauselijke encycliek ‘ Fratelli Tutti”. Dit document bewijst volgens haar “hoe sterk de Katholieke Kerk zich van haar vroegere stellingen verwijderd heeft”. De Spaanse vrijmetselarij zegt het zonder omwegen: ” De paus verzoent zich met de Universele broederlijkheid, de basis van de Moderne Vrijmetselarij”.

De Grootloge van Spanje schrijft het volgende:

“De moderne vrijmetselarij is zo’n driehonderd jaar geleden ontstaan. Het grondbeginsel van deze leer-en initiatieschool,  is nooit gewijzigd sinds deze tijd : 

De opbouw van een universele broederschap, waarin de mensen elkaar broeders noemen, buiten hun concrete credo’s, hun ideologieën, hun huidskleur, hun sociale afkomst, hun taal, hun kultuur of hun nationaliteit. Deze broederlijke droom botste op het godsdienstige integrisme, dat in het geval van de Katholieke Kerk, geleid heeft tot de harde teksten die in de negentiende eeuw de tolerantie van de Vrijmetselarij veroordeeld hebben. De laatste encycliek van paus Franciscus bewijst hoezeer de huidige Katholieke kerk zich verwijderd heeft van haar vroegere  standpunten. In Fratelli Tutti” neemt de paus het grote principe van de Vrijmetselarij over, de Universele Broederschap”. 

Totdaar deze officiële commentaar van de Spaanse Grootloge…De woorden spreken voor zichzelf…Veel meer valt er niet  te zeggen.

 

Auteur:Veroon ter Zee

156 commentaren op “Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek

 1. Onze ‘ groene paus’ die nu door zijn eigen benoemde kardinaal, die hij ondertussen heeft buiten gestapt zo’n 20 miljoen euro’s armer is geworden deelt deze encycliek met de moslims, zij zijn onze broeders? Ik heb altijd geleerd dat allen die Jezus aanvaarden als hun Heer en Heiland kinderen van God zijn. Wat was Jezus missiebevel: ga heen en maak alle volkeren tot mijn leerlingen, doet deze paus dat? Het zijn blinden die blinden leiden.

 2. Paus Franciscus geeft als voorbeeld hoe we de naaste van elk ander behoren te zijn de parabel van de barmhartige samaritaan. Deze geeft dudelijk aan dat ook de “ketter” je naaste is.

  Ik zou nog willen wijzen op de parabel van de verloren zoon. Deze zoon, die zich losmaakt van de vader, blijkt nog steeds een vader te hebben. Die staat zelfs op de uitkijk! Hij had nog steeds een Vader.

  St. Paulus schrijft in 2 Timoteus: 1 Vóór alles dus dring ik er op aan, dat er gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen worden opgedragen voor alle mensen; 2 voor koningen ook en alle overheden, opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle vroomheid en eerbaarheid. 3 Dit immers is goed en welgevallig aan God onzen Zaligmaker, 4 die wil, dat àlle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid geraken.”

  Johannes 3:16a: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven”. Er staat dus niet dat God kerkmensen of “tradionele” katholieken als enigen liefheeft. Elk mens is immers naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. De Kerk leert, i.t.t. tot het protestantisme, dat dit beeld níet verdwenen is, maar slechts verduisterd.

 3. 2 Kor. 6:14-18. “Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen…”
  Wat hebben we nog meer nodig om te zien dat deze paus dwaalt?

 4. 2 Kor. 6:14-18. “Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen…”

  Bart, je bent het levende bewijs dat er veel overeenkomsten tussen de Bijbel en de Karan zijn.
  Ook fundamentalistische Moslims hebben een uitgesproken oordeel over ongelovigen.
  En wie gelovig is wordt uiteraard door diezelfde fundamentalisten bepaald.

  En Bart, zoals ooit jouw geloofsgenoten in het fundamentalisten stel je hier en vraag: “Wat hebben we nog meer nodig om te zien dat deze paus dwaalt?”.
  Waarop je helmaal geen antwoord nodig hebt om dat dit voor jou al een uitgemaakte zaak is.

  Toen vroeg de Hogepriester Hem weer: “Ben Jij de Messias, de Zoon van de Gezegende God?” 62 Jezus zei: “IK BEN het. En u zal de Mensenzoon zien als Hij naast de Almachtige God zit en op de wolken komt.” 63 De hogepriester riep uit: “We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig! 64 Jullie hebben zelf gehoord dat Hij God heeft beledigd! Wat vinden jullie?” En ze vonden allemaal dat Hij de doodstraf moest krijgen.

  Is dit soms de reden dat fundamentalistische Katholieken tegen en verbod op de doodstraf zijn?

 5. @ theo : Een zeer goede opmerking maar je begaat een kapitale fout, Islam wil heersen en is bereid daarvoor te doden, in de Koran staat duidelijk dat als je ongelovige dood naar het paradijs gaat ondanks je zonde. Voor de duidelijkheid Paulus schreef dat niet, je moet de situatie in de kerk van Korinthe kennen in die tijd, vele afgoden beelden en de leden van de kerk namen het niet zo nauw met de moraal, want schrijft Paulus verder ik bedoel niet alle ongelovige mensen want dan zouden we de wereld moeten verlaten. Paulus is altijd al wat een vreemde vogel in de kerk geweest.

  1. Ja, Willy, de fundamentalistische Islam is bereid om te doden. Dat is het grote verschil met de katholieke kerk. Zij heeft NOOIT, gedurende haar bestaan van twintig eeuwen anders gelovigen gedood omwille van de godsdienst. De geschiedenis die zoiets zou beweren, is vervalst. Het zou puur een complot zij tegen de kerk, aangestuurd door de vrijmetselaars, de aanhangers van Vaticanum II en de modernisten.

   1. De katholieke kerk heeft NOOIT gedood omwille van geloof/godsdienst?
    Nou zij heeft veel doden op de brandstapels en dergelijke op haar geweten, zeker in de lage landen in de middeleeuwen.

 6. De stelling die Veroon hier poneert is nogal suggestief: Paus Franciscus is slecht want een vrijmetselaar, immers de Grootloge van Spanje (h)erkent iets goeds (dat zijzelf ook nastreeft) in de recente encycliek van deze Paus: Fratelli Tutti.
  Die suggestie is niet sterk en al helemaal niet christelijk, laat staan katholiek anno 2020. Nederlandse gezegden die hier van toepassing zijn, luiden: wat Veroon hier doet het is spijkers op laagwater zoeken, en: een stok zoeken om een hond te slaan.

  De reactie van Veroon is helaas – het moet gezegd – het product van angst, achterdocht en boosheid dat aanzet om waar mogelijk achter van alles en nog wat een kwaadaardig bedoeling of complot te vermoeden. Hij/zij gaat daar vervolgens met waas voor ogen naar op zoek; elk vermoeden wordt geaccepteerd. Dat kan nooit iets positiefs opleveren, immers: liefde voor de Heer ontbreekt, want die maant tot openheid, rust, geduld, welwillendheid, luisterbereidheid, inlevingsvermogen, tolerantie, vergevingsgezindheid enz. die hier helaas volstrekt ontbreekt. Dat is dus in strijd met Jezus boodschap zichtbaar in zijn leven, persoon en zijn woorden zoals die in het Nieuwe Testament van de H. Schrift zijn weergegeven. Alvorens iets contra een ander te posten behoord daarom vooraf gegaan worden door een onderzoek naar het eigen Hart c.q. de adem of geest waardoor men gedreven wordt. (Drift, hoogmoed, afgunst, boosheid enz. of liefde, verdraagzaamheid, empathie enz.) Dát is pas christelijk. Al het andere is humbug: boerenbedrog, zelfbedrog, en daarvan behoren christenen zich te onthouden, ook al is dat vaak moeilijk en begaan we op dit vlak allemaal fouten.

  Mensen met een verschillende identiteit, achtergrond enz. kunnen volgens Jezus (en uiteindelijk ook zijn volgelingen Petrus, Paulus enz.) heel goed op een lijn worden gesteld met mensen die “in Jezus zijn” c.q. Jezus directe volgers. (Zij die Jezus leer en geboden in praktijk brengen.) Katholieken hebben het goede niet in pacht. Het goede behoeft geen goedkeuringsstempel van de r.-k. kerk. Wat goed is is goed om zichzelf, en dus niet ineens slecht omdat een protestant of vrijmetselaar het goede toevallig ook goed vindt! De bewering dat de Paus vrijmetselaar is omdat vrijmetselaars het met hem op bepaalde punten zeer eens zijn, is dus een verkeerde conclusie.

  Voorbeelden van christelijk inclusief denken zijn er genoeg en ook gemakkelijk te vinden: de barmhartige Samaritaan (Lc.10, 30-37; Lc.10, 5 wordt gelogenstraft door Joh. 4, Hand.8,25 enz.); de onbesneden heidenen die ook volgers van de Heer mogen worden (Petrus en Paulus weten zich uitdrukkelijk tot hen gezonden); mensen die wonderen verrichten, duivels uitdrijven in de naam van de Heer zonder officieel volgeling van Jezus te zijn, enz. (o.a. Lc.9, 49-50) Jezus vat dit inclusieve denken kernachtig samen in: Wie niet tegen u/ons is, is vóór u/ons.

  Het etiketje dat men mensen graag opplakt om zichzelf van hen te onderscheiden, telt eenvoudig niet in Jezus ogen. Hij keurt slechts de geest. M.a.w. werkelijk doorslaggevend is de geestelijke, mentale gesteldheid waarin/waarmee de mens spreekt en handelt! Dát moet eer brengen aan God die Liefde is! Paus Franciscus tracht als feilbare mens ook in zijn recente encycliek (rondzendbrief) God, de Liefde, die eer te brengen die Hem toekomt. Dat men op onderdelen daar vraagtekens bij kan plaatsen doet aan ’s mans goedbedoelde poging niets af.

  Zet die boze bril dus a.u.b. af, en laat U zonder vooringenomenheden raken. Ook een paus heeft daar recht op!

 7. Het is niet de eerste keer dat Paus Franciscus geprezen wordt vanuit de vrijmetselarij. Ik herinner mij gelezen te hebben dat een framasson Paus Franciscus als voorbeeld nam voor een “verlichte despoot” die de agenda van de loges uitvoert via een autocratische manier van handelen. De man is een dienaar van de maçonnieke duisternis, en daarom wandelt hij in vriendschap met de volgens maçonnieke beginselen ingerichte VN. Die vriendschap is echter vijandschap jegens God.

  De Spaanse framasonnen spreken over “godsdienstig integrisme”. Voor degenen die het nog niet beseffen: Wat katholiek “integrisme” genoemd wordt is dé katholieke religie, en de katholieke religie is de christelijke religie. Een katholieke “integrist” is dus iemand die de christelijke Geloofsschat integraal erkent en belijdt en die dus weigert om tegen de christelijke beginselen in zichzelf te compromitteren met wat daarmee in tegenstrijd is. Een katholieke “integrist” is iemand die ketterijen afwijst.

  De maçonnieke loges willen de constructie van een “universele republiek”, een toren van Babel die alle volkeren verenigt tegen God in de geest van Nimrod die de zonen van Noë wilde verenigen in een krankzinnig streven naar een onttronen van de Eeuwige in wraak voor de Grote Vloed.

  “Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus.” [Psalm 2, 1-2.]

  1. Het mag dan voor u ketters over komen, maar ik waag het toch. Ik las vandaag een paar dingen i.v.m. de encycliek van paus Franciscus. Kunt u voor één keer de moeite doen om het even na te lezen, uw vooroordelen even achterwege te laten, de tekst te laten bezinken en dan pas een oordeel te vellen? Of is ook dit te veel gevraagd?
   hierbij de verwijzing:
   http://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/4-kerkelijke-waarnemers-over-de-nieuwe-sociale-encycliek

   1. Het klinkt idd heel schoon allemaal, toch heb ik een heel bittere nasmaak over al deze ‘schone woorden’ met in het achterhoofd al die Chinese katholieken die door dezelfde Paus gewoon aan hun beulen worden overgeleverd. (Want dat is de realiteit van vandaag) Ook over de coup van Turkije in Armenië blijft het verbazend stil vanuit Rome.
    Ondertussen gaat deze Paus in al zijn naïviteit op de koffie bij de Imam om ook daar wat mooie woorden over broederlijkheid te pennen. En ondertussen gaat de wereldwijde genocide op Christenen (door overwegend diezelfde moslims) gewoon door.

    Wij worden dagelijks een schuldgevoel aangepraat over het feit dat we niet altijd dolenthousiast zijn over de hordes Islamitische gelukszoekers (nee ik heb het niet over “échte” oorlogsvluchtelingen, die zijn wel degelijk welkom) waarvan verwacht wordt dat we ze met open armen ontvangen. Ondertussen zijn er wereldwijd nog nooit zoveel Christenen vervolgd als vandaag de dag. Amper een haan die hier naar kraait. Twee maten en twee gewichten. Veel schone woorden maar ondertussen worden Katholieken “verkocht” aan de Chinese communisten…

    Wie gelooft die mensen nog?…

 8. Dat Romeinse non-paper is juist weergegeven, beste Veroon, laat U zich niet uit het veld slaan door enkele modernisten hierboven. Zij leven van illusies. Eén is zelfs ontmaskerd als loge man, door zelf aan te geven de loge van binnen te kennen. Desalniettemin durft hij hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, nog de pen te hanteren.
  Natuurlijk gaat het hierboven om een subversieve tekst, van een te boek staande vrijmetselaar Bergoglio, alias paus Franciscus. Schrijvend vanuit zijn optiek, dus niet vanuit het Petrus ambt, pleziert dat vooral de Spaanse loge, de sekte die Spanje in brand zette, met de bloedige Spaanse burgeroorlog (1936-1939). De revolutie startte in 1931, met het aantreden van een linkse regering van anarchisten, socialisten en vrijmetselaars. De regerende katholieke Bourbon koning zag de bui al hangen, deed afstand, en vertrok naar het buitenland. Hij herinnerde zich het lot van zijn Franse, Bourbon achter achter grootoom, Lodewijk XVI. Deze werd na de revolutie van 1789, in januari 1792 onthoofd. De Spaanse koning vreesde voor zijn leven. In Spanje kennen ze geen guillotine, maar gebruiken ze de garotta, die de keel dicht knijpt. Wurging gaat wat langzamer !
  De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn al langer bekend. Maar enkele dagen geleden werd dat in Frankrijk bevestigd, op video. De aap kwam uit de mouw. De populaire joodse colomnist Eric Zemmour (LeFigaro), bond de strijd aan met de bekende vrijmetselaar woordvoerder, en grootmeester, Alain Bauer. Zemmour kende zijn onderwerp. Na ongeveer een half uur, kwamen de heren op stoom, en Zemmour wierp zijn tegenstander, de subversieve, antikatholieke strijd van de loge voor de voeten, die Frankrijk beroofde van haar beschaving en identiteit. Hij verweet hem de oeverloze immigratie van islamieten om de Kerk en het katholicisme en de beschaving, te vernietigen. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen bleven helaas buiten schot. Maar de jongste FR geschiedenis, en vooral de 3de Republiek (tot 1940), is vooral bemand geweest door vrijmetselaars, joden en protestanten. De grootste bevolkingsgroep, de katholieken, werden door de invloed van de loge in het maatschappelijk leven, systematisch gediscrimineerd : in het leger, in de ambtenarij en in de media. Veelal mondde dit uit in grote schandalen begin jaren 1900, zoals de affaire Dreyfus (die inderdaad verraad pleegde), de land uitzettingen van de Congregaties, de strijd om de kerk gebouwen en kerksluitingen, de scheiding van Kerk en staat, de laïcering van het onderwijs, of die van de “fiches” (namenlijst officieren die de H. Mis bijwonen). Bauer kon er niet om heen, hij beaamde, hij ontkende niks. Hij was eerlijker dan aanvankelijk gedacht. De conclusie van beide heren was, dat, evenals de Franse natie, ook de Kerk, maatschappelijk aan de grond zit. Zemmour erkende, de vrijmetselarij heeft gewonnen, vooral door o.a., abortus, euthanasie, homo emancipatie, genderisme, losse leef verbanden, massa-immigratie en drugs. Maar tegelijkertijd zei Bauer, dat de vrijmetselarij ook in crisis verkeert, omdat zij geen tegenstander meer heeft. Navelstaarderig en naar binnen gericht, leeft zij van carrièrisme, haat, onderlinge rivaliteit en corruptie.
  We hebben de citaten van de katholiek bekeerde Emile Zola, ex-groot groot meester van de loge, eind 19de eeuw, niet meer nodig, om de ware aard van de vrijmetselarij te duiden. Hij brandmerkte de vrijmetselarij als, “de meest schaamteloze leugen en niets anders”, “……zij deinst voor niets terug”, zij is, “een religieuze sekte die alle godsdiensten wil vernietigen, om zich in hun plaats te stellen.” Een parlementaire “broeder” van Zola zei, dat, “culturele en maatschappelijke wetten passen in het plan om methodisch het Romeinse katholicisme aan te vallen, te doen capituleren, en te breken.”
  De vrijmetselarij wordt aangestuurd door de exclusief joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, het voorportaal van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Haar hoofdkwartier staat in New York. De V2 Concilie kardinaal Bea (Behar), was daar kind aan huis. Voor zijn Vaticaan 2 manipulaties kreeg hij het Kruis van verdienste.
  Laat niemand zich illusies maken. De voorliggende Encycliek komt uit die maçonnieke koker. Zij dient niets anders dan subversie. Zij past in dat kader. Maakt U zich geen illusies, niemand van U, beste lezers. Laten we duidelijk zijn, niets anders kan uit de pen van de duivel komen. Met de duivel is geen dialoog mogelijk, noch kan men bidden voor zijn bekering. Behoudens één duidelijk afwijzend commentaar, schijnt geen van de anderen de subversieve aard van die Encycliek, te begrijpen en in te willen zien.

  1. Nabrander op hierboven :
   lees voor de video op YouTube, “Eric Zemmour face à Alain Bauer”, een aanrader vanaf minuut 19″ !

   1. Ga toch uw mond spoelen en uw vuile handen wassen voor U zich bij ons meldt, zou mijn wijze oma U raden.

    Hoe kan immers een zich volgeling van Jezus Christus wanende zulk een onzin en vuilspuiterij met droge ogen publiceren? Schaam U toch voor deze laagheid! Levert U zelf bovendien niet het heldere bewijs van de juistheid van Jezus Woorden opgetekend in Matteüs 15, 11:’Niet wat de mond binnengaat, bezoedelt de mens: de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat’ (c.q. uit uw ‘pen’ vloeit). U stoot zo niet louter uw neus, maar schendt uw aangezicht! (U roept schande over U c.s. af! Dat zullen U naasten U waarschijnlijk ook niet in dank afnemen.)

    Uw drijfveren, uw hart zogezegd, wat vaker open en eerlijk grondig onderzoeken (een herhaald gewetensonderzoek, zo ge wilt) en Jezus woorden in de H. Schrift ernaast leggen ter controle en nieuwe, betere inspiratie, zou ook U beslist niet misstaan!

    Bekeer U dus nu eens echt én standvastig tot een leven met Christus, en bidt voortdurend. Uw betere Ik is beslist welkom bij de Heer. Hou U aan het Getijdengebed van de Kerk, en mediteer/contempleer de dagelijkse lezingen uit het Lectionarium bij het Getijdenboek, dat is gezonder voor uw geestelijk welzijn dan zich inlaten met achterdocht, laster en vermeende geheime complotten gedrenkt in zwavel. ‘Weest dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is’! (Mat. 5, 48) Wij bidden U.

    1. “Basilius minor”,

     Ik heb u al herhaaldelijk een vraag gesteld waarop u voor zover ik gezien heb nog niet geantwoord heeft.

     U heeft in het verleden te kennen gegeven dat u contact gehad heeft met vrijmetselaars. Mijn vraag aan u was of u zelf een initiaat bij de loge bent of niet.

     En vooraleer hier iemand hysterisch “complot-theorie!” krijst verduidelijk ik: Ik maak geen accusatie, ik stel een vraag. Wanneer iemand zegt dat hij contact gehad heeft met vrijmetselaars, dan kan men zich redelijkerwijze afvragen of die persoon zelf geïnitieerd is in de loge. Wanneer die persoon herhaaldelijk weigert om te antwoorden op die vraag, dan doet dat denken aan de cultuur van geheimhouding en stilzwijgen waarvoor de loge berucht is. “Discretie” noemen zij dat.

     1. Hij antwoordt niet, beste Benjamin. Dat is al eerder gevraagd. Een zwak teken.
      Maar, gezien zijn hysterische reactie, zonder enige onderbouwing, staat hij, B.M., de ex-monnik, te boek als een vrijmetselaar. Die overreactie zonder argumenten, is niet de eerste keer. Wellicht weet hij dat katholieke leden van de vrijmetselarij, de facto, automatisch geëxcommuniceerd zijn. De redactie zou dit moeten opvallen en maatregelen nemen.

      1. @Theudmer en J. van Rooyen
       Sinds wanneer heeft mondeling of schriftelijk contact met mensen meteen een infectie met …(iets kwalijks) tot gevolg? Kan en mag ik a.u.b. nog mijn eigen gewetensafwegingen maken; moet ik per se uw oordeel overnemen of uitkramen om een goed mens en zelfs katholiek (= algemeen christelijk) te zijn en het misschien toch ook aan het rechte eind te hebben? Kom nou. Uw redelijkheid is eenvoudig de mijne niet. Misschien heb ik in al mijn jaren van studie, gebed, meditatie en contemplatie iets meer gezien dan U. Dat U dat al bij voorbaat schijnt uit te sluiten, pleit niet voor uw intelligentie en wijsheid. Iets meer nederigheid van uw kant op dit forum (in beginsel toch een plateau voor uitwisseling van gedachten en vergezichten) zou zeer wenselijk zijn!
       Het gaat hier echter steeds om domme redeneringen en suggestieve vragen van de vragenstellers en suggestiegevers aan mijn adres. U wilt mij zwartmaken, onderuit halen, omdat ik een U niet uitkomende geloofsovertuiging vertolk. Dat is ver beneden mijn waardigheid. Daar ga ik niet op in. Ik hoef mijn biografie en geloofsbrieven bovendien niet aan U ter goedkeuring voor te leggen, basta!

       U beide zijt helaas geestesziek. U mist eenvoudig een open en liefdevolle empathische belangstelling voor zaken van de Geest. U weet niet wat dialogeren is. Gij zijt Farizeeën in de dop, en daartegen is in Matteüs 23 al genoeg gezegd dat U zich in uw zak kunt steken. Ik heb daaraan niets toe te voegen. U kunt zelf lezen en overwegen.

       U verziekt hier vervolgens helaas wel bijna dagelijks het spirituele klimaat met uw agitprop, uw roddels, achterklap en complotverhaaltjes uit uw arsenaal vol negatieve citaten waarmee U goedwillende mensen ten onrechte in een kwaad daglicht stelt. Verkopen uw boeken misschien te slecht om uit de kosten te komen. Schei toch uit.

       Uw hart regelmatig, zo mogelijk dagelijks onderzoeken op de zuiverheid van uw drijfveren, kan beslist geen kwaad. (Wij monniken-kluizenaars doen het zelf elke dag voor we naar bed gaan.) U verspreid door uw gebrek aan goede zelfdiscipline en geestelijke hygiëne ten onrechte geen hoop, U toont geen wenkend perspectief, maar voedt alleen negativisme en schuurt haat. (Ik vrees voor uw nazaten; heeft U hen ook vergiftigd?) Dat is een christen onwaardig gedrag, dat er op zou kunnen wijzen dat U de H. Schrift toch onvoldoende of zelfs niet goed (te eenzijdig, te fundamentalistisch) heeft gelezen en bestudeerd, noch ze U heeft eigengemaakt. U bent zo derhalve – spiritueel gezien – niet “in de Heer”, zoals Paulus het noemt, en behoort ook de jure niet tot de kerk van Jezus Christus. Dat zou moeten veranderen alvorens U zich met evangelisatie in de naam van Christus en zijn geloofsbeweging kunt bezighouden.

       Bekeer U dus tot Christus, zijn spiritueel te verstane Woorden én de Liefde, en laat de complotten en het negativisme in hun eigen vet gaar smoren. U hoeft zich daar voor uw zielenheil helemaal niet mee bezig te houden, want het komt de zuiverheid van uw hart en geest niet ten goede, nooit! Dat U er misschien een streepje mee voor zou hebben aan de hemelpoort, mag dan ook ten zeerste betwijfeld worden. Maar bedenk: U en ik stáán daar wel, binnenkort!

       Nu wordt U helaas nog gedreven door angst, haat en rancune, ziet overal complotten, maakt onnodige opmerkingen ad hominem en plakt goedwillende mensen bovendien stigmatiserende, foute etiketten op om hen te desavoueren en te kijk te zetten zonder redelijke argumenten. Uw eigendunk is derhalve veel te groot en neigt naar narcisme. Ik ben van mening dat dit niet gepast is in de gemeente van Christus! Dus nogmaals: heb Christus lief, bidt meer en bestudeer de H. Schrift doorlopend met een liefdevolle en open mind. (‘Sine glosse’ zei de paus ooit: zonder rekening te houden met relativeren opmerkingen in de kantlijn.). Als gepensioneerde heeft U daar alle tijd voor. Al dat gras maaien en golfen kunnen anderen veel beter dan U. Maar ja, ook voor U geldt: een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods (daar waar God, de Liefde heerst!) komt!

       Meer heb ik niet gezegd en ga ik er ook niet over zeggen.
       U denkt maar en doet maar; ik doe daar niet aan mee, en ga er ook niet op in!

       1. U roept en bralt in uw valse nederigheid, maar uw eigen hart is zwart van boosheid en zonder het bovennatuurlijk geloof.

        Ik heb niet gevraagd om uw huichelachtig vrijzinnig gezaag te horen. Ik heb u gevraagd of u geïnitieerd bent in de loge of niet. Daar kunt u met één woord op antwoorden. Als u daar niet wilt op antwoorden, dan is dat zo, maar u moet er dan niet van verschieten dat u zich verdacht maakt, want iemand die nooit in de loge geïnitieerd werd kan zonder aarzeling “neen” antwoorden wanneer hij gevraagd wordt of hij een initiaat is.

        1. @ Theudmer. U weet het antwoord! Op uw ziekelijke, kwaadaardige verdachtmaking hoef ik niet in te gaan, want U heeft zelf niet eens goed gelezen wat ik over de vrijmetselaars heb gezegd. U maakte met een rode waas voor ogen mij al meteen verdacht. Dat is onnodig kwetsend. Discussie wat mij betreft gesloten!

         1. U weigert volhardend om te antwoorden op een vraag die eenvoudigweg met “neen” beantwoord kan worden indien u geen initiaat bent bij een esoterisch genootschap. Daar lig ik niet van wakker, maar u maakt zich er wel door verdacht.

          Verder lijkt de toon waarop u schrijft aan te geven dat u enorm zenuwachtig wordt van de vraag.

          Gezien de vrijmetselaars zich onder de aartsvijanden van het christelijk geloof bevinden is het nuttig voor katholieken om te weten of een bepaalde ketter geïnitieerd is bij de loge of niet. Trouwens, door een gebrek aan waakzaamheid gedurende de twintigste eeuw zitten dergelijke initiaten momenteel op bisschopszetels.

          Voor degenen die de woorden van “Basilius minor” enkele maanden geleden op dit forum niet gelezen hebben citeer ik die woorden letterlijk hier:

          “Het zijn lieden die zich toeleggen op studie, zelfreflectie, deugdbeoefening, retorica, charitas, wereldverbetering door zelfverbetering, zelfdiscipline. Niks geheims aan! Als je aan jezelf wil werken/schaven dan ben je welkom, zo heeft men mij meermaals persoonlijk bezworen.”

          Wanneer u zoiets zegt, “Basilius minor”, dan is het volstrekt normaal voor iemand om zich af te vragen of u zelf een geïnitieerde vrijmetselaar bent. Een doorsnee persoon die deze vraag krijgt zal simpelweg “neen” antwoorden of vragen wat een vrijmetselaar is.

          Vrijmetselaars houden echter van “discretie” (lees: sinistere geheimhouding), dus u moet niet staan klagen omdat ik mij afvraag of dat uw weigering van antwoord en uw zenuwachtige uitspattingen daaromtrent motiveert.

          Doctrinair komt u in ieder geval overeen met de logeratten, gezien u fanatiek campagne voert voor hun syncretisch adogmatisme.

  2. Leuk en dan zegt van Rooijen dat anderen illussies leven. Hij zelf leeft al jaren in leven vol achterdocht en wantrouwen en is voortdurend op zoek naar bevestiging daarvan. Pakt incidenten aan om zijn allesoverheersende achterdocht en groter plan te stutten. Voortdurend doorredenerend en doorconcluderend…
   De steun van een vrijmetselaar aan de encycliek is gelijk aan zijn steun aan Trump. Maar dat Trump een grote zondaar is maakt niet uit. Hij is immers de beste optie voor de uitvoering van de agenda van de prolife en anti homo wetgeving. En dan vergeet je de zonden maar voor het gemak.

  3. In Spanje kennen ze geen guillotine, maar gebruiken ze de garotta, die de keel dicht knijpt. Wurging gaat wat langzamer !

   En dat was waarschijnlijk de reden dat deze wurgpaal tot bijna letterlijk de laatste dag van zijn facsitische schrikbewind het favoriete speeltje van de Generalisimo Franco was.

  4. Wie het debat tussen Zemmour en de Joodse vrijmetselaar Alain Bauer (de voorouders van de Rothschilds heetten “Bauer”, nota bene) beluistert zal bemerken dat die laatste platweg toegeeft dat de loge historisch strijd voert tegen de katholieke Kerk. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat trouwens algemene kennis onder katholieken, maar vandaag slingeren vrijzinnigen binnen de heilige Kerk het CIA-wapenwoord (operatie “Mockingbird”) “complot-theorie” in het rond van zodra iemand blijk geeft van enige geschiedkennis.

 9. @juuls …..{8 oktober 2020 om 08:21}

  Het is juist goed door te redeneren en conclusies te durven trekken maar dan wel met Jesaja 11:3 in het achterhoofd.

  Citaat: ▪︎De steun van een vrijmetselaar aan de encycliek is [[gelijk]] aan [zijn steun aan Trump]▪︎….dit is [goed] doorgeredeneerd en een juiste conclusie. Trump is een illuminati-vrijmetselaar.. en dat moet men erbij vermelden als men het bijkomend voordeel aanhaalt dat hij tegen abortus is en anti homo(seksuele !!) wetgeving. Maar Trump als bewezen illuminati-vrijmetselaar gebruikt de domme evangelische christenen …een vrijmetselaar is juist [niet] tegen abortus en homoseksuele praktijken.. Trump lacht zeker in zijn vuistje om zoveel domheid …maar niet alleen over de domheid van de christenen, maar ook over al die zich laten misleiden.. die alleenmaar wereldse toekomst verwachtingen hebben zonder God.
  Jouw gebruikte term:: achterdocht en wantrouwen, blijkt dus GEEN juiste conclusie te zijn, maar maakt duidelijk dat ook jij misleid bent.. op punten..om het zo te zeggen.

  Citaat:: ▪︎Pakt incidenten aan om zijn allesoverheersende [achterdocht] en groter plan te stutten. Voortdurend doorredenerend en doorconcluderend▪︎

  Er is genoeg informatie om als Christen te weten dat de illuminati-vrijmetselarij de antichrist als wereld-koning willen hebben en hetgeen ze zelf ook zo uitspreken… en zij en vele aanverwante groeperingen en personen maken zijn komst mogelijk door het betreffende voor te bereiden.
  Wat de illuminati-vrijmetselarij voorbereiden is en wordt bekend gemaakt middels allerlei bewijzen .. en alleen domme christenen leggen die bewijzen naast zich neer.

  En daarom de volgende profetie::▪︎En God zal [toelaten] dat de zondige, hoogmoedige en grillige wereld ze zal geloven, want Zijn toorn zal zich keren tegen de slechten, díe bedrogen WILLEN worden…en verderop in een andere profetie:: De Latijnse kerk zal zegevieren tot aan de vervolging van de antichrist.

  Eerst moet dus de valse profeet komen, zoals trouwens te weten is uit Openb.13:12.. die (maitreya,
  de naam is te googlen) optreden zal tot aan het 6e zegel..wat zijn dood zal veroorzaken, Daniël 7:11 ..en uit vers 12 kun je [afleiden!] dat de illuminati-vrijmetselarij na hun eerste verlies terug zullen komen met de antichrist..en wat alleen mogelijk is doordat de mensheid op het einde van het tijdperk van Vrede in zijn algemeenheid terugvalt in de zonde.

  1. Ik dacht dat het niet erger kon. De eigen hypocrisie maar goed blijven praten…..Stuitende arrogantie. Terwijl Jezus juist deemoedigheid en nederigheid predikte…God onze Heer krijgt het nog zwaar in het beloofde paradijs. Er zijn reeds zoveel mensen die in Zijn plaats treden met de veroordeling…
   Het laatste Oordeel is aan onze Heer!

 10. @Juuls…

  Blijkbaar voelde je je op bepaalde punten (negatief) aangesproken ..ik zou zeggen:: gooi het in de groep…wat je dwarszit.
  Maar ga eens terug in de artikelen op deze site over de clown Bergoglio.. of op de site van restkerk.net. Onlangs zag ik hem nog op YouTube en hoe woedend hij werd toen men hem te lang vast hield.. inplaats dat hij minzaam met die mensen bleef praten om zijn hand los te laten.
  Deze usurpator illuminati paus is verschrikkelijk in zijn verraad aan de gelovigezielen.
  Dit is werkelijk dus meer dan stuitende arrogantie.
  Hij is de wegbereider voor de bijbelse valse profeet -maitreya-

 11. Ik heb deze encycliek gelezen en vind ze heel inspirerend. Verheugend vast te stellen dat niet-katholieken dit een ook een goed document vinden. We zijn allen -gelovigen, niet gelovigen en anders gelovigen, kinderen van dezelfde Vader. Voor Hem zijn we allen gelijk.

  1. We zijn allen -gelovigen, niet gelovigen en anders gelovigen, kinderen van dezelfde Vader. Voor Hem zijn we allen gelijk.
   Irma dat heb je heel mooi, en naar mijn idee volkomen terecht, gezegd.
   Helaas wordt daar door een deel van de forumleden en andere zich Rooms Katholiek noemende Christenen toch wat anders over gedacht.

 12. Neen, dat is niet zo, beste Theo Janssen, er zijn heiligen, er zijn gelovigen in staat van genade, er zijn gelovigen, er zijn zoekenden, er zijn zondaars, er zijn kwaden en er zijn kwaadwilligen die de zonde tegen de Geest begaan. Deze laatsten krijgen geen vergeving (Joh. 6,16 ; Markus, 3, 28-30 ; Mat. 12, 31 ; Luk. 12, 10). Allemaal gradaties die verband houden met de Waarheid van de Kerk van altijd. Zowel U, als Irma, of een enkele andere NOM adept, hebben echter dat sleutelwoord “Waarheid”, uit het woordenboek geschrapt. Zij is ook niet gelijk aan ‘barmhartigheid’, ‘begrip’ of ’tolerantie’ ; zij staat primair, vooraan in de rij van kwalificaties van het RK geloof. Christus heeft nooit oecumenisme gepreekt of dat de mensen voor gehouden. Wel naastenliefde, maar nooit als vervanging van Zijn waarheid. Men is vóór Hem of tegen Hem. Ertussen kan niet. Hij mepte zelfs met een zweep, de geldwisselaars de Tempel uit. En tegenover de Farizeeërs gebruikte Hij de meest scherpe bewoordingen, zie o.a. Zijn strafrede bij Mat. 23.
  Vroeg of laat vraagt Hij ook NOM katholieken rekenschap, zoals aan ons allen.

  1. Ja Jules van Rooyen inderdaad Vroeg of laat vraagt Hij ook NOM katholieken rekenschap, zoals aan ons allen.
   En ik ben erg blij dat HIJ dan zal oordelen en niet JIJ!

   En dat HIJ, tijdens zijn leven op aarde, zich duidelijk heeft uitgesproken over mensen die oordelen, behoort overduidelijk niet tot jouw WAARHEID.

 13. Éric Zemmour is een scherpzinnig debater. Hij is een luis in de pels van het Franse establishment en het verbaast me dan ook niks dat men getracht heeft hem op justitiële wijze het zwijgen op te leggen; tevergeefs gelukkig. Depuis qu’il n’est plus le bienvenu dans ‘On n’est pas couché’, je vais me coucher plus tôt.

  Terug naar Tutti Frutti. De encycliek ligt helemaal in het verlengde van de Abu-Dhabi verklaring die Franciscus verleden jaar met de grootimam Ahmad Al-Tayyeb ondertekende. Hij citeert de man veelvuldig. De vraag blijft wat die broederschap van alle mensen überhaupt met het Christelijk geloof te maken heeft. De absolute waarheid is kennelijk niet langer Jezus Christus, in wiens naam en doopsel wij broeders en zusters van Christus zijn en kinderen van de hemelse Vader. Nee, in de encycliek wordt aan het universele broederschap (zonder Christus) een hogere waarde toegekend dan aan Christus zelf, daar enkel laatstgenoemd broederschap in staat wordt geacht allen – ongeacht welk geloof of ongeloof – te verenigen. Dat is een onvervalste lofzang op een der hoofdbeginselen van de vrijmetselarij; daar is geen speld tussen te krijgen. Kennelijk heeft de Spaanse loge onderkend wat sommigen op dit forum niet doorhebben of niet willen zien.
  Gisteren nog hebben we Maria van de Rozenkrans gevierd; een feest dat direct op de slag bij Lepanto is terug te voeren. De tijden zijn echter drastisch veranderd: wie tegenwoordig zelfs maar het woord ‘missionering’ in de mond durft nemen, wordt door de opperherder binnen de kortste keren van ordinair proselitisme beschuldigd.

  Zoals de Chinese overheid onderwijst dat Jezus de overspelige vrouw stenigde, zo laat Franciscus zijn patroonheilige aanpappen met sultan Malik-al-Kamil. Dat is je reinste geschiedvervalsing omdat uit alle beschikbare bronnen het tegendeel blijkt: de H. Franciscus ging naar de sultan toe om hem te bekeren en NIET om te dialogeren. Onder het motto dat de “verscheidenheid van godsdiensten” “door God gewild” is, worden aldus vrijheid-gelijkheid-broederschap tot hoogste ideaal verheven. Maar terwijl de mensenrechten worden geprezen en absolute godsdienstvrijheid wordt nagestreefd is er geen woord van troost voor de Oeigoeren, laat staan voor de vermaledijde Christenen in China. Ook het ongeboren leven, komt er nogal bekaaid vanaf.

  De Kerk is niet geroepen om een op marxistische leest geschoeide utopische vrede op aarde na te streven, maar om alle mensen van goede wil via Christus’ kruis en opstanding naar de hemel te leiden, een bovennatuurlijke dimensie die de encycliek volstrekt ontbeert. In dat opzicht valt het pauselijk schrijven vooral op door wat er níet in staat.

  Als Democratisch verkiezingspamflet, zo vlak voor de Amerikaanse verkiezingen, doet de encycliek het – tot slot – echter uitstekend.

  Bronnen:
  https://www.lifesitenews.com/blogs/abp-vigano-on-popes-new-fratelli-tutti-document-brotherhood-against-god-is-blasphemous
  https://katholisches.info/2020/10/08/fratelli-tutti-alle-brueder/
  https://fortesinfide.nl/index.php/2020/10/06/fratelli-tutti/

 14. Er zijn er hier die er nog steevast van overtuigd zijn dat geloven alles te maken heeft met het scrupuleus volgen van regeltjes. Het geloof zonder de werken is dood.

  1. Indien de moderne werken niet meer aan de regeltjes beantwoorden is het geloof vervalst.

 15. Ik begin me stilaan af te vragen wat er nog katholiek is aan dit forum. Het lijkt meer en meer op de kruistochten: in naam van God anderen met de grond gelijk maken. “Zie hoe zij elkaar liefhebben”. Laat ons lachen.

  1. De moderne Disney-theologie vervangt het onveranderlijke Woord van God, de maatschappij verandert daardoor in een Disney-pretpark waar alles zo maar mag, het heilig Misoffer verandert in een banale maaltijd voor de maag, de Waarheid wordt met de grond gelijk gemaakt, en nu worden de weinige gelovigen als misdadigers voorgesteld. Waar is de logica? De logica van het Christendom zegt dat ware christenen vervolgd worden door on-gelovigen, door niet-meer-gelovigen en door anti-gelovigen.

  2. Tussen de reactie van “Louis” en die van “Firmin” zaten er drie minuten. Zijn “Louis” en “Firmin” één en dezelfde persoon?

   Enkele maanden geleden* gebruikte iemand op dit forum onder de naam “lena” dezelfde rare uitdrukking “Laat ons lachen” zoals “Firmin” hier doet, een vervorming van de veel voorkomende uitdrukking “Laat ons niet lachen”. Ook dezelfde persoon? In de Nederlandse taal zegt men niet “Laat ons lachen”, en hier op dit forum werd die uitdrukking gebruikt onder twee verschillende schermnamen en met twee verschillende e-mailadressen.

   Op 18 juli gebruikte “Firmin” bijna woord voor woord identiek dezelfde zin als “Bavo” op 17 juli onder hetzelfde artikel**. Eén en dezelfde persoon?

   * Artikel: “Hoe waardig de H. Communie ontvangen” van Michaël Dekee (10 juli 2020).
   ** Artikel: “Praedicate Evangelium: de nieuwe constitutie” van Jozef Ivo (17 juli 2020).

 16. Dagelijks worden we geconfronteerd met het kwade buiten ons. In de wereld en kerk zijn machten aan het werk, die alleen maar door het werk van het kwade kunnen worden verklaard. En dan spreek ik over zware corrupties waarvan mensen slachtoffer zijn, afrekeningen die gebeuren en waarbij zelfs geen levens worden gespaard, arrogant en hoogmoedig gedrag die het leven van anderen onmogelijk trachten te maken enz.

  Dus: niet over een encycliek die Paus Franciscus heeft geschreven.
  Ik geloof trouwens dat de gewone katholiek zo’n encycliek niet zal lezen.
  De bijbel en de rijk gevulde sacramenten zouden genoeg moeten zijn om tot ontmoeting met God te komen! Ik heb gelukkig geen encyclieken en boeken van Pausen e.a. theologen nodig om de Heilige Drie-eenheid en Maria, Maagd en Moeder in mijn leven toe te laten. De genade, de sacramenten en het evangelie is me genoeg, die onderricht mij wel in de waarheid!

  En wat dat oordelen betreft op dit forum, dat volgens vele niet zou mogen. Daar zijn vele katholieken toch wel verkeerd in. Onderricht te onwetende, vermaan de zondaars: dat zijn twee van de geestelijke werken van barmhartigheid. Alles is niet goed.. en soms moeten we spreken over het kwade. Wat niet goed is mag gezegd worden, anders doen we mee aan schuldig verzuim en dat is trouwens een grote zonde!!!

  Hoeveel katholieken hebben niet mee gewerkt aan schuldig verzuim als het over de misbruiken gaat binnen onze kerk of in de wereld? Hoeveel katholieke steunen ongeordende seksuele gevoelens, samenwonen enz, terwijl het katholiek geloof duidelijk spreekt over passionele gevoelens en seksualiteit in een huwelijk tussen man en vrouw, hoeveel katholieken steunen abortus en euthanasie? Als ik de moderne katholiek of clericus mag geloven is alles goed en alles liefde? Wat een leugen!

  Wanneer mijn liefde voor de ander een gevaar betekent voor de authentieke belevenis van hun levensstaat of zielenheil, betekent dit dat onze liefde voor de ander niet in GOD vertoeft. Alleen als mijn liefde een goed is voor de ander en mezelf, kunnen we ze als goddelijk beschouwen.

  In de geseculariseerde, moderne kerk daar is de liefde soms heel ver zoek. De meeste mensen oordelen inderdaad niet meer, en duwen daarom hun broeder of zuster, een geliefd kind van God regelrecht de ondergang in. En dat noemen ze daar dan liefde?

  De Heilige Augustinus sprak er al over: We moeten de zonde haten, maar de zondaar liefhebben!!
  En nu zeggen ze daar: we moeten de zonde en de zondaar liefhebben??

  Heilige Augustinus had het duidelijk begrepen: God wenst steeds dat de mens zich bekeert, dat hij weer zal worden wat hij eigenlijk is: beeld van God. Dus: alles bedekken en doen of alles goed is, heeft niets meer met het katholiek geloof te maken, dat is een verzinsel van de mens die liever hun kop in het zand steekt dan het kruis te dragen uit liefde en dankbaarheid!

 17. “Evil preaches tolerance until it is dominant, then it seeks to silence good.”
  (archbishop Charles Chaput)

  1. Paul dat YouTube filmpje ( y)
   Nu nog Nederlandse ondertiteling zodat iedereen het kan begrijpen wat Eric Zemmour over Paus Franciscus zegt.

   1. Zemmour zegt terecht, dat “paus Bergoglio”, zichzelf en de katholieke Kerk, inzet als een links-politieke NGO. De paus praat niet over dogma’s, of over de Kerk. Hij, Bergoglio, is opgevoed en gevormd in Zuid-Amerika, door de Jezuïten, in de tijd van het neo-marxisme der Bevrijdings theologie. Hij heeft geen boodschap aan Europa, minacht de Europese volken, haat vooral Frankrijk, en wil ons vol plempen met islamitische immigranten die met bootjes naar Europese kusten varen, onder het voorwendsel van bijbelse gastvrijheid. Maar zegt hij, die gastvrijheid betrof een bezoeker voor enkele dagen, niet voor gast personen die zich willen vestigen in je huis en niet meer weggaan, en zelfs hun familie over laten komen.
    Ik constateer dat Zemmour een verklaard tegenstander is van deze valse herder, dat hij hem door heeft, en dat hij een wolf in schaapskleren is. Zie verder mijn bijdrage hierboven, over zijn vrijmetselaar wortels. Hij is een schande voor ons allemaal, evenals die alias pausen, de communist vrijmetselaar paus J XXIII, en vooral die joodse vrijmetselaar paus Paul VI ; Montini, die door zijn homosexuele strapatsen, berucht was in Rome en opgezadeld was met een politie dossier. Maar dat ontgaat Zemmour, tenzij hij mijn boek gelezen heeft, “Les Traverses du Pouvoir.”

    1. Jules praat zoals het hem uitkomt en gelegen. Een homoseksuele Nederlandse bisschop wordt de hand boven het hoofd gehouden omdat hij zoveel waarde had voor de Kerk. Maar meer voor de preVAII aanhangers denk ik. Toch is Johannes de XXIII heilig verklaard en Paulus VI zalig… Toch raar dat de door Jules aanbeden Pius die status nooit heeft bereikt. Terwijl toch een aantal wonderen moet zijn geschied…

   2. Sorry Lotje, ik heb niet altijd de tijd om te vertalen. Traduire c’est trahir (vertalen is de taal verraden), zeggen de zuiderburen. Ook om die reden ben ik daar voorzichtig mee.
    Gelukkig heeft Jules de moeite genomen om het relaas van Zemmour samen te vatten.
    Zemmour (joods en van origine Berber) is een scherpzinnig debater en is niet erg geliefd bij het Franse establishment, omdat hij in woord en geschrift de vinger onomwonden op de zere plek durft te leggen.

 18. Aan @Firmin ..@Louis..@ Theo Janssen.. en aan al de Bergoglio “fans”.. op deze site …..

  Vanaf het begin van het op [corrupte] wijze zich toeëigenen van het Petrusambt heeft o.a. deze site en de restkerk.net.. informatie aangedragen over het wangedrag van deze illuminati-vrijmetselaar.
  Niet zomaar informatie met wat meningen maar informatie met bewijzen ..over deze verschrikkelijke persoon.

  Het blijkt dat jullie dat [kwaad] van deze verrader usurpator niet kunnen onderscheiden van het goede waar de heiligen door de eeuwen heen getuigd van hebben ((en in praktijk naar leefden)) .. tezamen met de huidige ware begenadigde zieners !!..en dat goede is de ware constante en onveranderlijke leer van de katholieke kerk..tot eeuwig heil van ieders ziel.

  De goddelijke komedie van Dante heeft een allegorie op Openb.17:16 ..met een wagen die de kerk is daar is een hoer en die op haar beurt gegeseld wordt door een reus..voor meerdere details kan men –Dante de hoer en de reus– googlen en men krijgt de nodige verdere informatie.
  De reus is een beeld van de wereldse machten en de hoer is –uiteindelijk– de valse profeet ..maitreya want beiden worden gedood, door de Veltro .. de Veltro de –een– die {het} kwaad tegenhoudt in 2Thess.2:7.

  Jules van Rooyen of @Theudmer schreef hier ergens al dat de CIA en andere geheime diensten de pauskeuze beïnvloeden.. de wereldse machten zijn bij Dante de reus ..die door het 6e zegel tegengehouden worden ..maar niet geheel en al vernietigd, hetgeen overeenkomstig te begrijpen is in Daniël 7:12.

  Scroll ik ondertussen toevallig naar boven dan zie ik in de zeer juiste reactie van @ Lotje het betreffende verwoorden in eenvoudige taal maar zeer goed geformuleerd over hetgeen ze zegt over oordelen en vermanen ..en wat ook in de H.Schrift vermeld wordt.

  In deze tijd worden we met de neus op de feiten gedrukt dat we met antichristelijke krachten van het kwaad te maken hebben ..in vorige reacties verwijs ik naar de site van niburu.co en daar zien we in een van die artikelen de paus met een blauw oog ..eveneens met andere bekende personen met een blauw oog als gevolg van een illuminati-vrijmetselarij rituele inwijding.

  Het is duidelijk genoeg om te kunnen constateren dat deze usurpator paus Bergoglio de kerk aan de rand van de afgrond zal brengen …Dante en zijn 3 visionaire tochten door hel, vagevuur en hemel worden nu meer dan ooit actueel in onze tijd.. In de {volledige} profetie over het lied van de lindeboom wordt ook verwezen naar Dante.. hieronder dus niet volledig.

  Oude linde bij de heilige ravijn
  Eerbiedig betast ik jouw stam,
  Karel de Grote heb je al gezien,

  Als de {grootste komt}, zul je nog staan. (De grootste is de grote Monarch van Franse afkomst)

  Priesterschare in Rome als stukgeslagen vee
  Ontzie niet de grijsaard met zilveren haar,
  Over lijken moet de hoogste vluchten …..(Paus Benedictus XVI)
  vervolgd van plek naar plek wegtrekken.

  Winter komt, drie dagen duisternis,
  bliksem en donder, de Aarde scheurt,
  Bidt thuis, en verlaat niet het huis !
  Bij het raam, kijk niet naar de verschrikkingen.
  Een kaars, die de gehele tijd alleen
  Voor zover branden wil, jouw schijn.
  Giftige odem dringt vanuit een stuifnacht,
  Zwarte epidemie, de ergste mensenslacht.

  Hetzelfde dreigt alle geborenen der Aarde,
  Maar de goeden sterven een zalige dood.
  Veel [[getrouwen]] blijven wonderbaarlijk,
  Vrij van ademkramp en pestgevaar.

  Tel je alle mensen op de wereld,
  Zul je vinden, dat een derde ontbreekt,
  Wat nog over is, kijk in ieder land,
  Heeft tot helft verloren het verstand.

  Van het Oosten komt een sterke held, ..(Dante’s Veltro, de Messo di Dio, de 5-10 en 5)
  Ordening brengend, een verwarde wereld,

  Witte bloemen om het hart van de Heer,
  Zijn roep volgt de wakkere graag…….!!!!!!! 😇

  Alle kerken zijn nu enig en verenigt,
  Een kudde van een herder verschijnt. ZACHARIAS 6:11

  Halve Maan geleidelijk, het kruis wijkt geheel en al,

  Een zwart land straalt in geloof en glans. AFRIKA
  Rijkelijke oogsten schouw’ ik ieder jare,

  witte mannen, een grote schare,
  Epidemieën’ en oorlogen is aan de wereld ontrukt,
  Wie die tijd meemaakt, heeft hoogst geluk.

  Staffelsteiner Linde

  rond 1970

  In het kleine stadje Bad Staffelstein stond tegenover het kerkhof aan de weg naar de Staffelberg in 1990 nog wat restanten van een oeroude lindeboom. De omvang van deze lindeboom moet wel 24 [!] meter bedragen hebben. De ouderdom werd op 1200 jaar [!] geschat en deze boom moet één van de oudste bomen in heel Duitsland zijn geweest. Helaas bestaat de oude linde er niet meer. Slechts nog wat fragmenten zijn zichtbaar en deze zijn in het Heimatmuseum te bezichtigen. Deze linde bestaat tot vandaag toe als een onopgelost mirakel! In haar uitgebreide stam bevonden zich ca. 1850 oude geschriften die waren ingekerfd, en waarop een lied geschreven was in een gedichtvorm door een onbekende schrijver. Daaruit kon men enkele profetieën duiden: ‘het lied van de linde’.

 19. De Heer sprak tegen de H. Birgitta in het midden van de 14de eeuw over vijf manspersonen, waarvan in eerste instantie een toekomstige opperherder van de Kerk (de ‘paus’):

  […] Nu klaag Ik u aan, opperherder van mijn Kerk, u die op mijn stoel zit die Ik aan Petrus en zijn opvolgers heb gegeven om daarop in drievoudige waardigheid en aanzien plaats te nemen (in de drievoudige vertegenwoordiging van Christus in het triregnum van priester, vorst en profeet). U is de macht gegeven zielen te binden en van zonde te bevrijden. Aldus opent u voor de boetvaardigen de Hemel maar voor de vervloekten en verachters sluit u die.

  U die de zielen moest verlossen en Mij schenken, u bent waarlijk een doder van zielen. Ik heb Petrus als herder en hoeder over al mijn schapen aangesteld (om die tot rechtschapenheid te leiden). U echter bent een vernieler en verscheurder van zielen.
  U bent erger dan Lucifer, want hij was jaloers op Mij en wilde Mij alleen doden om in mijn plaats te kunnen heersen. U bent veel erger want het is niet alleen dat u Mij door uw boze werken doodt en Mij van zich afstoot, maar door uw slechte voorbeeld vermoordt u zielen. Ik heb de zie­len met mijn Bloed vrijgekocht en ze u als mijn trouwe vrienden toever­trouwd. Maar u heeft ze gewoon aan de vijanden teruggegeven van wie Ik ze eerst had vrijgekocht.
  U bent onrechtvaardiger dan Pilatus die buiten Mij niemand ter dood veroor­deelde. Niet alleen word Ik door u veroordeeld als zijnde iemand zonder heer­schappij, als een onwaardige, maar u veroordeelt tevens onschuldige zielen terwijl u de schuldigen vrij laat gaan.
  U bent wreder dan Judas die Mij slechts verkocht heeft. Niet alleen Mij verkoopt u voor een smerige winst en onbetekenende naam, maar doet dat ook met de zielen van mijn uitverkorenen.
  U bent verachtelijker dan de Joden. Die kruisigden slechts mijn lichaam, maar u kruisigt en straft de zielen van mijn uitverkorenen. Tegen hen komen uw boosheid en overtreding bitterder aan dan om het even welk zwaard.
  Het is daarom, daar u op Lucifer gelijkt, onrechtvaardiger bent dan Pilatus, wre­der dan Judas en gruwelijker dan de Joden, dat Ik u terecht aan­klaag. Toen voegde de Heer hieraan toe sprekend tot de gelukzalige Petrus: “Jij bent de op­richter en verdediger van het geloof en van mijn Kerk. Vel het oordeel (…) ter­wijl mijn hemelse legerschaar toehoort.’ Petrus antwoordde: ‘Alle lof en eer aan U, Heer, voor de liefde die U aan uw aarde betoont! Moge heel de legerschaar U zegenen, want U zorgt ervoor dat wij alle dingen die geweest zijn en zullen zijn in U zien en horen. We zien en weten alle dingen in U. Het is rechtvaardig dat de eerste man (de opper­herder), diegene die schaamteloos op uw troon zit terwijl hij Lucifers werk doet, smadelijk afstand neemt van de troon waar hij aanspraak op dacht te maken en dat hij deelgenoot wordt aan Lucifers straf.”

  Toen de Here Jezus dit had gehoord antwoordde Hij: “Ik zweer bij God de Vader, wiens stem Johannes de Doper bij de Jordaan heeft gehoord, Ik zweer bij het lichaam dat Johannes in de Jordaan heeft gedoopt, gezien en aangeraakt, Ik zweer bij de Heilige Geest die aan de Jordaan als een duif verscheen, dat (…) het zwaard van mijn geduchte straf jouw lichaam zal binnengaan, er bij de kruin van je hoofd ingaan en het zo diep en stevig doordringen dat het er nooit meer uit kan wor­den getrokken. Je (pauselijke) zetel zal als een zware steen zinken en niet stop­pen totdat het laagste punt van de diepte is bereikt. Je vingers, Ik bedoel hiermee je adviseurs, zullen in een onuitblusbaar zwavelhoudend vuur branden. […] …(.bron restkerk)

 20. Voor de evangelische christenen is de toekomstige katholieke Monarch ..de antichrist.

  Holzhauser profeteerde:

  Er komt een dappere koning naar voren die is gezalfd door God. Hij zal een katholiek zijn en een afstammeling van Louis IX, maar ook een afstammeling van een oude Duitse keizerlijke familie, geboren in ballingschap…((dus in de stam Zebulon-Nederland, Jesaja 9:5)) Hij zal heersen als de opperste in tijdelijke aangelegenheden. [viii]

  En hieronder dan de evangelische uitleg.
  Sinds het Hagmann-verslag van afgelopen 22 mei heb ik talrijke opgewonden e-mails ontvangen van profetie [enthousiastelingen] en bezorgde christenen die niet op de hoogte waren van de profetie over de [laatste Romeinse keizer] en de [verbinding] met de moderne Katholieke Eschatologie en de verbazingwekkende parallellen tussen deze visie en actuele gebeurtenissen op het Vaticaan en de activiteiten door Paus Franciscus, die letterlijk gescheurd lijken te zijn uit de pagina’s van de [oude Sibyl-voorspelling] (alsof de paus en de ingewijden één lijn volgen).

  Dit zette veel evangelicals op het verkeerde been. Ze konden niet wachten totdat ze de volledige analyse hadden gelezen in de laatste inbreng van [[[mij en Cris Putnam]]], “De laatste keizer, [de islamitische !!!!!! Antichrist], en de laatste kruistocht van het Vaticaan”, welke afgelopen dinsdag uitkwam met een massale tijdelijke weggeef-actie), omdat vaak wordt verondersteld dat katholieke eschatologie het bijbelse overzicht volgt, zoals gepresenteerd in Daniël en Openbaring. [Er zijn echter aanzienlijke verschillen] als gevolg van hun noodzakelijke nadruk op de lopende openbaring.

  Een dergelijke ontwikkeling is de “Laatste keizer van de wereld” of de “Grote Katholieke Monarch”, ook wel genoemd de “Laatste Romeinse Keizer”, als een figuur uit een middeleeuwse Europese legende, die zich ontwikkelde als een onderdeel van de vroege apocalyptische literatuur. Hij maakte zijn debuut in de Apocalypse of Pseudo-Methodius..

  Als ik het dus goed begrijp is de laatste katholieke Monarch van Franse en Duitse afkomst en tevens de islamitische antichrist…….zie wimjongmans.nl
  Wij zijn dus verborgen islamisten 😱 🥱

 21. Misschien heb ik besef wat zij bedoelen met de kosmische berg..het is jammer dat ik nog maar zeer weinig weet van het school-engels en het stelde al niet veel voor.

  Na de uitgave van hun eerste drie internationale bestsellers – Petrus Romanus, Exo-Vaticana en Op het Pad van de Onsterfelijken – werden Thomas Horn en Cris Putnam overspoeld met aanvragen voor interviews op radio, televisie en in de gedrukte media-kanalen over de hele wereld. Toen ze nauwkeurig het aftreden voorspelden van paus Benedictus XVI, een volledig jaar van tevoren, zelfs met het nauwkeurig benoemen van de tijd wanneer hij zou aftreden, gaven dit schokgolven over de hele wereld, ook over dringende kwesties als waarom het Vaticaan een geavanceerde telescoop opstelde bovenop de berg Graham in Arizona, waar de Jezuïeten toegeven dat ze “iets” volgen dat de aarde nadert.

  Nadat de auteurs een tweede rapport hadden gepubliceerd in Exo-Vaticana, kwam de hoogste astronoom van de paus in de ether in een poging om de rol uit te leggen die hij en andere kerkelijke astronomen spelen met betrekking tot het LUCIFER instrument, evenals de door hen ontwikkelde leer over buitenaards leven en de gevolgen die dit wellicht binnenkort zal hebben op de aardse religies (het christendom in het bijzonder).

  Vervolgens hebben de auteurs Horn en Putnam in hun derde boek met camera’s en veldonderzoekers hun meest verbijsterende ontdekking vastgelegd: de berg Graham is een “portaal” — de indianen die het Vaticaan en de NASA bestreden, vertelden hen dit — als een gateway naar een andere dimensie. En zoals het Vaticaan wel weet, en de auteurs ontdekten, is dit niet het enige. Zelfs toen hadden ze nog geen idee van welk niveau de geheimen waren die door het Vaticaan werden afgeschermd, tot nu…

  IN HET LAATSTE BERICHT VAN HET 4-JARIG ONDERZOEK ZULLEN DE AUTEURS DIT ONTHULLEN:

  Tom Horns grootste voorspelling tot nu toe (en dit zal de grondslagen van de wereld doen schudden!)

  De massavernietigingswapens die door ISIS worden gebruikt, en hoe dit zal leiden tot een apocalyps

  Petrus Romanus, Albert Pike, de Islamitische Staat en het komende Armageddon

  Paus Franciscus wordt de Vernietiger (of zal er een ander zijn?)

  De laatste Kruistocht Agenda, verborgen in het volle zicht

  De profetie van de “laatste Romeinse keizer” in de Vaticaan gewelven

  De profetie van de Cumaeanse Sibyl over de Moslim Mahdi

  Reuzen, een verborgen Vaticaan-poort en de komende strijd om de kosmische berg

  Waarom veel christenen, moslims en Joden de “Laatste Keizer” als Messias accepteren

  Voorbereiding door de occulte Elite voor hun visioen van de laatste Romeinse keizer

 22. Kan iemand mij uitleggen wat dit occulte gebazel te maken heeft met de pauselijke encycliek Fratelli Tutti en de leer der RKK??

 23. @Theo Janssen

  Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi ca. 1226.

  Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei:

  “Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en geestelijke aard de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden. De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer weinigen onder de Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met oprecht hart en in volkomen liefde zullen gehoorzamen.”

  “Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.”

  Het is duidelijk dat Bergoglio deze op een niet canonieke manier verkozen paus is.

  “Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de ▪︎kroon▪︎ des levens ontvangen. Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die toegelaten zal worden. Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroomheid vasthoudt, zal als [[ongehoorzaam en als schismaticus]] vervolging en onrecht lijden. Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van gehoorzaamheid is tegenover God {dergelijke “verderfelijke” mensen te doden} en van de aarde te verwijderen. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen redden die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door vele predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en verloochend. ” (restkerk.net)

 24. Jo, jij zegt: Het is duidelijk dat Bergoglio deze op een niet canonieke manier verkozen paus is.

  Dat mag voor jou en een (relatief) klein aantal andere mensen duidelijk zijn, de Rooms Kathiolieke Kerk en miljoenen mensen binnen en buiten die Kerk denken daar totaal anders over.

  ik stel overigens vast dat er meer zaken binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn waarover jij een totaal andere visie op hebt dan de RKK ons leert.

  Waar jij dweept met, en je naar het lijkt volledig laat leiden door wat zieners, waarzeggers en visionairen orakelen of orakelden, lees ik in de Katechismus van de RKK:
  2116
  Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst “ontsluieren”. 1 2 Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.

  Maar wanneer jij je prettig voelt in jouw kerkje van van occultisme en complotdenkers, dan ben ik de laatste om jou dat te misgunnen.
  Maar verwacht van mij niet dat ik je daarin ga volgen.

  1. @ Theo Janssen,
   uw uitspraak: “miljoenen mensen binnen en buiten die Kerk denken daar totaal anders over.” — dit is wat communisten en socialisten beweren en ‘geloven’.

   De Kerk kan en zal nooit zijn een club waarvan men door stemming of mening van een meerderheid van anderen lid kan worden.

   Zelfs indien de ware en traditionele Rooms Katholieke Kerk nog slechts bestond uit een enkele waarheids-getrouwe priester dan nog vertegenwoordigde Zij de onaantastbare Woorden van God die het levendigst tot uiting komen in het hoogtepunt van de meest verfijnde liturgie aller tijden op aarde: de Traditionele h.Mis.

 25. De profetie van St. Franciscus uit 1226, zou ons allen tot nadenken moeten stemmen. Voor ons herkenbaar, voorzag die grote heilige de chaos, die wij nu al enkele decennia lijfelijk meemaken. Maar dat geldt niet alleen voor onze tijd. Dat is meerdere keren gebeurd in de Kerk geschiedenis. Scheuring enerzijds tegenover heldhaftig verzet anderzijds. Ook in de recente tijd, toen Mgr Lefèbvre verzet pleegde tegenover de revolutionaire Vaticaan 2 pausen met hun revolutionaire staven uit de top van de hiërarchie. Zij bezetten het Vaticaan. Zij beoogden de vervanging van de Kerk van altijd, door een Nieuwe Kerk van een nieuw, V2 geloof, de New Church van het modernisme. Deze New Church draait om de mens, en niet om God. Daartegenover groeide het verzet van de leiding gevende contra-revolutionnair, Mgr. Lefèbvre. De stichter van de PX Priesterbroederschap stampte vanuit het niets, traditionele seminaries uit de grond, en trok vanuit het niets, het V2 vacuüm, een aanwas van jonge seminaristen en priesters. Zij allen bleven pal staan, jarenlang, tegenover een meerderheid van V2 modernisten, revolutionaire, collaborerende clerici, top down destructief opererend vanaf het hoogste niveau in de hiërarchie. Het resultaat van een restkerk, is niet meer te verhullen. Maar ook deze crisis is geen nieuw verschijnsel. Vroegere Kerkcrises zijn van alle tijden, te beginnen met die van het joods geboren Arianisme plus de vele aanverwante joods geboren sektes als, o.a. de Nestorianen, die de jonge Kerk van binnen uit wilden vernietigen. Vele Heiligen zijn daaruit voortgekomen, o.a. St. Athanasius, St. Jerôme, St. Cyril, St. Ambrosius, St. Chrysostomus. Voor ons zijn deze Heiligen misschien te ver weg om ze helder voor de geest te halen. Dan zijn de twee grote revoluties in de moderne geschiedenis, beter herkenbaar, zoals de revolutie van de zelfmoordenaar Luther (+1546). Hij veroorzaakte de bloedige Duitse Boerenoorlog, en moedigde de protestante adel aan, om af te rekenen met het grote platte land volk, dat de Kerk van altijd, niet wilde los laten. Na Luther kwamen de joden Calvijn (Cohen), Zwingli en Huss, er een schep bovenop doen, in de oorlog tegen het pausdom. Circa 2 eeuwen later ontbrandde als gevolg daarvan, de Franse revolutie (1789). Op beide revoluties, is de profetie van St. Franciscus toepasbaar. Maar, beste Jo, perspectief ontbreekt. Wat blijkt, de clerus is bij al die revoluties, de zwakke schakel, terwijl slechts enkelen onder hen, uitgroeien tot ware helden van verzet. Revoluties blijken de fabriek te zijn van nieuwe Heiligen, voorts, uitzuivering en tenslotte, nieuwe verhoudingen. De Heilige paus Pius V, was de man van het Concilie van Trente. Hij gaf het dogmatische antwoord op de Reformatie. Dat Concilie is en blijft het belangrijkste in de moderne Kerkgeschiedenis.
  De Engelse revolutie van koning Hendrik VIII (+1547) en een eeuw later, die van Cromwell (+1658), speelden zich voornamelijk af in Engeland, dat een honderdjarige burgeroorlog onderging. Onder Hendrik VIII, die zich tegen de Paus keerde, zich afscheurde van Rome, en de Anglicaanse kerk stichtte, gingen alle bisschoppen over stag. Maar zijn eerste minister Thomas More, weigerde de koning te volgen. Hij werd onthoofd en staat te boek als de Heilige voor benarde tijden van vervolging. De bisschoppen onder Hendrik VIII, maakten zich daarentegen los van Rome, toen de koning geëxcommuniceerd werd. Zij volgden de koning op zijn gewelddadige weg, terwijl het platte land volk wilde vasthouden aan de Kerk van altijd. Hendrik VIII moest huursoldaten uit Duitsland inzetten, om het eigen volk te bestrijden en te onderdrukken. De collabo bisschoppen vallen wellicht het duidelijkst, onder de fatale zonde van Bijbelse ‘ergernis’ tegen de Geest.
  De oorlog van Hendrik VIII werd verlengd met Cromwell, die een tweede revolutie startte met de executie van de katholieke koning Karel I (+1649), en in Ierland een genocide oorlog startte tegen het katholieke volk. Zijn oorlog was de voorproef van de Franse revolutie, eveneens veroorzaakt door de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9).
  Tijdens de twee grote continentale revoluties bevonden Kerk en gelovigen, zich ook in hoogst onzekere tijden. De clerus werd toen ook verscheurd door tweedracht. Velen gingen met Luther mee, vaak onder druk van de adel. Door hen werd Noord-Duitsland en Scandinavië in het kamp van de Reformatie getrokken. Enkele eeuwen later, zal Hitler en zijn companen, met de verkiezingen in 1933, door het Noorden van Duitsland, legaal de regerings macht kunnen veroveren.
  Enkele eeuwen na Luther’s Reformatie, kwam de Franse revolutie. De tweedracht onder de geestelijkheid was enorm. Enerzijds de “Conventionelen”, dwz. de geestelijken die de revolutie ondertekenden, en de geestelijken die weerstand boden of wegvluchtten. De weinige ondergedokenen, lieten de gelovige kudde niet in de steek. Ondergronds bleef de Kerk van altijd, in Frankrijk functioneren, maar een meerderheid der geestelijkheid had zich ofwel aangesloten bij het revolutionaire bewind, of was, evenals de adel, naar het buitenland gevlucht.
  Maar de conclusie is, beste Jo, dat crises in de Kerk, niet bestendigen. De Kerk van altijd, wint ook altijd. Het kan lang duren, en de prijs is hoog, maar uiteindelijk worden kerkelijke revoluties afgestopt door enkelingen, door geniale Einzelgängers, en door groepen gelovigen, eenvoudigen van hart, op wie de Hemelse genade, met vrucht kan inwerken. Tenslotte, als gelovigen en geestelijken de safe kant kiezen van de Kerk van altijd, blijken zij de beste kaarten in de hand te hebben, voor henzelf en voor kinderen en kleinkinderen. Revoluties in de Kerk hebben geen toekomst. Geen revolutie, krijgt haar er onder. De belofte van Christus, dat “de poorten der hel haar niet zullen overweldigen”, zien we doorheen de geschiedenis. Ook nu zien we de onmogelijkheid om de Traditie binnen de Kerk nog weg te kunnen denken. Het succes van het Heilig Misoffer van altijd is te evident, evenals de grote aanwas van de Traditionele geestelijkheid, inclusief de opkomst van een aartsbisschop als Mgr. Vigano, die het contra-revolutionaire voortouw in de hand heeft genomen. Maar voor sommige halsstarrigen blijkt dit aan dovemansoren gericht !!

  1. Het waren en zijn overal de rijken qua kennis en macht, die via geheime of ondoorzichtige donaties de wereld (politiek, kerk enz.), feitelijk altijd al, naar hun hand hebben geprobeerd te zetten. Niets nieuws onder de zon waar het nu gaat om sektarische afsplitsingen van de kerk die het oogmerk hebben om verdeeldheid en onrust te zaaien, en vooral het verleden sacrosanct te verklaren. MAAR: geld en macht zijn niet synoniem met waarheid, goedheid en schoonheid!
   Van voortschrijdend inzicht kan volgens de meestal conservatieve en arrogante elite die bang is aan bezit, macht en status te verliezen als kritisch gekeken wordt naar hoe hun macht etc. tot stand is gekomen, nooit sprake zijn. (Een beloning van God voor goed gedrag, is ten onrechte daar steevast het belangrijkste argument. Zie Trump c.s.) Omdat ze het met hun verouderde argumenten en bewijzen niet redden, groeperen ze vervolgens samen in de krochten van de samenleving om te morren tegen de naar meer gelijkwaardigheid, humanisme en vooral een verwerpelijk socialisme of communisme strevende vijandige samenleving, én complotten tegen de elites te bedenken. Ik geloof niet dat dit ooit zal veranderen; er zijn én blijven teveel egomanen en (nazaten van) geestelijk-emotioneel beschadigde mensen bestaan; vast ook in de toekomst.

   Men kan beter zijn eigen weg vervolgen gericht op (liefde voor) Jezus Christus en zijn Woord. (Zeventig maal zeven maal vergeven, allen die ons haten, delend naar vermogen wat je hebt en bent, enz.; de hoop op bekering – sterven aan het materiële – nooit verliezend, want alleen de tot Christus bekeerde, hem/haar “zal de tweede – lichamelijke – dood niet deren”, zo zei de H. Franciscus reeds in zijn Zonnelied; hij/zij beleeft door zijn/haar mentale gesteldheid hier al iets van het hemelse paradijs. De echte mystici hebben dat ook beaamd. Zie de gezichten der heiligen en van hen die in vrede zijn heengegaan door de tunnel naar het liefdevolle Licht zelve!) Het kruis dat de rijken – de bezittende klasse – aan de rest van de mensheid opleggen zullen we dan ook alleen gezamenlijk kunnen bestrijden en dragen, maar uitbannen niet. Op de in de Schepping gelegde menselijke vrijheid, zullen wij mensen altijd zelf een goed antwoord moeten vinden. Paus Franciscus poogt ons daarbij te helpen met zijn recente encycliek. Het is de beproeving plus onze bereidheid ons lijden te dragen, die ons uiteindelijk sterker, standvastiger zullen moeten maken!
   Voor zolang die uitbanning van slavernij en knevelarij, uitbuiting en uitsluiting dus niet lukt via dialoog en wetgeving, zullen we ons kruisje hier eenvoudig moeten (ver)dragen door te delen in elkaars lijden. Gedeelde smart is halve smart!
   Komt tijd, komt raad? Niemand of niets zal hebzucht en machtswellust uit de wereld kunnen verbannen. We kunnen het alleen uit onszelf verwijderen. Er is ook geen godheid die het uit onze elitaire medemensen haalt. Dát is dus onze taak hier: vastberaden, geweldloos en standvastig het kwade weerstaan in de overtuiging dat het goede, liefde, overwint en eens beloond zal worden.

   Dat ’s pausen ghostwriters ten Vaticane en de bevrijdingstheologen dit nog niet zien, lijkt verrassend, maar is dat niet. Ontwikkelingspsychologisch inzicht en zelfkennis is onder bevrijdingstheologen nu eenmaal dun gezaaid, en in de academische wereld houdt men zich vooral bezig met alles wat spectaculair én meetbaar is en voorgekauwd door docenten enz. Studenten hoeven zich nog vrijwel alleen aan te passen aan de geldende academische mores, want time is money. Alles wat tijd en zelfdiscipline kost, is daar verdacht en louter gespeculeer of koffiedikkijken. En wie als academicus eenmaal op dat spoor zit, kan daar niet meer van af zonder grote tol te betalen. (Er niet meer bij horen, enz.) Van mystieke theologie hebben beroepstheologen dan ook vrijwel niet gehoord en ook vrijwel niets begrepen dan wat hen voor een tentamen is voorgekauwd tot hapklare brok dat geëxamineerd kan worden. Eigen ervaring met, en eigen reflectie op eigen ervaring met gebed(sleven), meditatie en contemplatie is een ondergeschoven kindje in alle theologie-opleidingen. Al eeuwen. De jongvolwassenen zijn er ook nauwelijks rijp voor te noemen. En dat wreekt zich in de kerk die toch als eerste taak heeft om mensen te begeleiden tot bij God en tot een verhoopte vereniging met Hem en zijn Zoon (echte be-Geest-ering wekkend), hetgeen iets heel anders is dan de sacramenten ontvangen. Hocus pocus op zichzelf, noch feitenkennis alleen beklijft. Er moet iets gebeuren in het innerlijk van de aspirant gelovige. Alle andere pogingen blijven vruchteloos! Alleen begeesterden kunnen begeesteren. Je kunt anderen niet naar begeestering/bekering begeleiden als je er zelf geen existentiële ervaring mee hebt! Liefde voor Christus en zijn Woord moet daarom weer centraal komen staan in ons eenvoudig leven! Dat kan alleen overgedragen c.q. doorgegeven worden aan een volgende generatie als het concreet in de wereld voorgeleefd wordt door gewone gelovige mensen in de wereld. Kloosters en abdijen met hun eigen wereld zijn geen goed voorbeeld noch leerschool voor het normale leven. Gelukzalig de mensen die aan echt begeesterd leven vorm weten te geven. (Vanmorgen zag ik er een voorbeeld van in het Nederlandse Waubach, voorafgaand aan de Mis op de teevee, in het geloofsgesprek. Het is de moeite waard om dat eens te bekijken via Internet.)
   De wereld veranderen kunnen we naast een goed, verantwoord stemgedrag m.b.t. de keuze van politieke ambtsdragers verder maar beter aan God zelf over laten.

 26. Beste leden van de heilige Restkerk,
  Ik wens jullie nog heel veel genoegen met het oplossen en verklaren van alle eeuwenoude, of recentere voorspellingen, van heiligen en alle andere door God heilig bevonden mensen, en ook van duivels en demonen, dichters en fantasten die in jullie boekenkasten en het wereldwijde web te vinden zijn.

  Duidelijk is, dat wat jullie vinden, onmiddlllijk de enige en zuivere waarheid is.
  Zoals die trotse moeder haar man attendeeerde op het feit dat hun zoon de enige van zijn voorbij marcherende regiment was, die in de pas liep.

  1. Inderdaad, de waarheid is voor iedereen te vinden want de waarheid verbergt zich niet, evenzo de wijsheid.

   Ook u, Theo Janssen, kan zonder de minste moeite de waarheid vinden, zelfs de wijsheid roept van de daken zoals het Woord van God spreekt in ‘de bijbel’.

   Geen enkele reden tot jaloersheid of na-ijver of zich te kort gedaan voelen, en zeker niet tot haat.

   Waar wacht u nog op?
   Theo Janssen, waarop wacht u???

 27. @Theo Janssen: }} 9 oktober 2020 om 19:49

  Citaat: ▪︎Kan iemand mij uitleggen wat dit occulte gebazel te maken heeft met de pauselijke encycliek Fratelli Tutti en de leer der RKK??▪︎

  Die iemand ben ik.. die je in voorgaande reacties informatie aanbood juist in verband met occulte (lees: satanische) praktijken van Bergoglio in de illuminati-vrijmetselarij.. en de illuminati-vrijmetselarij ten dienste staat met zijn orakel encycliek, Fratelli Tutti gebazel ..Jij draait dus de feiten om.. ook heeft die encycliek niets met de leer van de katholieke kerk te maken, want de kerk leert de eeuwigheids>>waarde van de menselijke humaniteit..de mens gerechtvaardigd door het offerlam Jezus Christus.. de mens herboren in zijn Verlosser-Messias, herboren naar Zijn beeld, een andere Christus.

  Scrol ik ondertussen naar boven dan zie ik dat je in je nieuwe reactie geen onderscheid kunt maken: enerzijds tussen waarzeggerij en anderzijds de visioenen en profetieën van heiligen doorheen de eeuwen en het overeenkomstige bij de hedendaagse begenadigde personen.

  Dan eindig je je reactie met:: ▪︎Maar wanneer jij je prettig voelt in jouw kerkje van occultisme en complotdenkers..etc.▪︎ ..waarin je dus weer de zaak omdraait.. volgens alles is dat eigen aan occultisten-satanisten om de leugen om te draaien en tot waarheid te maken.

  In een van die voorgaande links kon je zien dat Bergoglio..de verrader moordenaar van misleide zielen, in een illuminati-vrijmetselarij ritueel een klap op een oog heeft gehad ter iinwijdingpnwijding in een vrijmetselaars graad..ook heeft hij enkele lichamelijke gebreken laten behandelen door een Oosterse goeroe met hun occulte praktijken.

  Je schreef: “Maar wanneer jij je prettig voelt in jouw kerkje van van [occultisme] en ((complotdenkers)), dan ben ik de laatste om jou dat te misgunnen”.
  Nota bene Bergoglio zelf heeft met kardinaal Danneels en andere kardinalen en bisschoppen gecomplotteerd tegen paus Benedictus XVI… Danneels heeft openlijk over die samen-zwering gesproken…

  Jij misleid je zelf ..Joh. 2:4/5 ..Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.. Bergoglio heeft door zijn samen-[zwering] waarschijnlijk de wetmatige voorwaarden –verradelijk– geschonden die noodzakelijk betracht dienen te (moeten) worden in de deelname aan de pauskeuze.
  Laat niemand zichzelf misleiden
  lucifer is de aartsleugenaar en Bergoglio heeft lucifer tot vader..

  1. Jo grote woorden en zware beschuldigingen.

   Maar je gaat vorbij aan het feit dat Paus Benedictus XVI zelf heeft besloten te abdiceren.
   Je gaat voorbij aan het feit dat diezefde Em. Paus heeft verklaard in volledige vrijheid te zijn teruggetreden.
   Je gaat voorbij aan het feit dat de Em. Paus het gezag van Paus Franciscus volledig heeft erkent.

   Je hebt in je hoofd geprent dat jouw waarheid en jouw interpretatie van de Bijbelse profetieen de enige ware Rooms Katholiek waarheid is.

   En dat ieder die een kant tekening bij jouw beweringen durft zetten, net als volgens jou de Paus van Rome, een kind van de duivel is.

   Jo je roeptoetert hier de mest grove beschuldigingen zonder en splinter onderbouwing te geven.
   Jouw interpretatie is tevens jouw enige waarheid.

 28. Maar Jo gelet op je bijdrage van 19:49, kan ik begrijpen dat jij geen boodschap hebt aan Paus Franciscus.
  De Paus zegt namelijk in zijn encycliek Fratelli Tutti:

  46. We moeten ook erkennen dat destructieve vormen van fanatisme soms voorkomen onder religieuze gelovigen, inclusief christenen; ook zij “kunnen via internet en de verschillende fora van digitale communicatie verstrikt raken in netwerken van verbaal geweld. Zelfs in katholieke media kunnen grenzen worden overschreden, kunnen laster en laster gemeengoed worden en kunnen alle ethische normen en respect voor de goede naam van anderen worden opgegeven ”. [48] Hoe kan dit bijdragen aan de broederschap die onze gemeenschappelijke Vader van ons vraagt?

  Je voelt je waarschijnlijk door hem teveel aangesproken op je bijdragen op dit forum.

 29. Eric je vraagt:
  Theo Janssen, waarop wacht u???

  Welnu ik wacht op de onderbouwing waarom hetgeen de Paus zegt isn strijd is met de Leer der RKK.
  En ook waarom Fratelli Tutti ( Allen Broeders) in strijd is met Gods geboden en de Leer der RKK

  1. @ Theo Janssen,
   de onderbouwing staat bovenaan in het artikel van Vertoon Ter Zee:
   De Spaanse vrijmetselarij zegt het zonder omwegen: ” De paus verzoent zich met de Universele broederlijkheid, de basis van de Moderne Vrijmetselarij”.

   Johannes 3:16
   Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

   Hebt u paus Franciscus al ooit zien knielen voor het uitgestalde Sacrament ?
   Maar de hele wereld heeft hem wel zien knielen voor een vreemde vrouw.

   welk een drama heeft paus Franciscus aangericht in China ?
   Haat hij nu ook de christenen ten voordele van het communisme ?

   Sedert wanneer buigen de vrijmetselaars voor Jezus ?
   Zij kennen Jezus, tenminste de sluwste onder hen wel, maar wie heeft hen bekeerd ?
   Wanneer werden zij christenen ?
   Leuk voor die paus en zijn kerk-afbrekende metselaars, maar hoe weten wij dat we plotseling de grootste vijanden van de Kerk zouden kunnen vertrouwen ?
   Hoe weet u, Theo Janssen, dat we onze grootste vijanden nu plots kunnen vertrouwen ?

   1. Eric, zijn wij dan niet alle mensen geschapen door God, die wij Vader mogen noemen?
    En zijn wij dan niet allen broeders en zusters?
    Ik zie niet in waar om universele (wereldwijde) broederschap, stijdig zou zijn met de Katholieke Leer?

    Eric je vraagt?

    Hoe weet u, Theo Janssen, dat we onze grootste vijanden nu plots kunnen vertrouwen ?
    Eric, als zondige mens verlang ik eigenlijk ook eerst naar bewijzen alvorens ik mijn WANtrouwen jegens anders denkenden zou laten varen.

    Maar heeft Christus ons niet gezegd dat wij neit bang moeten zijn en dat wij de eerste stap moeten zetten?
    Moeten wij onze vijanden niet onbevreesd tegemoet treden, en als ze ons vragen één mijl te gaan er twee met hen op te trekken?

    Als wij Christenen ons “opsluiten” in ons eigen gelijk uit angst voor de vijand, verloochenen wij dan niet de gave van Gods Geest die de Apostelen op Pinksteren hebben ontvangen?

    Volgens mij moeten we onbevreesd zijn ons (aardse) leven te verliezen om het (eeuwige) leven te verwerven.

    “De liefde als wapen” moet dat niet onze leid-raad zijn?

    1. Waarachtig geestelijk broederschap is in God, en niet tegen God. Het “universeel broederschap” van de maçonnieke loges is een “broederschap” tegen dogmatisme, dus tegen het christelijk dogmatisme, dus tegen de christelijke God. De christelijke God is geen deïstische entiteit die een wereld geschapen heeft en verder zich niet bekommert over wat er in die wereld gebeurt, die onverschillig staat tegenover het menselijk bedrijven van goed en kwaad.

     Het “broederschap” van de loges is het “broederschap” van Nimrod, die ik eerder vernoemde en die in de loges vereerd wordt als een “maçonnieke heilige”. Ook Semiramis, de heks-koningin en hoer van Babylon, wordt door de vrijmetselaars vereerd. Zij vereren diegenen die in de oude tijden de vijanden waren van de God van Israël, en de leden van de opperste bestuurslaag in de vrijmetselarij aanbidden expliciet de gevallen engelen en zijn dus expliciete satanisten. Jules Doinel, die voor zijn bekering vrijmetselaar geweest is en de stichter van een gnostische kerk, schreef over hoe de gevallen geesten actief zijn in de occulte riten van de geheime sociëteiten. De reconstructie van de kathaarse riten in het modern gnosticisme werd zelfs gestuurd door geesten van middeleeuwse katharen in de verdoemenis die verschenen zijn. Satanisten zeggen dat specifieke demonen door specifieke riten opgeroepen worden. De openlijke satanskerken die zich in deze tijd vermenigvuldigen zijn allemaal producten van de “spiritualistische beweging” in de vrijmetselarij, gelanceerd in de negentiende eeuw en voortgezet in de twintigste en waarin Jules Doinel voor zijn bekering één van de leidende personen was.

     Tussen de kinderen van Christus en de kinderen van Belial is er vijandschap, en geen “broederlijkheid”. De enige manier waarop alle mensen die de aarde bewandelen broeders zijn is door hun afstamming van Adam volgens het bloed, maar om op het geestelijk niveau broeders van christenen te worden moeten niet-christelijke Adam-zonen zich bekeren tot het Rooms geloof.

     De God Die ten tijde van het Oud Verbond de afgodscultussen onder de Israëlieten bestrafte is Dezelfde God Die vleesgeworden is via de zuivere Moeder-Maagd Maria. Gedenk, Theo Janssen, dat religieus pluralisme de grote zonde van Salomo was waardoor het Israëlitisch Rijk in tweeën gescheurd werd. Niet alles is toegestaan; er zijn daden en werken die inherent verwerpelijk zijn, en zondaars aansturen om zich in hun zonden te verharden heeft niets te maken met de christelijke naastenliefde. De onwetenden onderrichten en de zondaars vermanen behoren tot de geestelijke werken van barmhartigheid.

     1. Teudmer, je zegt: Het “universeel broederschap” van de maçonnieke loges is een “broederschap” tegen dogmatisme, dus tegen het christelijk dogmatisme, dus tegen de christelijke God.
      Begrijp ik je goed als ik zeg dat volgens jou, een ieder die niet in dogma’s geloofd, geen dinaar van God de Vader en zijn Zoon Christus kan zijn?
      Je zegt ook:
      De enige manier waarop alle mensen die de aarde bewandelen broeders zijn is door hun afstamming van Adam volgens het bloed, maar om op het geestelijk niveau broeders van christenen te worden moeten niet-christelijke Adam-zonen zich bekeren tot het Rooms geloof.
      Teudmer van mij mag jij dat vinden, maar dit wel iets totaal anders dan wat de Rooms Katholiek Kerk ons daarover leert. In een van de vele audiëntie catecheses zegt Paus Joannes Paulus daarover onder andere:
      Sprekend over andere niet Christelijke Godsdiensten en stromingen zegt hij:
      De door de rede verworven kennis spreekt de mens aan en geeft zijn leven impulsen. Toch blijft ook deze kennis duidelijk onderscheiden van het christelijk geloof, dat steunt op de kennis van de Openbaring en op het bewuste antwoord op de gave Gods, ons gegeven in Christus Jezus.
      Ik moet evenwel ook herhalen dat het hierboven gegeven noodzakelijk onderscheid geen beletsel vormt voor een zekere verwantschap en overeenstemming van positieve waarden; ook belet dat onderscheid niet om, zoals het Concilie verklaart, contact te zoeken met de niet-christelijke godsdiensten (de Concilieverklaring wijst speciaal met volgende woorden op het hindoeïsme en het boedisme): want
      “evenzo trachten ook de andere godsdiensten, die overal ter wereld worden aangetroffen, op verschillende manieren tegemoet te komen aan de onrust van het menselijk hart door ‘wegen’ aan te wijzen: leerstelsels, leefregels en heilige riten.”
      . “De Katholieke Kerk” zo gaat het Document verder “beschouwt met oprechte eerbied die gedrags en leefregels, die Voorschriften en leerstellingen, die – hoewel in veel opzichten verschillend van wat zijzelf houdt en leert – toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid, welke alle mensen verlicht”.

      Mijn Voorganger Paulus VI heeft op een suggestieve wijze die houding van de Kerk onderstreept in zijn Apostolische Aansporing Evangelii Nuntiandi , waarbij hij steunde op de uitspraken van Kerkvaders.
      De niet-christelijke godsdiensten “dragen de echo in zich van duizenden jaren zoeken naar God, een onderzoek dat onvolledig maar dikwijls met grote ernst en rechtzinnigheid van hart gedaan is. Zij beschikken over een indrukwekkend patrimonium van diep-godsdienstige teksten. Zij hebben generaties van mensen geleerd hoe men moet bidden. Zij zijn alle doordrongen van ontelbare ‘zaden van het Woord’ en kunnen een ware ‘voorbereiding van het Evangelie’ vormen”.

      Daarom spoort de Kerk de katholieken en alle christenen aan om “met bedachtzaamheid en liefde door gesprekken en door samenwerking met de aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk leven, die geestelijke en zedelijke goederen alsook die sociaal-culturele waarden, die bij hen gevonden worden, te erkennen, te bewaren en te bevorderen”

      Men zou dus kunnen zeggen dat geloven in christelijke zin betekent: aanvaarden, belijden en verkondigen, dat Christus “de Weg, de Waarheid en het Leven” is (Joh. 14, 6 ), en dit zoveel te meer waar in de waarden van andere godsdiensten de tekens, de weerspiegeling en als het ware de voortekenen van Jezus oprijzen.

      Link naar het hele artikel:
      HET CHRISTELIJK GELOOF EN DE NIET-CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN
      God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1

      https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=410&highlight=godsdiensten

      1. Theo Janssen schreef: “Begrijp ik je goed als ik zeg dat volgens jou, een ieder die niet in dogma’s geloofd, geen dinaar van God de Vader en zijn Zoon Christus kan zijn?”

       Het christelijk geloof is dogmatisch, en wie zich afsluit voor het bovennatuurlijk geloof dient uiteraard God niet. De H. Apostel Paulus sprak het anathema uit over diegenen die valse evangeliën verspreiden; dat is een dogmatische houding.

       Theo Janssen schreef: “Teudmer van mij mag jij dat vinden, maar dit wel iets totaal anders dan wat de Rooms Katholiek Kerk ons daarover leert.”

       Neen, niet ik maar u bent degene die afwijkt van de doctrine van de Kerk van Rome. Die doctrine luidt: “Extra Ecclesiam nulla salus” (“Buiten de Kerk geen heil”). Diegenen die weigeren om zich tot de Roomse godsdienst te bekeren bevinden zich dus in de macht van de satan, in zijn duisternis, en zijn niet in geestelijk broederschap verbonden met de dienaren van Christus in het bovennatuurlijk licht des geloofs.

       Een islamiet of een boeddhist zal soms iets zeggen dat waar is, maar dergelijke waarheden hebben zij uit het integraal weefsel van waarheden getrokken dat in de Kerk van Christus als dragende ark in volheid aanwezig is. De islamiet of boeddhist staat buiten de Kerk en wijst haar af; diegenen, echter, die niet tot de Kerk als Moeder naderen om haar kinderen te worden kunnen niet de broeders zijn van de christenen die wel haar kinderen zijn.

 30. @ Theo Janssen (9 oktober 2020 om 19:49)
  (Ook) mij zal het eerlijk gezegd worst wezen wie de grote monarch is. Al dat gespeculeer brengt me niet dichter bij God. Met Jezus en Maria aan de hand kom je door het ganse land.
  Je hoeft echter geen theoloog of helderziende te zijn om de tekenen des tijds te verstaan. Precies één jaar geleden werden de afgodsbeelden de Kerk binnengedragen en prelaten die de merktekenen van Christus in zich dragen, liepen er jubelend achteraan. Arm Jeruzalem dat “de tijd, waarin barmhartig op haar werd neergezien, niet heeft erkend!” L’histoire se répète, quelle tristesse!

  De encycliek is om een aantal redenen terdege problematisch.
  Allereerst heeft het broederschap, waaraan u refereert Theo, niets van doen met de broederschap van Franciscus. (Theudmer is er hierboven al op ingegaan.) Het aloude Christelijk verstaan van broederschap betekent dat de gedoopten in de naam van Christus broeders en zusters zijn. De absolute waarheid is in de encycliek echter niet langer Jezus Christus, dankzij wie wij kinderen van God de Vader zijn. Franciscus vervangt de geloofsprincipes door die van de Franse revolutie: “vrijheid, gelijkheid, broederschap“ (Nr. 104–105). Aan die maçonnieke fraternité kent hij een hogere waarde toe, daar zij kennelijk wél in staat wordt geacht om Katholieken, Moslims, Boeddhisten en atheïsten samen te brengen.

  Zoals de Chinese overheid haar jeugd onderwijst dat Christus de overspelige vrouw stenigde, zo verdraait de paus de intrinsieke motivatie van zijn patroonheilige. Uit alle beschikbare bronnen blijkt namelijk dat de H. Franciscus NIET naar Sultan Malik-al-Kamil ging om te dialogeren, maar om hem te bekeren (en de in het heilig land vechtende kruisvaarders te ondersteunen).

  Veelvuldig citeert de paus de groot imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Hij is zijn inspiratiebron. Terwijl Franciscus de doodstraf ontoelaatbaar vindt, is het juist díe inspiratiebron die in overeenstemming met de islamitische jurisprudentie de executie van afvalligen van de islam steunt: “De vier rechtsscholen zijn het er allemaal over eens dat afvalligheid een misdaad is; dat een afvallige gevraagd moet worden zich te bekeren, en dat als hij dat niet doet, hij gedood moet worden.” Al-Tayyeb heeft geen enkel teken laten zien van een beweging in de richting van de christelijke positie van de vrijheid van geweten en waardigheid van de menselijke persoon. Alleen de paus gaat de andere kant op. In een Arabisch interview in 2019, geverifieerd door Church Militant, spreekt al-Tayyeb de encycliek van paus Franciscus tegen door het westerse begrip van gelijkheid te veroordelen als ‘vals’ en te stellen dat ‘het islamitische begrip van gelijkheid beperkt is’. “De westerse notie van gelijkheid is, het spijt me zeer om dat te moeten zeggen, absoluut. Zij heeft veel van de waarden die belangrijker zijn voor de stabiliteit van het leven van de mensen, vernietigd – of heeft ernaar gestreefd dat te doen”, merkt al-Tayyeb in zijn interview op. Ook verdedigt de grootimam het recht van een man om zijn vrouw te slaan onder “bepaalde voorwaarden”.

  Een teken aan de wand is voorts terdege de veelvuldige lofprijzingen die de paus sinds 2013 vanwege de loge ten deel valt. De grootloge van Spanje bejubelt de jongste encycliek omdat Franciscus zich daarin het grote principe van de moderne vrijmetselarij ‘het universele broederschap’ eigen maakt. Hoe expliciet wilt u het hebben, beste Theo?

  De eerste wrange vruchten van ‘Tutti Frutti’ – tot slot – doen zich al gevoelen. De Mexicaanse linkse premier Andrés Manuel López Obrador heeft de encycliek te baat genomen om de bisschoppen van zijn land eens flink uit te kafferen, door ze te verwijten dat zij van de in de encycliek vervatte antikapitalistische en anti-neoliberale houding onvoldoende blijk geven. Hij beklemtoonde zijn goede verstandhouding met Franciscus en gaf aan dat voorgaande pausen níet aan de kant van het Mexicaanse volk stonden. Daarbij roemt de premier de priester Francisco Madero als ‘apostel van de democratie’ en als stichter van het vaderland. Madero nu was vrijmetselaar.

  ‘Links lullen en rechts vullen’ heet een gezegde. De alsmaar opborrelende financiële schandalen uit Vaticaanstad geven er weinig blijk van dat de antikapitalistische en anti-neoliberale toonzetting van ‘Tutti Frutti’ door de pleitbezorgers zelf in praktijk wordt gebracht. Misschien kan men eens beginnen door zelf het goede voorbeeld te geven.

  1. Paul eerst en vooral bedankt dat je de moeite neemt om serieus duidelijk te maken waarom JIJ denkt dat de Paus dwaalt.

   Paul ik deel je zorg of er op allerlei niveaus’ en plaatsen, in het streven naar overeenstemming, niet te snel wordt toegegeven. Maar ik heb vertrouwen in de leiding van deRKK en de werking van de Heilige Geest..

   Het het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik je zeg dat ik in je betoog vooral opvattingen lees, maar dat is duidelijk wat anders dan aantoonbaar bewijs.

   Je zegt: Precies één jaar geleden werden de afgodsbeelden de Kerk binnengedragen en prelaten die de merktekenen van Christus in zich dragen, liepen er jubelend achteraan.

   Of ze jubelden weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat Rooms Katholieken niet geloven dat God in een beeld zit. Maar door de akties en commotie over een (voor ons) nietszeggend beeld door de ultra conservatieve vleugel binnen de RKK, geven ze juist voer aan de verwijten die ons door sommige niet katholieken gemaakt worden. En waarvoor wij 450 jaar geleden een beeldenstorm over ons heen kregen.

   En wanneer deze beelden na verwijdering uit het kerkgebouw, waren teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, zou ik er nog begrip voor kunnen hebben.

   Maar wetende dat ze te maken hadden met voorwerpen die voor anderen zeer grote waarde hadden, is geprobeerd dit culturele en religieuze erfgoed voorgoed te vernietigen.

   De fundamentalisten in de RKK hebben, met enthousiaste bijval van hun “leiders”, daarmee laten zien dat ze op dit punt niet verschillen van hun collega’s in ander religies zoals de Taliban die eeuwenoude 1500 jaar oude Boeddhabeelden opblies, IS die in Aleppo oeroud erfgoed vernielde, en de Boeddhisten die in India een eeuwenoude Moskee met de grond gelijk maakten. Of de Rooms Katholieke kuisheidsridders die ooit de fresco’s in de Sixtijnse Kapel onder kalkten omdat de afbeeldingen aanstoot gevend zouden zijn.

   Wat ik heel raar en zelfs on-Christelijk vind is de stelling dat de encycliek niet deugd, omdat hij door Vrijmetselaars positief is ontvangen. Waarom zouden we niet verheugd zijn dat de Boodschap die de paus uitdraagt ook buiten de Kerk wordt omarmt?

   Als je deze redenatie doortrekt dan zouden we bijvoorbeeld ons Wetboek van Strafrecht en onze Burgelijke Stand ook moeten afwijzen omdat ze door de bloeddorstige tiran Napoleon zijn bedacht en ingevoerd.
   En wie van de Duitse autobahnen gebruik maakt en blij is met autosnelwegen zijn dan sympatisanten van Hitler, want uit zijn koker komt het idee om auto’s over speciaal daarvoor ontworpen wegen te laten rijden.

   Paul je noemt de encycliek “tutti frutti”. Ik vind dat respectloos, maar gelet op wat hier op dit forum allemaal gezegd wordt en mag worden, dan is het nauwelijks meer dan een flauwe woordspeling.

   1. Theo schrijft: “Wat ik heel raar en zelfs on-Christelijk vind is de stelling dat de encycliek niet deugd, omdat hij door Vrijmetselaars positief is ontvangen.”
    Welnu, ik vind de veelvuldige lofprijzingen die Franciscus door de loges ook op deze encycliek ontvangt problematisch, beste Theo, omdat je niet ergens een diepe afkeer van kunt hebben en het tegelijkertijd kunt omarmen. Dat is de bruiloft bijwonen zonder het bruiloftskleed te willen aantrekken, om bij de evangelietekst van gisteren aan te sluiten. « S’agréger avec l’une, c’est divorcer d’avec l’autre », zo verwoordde paus Leo XIII treffend de verhouding tussen Kerk en vrijmetselarij (Lettre à l’épiscopat d’Italie, 8 décembre 1892).
    ‘A strong Anti-Catholicism permeates Freemasonry. The two traditional enemies of Freemasonry are the royalty and the papacy. Masons even believe that Christ, dying on Calvary, was the “greatest among the apostles of humanity, braving Roman despotism and the fanaticism and bigotry of the priesthood.” When one reaches the 30th degree in the masonic hierarchy, called the Kadosh, the person crushes with his foot the papal tiara and the royal crown, and swears to free mankind “from the bondage of despotism and the thraldom of spiritual tyranny.” In the United States, one of the leaders of Freemasonry, General Albert Pike (d. 1891) referred to the papacy as “a deadly, treacherous enemy,” and wrote, “The papacy has been for a thousand years the torturer and curse of humanity, the most shameless imposture, in its pretense to spiritual power of all ages.” (https://www.ewtn.com/catholicism/library/what-are-the-masons-are-catholics-allowed-to-belong-to-this-organization-1174)
    Graag zou ik met Theo willen aannemen dat het allemaal wel meevalt, dat we spoken zien en dat we vooral niet zo moeilijk moeten doen. Mijn persoonlijke mening is trouwens helemaal niet interessant. Des te verstandiger is het om een gewezen vrijmetselaar zelf aan het woord te laten: https://www.ncregister.com/interview/confessions-of-a-former-freemason-officer-converted-to-catholicism

 31. @Theo Janssen…

  De Poolse en Duitse paus maakten beiden reclame voor de éénwereld-regering..De NWO van illuminati-vrijmetselarij…Misschien werden ze daartoe gedwongen, het is een van de redenen dat men voorzichtig moet zijn met daaruit al direct conclusies te trekken.. ook met Jesaja 11:3 in het achterhoofd.. Helaas kan ik deze pausen dan ook niet geheel vertrouwen en zie ik dus uit naar die Franse hoge-priester Paus ..die wel te vertrouwen is en wat dan ook heel makkelijk is en zal zijn met zijn sublieme heiligheid 😇 🤗

  [Op] de aanstaande reiniging van de gehele schepping ..al vóór.. én inbijzonder in en door het 6e zegel …komt er dus een zéér heilige Franse Paus, zijnde opperherder en hogepriester op de dan Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde, ((Jesaja 65:20, de 1e fase, de dood is nog aanwezig))..het fundament voor de latere overlappende Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21:1-.

  Zacharias 6:11-15 impliceert het tijdperk van Vrede in de eindtijd, aangezegd in Fatima….de Franse Paus is die hogepriester en de koning-spruit is “alleenmaar” priester.. die profetie wijst in een toenmalige situatie heen naar het 6e zegel en zijn uitwerking in de schepping.. tussen die twee zal er harmonie zijn, in het met elkaar te verstaan…op het geestelijke niveau en wereldse niveau.
  In Zach.3:8-10 zie je dus die context.
  Direct herken en erken ik in [vers 9].. de voor de deur staande Grote Waarschuwing “van” Garabandal ..CITAAT: ▪︎Op één dag delg ik de schuld van het land▪︎ [land] is hier ook op te vatten als de gehele aarde.

  In Zach. 12:10; “..zien die ze doorstoken hebben”, is ook bij Vassula Ryden onthuld naar Openb.19:11 en betreft het 6e zegel met zijn grote waarschuwing.
  In Jesaja 66:14-17 is te zien dat het de gehele mensheid betreft.

  Met de reiniging van de Grote Waarschuwing van Garabandal in het 6e zegel = de Dag des Heren in 2Thess.2..zien we Jesaja 66 [vers 14] vervuld worden met; ▪︎Als ge het ziet zal uw hart zich verheugen, en uw !!!! GEBEENTE BLOEIEN, als het [jonge groen]. Dan zal Jahweh’s hand worden [geopenbaard] aan zijn dienaars ..!!! [maar zijn toorn aan zijn vijanden].▪︎…Jes.13:8 !! Maleachi 3:5-

  Zoals we [kunnen] weten uit de boodschappen van onze Heer Jezus ((te googlen bij Vassula Ryden op 15 september 1991)) ..betreft de reiniging in het 6e zegel ieders ziel naar de 3 niveaus van de ziel naar het beeld van de Drie-Ene-God.
  Daardoor zal de mens die de genade van de Waarschuwing met “beide handen” aanneemt een glorievolle lichtglans zichtbaar 3 ledig uit-stralen ..vertaald in: !! GEBEENTE BLOEIEN, als het [jonge groen].
  DE Maleachi 3:1 bode is “alleenmaar” de EERSTE daarin ..dus eigenlijk daarin “niets bijzonders”.

  Eerder heb ik daar al naar verwezen en doe het nog maar eens een keer .. te googlen: Vassula, dan op de Googlepagina op haar site en op haar site op {boodschappen} en naar de datum [22 april 1998].. en op [25 februari 1998]. Maar jij en o.a. P.Derks. zullen dat wel niet begrijpen omdat jullie verstand en geestelijke vermogens van de ziel verduisterd zijn door vooringenomenheid en hoogmoed.. denken dat die profetieën en visioenen niets of weinig bijdragen ..wat zijn jullie daar bekrompen en primitief in ..en hoogmoedig jegens God en Zijn aanbod van extra genadevolle hulp

  Op 13 september 2002 wordt gezegd: .. God te kennen en Hem te begrijpen alleen op bases van de heilige Schrift is niet genoeg; .. men moet doordringen in God om God te kunnen begrijpen en te kennen; .. dat is wat we noemen: “God te smaken”.

  Ook @Theudmer en Jules van Rooyen zijn met stomheid geslagen..ze zijn [wel wakker] maar staan niet op ..en gapen nog.🤭 🤔 !!! ..inactief. ..en zien niet de waarde van hetgeen ik hier schrijf.
  In het vaticaan zijn al helemaal doofstom ..maar wat wil je ook met zoveel illuminati-vrijmetselaar zoals als een Danneels ..uit de maffia bende.. waar zelf van getuigd.

 32. @Theudmer, i.v.m. Uw reactie van 8 oktober 2020 om 15:47 uur:
  Bij deze kan ik bevestigen wat U beweert:
  dat de loge historisch strijd voert tegen de katholieke Kerk. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat trouwens algemene(!) kennis onder katholieken.
  Alle vier grootouders hebben mij dat ooit gemeld.

  1. P. Derks,

   Ik heb die pre-oorlogse tijd niet meegemaakt, maar wanneer men achttiende-eeuwse boeken leest, dan ziet men hoezeer het algemene kennis was dat het samenzweren tegen de katholieke Kerk eigen aan de loges was. Een bejaarde persoon heeft mij gezegd dat zij als kind op school bij de nonnen van hen over de machinaties van de vrijmetselarij te horen kreeg.

 33. @Jo,
  Hou eens op met Uw veel te precieze voorspellingen.
  Vele voorspellingen zijn ons bekend. Alleen zijn de tijdstippen waarop een en ander zal gebeuren onbekend. Toen Jezus als Mens op aarde was, wist hij ook geen tijdstippen te vermelden (zelfs niet bij benadering).

 34. @Jo,
  U laat met Uw voorspellingen zien, hoe ónbetrouwbaar U bent + hoe ónbetrouwbaar Uw voorspellingen zijn.

 35. @Jo,
  U meldt:
  Maar jij en o.a. P.Derks. zullen dat wel niet begrijpen omdat jullie verstand en geestelijke vermogens van de ziel verduisterd zijn door vooringenomenheid en hoogmoed.
  Ik ben BLIJ dat ik Uw hersens niet heb.
  Het is niet voor niets dat Uw familie U (wel de gevólgen) niet meer serieus neemt.

 36. @Jo,
  Geef mij één voorspelling die Jezus deed met een tijdstip. Dit mag ook bij benadering zijn. +
  Geef mij één reden, waarom U wél in staat bent om precieze voorspellingen te doen.

  Verder valt mij op dat U de niét erkende protenstante ‘profeet’ Vassula Ryden weer erbij haalt, terwijl Uzelf meermaals heeft aangegeven op deze site, dat zij op een fout spoor zit (dus onbetrouwbaar is).

 37. @P.Derks..

  Wat betreft mijn familie: ..daar heb ik je al in gecorrigeerd..ook ga ik die betreffende reactie dan ook niet opzoeken om je opnieuw te weerleggen..ik moet lachen met je zwaktebod.
  Vassula Ryden was met een protestant getrouwd en zelf was ze, als ik het goed heb Grieks-Orthodoxe..ik heb in ieder geval het vermogen om “haar” boodschappen te kunnen beoordelen.

  Die vrijmetselaars in het vaticaan konden dat in ieder geval NIET ..of wilden niet.
  Je moet inderdaad een bovennatuurlijke “fantasie” hebben om zo’n boodschappen uit je onderbewustzijn te halen of ziel zoals die illuminati-vrijmetselaars in het vaticaan ons probeerden te onderschuiven.

 38. Jo, P.derks en alle andere helderzienden op dit forum.
  Ik weet dat jullie weinig of niets met de Rooms Katholieke kerk hebben.
  Maar wellicht willen jullie eens met een “heldere”blik naar onderstaande tekst kijken?

  CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
  ► DEEL 3 – HET LEVEN IN CHRISTUS
  ► TWEEDE SECTIE – DE TIEN GEBODEN
  ► EERSTE HOOFDSTUK – “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”
  ► ARTIKEL 1 – Het eerste gebod: Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
  ► 3 – “Gij zult geen andere goden naast Mij hebben”
  « vorige alinea | volgende alinea »

  Bekijk alinea 2116 in zijn context

  2116
  Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst “ontsluieren”. 1 2 Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.

 39. @Theo Janssen,
  Waarom betrekt u MIJ bij de onnozele waarzeggerij. Dat is mij écht een raadsel.
  Men dient inderdaad ÁLLE vormen van waarzeggerij te verwerpen.
  Om @Jo en deze site te beschermen heb ik al enige weken terug de redactie opgeroepen om @Jo te bannen. Echter, zonder succes.
  Deze site wordt steeds minder geloofwaardig met al die waarzeggerij. Dat was ook de reden waarom ik al een tijdje niets meer van mij heb laten horen.
  Wij kunnen net zo goed naar het wichelroedeprogramma op televisie kijken (= ’n nachtprogramma).

  Door @Jo toe te staan hier haar onzin te spuien, maakt deze site zich ongeloofwaardig én onwaardig.

  @Jo,
  i.v.m. Uw reactie: Wat betreft mijn familie: ..daar heb ik je al in gecorrigeerd.
  gecorrigeerd??? in Uw dromen zeker!!!
  U mag blij zijn, dat Uw familie U probeert in bescherming te nemen.

 40. @ Theo Janssen,
  u bent een vrijmetselaar, indien niet door formeel lidmaatschap dan toch door geestelijk gelijke ingesteldheid.

  U maakt zich zorgen over de heidense beelden omwille van “is geprobeerd dit culturele en religieuze erfgoed voorgoed te vernietigen” — uw citaat.
  Deze voorwerpen zijn met duivelse bedoelingen gemaakt en met dezelfde duivelse bedoelingen in het Vaticaan terecht gekomen waar men ook nog een duivels ritueel meende te moeten volbrengen.

  Schande aan hen en schande aan u!

  U en zij allen vinden er een duivels genoegen in Christus te beledigen en de schapen te misleiden en op alle mogelijke wijze te verspreiden, ver van de waarheid.

  Alleen vrijmetselaars maken zo mateloos veel drukte over voorbije culturen waarvan ontelbare puinhopen bewijzen dat God hen vernietigde en meestal ook hoe die vernieling bewerkstelligd werd, zoals verreweg de meeste tot puinhopen herleide culturen sedert vele duizenden jaren. Bovendien investeren vrijmetsers allerhande zeer veel tijd en middelen om te trachten allerhande oude machtsmiddelen terug tot leven te wekken zoals ze op mysterieuze wijze afgebeeld staan in diverse archeologische sites.

  Het allerergste, niet alleen voor u, maar ook voor christenen, is dat men het eerste gebod niet in diepte onderzoekt en dat zelfs niet wenst te onderzoeken. Want eender wat tussen u en God staat is minstens een beeld in uw gedachten, dikwijls met ontzettende nadruk en verblindend contrast in de ziel geprent, gecultiveerd en verheerlijkt.

  Exodus 20:3-4 (Willibrord 1975)
  3 Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij.
  Exodus 20:4 (Staten Vertaling)
  3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  Het fundament van de vrijmetsers is de leugen en de misleiding waarin men zich sterk met Satan verbonden weet.

  Zieners zijn geen helderzienden of waarzeggers, zij krijgen Goddelijke ingevingen van de heilige Geest, in tegenstelling tot ‘paus’ Franciscus die bezeten is van een duistere geest uit de diepte van de aarde.

  Daarom zou u geen recht van spreken mogen krijgen op een Katholiek forum dat nog steeds het Goddelijk fundament van onze Vader in de hemel respecteert.

  1. Eric, je zegt: Schande aan hen en schande aan u!
   Grote woorden maar helaas voor jou, ik ben er niet van onder de indruk.

   Eerder gevleid, want het lijkt toch erg veel op: “Honi soit qui mal y pense” en het zijn er maar weinigen die dewelke deze eer te beurt vallen om hiermee onderscheiden te worden.

   Ik zou vrijmetselaar zijn, ik ben het me echter niet bewust. Bovendien het hele kleine stukje muur dat ik ooit langs mijn terras gemetseld heb, verraad beslist mijn vrijheid, maar nog veel meer dat ik GEEN metselaar ben.

   Dat jij van oordeel bent dat het fundament van de vrijmetsers is de leugen en de misleiding waarin men zich sterk met Satan verbonden weet, zou best kunnen.
   Niet iedereen erkent namelijk:
   De menselijke persoonlijkheid;
   De gelijkwaardigheid van alle mensen;
   Ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en
   ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

   Eric met je enthousiasme waarmee jij de vernietiging van , voor anderen waardevolle cultuur en kunstuitingen verdedigd, plaats jij je in het illustere gezelschap van andersoortige fundamentalisten zoals de beeldenstormers, de fresco vernietigers, en meer recent, de Taliban en IS.

   Tenslotte Eric.
   Dat JIJ mijn Christen zijn in twijfel trekt, en mij derhalve rechteloos acht om op een katholiek Forum te posten zal me worst wezen.

   Dat jij echter op een Rooms Katholiek Forum, louter op basis van jouw onderbuik, het gezag en de integriteit van de Paus van Rome op de meest grove wijze in twijfel mag trekken, dat vind IK nou onbegrijpelijk.

   Dus Eric wat ons bindt is dat we beiden niet alles kunnen begrijpen.
   Zullen we het daar bij laten?

 41. Dat deze site z’n sterkste tijd gehad heeft, blijkt ook uit het eigenzinnige artikel van @Michaël Dekee met zijn film ten behoeve van nog niet gelovigen.
  Ik heb overduidelijk uitgelegd dat die film (deel 2 van de H. Eucharistie) wél goed is voor kerkgaande gelovigen maar absoluut ongeschikt is voor zijn bedoelde doelgroep (nog) niet gelovigen,

 42. @eric-b-l,
  De zieners die door @Jo genoemd worden, vallen bijna allemaal onder: waarzeggers,
  Dat heeft allemaal niéts te maken met ‘ingevingen van de heilige Geest’.

 43. Ik zal deze site nog twee weken stilletjes bekijken (dus: zonder commentaar te geven. Als deze site in die tijd niet meer terug komt op het oude niveau, dan hou ik de site voor gezien. Bah.

  1. Bedoel je daarmee dat deze site alleen bedoeld is voor aanhangers van het PRE VAII uitgangspunten?

 44. @@@@@….

  De onthullingen aan Vassula Ryden komen van onze Heer Jezus Christus, ze verwijzen naar de H.Schrift en zijn daar niet mee in tegenspraak ..ze geven toelichtende informatie.. om onze huidige generatie extra tot steun te zijn.. in deze zo moeilijk tijden ..antichristelijke tijden.

  Juist door verbanden in de H.Schrift aan te wijzen toon ik dat ik inzicht heb.. zoals Jeremia 23:5-6 en Jer.33:15-16 ..dat daar NIET onze Heer Jezus Christus wordt bedoeld omdat die persoon pas LEEFT ten tijde van het geestelijk herstel van Israël.. ik weerleg de opvatting van de RKK hierover in alle simpelheid en eenvoud..gewoon zoals het daar geschreven staat ..niets bijzonders.
  In het vaticaan liggen ze daar niet wakker van want ze kennen mijn standpunt geen eens.🤔
  Zelfs hier blijkt het niemand te interesseren.

  Onze voorouders zouden zich half in de hemel hebben gewaand als in hun tijd zoveel verschijningen plaats hadden gevonden, op veel mensen maken die verschijningen en boodschappen totaal geen indruk.. hetgeen getuigd van veel ondankbaarheid en onverschilligheid.. de dood in de pot.

  Bij Vassula op 4 april 1997 geeft De Moeder Gods een hint naar Jesaja 9 met het volgende::
  ▪︎De {Dageraad} zal komen na deze eindeloze nacht etc. En de mensen die nu gedurende jaren in duisternis hebben gewandeld, zullen uit de hemelen een groot Licht zien; op {hen} die >leefden< in een land van schaduw zal een {licht schijnen}….en verderop heeft Maria impliciet het over de koning in Jesaja 9:5: ..Als Hij een ziel tooit met Zijn Majesteit en die ziel ertoe brengt om binnen te gaan in Zijn Koninkrijk en in de hemel dan zullen jullie dit wonder vieren ..omdat jullie de [Glorie] ervan zullen [[zien]].

  Ik heb dus gewoon [profetische] inzicht. Ontkenning van een Piet Derks helpt niet..of van iemand anders..en ben ik ook niet van onder de indruk.
  Het was beter geweest als men mij bevraagd had, dan was er nog meer naar boven gekomen.
  ……Jesaja 49:4.
  <<<<<

 45. Na dit alles gelezen te hebben lacht satan in zijn vuistje : Heers en verdeel …

  1. @ Kips Denise,
   ik vraag me al enkele jaren af op welke wijze de Katholieke websites tot zwijgen gebracht zullen worden en hoe de traditionelen dan ook nog zullen vervolgd worden. Misschien vind u dat leuk?

 46. @ eric-b-l. …{12 oktober 2020 om 07:27}

  Eric-B-L …je bevestigd de volgende profetie van –De zuster van Belley–

  De dag der gerechtigheid is aangebroken. (De ziele >>helletocht) Ik zie in het aanschijn van degene DIE DOOR IEDEREEN WERD ONKEND, de wereld bezwijken en instorten. Een vrouw heeft hem gered een vrouw volgt hem. Een dienaar van de allerhoogste ondersteunt hem.
  Deze dienaar werd ▪︎onlangs▪︎ (King John) met de Heilige olie gezalfd. God is met hen.
  Ziehier uw koning. Hij verschijnt temidden van de verwarring van het “onweer”
  Wat een afschuwelijk moment!. De goeden, de slechten vallen.
  Babylon (Parijs) wordt in de as gelegd. Wee u vervloekte stad.

  Dus ook JIJ bent geen uitzondering… in dat ontkennen… dat weet ik al jaren.
  Maar tegen die tijd der vervulling zal hij heilige vrienden hebben.. en hun heilige vrouwen.

 47. @ Silvanus ….{12 oktober 2020 om 22:14}

  De onderstaande passage van Kardinaal Ratzinger toont zijn onkunde.

  Fatima..La Salette ..Garabandal ..San Damiano en bij talrijke begenadigde hedendaagse personen worden die Goddelijke interventies eveneens aangekondigd.. dus slecht huiswerk.
  Moet je daarbij trouwens een kardinaal Ratzinger vertrouwen die met beide handen het satansteken maakt en de nieuwe wereldorde promoot ?!..

  Ook is het lariekoek wat betreft een soort panchristelijke gemeenschap, ik denk dat ik voor 95% haar boeken heb gelezen en ik zou benieuwd zijn waar iemand mij dat kan aanwijzen.

  Ciraat:: ▪︎In millennium-stijl wordt geprofeteerd dat God een laatste, [glorieuze interventie] zal maken die op aarde zal beginnen, [[zelfs vóór]] de definitieve komst van Christus, een tijdperk van vrede en universele welvaart. Bovendien wordt de nabije komst voorspeld van een kerk die een soort panchristelijke gemeenschap zou zijn, in strijd met de katholieke doctrine.▪︎

 48. @ Silvanus

  En dan de Maria paus uit Polen.. hij sloeg de vrome en trouwe katholieken in het gezicht toen hij de koran kuste.. opgeteld met die andere vernedering toen hij heidense rituelen in de St.Pietersbasiliek toeliet.. en de simpele geloven moeten dat natuurlijk slikken want er zit een mysterievolle bedoeling achter ..alleen te begrijpen voor de volwassen elitaire gelovigen in het vaticaan.
  En ja dus.. het zijn ergernis gevers.

  De Engel Gabriël gaat aan Mohammed een geheel andere boodschap brengen dan aan de Moeder Gods ..dat wil zeggen dat God [in]consistent zou zijn.. maar nee de Engel Gabriël kan niet zondigen omdat alle Engelen in de hemel bezegeld zijn, ook zo als alle zielen in de hemel niet meer kunnen zondigen.

  De engel aan Mohammed was dus een gevallen engel of wellicht lucifer zelf.
  Het staat in de H.Schrift dat Israël onder leiding van de ware God staat of stond en de rest van de volkeren stonden onder leiding van de goden en dat waren de gevallen engelen.. waar een deel van in het heelal vertoeven..Jesaja 13:5 en ook op aarde 2:18-19.

 49. Tja Jo, we hadden er véél beter aan gedaan om eerst even met u te bellen en naar uw innerlijk consistent en lucide profetisch inzicht te luisteren dan om onze oren te laten hangen naar al die oerdomme pausen, die er werkelijk geen snars van begrepen hebben. Gelukkig heeft u het licht gezien dat zij allen missen en kunt u ons bijlichten.

 50. @ Paul…

  @ Paul ..mijn telefoonnummer was hun zoekgeraakt ..heb ik achteraf vernomen🤔🥱

  De huidige usurpator nep paus trekt feitelijk de lijn door van de Poolse paus.. met zijn toneelstuk.. met zijn poppenkast..

  Ook de Duitse paus Ratzinger heb ik gezien op een foto in de vrijmetselaars kerk in de plaats waar Pater PIO leefde ..die kerk is als wraak op Pater PIO bedoeld.
  Achter het altaar stond hij met de armen wijd uit elkaar (waarschijnlijk zeer happy) en op de achtergrond niet een Kruis maar een vrijmetselaars symbool.. jammer genoeg heb ik die gegevens niet meer want die stonden op een oude smartphone.

  En dan wil het nog niet eens hebben over die andere twee vrijmetselaars pausen.
  Wel de gelovigen verbieden om bij die vrijmetselaars maffia bende te gaan ..maar er dan wel zelf bij zijn.. en de simpele gelovigen dan maar blij zijn met zo’n pausen.
  Hopelijk was de Pool ondanks alles inder-daad een heilige.. maar dat was Pater PIO ook.
  Maar er zal wel een excuus zijn voor het algemeen belang van de kerk..zoals bij het overplaatsen van foute priesters.

  1. @ Jo: Je schrijft: “Ook de Duitse paus Ratzinger heb ik gezien op een foto in de vrijmetselaars kerk in de plaats waar Pater PIO leefde ..die kerk is als wraak op Pater PIO bedoeld.
   Achter het altaar stond hij met de armen wijd uit elkaar (waarschijnlijk zeer happy) en op de achtergrond niet een Kruis maar een vrijmetselaars symbool.. jammer genoeg heb ik die gegevens niet meer want die stonden op een oude smartphone.” Ook beweert U dat hij het satansteken zou gemaakt hebben met beide handen…

   Tja… Héél overtuigend… Al eens gehoord van trucage? Photoshop? De grootste kleuter kan vandaag ‘spelen met foto’s’. En dan ook nog verloren geraakt op een oude smartphone… Tjonge…
   Als U geen overtuigender bewijs hebt over (of beter: tegen) Paus Benedictus kan U er voor alle veiligheid toch maar best het zwijgen toe doen.

   Kom eens terug als U wél overtuigend materiaal hebt mss…

   Nu ja, voor iemand die meer vertrouwen schijnt te hebben in een controversiële “zieneres” als Vasulla Ryden dan in Paus Bendedictus, zal alles overtuigend zijn als het maar in zijn kraam past, toch??

   Verder schrijf je: “In het vaticaan liggen ze daar niet wakker van want ze kennen mijn standpunt geen eens.🤔
   Zelfs hier blijkt het niemand te interesseren.”
   Misschien kan je beginnen met te schrijven in normaal begrijpbare mensentaal. Zou al een stukje kunnen schelen.
   Geen mens geraakt wijs uit jouw compleet verwarde hersenspinsels. Als je toch zo profetisch begaafd bent, leg ons dan eens gewoon uit wie wie is en wat er wanneer en waar gaat gebeuren. Uw eeuwige onsamenhangende “hak op de tak” hypotheses leiden enkel tot verwarring, frustratie en erg veel tijdverlies…

 51. Ik verheug me dat zoveel vrijmetselaars deze encycliek een goed document vinden. Dit betekent dat de boodschap van paus Franciscus ook buiten de Kerk aanslaat. Wij zouden ons daarover moeten verheugen in plaats van destructieve kritiek te geven. Heel wat forumdeelnemers dragen een negatieve boodschap uit in plaats van een positieve. De kritiek komt telkens uit dezelfde hoek.

  1. Als je religieuze vrijheid, broederschap en een humanisme nastreeft zonder Jezus Christus, dan word je inderdaad ALLEMANSvriend, zózeer dat zelfs Jean-Luc Mélenchon voor je door de knieën gaat. https://www.atlantico.fr/decryptage/3592987/un-nouveau-catholique-est-ne–il-s-appelle-jean-luc-melenchon-pape-francois-fratelli-tutti-encyclique-benoit-rayski

   Of je als plaatsbekleder van Christus dan nog aan je functieomschrijving en het vereiste competentieprofiel beschikt, is een heel andere vraag.

 52. @@

  https://youtu.be/zx3kiYhRdjE

  https://youtu.be/7hkQIJfe92k

  https://youtu.be/vf5wtQEdzu8

  https://youtu.be/G58WxpjT8uA

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak] aan, met een [fakkel] in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was [[Limburg;]] daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

 53. Jo,

  U lijdt aan hersenschimmen die u uitroepen tot één of andere “slapende koning Jan” die keizer van Europa wordt en die daartoe geholpen zal worden door Vassula Ryden. Er zijn veel mensen in de wereld die zich allerlei zaken wanen, maar u schaadt uzelf door uw waanideeën te verspreiden op publieke fora.

  U bent veel te beïnvloedbaar om op het internet rond te speuren. Mijn raad aan u is om te gaan wandelen in de natuur; dat zal u goed doen. Die gehele machinale, computer-geconnecteerde wereld waarin wij leven is niet goed voor de menselijke geest.

  Ga in tegen uw neiging tot waanvoorstellingen over uw persoon, want anders zal uw toestand steeds erger worden.

  Trouwens, door uw bizarre reacties op dit forum zullen sommige katholieken misschien afkerig worden tegenover de authentieke katholieke profetieën doordat zij die ten onrechte mentaal gaan associëren met uw waanvoorstellingen.

 54. @Kurt ….>> 13 oktober 2020 om 15:37..

  Ook ik wil tijd en moeite sparen ..maar de meeste katholieken zijn niet getraind voor het zich inleven in de bijbelse eindtijd profetieën en zo betreft het ook de huidige hemelse boodschappen.
  en dan is het ook gemakkelijk om zich op een kerk te beroepen die door de illuminati-vrijmetselarij geïnfiltreerd is.

  Zoals de volgende link ..die de kerk heus niet gaat onderzoeken of ze juist of onjuist is..
  https://youtu.be/vf5wtQEdzu8 want ze zijn te present.
  Als jullie deze boodschappen afwijzen kunnen jullie ook niet de overeenkomstige context plaatsen
  in de H.Schrift vinden.. en als ik daar dan naar wijs is het logisch dat jullie het niet kunnen duiden,
  Dit onvermogen ligt dan bij jullie.. en worden het voor jullie hersenspinsels.

 55. ..@Theudmer..

  Hoe kom je erbij te veronderstellen dat Vassula Ryden mij daartoe zou moeten helpen.?!
  Je beledigd je eigen onderscheidingsvermogen .. de veronderstelde waanideeën en hersenspinsels, zijn broedsels uit je eigen onvermogen om hetgeen ik hier duid op zijn waarde te kunnen schatten.

  Ik heb mij al lang duidelijk toegelicht en gewezen op de overeenkomstige plaatsen in H.Schrift die corresponderen met de huidige profetieën en die uit het verleden.
  Heb je mij één keer aangesproken op die punten in de H.Schrift ?!!! ..die met de eindtijd te maken hebben ..nee dus ..ik verzeker je dat je dan ook snoer te kort komt..

  Ik zeg iets wat nog nooit iemand heeft beweert en dan kom je met het volgen onbenul:: ▪︎U bent veel te beïnvloedbaar om op het internet rond te speuren▪︎ (Misschien heb je iets aan het volgende ..ook op het internet te vinden https://youtu.be/zx3kiYhRdjE ).
  Je beledigt ook je intellect ..het verstand dat de scheids-rechter is tussen de geestelijke vermogens [van] de ziel en de ziele-krachten… te begrijpen vanuit de Devotie tot het Heilig Hoofd ..ontvangen door Theresa Higginson.
  Schoenmaker blijf bij je leest… en oefen op je eigen schoenen.🤐

  1. U heeft gezegd dat een vrouw een koning uit Nederland gaat helpen; u zei dat omdat u ten onrechte de profetie van de Religieuze van Bellay als betrekking hebbend op uw persoon interpreteert. Gezien u tegelijkertijd intensief over Ryden schreef leek het erop dat u haar als die vrouw bestempelde.

   U bent geen “slapende koning”, en u wordt geen keizer van Europa, en de H. Schrift roept u nergens tot die dingen uit. Uw geest wordt geteisterd door waangedachten. Als iemand de H. Schrift citeert, en vervolgens zegt dat het citaat bewijst dat hij Napoleon is, dan betekent dat niet dat dit werkelijk zo is.

   U bent Napoleon niet, noch bent u een toekomstige keizer van Europa. Op het internet rondspeuren is duidelijk een ramp voor uw geest, en daarom is het belangrijk dat u andere dingen gaat doen.

 56. @ Theudmer..

  Je onderbouwd niet ..je weerwoord is geen weerwoord maar meer een [bezwering].
  Het is beneden je niveau..straks nemen de andere bezoekers op deze site ook je andere inzendingen niet meer serieus ..ik kijk in de spiegel en zie een rood gezicht als van een tomaat…het is ..het is plaatsvervangende schaamte..je krijgt de groeten van de 🤴🤝 💪😇
  Je begint op Piet Derks te lijken.. met zijn IQ VAN 1+5+5 oftewel “155”.

  Op dat gebied ben je geen partij voor mij..je maakt jezelf belachelijk..eigen schuld dikke bult.
  ….

  1. Ik hoef helemaal niets uitgebreid te onderbouwen met citaties en bronnen wanneer ik praat tot iemand op het internet die in de waan leeft dat hij een verborgen koning is, zoals ik dat ook niet hoef te doen wanneer ik met iemand praat die denkt dat hij Napoleon is.

   Door uw reacties betreffende uw koningswaan te publiceren maakt men u hier tot een circusattractie, en ik noem dat onverantwoord.

   Onlangs zei u nog dat u ging stoppen met schrijven over uw koningswaan, maar het heeft niet lang geduurd.

 57. .@. Kurt …..(13 oktober 2020 om 15:37)

  Snuffel eens wat verder op die site en dan zie je dat ik op de hoogte ben, of in ieder genoeg om te weten dat het bestaat.
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/videobewijs-zaanse-vloggersrel-met-acteurs-in-scene-is-gezet-door-powned/

  Ook jij hebt niet meer in huis dan wat primitieve bezweringen, ben je soms in de leer bij @Theudmer?!.. het is bekend dat als een leugenbericht steeds herhaald wordt ..het als een waarheid geaccepteerd wordt… zeker afgekeken bij de illuminati-vrijmetselarij.
  Dat jouw hersenspinsels mijn gedachtegang niet kan volgen komt komt door de [vooringenomen] hersenkronkels van je.. en gebrek aan kennis in de eindtijd profetieën in de H.Schrift.
  Logisch dat jouw hersenkronkels niet kunnen schakelen door al die hiaten..

 58. Vergeet niet beste reageerders hierboven, dat Jo, de hamer op de kop slaat in zijn meldingen van 09.58u en 12.26u.. U loopt te hard van stapel. Hij betrekt erbij, Johannes-Paulus II (JP II) en Benedictus XVI (B XVI). De eerste kuste niet alleen de koran, maar zei ook dat God en Allah, dezelfde zijn.
  De paus B XVI heeft veel verborgen weten te houden, maar hij lijkt een dubbel leven te leiden. Anders is de satanisch gedecoreerde mijter niet te verklaren, die van de paus kroning en die ook voor andere gelegenheden gebruikt wordt. Op die mijter ontbreekt ieder Christelijk spoor. Hij werd niet gekroond met de gouden (drie kronen) Tiara, want die was al verkocht in de jaren 1960, in New York, door Montini, de joodse vrijmetselaar paus, alias Paulus VI (1962-1978). Voorts maakt B XVI ook met beide armen gespreid, en beide handen omhoog, het satan’s teken met de middelvingers gebogen in de handpalm, pinken en wijsvingers gesterkt omhoog en plein public ! De gebrandmerkte mijter bevestigt de foto’s. Daar zijn boeken over geschreven. Er zijn meer gebeurtenissen verborgen gehouden, duistere activiteiten.
  B XVI is gekozen geweest in 2005, als een interim paus, om de PX Priesterbroederschap naar binnen te lokken, in de V2 NOM Kerk.
  Eind jaren 1980, tijdens de laatste Vaticaanse bijeenkomst met Mgr. Lefèbvre, voor overeenstemming over de wijding van nieuwe bisschoppen, zegt de kardinaal Ratzinger in een nog openstaande microfoon, “il nous échappe”, hij ontglipt ons. Dat klopte. Mgr. Lefèbvre begreep dat hij jarenlang, met leugens, gebroken afspraken, en niet nagekomen beloftes, aan het lijntje gehouden was. Hij ging de wijdingen zelf doen. Later was hij als paus B XVI, ook de “lokeend”, die de Vaticaanse valkuil moest prepareren. Wel was afgesproken dat hij afgelost zou worden door Bergoglio (B), de huidige Luciferiaan en vrijmetselaar paus, Franciscus, in 2007. Maar dat werd 2012, toen het uiteindelijk niks meer kon worden met de Pius X Priesterbroederschap. Die trapte niet in de val.
  Let wel, beste lezers, ik heb ook moeite, net als U, om die afschuwelijke realiteit onder ogen te zien. Maar het zij zo, met al die V2 NOM pausen. Geen van hen allen deugt. De Kerk van altijd, gaat door het putje. Dit doet denken aan Golgotha. De Farizeeërs van toen kruisigden Hem. Nu, in onze tijd, herhaalt zich dezelfde doodstrijd van Zijn aardse stichting, de Kerk van altijd, door opvolgende Farizeeërs, Luciferianen en -vrijmetselaars, tegen de Kerk en tegen Zijn vertegenwoordiger op aarde, de paus. Maar, krachtens Zijn belofte, zal “de hel haar niet overweldigen”. We houden ons dus vast aan Christus belofte.
  Maar de directe voorganger van B XVI, was de Poolse paus JP II. Hij had een joodse moeder, en een agnostische vader. In de oorlog minimaal opgeleid, was hij een devote persoonlijkheid op zijn manier. Enorm communicatief en populair, bleef hij een joods geïnspireerd dwaallicht op het vlak van de doctrine. Niet de Waarheid van Christus stond voorop, maar het V2 oecumenisme, gaf vorm aan zijn tweede natuur. Hij was alles, behalve heilig. Het V2 oecumenisme had hij zich eigen gemaakt, en van daaruit spruiten zijn afschuwelijke strapatsen naar boven. Ik zie hem nog op de TV beeldbuis, op één van zijn eerste Afrika reizen, met een indianen tooi op het hoofd, dansjes makend voor de grote massa Afrikaners. Dat beeld is blijven kleven. Van kwaad tot erger, dronk hij toen zelfs afgoden drank uit een beker, met Afrikaanse tovenaars, in strijd met 1 Kor. 10, 20-21, “Neen, maar wat ze offeren, offeren ze aan duivels en niet aan God. En ik wil niet, dat gij in gemeenschap staat met de duivels. Gij kunt de kelk des Heren niet drinken en de kelk met de duivel.” Maar het allerergste moest nog komen, de inter-religieuze bijeenkomst van Assisië (1986), met 130 leiders van protestante en heidense sektes, schismatieke orthodoxen, protestanten, joden, hindoes, bouddhisten, shinto’s, jaïnisten, Afrikaanse animisten, en nog veel, veel meer. Zelfs protestante leiders waren geschokt, en sommigen vreesden al het wegvallen van grenzen, en de komst van een syncretische wereldgodsdienst. De bijeenkomst was een breuk met het Eerste Gebod, “Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.” Maar ook een wereldgodsdienst die geloof, ongeloof, en afgodendienst mengt, waarheid en leugen dooreen haalt, is een breuk met de Openbaring. St. Paulus zegt daarover, 2 Kor. 6, 14-17, “Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want wat hebben gerechtigheid en ongerechtigheid gemeen, of wat heeft het licht met duisternis te maken ; wat voor overeenkomst is er tussen Christus en Belial, of wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige ? En wat heeft een tempel Gods met afgoden uit te staan ? Welnu, wij zijn een tempel van de levenden God ! Daarom heeft God gesproken : Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij, Mijn volk. Daarom dan, gaat van hen weg. Zondert U af, zegt de Heer. Raakt niets aan dat onrein is.”
  Maar wat zegt de Poolse paus JP II, “De katholieke Kerk accepteert de waarheid en de goedheid die zich in die godsdiensten bevinden. Zij ziet daarin de reflectie van de waarheid van Christus.” En verder, “De samenwerking tussen alle religies is noodzakelijk, omwille van de mensheid.” En verder, “De Heilige Geest is als een mysterie, dat werkzaam is in de niet Christelijke religies en culturen.” Niet alleen de Openbaring veroordeelt deze ketterijen. Ook de Syllabus van paus Pius IX veroordeelt dit, ” 16. De mens kan zijn heil vinden in de cultus van welke religie dan ook, hij zij verdoemd.” Of paus Leo XIII, die zegt dat, “niets gevaarlijker is voor het geloof, dan een enkel woord ten gunste van een ketterij, uit de mond van een gelovige. Dat werkt in als gif, tot verderf van de puurheid van de apostolische Traditie.” Maar de meeste weerstand en de grootste verontwaardiging kwam van het bouddhisten dienst door de Dalai Lama, op het altaar van de St. Petrus kerk in Assisië. Bovenop het tabernakel werd een bouddha beeld geplaatst. Dat betrof ook de Ste. Klara kerk, waar op het altaar, een rituele kippen slachting plaats vond, voor een offerdienst van animisten. Mgr. Lefèbvre zei daarover dat paus JP II door, “de duivel geïnspireerd is”, en dat hij, “in dienst staat van de vrijmetselarij.”
  We kunnen concluderen dat paus JP II de weg gebaand heeft voor Bergoglio, de huidige alias paus Franciscus. Zijn Encycliek is het eindstuk van de rampzalige oecumene start door het Vaticaan 2 concilie. “De wereld werd de Kerk binnen gehaald”, door de vrijmetselaar communist Roncalli, alias paus Johannes XXIII, in 1958. Vastgelegd in het document “Nostra Aetate”, was paus JP II, de man van de praktijk. Zijn opvolger B. trekt dezelfde lijn door. Daarom klappen de vrijmetselaar loges, niet alleen in Spanje, maar wereldwijd.

  1. Jules van Rooyen, wat ik me na jouw oratie afvraag is dit:
   Waarom heeft de Heilige Geest in 1958 Zijn werk niet gedaan, en het Conclaaf doen besluiten om van Kardinaal Ottaviani Paus Pius XIII te maken? Dan zou Mgr. Levebvre, inmiddels Kardinaal, in 1979 Pius XIV geworden zijn en kenden wij sinds 1991 onder het pontificaat van Bernhard Fardinaal
   Fellay de de naam Paus Marcellis zou hebben aangenomen.

  2. Beste Jules, leest U even goed mijn laatste alinea, ik citeer hem nogmaals:
   “Geen mens geraakt wijs uit jouw compleet verwarde hersenspinsels. Als je toch zo profetisch begaafd bent, leg ons dan eens gewoon uit wie wie is en wat er wanneer en waar gaat gebeuren. Uw eeuwige onsamenhangende “hak op de tak” hypotheses leiden enkel tot verwarring, frustratie en erg veel tijdverlies…”

   U, beste Jules, drukt U duidelijk uit. U noemt man en paard. Bij naam. Dat doet Jo niet. hij plukt uit verschillende profetieën en maakt daar één onbegrijpelijke ratjetoe van.

   U als gewezen militair zou beter dan wie dan ook moeten weten dat met een goede/slechte communicatie alles staat/valt. Duidelijke goede communicatie. Moest Jo dat klaar kunnen krijgen, dan zouden zijn berichten misschien begrijpelijk zijn voor mensen die niet de godganse dag de tijd hebben om youtube filmpjes te kijken en profetieën uit te pluizen. Zoals ik zei. Benoem man en paard bij naam. Wees duidelijk in wat je schrijft. Anders is het niet meer dan tijdverlies.

   1. Kurt,

    Dit forum is dikwijls een trekpleister voor gevaarlijke dromerijen. Ondertussen werden hier figuren vernoemd zoals Lorber en Rudolf Steiner; katholieken die trouw zijn aan de geloofsdoctrine omtrent het geestelijk leven raken dat occult milieu met geen stok aan. Daar komt dan bij dat Jo denkt dat hij over West-Europa gaat regeren; dat is een fenomeen op het internet dat meer voorkomt en heeft als effect dat mensen afkerig worden jegens echte katholieke profetieën die vertroosting schenken aan christenen die hun doopgewaad rein en wit houden, wandelend te midden van de eertijds gekerstende, maar nu afvallige volkeren van het Westen. De profetieën geven vooruitzicht aan mensen die zuchten onder de tirannie van de luciferianen op een nog komende maatschappelijke overwinning van de christelijke religie op de occulte krachten vooraleer de zoon des verderfs zijn openlijke heerschappij zal beginnen in Jerusalem.

 59. @Theudmer..

  Onlangs zei u nog dat u ging stoppen met schrijven over uw koningswaan, maar het heeft niet lang geduurd.
  Hè hè.. het enigste juiste verweer🤗 🥱 …maar dat koningswaan is een product van je eigen waan.
  Ik stop als de tijd gerijpt is.😁
  Maar ik meld het wel als die vrouw me vindt ..want zij moet mij redden.
  De 1e van de 3..volgens Teresa Higginson..en met de 4e trouw ik, want een vrijgezelle koning is maar niks… Psalm 45 kan geeft uitkomst voor de 4e.
  Maar als je goed hebt opgelet is dat al hier bekend ..3 ..hel ..vagevuur..en hemel.

  Het blijkt ook ook nog eens een Limburger te zijn…maar hetgeen moeilijk te aanvaarden is…

  In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een [heel “wit pak”] aan, met een [fakkel] ((De speer van Longinus)) in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen (denominaties) veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was ▪︎Limburg▪︎; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”…. met de uitleg bij Vassula Ryden ..helaas voor jullie.

  Met kleine hapjes van informatie is het voor jullie misschien beter te volgen..

 60. @ Jo,
  in de 80-er jaren kon ik geen respect meer opbrengen voor hetgeen ik dacht dat van de RKK overbleef: alleen nog het modernisme.
  Toen begon ik Jakob Lorber en Jozef Rulof te lezen.
  Een der problemen is de re-incarnatie, dat is onbewijsbaar maar wel aantrekkelijk om te aanvaarden. Maar God is ook onbewijsbaar op werelds niveau.
  Hoe ‘zie’ jij die twee: J.Lorber en J.Rulof ?
  — en nogmaals, met Vassula heb ik geen werkelijk probleem —
  Wel is hier sprake van bijzondere helderziendheid.
  Ik ken heel wat vrouwen die veel kunnen zien en ik weet niet wat hen bezielt —>>
  sommigen de duivel, met zekerheid, want ik zag reacties van een zeer gevoelig jonge meisje, en daarop reageerde zulke vrouw behoorlijk hypocriet.
  Ik denk nu dat jij niet altijd in de juiste persoon spreekt, lijkt me typisch voor helderzienden, de ene keer gaat het schijnbaar over jezelf — omdat je als het ware vanuit jezelf in de andere ‘zit’ — , de andere keer spreek je over buiten jezelf maar gaat het over dezelfde persoon. Klopt dat ?

 61. @@

  En God moet het doen met die vrijmetselaars pausen..door henzelf gekozen .. ook wordt de Poolse paus bij Vassula Ryden vermeld als iemand die belaagd werd. ..Met kan dus niet het fijne weten.
  Dat hij een devote persoonlijkheid op zijn manier was, zoals Jules van Rooyen het hierboven schrijft, hebben we ook allen kunnen zien.. maar het blijven trieste gegevens waar je stil van wordt.. als iemand anders eraan herinnert…
  En daarom lijkt het mij dat onze HEER deze pausen toch voor Zijn kerk steunt in het goede dat ze ook presteren vandaar dat in de profetieën toch positief over hun gesproken wordt.. genaden aanbiedend tot de zucht.

  Ook is het zo dat in het {lied van de lindeboom} de vluchtende paus naar Duitsland in zijn geloof zou standhouden, die vluchtende paus kan dan alleen maar Ratzinger zijn.. en is dat zijn kans om God toch nog toch trouw te getuigen.. met zijn, ik meen marteldood.

  Men gunt niemand de hel zelfs de antichrist niet.. die zou zelfs buiten de heilsorde bijzondere genaden van Jezus Christus aangereikt krijgen zodat hij niet verloren zou gaan.. maar hij zal weigeren…ook Stalin zou genaden zijn aangereikt en ook geweigerd.
  Nikita Chroesjtsjov zou wel de genaden op zijn sterfbed hebben aangenomen.

  Volgens protestanten die ook visioenen over de hel hadden waren er “ruimtes” waar zielen op een uitzonderlijke manier werden gemarteld vanwege hun misdaden.
  Bijvoorbeeld Stalin zou zo iets kunnen overkomen, verantwoordelijkheid voor de dood van miljoenen mensen.
  De gruwel van de hel is dan ook onvoorstelbaar verschrikkelijk..en dat zonder einde.

 62. eric-b-l, i.v.m Uw reactje van 13 oktober 2020 om 22:04 uur:
  Het gedoe met @Jo hangt mij echt de keel uit.
  Zelfs Ú begint nu ook al, terwijl U nét gemeld heeft (op 12 oktober 2020 om 07:27 uur:
  “ik lees Jo niet meer, ik heb wel beters te doen.”

  Amper 39 uur later, op 13 o de val van @Jo.
  Door deze ontwikkeling wordt ik gedwóngen om ondanks mijn op 12 oktober 2020 om 14:45 uur gedane belofte – om twee weken te stoppen met reageren – moet breken:

  @Jo scharrelt overalktober 2020 om 22:04 uur, noemt U @Jo: helderziende.
  Zelfs @Jules van Rooyen trapt in (van wel en niet erkende zieners en profeten van boeddhisme tm R.K geloof) iets vandaan, waardoor zij te accepteren waarheden als pure onzin door elkaar haalt.
  Ik heb niet voor niéts gemeld, dat @Jo zelfs deze hele site aantast!

  Letterlijk iédereen wordt door de duivel belaagd; iedereen conform kracht.
  Mede dáárdoor en door onze eigen zwakheden zondigt letterlijk ieder mens, behalve Jezus en ons aller Moeder Maria.
  Inzake de hel zijn meerdere boekjes in de handel van erkende R.K. profeten, te beginnen bij de verschijningen van Fátima.
  Letterlijk iéder mens droomt. Mensen die interessant willen doen, praten over visioenen (= door God gezonden dromen met voorspellend vermogen).
  @Jo is niets anders dan ’n bedrieger, een geestesziek mens die interessant wil doen.

 63. correctie wegens onleesbaar:
  eric-b-l, i.v.m Uw reactje van 13 oktober 2020 om 22:04 uur:
  Het gedoe met @Jo hangt mij echt de keel uit.
  Zelfs Ú begint nu ook al, terwijl U nét gemeld heeft (op 12 oktober 2020 om 07:27 uur:
  “ik lees Jo niet meer, ik heb wel beters te doen.”

  Amper 39 uur later, op 13 oktober 2020 om 22:04 uur, noemt U @Jo: helderziende.
  Zelfs @Jules van Rooyen trapt in de val van @Jo.
  Door deze ontwikkeling wordt ik gedwóngen om ondanks mijn op 12 oktober 2020 om 14:45 uur gedane belofte – om twee weken te stoppen met reageren – moet breken:

  @Jo scharrelt over al iets vandaan,
  (van wel en niet erkende zieners en profeten van boeddhisme tm R.K geloof) waardoor zij te accepteren voorspellingen en waarheden + pure onzin door elkaar haalt.

  Letterlijk iédereen wordt door de duivel belaagd; iedereen conform kracht.
  Dus: letterlijk iedereen zondigt, behalve Jezus en ons aller Moeder Maria.
  Inzake de hel zijn meerdere boekjes in de handel van erkende R.K. profeten, te beginnen bij de verschijningen van Fátima.
  Letterlijk iéder mens droomt. Mensen die interessant willen doen, praten over visioenen (= door God gezonden dromen met voorspellend vermogen).
  @Jo is niets anders dan een geestesziek mens die interessant wil doen.

 64. @ Eric-b-l

  Ik heb niks geen helderziende vermogens, dat als éérste gesteld, de personen die jij beschrijft ken ik en daar heb ik maar weinig van gelezen, bij dat lezen raadpleegde ik op de achtergrond de geschriften van Anna Katharina Emmerick, zij waren mij ter bescherming.. (ook bij het lezen van Oosterse boeken.)
  De boeken Van die personen welke jij hierboven beschrijft bevielen mij niet toen ik ze met die van Anna Katharina Emmerick vergeleek ik heb die boeken toen gewoon bij het oud papier gezet..

  Er zijn 2 personen:: .. Teresa Higginson van de Heilig Hoofd devotie en een heilige pastoor uit België, tijdens de 2e wereldoorlog, die ik eerder hier ook al aanhaalde, die elk één boodschap kregen waar je in-direct de preëxistentie van de ziel uit kon afleiden.
  Omwille van de preëxistentie van Jezus Christus werd door de kerk de opvatting afgewezen dat elke ziel al voor de verwekking preëxistent is.

  De preëxistent van zielen impliceert een sfeer waar de zielen indrukken opdoen maar hetgeen heeft niets met reïncarnatie van doen, reïncarnatie bestaat niet en dat is ook op een andere manier
  aan te tonen.. ook al heeft het soms de schijn van wel.. dat het wel..moet bestaan.

  A.K.Emmerick zegt ook iets over helderzienden, waarvan ze zegt, als ik het mij goed herinner, dat als ze niet rein en kuis zijn de hel hun dan zal misleiden.
  In de geschriften van de Vrouwe van alle Volkeren staat geschreven:: ..het is para dit en para dat maar het is de Paracleet die het in Zijn werk stelt. !!!
  Ikzelf heb daar een idee over, maar waag het niet om dat zomaar te formuleren voor anderen.. misschien zal later de Heilige Geest mij daar een vollediger begrip over geven.

  Ieder mens zal wel een zekere mate van zelfkennis hebben..maar het zichzelf kennen in God, dat is toch wel apart, hetgeen door genade gebeurt. De huidige mens wil zichzelf zijn en denkt zichzelf te zijn .. maar in het Vuur van de Heilige Geest zal die mate van zichzelf te zijn in de Waarschuwing duidelijk worden voor elke ziel.. de zonde tast namelijk het zichzelf -zijn- aan.
  Dat simpel te begrijpen is, ieder voor zich.

  Als kind van 5 jaar wilde ik weten dat ik niets wist, daarom wilde ik ook niet naar de kleuterschool.. maar wat klappen en de angsthaas keerde snel terug op zijn voornemens..een held op sokken dus. Het weten dat je niets weet is eigenlijk verschrikkelijk.. je staat dus eigenlijk voor je zelf.. het heeft te maken met het ZIJN van voor de zondeval, want die rode draad is nog in ieder mens aanwezig.

  De 2 duistere nachten van de ziel bij Johannes van het Kruis heeft daar eigenlijk mee te maken.. het heeft met de kenleer te maken en het –zijn– in zijn tweeledigheid. De drie duistere dagen die direct aan de Waarschuwing in het 6e zegel voorafgaan komen in zekere zin overeen met de 1e duistere nacht van de ziel, maar dan betreft het eigenlijk de [gehele] mensheid…. bij de komst van de antichrist en zijn duisternis in het kwaad staat de 2e nacht van de ziel dan ook voor de gehele mensheid.

  Ook in de Oosterse mysterie godsdiensten is er sprake van 2 duistere nachten van de ziel.. maar hun mysteries zijn voltrekken zich vanuit de hiërarchie van de gevallen engelen.
  Mmaitreya de valse profeet heeft zijn uitgangspunt in het occulte Shamballa in de Himalaya,
  Ook Johannes de doper ging volgens A.K.Emm. naar de Himalaya om op de profetenberg te komen ..die opgedeeld is en gescheiden ..een occult gedeelte en een christelijk deel.
  Volgens A.K.Emm. zal het occulte gedeelte verdwijnen.

  Op de lagere school en de ambachtsschool had ik een gloeiende hekel aan tekenen omdat ik geen fantasie had en geen ver–beelding, die tijd van die tekenlessen waren dan ook steeds de grootste kwellingen… uiteindelijk ben dan ook eigenlijke daarom in de bouwsector terechtgekomen als hulparbeider.
  Maar het is dan toch wel een voordeel voor mij dat ik eigenlijk dan ook niet kan fantaseren over de voltrekkende inhoud van die profetieën, dat zou ook absurd zijn en niet realistisch, want het is de genade die onvoorstelbaar de menselijke natuur doet verheffen.

  Ieder mens die door genaden herboren wordt..daar wordt het adamitisch koningschap in hersteld en iedere heilige is dan eigenlijk ook koning.
  Het is mij dan ook onmogelijk een voorstelling te maken van dat wat God in Zijn genade nog in mijn leven zal uitwerken vanuit mijn toestand van DORRE boom zijnde.
  En ook al heb ik inzicht in die profetieën, voorstellingsbeelden daarvan in me oproepen is dan ook zo primitief dat ik ze gemakkelijk kan loslaten ..je hebt er niets aan, het strookt niet met wat God straks zelf zal uitwerken. Daarom komt het voor dat mijn visie en inzicht weleens vaker over kan komen als een berekening van optel sommen.

  Die koning is dan ook in die zin buiten mezelf omdat hetgeen nog verwezenlijk moet worden.
  De natuur impliceert de boven-natuur ..dat begreep ik al als kind.

  Maar ik begreep ook dat mijn ont-WIKKELing stilstond.. op mijn 5e jaar.. want ik had toen nog geen ja-woord op Gods genade. ..en nu probeer ik weer “kinds” te worden .. maar dan wel met mijn verworven inzichten.. en te wachten op Zijn nieuwe aanbod van genaden (Jesaja 49:8) en om dan wel het ja woord te kunnen geven.. met alle consequenties van dien.. lijden en zo.. wat is aangezegd ofschoon van korte duur.

  Ook lijkt het mij dat de Waarschuwing ieder mens zal trefffen ook baby’s.. ze hebben waarschijnlijk geen zonden en daarom zal de Waarschuwing een gemakkelijke doorgang in hen vinden.. dat lijkt mij logisch omdat het Vuur van de Heilige Geest [alles] zal omvormen, jij had het over een grens van 7 jaar volgens mij is dat onjuist.. ik meen het ook ergens gelezen te hebben.

  Ik weet niet of ik je goed gelezen heb ..maar bij Vassula is er beslist geen sprake van helderziendheid of iets van die aard, nog van waarzeggerij..wat Piet Derks veronderstelt is dan ook onbenul.

  Rudolf Steiner ken je waarschijnlijk ook, hij was ook bij de vrijmetselarij volgens Marcel Messing, hijzelf liep “in en uit” bij ze ..zijn eigen website heeft hij opgeheven.
  Marcel Messing zal dan ook zelf wel vrijmetselaar zijn ..ofschoon hij doet voorkomen van niet.
  Ik las bij martinvrijland.nl dat hij Marcel Messing ook niet vertrouwde.. ook een vangnetpion.
  Rudolf Steiner was ook helderziende volgens hem zelf, en hij probeerde daar vanaf te komen omdat het oude vermogens waren van uit oude tijden.. ook van Rudolf Steiner heb ik maar weinig gelezen.
  ……

 65. Bij het onderwerp ‘video deel 2 van @Michaël Dekee’ heb ik al gemeld dat @Jo de hele site aantast.
  Dat heb ik niet voor niéts gemeld!!!

  Dit is een laatste poging van mij om deze site katholiek te houden.

 66. @@@

  Nu hier enkele personen hun beloftes hebben verbroken .. wordt het dus tijd voor ter biecht te gaan …als ik straks ook priester wordt wil ik graag eens de zonden van Piet Derks vernemen en ik vertel het echt niet door.. echt beloofd.. alhoewel🤥

 67. Overigens @Jo,
  Mij moet het volgende van het hart:
  Ik heb nérgens in deze site mijn volle voornaam gemeld.
  Ook ben ik op geen enkele praat-site (= chat – sites).
  Net zoals met álles wat U neerschrijft, heeft U mijn voornaam proberen te googelen.
  Mijn voorletter “P.” kan naast ‘Piet’ ook onder andere de volgende voornamen inhouden:
  Pascal, Paul, Pepijn enzovoorts enzovoorts.

  Ik heb U bovendien niet de toestemming gegeven om mijn voornaam te noemen. Dat lijkt zogenaamd vertrouwensvol. Dat is alwéér ’n vrijheid die U zichzelf toemeet. Voor alle duidelijkheid: wij kennen elkaar niét en hebben elkaar dus letterlijk nóóit ontmoet.

 68. @ Jo,
  niets van wat je zegt past in mijn denk- en ervaringenpatroon.

  –1–de Warschuwing:
  Jij laat de drie duistere dagen voorafgaan aan de Waarschuwing. Na die drie duistere dagen zouden nog slechts zeer weinig mensen overblijven omdat de Waarschuwing juist een laatste poging zou zijn om nog zeer veel zielen te redden.
  De Waarschuwing komt volgens mij dus eerst, en wel zeer spoedig.

  –2–verbeelding tegenover ‘zien’:
  Je had een hekel aan tekenen in de ambachtsschool omdat je geen verbeelding had, dit lijkt me een zinnetje vol tegenstellingen. In de technische school leer je in de eerste plaats om complexe voorwerpen zodanig te ‘zien’ dat je in staat bent vanuit de 3-voudige platte weergave het juiste perspectief te begrijpen omwille van al de noodzakelijke bewerkingen die men met machines moet uitvoeren om van een stuk metaal een bruikbaar voorwerp te maken.

  In de tekenles van het voorbereidend jaar voor de humaniora plaatste de leraar een glanzende sporttrofee op de lessenaar en iedereen kreeg volle drie kwartier de tijd om het ding met potlood weer te geven. De meesten verveelden zich al na zowat vijf minuten, terwijl degenen die niet slechts met het verstand ‘zien’, maar meer van binnen uit ‘kijken’, de hele tijd druk bezig waren om weer te geven wat er op die lessenaar allemaal te ‘zien’ was.

  Ik kan me niet herinneren dat in een school ooit beroep werd gedaan op onze verbeelding in een tekenles.
  Jo, kunst is niet: zich iets verbeelden of uitvinden, neen hoor, de ware kunst is vanuit je innerlijk ‘kijken’ en ‘zien’ wat God geschapen heeft en dan trachten dat weer te geven. Het weergeven zelf is niet eens waar kunst in de eerste plaats over gaat, maar wel het ‘zien’ dat moet bewezen worden in de weergave.

  Degene die weergave belangrijker vindt dan ‘zien’ is per definitie als mens onbetrouwbaar. Denk bijvoorbeeld aan Elvis Presley die zijn innerlijk leven ten dienst stelde van persoonlijke roem en eer, dat is de kortste weg naar de hel.
  Michelangelo daarentegen offerde zich op om kennis uit te dragen. Dat hij daarbij niet goed aan bekoringen kon weerstaan als kunstenaar kan hem gemakkelijk worden vergeven. Hij was volgens mij geen man die zichzelf op een podium plaatste om applaus te krijgen, integendeel zelfs, hij verlangde daar niet naar.

  Jo, je betoog over tekenen en fantasie raakt kant noch wal.

  –3–het JA-woord aan God:
  Wat heeft dit in Godsnaam te maken met Jesaja 49:8. Leg me dat eens uit.
  Het JA-woord aan God is het definitieve besluit om God volkomen gehoorzaam te zijn tot in de kleinste details. Dat is het JA-woord van de heiligen. Dan pas wordt de ziel geheel groen en levenskrachtig, door de genade Gods.
  Maar . . . jij wil “de man te zijn van mijn verbond met het volk en om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed weer toe te wijzen”. (Jesaja 49:8)

  Ik denk dat je jezelf hier nogmaals verraden hebt.
  Jo, ik verwacht eindelijk een verklaring.

  –4–Vassula en helderziendheid:
  Leon Theunis was niet helderziende, hij werd zeer zwaar door de duivel bestreden omdat hij slechts als eenvoudige mens de opdracht had de Kerk in ons landje te redden. Dat is de enige reden dat ik kan bedenken waarom hij naar een instelling ging. Een helderziende met het verlangen een zuivere ingesteldheid te willen handhaven wordt eveneens zwaar aangevallen door de duivel maar weet zich gesterkt door een gezond gebedsleven.

  De meeste vrouwen hebben een betere ‘kijk’ op de zielen om zich heen, sommigen ‘zien’ meer dan anderen.
  Maar de bekoring van goddelozen is voor hen te sterk om aan de duivel te kunnen weerstaan, zij geven zich dan over aan alle vormen van hoogmoed, met veelal hekserij tot gevolg.

  Volgens mij heeft Vassula een zeer sterk gebedsleven, hetgeen voor Satan onverdragelijk is. Daarom wordt zij voortdurend aangevallen. Zij staat dus veel sterker dan de beklagenswaardige Leon Theunis.

  Leon Theunis was volgens mij innerlijk een kind, Vassula in alle opzichten een zeer grote dame.

  –5–Jo, je hebt een groot verstand.
  Maar ik mis het innerlijk gevoel, het ware ‘zien’, het ware geestelijk begrip.
  Ik geef je de raad te stoppen met het misbruiken van teksten uit ‘de bijbel’.
  Ik kan voorlopig niet geloven dat je een opdracht uitvoert vanwege een zuivere geest.
  Zoals het er nu uitziet is het zeer goed mogelijk dat je slechts verlangt op een podium te staan om veel applaus te mogen ontvangen.
  Je begrijpt vermoedelijk jezelf niet eens.

 69. @Kurt en @Theo J.
  Zie mijn bijdrage hierboven.
  Ben het met je eens Kurt, te vaak schrijft Jo, een te onsamenhangende tekst. Ik lees die “voorzieningen” doorgaans niet, want ik sta daar te sceptisch tegenover. Ik geloof er niet in, want zonder feitelijk houvast. Desalniettemin, spijtig genoeg, maar Jo heeft het probleem veel te weten van zijn onderwerp, maar het lukt hem niet te komen tot een samenhangend en feitelijk onderbouwde synthese. Voor anderen is dat lastig lezen. Het gaat om een gave die niet iedereen heeft.
  U weet, beste Kurt, iedere bekwaamheid is God gegeven, 2 Kor. 3, 5.
  Voor wat betreft beste Theo J., het probleem van de pauskeuzes in 1958, 1962, was de chantage die op de echt gekozen Paus uitgeoefend werd door geheime diensten en vrijmetselaar kardinalen. De keuze was kardinaal Siri, twee keer ; maar hij werd bedreigd. De Heilige Geest was geneutraliseerd. Kardinaal Siri’s eigen leven en dat van zijn direct nabije familie liep gevaar. Hij was geen held, geen man van de barricades. Hij trok zich terug in Rome stad, en trad niet meer in de openbaarheid. Dat was de afspraak. De beveiliging had gefaald, de gewapende macht van de Pauselijke Zwitserse garde, werd niet door hem, noch door de leiding van het Conclaaf, ingeschakeld om zijn bedreigers, vrijmetselaar kardinalen, direct gevangen te zetten, en op te sluiten in de Vaticaanse Engelen burcht, en daar in gijzeling te houden, zoals in vroeger tijden gebeurd zou zijn geweest. Die Engelenburcht is speciaal daarvoor gebouwd, een gevangenis. In vroeger tijden, waren er wel degelijk opsluitingen in gelijksoortige omstandigheden. Corrupte prelaten werden opgesloten en op water en brood gezet, door moedige en strijdbare Pausen. In die recente, troebele tijd van de twee Paus keuzes (1958/1962), is er kennelijk ook, tijdens een confrontatie in de pauselijke appartementen, een commandant van de Zwitserse garde dood geschoten geweest. Waarschijnlijk naïef, was hijzelf te laat met het trekken van zijn wapen. Te verwachten is, dat geheime diensten, hun chantages en hun geweld, bij de belangrijkste verkiezing ter wereld, de Paus van Rome, ook bij de komende Paus keuze, een grote rol zullen spelen. We kunnen binnen de Vaticaanse muren, eenzelfde strijd verwachten, te vergelijken met de politieke en media oorlog tegen huidige zittende president van de VS. Hijzelf weet van wanten, hij is wel gewaarschuwd, gepokt en gemazeld, en heeft maatregelen getroffen, vanaf het begin. Niemand komt in zijn buurt, die hijzelf niet gekozen heeft. Hij heeft zijn eigen bewakingsdienst, en zijn eigen artsen. Hij weet dat iedere dag fataal kan zijn. Kennedy was indertijd ook te naïef, en werd door zijn eigen geheime dienst dood geschoten, met 2 kogels en niet met 1. De CIA baas indertijd, de oude Bush, keek toe vanaf een straathoek, toen de schutters hem dood schoten in de passerende, open auto. Dat was een makkie. Kennedy kende de macht der vrijmetselarij en de corrupte bankwereld. Maar desalniettemin liet hij zich inpakken door zijn eigen geheime diensten, waaronder de CIA. Hij wilde deze ‘staat in de staat’, “in duizend snippers” vernietigen, maar deze was hem te snel af. De leugen regeert de wereld sinds de Gouden Middeleeuwen, en de duivel is meester geworden. De mondiaal opererende, joods-Talmud farizees aangestuurde vrijmetselarij is zijn werktuig. Deze deinst voor niets terug. De komende Paus staat voor een immense opgave om het tij te keren. Hij zal Rusland moeten toewijden aan de Heilige Moeder Gods zoals ze gevraagd heeft in Fatima, en verder, met Gods hulp de Synagoge van satan (Ap. 2:9, en 3:9) weerstaan.

  1. Jules van Rooyen, je schrijft:
   Het probleem van de pauskeuzes in 1958, 1962, was de chantage die op de echt gekozen Paus uitgeoefend werd door geheime diensten en vrijmetselaar kardinalen. De keuze was kardinaal Siri, twee keer ; maar hij werd bedreigd. De Heilige Geest was geneutraliseerd. De keuze was kardinaal Siri, twee keer ; maar hij werd bedreigd.

   Jules, als schrijver van misdaad romans zou jij helemaal geen slecht figuur slaan.
   Want het voordeel van een roman is, dat de inhoud niet waar hoeft te zijn, als hij maar waar lijkt.

   Alles dat over de gang van zeken tijdens een conclaaf naar buiten komt is speculatie. Dat blijkt ook wel uit het feit dat jij een conclaaf in 1962 laat plaatsvinden.

   Alle Kardinalen in 1958 waren gecreerd door, in jouw ogen ECHTE, pausen: Benedictus XV, Pius XI en Pius XII. Hoe kan het dan dat de “boeven” de overhand hadden? Of waren deze Pausen in jouw ogen ook al van God de Heilige Geest los bij hun keuze’s?

   Je zegt:
   Te verwachten is, dat geheime diensten, hun chantages en hun geweld, bij de belangrijkste verkiezing ter wereld, de Paus van Rome, ook bij de komende Paus keuze, een grote rol zullen spelen.
   Jules dit klinkt heel spannend, en zakl het als cliffhanger in een roman heel goed doen,.

   Maar in het echt zetelt in Rome Paus van de RKK en niet van de wereld, dus voor de wereld minder belangrijk dan veel ander zaken.
   Bovendien, heeft de RKK volgens enkelen al vijf jaar, en volgens een groot aantal gelovigen al ruim 62 jaar geen Paus, dus is een invulling van die functie zeker niet echt belangrijk.

   Jules ik heb je al gezegd dat jij een geweldige romanschrijver zou zijn en ik herhaal het.
   Hoeveel complotten zijn er al niet bedacht rond de Kannedy moord. Die van jou kende ik nog niet maar ik vind hem wel spannend, Dat de (prominente) opdrachtgever vanchter een hoekje staat te gluren vind ik best wel gaaf gevonden. En Jules, als ik je nog een tip mag geven: Laat je hem ook met passer en winkelhaak de juiste positie op straat bepalen, en als ik jou was zou ik hem dan de juiste positie met een heel klein Davidssterretje op de straat laten tekenen. Dan kan hij zich verachuilen en op het moment supreme precies op de juiste plaats gaan staan om te zien hoe in zijn opdracht de kogels in het rond vliegen en de hersenpan van JFK uitelkaar spat.

 70. @Jules van Rooyen,
  U schrijft: Jo heeft het probleem veel te weten van zijn onderwerp.

  Hij heeft ’n ánder probleem:
  Hij bedriegt de boel.

 71. Overigens:
  Ik dacht lange tijd (tot gisteren, naar ik meen), dat @Jo ’n vrouw was,
  Overal waar ik hem met ZIJ aansprak, dient gelezen te worden: hij.

 72. @ Eric-b-l..

  Ja Eric ..het is een kwestie van afstemmen om te [kunnen] resoneren op elkaar.. en dat is niet “zomaar eventjes” gemakkelijk..voor beide kanten. In een -een op een gesprek- is dat natuurlijk veel voordeliger.
  Maar eerst wil ik Jesaja 49:8 toelichten, maar niet uitputtend, het ging mij voornamelijk om de zinsnede:: •Zo spreekt Jahweh: Ik verhoor u in de tijd der genade•.. zo zie je maar hoe iets niet tot begrip kan leiden, want jij gaat juist aan [die] zinsnede voorbij ..en als ik dat opmerk is dat aan jou dus geen verwijt.. want ik had zelf die zinsnede moeten citeren.
  In de voetnoot wordt daar naar de Verlosser gewezen.. terwijl ik hier de eindtijd Cyrus in zie, want Jezus Christus zal nooit meer lijfelijk hier op aarde rondgaan.. dit als korte toelichting.

  Wat betreft de Waarschuwing is er genoeg bewijs dat die direct volgt op het einde van de 3 duistere dagen, ..er zijn inderdaad zieners die dat in een andere volgorde weergeven.

  Niet alleen is bij Vassula het juiste inzicht te vinden, maar ook het 6e zegel In Openb.6:12-17 toont ons de Waarschuwing in vers 14, als de hemel oprolt als een boekrol.. wat daaraan vooraf gaat heeft te maken met de drie duistere dagen. Zelfs in de wetenschap blijken ze op hoogte te zijn van de oorzaak die in het heelal leidt tot de 3 duistere dagen. Eric: die informatie vraagt om een zekere belezenheid in die zaken, ik ga mij nu dan ook niet uitputten in velerlei toelichtingen.. wel wil ik nog opmerken dat geheel Jesaja 24 het 6e zegel impliceert.. simpel als wat om dat te constateren.

  Ook is het zo als er bij jullie een te gebrekkig referentiekader is is het voor mij moeilijk om “in te loggen” ..dat wil dus zeggen dat ik jullie moet “aftasten”, om aansluitingspunten te vinden om binnen te komen.. dus oefening baart kunst.

  Wat de verbeelding betreft::
  Het betrof vooral het [gewone] tekenen op de lagere school..gebrek aan creativiteit, ver-beelding en fantasie.. ik tekende iedere keer het zelfde of maakte een variant ervan.. en schaamde mij dan ook voor mijn onvermogen. Op de technische school was het gewoon lijnen trekken langs een liniaal.. het interesseerde mij niet en ik voldeed dan ook maar net aan de minimale eisen.. om niet voor een debiel versleten te worden, mijn diploma heb ik dan ook maar met de hakken over de sloot gehaald.

  Jouw reactie op mijn opvatting over de verbeelding is dus niet van toepassing op het gewone tekenen op de lagere school want daar is creativiteit, ver-beeld-ing en fantasie wel voor nodig.
  Waar jij het over had betreft een ander gebied en daarin had je natuurlijk gelijk.

  Ook denk ik dat het niveau van de technische school in Nederland lager is dan in België.
  Rond mijn 15e jaar was ik eens [ingekeerd] bezig met lassen en werd er opeens een gedachte in mijn gedachte gelegd van: “[je] zult nooit een vakman worden” dit kan zijn gebeurd door de eigen persoonlijke bewaarEngel .. dat was voor een puber natuurlijk toch een teleurstelling omwille van in de maatschappij mee te kunnen, maar tegelijkertijd had ik de herinnering van mijn uitverkiezing voor iets anders..dus vanuit mijn kindertijd.
  Feitelijk was ik dus gewoon een cultuurbarbaar.. zonder een natuurlijk talent.. maar met [5][boven]natuurlijk talenten.. en dat.. met een zeker besef op de achtergrond.

  Daarom heeft Dante het over de 5 + 5 en 10.. Dat wil zeggen 5 talenten om de 10 te maken ..om de eerste 5 te bezitten, althans zo begrijp ik het …vijf is ook het getal van de (oorspronkelijke) vrije wil en de genade. ZO was ik eens in Parijs op het treinstation naar Lourdes en zag ik daar een vrouw een beetje paniekerig om zich heen kijken, ze zag mij en kwam naar mij toe en sprak me aan in het Frans: ▪︎..”dat ze boodschappen was gaan doen en dat ze daar al Haar geld voor had gebruikt en geen geld meer had voor de terugreis, ze vroeg 5 Frank”.. in een flits dag ik nog wat dom om geen geld opzij te houden voor de terugreis.▪︎

  Om te kijken of ik Ze INNERLIJK goed had verstaan in het begrijpen wat Ze zei….Want ik ken geen enkel woord Frans, (of het is pardon) ..deed ik de beurs open ..en nam Ze 5 Frank..
  ZE bedankte zeer hartelijk en liep weg.. ik vond het niet normaal dat ik Haar innerlijk kon verstaan en veronderstelde kort erna dat Ze de Moeder Gods was.
  Die 5 Frank was dus voor mij de heenwijzing naar de 5 talenten die ik ontvangen had toen ik achttien maanden oud was, ontvangen in een Damascus-ervaring..of in die orde.

  DOOR naar dat Licht terug te keren en op te pakken (bekeren) kan ik dus van de 5 talenten, 10 talenten maken… die Damuscus-ervaring wordt bij Vassula Ryden en Nostradamus genoemd: de man met goed VOOR-TEKEN en bij Dante de wettige erfgenaam van het Adelaars[teken].. De Veltro en de Messo di Dio, ..De Maleachi 3:1 bode.. De Vreugdebode in Jesaja 52:7-12 en de eindtijd Cyrus. Jesaja 48:15 en o.a. 46:11 ..2e versregel. ..o.a.
  Niemand anders dan ik is dan ook de regent-grootvorst voor de latere afstammeling van koning Lodewijk XVII ..die de kroon zal overnemen bij de komst van de antichrist.
  <<<<<

  1. @ Jo,
   als je zo blijft doorgaan is de kans zeer groot dat je binnenkort een heel bijzondere “Damuscus-ervaring” over je zieltje zal krijgen, namelijk dat een grote duivel intrek bij je neemt.

   Ooit las ik een Oosters boekje, getiteld “Koning Aap”. Een heel gewone aap begon allerlei boeken te lezen en kreeg plots een grote verlichting. Hij wist niet waar dat licht vandaan kwam en dat interesseerde hem ook niet. Al gauw ontdekte hij dat hij macht had over andere zielen om hem heen. Die macht begon hij dan hartstochtelijk uit te buiten. Hij klom steeds hoger en hoger, een breed spoor van menselijk leed achter zich latend. Uiteindelijk noemde hij zichzelf koning. Ten slotte verzamelden zich enkele zuivere zielen en zij slaagden er in koning aap te overwinnen en hem dat licht te ontnemen. Toen bleek dat er een duivel bezit had genomen van zijn ziel. Zo werd hij weer een gewone aap (zoals God het bedoeld heeft).

 73. Ik ben het met de heer Derks eens dat de schrijfsels van Jo (alsmede een deel van de reacties daarop) niet bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van dit forum.

  Met modernisten, protestanten en zelfs vrijmetselaars is nog wel een redelijk gesprek te voeren. Maar als iemand flarden van allerlei katholieke, protestantse en zelfs occulte profetieen op zichzelf betrekt, dan is er geen gemeenschappelijke basis meer voor een gesprek, raken sommige mensen in verwarring en wordt de tijd slechts verspild.

  De toestand in de Kerk is uitermate ernstig. Maar dat is niet voldoende reden om aandacht te schenken aan een ieder die beweert bepaalde gebeurtenissen te hebben voorzien of die een oplossing voorstelt.

  Laten wij het geloof bewaren en standvastig staan in de werkelijkheid van hier en nu, om zo verstandige beslissingen te nemen voor onszelf, onze gezinnen, gemeenschappen en de Kerk,
  en ondertussen bidden tot de H. Moeder Gods dat zij ons beschermt in deze tijd van verdrukking.

 74. @ Eric-b-l…

  De Grote Waarschuwing van Garabandal kun je vergelijken met een Damascus-ervaring voor de gehele mensheid.

  Eric:.. je huidige manier van denken over mij wordt al te zeer beneveld door je eigen verleden..wil je hier je niet belachelijk maken, dan moet je niet -hetgeen- op mij spiegelen, projecteren.

  Even een voorbeeld::
  Mijn zus werkte bij een pacemakers bedrijf en daar moest ze met een andere vrouw anderen instructies geven, op een gegeven moment bleek dat die andere vrouw informatie achterhield; achteraf wees uit dat ze bang was voor concurrentie jegens haar eigen positie.
  Mijn zus vertelde me dat ze het geen probleem vond als een leerling haar wat bijkomend ideeën kon bijleren, aandragen.. dat verondersteld dat ze geen machtswellust bezat.. en dat zit ook niet in mijn mede gezinsleden.

  Toen ik ongeveer 18 jaar was zag ik eens een jongen aan zijn auto werken; in het langsrijden kwam in mijn gemoed [zomaar] de gedachte in me op dat die jongen een beter karakter had dan mezelf.. toen ik hem tegenkwam in een dansgelegenheid begon ik met hem te praten en bleek
  mijn indruk juist te zijn..en ook hij wilde met mij in contact komen omdat hij een van mijn zussen een leuke meid vond, want hij had me vaker tezamen met hen gezien. Wat ik hier mee WIL zeggen is dat ik elke man, puber of zelfs kind, vanuit hun natuurlijke talenten en intellectuele vermogens, hoger inschat dan mezelf om een koning te worden.

  Uit mijn vorige reactie blijkt ook waarom.. van nature uit heb ik helemaal niet de behoefte om “iemands” koning te zijn.. omdat ik de [natuurlijke] talenten daartoe mis……[maar wee mij] als ik niet voldoe aan de genade die mij zijn gegeven in mijn kindertijd toen de Heer Jezus Christus in een gunstig moment Zijn gezalfde fundament legde tot de latere bekering, reiniging en loutering, voorafbeeldende Maleachi 3:1-5- ….het was dan beter dat ik niet geboren was.

  Zoals mijn zus zich niet bedreigd voelde om van een andere te leren zo was dat ook aan mijn kant tegenover die jongen..wat betreft ik hierboven beschreef..terwijl hij maar 2 jaar ouder was als ik.
  In mijn vorige reactie heb ik niets beschreven wat niet te volgen is en niet te begrijpen.
  Een katholiek die de hemelse boodschappen niet op zijn waarde weet te schatten zoals een:.. Piet, Peter, Pieter, Pierre –>>Derks.. heeft in mijn ogen een geestelijk tekort in de liefde, genegenheid en tederheid tot God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en de Moeder Gods..Hun allen inbijzonder..

  Beste Eric.. ik raad je aan het (zonodig verplichte) te dragen mondkapje te laten zakken tot op je kin ..dan kan het het gezever opvangen uit je laatste reactie.. ik houd je even een spiegel voor van je eigen onbenul in je vorige reactie. .. hopelijk kom je met dit weerwoord terug op je schandalig vooroordeel.. ook al ben je dan een vrome katholiek.. dat ik veronderstel.

 75. @Jo,
  Zoals ik op de 1e dag van Uw verschijning op deze site heb gemeld:
  Is de waarzeggerssite (tevens kaartleggen) iets voor U?

  Misschien hebben zij zelfs interesse in U als werknemer (zij zullen echter naar mijn inschatting niet met vaste contracten werken).
  Het voordeel voor Ú: er is áltijd wel iemand die interesse heeft in hetgeen U te vertellen heeft.

 76. @ Jo,
  met je “Damuscus-ervaring” bedoel je toch hetgeen Paulus overkwam ?
  De apostel Paulus was wel bijzonder getalenteerd, had gestudeerd, zou zoon van een Farizeeër zijn en hij gedroeg zich als een bedrijfsmanager.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)
  Dus spiegel jij je aan hem ?
  Jij wordt trouwens zo veel groter dan hem ?

  Hoe voelt dat aan, Jo, want je zegt niets minder dan :”Niemand anders dan ik is dan ook de regent-grootvorst voor de latere afstammeling van koning Lodewijk XVII ..die de kroon zal overnemen bij de komst van de antichrist.” –(14 oktober 2020 om 18:23)

  Sorry, Jo, maar als ik ook slechts een seconde me zou trachten voor te stellen dat ik op die wijze over mezelf zou denken dan loop ik meteen heel snel naar een priester om dat te gaan biechten, en ik denk dat ik de rest van mijn leven diep beschaamd zou blijven over zulke eigendunk.

  Of moet ik nu beschaamd zijn omdat ik u kwets in uw eigenliefde, o edele roemruchte heer Jo monarch ?

 77. @@Silvanus..

  JE SCHREEF:: ▪︎Met modernisten, protestanten en zelfs vrijmetselaars is nog wel een {redelijk} gesprek te voeren. Maar als iemand flarden van allerlei katholieke, protestantse en zelfs [occulte ???!!!] .. profetieen op zichzelf betrekt, [dan] is er geen gemeenschappelijke basis meer voor een gesprek, raken [sommige] mensen in [verwarring] en wordt de tijd [slechts] verspild.▪︎

  Misschien ben je een professor, of een dokter, of een bakker, of een timmerman..of wat dan ook, en als je dan zegt bv.: ik ben dokter..”Silvanus” rust daar geen taboe op.. alsof je “uit de kast” bent gekomen.. zoals met die “anderen”.
  Ik ben géén koning maar wel door de hier boven beschreven zalving kroonprins, door onze HEER EN MEESTER, Koning der koningen… naast de 12 andere toekomstige koningen over de 12 stammen van Israël die over de gehele aarde gevestigd zijn.. in Nederland is dat de stam Zebulon-Nederland.. daar is genoeg informatie over.. en geldt dan ook Jesaja 9……..5

  Dat te ontkennen betekent dat -jij- daar niet nuchter mee om kunt gaan… zoals ik zelf WEL doe..in je opgewondenheid maak je het tot een taboe.

  Katholiek waren Dante en Nostradamus ..De hier genoemde verwijzingen naar de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden en protestantse profetieën of dromen of visioenen komen overeen met profetieën van katholieke huize, heiligen en huidige zieners, die dus [geen] helderziende zijn zoals de vooringenomen P.Derks durft te opperen.. en feitelijk kwaadspreken is.
  Ik heb hier niet naar heidense voorspellingen gewezen, meen ik mij te herinneren.. ofschoon die er wel zijn. De hier bekende Hubert Luns beweert zelfs dat dat er meer dan 1000 zijn.. De profetieën bevestigen elkaar en zijn ook nog eens inhoudelijk in overeenkomstig passages te herkennen in de H.Schrift.
  Ben ik daar soms debet aan ??! ..heb ik soms daarom gevraagd?!

  Als kind van 5 jaar wist ik dat ik door dat Licht beroemd (nou en) zou worden, en dat ik nog geenszins wist wat beroemd-zijn inhield.. en was daar in Mijn omgeving ook geen “verschijnsel” van vanwaar ik hetgeen kon afleiden…nu kom ik “uit de kast” en zijn jullie ontsteld ..is dat mijn te kort of dat van jullie ..zelfs een nuchtere @Theudmer vergaloppeerd zich hier in al zijn nuchterheid ..die tot waan-constructies leidden.. dat het taalkundig hier en daar niet klopt vergeef ik mij zelf 😂 🤥
  De hemel roept op Hun boodschappen tot onze hulp te accepteren.. P.Derks..onder andere hebben daar lak Aan. 🙈

 78. @@eric-b-l..

  CITAAT… ▪︎Sorry, Jo, maar als ik ook slechts een seconde me zou trachten voor te stellen dat ik op die wijze over {[mezelf]} zou denken dan loop ik meteen heel snel naar een priester om dat te gaan biechten, en ik denk dat ik de rest van mijn leven diep beschaamd zou blijven over zulke [eigendunk].

  Of moet ik nu beschaamd zijn omdat ik u kwets in uw [eigenliefde], o edele roemruchte heer Jo monarch ?

  Je hebt recht met dat:: -mezelf- dat zou inder-daad hoog-moedig bij jou zijn en had je redenen om dat te biechten…je denkt inder-daad van-uit jezelf ..maar in te leven in wat ik zeg over -mezelf- is voor je te moeilijk door je vooringenomenheid..dat dan leidt tot een vóóroordeel..en met als resultaat..onbenulligheid. Ik heb getuigd van wat God Vader door Zijn Zoon aan mij voltrokken zal ..ieder “moet” getuigen van zijn verkregen genaden.. TOT HUN EER. met als voorbeeld.. Lucas 1:49…….opdat ge niet ontsteld als het gebeuren zal….zoals nu ..ontsteld.. maar nuchter zijd ..kwezels negeren wij..dan.

  Bedoelde je de naaste lief te hebben als de eigen-liefde ?!😇

  1. @ aan de wel-edel zeer hooggeboren heer Jo,
   beste Jo,
   even heel realistisch:
   het is zeer wel mogelijk dat meerdere moderne ‘christenen’ en zelfs godhaters dit forum bekijken en dat diverse editors onder elkaar daarover grapjes maken. Daaruit kan gemakkelijk een of andere internet-server-beheerder van bijvoorbeeld een tijdschrift er toe overgaan contact op te nemen met freelance programmeurs die op hun beurt contacten kunnen onderhouden met hackers. Voor deze specialisten is het een makkie om je thuisadres te vinden.

   Denk nu A.U.B. eens na over de gevolgen!

   Om jouw persoontje nu eens keihard voor de realiteit te plaatsen, zie het volgende:

   – – – kun jij jezelf zo goed (of beter) verkopen als deze overleden succesvolle man dat kon:
   Eddy Wally – Als marktkramer ben ik geboren
   https://www.youtube.com/watch?v=EykS2lwZBrE

   vind jij jezelf nu door de modder gehaald, dan besef je niet dat je nog veel erger te wachten staat !!!
   Ben je daar op voorbereid?
   Ik denk niet dat je dat aankan.
   En uiteraard wordt dit hele forum meegesleurd.

   Met dank aan uwe zeer hoog verheven grootheid, o grote Jo!

   Je bewijst slechts dat je door een duivel bezeten bent, en het is te hopen dat de pers je zal negeren, al was het maar om je persoontje en je eigen familie te sparen, alhoewel . . . !

   NOTA: de ware monarch is een jonge man van daden en niet van woorden en die zelfs (nog) niet beseft dat hij voor iets groots geroepen is.

 79. @@eric-b-l en

  Geachte beste lieve beminde gelovige onderdaan: ..je hoeft heus niet zo onderdanig te doen.. want kwezels krijgen een oorvijg..mispel om zijn ooren.
  “Van ideeën geven gesproken”

  CITAAT:: NOTA: de ware monarch is een jonge man van daden en niet van woorden en die zelfs (nog) niet beseft dat hij voor iets groots geroepen is…….. is die zo onschuldig onnozel ?!.. dan kan hij ook het bekende zwaard uit de rots trekken. …dan ligt ik echter achter want ik heb nog niet kunnen oefenen.

  Ook heb ik niets te vrezen want ik ben gepensioneerd.
  Ik zal straks in de spiegel kijken of ik toch al niet begin te verjongen.. betreffende de eeuwige jeugd… en als die echte persoon het niet beseft.. dan heb ik ook het nadenken.
  Je hebt gelijk.. het gewoon op zijn beloop laten.. feitelijk is al “alles” gezegd.

  Wéés gegroet.. dierbare beminde onderdaan .. zeg vervolg maar gewoon weer jo.🦲😱

 80. Geachte Redactie.
  Lees a.u.b. de reacties van @Jo (al is het maar inzake dit onderwerp (= Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek).
  Hij maakt niet alleen zichzélf belachelijk, maar op deze manier sleurt hij ook Úw site omlaag.
  Hij acht zich écht de toekomstige koning van Nederland (Hij noemt zich nu kroonprins.)
  Redactie: Als het mogelijk is, bant U @Jo van Uw site. Uw site lijkt door @Jo steeds meer op ’n heksenkring in plaats van een gewaardeerde R.K. site.

 81. @ Derks.p….

  Je bewijst in het volgende CITAAT maar weer eens dat je niet lezen kunt wat er staat ..maar vooruit denkt wat er niet staat.. jij bent vast die onnozelaar die het zwaard uit de rots moet trekken
  CITAAT ▪︎hij acht zich [écht] de toekomstige koning [van Nederland]▪︎😱 🤥 🤯

  Ik heb echt meede-lijden met je.. met zoveel onbenul, de eerste tekenen van schizofrenie worden al manifest ..middels je niet kunt lezen wat er staat ..en dat je van mij verlost wilt worden .. omgekeerde achtervolgings-waanzin.. niet jij vlucht maar de achtervolger moet weggedaan worden ..om uit je schizofrenie te komen; je hebt het meermaals herhaald.. dat is om uit je schizofrene benauwenis te kunnen geraken. Rust eens goed uit ..ga wat hardlopen en reageer gewoon eens een paar maanden niet ..dat lucht op.

 82. @Jo,
  Héél misschien heb ik Uw reacties niet 100% bekeken. (Uw reacties zijn onnavolgbaar.)
  Maar duidelijk is wél. dat U zich een door de ‘hemel’ gezalfde toekomstige koning waant.
  U leidt aan waanideeën.

 83. @P.Derks

  Het steeds herhalen van de woorden: –waanideeën en hersenspinsels– door jou en @Theudmer is eigenlijk een bezwering op het mentale vlak ..de andere daarin vastzetten, “ritueel” kluisteren, ——middels– die betreffende woorden, een soort voodoo… De illuminati-vrijmetselaars, satanisten zijn daar meesters in… tot dat niveau moet geen mens zich [verlagen]. Zie: martinvrijland.nl en henrymakow.com

  In demon-iseren zit het woord demon, de ander moet tot een demon worden gemaakt, [waan]demon; in de politiek wordt dat ook gebruikt, Pim Fortuyn was daar slachtoffer van.. als gevolg.
  Als ik naar Pim Fortuyn wijs wil dat niet zeggen dat ik een “fan” van hem ben of was.

  Wikipedia:
  Een waan is een {[fantasie]} die de betrokkene [beschouwt] als werkelijkheid. Het is een niet met [algemeen geaccepteerde] opvattingen en/of ideeën overeenkomend denkbeeld, waarvan de [patiënt] niet af te brengen is met [logisch redeneren].

  Ik heb andere ideeën en andere inzichten, dus geen {fantasieën}.. maar bood ook de context aan in de bijbel en allerlei profetieën.. uit al jullie reacties blijkt dus dat jullie daar niet zo goed in thuis waren.. maar ben ik daar dan schuldig aan?! [Iets] uit mijn innerlijke denkwijze vertellen maakte ik zelfs tot context.. en ook dat hielp niet. Om te kunnen reflexeren moet je de betreffende informatie toch in zekere onder de knie hebben.

  Zie het meer als een proefwerk als inleiding op mijn examen ..als het halen van de [werkelijke] kroon des levens ..Jakobus 1:12…. koning worden over het innerlijke rijk der ziel, naar het beeld van het oorspronkelijke koningschap in Adam en de Moeder Gods.

 84. @Jo
  Ik ga geen boeddhisme leren om U ’n plezier te doen; protestantisme heb ik nooit overwogen daar zij de hostie niet erkennen en ons aller Moeder Maria niet haar moederschap schenken die zij absoluut verdient. De overige godsdiensten (= wijze waarop mensen proberen om God te dienen), heb ik in mijn prille jeugd volledig verlaten.
  Dus ál die zogenaamde profeten die U vermeldt, daar schenk ik geen enkele aandacht aan.

  Daarenboven zijn Uw waanideeën niet bevorderlijk om mijn interesse te wekken.
  Ik hoop, voor Uw eigen welzijn, dat U naar Uw familie zult luisteren en hun woorden als waardevol zult schatten.

 85. Zolang deze site @Jo toelaat om zijn waanideeën te spuien, zal ik mij terugtrekken,
  Deze site is niet (meer) Rooms Katholiek.
  Het erge vind ik, dat @Jules van Rooyen hem ook nog ondersteunt, terwijl het óverduidelijk is, dat @Jo psychologische hulp nodig heeft.
  @Jules van Rooyen vergeet totaal, dat ook ’n gek (hiermee bedoel ik ’n geestelijk ziek persoon) nog redelijke hersens heeft (zij het met enge sterke kronkels).

  @Jules van Rooyen, U neemt ’n zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid geldt zowel inzake @Jo als inzake deze site.

 86. correctie i.v.m. leesbaarheid:
  P. Derks schreef:
  16 oktober 2020 om 19:46
  Zolang deze site @Jo toelaat om zijn waanideeën te spuien, zal ik mij terugtrekken,
  Deze site is niet (meer) Rooms Katholiek.
  Het erge vind ik, dat @Jules van Rooyen hem ook nog ondersteunt, terwijl het óverduidelijk is, dat @Jo psychologische hulp nodig heeft.
  @Jules van Rooyen vergeet totaal, dat ook ‘n gek (hiermee bedoel ik ‘n geestelijk ziek persoon) nog redelijke hersens heeft (zij het met enige sterke kronkels).

  @Jules van Rooyen, U neemt ‘n zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid geldt zowel inzake @Jo als inzake deze site.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht