Schriftuitleg van zondag 9 februari 2020

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:

Eerste lezing Jesaja 58, 7-10

Dit zegt de Heer: ‘Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren; wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden: Hier ben Ik! Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag’. Zo spreekt de almachtige Heer.

Tweede lezing 1 Korintiërs 2, 1-5

Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van wel­sprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan overredingskracht van de ‘wijsheid’, maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.

Evangelielezing Mattheüs 5, 13-16

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blij­ven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Het zout der aarde’. Wij christenen zijn het zout der aarde. En zoals een beetje zout het hele eten smakelijk maakt, zo is zelfs een klein percentage christenen die een hele samenleving leefbaar maakt en houdt. Hiermee bedoel ik die christenen die hun geloof leven. Niet degenen, die zich wel christen noemen, maar niet volgens het christelijk geloof leven. Die dit geloof niet in de praktijk brengen, dus doen. Wat die christenen doen is een soort van supermarktgedrag; zij nemen uit het christelijk geloof wat hen aanstaat, maar laten de rest staan. Zoals zij ook in een supermarkt gaan winkelen; dan nemen zij uit de supermarkt mee wat zij nodig hebben, of willen hebben, en laten de rest staan. Maar zo kan niemand serieus met het christelijk geloof omgaan. Het is een totaal pakket en wie christen wil zijn neemt dit totale pakket van het geloof en leeft ernaar. Want de Leer van Jezus Christus, waar de gehele geloofsleer van de R.K. Kerk op gebaseerd is, is volledig gebaseerd op de liefde. Immers Jezus Christus is God en God is Liefde, dus Zijn Leer is volledig gebaseerd op de liefde voor God en de naasten. Wanneer uit deze Leer dan elementen worden weggelaten, omdat een gelovige die niet aanstaan, dan is de levensbasis van deze gelovige niet, of niet meer geheel, gebaseerd op de liefde. Het fundament van het geloof is verloren gegaan, of te wel, vertoond grote gaten. Het gevaar – gebleken in de praktijk – is dan ook dat, door het weglaten van belangrijke elementen uit het geloof, het gehele geloof verloren gaat, omdat er heidense elementen in zijn geslopen. In het begin zal het nog meevallen, maar naarmate de tijd verstrijkt, zal steeds meer van het geloof verloren gaan en vervangen worden door puur wereldse opvattingen en leefregels, waar geen spoor van liefde meer in zit. Kijk naar onze ‘moderne’ samenleving; deze is volledig heidens geworden en, wie in God gelooft en daarom Hem meer gehoorzaamd dan de mensen, wordt op zijn minst meewarig aangekeken. Maar meer nog, vermaand om zijn geloof beslist alleen in de privésfeer te belijden en daarvan niets in het openbaar te laten zien. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar dat kàn helemaal niet! Want het christelijk geloof leven is een levenshouding van 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het is de manier en het doel van het leven op Aarde, die in het oneindige hiernamaals voortgezet wordt. Zoals iedere mensenziel, na dit korte prefleven op Aarde, het oneindige hiernamaals in zal gaan. Er is echter wel een verschil tussen de mensen die de Leer van God in Jezus Christus volgen en zij die deze, soms radicaal, afwijzen. Want, omdat liefde en leven precies hetzelfde zijn – God is Liefde en Zijn Liefde is ook Zijn Leven, dus ook bij al Zijn schepselen – komt diegene die God volgen door hun gedachten, woorden en handelen in het leven, ook in het eeuwige leven terecht. Zij die God en Zijn Leer afwijzen – of zelfs maar gedeeltelijk afwijzen – komen ofwel in het Vagevuur, ofwel in de hel terecht. Dit is afhankelijk van de liefde die zij nog voor anderen hebben; wie volledig zelfzuchtig is en geen liefde voor anderen heeft, die is een toekomstige bewoner van de hel. Dat zijn de mensen die geen enkele macht boven zich willen hebben, die God en koning – de overheid dus – afwijzen, omdat zij reeds hier op Aarde volledig verzonken zijn in hun eigen zelfzucht. Zij ontkennen God en zouden het liefst het bestaan van een overheid ook willen ontkennen, maar dat kunnen zij niet. Alle mensen die zich christen noemen, maar door hun opvattingen en gedrag niet zijn, lopen het risico om naar dit niveau van zelfzucht af te zakken, waardoor zij hun eeuwige leven hebben verloren. De enige wijze waarop zij hun eeuwige leven kunnen terugkrijgen is tot inkeer komen – immers zij kennen Gods Woord, Gods Leer – en in oprecht berouw God om vergeving en genade vragen, dan zal hun smeken zeker worden verhoord en worden zij vergeven. Want Gods barmhartigheid is altijd veel groter dan welke zonde een mens kan hebben begaan. Maar het volgen van de eigen natuur van de mens – waar ook de gehele Leer van God op is gebaseerd – en het eigen geweten, die een betrouwbare gids is, omdat God door het geweten laat weten wat goed is en wat slecht is, naast de Leer van God in Jezus Christus is de kortste weg naar het eeuwige leven in de hemel. Daarom is de raad, die God door Jesaja liet verkondigen, ook samen te vatten in één woord: naastenliefde! Want niet de gelijken of de rijken hebben materiële hulp nodig, maar wel diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Op geestelijk gebied zijn echter vele materieel rijke mensen straatarm. Hen de Leer van God verkondigen kan hen het eeuwige leven redden, mits natuurlijk zij ernaar willen luisteren. Maar dan kunnen zij wel nimmer beweren dat zij niet hebben geweten hoe zij in de hemel konden komen; dan is het hun eigen vrije wil die hen de hemel heeft ontzegd. Zoals Paulus hoeft het getuigen van de Leer van Jezus Christus niet met dure en ingewikkelde woorden – beter van niet – maar enkel door het verkondigen van Jezus Christus en Zijn kruis, opdat hun geloof niet zal steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Dan gaan ook zij behoren tot het zout der aarde. Wij maken echter in onze tijd mee dat dit zout zijn kracht heeft verloren, doordat er zoveel kerkleiders zijn, van pastoor tot en met de hoogste werkzame machten in het Vaticaan, die hun eigen geloof in Jezus Christus hebben verloren, waardoor zij ook het geestelijk licht zijn kwijtgeraakt en in diepe duisternis leven. Wat zij daarom verkondigen is, op zijn best, een slap aftreksel van het christelijk geloof. Hierdoor zijn de kerken leeggelopen! Want er is bijna geen christelijke voorganger – priester of dominee – meer te vinden die de gelovigen in de kerk waarschuwt voor het gif van het moderne heidendom en hun misdaden. Zoals abortus en euthanasie, wat beiden moorden zijn. Zoals de voorbehoedsmiddelen, wat leidt tot een losbandig en zedeloos leven. Zoals zoveel ander kwaad in de wereld, teveel om op te noemen. De kerken lopen inderdaad mede hierdoor leeg, behalve daar waar het echte christendom aan de gelovigen in woord en daad wordt voorgehouden, die kerken zitten redelijk vol. En gelukkig keren steeds meer jongeren zich af van deze heidense samenleving. Nee, het christelijk geloof is niet dood, maar wordt wel vervolgd. Wie desondanks God in Jezus Christus boven de maatschappelijke ‘ratrace’ stelt en zich door Hem door het leven laat leiden, die komt er wel. In de hemel bedoel ik. Wellicht ook in het huis van de Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

 

Auteur:Cor Huizer

6 commentaren op “Schriftuitleg van zondag 9 februari 2020

 1. Voor een goed begrip, beste Lezers, de afgelopen Zondag was de Zondag van Septuagesima, dus de start van de voorvasten. Wat hier gepresenteerd wordt zijn teksten uit het boek van de NOM kerk, die van de Paulus VI tafeldienst, de rotte vrucht van dat vervloekte Vaticaan II concilie, (1965). De geachte heer Cor Huizer bedoeld het ongetwijfeld goed, maar hij is misleid. De schellen zijn hem nog van de ogen gevallen.

  1. Bedankt voor uw reactie. Ik gebruik altijd de lezingen welke in de R.K. Kerk worden gebruikt. In deze Kerk wordt, inderdaad na het tweede Vaticaans concilie, de Nederlandse taal gebruikt en niet de mis van voor dit concilie. Dat Satan in dit concilie dichter bij zijn doel is gekomen – het afschaffen van God in de Kerk – is ook mij niet ontgaan. Dat wij nu vlak voor een grote schisma, scheuring in de kerk zitten, is mij ook bekend. Maar God kan van iets slechts ook iets goeds maken. En niet alles wat op dit concilie is besloten is slecht. De mis in de landstaal in plaats van in het Latijn, vind ik iets heel goeds, want waarom zouden wij God, die alle talen kent, in een voor de meeste mensen, vreemde, onverstaanbare taal moeten aanbidden? Dat de mis tegenwoordig meestal wordt gelezen met het gezicht naar de gelovigen, in plaats van allen, inclusief de priester, met het gezicht naar God in Jezus Christus, dus met de rug naar de gelovigen, is inderdaad een manier van misvoering, die ook in mijn ogen, verkeerd is. Want deze verlaagt de eerbied voor God. Evenals de communie op de hand, het afschaffen van de communiebank en de knielbankjes verkeerde signalen af geven aan de gelovigen. Dus ik heb geen oogkleppen voor, nog schellen voor mijn ogen. Ik schrijf voor de gemiddelde mens, gelovig of niet, en niet voor hen die (uitsluitend) de Latijnse mis vieren. En daarmee denk ik een beter resultaat te bereiken, namelijk mensen naar God in Jezus Christus brengen, dan wanneer ik de Latijnse ritus zou verkondigen en promoten.

 2. Volledig met U eens , geachte heer van Royen.
  20. 000 jongeren hebben dat al begrepen en doen o.a. de jaarlijkse Mariale bedevaarten Paris – Chartres of de traditionele Chartres bedevaarten van FSSPX.
  En er zullen er meer én meer komen!
  Voorwaar, er gaat een tijd komen waar iedere oprechte zoekende RK gelovige zal happen naar de ware RK rechte leer en traditie en waar manipulaties zoals de voorlaatste zin van het Nederlandstalig Onze Vader ingezien en veroordeeld zullen worden.
  Onze Lieve Vrouw heeft het gezegd in Fatima: ” op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren”

  1. Mer mijne excuses —) de naam dient Dhr van Rooyen gelezen te worden ipv dhr van Royen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht