Als iemand een van deze kleinen aanstoot geeft…

Neen, het gaat hier niet om een van de gevallen van seksuele vrijbuiterij met pubers, waaraan bepaalde geestelijken zich vooral sinds de tijd na het Tweede vaticaans concilie schuldig gemaakt hebben en die als wapen tegen de Kerk maar al te gretig gebruikt worden, het gaat verder en dieper.

Voor wie nog twijfelt over de concrete boodschap gebracht door Amoris Laetitia, moet de dag van 31 januari zeker opheldering gebracht hebben. Op die dag werd de nieuwe Argentijnse president, Alberto Fernandez, immers op het Vaticaan door paus Franciscus ontvangen, een ontvangst die heel lang en heel hartelijk was. De Paus overhandigde aan het presidentiële echtpaar een exemplaar van de apostolische exhortatie, die de deur wagenwijd openzet voor de communie aan gescheiden en hertrouwde koppels.

Een ideaal moment: Fernandez is inderdaad sinds 2014 ” verloofd”, zoals dat heet, met de Argentijnse actrice Fabiola Yanez, die met hem samenleeft op het presidentiële paleis van Buenos Aires en er de rol speelt van ” first lady”.

Nu moet u weten dat de Argentijnse president in 1993 trouwde met Marcela Luchetti, van wie hij scheidde in 2005 en waarvan hij een zoon heeft. Van 2005 tot 2014 leefde hij samen met Vilma Ibarra, moeder van drie kinderen! een publiek schandaal dus…

Dat is nog niet alles. Het onderhoud van de president en zijn “vriendin” met Bergoglio, werd voorafgegaan door een mis speciaal voor hen opgedragen door Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke academie voor sociale wetenschappen, die hen ook de communie gaf , goed wetende dat de president actief campagne voert voor de legalisering van abortus in Argentinië. Na zijn lange gesprek met Bergoglio, heeft hij trouwens aan de pers verklaard dat hij zeker niet zou plooien over het ontwerp van legalisering van abortus, dat hij reeds op 1 maart voor het parlement wil brengen…

In Mattheus 18,6 spreekt Jzus Christus heel harde woorden over diegenen die aanstoot geven aan de ” kleinen”. Hij zegt zelfs dat het beter voor hen zou zijn als men hen met een molensteen om de hals in het diepste van de zee liet verdrinken. Wordt hier door deze paus geen aanstoot gegeven aan de miljoenen ” kleine gelovigen” van alle tijden en zeker van nu, die tot verwarring en soms wanhoop worden gedreven, omdat zij , soms met veel moeite, trouw zijn gebleven aan de eeuwige wet van hun geloof..? Aan u om te oordelen!

Mgr Hectot Aguer, tot voor kort aartsbisschop van het Argentijnse La Plata, die onlangs als een stuk vuil werd ontslagen, om plaats te maken voor een vertrouweling van Franciscus, Victor Manuel ” Tucho” Fernandez, opsteller van de meest ” controversiële ” hoodstukken uit Amoris laetitia, heeft scherp gereageerd op dit schandaalbezoek van een president, die abortus in zijn land promoot.

In een bijzonder goed geargumenteerde tekst, stelt hij o.m dat de bijzonderste reden om zich tegen abortus te verzetten eigenlijk wetenschappelijk is. “Wat groeit er stilletjes in de schoot van een zwangere vrouw”, zo vraagt hij zich af.” De studies die in de loop van de twintigste eeuw over de genetica uitgevoerd werden, ondermeer die van professor Jerome Lejeune, tonen aan dat het microscopisch kleine embryo een DNA heeft, dat verschilt van dat van de ouders; vanaf het eerste moment van zijn conceptie, is hij XX of XY, een mannelijk of een vrouwelijk persoon, een menselijk wezen, en niet een of andere diersoort. Het is geen aanhangsel van het lichaam van zijn moeder, zodat zou kunnen gezegd worden: ik doe met mijn lichaam wat ik wil. Het embryo moet erkend worden om wat het is en zijn recht op leven, op groeien, op geboren worden en om het licht van de zon te zien, moet beschermd worden.”

Dergelijke bisschoppen, moedige kerkleiders, die, juist zoals onze vroegere aartsbisschop Leonard, opkomen voor de echte leer van de Kerk, worden door Bergoglio en zijn kliek verbannen en weggezuiverd.

Is dit de opvolger van Petrus, die in het openbaar zijn officiële goedkeuring geeft aan een gedrag en aan beslissingen die sinds de stichting van de Katholieke Kerk door Jezus Christus, Zoon van God, als totaal strijdig met zijn leer en zijn verkondiging werden beschouwd en aldus ook bestreden? Als iemand een van deze kleinen aanstoot geeft…

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

16 commentaren op “Als iemand een van deze kleinen aanstoot geeft…

 1. Deze paus kun je moeilijk gelovig noemen, en hij heeft een haat aan conservatieve gelovigen dit is algemeen geweten, en tradities is hem ook vreemd.

 2. Wat zielig dat de schuld over het misbruik naar het tijdperk na het VAII wordt verschoven. Steek de hand nou eens in eigen boezem in plaats van het straatje schoonvegen van de zogenaamde echte katholieken.

 3. De paus heeft zich meerdere keren uitgesproken tegen abortus. Wat ook de aanleiding moge zijn,
  Weer eens een door leugens doorspekte reactie.

 4. En toch is er in de kerk sinds lang duisternis en verwarring aan het groeien. Ik heb nooit in mijn leven duidelijke en volledige catechese gekregen. Die kwam ik pas de laatste jaren via conservatieve Amerikaanse websites te weten. Dat neem ik onze voormalige Belgische bisschoppen kwalijk. Zij mogen en moeten dit weten. Het is dringend tijd het volk opnieuw te laten kennis maken met de oude katholieke leer en het waarom ervan. Dat mag gerust in dialoog en met de nodige discussie. Maar elk mens heeft het recht te weten wat de katholieke kerk gedurende zovele eeuwen heeft gedacht en waarom die katholieke kerk zo dacht. In de eerste plaats is de kerk lerares, pas in de tweede plaats herder en rechter. Hoe kan je de schapen beschermen en de zielen beoordelen als je niet de moeite doet de mensen, die met verstand begiftigd zijn en in een complexe wereld terecht komen, eerst de juiste/ideale weg aan te leren? Mensen zullen daar in hun eigen leven op bepaalde punten misschien van afwijken, maar dat is dan hun eigen keuze en dan weten ze tenminste waar zij van die leer afwijken. Het getuigt volgens mij van hoogmoed dat men de oude catechismus heeft laten vallen in plaats van die te stofferen met concrete voorbeelden uit het nu. Het was volgens mij ook niet verstandig de oude Latijnse liturgie zomaar te vervangen door een nieuwe mis in plaats van die oude liturgie te vertalen in het Nederlands. Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft men de kerk willen moderniseren maar ondertussen heeft men aan de traditie verraad gepleegd. Nu zijn de kerken leeg of worden ze gesloten en blijft men maar experimenteren zonder de fout ook bij de eigengereidheid van de kerkelijke autoriteiten zelf te zoeken.

 5. @ A.V.C.: Ben het helemaal met je eens. Heel herkenbaar ook wat je zegt over Catechese. Ben het ook allemaal in m’n uppie gaan opzoeken…

 6. Dat de kerken leeg geraken komt niet door Vat. II en de experimenten daarna. Het kerkelijk bedrijf was al ver daarvoor (in 18e en 19e eeuw) obsoleet, sleets geraakt en de leer was sinds Renaissance en Verlichting zelfs aan theologanten niet of nauwelijks geloofwaardig over te dragen. Veel theorie kon de toets van redelijke kritiek eenvoudig niet meer doorstaan. (Lees de memoires van W. Grossouw, N. Greitemann en vele anderen er maar op na.) Ook voor én direct na WO II vonden er in de gremia van religieuzen en ambtsdragers (kloosters, seminaries) vaak heftige debatten en grote verwijdering plaats tussen voor- en tegenstanders van vernieuwing van de theologie en liturgie. (Wel of niet gebruik maken van de uitkomsten van opkomende menswetenschappen als antropologie, psychologie, sociologie, maar ook van archeologie, filologie, geschiedenis enz.?)

  Sommige strijdende partijen trokken zich al snel morrend en rancuneus terug achter hun schrijftafel, eigen tijdschrift en of seminarie, leerstoel. Er was en is met hen eenvoudig geen wetenschappelijk verantwoorde discussie te voeren omdat ze ten onrechte voor zichzelf tevoren reeds “de enig juiste interpretatie van Schrift en Traditie” claimden en claimen.

  Zelfs studenten aan grootseminaries kwamen soms in opstand tegen het verstikkende opleidingsklimaat waarin de theologanten niet tot hun recht konden komen. (Men leze bijv. “Brave rebellen – Herinneringen aan de eerste studentenopstand in Nederland [1961]” van Jan Ter Laak, uit 1999. Dus nog vóór Vat. II !)

  ‘Het is waar omdat ik het zeg’ – toch een autoritaire houding verradend – wordt echter sedert het debacle van twee wereldoorlogen (immers veroorzaakt door autoritaire mannen die geen in- en tegenspraak duldden), m.n. door jongeren die middelbare studies hebben gedaan, eenvoudig niet meer gepikt. Zelfs een eminent geleerde als J. Ratzinger is rond ’68 definitief in zijn schulp gekropen, zijn eigen gelijk koesterend en elke eerlijke en open wetenschappelijk discussie ontlopend. (Professoren als H. Küng, H. Häring e.a. kunnen daarover meepraten!)

  Anderen verdwaalden in hun eigen woordenbrij en verheven abstractie die weinig meer van doen heeft met waar het eigenlijk toch allemaal om te doen was: het Rijk der hemelen zoeken (Mat.6, 33), de betekenis en belang van Jezus Christus in dat zoekproces nader belichten (“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” – Joh. 14, 6) en daarvan getuigenis afleggen (Luc. 9, 2). Wervend voor Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap is die hoogintellectuele arbeid dus bepaald niet. Dat de komst van nieuwe gelovigen en nieuwe ambtsdragers dan langzamerhand uitblijft, is logisch. Men moet mensen NU en in de toekomst overtuigen met goede argumenten en relevante eigen, doorleefde en bereflecteerde ervaring die de gewone toehoorders kunnen verstaan en navoelen, niet de mensen in vroegere tijden.

  Catechese moet dus simpel zijn, maar wel to the point. Wie dat niet kan brengen, en ook niet leert, die enthousiasmeert niet en preekt uiteindelijk tegen lege banken. De toehoorders wagen er hun tijd, leven en energie ook niet aan. Bovendien, aan een temende, zeurende, kankerende, rancuneuze pastoor of leraar heeft iedereen ’n broertje dood; men laat hen dan ook terecht zo snel mogelijk links liggen. Gevolg: lege kerken, en scholen zonder godsdienstles omdat priesters er niet meer welkom zijn daar zij geen vreugde en wijsheid verkondigen, maar kinderen enz. bang maken, schuld aanpraten, wartaal en hocus pocus voor waarheid verkopen enz. Menigeen verliet in die tijd na Vaticanum II dan ook al snel de kerk, het ambt of het klooster en vond onderdak en of emplooi in andere kerkvormen dan de katholieke, en of aan universiteiten en hogescholen van andere denominatie dan de orthodox katholieke die vaak een priester aan het hoofd had c.q. bisschop of hogere in de kerkelijke rangorde als grootkanselier. De priesters en theologen die bleven verwierven ook geen nieuwe aanhang met hun povere of te intellectualistische theologietjes, gespeend van eigen ervaring en doorleving tot op het bot. Hoe dat komt? De Herbronning wordt steeds slechts halfslachtig ondernomen. In wezen blijft men vastzitten aan het verleden en alle aanslibsels nadien, terwijl men verder terug zou moeten in de tijd, naar het begin: de ervaringen van én met Jezus, die herbeleven, literair, psychologisch onderzoeken en vertalen, interpreteren in de taal van de huidige tijd.

  Traditie alleen = stilstand. Traditie is dus geen goed argument voor aangeven van de Waarheid en of de Essentie van welke boodschap dan ook. Traditie moet niet alleen geleefd worden, maar ook zelf leven! De ware mens is een immer lerende, vragenstellende, zoekende mens, die staande op de schouders van voorgaande generaties, steeds – per generatie – hopelijk ietsje verder kan kijken naar de wijkende horizon. Wie geen vragen meer stelt, mist de waarheid, ontbeert het leven; een geloven zonder vragen, mist ook leven en daarmee waarheid en dus toekomst! Men moet als christen daarom steeds weer terug naar de Bron of basis van het gelovig christelijk weten: Jezus Christus, zijn poëtische Woord zelf, en dat – waar mogelijk – bij de tijd, eenvoudig, metaforisch en psychologisch/spiritueel navolgbaar duiden.

  De kerk loopt in dat vertaal- en verstaansproces echter altijd achter, omdat er (1) slechts enkele oude manen over gaan, die (2) een eed van gehoorzaamheid aan Leergezag en Traditie hebben afgelegd en dus met huid en haar, ook voor hun status en aanzien gebonden zijn aan de Traditie (woorden, formules, beelden enz.), en (3) soms zelfs bereid zijn hun bloed te geven voor het behoud van het bestaande (de kardinalen), en daarom vasthouden aan o.a. de kortzichtige uitleg van bepaalde leerstellingen zoals het ‘Commonitorium’ van Vincentius van Lérins dat de facto, maar ten onrechte aan juristen plus fundamentalisten alle macht geeft en ‘voortschrijdend inzicht’ weinig tot geen ruimte laat.

  Aan echte, eerlijke waarheidsvinding doet de rk kerk dan ook niet. Prof. dr. E. Schillebeeckx o.a. liep hierop stuk. Kard. Ratzinger ontliep nauwelijks gehinderd als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer m.b.v. het genoemde Commonitorium én m.b.v. macht succesvol de wetenschappelijke discussie en redelijke bewijsvoering met genoemde professor: per oekaze legde hij eenvoudig zijn eigen interpretatie als de enige waarheid – als dictaat – op aan de kerk en de theoloog. J-P. II vond dat prachtig. De hiërarchie in ons land deed vervolgens met machtswoorden de rest: de bisschop van Den Bosch legde de facto aan prof. Schillebeeckx een zwijgplicht op. ’s Mans studie over de sacramentstheologie mocht hij niet meer publiceren. Hij en zijn dominicaner overste moesten dat helaas accepteren omdat de kerkelijke wet niets anders toelaat.

  Macht gaat dus voor Waarheid in de rk kerk. Dat zou m.i. nooit mogen gebeuren! Een kerk die immers De Waarheid niet meer zoekt en deze zichtbaar ook niet meer in pacht heeft want niet meer overtuigend en enthousiasmerend weet te communiceren, alsmede ook wat zij wel meent te bezitten niet meer met verve over de toonbank brengt, gaat dan ook natuurnoodzakelijk te gronde. Zo gaat dat nu eenmaal in onze wereld!

  De enigste oplossing is m.i.: de hand in eigen boezem steken én de Schrift allereerst weer gaan lezen ‘sine glosse’ (ofwel: zonder de verzachtende aantekeningen in de kantlijn) en vervolgens het gelezene, zoals gezegd, waar mogelijk, telkens opnieuw én beter bij de tijd metaforisch en psychologisch/spiritueel navolgbaar duiden. Ik zie dat vrijwel nergens helaas gebeuren.

  Moeten leken dan dit werk ter hand nemen? Dat kan altijd, maar wat heeft het voor zin als je hetgeen je hebt gevonden voor je moet houden omdat ambtsdragers je nooit enig gezag / recht van spreken zullen toekennen. (In de kerk heb je altijd superieuren boven je die je geloven de maat nemen met verouderde meetinstrumenten, gezagsgetrouwheid was nu eenmaal criterium voor hun selectie en benoeming in een gezagsfunctie!) De facto blijft er niets over voor de leek dan “Innere Immigration” en of je mond openen over “De Zaak van Jezus Christus” op fora als deze. Dus bedankt voor de spreekruimte.

  1. Dit is regelrechte vrijmetselaars prietpraat, en bovendien nastampen nadat men velen kon misleiden. Bezwerende bedreigingen na een tijdelijke overwinning.

   Uw innerlijk Leven is onbestaande, uw wiskundig wetenschappelijk denken verduistert uw ziel. U babbelt als een A.I.-computer, geestloos, levenloos.

   Werelds leven in de naam van vooruitgang en progressiviteit is een gevaarlijke illusie die in alle tijden werd afgestraft na herhaalde waarschuwingen. Talrijk zijn de nutteloos geworden overblijfselen van vroegere hoogstaande beschavingen. Talrijk ook zijn de wetenschapers die gaan wroeten in zeer oude overblijfselen in de hoop bevestigingen te vinden voor hun zogenaamde wetenschappen.

   Geestelijk innerlijk leven is de enige realiteit en enkel en alleen op de mate van uw innerlijke genegenheid voor God en naaste zal u worden tegemoet gekomen.

   Werk weer mee met uw engelbewaarder, zoals in uw kindertijd. Tracht weer eenvoudig te leven en u zult weer innerlijk leven krijgen. Dan zult u spontaan aanvoelen en zien dat Vaticanum II duivelswerk was. Dan kan de Kerk weer de Rooms Katholieke Kerk worden zoals Zij altijd in Haar Kern was, is en zal zijn.

   Door Jezus, via de koude onbeschermde kribbe, en innig gekoesterd door Maria, wordt het heil van God aan alle zielen voorgehouden en worden de een na de ander alle Geheimen en Mysteries ont-dekt, of beter: her-ontdekt, bij uzelf, in uw eigen zieltje.

   De Geestelijke Kern van de RKK is onaantastbaar.

   1. Het spijt me, beste eric-b-l en Jules van R. hieronder, als ik U beide hierboven zou hebben beledigd. U opteert voor de traditionele weg van geloven als “op gezag aannemen wat waar is en wat niet.” Dat is natuurlijk uw goed recht, net als uw recht om in mij en mijn spreken de satan te zien. Het mankeert er echter nog aan dat U mij letterlijk een molensteen om de hals hangt enz. Maar sprak U ook waarheid? Inderdaad, het zal wel mijn zieke geest zijn (verkalkte cortex en verschrompelde hersenstam natuurlijk). Ik weet het, maar kan me er niet voor schamen, tot op heden (ruim 65 jaar) standvastig ondanks vele bekoringen en weerstand vanuit mijzelf en mijn omgeving, in eenvoud, stilte, biddende studie, overweging en mystieke schouwing gezocht te hebben naar “het Rijk der hemelen” c.q. “het Rijk Gods”, de essentie van het christelijk leven en de christelijke Blijde Boodschap, zoals Jezus voorhoudt (zie Mat. 6, 19-34) aan hen die naar waarachtig leven en geluk verlangen. Mijn persoontje stelt natuurlijk allemaal niets voor (minor staat niet voor niets achter mijn naam als monnik!), en ik ben ook zeker pas klaar met mijn zoektocht als de dood definitief is ingetreden en mijn zintuigen plus hersencellen ophouden met werken. Ik besef dat elke dag, meermaals. Maar, ik heb Jezus gevonden, doch niet in mijn zak. Ik vertrouw op Hem, ben Hem zeer dankbaar en heb Hem zeer lief om wat Hij mij nu reeds liet zien en voelen via zijn Woord en mijn soms volkomen bereidheid tot volledige zelfgave, overgave aan Hem én dat Woord. En weet U, Hij heeft mij geluk doen smaken op een onuitsprekelijke manier. ‘Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan’ en ‘waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim; uw Naam is ‘Ik ben en Ik zal er zijn’, zijn regels uit een prachtig lied. Dat troost mij als zondaar elke dag weer. U dicht mij dan toch allerhande kwalijke zaken toe; om mij omlaag te halen? Hoe durft U. Wat weet U eigenlijk van mij meer dan wat ‘overdracht’ vanuit uw psyche, projectie van uw eigen vooringenomenheid en angst doen zien? Niets, helemaal niets. Heeft U dan wel recht van spreken, recht om mij te oordelen? Overschreeuwt U niet een groot verdriet, nu uw waarneming vertroebeld is? Dat de kerk en uw lotgevallen U zozeer hebben beschadigd dat U de Liefde nauwelijks nog ziet, bespeurt en voelt, dat is zeer spijtig. Ik zou die beschadigingen van U graag teniet doen, zodat U weer in het Licht en de vrede van Christus zoudt zijn, maar ik heb die macht niet, moet het aan de Heer overlaten, en moet volstaan met het aanbieden van mijn gebed. Smeekgebed tot de Heer, die wel in staat is ook U nog in uw ziel te raken met zijn Licht en Liefde. Door mensen bent U helaas niet meer te helpen, vrees ik. U – en ook de eerder ontplofte Lotje – zult het met mijn (ons?) gebed moeten doen. Hoogmoedigheid en overmoed laat ik graag aan anderen over, zonder hen te volgen. Laat ons nu dan het ‘Engel des Heren’ bidden, en ons verdriet, pijn én vreugden aan de voeten van de Heer leggen, ze aan Hem overlatend ermee te doen wat nodig en goed is. Immers, niet mijn wil zal geschieden, maar die van Hem!

  2. “Niet alleen vrijmetselaar prietpraat”, beste Basilius, maar U geeft ook blijk van een hartstochtelijke, protestante insteek, die geen objectieve waarheid erkent, onafhankelijk van tijd en plaats, noch een traditioneel, vast filosofisch of theologisch aanknoping punt zoals de Natuurlijke Orde (= de Decaloog) en de Openbaring. U hangt Uzelf op aan het subjectieve IK : “de enigste oplossing, de hand in eigen boezem steken en de Schrift …………..waar mogelijk, telkens opnieuw, en beter bij de tijd metaforisch en psychologisch / spiritueel navolgbaar duiden.” Als wij U goed begrijpen, beste Basilius, gaat het U om de ratio, en niet om geloof, noch om Leergezag, noch om de Traditie van 2000 jr., waarvoor wij de Kerk van altijd, plus onze ouders en voorouders, uitermate dankbaar moeten zijn. Ons denken start als vanzelf bij de Decaloog en de Openbaring, plus de Liturgie en de Sacramenten, en tenslotte, bij de neergeschreven Traditie der Concilies en Pausen van vòòr dat vervloekte revolutionaire Vaticaan 2 concilie (1965), dat de hele Kerk op de kop zette.
   Hoe is dat zo gekomen, beste Basilius ? Vanwaar die rancune, in plaats van dankbaarheid voor al het goede dat uw ouders en de Kerk van altijd, U in de schoot geworpen hebben. U zit kennelijk vol hekel, maar U slaagt er niet in precies aan te geven waar de schoen wringt, over wat precies U valt. Ook de door U aangehaalde ‘autoriteit’ als de theoloog Ratzinger, een modernist ‘pur sang”, is omstreden. Voor de contra revolutionaire Traditionelen indertijd, was hij ‘le serpent’. Veel van wat hij indertijd gezegd en gedacht heeft, herhaalt hij niet meer, en zijn tamelijk recente boek over onze Heer Jezus Christus, is niet te lezen door de onsamenhangende woorden brei. Hij weet zelf niet waar hij naar toe wil, het onvermijdelijke lot van iedere revolutionair. Ook is hij geen man van stavast, tegenover de subversieve vrijmetselaar Bergoglio, alias Paus Franciscus. Omgooien is snel gedaan, maar een opzet voor nieuwbouw, vergt hemels aangedreven creativiteit en doelgerichtheid. Dat heeft de filosoof Ratzinger niet. Hij was de fabeltjes verteller, die 2000 jr. Traditie over boord wilde zetten. Inmiddels zal zelfs deze filosofische onheil brenger inzien dat de “slechte vruchten” (Mt. 7) ook zijn deel zijn geweest, en dat dezen de onvermijdelijke kap van de Vaticaan 2 boom zullen bevestigen. U borrelt over van verwijten en beschuldigingen die niet gedeeld worden, tenzij door revolutionairen en opstandelingen tegen de Kerk van altijd, en tegen de Natuurlijke Orde, de grondslag van onze 2000 jr. Christelijke cultuur en beschaving. In enkele regels hier is daartegen geen kruid gewassen. Maar dreigt U niet meegesleurd te worden door het tijdgewricht, beste Basilius ? Bent U geen kind van de tijd ? Immers ons tijdgewricht is niet absoluut, zij is getekend door “change”, Obama’s paradigma, het sleutelwoord van de revolutie, telkens verandering, altijd verandering, niks is vast, alles gaat om permanent schuivende panelen. Na 500 jaar Reformatie, 200 jaar Revolutie (1789 in FR), en 2 Wereldoorlogen, zijn wij daar aanbeland, en is alles op de kop gezet, en leven we nu in een tijd van de joodse Kabale, de Talmud joodse traditie, voortgekomen uit de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Kabalisten hebben niet alleen de allergrootste film en video fabriek ‘Hollywood’ in handen, zij heersen ook over alle westerse MSM media. Zij maken de wereld van nu, de JWO. Zij bepalen de perceptie van de massa. Films en video’s dienen ter opvoeding in de dysfunctionele realiteit, dus ter vernietiging van Gods Schepping. De stroom van perversies spoelt, gekanaliseerd, via Hollywood en de MSM, de wereld in. Als wij Christenen geloven in God en de Schepping, dus de realiteit en de absolute waarheid, dan geloven de Kabalisten in de subjectieve waarheid en hun wereld ; hun waarheid van, maakt niet uit wat. Want zij zijn zelf hun god, zoals Goldfein zei enkele jaren terug, de joodse baas van de beruchte Goldman Sachs bank, “wij doen het werk van God”. De bekende joodse ex-minister Kissinger zei daarover, “Het gaat er niet om wat waar is dat telt, maar wat gezien wordt als waarheid.” Kissinger en zijn club wereldheersers, de broers David en Jacob Rothschild, Michael Mirilashvili, Moshe Kantor, Ron en Leonard Lauder, Borish Lozhkin, herdefiniëren de realiteit. Zij maken ongetwijfeld deel uit van het hoogste niveau van het joodse, leidende Sanhedrin, dat sinds Golgotha nooit verdwenen is geweest. God’s realiteit draaien ze op de kop. De revolutie acht gezond zijn, een ziekte, en ziekte, als gezond. Natuur is onnatuur en onnatuur is natuur. Zij demonteren de sociale werkelijkheid van ras, religie, volk en natie, autoriteit, gezin en familie. Zij promoten oeverloze migratie, rasvermenging, anonieme sexuele relaties van allerlei soort, tegennatuurlijke geslacht vermenging en zij beogen de vernietiging van het kern gezin bestaande uit een vader, moeder en kinderen. Via de media wordt de mensheid een valse, op de kop staande realiteit voorgeschoteld, waar beklemtoont wordt dat geluk en vrijheid, niet te vinden zijn in de navolging van God. Het resultaat is een disfunctionele samenleving van ongelukkige mensen, door het media voorgeschotelde MSM geloof dat levens geluk enkel te vinden is in geld, seks en macht.
   Zo ver gaat de subversie, ter creatie van de JWO.
   Laten we hopen, beste Basilius, dat het niet zover komt en dat de Kerk van altijd, onder hemelse leiding, weer spoedig een echte Paus krijgt, die het herstel van de Kerk van altijd, bespoedigt, en de wereld kan behoeden tegen het heerszuchtige, georganiseerde Talmud Jodendom.

   .

   1. Heb je nog wel een leven eigenlijk als je in alles een complot of vooropgezet plan ziet? Volgens mij niet. pre_VAII wordt als een katholiek paradijs gezien. Met andere woorden VAII was helemaal niet nodig. Dat was een vooropgezet plan/complot? En zo wordt alles goedgepraat door deze mensen. Ze zoeken antwoorden bij hun ongewelvallige ontwikkelingen in complotten. Volgens mij is de keuze van de paus een keuze onder de geleiding van de Allerhoogste… En daaruit kun je afleiden dat de Allerhoogste verandering wil. Bovendien is de liturgie geen verzinsel van God maar een invulling door de kerk. Vele regels zijn door de kerk gemaakt en geinterpreteerd…

   2. Oh ja de Joden en complotten. Nogmaals u zoekt antwoorden bij de uitslag die u wil hebben.
    Van manipulatie tijdens het conclaaf van 1958 is niks feitelijks gebleken. Kom eerst met keiharde bewijzen. U bent een beetje back to the future aan het spelen. We willen de situatie terug zoals deze was voor het voor ‘ons’ ‘fout’ ging. Erg vreemd.. Slechte verliezers zou ik zeggen!

 7. Wie Vaticanum II niet aanvaardt stelt zich op buiten de Kerk. Er zijn er hier een aantal die in donkere Middeleeuwen blijven steken.

 8. Zolang farizeïsme en antisemitisme de Kerk blijven teisteren, zal er geen beterschap komen. De Blijde Boodschap moet hoopvol verkondigd worden, niet met het azijn van het grote gelijk. Er waren reeds vele problemen, ook seksueel misbruik, in de Kerk voor Vaticaan II maar toen kon dat nog in de doofpot worden gestopt. Vaticaan II is een kerkrechtelijk geldig Concilie dat werd bijgewoond door meer dan tweeduizend bisschoppen. Het is dan ook raar dat sommige Katholieken op een protestantse manier dit Concilie gaan verketteren alsof hun persoonlijke mening superieur is aan die van tweeduizend bisschoppen en theologen. Als er fouten zijn gemaakt, ligt het niet aan het Concilie maar aan foute interpretaties die er later door individuen aan werden gegeven. De Catechismus (907) zegt duidelijk dat de gelovigen hun mening kunnen geven, maar met respect voor de kerkleiders. De schrijver van dit artikel zou dan ook de Heilige Vader op een eerbiedwaardige manier moeten benoemen, en niet enkel met zijn achternaam.

 9. De voorbije jaren werd op dit Katholiek Forum alles tot in details uit de doeken gedaan.
  Doe dus A.U.B. de moeite OM DAT TE ONDERZOEKEN. Het is ontzettend vermoeiend steeds weer te moeten herhalen. Vooral de commentaren van Benjamin zijn uitmuntend. LEES EN HERLEES ZE!

  Vanaf 1963, door het verdwijnen van de Traditie, kwam ik in goddeloosheid terecht. Het was en is onmogelijk een geestelijke beleving te onderhouden zonder voeding van Waarheid en oprechte gebeden.
  Weet u eigenlijk wel wat Geestelijke Beleving betekent?

  Daardoor was ik er toen van overtuigd dat de RKK niet meer bestond. Een moderne mis trachten te volgen leverde me steeds een niet te overwinnen hartpijn en afkeer op. Ik kon dat jarenlang niet verklaren.

  Pas in 2012 kwam plots de Tridentijns Heilige Mis weer in zicht!
  Na lange omzwervingen via socialistisch idealisme, occultisme en protestantisme kon ik eindelijk terug de Traditie omhelzen, of beter: de Traditie van Waarheid omhelsde mij. Die omhelzing bestond uit het krijgen van enkele visioenen en andere geestelijke ervaringen.

  Eucharistische mirakels daarentegen vinden hoofdzakelijk plaats in de gemoderniseerde omgeving, telkens met bekeringen en (her)ontdekking van de onomstootbare Traditie tot gevolg!. Modernisten zwijgen daar liever over. Zo ook de ontelbare verschijningen van Maria.

  LEES EN HERLEES de commentaren van Benjamin van de voorbije maanden en jaren!
  Eigenlijk zouden ze gebundeld moeten worden en uitgegeven.

 10. Natuurlijk was dat V2 concilie een complot, en een totaal overbodige massa gebeurtenis die veel aandacht kreeg. De vrijmetselaar coup startte in 1958, met de “verkiezing” fraude van .:. broeder Roncalli, een communist infiltrant. Hij startte het V2 concilie in 1962. Kardinaal Siri was de gekozene in 1958, en voor hem kwam de witte rook. Wat later kwam de zwarte rook omdat hij zich onder dood bedreiging had terug getrokken. Roncalli, alias Johannes XXIII, werd opgevolgd door de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini, alias Paus Paulus VI, de tweede communist sympathiserende infiltrant. Hij was de kwade genius die de Kerk van altijd vernietigde, inclusief het heilige Misoffer van altijd. Daarna kwam de joodse Poolse paus JP II, met al zijn fratsen. Al tijdens de opening van het V2 concilie in 1962, dreef de vrijmetselaar kardinaal Alfrink de aanslag door met het laten afwijzen van de voorgestelde agenda door kardinaal Ottaviani, de tweede man in het Vaticaan. En zo kan ik doorgaan, beste Erik. Al de topfiguren uit die tijd hadden een subversieve achtergrond. De grootste crimineel was kardinaal Bea, lees Behar, een joodse vrijmetselaar infiltrant, de agent van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith in New York. Hij kreeg na afloop van hen het concilie het Kruis van verdienste, in New York. Mgr Levèbvre verwees daarnaar in een voordracht in Econe, begin jaren 1970, toen hij het hele complot bloot legde, en dat ik hier enkele weken terug heb gepubliceerd. Lees de boeken over de ware aard van de Talmud rabbinisten, en wat ze ons Christenvolken en de Kerk van altijd, hebben aangedaan de afgelopen 2 eeuwen, sinds de Fr. revolutie van 1789, en in de eerste eeuwen van het startende Christendom : “Deux mille ans de complot contre l’Eglise”, van Maurice Pinay pater SJ ; of het recente boek van Abbé Olivier Rioult, “De la question juive”. Zo zijn er meer. U kunt ook mijn eigen boek lezen, “Sluiproutes van de macht”, of in het Frans vertaald (plus hfdst. 10 over de Kerk), “Les traverses du pouvoir”.

  1. Nog een nabrander.
   In Duitsland is zeer recent verschenen, het boek “Fremdbestimmt, 120 Jahre Lügen und Täuschung”, (VFFW Verlag). Ook een aanrader beste Erik, hoewel de Duitse politieke correctheid een voile op de duidelijkheid legt. Hij gaat niet tot op het bot, zoals dat wel mogelijk is in het FR taalgebied. Het Engelse taalgebied is bijzonder pover. De Talmud baronnen van de City en Wallstreet hebben de media in de klauwen, niks verschijnt daar zonder hun instemming, zelfs het laatste en het belangrijkste boek van Soljenytsin, over het joodse Sovjet imperium, de USSR : “Deux siècles ensemble”, is niet vertaald.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht