De aanklacht van 500 wetenschappers: stop de klimaathysterie

500 wetenschappers en klimaatdeskundigen hebben een Europese Verklaring over het Klimaat opgesteld. In een brief brief geschreven naar Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties en naar Patricia Espinosa Cantellano, uitvoerend secretaris van de Conventie van de Verenigde Naties over de klimaatveranderingen, hekelen zij de eenzijdige en zelfs ronduit gevaarlijke aanpak van de klimaatproblematiek. Hebt u daarover iets gehoord, gezien of gelezen in onze media?

Dit initiatief is de vrucht van een samenwerking van wetenschappers en klimaatdeskundigen uit dertien landen. De verklaring gaat in tegen de constante hersenspoeling van de klimaatalarmisten en de met hen bevriende media, die constant angstaanjagende scenario’s op de bevolking loslaten. Bij ons is de staatszender VRT koploper op dit vlak. Alles wordt met “klimaatopwarming” in verband gebracht: een mooie zomer, bosbranden (de bosbranden in Portugal zijn natuurlijk ook een gevolg van de klimaatopwarming…), orkanen, lage waterstanden, hoge waterstanden, kortom alles wordt tot in het belachelijke toe met elkaar vermengd om te komen tot het definitieve oordeel: wij zijn schuld aan de klimaatopwarming en wij moeten gedwongen worden in één en dezelfde richting te denken, te handelen en te geloven: het lichtend pad van de rood-groene dictatuur.

Daarbij zullen wij het maar niet hebben over het misselijke circus rond de kind-profetes Greta Thunberg, met miljoenen euro’s gepromoot o.a. door de Zweedse familie Persson, oprichters van de modeketen Hennes & Mauritz. Wij zullen hierover niet verder uitweiden. Dit zou ons te ver voeren.

Vele politici trappen in de val en nemen dit valse discours over, onwetend en slecht geïnformeerd over de ware toedracht van de zaak. Het is daarom een absolute noodzaak dat vanuit de politiek een halt wordt toegeroepen aan de constante eenzijdige berichtgeving door openbare en door alle belastingplichtigen betaalde nieuwszenders. Een openbare omroep moet gedwongen worden om alle meningen objectief te belichten, en niet alleen diegene die zij zich geroepen voelen om te verkondigen. Vele wetenschappers, die niet akkoord gaan met de theorieën van de groene klimaatfanatici, worden gewoon de mond gesnoerd. Zij mogen geen mening hebben en worden op totaal ondemocratische manier geweerd uit alle debatten. Dat is reeds totalitarisme…

De Europese Verklaring over het Klimaat heeft als uitgangspunt, dat er geen enkele klimaatcrisis of klimaaturgentie bestaat. Zij doet bijgevolg een oproep om het klimaatbeleid volledig te herdenken, door in het bijzonder te erkennen dat de klimaatopwarming veel geringer is dan voorspeld en dat het koolzuurgas, verre van vervuilend te zijn, integendeel gunstig is voor het leven op aarde.

De Europese Verklaring over het Klimaat

Er is geen klimaaturgentie

Deze boodschap werd voorbereid door een internationaal panel van 500 wetenschappers en klimaatdeskundigen. De klimaatwetenschappen moeten zich minder met politiek bezighouden, terwijl de klimaatpolitiek wetenschappelijker moet zijn. De wetenschappers moeten de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over een wereldomvattende klimaatopwarming in een open geest benaderen en de politieke leiders moeten de werkelijke baten en het prijskaartje van de aanpassing aan de klimaatopwarming, alsook de werkelijke kosten en het voorziene voordeel van een tempering ervan becijferen, zonder te vervallen in emotionele reacties.

Zowel natuurlijke als antropologische factoren bepalen een opwarming

De geologische archieven tonen aan dat er klimaatschommelingen zijn sinds het ontstaan van de wereld, met natuurlijke koude en warme periodes. Het Kleine IJstijdperk eindigde slechts heel recent, rond 1850. Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat wij vandaag een periode van opwarming kennen.

De opwarming is veel trager dan voorzien

De wereld heeft zich opgewarmd aan een tempo dat minder dan de helft lager ligt dan wat eerst voorspeld was en minder dan de helft van wat men kon verwachten op basis van een netto antropisch metingsproces en een radiatief onevenwicht. Dat toont aan dat het waarom van de klimaatverandering nog helemaal niet gekend is.

De klimaatpolitiek baseert zich op onaangepaste modellen

De klimaatmodellen vertonen vele hiaten en kunnen helemaal niet gebruikt worden als basis voor politieke besluitvorming. Daarbij overdrijven zij waarschijnlijk de werking van boeikasgassen zoals CO2 en houden zij er geen rekening mee dat de atmosfeer verrijken met CO2 positief is.

CO2 is het voedsel voor de planten, de grondslag van alle leven op Aarde

CO2 is niet vervuilend. Het is essentieel voor alle leven op aarde. Fotosynthese is een weldaad. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Meer CO2 in de lucht heeft voor een toename gezorgd van de plantaardige biomassa over heel de wereld. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld.

De klimaatopwarming heeft niet voor meer klimaatcatastrofes gezorgd

Er bestaat geen enkel statistisch bewijs dat door de klimaatopwarming de orkanen, overstromingen, droogtes en andere soortgelijke natuurrampen heviger worden of dat er meer voorkomen. De maatregelen die genomen worden om de uitstoot van CO2 te verminderen hebben echter wel een verwoestend effect en zijn geldverslindend. Zo doden de windturbines vogels en vleermuizen en vernietigen de aanplantingen van palmbomen de biodiversiteit van de tropische wouden.

Het politiek beleid moet wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er bestaat niet zoiets als klimaaturgentie.Er is dus geen enkele reden om radeloos te worden of om zich ongerust te maken. Wij verzetten ons ten stelligste tegen het noodlottige en irrealistische beleid dat tegen 2050 koolstofneutraliteit nastreeft. In afwachting van een andere en betere benaderingswijze van de problematiek, die er zeker zal komen, hebben wij ruimschoots de tijd om na te denken en om ons aan te passen. De doelstelling van de internationale politiek moet er in bestaan te voorzien in een betrouwbare en goedkope energie, blijvend toegankelijk overal ter wereld.

Totdaar dit meer dan interessante manifest, dat in andere landen voor veel ruchtbaarheid geeft gezorgd. Bij ons niet! Hoe komt het dat over deze belangrijke verklaring van 500 wetenschappers in onze media niets bericht wordt? Waarom mogen wij niet weten dat over deze belangrijke materie nagedacht wordt en dat niet iedereen het eens is met de opgedrongen politiek correcte mening? Waarom deze goed georchestreerde omerta?

Informatie tegen desinformatie.Wij hebben klokkenluiders nodig om dit bij het beleid aan te klagen.

Auteur:Veroon ter Zee

104 commentaren op “De aanklacht van 500 wetenschappers: stop de klimaathysterie

 1. Niet alles is gelinkt aan de klimaatopwarming. Het probleem is zoals bij de klimaatactivisten die gesteund worden door de organisaties die studies aanvragen bij universiteiten die niet altijd gespecialiseerd zijn in het klimaat en je krijgt dan verschillende scenario’s de ene wat doemdenkend dan de andere. Zelf ben ik nauw betrokken bij meteorologische diensten en paleoklimatologen en wij vinden dat verder en diepgaande onderzoek nodig is zoals bijvoorbeeld in het Amazonegebied .

 2. Recent werd de Jeker in Tongeren terug zichtbaar gemaakt, waar die vroeger onder de grond gewerkt was. Mooi. Maar een woordvoerder van het project of de stad sleurde er alweer “de opwarming van de aarde” bij, in haar commentaar.
  Smaakt je boterham je niet te best ? Zoek de oorzaak in de opwarming van de aarde.

 3. Natuurlijk kloppen er dingen niet met de massa-hysterie. Maar, dat is nu precies de bedoeling, denk ik: Verdeel en Heers. Houdt het zooitje dom en arm. Geef ze films, bladen, kranten, media. Want, met media is de geest van het gepeupel te beïnvloeden. Dat is al zolang als er taal is. En beelden.

  Alles bijna dient de agenda van ‘de club’. De club veroorzaakt veel ellende. Oorlogen, ziektes, dood en verderf, leugens, spraakverwarring, kortom: het lijkt wel duivels.
  En die club bestaat waarschijnlijk gewoon uit mensen. Mensen die door hun onmetelijke macht misschien de liefde verliezen, of verloren zijn. Zonder ‘de club’ zou de aarde waarschijnlijk vrede en rust kennen.
  Maar ja. ‘Ze’ zijn (blijkbaar) gebaat bij ellende. En als die er niet is, dan verzinnen ze die gewoon.
  Lang heb ik gehoopt dat ‘ze’ van goede wil zijn. Maar hoe langer ik er over nadenk, des te meer ik besef dat we wellicht met wat zieke geesten te maken hebben. Ziek van machtswellust, eigendunk, boeken-eigenwijsheid, verafgoding, inbeelding.
  Maar ja. Gaat het ‘gewone volk’, het gruis, maar eens ‘leiden’. Dat valt soms niet mee. Daarom verzint de macht (de club) ook van die rare trucs: massa-import, klimaatpaniek, bankencrisis, oorlog… Soms moet er uitgedund worden, soms verleid, soms, verward. Tja. Zo gaat dat. Jammer genoeg.
  Leg je er maar bij neer. Ze bezitten bijna alles. Grond, fabrieken, alles. Wettelijk.
  En de gewone mens blijft maar ruzie maken met elkaar. Precies zoals de bovenmeester het wil. De club-baas. Hè?

  Het zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat ze de wapens hebben. Want wie de wapens heeft, die heeft de macht. Daarom zou het goed zijn als de wapenindustrie zou weggaan. En de media. Zonder media geen hersenspoeling. Zonder schooltjes geen indoctrinatie en hypnose. Zonder wapens geen macht. Zonder macht geen grote mond.

   1. Y;UKIO: aan Rafael, Goede diagnose, nu de therapie. maar het zijn de wereld leiders die slechte pachters zijn van onze gewezen mooie aarde en die willen de aarde verwoesten de aarde die vele mensen dierbaar is, Ik erger mij al 75 jaar, in mijn jeugd zwom ik in de propere Leuvense vaart de oevers stonden vol allerlei lis en struikgewas er waren vogels, libellen vlinders kikkers, waar zijn die verdoemde vervuilers van onze planeet? zij willen geen diagnose en therapie. Ze maken nog steeds elektriciteit van kolen en mazout! en dat moet stoppen en dan mogen er nog 1000 wetenschappers: komen zeggen stop de klimaathysterie, Ze zouden beter de echte therapie verkondigen en de verantwoordelijke van de industrie veroordelen, die zien alleen maar winst maken voor hun en de aandeelhouders, ik gruwel van die geld wolven.

 4. Eindelijk eens een andere klok, hoe lang duurt het nog voor men ophoudt met die leugens en waarom heeft rood groen zoveel macht in België ?? Ik stuur in elk geval dit bericht door naar al mijn bekenden, als iedereen dat doet dan zullen die leugenaars misschien eindelijk eens de waarheid geloven…

  1. Brief is te vinden op https://clintel.nl

   The Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) was recently founded in The Netherlands by professor Guus Berkhout (www.aj-berkhout.com) and science journalist Marcel Crok (www.destaatvanhet-klimaat.nl). CLINTEL calls for a wider range of voices to be heard in the climate debate. In addition, CLINTEL plays the role of watch dog by challenging governments and organisations to substantiate the conclusions in their publications on climate change and climate policies.

   Press briefing: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-press-briefing.pdf
   Letter: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf
   List of signees: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf

 5. Dat politici meegaan met deze klimaatgekte heeft tot doel extra belastingen te kunnen heffen. Als ze de meerderheid van de gemeenschap zover krijgen dat die gelooft in die opgeklopte klimaatvooruitzichten zullen ze openstaan om daaraan mee te werken, zelfs financieel.

 6. Klimaat zal nog erger worden zolang de mensen niet tot bekering komen. Dat is mijn diagnose. En wij blijven nog gespaard van al dat onheil, maar hoelang nog?

  Je kunt God waarheid lang tarten, blijven ontkennen, beledigingen in media, in scholen, in verenigingen enz, maar eens komt ook daar een einde aan! En gelukkig maar..

  Op straat komen, roepen naar verandering enz… zal niet veel uithalen als het hart van de mens gesloten blijft voor de waarheid en liefde van God! Amen.

  1. Dat is heel juist Lotje. De natuurrampen zijn een roep van de Almachtige voor bekering voordat het te laat is. Deze rampen zullen alleen maar in sterkte en frequentie in crescendo toenemen indien de mensen niet opnieuw tot de Ware God terugkeren.

 7. Sedert religie “uit de mode” geraakt is in het westen, is men allerlei nep-godsdiensten aan het invoeren, die ons dikwijls met allerlei schuldgevoelens opzadelen. De klimaathysterie is daar een belangrijk voorbeeld van : door ons, en zelfs door jou, warmt de aarde op, en zullen we enorme rampen te verwerken krijgen met talloze doden als gevolg, enzovoort. De redelijkheid is dikwijls ver te zoeken.

  De klimaathysterie belet anders sommige klimaatprofeten niet van de wereld rond te reizen met het vliegtuig. En ook Greta T. is niet vies van valse vertoningen. Eenmaal met de zeilboot in Amerika aangekomen vloog de bemanning met het vliegtuig naar huis, en zal er voor de terugkeer een nieuwe bemanning ingevlogen worden. Het steekt hem niet op een litertje kerosine.

 8. Berkhout is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW bracht jaren geleden al een publicatie over klimaatverandering uit, die laat zien dat de mens klimaatverandering veroorzaakt en hoe: door de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer sterk te verhogen, vooral door verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij veel CO2 vrijkomt. Sindsdien is het bewijs dat de rol van de mens overheersend is in de opwarming van de aarde alleen maar sterker geworden. Natuurlijke factoren, zoals verminderde zonneactiviteit, zouden anders juist voor afkoeling hebben gezorgd. Met klassieke natuurkunde zoals die op de middelbare school wordt onderwezen, is dit mechanisme prima te begrijpen. Maar Berkhout heeft hier kennelijk geen boodschap aan. Hij heeft een eigen verhaal uitgedacht dat kant noch wal raakt. CO2 kan de oorzaak niet zijn, zo redeneert hij want de CO2-concentratie is overal ter wereld ongeveer gelijk en toch loopt de temperatuur in klimaatzones wijd uiteen. Dat is een drogredenering: je kunt verschillen tussen klimaatzones niet als ‘bewijs’ aanvoeren dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat. Het is basiskennis dat klimaatzones hoofdzakelijk verschillen doordat de zoninstraling op verschillende breedtegraden en in de seizoenen uiteenloopt. Wereldwijd is het vooral de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer die zorgt voor een opwarmend effect, over alle klimaatzones heen. Of neem de redenering die zo’n beetje de kern van zijn betoog vormt: het klimaat veranderde altijd al, ook toen er nog geen mensen waren, dus kan het ook nu de mens niet zijn. Tja, bosbranden waren er ook al voordat er mensen waren, dus de mens kan niet verantwoordelijk zijn voor de actuele bosbranden. Non sequitur, heet deze drogreden: het volgt er niet uit. Juist door eerdere mondiale klimaatveranderingen te bestuderen, is gebleken dat drie factoren een hoofdrol spelen: zoninstraling, reflectie van de inkomende straling (albedo) en het gehalte broeikasgassen in de atmosfeer dat reguleert hoeveel energie de aarde weer uitstraalt. De CO2-concentratie speelde bij grote klimaatveranderingen in het verleden vaak een sleutelrol. Net als nu. Met als verschil dat de CO2-concentratie momenteel in een ongekend hoog tempo toeneemt en dat menselijke activiteiten er de oorzaak van zijn. Er zouden vele pagina’s nodig zijn om alle onjuistheden en drogredeneringen in de visie van Berkhout te ontmantelen. Maar het punt is duidelijk: de auteur hantert redeneringen die elke wetenschappelijke grond missen en hij gebruikt zijn titels en KNAW-lidmaatschap om zich gezag aan te meten op een vakgebied waarvan hij overduidelijk geen kaas hebben gegeten. Zo verspreidt hij misinformatie die het maatschappelijk debat schaadt.

  1. @ Samuel
   Nog geen twee weken na het uitkomen van de klimaatbrochure van de KNAW vroeg een breed samengestelde groep wetenschappers en klimaatonderzoekers om terugtrekking daarvan!

 9. @ Lotje en Ward,
  Ik volg jullie helemaal, mensen zijn heel dikwijls ongelovige Thomassen. Ze maken elkaar graag wat wijs, maar de echte reden dat GOD boos is willen ze maar niet verstaan.
  Ik vrees voor de mensheid dat GOD nog een tante zal moeten bijsteken.
  En dat zit er aan ter komen met de synode in het Vaticaan en klimaat hysterie, ik denk dat God ons spelletjes moe word en tijd is voor de grote opruim wat niet aan GOD wil overgeven en beminnen.
  Wij kunnen alleen maar veel bidden voor onze broeders en zuster die niet willen zien en inzien.
  Wees allen gezegend met de liefde van GOD en zijn Heilige Moeder Maria.
  Shalom,

 10. Beste Samuel, hebben we met U een lid van de groene Khmer in ons midden gekregen, of is het de naïviteit van een gutmensch, die vol vertrouwen in de roverheid, alle onzin slikt van groen communistische, vrijmetselaar regeringen en supra nationale organisaties ? We hebben het bedrog gezien van het IPCC met de valse omgekeerde hockeystick, we hebben de frauduleuze Al Gore film gezien, “An inconvenient truth”, over de smeltende ijsbergen aan de zuidpool, terwijl het in werkelijkheid ging om een zoetwater gletscher ergens in Zuid-Amerika. We hebben gezien dat “wetenschappers” en leidinggevers van de met het IPCC samenwerkende East Anglia universiteit, voor hun bedrog en fraude zijn ontslagen en veroordeeld door rechtbanken. Tenslotte, al in de jaren 2005, waren er ongeveer veertig duizend wetenschappers die zich verenigden in internationaal verband om de klimaat leugens, het CO2 bedrog, en de “schuld” van de mens, te ontmaskeren. Dus we gaan hier niet opnieuw discussiëren over “welles of nietes”, beste Samuel ; misschien bent U ook lid van de loge ?? Het gaat ons om de bedoelingen erachter van een vrijmetselaar aangestuurde wereldelite die de mensheid wil onderwerpen aan de eisen en “wetten” van moeder Aarde, in New Age termen, Gaya. De door U genoemde Guus Berkhout ken ik persoonlijk, gezien onze gemeenschappelijke marine achtergrond. Hem gesproken en hem gewezen op het feit dat alle woordvoerders op TV en in de media, leden zijn van de vrijmetselarij, te controleren aan de hand van de ledenlijst. Hem ook mijn boek “Sluiproutes van de macht ” opgestuurd. Een onverschrokken, moedig man, die Guus Berkhout, die zich niet wil neerleggen, noch bij het bedrog van de KNAW ex-voorzitter Robbert Dijkgraaf, vrijmetselaar en lid van de loge Delta, in Vlaardingen. Hij vertrok huilend naar zijn luxe opberg baan in de VS toen de leugens in NL ontmaskerd werden eind jaren 2000, want het gehele klimaat verhaal was “vernietigd”. Dijkgraaf is ongetwijfeld opgevolgd door wederom een loge man. De KNAW deugt van geen kant. In NL was Dijkgraaf toen niet meer te handhaven. Maar een tiental jaren later probeert een vrijmetselaar regering Rutte, het onzin verhaal van het groene communisme, wederom aan het publiek te verkopen. We trappen er niet in, beste Samùel. maar het leugen verhaal gaat om de creatie van een totalitaire wereldstaat, die mensen en volken op een nieuwe, groene balans wil zetten. De omvang van de bevolking en alle menselijke activiteiten zullen worden afgewogen tegen de “ecologische draagkracht” van de aarde. Het groene communisme zet de aarde en de natuur op God’s troon, ten koste van de mens die zich tot in het oneindige moet aanpassen. De groene moraal wordt met nieuwe leefregels het heers principe. Zij is sinds enkele jaren (2008) in handen gekomen van de EUSSR Commissie in Brussel, als opstap naar de totalitaire wereldregering. Met klimaat doelen wil de Commissie de Europese landen en volken aan zich onderwerpen. Zij schrijft de regels waaraan de regeringen hun eigen volken moeten ophangen. Met de klimaat doelen komt de industrie politiek in Brusselse handen en alle verdere menselijke activiteiten. De kosten zijn begroot op vele duizenden miljarden per jaar, de schade door eenzijdige invoering voor het concurrentie niet meegerekend. De facturen voor de onderontwikkelde landen moet door ontwikkelde landen worden betaald. Maar het zal niet blijven bij een financiële aanslag. Alle activiteiten en het leven zelf zullen doelwit zijn. De gezinsgrootte zal ook doelwit zijn. De aantallen mensen op de wereld moeten worden afgebouwd of sterk verminderd, want zij zijn schadelijk voor de CO2 uitstoot. De mens is de variabele factor van de ecologische norm en onderworpen aan het milieu, de natuur en de aarde. Het Chinese éénkind model is de norm en een staats aangelegenheid. Ecologie is verworden tot een deconstructie van de natuurlijke orde, een overtreffende trap van het wrede, mens onterende joodse communisme.
  Met die macht in handen blijft de EUSSR is een compleet juridische constructie, een reus op lemen voeten. Zij is een maçonniek kaartenhuis dat staat en valt met collaborerende regeringen, in handen van de vrijmetselarij, het machtigste geheime netwerk ter wereld, aangestuurd door de hoogst geplaatste talmud geld baronnen in de City en Wallstreet.

  1. Beste Jules, met uw goed omschreven reactie zijn er toch wel veel zielen die dit nauwkeurig op dit forum lezen en kunnen vaststellen aan de dagelijkse sleur, dat het de waarheid is, ondanks flauwe ongegronde opmerkingen van enkelingen op dit forum (door gebrek aan inzicht en argumenten).
   De waarheid zal niemand kunnen begraven, want God IS de Waarheid. Wie zich vijandig hiertegen opstelt vecht tegen God de Allerhoogste Drieëenheid. Satan weet dat hij niet kan winnen tegen God en Zijn Kerk, maar probeert zoveel mogelijk zielen mee te sleuren naar de afgrond. In een vermomde Vat II Kerk en een vermomde wereldregering is het Godsbeeld niet aanwezig maar een satansbeeld. Vandaar de verwittiging hiervoor in de H. Geschriften. “Wie dit satansteken op het voorhoofd (geest) en/of op de rechterhand (de werken) aanvaard is voor eeuwig verloren. Geen ommekeer mogelijk.
   En het verweer tegen deze verwittigingen met “complotdenkers – theorieën, anti dit of dit of dat foob, zal hier niets aan veranderen.

   1. Beste Ward,
    Een katholiek hoort de conclusies van alle katholieke concilies aan te nemen, en niet alle concilies behalve het laatste. Wel klopt het dat er heel wat mensen geweest zijn, zowel binnen als buiten de Kerk, die dachten dat na het laatste concilie zowat alles toegelaten was.

    De heilige paus Paulus VI, die het einde van het Tweede Vaticaans concilie begeleidde, zei reeds dat de rook van Satan de Kerk was binnengedrongen. Maar er is een groot verschil tussen wat Vaticanum II vertelt, en wat sommigen ervan maken. Overigens : de neergang van de Kerk in het Westen was al ingezet vóór Vaticanum II, en die kwam er door de verslaving van de mensen aan het materialisme, en het daarbij horende gebrek aan geloof.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 11. Oh dit is het forum van de complotdenkers?….Die geloven dat de aarde plat is etc….

 12. Hallo Erik,
  Helaas zijn er hier enkele mensen actief die overal complotten in zien, vooral van Joden, vrijmetselaars, homoseksuelen enz. Er is ook iemand die nog gelooft in een platte aarde, de maan die geen hemellichaam is maar een soort lantaarn, enz.

  Maar gelukkig hebben we nogal een variatie aan deelnemers op deze site, waarbij regelmatig de nagel flink op de kop geslagen wordt.

  1. Nog een gratis klopke cadeau, Stinus.
   Zie het traditionele hardcore country music met real-life religieuze ondertoon tegenover vervalste consumptiemuziek met misleidende VaticaanII ondertoon.
   We zouden Bergoglio bijna moeten bedanken dat hij de NOM gaat afbreken tot er totaal niets meer overblijft, om het te vervangen met kunst en vliegwerk.

   Zie je het nu nog steeds niet aankomen?

   En wie overleeft? De real-life religieuze ondertoon zal herleven en weer boventoon worden zoals 2000 jaren Latijns Traditionele echt Geestelijke Beleving. De essentie, Stinus, de hardcore kern van het tijdeloze Christendom. Nieuwe traditionele kloosters en nieuwe traditionele Katholieke scholen.
   Jij en je (Joodse?) vriendjes zullen dat niet tegenhouden, zelfs indien je deze website zou overnemen ( met zionistische steun? ) want je lijkt wel alomtegenwoordig hier.

   1. Eric,
    Je hebt een volledig verwrongen kijk op de katholieke godsdienst. Vandaar je krankzinnige beweringen dat ik (joodse ?) broodheren zou hebben, mij binnenkort zou zelfmoorden, of binnenkort voor een nieuw gerecht à la Neurenberg zou gedaagd worden. 🙂 Tu-re-luut …

 13. Aan Stinus ..o.a.

  Dat je het volgende zegt:: Helaas zijn er hier enkele mensen actief die overal complotten in zien, vooral van Joden, vrijmetselaars, homoseksuelen enz. ..toon je aan dat je geen inzicht heb in de samen>>zwerings praktijken van DIE toegetredenen tot het Jodendom.. de vrijmetselarij-illuminati en de verstarden in de homofilie..naar het beeld van lucifer bij zijn zondeval.. bij de mens is dat:: de mens die terugvalt in fixatie op zijn eigendom sexuele
  ont-wikkeling.

  In een evangelische tijdschrift in Nederland stond het volgende:: Vooral in extreemlinkse hoek wordt b.v. gewezen op de VERMEENDE invloed van de Joodse bankiersfamilie Rothschild..de op MACHT en GELD beluste “Joden” ((die dus geen echte Joden zijn uit de stam Juda)), die ACHTER de SCHERMEN de touwtjes in handen hebben.

  Deze beschuldigingen kwamen ook naar voren tijdens de zogenaamde gelehesjesbeweging in Frankrijk. Uit onderzoek werd duidelijk dat 44 % van de “gele hesjes” gelooft in een WERELDWIJDE zionistische SAMEN-ZWERING EN vanuit extreem-rechts wordt Joden onder andere verweten de westerse samenleving te bedreigen door immigratie te promoten.

  De schrijver: Eric Vink heeft het over de extreem-linkse hoek die de Rothschilds van samenzwerings-praktijken beschuldigd.. maar dan zouden ze ook begrepen hebben dat de milieulobby ook van die kant komt.. van de vrijmetselarij-illuminati en o.a. zionisten ..de wegbereiders van de antichrist en die “andere” antichrist..de valse profeet, die vóór het 6e zegel komt met o.a. de grote Waarschuwing.
  De zionisten van het eerste uur waren feitelijk Jodenhaters ..het huidige Israël is Ezau dat het erfdeel, de zegen van Jacob “teruggestolen” heeft.

  De valse profeet maitreya (en later na het “1000”jarig Rijk van vrede de antichrist).. kan niet komen zonder het voorbereidingswerk van de illuminati en al die andere occulte greperingen.. de kerngroep zijn in bijzondere de synagoge van satan.
  De evangelische Franklin ter Horst geeft op zijn site zelf al de nodige informatie hoezeer Israël geregeerd wordt door de vrijmetselarij-illuminati.

  Dan heb je Rabbijnen (op YouTube) die beweren dat de koning in Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 niet de Messias Jezus Christus is. Ik sluit niet uit dat de heerschappij van de antichrist daarop verondersteld wordt.
  Tot die conclusie was ik voorheen ook al gekomen ..dat die koning in Jer.33 en 23 NIET Jezus Christus kon zijn, want men moet gewoon lezen wat er staat, dus die Rabbijnen hebben gelijk en de bijbelvertalers hebben ONgelijk want ze veronderstellen daar Jezus Christus.

  Ook in Zacharias 6:12 wordt NIET naar Jezus Christus verwezen, er zijn namelijk TWEE kronen een voor op het hoofd van de eindtijd hogepriester en een kroon voor de koning die ook priester, dus een priesterkoning.. Jezus Christus is HOGEPriester-koning, alleen de hoge kon een keer per jaar de zonde op de zondebok overbrengen en de zondebok was dan satan want die verleidt de mensen tot zonden, de voorafbeelding is dan simpel en duidelijk.

  Daar deze passage een eindtijd profetie betreft is de eindtijd hogepriester dan alleen een opvolger van Petrus, dus een toekomstige Paus en die komt uit Frankrijk zoals we weten uit katholieke profetieën, dat de spruit als koning niet Jezus Christus blijkt ook dat die spruit in Ezechiël 17:22-24 EERST een DORRE boom is, met die boom is een persoon begrepen.
  In de Petrus Canisius vertaling staat boven vers 22:: De messiaans koning en zijn Rijk.
  De dorre boom betreft in vers 22 ook het twijgje.

  Dat twijgje zien we ook in Jesaja 11:1.. daar staat hij BUITEN de koninklijke stam-boom van David want hij is uit Jesse-Isaï die buiten de koninklijke stam-boom van David staat, niet van koninklijke afkomst is en kan die spruit dus niet JEZUS Christus zijn want die is UIT David. De stronk Isaï-Jesse, de vader van David werd een afgehouwen stronk met het de zalving van David tot koning.

  In Jeremia 33:17 staat dan ook:: Nooit zal het David ontbreken dat een, die op de troon van Israëls huis is gezeten.
  De exegese, de uitleg dat de stronk van Jesse het vervallen koningschap van David zou zijn is dus bij deze weerlegd. De exegese veronderstelde dus dat het vervallen koningschap van David tot de stronk van Jesse werd en over David heen teruggreep naar Jesse als afkomst van de Messias..Jezus Christus.

  In vers 4 zien we dat de ’twijg’ de tyran zal doden …in Daniël 7:11 wordt hij als een vod in het vuur van de hel gesmeten.
  In vers 9 zien we het Godsgerecht van God de Vader maar dan wel in het 6e zegel, in het 6e zegel komt Jezus Christus met de Vader in het Vuur van de Heilige Geest. In vers 13 zien we NIET Jezus Christus maar de Hypostatische Mensengel (natuur-genade) uit openb.10 ..als een mensenzoon.. deze mensenzoon WERD vóór Hem geleid.. hem werd de heerschappij gegeven te weten in Jesaja 9:5.

  In Openb.5:7 kwam het Lam Jezus Christus naderbij ..en ontving het boek, hier kwam Jezus Christus naderbij als het Lam, maar hij werd NIET geleid.. Hij, het Lam was “zelfstandig” en de mensenzoon in Daniël stond in een afhankelijke positie.

  Jesaja 9:5:: WANT een kind is ONS geboren impliceert in de context de stam Zebulon… betrof het -ons- de gehele mensheid dan impliceerde het Jezus Christus de Verlosser. Vers 6 impliceert het tijdperk van Vrede na de Waarschuwing in het 6e zegel..het reinigings oordeel.
  Betreft vers 6 het komende herstel van Israël [Jeremia 33:16] dan is (kan) DAT kind in Jesaja 9:5 dus Niet Jezus Christus..

  En zo zijn er nog meer verbanden in samenhang.

  Door het (reinigings) oordeel van het 6e zegel en de dood van de valse profeet maitreya wordt het kwaad van de NWO van de illuminati tegengehouden tot aan de komst van de andere antichrist.. en dat kunnen we o.a. zien in Daniël 7:12 want die beesten van de synagoge van satan die het 6e zegel oordeel overleven worden beroofd van hun macht ..voor een zekere tijd opdat de antichrist komt.

  2Tess.2:7 zegt dat er EEN is die HET Tegenhoudt, eerst als DEZE is verdwenen.. [[dat is de valse profeet maitreya in vers 3 en 4..naar Daniël 7:11 en Jesaja 66:17]] ..verschijnt (naderhand) de antichrist in vers 8.
  De Een die het Tegenhoudt in vers 7 is de toekomstige koning..door Jezus Christus de Koning der koningen.

  ……… Piet

  1. Beste Piet.
   Tegenwoordig gedijen de samenzweringstheorieën als bladeren aan de bomen, vooral de niet bewezen “theorieën”. En de mensen die ze verspreiden doen daarbij zeer gewichtig, alsof de anderen allemaal onwetend zijn, terwijl ze zelf “vergeten” de zaken breder te bekijken en betrouwbare bewijzen aan te halen.

   Tip : lig niet wakker van vermeende samenzweringscomplotten.

 14. Stinus..

  Je spreekt zonder inhoud daar ben je goed in.
  Het Griekse woord theōria betekent onderzoeking, beschouwing of een zaak die beschouwd wordt.

  1. Beste Piet,
   Dat is het juist. “Complottheorieën” presenteren zich als zaken die samenhangen en bewezen zijn. Maar als je het grondig onderzoekt zijn er geen concrete bewijzen en zijn er veel dingen die in die “theorieën” niet in aanmerking genomen worden. En heel dikwijls zoekt men het in zaken die uiterst ONwaarschijnlijk zijn, terwijl men veel meer voor de hand liggende verklaringen niet wil aannemen.

   Ook atheïsten fabriceren dikwijls complottheorieën om het geloof niet te moeten aannemen. Zo bijvoorbeeld als het gaat over wonderen, die zich in het katholicisme wel degelijk voordoen.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  2. Over het bestaan van complotten wordt hevig gestreden, sterker nog: er bestaat een regelrechte ‘war on conspiracy theories.’ Want samenzweringstheorieën zijn onwaar en gevaarlijk. Dit, althans, verklaart waarom Youtube sinds 25 januari j.l. het aantal ‘recommandaties’ naar complottheorieën vermindert. Censuur, derhalve, op geposte content. En daar blijft het niet bij. Want tegelijkertijd vindt bestrijding van complottheorieën door het Establisment ook plaats door internetplatforms te infiltreren met zonderlinge ‘flat earth’ theorieën en filmpjes over een geënsceneerde Apollo-maanreis. Het doel ervan is complottheorieën te associëren met non-sense zodat ze a priori ongeloofwaardig zijn. Dit alles vindt plaats terwijl er voor het bestaan van ‘samenzweringen’ wel degelijk historische casussen alsmede wetenschappelijke – m.n. systeem analytische – argumenten op tafel gelegd kunnen worden. ANDERZIJDS kunnen voorstanders van samenzweringen onbeteugeld met hun fantasie op de loop gaan wanneer ze zich onvoldoende verdiepen in contrariërende feiten. [B, Piet en JvR zijn daarvan sprekende voorbeelden.] Daarom moet men nooit louter en alleen op geschiedenis varen maar altijd het gezonde verstand, gesteund door methodologie en wetenschap, over ‘designs’ in gebeurtenissen laten meebeslissen.
   Historische én wetenschappelijke argumenten suggereren in ieder geval dat we af moeten van dogma’s, of ze nu voor- of tegen samenzweringstheorieën zijn. Maar dat we gewoon zonder bias naar de feiten moeten kijken.
   Tot slot een vuistregel voor het omgaan met samenzweringstheorieën: Is zo’n theorie waanzinnig complex of onverifieerbaar, negeer deze. Als zo’n theorie te vaag en algemeen is (of te simpel), laat haar dan evenzeer links liggen. Maar onderzoek de rest met op wetenschappelijke (m.n. systeem analytische) wijze, en wel binnen het kader van de hypothese-testing. Degelijk historisch onderzoek, dus onderzoek inclusief contrariërende feiten, kan de uitkomsten van zulks systeem analytisch onderzoek ondersteunen.

 15. Nieuw onderzoek toont aan dat invloedrijke netwerken van klimaatontkenners en extreemrechtse figuren in een hogere versnelling geschakeld zijn — ze verspreiden giftige leugens over de dappere jonge mensen die miljoenen van ons geïnspireerd hebben om de straat op te gaan.

  Van insinuaties dat ze marionetten zijn die gefinancierd worden door miljardairs, tot geruchten dat ze “gebrainwasht” en “gebruikt” worden — mensen overal worden momenteel overspoeld door desinformatie over deze moedige klimaatjongeren. Het is maar één voorbeeld van de vele manieren waarop extreemrechts sociale media benut om hun leugens te verspreiden en maatschappijkritische stemmen te doen verstommen.

  Een klein Europees onderzoeksteam van Avaaz heeft desinformatienetwerken onthuld die verantwoordelijk waren voor 3 MILJARD views in amper een jaar tijd. Avaaz heeft het overal in de media bekendgemaakt en aan Facebook gemeld. Enkele dagen later heeft Facebook de netwerken verwijderd!

  1. Avaaz… Een stelletje links progressieve groenen die meer betrokken zijn bij een olifant die gestroopt wordt, dan bij die miljoenen kinderen die jaarlijks afgeslacht worden in de moederschoot…

   Heb mij in vroegere jaren ook laten vangen door die gasten van Avaaz. Tot ik doorkreeg met wat voor spelletjes ze bezig zijn. Puur linkse en uiterst progressieve politiek.

   Tja, Avaaz is hééél geloofwaardig…

 16. Aan Stinus.

  Jouw antwoord is zoals meestal, feitelijk altijd, naar zijn inhoud een futiliteit…

  …..

  1. Piet,
   – Je kletst maar wat, en je laatste antwoord stelt weer niets voor. Als jij elke complottheorie gaat geloven ben je flink te beklagen. Meer nog, je wordt er gewoon gek van, want talrijke complottheorieën spreken elkaar tegen.
   – Geloof je zomaar complottheorieën ? Geloof dan ook dat Onze Lieve Vrouw niet verschenen is in Lourdes. Bij vrijzinnigen wordt namelijk de complottheorie verteld dat het ganse Lourdes-gebeuren een groot complot van de Kerk is, ineen gestoken om de gelovigen voor de aap te houden, hen wijs te maken dat Maria daar verschenen is zodat we “misleid” worden, en de Kerk er nog een mooie cent aan verdient door het ontstane toerisme.

 17. Aan Georg,

  Uitspraken van de Rothschilds zelf en van Soros onder andere laat niets aan de verbeelding over waar ze naar toe willen met de mensheid.
  Zij achten zich de verlichten, vandaar illuminati, maar ze zijn de schande en het uitschot van de gehele mensheid, zij zijn een deel van synagoge van satan (Openb.3:9) satanisten.. die de mensheid de oorlogen aandoen om hun wereldregering te verwezenlijken.
  Vadertje Bush was op de TV zo openlijk arrogant dat hij verklaarde dat als het volk wist wat zij uitspookten het volk hun zou ophangen..en zelfs Kennedy zou een grote smeerlap zijn.

 18. Aan Stinus

  Herhaling noodzakelijk::

  Jouw antwoord is zoals meestal, feitelijk altijd, naar zijn inhoud een futiliteit… Futiliteiten – definitie – Encyclo ..Zaken of aangelegenheden zonder belang.

  …..

 19. Martin Vrijland

  Greta Thunberg VN speech doet denken aan “baby’s uit de couveuses gegooid” speech Irak oorlog
  Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 24 september 2019 • 20 Comments

  bron: i-scmp.com

  Wie nu nog steeds niet door heeft dat Greta Thunberg gewoon een goed gecaste marketing actrice is, leeft nog iets te veel met zijn of haar kop in het zand. Vol verbazing zie ik de berichten op Facebook voorbij komen van mensen die helemaal fan zijn van de jonge vrouw en echt helemaal zeker weten dat het een authentieke activiste is die zomaar de hele wereld over kan reizen en alles voor elkaar krijgt. Want ze strijd voor meer politieke daadkracht om het klimaat te redden. De emotionele VN speech (waar Donald Trump niet bij aanwezig zou zijn, maar toch ineens wel op kwam dagen) is de slagroom op het acteerwerk-toetje.

  Deze prachtige propaganda draait maar om één ding en dat is: Het zorgvuldig opgebouwde ‘right-wing’ merk koppelen aan anti-globalisering, complotdenken, anti-globalwarming-theorie, nationalisme, vrouwonvriendelijkheid en eigen-markt-eerst politiek; om vervolgens de economie op te blazen, zodat dat merk ‘right-wing’ als schuldige aangewezen zal worden door de rest van de bevolking om zo grootschalig en definitief af te rekenen met elke vorm van kritiek. Greta Thunberg is onderdeel van dat propaganda-spel. Zij moet mensen op hun onderbuik gevoel bespelen, zodat ze die ‘right-wing’ lastpakken (die zich maar niet aan het 2015 Parijs klimaatakkoord willen houden) gaan haten! De massa moet een hekel aan criticasters krijgen.

  De VN speech van Greta Thunberg deed onmiddellijk denken aan een soortgelijke emotionele bespeling van de massa op 10 oktober 1990, toen een jong Iraaks meisje voor de ogen van de wereldpers en miljarden kijkers, aan het Amerikaanse congres kwam vertellen hoe het Saddam Hoessein regiem, baby’s uit couveuses op de grond van ziekenhuisvloeren smeet. Wil je de massa raken, dan doe je dat het beste middels via een geëmotioneerde jonge dame die een getuigenis doet. Liefst een bijna volwassen meisje, want dat spreekt het meest tot de verbeelding. In dit geval kwam enkele jaren later uit dat deze Nayirah de dochter was van de ambassadeur van Koeweit in de Verenigde Staten. Kortom: het was je reinste acteerwerk. De gehele propaganda act was opgezet door het marketing bureau Hill & Knowlton.

  Hoe vaak leugens ook ontmaskerd worden (Ja, want ook de ‘weapons of mass destruction’ bleken – bewezen– een leugen), de massa blijft stekeblind achter de propagandatechnieken van de media aanlopen.

  bron: thenewdaily.com.au

  Kijkt u zelf maar even naar de twee dames op de filmpjes hieronder. Beide goed gecast. Beide geweldig acteerwerk. Dat is wat we noemen: propaganda! Het doel mag u duidelijk zijn. Ik vat het nog één keer goed voor u samen. Donald Trump, de Brexit aanhang en alle rechts-populistische partijen (gecontroleerde pionnen) moesten het merk ‘rechts’ (‘right-wing’ in het Engels) tot grote aanhang opbouwen. Vervolgens wordt de economie opgeblazen en zal iedereen met de vingers naar die grote groep lastpakken wijzen. Die groep die zo nodig niets aan het klimaat wilde doen; ondanks dergelijke emotionele oproepen van de jonge generatie (die tenslotte veel wijzer zijn dan die oude koppige geldwolven). Dat is een slim gekozen strategie. Het is zuivere propaganda. Het is de tactiek om definitief af te rekenen met elke vorm van kritiek op de roadmap richting globalisering.

  Betekent dat dat die rechtse mensen niets voor het klimaat willen doen? Nee, dat anti-klimaatbeschermings-stigma is bewust gekoppeld aan de rechtse politieke stroming via dit soort propaganda, zodat u een hekel aan dat zorgvuldig opgebouwde rechtse merk gaat krijgen. Iedereen die kritisch is, is gekoppeld aan dat merk ‘rechts’ (right-wing). En dat werkt al uitstekend! De massa wordt boos! Net als toen met die baby’s die uit de couveuses gegooid werden in Irak. De massa begint een hekel te krijgen aan Trump en dus aan de Trump-aanhang en dus aan het merk rechts (‘right-wing’). En dat was precies de bedoeling. Daarmee krijgt de massa namelijk tegelijk een hekel aan al die ideeën over anti-globalisering, ‘dat 911 misschien wel een complot was’ en veel meer van dat soort kritiek op de oude gevestigde orde. Uw emotie is gekoppeld aan de boosheid van het acteerwerk van Greta Thunberg. Slimme propaganda!

  Kritische nadenken is niet ‘rechts’ (‘right-wing’). Het is door de media en de politiek (acteurs) gebrandmerkt tot een merk. Het is zuivere marketing, waarmee iedereen die kritisch nadenkt gekoppeld is aan dat merk. Dat is de grote leugen! Politici en media zijn propaganda-machines. Het wordt tijd om daar definitief doorheen te prikken; nooit meer naar de stembus te lopen en alle kranten, tv en radio definitief het zwijgen op te leggen.

  Martin Vrijland … “Misschien infiltrant” uit de illuminati ..maar dat ieder zelf onderzoekt … Piet

 20. Aan Stinus..

  Doe je ogen open.. zonder de vrijmetselarij-illuminati geen synagoge van satan en geen valse profeet en antichrist.

  Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

  2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

  Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

  3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

  4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

  Het zijn diezelfde Illuminati die het communisme hebben bedacht, juist met de tegenovergestelde bedoeling van: geen gezeik, iedereen rijk:

  Their agenda is to protect their money monopoly by extending it into a monopoly over everything – power, knowledge, culture, religion — by re-engineering humanity to serve them. This is the real meaning of Communism. This requires the breakdown of nation, race, religion (God) and family (gender).

  Hoe ze dit concept in de praktijk hebben gebracht in Rusland met meer dan 100 miljoen doden tot gevolg, hebben we ook kunnen zien:

  Talloze onderzoekers en historici zijn het met elkaar eens dat de Russische revolutie geen spontane oproer was door de lage klassen, maar een goed geoliede machine die werd gefinancierd door de Wall Street banken, waarvan er één een hoofdrol speelde: de zakenbank Kuhn, Loeb & Co., een bank die nu niet meer bestaat omdat deze in 1977 is samengegaan met de, inmiddels gevallen, Lehman Brothers.

  Kuhn, Loeb & Co is een schoolvoorbeeld van een Chazarenbank.

  Famous partners of the firm included Otto Kahn, Paul Warburg, Felix Warburg, Mortimer Schiff, Benjamin Buttenwieser, Lewis Strauss, and Sigmund Warburg, founder of S.G. Warburg.

  In its early years, intermarriage among the German-Jewish elite was common. Consequently, the partners of Kuhn, Loeb were closely related by blood and marriage to the partners of J & W Seligman, Speyer & Co., Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers and other prominent German-Jewish firms.

  De werkelijke machthebbers op deze wereld, degene die de touwtjes in handen hebben, zijn de Sabbateans die weer grotendeels bestaan uit de elite van de Chazaren. Deze club heeft satanisme hoog in het vaandel staan, dus als zij verantwoordelijk zijn voor de Russische Revolutie, dan is een rituele moord op de tsaar zeer plausibel.

  Trap niet in de val van links of rechts. Beiden zijn instrumenten om ons te manipuleren en te sturen. Om dat duidelijk te maken, hierna een deel uit een eerder artikel dat dit aspect heel duidelijk maakt.

  Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

  Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

  Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

  Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

  Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

  “Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

  “Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

  En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

  “Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

  Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

  “Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.

  Als we de wereld echt willen veranderen zullen we ons moeten verenigen in plaats van ons te laten verdelen en wanneer we er eindelijk in slagen om dat te doen, dan hebben we een kans om voorgoed korte metten te maken met de satanische sekte die verantwoordelijk is voor alle ellende:
  Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

  Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

 21. @ Piet
  Je moet eens een keer in leer gaan bij een informatieanalisten, systeemanalisten en bij mensen die je wat kunnen leren over hypothese testing. Weleens gehoord van desinformatie? Ambigue informatie? Bias? Kokerblijk? Parti pris? Leugens? Vooraf- en achteraf waarschijnlijkheden? Etcetera. Etcetera.
  En denk eens na over het volgende: Vroeger waren Hugenoten een bedreiging voor Frankrijk, nu niet meer. Nu zijn D66-figuren, klimaathysterici en Social Justice Warriors veel meer een bedreiging, en wel voor heel West-Europa. Er is zeker een centrum van dominantie in de International Finance, maar daarin zitten niet alleen joden en vrijmetselaars, maar ook atheïsten, natuuraanbidders, liberaal-democraten etc etc, kortom iedereen behalve katholieken (tenzij afvallig). Je moet wat kritischer naar je eigen kennis kijken en deze voorts wat updaten. En ja, veel mensen in deze kringen worden jood genoemd maar zijn het niet (de Rockefellers, bijvoorbeeld, zijn geen joden). Bovendien is het niet zozeer in individuele mens die schadelijke dingen doet, maar de zondigheid van het SYSTEEM. Wat dat betreft is het Kapitalisme (= de idolatrie van de markt) niet veel beter dan het Communisme. JPII wees hier al op in zijn encycliek Centissimus Annus.

  1. Additie:
   Over de rol van de vrijmetselarij in de burgeroorlog in Spanje (en het belang van het zoeken naar contrariërende feiten in de geschiedvorsing):

   In de Republikeinse regering van Spanje t.t.v. het uitbreken van de burgeroorlog zateno.a. twee (liberaal) katholieken, minstens één ex-katholiek en een vrijmetselaar (Martinez Barrios). Deze linkse regering kondigde de schaamteloos anti-katholieke grondwet af, het eigenlijk startsein voor de onlusten. Later zou Franco (in zijn redevoering van 17 juli 1937 hulde brengen aan de vrijmetselaar in de Republikeinse regering omdat deze redelijke, tot verzoening neigende man er alles eraan zou hebben gedaan een burgeroorlog te voorkomen. De grootste boef in het kabinet was de door de Augustijnen opgeleide ex-katholiek Manual Azana.
   Onder de vier kandidaten voor de leiding van de anti-Republikeinse junta zat tenminste 1 vrijmetselaar (de niet-haatdragende Cabanellas).
   Conclusie: de aanstichters waren niet zozeer vrijmetselaars, maar vooral ex-katholieken!

  2. Yukio, weer naast de bal: “En ja, veel mensen in deze kringen worden jood genoemd maar zijn het niet (de Rockefellers, bijvoorbeeld, zijn geen joden). “

   Rothschild is een internationale dynastie van Duits-Joodse oorsprong. De familie is vooral bekend door haar werk op financieel gebied, zoals bankieren. In Oostenrijk, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben veel leden van de familie adellijke titels.
   Mayer Amschel Bauer, die op 23 februari 1744 werd geboren in Frankfurt, veranderde zijn naam in ‘Rood Schild’, oftewel Rot Schild, wat hij ontleende aan een embleem met een rood schild op het huis van een van zijn voorouders, een zuivere marketingstrategie, want het klinkt veel edeler dan Bauer, dus gewoon ‘Boer’ en blijkbaar wilde hij zijn familie vrijwaren van vervolging door anti-semieten die in het toenmalige Duitsland de overhand namen.[1] Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) wordt doorgaans gezien als de stamvader van de Joodse familie.
   Hij was de zoon van Amschel Moses Rothschild,[2] een geldwisselaar. Hij werd geboren in het getto van Frankfurt am Main, maar werkte zich een weg omhoog in de bankierswereld. Zijn activiteit breidde zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die door hem werden uitgestuurd naar vijf grote Europese steden. Wel zag hij erop toe dat de controle over alle takken van zijn bedrijf altijd in handen van de familie bleef. Hij hield het fortuin bovendien in de familie via huwelijkspolitiek. Zijn zonen waren:
   Amschel Mayer Rothschild (1773–1855): Frankfurt
   Salomon Mayer Rothschild (1774–1855): Wenen
   Nathan Mayer Rothschild (1777–1836): Londen
   Calmann Mayer Rothschild (1788–1855): Napels
   Jakob Mayer Rothschild (1792–1868): Parijs

   1. Ja joh, blijf maar doorgaan gaan met je kokerzien en het negeren van echt wetenschappelijke geschiedvorsing. Het is allemaal sektarisme en koppigheid.

 22. Een uitstekend relaas over de machten achter de schermen, beste Piet, en ook voldoende door de wol geverfd zijn om, voorzien van de feiten, de dolerenden uit de leugen hoek van de zogenaamde “wetenschap” te doorzien. Vooraf gegaan door de anti-Christelijke “Verlichting” in de 18de eeuw, was de Franse revolutie (1789) het scharnier van de moderniteit. Zij heeft model gestaan voor alle latere revoluties en oorlogen. De anti-katholieke haat is sindsdien nooit meer van het toneel verdwenen en zij heeft haar preponderante positie nooit meer af moeten staan. Bij geen van de met bloed besmeurde bladzijden uit de Europese geschiedenis heeft toeval een rol gespeeld. Het één bracht het ander voort. De joods – Engelse staatsmannen Disraëli (18O4-1881) en Churchill (1874-1964), hebben gewezen op de planning en voorbereiding door de geheime netwerken, van twee eeuwen revolutie. Die namen een aanvang op het eerste vrijmetselaar (=maçonniek) wereld congres in 1782, op het kasteel van Rothschild nabij Frankfurt in Duitsland. Dat congres duurde ongeveer 2 jaar. Ook een grote groep liberale joden participeerden, waaronder de beruchte ex-pater jezuït Adam Weishaupt, de joodse leider der Illuminaten indertijd. Zij verwierven de overhand. Onder meer werd besloten de reguliere vrijmetselarij en de Illuminaten groepering toegankelijk te maken voor de liberale, talmoedische joden, de Ashkenazen. Het Illuminisme kreeg zodoende, via de veel groter georganiseerde vrijmetselarij, het Christendom eronder en de mensheid in een houtgreep. Sindsdien heeft zij niet meer losgelaten. Tien jaar na het congres startte de terreur (1792) in Parijs. De Napoleontische oorlogen die volgden waren de eerste poging voor de maçonnieke creatie van één wereldrijk. De oorlogen verrijkten echter ook de geldschieters. Maçonnieke manipulatie gaat altijd gepaard met het grote geld. Tot die tijd onbekend, bracht Napoleon het geld aan de macht. Hij verdween van het toneel, maar de geldadel is gebleven. De belangrijkste financiële dynastieën stammen uit die tijd en zijn van Ashkenazische liberaal – joodse huize. De traditionele monarchie en de adel was de macht, de voorrechten en de plichten ontrukt, maar de liberaal-joodse geldadel behield haar privileges, haar macht en haar exclusieve karakter. Zij heeft geen verplichtingen. Sinds de door haar in 1791, verkregen burgerrechten, is zij niet meer weg te denken uit het wereld gebeuren. De dominantie van het grote geld zou Europa voortaan in een permanente staat van conflict storten. (wordt vervolgd)

  1. (vervolg)
   Revoluties, oorlogen, drugs, abortus, feminisme, homosexualiteit en genderisme, anti-gezin wetgeving, pornografie en andere culturele perversies met name uit het joods gedomineerde Hollywood, destabiliserende massa immigratie van islamieten en Afrikaanders, de klimaat hysterie met groene leugens en natuurrampen scenarios, hebben de traditionele Christelijke cultuur ondermijnd en het vertrouwen van burgers in de overheid geschokt. Via de Centrale banken manipuleert de Talmoed geld adel het rente wapen voor crises, inflatie/deflatie en tegen de pensioenen, voor depressie of hoogconjunctuur. Ongehinderd jaagt zij de Europese volken voort op de weg van zelfvernietiging, om chaos te creëeren en de omstandigheden te scheppen voor de noodzaak van een alles overkoepelende wereldregering. Maar ondanks die schijnbaar onoverwinnelijke overmacht van de Synagoge van satan (Ap. 2 : 9, 3 : 9) moeten we de moed niet verliezen en ons inspireren op St. Paulus, in de strijd tegen de duivel : “Weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht ! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen de heerschappijen en machten, tegen de wereld beheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht.” (Ef. 6 : 10-13)

 23. Aan Jules van Rooyen..

  Dat artikel was niet mijn prestatie…maar het is mij zeer aannemelijk.
  Google maar o.a. Martin Vrijland en zo zijn er meer sites die wel nog onderzoek doen.

  Ik geloof dat ik het bij Vassula heb gelezen dat Jezus zegt dat ze macht hebben over elk sprietje gras..om dat te begrijpen en te geloven hoef je geen intellectueel te zijn…door o.a. de verdragen trekt Brussel en de VN steeds meer macht naar zich toe..de landen geven zelf geleidelijk, de macht aan het beest.. maar de getrouwen van God krijgen ook steeds meer inzicht in die SAMEN-ZWERINGEN.

 24. De eerder genoemde 36 Super Loges controleren op hun beurt weer een aantal belangrijke evenementen en instituten. Ze noemen dit para loges zoals bijvoorbeeld de Bilderberg Conferentie, Bohemian Grove Club, Fabian Society, Pilgrims Society, Round Table, Royal Institute of International Affairs, Council of Foreign Relations, Trilaterale Commissie, Tavistock, Groep van 30, Skull and Bones enz.

  De 36 Super Loges zijn weer onderverdeeld in twee ogenschijnlijke “tegenstrijdige” kampen, de democratische en de niet democratische.

  Voor ons is voor vandaag van belang één van de machtigste niet democratische Europese Super Loges en dat is Pan Europea.

  Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (De Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (RR p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p.24-27, 39, 118,134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016)

  De groep waar Mark bij hoort is, uiteraard zouden we willen zeggen, één van de meest enge en valt in de categorie: niet democratisch (zie onder). Het is ook één van de meest machtige en houdt zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen.

  Ze zijn voortvarend op weg zoals we om ons heen kunnen zien.

  We zullen weer moeten strijden voor onze vrijheid, net zoals we dat in het verleden hebben gedaan en wie weet kunnen de boeren zorgen voor een nieuwe orde in ons land. Misschien kunnen onze ouderen achter de tractoren van de boeren aan rijden richting Malieveld? Ook zij beginnen aardig boos te worden.

  36 Super Loges controleren op hun beurt weer een aantal belangrijke evenementen en instituten. Ze noemen dit para loges zoals bijvoorbeeld de Bilderberg Conferentie, Bohemian Grove Club, Fabian Society, Pilgrims Society, Round Table, Royal Institute of International Affairs, Council of Foreign Relations, Trilaterale Commissie, Tavistock, Groep van 30, Skull and Bones enz.

  De 36 Super Loges zijn weer onderverdeeld in twee ogenschijnlijke “tegenstrijdige” kampen, de democratische en de niet democratische.

  Voor ons is voor vandaag van belang één van de machtigste niet democratische Europese Super Loges en dat is Pan Europea.

  Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (De Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (RR p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p.24-27, 39, 118,134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016)

  De groep waar Mark bij hoort is, uiteraard zouden we willen zeggen, één van de meest enge en valt in de categorie: niet democratisch (zie onder). Het is ook één van de meest machtige en houdt zich bezig met de vervolmaking van de Nazi Superstaat en de vernietiging van de soevereiniteit en de identiteit van de Europese landen. Ze zijn voortvarend op weg zoals we om ons heen kunnen zien.

  Hieronder volgt een opsomming van de verschillende Super Loges en in welk van de kampen deze thuishoren.

  De eerste groep, de democratische, doen zich voor als liberaal, menselijk, progressief en revolutionair. Zij zijn voorstanders van een menselijke economie, doen gedeeltelijk alsof ze in God geloven en hun filosofie vertegenwoordigt de econoom John Maynard Keynes (menselijk kapitalisme) en zij geloven in mensenrechten.

  De superloges die in deze groep thuishoren zijn:

  1) Thomas Paine (Amerika): George Bernard Shaw, Virginia Woolf en Giuseppe Garibaldi.

  2) Montesquieu (Frankrijk): Frans sprekende leden van over de hele wereld

  3) Arjuna Phoenix (India): Gandhi, die ook lid was van Thomas Paine. Leden uit India, Afrika en de Westerse wereld.

  4) Carrol of Carrollton: Waarschijnlijk bestaand uit “nep” katholieken.

  5) Atlantis Aletheia: Nicolas Sarkozy, Pascal Lamy, Andreas Chrobog, Olaf Scholz, Kostantinos Karamanlis

  6) Benjamin Franklin (Noord Amerika): leden niet bekend

  7) Christopher Columbus (Noord Amerika, Canada): leden niet bekend

  8) Daath (Israël): Amerika en Israël (Joods).

  9) Ecclesia (Vaticaan): Katholieke leiders.

  10) Ferdinand Lassalle (Frankrijk): Francois Hollande, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt , bevat ook leden van Thomas Paine. Actief in Duitsland, Frankrijk en omringende landen.

  11) Fraternité Verte (Frankrijk): Francoise Hollande, leden uit Frankrijk, Maghreb, Aziatische koloniën, betrokken bij seksuele revolutie.

  12) Gheddurah (Verre Oosten): leden onbekend.

  13) Golden Eurasia (Europa): Neutraal, heeft leden uit beide kampen. Staat ook bekend als Speculum Orientalis Occidentalisque. Angela Merkel, Vladimir Putin, Gerhard Schröder, Peter Hartz.

  14) Hiram Rhodes Reves (Engeland): Martin Luther King, Bayard Rustin,

  15) Joannes (Amerika); Amerikaanse en Engels sprekende katholieken wereldwijd, ook andere religies: leden onbekend.

  16) IBN Arabi (Midden Oosten, Noord Afrika): Islamitische Arabieren: leden onbekend.

  17) Newton Keynes (Engeland): Leden van Thomas Paine en Harold Wilson

  18) Simon Bolivar (Latijns Amerika):.Salvador Allende,

  De tweede groep: de Anti Democratische is oligarchisch, elitair, technocratisch, on liberaal, conservatief, reactionair, wil een kleine gelijkgestemde alchemistische-spirituele elite. Heeft een hekel aan mensenrechten omdat mensen in hun ogen slechts vee zijn (goyim, halve dieren). Bestrijdt menselijk kapitalisme. Vertegenwoordigt mensen zoals Ludwig van Mises, Friedrich von Hajek en Milton Friedman.

  1) Parsifal (Duitsland): Angela Merkel, Gehard Schröder, Olaf Scholz, Axel Alfred Weber,Philipp Rösler, Peter Hartz, Mariano Rajoy

  2) Valhalla (Duitsland): Angela Merkel, Martin Winterkorn, Jürgen Fitsche, Heinrich HiesinDuitsland, Michael Fuchs, Mariano Rajoy

  3) De Ring (Duitsland): Wolfgang Schäuble (Master of the chair), Jean Claude Trichet, Manuel Valls, Andreas Dombret, Jens Weidmann, Thomas Enders, René Obermann, Dieter Zetsche, Klaus Kleinfeld, Michael Diekmann, Manuel Valls

  4) Edmund Burke (Engeland): Tony Blair, George Bush senior, David Cameron, Mark Carney (Governor of the Bank of England), George Osborne, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Gaston Thorn, Axel Alfred Weber, A. W. Clausen (World Bank), Margaret Thatcher, MI6 Director Maurice Oldfield, CIA director W. Colby, Alec Douglas-Home, Manuel Valls

  5) Leviathan (Engeland): Anglo American, George Bush senior, Joe Kaeser, Heinrich Hiesinger, Madeleine Albright

  6) Joseph de Maistre : Europa, Rusland, Franse kolonieën: Wolfang Schäuble, Paul Achleitner, Gustáv Husák

  7) Pan-Europa (Oostenrijk): Heel erg machtige Europese loge: Jean Claude Trichet, Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy, Gaston Thor, Karl Otto Pöhl, Mariano Rajoy, Mark Rutte, Klaas Knot.

  8) Three Eyes (Amerika): Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, George Bush senior, Bill Clinton, Christine Lagarde, Gaston Thorn.

  9) Amun (Jordanië): Leden uit het Midden Oosten, Yasser Arafat.

  10) White Eagle (Amerika): George Bush Sr., A. W. Clausen, George P. Schultz, M. Friedman, F. von Hayek, Paul Volcker, Alan Greenspan.

  11) Tao Lodge (China): Leden uit het Verre Oosten, Deng Xiaoping

  12) Hathor Pentalpha (Amerika): PNAC & ISIS. George Bush Senior and Junior, Jeb Bush, Recep Tayyip Erdogan, Al Baghdadi, Samuel Huntington, Donald, Kagan, Robert Kagan, Douglas Freith, Richard Dick Cheney, Osama bin Laden, Gehard Schröder, Donald Rumsfeld, Irving Kristol, William Kristol, Dan Quayle, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice, Richard Perle, Karl Rove, Michael Leeden, Bill Bennett, from Oman: Qabus bin Said Al Said, from Bahrain: Hamad bin Isa Al Khalifa, from Saudi: Abd Allah Ibn Abd al-Aziz Al Saud, Salman bin Abd al-Aziz Al Saud, Muqrin bin Abd al-Aziz Al Saud, Khalid al-Faysal, Nawwaf bin Abd al-Aziz Al Saud, Muhammed bin Nayef bin Abd al-Zizu Al Saud, from Iran: Alt Akbar Hashemi Rafsandschani, Mohammed Momen, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Heydar Moslehi, Mahmoud Alavi, Valiollah Seif, Katar: Hamad bin Khalifa Al Thani, Tamim bin Hamad al-Thani, from Israel: Ariel Sharon, David Klein, Stanley Fischer, Moshe Ya’alon,fromt the European Union / Europe: Jan Peter Balkenende, Klaus Kleinfeld, José Maria Aznar, Aleksander Kwasniewski, Nicolas Sarkozy, Marcello Pera, Antonio Martino, Joe Kaeser en andere leden in het Midden Oosten.

  Toelichting: Egyptische Godin = Isis. Penta = Ster van David = Vijf Sterren = vijf alphas = Pentalpha.

  13) Babel Tower: Europese Lodge, Jean Claude Trichet

  14) Compass Star-Rose / Rose Stella Ventorum (Amerika): naam refereert aan het NAVO logo. Leden van het militair-industrieel complex. Leden: Tamim bin Hamad al-Thani, Henry Kissinger, Manuel Valls, Andreas Dombret, Karl Otto Pöhl, Joe Kaeser, Bill Gates, Manuel Valls

  15) Geburah (Amerika): verwant met Hathor Pentalpha, oliemaatschappijen, militait-indudtrieel complex, PNAC 911, Bush, Erdogan, Nicolas Sarkozy, Joe Kaeser, Heinrich Hiesin, Osama bin Laden.

  Dan nog een drietal die niet bij bovenstaande groepen horen.

  Lux ad Orientem: mediator tussen reactionaire en democaratische Super Loges Super lodges. Promootte de Russische revolutie.

  Maat: Bill Clinton, Barack Obama, Zbigniew Brzezinski, Ted Kennedy.

  Janus (neutraal): Combineert beide richtingen. Lyndon B. Johnson, Cyrus Vance, Neil Armstrong.

  Het is een laag van geheime genootschappen, onder controle van een satanische sekte. Deze laag geheime genootschappen op haar beurt controleert weer een aantal machtige organisaties zoals de Bilderberg Conferentie.

  Een aantal van de leden van die Super Loges vormen ook weer de zichtbare regeringen van landen die op papier nog steeds bestaan, maar waar de bevolking al heel lang niets meer in de melk te brokkelen heeft. Dit proces zal in sneltreinvaart verder gaan en kijk niet verbaasd op als oliemannetje Rutte straks de machtigste man in Europa wordt.

  1. Piet,
   Zeer bedankt voor dit -in mijn ogen- zeer belangrijk overzicht. Dat wat jij hier citeert is naar mijn weten ook de kern van de politieke kracht die we waarnemen. Maar hij is nog niet af, de analyse, denk ik. De ware macht . . .
   Het zijn wel allemaal puzzelstukken die samen de grote puzzel van de verborgen (slechte) macht maken. Is dat nou de eigenaardige puzzel van het beest?

   Het is toch niét te geloven hoezeer de ‘elite’ zich hebben georganiseerd. Werkelijk fantastisch. Honderden en honderden clubs en clubjes die samen in het complot zitten. Samen zijn ze zó onvoorstelbaar sterk. Ze zijn zó rijk, machtig, geleerd en ‘wijs’! Eerlijk waar. Men heeft de keuze uit de slimste, getalenteerdste, mooiste en veelbelovendste mensen die men voor de kar kan spannen. Zo wordt de mensheid bedrogen door het gelaat van schoonheid en slimheid, wijsheid en pracht.

   En dan is het toch in- en inverdrietig dat de niet-elite onderling over details loopt te mekkeren en elkaar vliegen probeer af te vangen? In- en intriest vind ik het.
   Ik denk soms wel dat het komt omdat de gewone man maar niet de slechtheid kan begrijpen van de wereld van de macht, ik twijfel bijna ook wel eens of het doden van 20 miljoen in een oorlog nou normaal is of niet. Er werd en wordt zóveel gemoord, dat je bijna denkt dat het gewoon is. Het is allemaal zo onbegrijpelijk en niet invoelbaar. En zovelen kan het weinig schelen. Soms denk ik: ‘ben ik nou dwaas of zijn de anderen zo onwetend en/of gevoelloos?

 25. Vervelend als je op deze website telkens weer ellenlange niet ter zake doende epistels over duistere complottheorieën moet doorscrollen.

  1. Beste Piet, in plaats van met al die Geloofsartikelen van je aan te komen, kun je beter proberen mijn bewering van hierboven te weerleggen: namelijk dat de fanatici van de Spaanse burgeroorlogen niet zozeer vrijmetselaars waren, maar vooral haatdragende ex-katholieken! Daar schieten wij beiden meer mee op, en de lezers ook.

 26. Aan Yukio..

  Alsof het gaat om wat “losse” vrijmetselaars-illuminati..dat is wat al te simpel. Er zijn ook “nuttige idioten” zoals de vrijmetselaar Mark Rutte en de (nieuwe) wereldorde https://youtu.be/mpzIvIVuY7o ..zoals Stalin of Lenin zei. Er is genoeg informatie.. ook over Spanje ..maar het uiteindelijk brein is lucifer.
  De valse profeet maitreya, de kosmische “Christus” is de voorlaatste zet van de synagoge van satan.

  Leer van het volgende ..er zijn genoeg waarschuwingsbord schappen

  https://youtu.be/AxL4jqT-MUk

  …….

 27. Aan Raphaël..

  Vóór het 6e zegel oordeel komt dus maitreya de bijbelse valse profeet.. in het 6e zegel vindt hij zijn dood (Daniël 7:11; Jes.11:4 en 66:17) en dat is de vóórlaatste zet van de synagoge van satan ..de laatste zet is de antichrist.
  …kort en krachtig samengevat.

 28. Aan Gabriël..

  M maitreya de bijbelse valse profeet wordt in de profetieën ook wel eens aangekondigd als de antichrist, maar hij is dus niet de eigenlijke antichrist.. maitreya is een “soort” andere antichrist..om het zo te zeggen.

  Dat de valse profeet vóór het 6e zegel komt begrijpt blijkbaar niemand dan ikzelf ..en is aan geen straatsteen te verkopen ..helaas.

  1. Zeg Piet, hoe weet je eigenlijk of al die – beweerdelijke – ‘feiten’ van jou allemaal waar zijn? Is er wetenschappelijk over gediscussieerd in vaktijdschriften? Zijn er openbare, internationale, interdisciplinaire congressen over gehouden? En is de contra-hypothese onderzocht?
   En gesteld dat ze waar zijn, is de causaliteit tussen deze gegevens en de gebeurtenissen in de wereld vastgesteld? Hoe is bijvoorbeeld in de inval in Irak (en Libië) te koppelen aan deze ‘beweerdelijke feiten’? Of zijn de Veiligheidsraad (dus inclusief China), het Amerikaanse Pentagon, en het Amerikaanse congres allemaal gevuld met joden en vrijmetselaars? En zijn de regeringen van alle vazallen van de VS dat ook? Enzovoorts.
   Ik zelf geloof zeker dat er in International Finance een dominerend centrum is, maar meer kunnen we er niet van zeggen. Bovendien zijn er meer facties die invloed hebben op de wereldpolitiek. Het is allemaal veel complexer (= onvoorspelbaarder) dan je denkt! Ik ben bang dat jij (en JvR) in verhalen leven die grotendeels onbewezen speculaties en fantasieën zijn.

 29. Yukio…

  Begrijp je het dan nog niet?!.. dan kan ik je niet verder helpen.
  Waarschijnlijk vind je het niet nodig om je echt te verdiepen in de informatie over SAMEN-ZWERINGEN >>in praktijk ..door je vóór-oordeel.
  …..

 30. Je komt de gekste samenzweringstheorieën tegen. Zo is er een waarbij men er van uitgaat dat er thans over de ganse wereld door bijna iedereen de “valse “theorie verspreid wordt dat de aarde rond is. De “waarheid” zou dan zijn dat de aarde plat is. 🙂 Tja …

  Leg je liever toe op je respectabele geloof, het katholicisme, en bekommer je verder alleen om betrouwbare informatie, niet op wazige beweringen die niet bewezen zijn.

 31. @Piet
  Als je na jarenlang verblijf, beste Piet, verdwaald bent geraakt in de fabeltjes faculteiten van besliskunde, bestuur kunde, Europa kunde, communicatie kunde, rechts filosofie — of de talloze filosofische stromingen ontkoppeld van de natuurlijke orde, psychologie, pedagogie, sociologie, officiële geschiedenis, enz., dan wil je niets weten van de geheime netwerken die aan de touwen trekken van de wereldmacht. Zij zijn de “Railroads, die de aarde bedekken”, zei de joods Britse prime minister Benjamin Disraëli (1804-1881). Of, zoals VS president Roosevelt (1882-1945) zei, “niets, van enige importantie, gebeurt toevallig, zonder zorgvuldige planning en uitvoering”, door “netwerken waarover men fluisterend spreekt”. Dat is bijzonder bedreigend voor theoretici, zelfs broodrovend, beste Piet. Als dat besef doorbreekt, valt het “academische” luchtkasteel en de jaren lange inspanningen, in puin. Dat is de dreiging, want dan breekt het besef door dat veel tijd en illusies verloren zijn gegaan aan klink klare nonsens. Geheime netwerken, macht, ambitie en doel gerichtheid zijn alles bepalend in een wereld van hoog moedigen en onbegrensde macht honger. Zonder besef van geheime netwerken, valt de echte geschiedenis niet te begrijpen.

  1. Zelden zie je zoveel koppig verzet tegen de redelijkheid als bij Piet en JvR. Deze mensen existeren voor driekwart buiten de Kerk. Want de Kerk heeft wetenschap hoog in haar vaandel en put eerst de natuur uit voordat ze aan de bovennatuur toekomt. Ze zijn te onwillig om te begrijpen dat alles in de geopolitiek in het geheim gebeurt (dus dat dit niets nieuws is) en dat de politiek de clash is tussen diverse facties inclusief hun netwerken (waarvan hun favorieten er maar een zijn). Ja, en het moet toch gezegd worden: ze hebben eenvoudig ook te weinig kennis. Ze weten niet dat je netwerken kunt doorrekenen, bijvoorbeeld. Dat computers niet kunnen draaien zonder beslisinstructies etcetera. Geen enkele methodologische kennis ook. Etcetera. Etecetera. Ze etaleren een zeldzaam kokerdenken dat – ben ik bang – niet te genezen is. Het ergste is nog wel dat het gebaseerd is op intolerantie en ressentiment.

 32. Zelden zie je zoveel koppig verzet tegen de redelijkheid als bij Yukio.

  zoals met de ruimtevloot. Je hebt de ruimtevloot van NASA die zichtbaar is voor het publiek en je hebt de geheime ruimtevloot die alleen ontdekt wordt door klokkenluiders en hackers zoals Gary McKinnon.

  Of een Bill en Melinda Gates die doen voor komen als of ze de wereld willen redden maar per ongeluk loslaten dat ze de wereldbevolking via vaccineren willen reduceren.

  Zo heb je ook de zichtbare politiek van het NOS journaal, vol met fabeltjes waar het volk mee zoet wordt gehouden en je hebt de echte politiek die absoluut niets met de kiezers te maken heeft, maar alles met geheime genootschappen, vrijmetselaars en denktanks.

  Deze denktanks zijn machtige organisaties en over hun rol in onze wereldorde kan je uitgebreid lezen. Het zijn ogenschijnlijk particuliere clubs die een ontzettend grote invloed uitoefenen op de politiek en worden gesponsord door bepaalde belanghebbenden.

  Zo heb je in Amerika een bekende denktank genaamd Atlantic Council, die financieel in de lucht wordt gehouden door wapenfabrikanten zoals Raytheon en Lockheed Martin. Waar je uiteraard een select aantal leden van de Chazaarse mafia tegenkomt zoals Michael Weiss en Dmitry Alperovich en die wordt gedomineerd door mensen die Rusland haten en mensen die Rusland uit de grond van hun hart haten, zoals RT het verwoord.

  Een broertje of zusje van die Amerikaanse denktank is de Nederlandse Atlantische Commissie.

  De Atlantische Commissie werkt samen met overheidsinstellingen, politieke instellingen, wetenschappelijke instituten en non-gouvernementele organisaties in binnen- en buitenland, en op ad-hocbasis met het bedrijfsleven.

  En het is bij deze club dat Mark Rutte enkele dagen geleden een toespraak hield, waarbij hij duidelijk liet merken wat zijn werkelijke doelstelling is. Die is niet om goed te zorgen voor het Nederlandse volk, maar wel om ons klaar te stomen voor een nieuwe wereldorde, zoals hij zelf zegt.

  Bij de Atlantische Commissie is Mark onder gelijkgestemden en heeft hij zich in zijn enthousiasme over de geplande New World Order niet helemaal kunnen beheersen.

  We schreven al eerder hoe deze Mark Rutte eveneens lid is van één van de machtigste vrijmetselaarsloges ter wereld:

  Het menselijk ras wordt niet geregeerd door vertegenwoordigers van het volk zoals het woord democratie doet vermoeden. Ze willen het wel zo doen voorkomen, maar in werkelijkheid werken die volksvertegenwoordigers meestal voor andere opdrachtgevers.

  Er is al wel degelijk een wereldregering, alleen dat is een regering die zich verborgen houdt voor het volk. Het is een regering die verspreid is over 36 Super Loges van de vrijmetselarij.

  In een artikel gisteren hebben wij uitgebreid aangetoond wie de Illuminati zijn en dat zij de volledige controle hebben over de vrijmetselarij. De 36 superloges staan derhalve ook onder hun controle.

  Theodor Herzel, de vader van het allesvernietigende Zionisme, maakte dat al heel duidelijk.
  xxx

  De eerder genoemde 36 Super Loges controleren op hun beurt weer een aantal belangrijke evenementen en instituten. Ze noemen dit para loges zoals bijvoorbeeld de Bilderberg Conferentie, Bohemian Grove Club, Fabian Society, Pilgrims Society, Round Table, Royal Institute of International Affairs, Council of Foreign Relations, Trilaterale Commissie, Tavistock, Groep van 30, Skull and Bones enz.

  De 36 Super Loges zijn weer onderverdeeld in twee ogenschijnlijke “tegenstrijdige” kampen, de democratische en de niet democratische.

 33. Piet, je kan ook al niet lezen. Alle essentiële politiek gebeurt achter de schermen, schreef ik. En alles geschiedt in netwerken. Alleen bestaan die netwerken niet alleen uit vrijmetselaars, maar uit talloze andere lobby-groepen. Daardoor wordt geopolitiek zo complex (= onvoorspelbaar). D66 broedt ook grotendeels achter de schermen haar plannen uit en streeft er ook naar om in ieder belangrijk gremium vertegenwoordigd te zijn.

 34. PS Piet. Alles wat je schrijft weet ik al jaren. Ik denkt zelfs dat ondertussen iedereen dit wel weet. Maar het wordt allemaal rondgetoeterd zonder serieuze validatie.

  1. YUKIO en anderen die ‘het’ maar niet begrijpen,
   al die mysterieuze verbanden, gebeurtenissen, het onbegrijpelijk verdriet dat men sticht, het vreselijk geweld en dergelijke narigheden. De wereld wordt ondertussen wel kapot gemaakt en ‘overgenomen’ door ‘zij van de andere zijde’.
   Wanneer ze niet zoveel kwaad zouden aanrichten zou het mij allemaal niet zoveel kunnen schelen, ze doen maar. Maar als ze té dichtbij komen, dan wordt het misschien toch tijd hen nader te beschouwen, die doerakken.
   Misschien is het zinvol de inhoud van deze link eens goed te lezen, dan zul men misschien toch wat meer begrip kunnen krijgen waarom complot-denken nogal zinvol is al men tenminste iets van de ons voorgespiegelde realiteit wil begrijpen en dan bedoel ik ook de verbanden tussen de wereldgebeurtenissen?
   Lees de cursus complotdenken:
   https://hersengarage.nl/complotdenken-voor-beginners-long-read-fd1f5c2575e4

   1. Herstel, ik bedoelde bij nader inzien als eerste zin in bovenstaande comment:
    “YUKIO, mocht je nog aanvulling willen en anderen die ‘het’ (complotten e.d.) nog niet begrijpen”

    1. Beste Raphael,
     Ik heb zojuist geschreven dat ik volstrekt bekend bent het hier geprofesseerde complotdenken (heb er veel over gelezen). Dus u hoeft me dus niets aan te bevelen. Het punt is dat hier – u ook – volkomen kritiekloos geloofd uit bijelkaar gesprokkelde ‘beweerdelijke’ feiten, overgoten met een saus van suggestie, dit alles in een ‘groot verhaal.’
     Het is net zoiets als Freud’s grote verhaal van de psychoanalyse. Volkomen nergens op gebaseerd (alles hangt er in de lucht). De psychoanalyse wordt dan ook afgewezen door de huidige psychiatrie en psychologie. Wordt ook niet meer vergoed door de zorgverzekeringen.
     Mijn punt is niet zozeer dat de Vrijmetselaars niet zouden bestaan, als factie, maar dat er veel meer facties zijn (nog geheimere dan de Vrijmetselarij (die we dan ook niet kennen!)), en dat al deze facties met elkaar strijden om de macht in de wereld. Of in ieder geval in hun regio. De Angelsaksische imperium (de beweerdelijke machtsbasis van de illimunaten en de vrijmetselaar (en joden) wordt bijvoorbeeld momenteel afgebroken door landen als China, Rusland, Iran, Brazilië en India. Zo wordt o.a. gewerkt aan ondermijnen van het SWIFT systeem (waardoor veel financiële macht in de Angelsaksische handen is). Q. Zitten aan de top van het Chinese leger ook allemaal joden en vrijmetselaars?
     Waarom probeert u niet – wat Piet nalaat – mijn bewering te ontkrachten (zie hierboven) – dat in de Spaanse Burgeroorlog niet zozeer vrijmetselaars de aanjagers waren, maar ex-katholieken.

     1. YUKIO,
      “Het punt is dat hier – u ook – volkomen kritiekloos geloofd uit bijelkaar gesprokkelde ‘beweerdelijke’ feiten, overgoten met een saus van suggestie, dit alles in een ‘groot verhaal.’”
      Nee, ik geloof niet alles kritiekloos wat er beweerd wordt, ik probeer juist kritisch te zijn. Wel zie ik dat de uitgebreide analyses die sommige wel zeer geleerde mensen maken van de complotmakers op de wereld, soms, vaak zelfs wel zeker hout snijden. En als daar een samenvatting van wordt gegeven en ik die waardeer, betekent niet meteen dat ik alle conclusies daarbij voor juist aanneem.
      Een rechter zou per zaak naar die gegevens moeten kijken en per zaak moeten berechten, dan stopt er hopelijk iets. Maar ik weet zeker dat de aanklagers zeer veel uiterst juist en goed-gedocumenteerd zaken aandragen die verbanden laten zien die normaliter verborgen zijn en waar de rechter eenvoudig over zou moeten oordelen. Nu moet men wel over Waarachtige oordelende rechters hebben, los van politiek en macht.

      Waarom zou ik die bewering moeten ontkrachten? Er zal best wel een waarheidslievend-wetenschappelijk-verantwoord boek over de Spaanse Burgeroorlog zijn geschreven, schat ik zo. Dus die vraag begrijp ik niet.

     2. @ Raphael
      U begrijpt mijn vraag niet? Toch is ‘ie heel simpel. Als achter alle aanvallen op de Kerk joden en vrijmetselaars zouden zitten, dan zou toch de burgeroorlog in Spanje dit moeten aantonen. \Want er zijn nauwelijks gevallen in de moderne geschiedenis waarin de (Spaanse) Kerk zo is beproefd. Maar de drijvende krachten erachter waren niet zozeer joden en vrijmetselaars (die zaten aan beide kanten), maar ex-katholieken.
      Kortom, zou eenvoudig is als Piet en JvR het hier allemaal voorstellen is het niet. Het is veel specifieker, listiger en geheimer. Alle info die JvR releveert, is kennelijk niet geheim. Dus die bevatten niet de kern van de zaak.

 35. Yukio…

  Je weet het dus al jaren !!!

  Dan kun je ook weten dat wat jij hierboven oppert dat dat vaak impliciet behandeld, besproken wordt.. vandaar ook de verzamelnaam “nuttige idioten”.

  Iemand vertelde me eens dat zijn vader het volgende tegen hem zei:: “zo jullie gewoon doen wat ik zeg is alles in orde en is er vrede” .. gehoorzamen aan je ouders is ook in de h.Schrift te lezen, maar daar tegenover staat de geest van de antichrist.. de antichrist wil ook dat wij gewoon doen naar zijn wil..als zombies.

  En dat is waar die complot constateerders ons voor willen waarschuwen.. dat de ware vrijheid en het eigene niet teloor gaat.. ook het eigene van een volk..hoe “algemeen” ook.

  1. Mijn bewering is:
   1. Dat jullie samenzweringstheorie veel te simpel is en daarom terzijde gelegd moet worden
   2. Dat mensen die in al die onbewezen vaagheid geloven ON-NUTTIGE idioten zijn. In de mate dat de ze reactionair zijn, doen ze daarbij ook nog een de Kerk veel schade.

  2. Piet,
   Met alle respect Piet, dat is ook wel waar: het internet kán des duivels zijn. Immers, het kwam toch van het leger? Dus, dat is ook wel zo: we moeten sommige zaken maar met een korreltje zout nemen soms, dat is ook verstandig. Dat is ook beter voor de bloeddruk en voor de nachtrust.

   Prediker zei immers: 1:2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. 1:3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? 1:17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is. 1:18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. 2:17 Daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad, dat onder de zon geschiedt; want het is al ijdelheid en kwelling des geestes. 2:24 Is het [dan] niet goed voor den mens, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks van de hand Gods is. 2:26 Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. 3:1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. 3:12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven. 3:13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, [Dit] is een gave Gods. 3:14 Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet [dat], opdat men vreze voor Zijn aangezicht. 3:15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene; 3:22 Dies heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel; want wie zal hem daarhenen brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden zal? 5:18 (5:17) Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, dien hij bearbeid heeft onder de zon, [gedurende] het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft; want dat is zijn deel.

   Ik zou nog wel meer willen citeren, het is wel te hooi en te gras wat ik doe, maar je kunt het natuurlijk ook zelf lezen. Ik vind de Prediker toch zo een mooi medicijn tegen verdriet en boosheid over onrecht en narigheid.
   Dat wilde ik ook nog zeggen.
   Daarom heeft iemand gelijk als hij stelt dat je je er niet al té druk over moet maken.

 36. @Raphaël
  Natuurlijk zijn er uitstekende boeken over de Spaanse burgeroorlog geschreven, beste Raphaël, maar je moet wel de katholiek georiënteerde boeken lezen. Uit luiheid afgaan op internet gegevens, leidt tot niks van waarde. Dat bleek ook maanden terug bij de Luther discussie. Op internet kan iedereen zijn leugens en desinfo eieren kwijt. Helaas is dit voortreffelijke Forum daarvan niet verschoond. De Spaanse burgeroorlog was vanaf begin jaren 1930, een joods maçonnieke revolutie tegen altaar en troon, precies zoals de Franse revolutie (1789) en de Russische van 1917. Hulp daartoe kwam ook uit Frankrijk en Rusland, zoals we zullen zien, dus ook weer uit het buitenland, op straffe van mislukking. Op 2 maart 1931, beschreef F. Coty in de Parijse Figaro, de achtergrond van het inzakken van de monarchie en het Spaanse bestel. De eerste minister, Primo de Rivera, kende door zijn inlichtingendiensten de revolutionaire bewegingen die hem bestreden. De Spaanse Grand Oriënt was zijn grootste tegenstander. Ook wist hij dat deze steun kreeg uit Frankrijk, door de joodse marxist Leon Blum, leider van het Volksfront. Hij heeft veel ontdekt door invallen van de politie in de hoofdkwartieren van de loge in Madrid en in Barcelona. Maar hij doorzag niet de radicale aard van de complotteurs. In plaats van arrestaties en executies voor Hoogverraad, liet hij alles bij het oude. (wordt vervolgd)

  1. @ Beste Raphael,
   Je moet zowel katholieke als anti-katholieke boeken lezen, anders kom je nooit achter de waarheid en blijf je – zoals JvR en Piet – steken in geconfabuleerde geschiedschrijving. En ………. geheim is geheim, dus daar weet niemand wat van. Reeds Plato gaf al adviezen hoe je iets geheim moet houden.

 37. ……

  De constateerders van samen-Zweringen leveren juist die informatie betreffende die onderlinge samenwerking c.q. samen-Zweringen in de bedrijven en instellingen (en noem maar verder op) met op de achtergrond de vrijmetselarij-illuminati, ((als “onderdelen” van de synagoge van satan)).. waardoor steeds meer aan het daglicht komt.. zodat ze steeds meer door-zien worden ..en ook wij steeds meer ons inzicht kunnen verdiepen en ons standpunt kunnen bepalen.

  Van de media kunnen wij dat niet verwachten daar zij zelf in het web van de luciferianen gevangen zitten..ook Thierry Baudet..zie Martin Vrijland ..en net als Mark Rutte geeft Baudet steeds wat meer informatie vrij over een systeem van werken naar een wereldsysteem ..de geesten worden dus voorbereid..linksom of rechtsom.

  https://youtu.be/tJ_4JX8xOR4

  En dan schrijf je:: “Bovendien is het niet zozeer de individuele mens die schadelijke dingen doet, maar de ZONDIGHEID van het SYSTEEM. Wat dat betreft is het Kapitalisme (= de idolatrie van de markt) niet veel beter dan het Communisme” enz.

  Maar het is juist andersom ..dat juist de individuele mens schadelijke dingen doet in het Systeem en instellingen.. buiten het feit of het systeem nog verbetering behoeft.. corruptie, moord, valse vlag, oorlog, alles wordt uit de kast gehaald om maar tot die wereldstaat-regering te komen.
  De INGEWIKKELDHEID van instellingen, instituten en noem maar verder op en hun verhoudingen worden juist door de menselijke mis-daden veroorzaakt.. als een zondeboom men enorme vertakkingen..

  Dat van het kapitalisme en communisme wordt hierboven juist betoogd en dat standpunt is dus niets nieuws.
  ……

  1. Alle systemen van heuzutage zijn veel te ingewikkeld om door een of enkele mensen uitgedacht te worden. Met name Administraties zijn doorgaans – omdat ze berusten op Standard Operation Procedures zeer robuust. [De Russische procedures om kernkoppen te bewaken, bleven (gelukkig!) gewoon intact, ook al viel de Sovjet-Unie in duigen!]. De Miligram-experimenten leren dat mensen gewoon slaafs de procedures volgen als ze dat wordt opgedragen (vooral al ze vrouw en kinderen hebben). Voorts is alles tegenwoordig multidisciplinair, en al die disciplines moeten allemaal georganiseerd worden in een geheel. [En dan heb ik het niet eens over systemen die pas in de loop der eeuwen ontstaan (en evolueren)!] Daarom zijn al die ‘kundes’ van tegenwoordig (waarop JvR hooghartig neerkijkt) zo cruciaal. Zonder bestuur c.q. organisatie komt evenwel geen groot werk (bijvoorbeeld de lancering van een maansonde) van de grond, laat staan een hele technologische cultuur (zoals die van het Westen); en zonder besliskundige analyses komt geen computer tot een relevante output. Het gebrek aan reële kennis, en met het name het gebrek aan respect voor reële kennis in deze discussie, is bij sommige mensen ronduit stuitend.

 38. Aan Yukio..

  Over de wetenschappelijke disciplines heb ik het niet, ik heb het over het bedrog in de verhoudingen tussen bedrijven, instellingen en noem maar verder op.. en dat uiteindelijk uitkomt bij de bron van dat alles en dat is de synagoge van satan, waar Jezus Christus trouwens in de h.Schrift zelf naar verwijst, Openb.3:9.
  De ingewikkeldheid in de wetenschap en technologie ziet iedereen..dat is niet te ontkennen.

  Dan schrijf je het volgende:: “Voorts is alles tegenwoordig multidisciplinair, en al die disciplines moeten allemaal georganiseerd worden in een GEHEEL !!.. en verderop.. Het gebrek aan reële kennis, en met het name het gebrek aan respect voor reële kennis in deze discussie, is bij sommige mensen ronduit stuitend.

  En om met dat laatste te beginnen.. ook in de top van wetenschap en technologie hebben de luciferianen alles naar zich toegetrokken en ook dat behoort tot de kern van de samenzwerings-praktijken, ze willen totale controle ..onder hun koning..de antichrist.
  In de onthullingen van Jezus Christus aan zijn begenadigden wordt ook dat vermeld..dus ik klets niet uit mijn nek..of hoe men dat zegt.

  En als je schrijft:: ..en al die disciplines moeten allemaal georganiseerd worden in een GEHEEL.. kun je dat ook toepassen op een streven naar het GEHEEL van een verenigd Europa..dat naar het GEHEEL een VALSE EENHEID Betreft.. en ook die samenzwerings-praktijken worden hier besproken en worden er conclusies getrokken.. daar is niks mis mee.

  In de deeltjesfysica veronderstellen ze de CONSISTENTIE in het vinden van de fundamentele bouwsteen van het atoom…!!! dus ONwetend bevestigen ze (dus de wetenschap) de scheppinsorde van VÓÓR de zondeval, wij hebben een Consistente God die het eerste mensenpaar in een staat van Consistentie geschapen heeft.. de Schrift verklaart:: het zichtbare ontstond uit het ONzichtbare.

  De wetenschap zegt:: materie is gestolde energie, ook de mens is door de zondeval in zijn lichamelijke constitutie verdicht, het lichaam van Adam was als een lichtkleed, vandaar het verheerlijkte opstandingslichaam op het einde, Daniël 12:3.

  En ofschoon er bouwstenen van het atoom bestaan bestaat NIET de FUNDAMENTELE bouwsteen van het atoom..dat is logisch.
  De evangelische christenen spreken in hun evangelisatie over de gebrokenheid van de mens na de zondeval ..de mens dus verdeeld en gebroken in zichzelf is dus de INconsistente mens van NA de zondeval.

 39. (vervolg)
  Sommigen die nog nooit in een bedrijf hebben gewerkt, maar de dag vulden met het gesubsidieerd bedenken van ongeteste theorieën, zijn verslaafd aan hun eigen geconstrueerde fata morgana’s. En dan adviseren ze nog ook om de leugen boeken van de vijand voor serieus te nemen. Het is zonde van de tijd, om je druk te maken over die subsidie slurpers. Laten we doorgaan met de oorzaken van de Spaanse revolutie, net zo ontstaan als alle andere revoluties en oorlogen in de boezem van de loges en onder supervisie van de allerhoogste lagen van het Grote Sanhedrin en de top der talmud baronnen in de City en Wallstreet. De uitwerking geschiedt door de collaborerende vrijmetselaars in de regeringen en de propaganda machines van de massa media. Beiden zijn de vijanden van het volk. Zo verging het ook in Spanje, in die begin jaren 1930. Na de politie invallen in de loge gebouwen van Madrid en Barcelona, kwam de internationale reactie op gang, van bankiers, de media en enkele regeringen. De Spaanse munt stond onder druk met –33%, hetzelfde getal als de hoogste graad in de vrijmetselarij. De eerst geachte regeringsleider Primo de Rivera, verduurde persoonlijke aanvallen zoals we nu zien met de VS president Trump. De belangrijkste posten in de Spaanse ambtenarij werden veroverd door vrijmetselaars, en in de internationale pers werd de koning gedestabiliseerd. Stakingen werden uitgeroepen zoals in de laatste jaren het Duitse Keizerrijk in de Eerste Wereldoorlog, teneinde de kroon en het bewind te destabiliseren, om ruimte te maken voor de socialistische republiek. Anti-monarchisten, republikeinen, vakbond leden, communisten, anarchisten, atheïsten, revolutionairen en vrijmetselaars voerden de revolutionaire beweging aan. Muiterijen ontstonden op enkele militaire bases, maar mislukten. Wel kwam een proclamatie in handen van de regering, een nieuwe 11 mans regering zou gevormd worden waarvan 8 vrijmetselaars. (11 is een heilig getal in de vrijmetselarij, evenals 33 = 3×11)
  “De tijden zijn veranderd. De dictatuur en het achterlijke clericalisme zijn doodgeslagen door de vooruitgang. De Spaanse republiek is het bewijs”, schreef het vrijmetselaar blad La Cadena de Union, nadat op 14 April 1931, een socialistische republikeinse regering gevormd was, bestaande uit leden van de Spaanse Grand Oriënt. In het bulletin van de .:. orde viel te lezen dat, “de nieuwe republiek een perfecte afbeelding is van onze leer en onze principes. Het is niet mogelijk een betere maçonnieke, politieke revolutie te realiseren dan de Spaanse revolutie.” In hetzelfde nummer prees Manuel Gualdi, “onze maçonnieke broeders die van over de Atlantische Oceaan de mondiale publieke opinie hebben kunnen mobiliseren voor het grote werk dat het nieuwe Spanje wacht. Dit werk is de antithese van hetgeen verdwenen is. Een tijdperk van vrede, vooruitgang en respect breekt aan. Op 31 Juli 1931 publiceerde Arturo Labriola in La Cadena de Union, het volgende commentaar. “Wij hebben de monarchie als een barrière ontmoet op de weg van de geschiedenis van Spanje en wij hebben hem opzij kunnen schuiven.” En verder, “nu moeten, we de twee wortels van de Middeleeuwen eruit trekken, die van de monarchie en die van het Vaticaan.”
  Gepleit werd verder voor de scheiding van Kerk en staat, voor laïcistisch onderwijs, vrijheid van geweten ook tegenover God, voor de vernietiging van de kerkelijke macht en invloed en tenslotte, voor de ombouw van kerken in toneelzalen of maçonnieke tempels. De komende jaren zouden brengen, moorden, massa moorden, aanslagen en brandstichtingen op grote schaal. Dit duurde tot de contra-revolutie strijd begon van Franco, in 1936, tegen de atheïstische republiek, een repliek in het klein, van de Stalinistische Sovjet Unie, of het revolutionaire Frankrijk tijdens de Terreur 1792-1795.

  1. Er bestaat geen katholieke wetenschap. Er bestaat geen katholieke geschiedschrijving. Er worden hier onwaarheden verkondigd, dwaze standpunten die dan ook niet onderschreven worden door de katholieke Kerk. De Kerk, immers, put eerst de natuur uit voordat ze de bovennatuur betreedt. Daarom worden alle wonderen wetenschappelijk onderzocht. De Lijkwade van Turijn is hiervan een goed voorbeeld. Bovendien begrijpen JvR en Piet (en Raphael), na maanden van bijdragen mijnerzijds, nog steeds niet dat ik niet afwijzend sta tegen ‘conspiracies,’ maar dat men nu eenmaal niet van alles moet geloven. Alles moet onderzocht worden, op deugdelijke (= wetenschappelijke) wijze. Tegenwoordig is informatie-analyse een zelfstandige en cruciale discipline. [Piet en JvR hebben daar geen enkele kennis van!] Les: Te ingewikkelde en te simpele constructies moet je gewoon links laten liggen. Waar JvR mee bezig is, is het verzamelen data (fake of niet) die zijn vooropgestelde thesis bevestigen. Zo confabuleert hij een groot verhaal. [Op internet kan je hetzelfde verhaal 100 000 x herhaald zien.] Hij zou contrariërende fenomenen in zijn onderzoek moeten brengen, dan pas zou hij origineel zijn. Of zich meer op echte wetenschap moeten baseren. En voorts specifieker moeten zijn, dus geen namen uit de periferie, en uitgekauwde suggesties voor de zoveelste maal opdissen, maar concrete en essentiële feiten die grondig bewijsbaar (!!!) causaal met elkaar samenhangen. Mijn grootste bezwaar is dat hij en Piet een heel volk in een kwaad daglicht stellen. En daarbij onschuldigen meenemen. Natuurlijk zijn er onder elk volk criminelen en Maffia-clubs, en die moet je traceren. Maar dat moet allemaal veel specifieker benoemd en bewezen worden. Nu wordt Mozart (vrijmetselaar) ook verdacht gemaakt. En wordt niet ingezien dat de ergste aanstichters (!!!!) van de burgeroorlog in Spanje haatdragende ex-katholieken waren. Bovendien gaat het om een heel Systeem dat ontmanteld moet worden. Dus je moet een alternatief hebben voor het huidige Internationaal Financiële systeem.
   Tot slot: het katholieke geloof gaat over God en over de vraag hoe in de hemel te komen. [Het onderhouden van God’s geboden is daartoe voldoende. Wil je meer, dan moet je je goederen opgeven en Christus volgen.] De Kerk bemoeit zich niet met politieke geschiedenis, of met Research & Development.
   Uitsmijter: onze samenleving is technology-driven. Daarbij is technologie toegepaste wetenschap. En de meeste zuivere vorm van wetenschap is wiskunde.

   1. Yukio, “Er bestaat geen katholieke wetenschap. Er bestaat geen katholieke geschiedschrijving. Er worden hier onwaarheden verkondigd, dwaze standpunten die dan ook niet onderschreven worden door de katholieke Kerk.”

    In uw hoofd bestaat de Katholieke wetenschap niet, neen dat is juist. Maar die bestaat sinds de geboorte van Jezus Christus anno 1 AD.
    Het woord “wetenschap” is voor u een soort god, maar het is in feite een heel eenvoudige definitie. Het is het feit van dingen te weten die gebeurd zijn. Geen moeilijke blablabla, maar een eenvoudige uitleg die iedereen kan vatten en begrijpen.
    De openbaringen van de Allerhoogste in de Heilige Geschriften beschreven, die niet mogen geïnterpreteerd worden als in het Goddelijk Licht ervan, IS WETENSCHAP. Wel is waar Goddelijke wetenschap en Katholieke Wetenschap. Deze wetenschap is beschreven in tal van encyclieken van waarlijk Heilige Pausen zoals o.a. Paus Leo XIII, Pius X enz… die in klare taal de gevaren van subversieve groeperingen, zoals vrijmetselarij, judaïsme, protestantisme, socialisme, idealisme, communisme, politiek, vreemde godsdiensten, atheïsme, ketterijen, democratie, enz…
    De Katholieke Kerk heeft steeds vanaf haar stichting (anno 33 AD), Goddelijke Leiding van God de Heilige Geest genoten om al deze gevaren (waardoor ontelbare zielen het eeuwige leven niet verwerven) te voorkomen.
    Wat de Heer Jules van Rooyen en anderen hier op dit forum doen is een heilige plicht van ware Katholieken die de ontelbare leugens in de wereld en in de K. Kerk op een geen andere wijze blootleggen als de Heilige Pausen en concilies.
    Wat u steeds en tot vervelens toe schrijft zoals “Er worden hier onwaarheden verkondigd, dwaze standpunten die dan ook niet onderschreven worden door de katholieke Kerk.” zijn geen onwaarheden maar waarheden, door en door wijze en doordachte en onderzochte standpunten, die beslist en ik herhaal het beslist doorheen de geschiedenis op een profetische wijze onderschreven zijn door de Katholieke Kerk. Natuurlijk niet die vervalste VAT II katholiek kerk, maar de ware Katholieke Kerk van altijd, de SEMPER IDEM Katholieke Kerk.

    Als u hier over wil discuteren ben ik uw man. Aan u dan om al deze goddelijke openbaringen, Heilige Geschriften, encyclieken, concilie besluiten (geen novus ordo ) te weerleggen.
    Ik beschouw u als een propagandist van al deze subversieve criminele organisaties, alles wat hierboven staat beschreven. Een Katholiek doet zoiets niet, niet nu niet nooit.
    Het zijn zonden tegen de Heilige Geest, die niet kunnen vergeven worden. (indien u hiervan een ‘bewijs’ wil, zeg het dan maar.

    “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” zegt de Goddelijke Verlosser Jezus Christus ons, en ook nog “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

    1. Yukio:
     “ Uitsmijter: onze samenleving is technology-driven. Daarbij is technologie toegepaste wetenschap. En de meeste zuivere vorm van wetenschap is wiskunde. “

     De misdadige “technology-driven samenleving” zal niets anders tonen en kunnen tonen als de weg naar de eeuwige duisternis, daar deze een afgodsbeeld is. En de meeste zuivere vorm van wetenschap is wiskunde, zo schrijft uzelf.
     Aan u de keuze.

     1. Ik ben 100% katholiek. Of u dat bent weet ik nog niet zo zeker. Waarom gaat u uw geloof niet eens vergelijken met de inhoud van:

      – ‘De katholieke Kerk, Godsdienstleer en Apologie,’ meer dan drieduizend pagina’s dundruk, geschreven voor Vaticanum II
      – ‘Het katholieke geloof,’ Ignatius Klug, geschreven voor Vaticanum II
      – ‘De Catechismus van de katholieke Kerk,’ van voor Vaticanum II
      – ‘De Catechismus van de katholieke Kerk,’ van na Vaticanum II

      Als u deze werken (waarop ik mij baseer) niet genoeg vind, dan kan ik nog wel wat fraaie werken aanbevelen.
      Als specieel onderwerp zou u zich kunnen verdiepen in positie van de Kerk t.o.v. de wetenschap, in het bijzonder na de ervaring van Galileo Galilei. Neem ook eens wat ‘Vragen’ door waarop Thomas van Aquino Antwoorden formuleert. Let daarbij vooral op zijn methodologie.
      Veel succes bij de studie!

     2. Wat ik tegenkom over Galileo, de mythe:
      De voornaamste oorzaak van Galileo’s problemen was destijds niet zijn standpunt over de bewegingen van de aarde op zich, maar dat hij zijne Heiligheid in zijn boek belachelijk had gemaakt. Hij werd gevangengezet en gedwongen afstand te nemen van heliocentrische opvattingen, maar hij kreeg zijn eigen kamer en dienaren, in lijn met zijn begunstigde positie binnen de roomse kerk. Uiteindelijk is hij niet als een eenzaam en gebroken man gestorven, zoals de algemeen aangenomen versie verhaalt, maar keerde hij met een kerkelijk pensioen naar huis terug om daar de laatste jaren van zijn leven in vrede van te leven.
      ——–
      Als dit waar is, dan is Galileo helemaal niet geëxcommuniceerd.

 40. Is data van een belangrijk onderdeel van het klimaatonderzoek gemanipuleerd?
  Rechterlijke uitspraak onmogelijk. Klimaat-Data wordt niet vrijgegeven.
  Berust de belangrijke grafiek op onwaarheid?

  h@ttps://**@w..steynonline.@c@om/9196/a-cockwomble-reaches-for-hockey-stick
  h@ttps://wa@ttsupwiththat.@c@om/2019/08/22/breaking-dr-tim-ball-wins-michaelemann-lawsuit-mann-has-to-pay/
  (link kopieren in de browser en @ weghalen.)

  1. Bij wetenschappelijk onderzoek is de manier waarop je iets meet cruciaal. Je kunt er mee manipuleren. Hetzelfde geldt voor statistiek. Niet voor niets zegt men dat je op twee manieren kunt liegen: (1) gewoon, rechtstreeks, of (2) via statistiek.
   Daarom is het vak Methoden en Technieken in alle wetenschappen zo cruciaal. En moraal natuurlijk. In beide gevallen gaat om kennis (eventueel onbewust (intuïtie = onbewuste kennis)).
   JPII: goede wetenschap kan en mag niet in tegenspraak zijn met het katholieke geloof; en is het ook niet.

 41. Aan Yukio .

  Mijn grootste bezwaar is dat hij en Piet een heel volk in een kwaad daglicht stellen. En daarbij onschuldigen meenemen.

  Er is hier een misverstand.. er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen echte Joden en toegetredenen tot het Jodendom. Van de toegetredenen wordt “van alles” over beweerd en dan betreft het ook nog maar de elite en het is die elite die verdacht is en daarvan dan ook nog niet eens allemaal. Dat volk dat toegetreden is tot het Jodendom werd misbruikt door hun elite, ter slachting door de zionisten om tot een Ezau-Israël te komen. De vrijmetselaar Mark Rutte doet hetzelfde met ons en gebruikt het volk om tot een wereldregering te komen.

  Je had het over haatdragende ex-katholieken ..Mark Rutte is christen, zo ook Balkenende.. het blijken vrijmetselaars te zijn en dan b.v. Van Agt..juist de christenen hebben de kastanjes uit het vuur gehaald wat betreft de abortuswetgeving toen Den Uyl riep dat hij abortus geheel vrij zou invoeren.. de weerstand van Van Agt was niet van lange duur en het is niet uitgesloten dat het maar voor de bühne was. Den Uyl was van de partij van de arbeid ..een partij dewelke gesticht is door de vrijmetselarij. Dus haatdragende ex-katholieken en andere christenen hebben zich tot verraders van Christus gemaakt en van volk en vaderland. Meer dan 30.000 zielen ontberen ieder jaar het onvervreemdbaar recht op hun eigen lichamelijkheid.. massamoord en genocide op het Nederlandse volk.

  Hebben we het dan over kwade ex-christen?! En wat dan van de ex-katholieken bij de Jehova’s…ze worden verleid en verleiden zichzelf.
  2Thess.2:11.

  De wetenschappers hebben ontdekt dat in 2022 twee sterren op elkaar botsen https://youtu.be/2ctpAgdZVtU .. https://www.ninefornews.nl/sterrenexplosie-2022-wederkomst-jezus/ Jezus Christus onthult dat dat het kruis aan de hemel zal veroorzaken naar Matt.24:30. ..Dan ben ik 70 jaar en wordt dus vervuld wat over het 6e zegel en de oorlog met Frankrijk is gezegd ..als Nederland uit de EU en VN stapt..

  In deze maand nog 2 jaar voor mij ..maar helaas daarna nog 6 maanden voor de mensheid ..waarvan 3 maanden voor de derde wereldoorlog.

 42. YUKIO heeft een gezonde visie op de katholieke godsdienst in verband met de wetenschap. Ik veronderstel dat Ward en Raphaël niet goed weten wat wetenschap eigenlijk inhoudt.

  De Kerk benadert eerlijk bedreven wetenschap heel positief. Men moet wetenschap niet veroordelen omdat sommige mensen die met slechte doeleinden toepassen. Bijna alles kan in positieve of negatieve zin toegepast worden, van het internet tot en met een aardappelmesje.

  Er bestaat sedert eeuwen een pauselijke academie voor wetenschappen, waar Galilei zelfs aan meegewerkt heeft, en er bestaat sedert lang een Vaticaanse sterrenwacht, die ook nu nog actief is, in samenwerking met andere instellingen. Dan zullen de katholieken toch zeker wel wetenschap in positieve zin benaderen ? Wetenschap kan de mensen vooruit helpen, en ze openbaart Gods intelligentie in de natuurwetten.

  We moeten niet de fout maken van de moslims. Die denken dat wetenschap van weinig of geen waarde is, en dat “alles reeds in de koran staat”.

  1. In mijn post wees ik op evt. wetenschapsfraude. Mijn persoontje speelt even geen rol.
   Het gaat om de inhoud van de post, meningen doen niet er zake. Dus liever een reactie op inhoud graag. Geen meningen maar feiten, zou ik zeggen.

   1. Beste Raphael, wetenschapsfraude vindt continue plaats. Ik heb je een paar mogelijkheden gegeven waarop fraude mogelijk is. Dat is geen mening, het zijn gewoon bekende mogelijkheden die iedere methodoloog kent. Bestrijden is even moeilijk als zonden bestrijden. Wat wil je nog meer weten.

 43. Yukio…

  De media dult van andere wetenschappers helemaal geen tegengeluiden, jij laat het gesprek over SAMEN-ZWERINGEN helemaal verzanden..
  Dat deed Stinus ook al met zijn evolutie opvattingen.. wat jij doet met je wetenschappelijke “eis en bewijs” wat betreft informatie over samenZWERINGEN.. is als een stok in de spaken steken.

  Voor de gelovigen is het genoeg dat onthullingen van Jezus Christus de wereldwijde samenzwerings-praktijken bevestigen.
  Er worden mensen vermoord om onthullingen over samen-Zweringen te voorkomen en dan kom jij hier dreinen over wetenschappelijk onderbouwing van de aangeleverde informatie.

  O.a. Amerika verwekt oorlogen in de moslim wereld om tot hun doel te komen van een wereldregering.. en dat premier Mark Rutte (GENOEG) duidelijk over een (nieuwe) wereldorde spreekt daar wordt hier verder niet over gerept.. uit de bovenstaande YouTube film blijkt duidelijk dat, hij met de zijnen, zich in hun arrogantie als de houders van het licht beschouwen, de illuminati, met het valse licht van lucifer.. en zijn aanbidding.. en die het Nederlands volk -ter verlossing- menen te moeten leiden naar een luciferiaanse wereldregering..hun gouden tijdperk.

  PSALM 2
  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

  2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

  3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

  4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.

  5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.

  6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

  7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

  8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

  9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

  10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

  11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.

  12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

  …..

 44. Wetenschappelijk Complot …

  Er wordt druk gewerkt aan een nieuw vaccin waarbij je nooit meer griep zult krijgen omdat dit vaccin je DNA verandert.

  Het invoeren van de verplichte vaccinatie in ons land is slechts een kwestie van tijd. Ironisch genoeg, hoe beter wij het met z’n allen doen om de waarheid over vaccinaties te verspreiden, des te eerder zijn die verplichte vaccinaties een feit.

  Het kabinet werkt aan een vaccinatieplicht in de kinderopvang, voor wanneer het aantal vaccinaties in Nederland onder een bepaalde grens zakt. Hoe laag die grens is, moet nog worden vastgesteld.

  Kortom, het kabinet treuzelt en draait nog wat omdat ze de stap naar verplichte vaccinaties toch nog niet echt aandurven. Dit, omdat ze bang zijn voor de gevolgen, want misschien is het protest van de boeren in Den Haag nog maar kinderspel als de bevolking eenmaal beseft dat een overheid verplicht een spuit met chemische troep in jouw lichaam wil spuiten.

  Daarom spelen ze het “veilig” en bepalen een ondergrens, een punt waarop zij als overheid de handen in de lucht kunnen gooien en zeggen dat de situatie nu toch zo gevaarlijk wordt dat ze echt geen andere keuze meer hebben en nu wel vaccinaties moeten verplichten om de bevolking te beschermen.

  Ondertussen wordt er in de achtergrond druk gewerkt aan de volgende stap binnen het vaccineren en dat is het veranderen van het menselijk DNA.

  Er wordt in Amerika via het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) druk gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen de griep. Dit vaccin zou alle mogelijke combinaties van het griepvirus in één enkele vaccinatie te lijf gaan omdat dit vaccin het menselijk DNA verandert. Men is zo enthousiast over dit project dat er voorstellen liggen om er minimaal een miljard dollar in te pompen.

  Ze noemen dit het “universal flu-vaccine project”, een naam die sowieso al angstaanjagend klinkt. Een universeel griepvaccin dat wereldwijd op iedereen kan worden toegepast en de volgende stap is in wat ze noemen “de volgende generatie vaccins”.

  Waar tot nu toe bij vaccinaties onder andere virussen worden ingespoten, zo wordt dat bij de volgende generatie vaccins anders. Want, dan worden er synthetische genen ingespoten en ze noemen dit dan een DNA prime op zijn Engels.

  Het gooit het totale concept van vaccinaties zoals wij dat nu kennen op zijn kop, want ze gaan straks letterlijk knoeien met je genen. Deze nieuwe generatie vaccins zullen het menselijk DNA voorgoed veranderen en uiteraard weet niemand wat de gevolgen daarvan precies zullen zijn. Tenminste, als je uitgaat van goede intenties. Als je denkt zoals wij doen, dan is het juist de bedoeling om DNA te veranderen en weten ze precies wat dit voor gevolgen zal hebben.

  Het is ook een drastische stap in de zin dat het niet meer teruggedraaid kan worden als later zou blijken dat er iets goed mis is.

  Het verraderlijke is dat er straks verplichte vaccinaties worden ingevoerd op basis van de technieken zoals die nu bestaan. Als deze straks wijzigen door de volgende generaties vaccins die je DNA veranderen, dan heet het nog steeds vaccinatie, ook al is het totaal iets anders dan toen de wet werd ingevoerd.

  Waar het dan straks op neer komt is dat mensen verplicht worden door de overheid om hun DNA te laten veranderen. Dit, uiteraard, onder het mom dat ze dan nooit meer de griep of mazelen zullen krijgen, maar in werkelijkheid worden ze via DNA manipulatie op een bepaalde manier geprogrammeerd. Want, dat is precies wat die volgende generatie vaccins zullen doen.

  Daarom mogen die verplichte vaccinaties nooit of te nimmer worden geïntroduceerd en hou vooral ook die omgekochte of gechanteerde gladjakkers in Brussel in de gaten, want voordat je het weet ligt er weer een Europese Verordnung en heeft niemand in Nederland dat in de gaten. Tot dat er weer iemand naar de rechter stapt en het via die route afdwingt.

  We leven in gevaarlijke tijden en de enige die je eigenlijk nog kunt vertrouwen ben je zelf. Het is dan ook zaak om goed op jezelf te passen, want overheden liggen in bed met de farmaceutische industrie en de krachten erachter en die hebben niets goeds met jou voor.

  1. Yukio!

   “Ik ben 100% katholiek. Of u dat bent weet ik nog niet zo zeker. Waarom gaat u uw geloof niet eens vergelijken met de inhoud van:”
   ‘De katholieke Kerk, Godsdienstleer en Apologie,’ meer dan drieduizend pagina’s dundruk, geschreven voor Vaticanum II
   – ‘Het katholieke geloof,’ Ignatius Klug, geschreven voor Vaticanum II
   – ‘De Catechismus van de katholieke Kerk,’ van voor Vaticanum II
   – ‘De Catechismus van de katholieke Kerk,’ van na Vaticanum II
   Hoeveel malen moet ik het nog herhalen, dat ik niets, maar ook geen jota te maken heb met uw satanisch Vaticanum II (zie maar wat die clowns nu aan het verwezenlijken zijn b.v. Met hun Amazonz zever). Een 100% Katholiek verfoeit en verwerpt Vat II in zijn geheel.
   Lees maar die onzin die u hierboven aanhaald. Ik kom daar met geen vinger aan. Ik bid i.p.v. mijn tijd te verliezen hiermee.

   “Als specieel onderwerp zou u zich kunnen verdiepen in positie van de Kerk t.o.v. de wetenschap, in het bijzonder na de ervaring van Galileo Galilei. Neem ook eens wat ‘Vragen’ door waarop Thomas van Aquino Antwoorden formuleert. “
   Ik ben heel goed op de hoogte dat Galileo Galilei en Copernicus door de Katholieke Kerk onherroepelijk zijn geëxcommuniceerd. Ik heb mij dit alles nauwkeurig doorgenomen.
   Ik aanvaard de wijze beslissingen van de Heilige Pausen van voor Vat II.
   Ik redetwist niet met modernisten.

   1. @ Ward
    Tja, wat je wilt. Gegeven het feit dat je een ‘closed mind’ hebt en in je eigen, afgesloten wereldje wil leven, doof en blind voor alles wat zich om je afspeelt (waarvan heel wat niet deugt), isoleer je jezelf van de voort pelgrimerende Kerk. Zoals het spreekwoord luidt: ‘De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.’ Veel geluk en welzijn in je Bubble!

 45. Hallo Ward,
  – Iemand die zich katholiek noemt moet de besluiten van alle oecumenische concilies aannemen, en niet van allemaal behalve het laatste.

  – Blijkbaar geloof je niet in het nut van vaccinaties. Een foute visie. Goede vaccinaties maken dat het lichaam antistoffen aanmaakt, die je zullen verdedigen als de ziekte in volle heftigheid toeslaat.

  – Het gebeurt af en toe dat wetenschappers andere wetenschappers tegenspreken, ze doen eigenlijk niets liever als de mogelijkheid zich voordoet. Achteraf moet de ganse gemeenschap van wetenschappers dan verder uitvissen wie gelijk heeft. In principe kan elk experiment van een ander herhaald worden ; elke berekening kan door anderen geverifieerd worden.

  – Klimaatkunde staat eigenlijk aan de rand van de exacte wetenschappen, omdat men er veel onbekende parameters moet in opnemen. Vergelijk het met het voorspellen van het weer, maar dan veel onzekerder.

 46. Stinus..

  Jezus Christus verkondigt dat men zich niet moeten laten vaccineren..
  Maar Stinus weet het beter.🤗 😇

 47. Piet,
  Jezus heeft geen woord gezegd over vaccineren. Het woord “vaccineren” bestond zelfs nog niet.
  Uw bewering getuigt van een hoog Getuige-van-Jehova of extreem-protestantisme gehalte. Ze getuigt van weinig katholiek verstand en geloof.

 48. Stinus..

  Stinus kan weten dat ik het heb over de verschijnende Jezus Christus en zijn boodschappen in deze tijd.

  1. Piet,
   Je gelooft blijkbaar alles en iedereen, ook mensen die de godsdienst misbruiken.

   De openbaring vind je helemaal terug in de Bijbel, en nergens anders. Na de samenstelling van de Bijbel als een verzameling boeken, is de openbaring afgesloten. En daar staat nergens iets in over vaccinaties. Jezus bemoeit zich niet met vaccinaties, laat je niet bij de neus nemen.

   Er is niets mis met betrouwbare vaccinaties, integendeel.

 49. ..Aan Stinus

  Je onthult je EIGEN ONvermogen om de overeenkomst te ZIEN van de WARE boodschappen uit de hemel >> en hun context in de h.Schrift.
  Dit zegt iets over je geestelijke instelling en geloofsontwikkeling.

  Het volgende vind je ook bij sommige protestanten:: De openbaring vind je helemaal terug in de Bijbel, en nergens anders. Na de samenstelling van de Bijbel als een verzameling boeken, is de openbaring afgesloten. Natuurlijk is de openbaring afgesloten.. maar de Heilige Geest werkt door .. je denken ruikt naar het denken van Hegel.. de speelbal van de vrijmetselarij-illuminati.

 50. Piet,
  De heilige katholieke Kerk heeft verklaard dat de Openbaring volledig afgesloten is na het vastlegden van de boeken van de Bijbel. Jij hebt als individu niet het gezag om te beweren dat Jezus opnieuw allerlei zaken gaat openbaren, bv. in verband met vaccinaties. En in de traditie van de Kerk wordt ook niets gezegd over verboden vaccinatie, de kerkvaders zeggen er ook niets over.

  Wat zou Jezus nu in Gods naam gaan openbaren over verboden vaccinaties ? Waar en wanneer zou Hij dat gedaan hebben ? En aan welke “betrouwbare” mensen ? Geloof niet alles wat ze je proberen wijs te maken.

 51. Stinus ..

  *Je hebt als individu niet het gezag om te beweren dat Jezus opnieuw allerlei zaken gaat openbaren, bv. in verband met vaccinatie* ..aldus jouw gedachte kronkels en zijn Fatima en o.a. Lourdes dus zaken die verboden moeten zijn,

  Anna Katharina Emmerick, Maria van Algredo ..en al die andere heiligen zijn dus leugenaars en moeten dus hun mond houden.. je ontkent de doorwerking van de heilige ook buiten de sacramenten.
  Je maakt van het woord van God een lege huls.
  Krachtens het Vormsel heb ik wel degelijk het recht te getuigen.

  En daarom getuig ik o.a. hiervan dat de koning in Jeremia 33 en 23 NIET Jezus Christus is.. en weerleg, weerspreek ik hun exegese hieromtrent.. door de eeuwen.

  Jouw streven is voortgaande opbouwende reacties te frustreren ..zo te handelen (met onbenul) komt overeen met wat –ze– de synagoge van satan prefereren.

  dit is wat Jezus Christus aan Vassula zegt:: God te kennen en hem te begrijpen ALLEEN op basis van de h.schrift is niet genoeg; men moet doordringen in God om God te kunnen begrijpen en te kennen; dat is wat we noemen ‘God te smaken.. (dus een persoonlijke relatie met de Drie-ene God middels de werking van de Heilige Geest).

  –Dat Jezus opnieuw allerlei zaken gaat (dus wel kan) openbaren, bv. in verband met vaccinatie– voegt niets bij aan de h.Schrift noch eraf. …Het is gewoon lariekoek wat je hier zit te verkondigen en heeft niets te maken met een levend geloof.
  Juist jij doet af van het evangelie.
  Je hebt de werkwijze van een internet trol..

 52. Hallo Piet,
  Ik heb een vraag voor je :

  Waar, wanneer, in welke bewoordingen en aan welke persoon heeft Jezus gezegd dat vaccinaties verboden zijn ?

 53. Piet,
  Je moet niet geloven in wat bijeengebabbelde beweringen. Je weet niets serieus te antwoorden op mijn vragen.

  Laat je niet bij de neus nemen door mensen die iets tegen vaccinaties hebben, en dan wat valse verhaaltjes fabriceren om medestanders te vinden.

  Als de kinderverlamming toeslaat in het land, ga jij dan vaccinatie ontzeggen aan je kind ? En verantwoordelijk en happy zijn als je kind verlamd geraakt door die triestige ziekte ?

  Gebruik je verstand. Jezus heeft geen uitspraken gedaan over vaccinaties, niet tijdens Zijn leven en ook later niet. Laat je niets wijsmaken en wees realistisch.

 54. Wanneer de geplande New World Order eenmaal werkelijkheid is geworden, dan zullen veel van de daarbij gehanteerde systemen in de praktijk al in China zijn getest.

  De New World Order wordt een systeem, gebaseerd op het communisme met een centrale wereldregering die letterlijk alles bepaalt voor de dan nog levende aardbewoners en waar vrijheid dan iets is uit een grijs verleden.

  Als je wilt weten hoe dat er straks in de praktijk gaat uitzien, kijk naar China en je hebt een aardig beeld.

  Zo is de politie in de buitenwijken begonnen met het testen van speciale zonnebrillen waarbij gezichtsherkenningssoftware wordt gebruikt om voorbijgangers en inzittenden van voorbij rijdende auto’s te scannen. Wanneer een “verdacht” gezicht wordt aangetroffen in de overheidsdatabases ziet de agent een vakje oplichten zoals te zien op de volgende afbeelding.
  xxx

  De zonnebrillen worden gemaakt door het bedrijf LLVision, geleid door CEO Wu Fei, die het volgende zegt:

  “Wij vertrouwen de overheid, mensen hoeven zich geen zorgen te maken over hun privacy, want de overheid gebruikt dit alleen maar voor nobele doeleinden”.

  Die nobele overheid van Wu Fei heeft per 1 december nog een leuke verrassing voor de inwoners van China in petto, want per die datum veranderen de regels voor het aanvragen van internet in China.

  Als vanaf die datum burgers van China een internetaansluiting willen aanvragen voor desktop of smartphone zijn ze niet alleen verplicht zich te laten identificeren, maar ook om hun gezicht te laten scannen.

  Alle Chinese telecombedrijven worden door de overheid verplicht om deze scan uit te voeren, voordat ze internet bij burgers ter beschikking stellen. Op deze manier is de overheid straks in staat om het internetgedrag van iedere burger op de voet te volgen en komt er een einde aan anonieme aansluitingen. Ook is het vanaf die datum verboden voor Chinezen om hun smartphone met simkaart te verkopen of over te dragen aan iemand anders.

  Dit alles vormt onderdeel van het sociaal credit/score systeem dat nu overal in China wordt ingevoerd en waarover wij eerder het volgende schreven:
  De overheid aldaar is druk met het uitrollen van een systeem waarbij de sociale score van iedere burger wordt vastgelegd op basis waarvan deze wel of niet bepaalde privileges zal ontvangen.

  Heb je kritiek op de overheid en wordt dit bijvoorbeeld gemeld door je vrienden, dan zullen zij extra punten krijgen voor het verklappen van jouw opstandig gedrag en zal jouw score naar een absoluut dieptepunt dalen, waardoor je bijvoorbeeld niet meer mag reizen met de trein.

  Het is al een volledige Orwelliaanse maatschappij in China, maar het wordt nog veel erger en het is een voorbode van wat ons staat te wachten als er niet op tijd voldoende mensen wakker worden.

  Wat niet bekend is bij ons is dat er ook systemen in China actief zijn, waarbij de hersenen van werknemers direct zijn verbonden met grote computersystemen. Dit zijn systemen waarbij werknemers bijvoorbeeld speciale helmen dragen die de activiteit van hun hersenen registreren en doorsturen naar computersystemen waar door kunstmatige intelligentie gemaakte algoritmes kunnen vaststellen hoe het mentaal is gesteld met de werknemer.

  De werkgevers zijn laaiend enthousiast over deze nieuwe technieken omdat, zo zeggen zij, dit hen in staat stelt veel efficiënter te produceren. Zij kunnen vaststellen wanneer werknemers moe worden en de lopende band wat langzamer moet gaan draaien of dat er een rustpauze moet worden ingelast. Ook kunnen ze vaststellen of werknemers gemotiveerd zijn of depressief, nerveus of woedend.

  De sensoren in de helmen sturen een permanente stroom van informatie naar de computers en iedere fabrikant die dit gebruikt, claimt dat hun productie fenomenaal is gestegen en dat zij dankzij dit soort systemen kunnen concurreren met het buitenland.

  Het wordt niet alleen in fabrieken gebruikt, maar ook in het openbaar vervoer en het leger. In het eerste geval wordt het dan goedgepraat met een verhaal dat dit de veiligheid ten goede komt omdat men mentale problemen/afwijkingen onmiddellijk kan signaleren voordat er ongelukken zijn gebeurd.

  Ook bij overheidsinstellingen zoals elektriciteitscentrales worden de hersenen van werknemers permanent geobserveerd en men wil dit nu ook gaan invoeren voor de luchtvaart.

  Met een volgende stap wordt op dit moment ook al druk getest en dat is het betalen voor openbaar vervoer door middel van gezichtsherkenning. De overheid motiveert mensen om dit nieuwe systeem te gebruiken door bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer aan te bieden aan ouderen, mits ze bereid zijn om hun “gratis rit” te betalen met gezichtsherkenning.

  Wat er nu in China gebeurt is 1984 van George Orwell in het kwadraat. En maak je geen enkele illusie, al die systemen zullen ook bij ons worden geïntroduceerd, ook allemaal met “nobele” doelstellingen van overheden. Iedere keer zal je het woord bestrijden tegenkomen. Het bestrijden van terrorisme, het bestrijden van witwassen enzovoorts.

  Hierna een klein deel uit een eerder artikel om te laten zien wat ook ons staat te wachten.

  Kijk even naar het volgende 30 seconden durende filmpje en je beseft dat wat er nu in China gebeurt, straks ook bij ons heel gewoon zal zijn.

  Het bovenstaande filmpje is echt en enkele dagen geleden opgenomen in een trein in China.

  Nergens ter wereld tref je meer camera’s aan dan in China. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden in een gigantisch netwerk en de registrerende systemen zijn uitgerust met gezichtsherkenningssoftware, waardoor iedere stap van een Chinees wordt vastgelegd.

  Het motto bij dit alles is: Het behoud van vertrouwen is glorieus en het breken ervan is een schande.

  xxx

  En tot slot ontvingen wij via een lezer het bericht (dank!) dat er nu een nieuwe Chinese supercamera is, speciaal ontwikkeld voor gezichtsherkenning:

  Wetenschappers van de Fudan Universiteit en het Changchun Institute of Optics, Precision Mechanics and Physics in China hebben een camera ontwikkeld met een extreme resolutie van 500 megapixels. De supercamera is in de Cloud aangesloten en een AI kan gezichten in de massa’s herkennen. Deze technische vooruitgang lijkt een bedreiging voor de vrijheid.

  Ten eerste: Dit is niet de camera met de hoogste resolutie ter wereld. Een camera met 570 MP is sinds eind 2018 in gebruik voor onderzoeksdoeleinden in de natuurkunde – en wordt daarom verstandiger ingezet. Met de Chinese supercamera, aan de andere kant, is het expliciete doel om uit duizenden gezicht details te vinden van een enkele persoon – naar verluidt in een drukke stadion, maar waarschijnlijk ook tijdens een demonstratie. Deze innovatie is dan ook twijfelachtig, en in de handen van totalitaire regimes geen glorieus vooruitzicht voor de mensheid.

  En uiteraard gaan er nu ook in ons land stemmen op om camera’s boven de weg in te zetten voor andere doeleinden dan waarvoor ze nu worden gebruikt.

  De camera’s van Rijkswaterstaat moeten worden ingezet om boetes te kunnen uitdelen aan bestuurders die zich schuldig maken aan asociaal rijgedrag. Regeringspartij CDA wil de wet aanpassen om de camera’s hiervoor te kunnen gebruiken.

  Stap voor stap wordt het bij ons precies hetzelfde als in China en we hebben nog lang niet alles gezien van wat er komen gaat.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht