Trop is te veel, Bergoglio!

Sommigen onder ons zullen zich zeker nog deze boutade van oud-premier Van den Boeynants herinneren: “trop is te veel”… De maat is vol. De ziekelijke obsessie van paus Bergoglio, die niet ophoudt te pleiten voor ongebreidelde immigratie, en zijn permanente knieval voor de islam, loopt de spuigaten uit. Dit is nogmaals gebleken tijdens zijn officieel bezoek aan Bulgarije, een ex-communistisch land van Oost-Europa, waarvan de grote meerderheid van de bevolking christelijk-orthodox is en dat gekend is om zijn daadkrachtige aanpak van de “migranten”, vooral dan de illegalen. De ontvangst door de Bulgaarse orthodoxe Kerk was trouwens minimaal en kan zelfs als ijskoud bestempeld worden.

Zoals gewoonlijk heeft Bergoglio er zich niet kunnen van weerhouden om zijn gastheren de les te spellen. Morele lesjes (die hij steeds geeft aan de westers-christelijke naties, maar nooit aan islamitische landen!) en die niets te zien hebben met de wijsheid van de Kerkvaders, die gemeengoed is van Katholieken en Orthodoxen, maar alleen maar een eenzijdig politiek verhaal verkondigen, humanitair, pro-immigratie en anti-nationalistisch.

De Argentijnse paus gaat zover, dat hij openlijk de Europese verkiezingen tracht te beïnvloeden. Hij heeft Europa opgeroepen “zich bewust te blijven van de weldaden” gebracht door Europa, een “Europa van de bruggen”, die de vreemdelingen opneemt en een “Europa van de muren” verwerpt. Zoals gewoonlijk heeft hij dan ook in Bulgarije een migrantenkamp bezocht. Hij ging zelfs verder dan gewoonlijk. Hij veroordeelde er “de gehechtheid aan een volk, aan een vaderland, dat tot uitsluiting en haat voor de andere leidt, wanneer het een nationalisme wordt dat muren opricht”. Hij heeft er “zijn bezorgdheid geuit voor de weder-opkomst van agressieve stromingen gericht tegen de vreemdelingen, vooral  migranten dan,  zoals het toenemende nationalisme, dat geen rekening houdt met het algemeen welzijn “. Hij verwees daarmee niet naar bepaalde racistische daden, hier en daar gepleegd door enkelingen en die vanzelfsprekend verwerpelijk zijn, maar  heel duidelijk naar de Europese populistische leiders en regeringen, in de eerste plaats naar degene die voor hem het absolute zwarte schaap is, de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken, Matteo Salvini, die dezelfde dag toevallig een bezoek bracht aan de Servisch-Hongaarse grens, samen met het andere zwarte schaap van de paus en van alle immigrationnisten, de Hongaarse Eerste minister, Victor Orban.

Bergoglio gebruikt dezelfde woordenschat als Uiterst Links, om al wie het niet met hem eens is, te verketteren.Op omfloerste en geniepige wijze hanteert hij de strategie van de “reductio ad Hitlerum”, om zo te trachten het volk bang te maken, wat hem echter niet lukt… Hij is de perfecte lakei van de pro-immigratie-lobby, gedragen door de media en de  kosmopolitisch correcte actiegroepen, die een marxistische ideologie verspreiden. De “andere” is voor hem de nieuwe christen. De Europeaan, met zijn rijke christelijke traditie, mag voor zijn part verdwijnen. Hij moet plaats ruimen voor de “migrant”, ook al is hij arm, leeft hij als een voorbeeldig christen en komt hij op voor zijn geloof. En wil hij geen plaats ruimen, dan moet hij er maar toe gedwongen worden… Dat is de destructieve visie van deze paus, die wij als geloofsgetrouwe katholiek op krachtige wijze moeten aanklagen en bestrijden.

Een maand geleden,  tijdens zijn apostolische reis naar Marokko, bezocht hij een centrum voor migranten in Rabat. Hij wou daarmee zijn absolute steun betuigen aan het eenzijdig en op bedrieglijke wijze opgedrongen “Marrakesh pact”. Hij herhaalde er zijn verzet tegen elke beperking van de immigratie en pleitte voor het “verlenen van humanitaire visa” en een veralgemening van de “gezinshereniging”. Deze gezinshereniging nota bene heeft in België geleid tot een tsunami van demografische aangroei van de islamitische  bevolkingsgroep.

Paus Jorge Mario Bergoglio heeft meermaals getoond dat zijn voorkeur in medelijden gaat naar de moslim immigranten: hij wast de voeten van moslim-gevangenen, hij legt “gemeenschappelijke verklaringen” af samen met islamitische gezagsdragers, hij durft te verklaren dat het “egoïstische, materialistische en rijke” Europa en de christenen in het algemeen  zich moeten “openstellen voor de islam en voor de islamitische bevolkingsgroepen…” Als wij er even mogen aan herinneren dat Spanje er 800 jaar heeft over gedaan om het islamitische juk van zich af te schudden, dan zijn de woorden van deze paus ronduit schandalig!

Telkens hij er de gelegenheid toe heeft, toont Bergoglio zijn “islamitische voorkeur”. Nooit iets daarentegen over de vervolging van de christenen in Soedan, in Mali, in Burkina- Faso, in Nigeria, Egypte, Irak, in de Golfstaten of in Noord Afrika… De Syrische christenen hebben deze “voorkeur” trouwens helemaal niet gewaardeerd of begrepen… .Bij zijn terugkeer uit Polen, heeft Bergoglio plechtig zijn liefde voor de islam beleden. Hij baseerde zich hiervoor op het naïeve post-Vaticanum II oecumenisme, volgens hetwelke alle religies religies van liefde zijn, die geroepen zijn om dezelfde boodschap uit te dragen.

Na de aanslagen van 2015 in Parijs slaagde hij erin om de islamitische terreur gelijk te stellen aan “katholiek geweld”. “Indien ik over islamitisch geweld spreek, dan moet ik spreken over katholiek geweld”, een allusie op de maffia in Italië. Hij zette aldus op hetzelfde vlak katholieken en moslims, alsof er een terroristisch “christelijk geweld” bestaat, waarin christenen elkaar de keel over snijden en zich laten ontploffen, om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Alsof Italiaanse criminelen en maffiosi “voor God” doden, terwijl zij “Jezus is groot” roepen….

Paus Bergoglio heeft veel weg van een politieke fanaticus. Hij leidt de Kerk als een tiran. Wie zich niet schikt naar zijn willekeur, wordt verbannen of weggepromoveerd. Er zijn voorbeelden genoeg: kardinaal Burke, kardinaal Sarah, mgr Leonard en zoveel anderen. Hij wil hiermee bereiken, dat de meerderheid van kardinalen progressieven zijn, om een toekomstige pauskeuze in die richting te sturen. Het deert hem niet dat vele goede katholieken zijn Kerk de rug toe keren. Als hij zijn  zienswijze maar kan opdringen.

Het is niet voor niets dat de anti-christelijke media, de politiek correcte elite en de progressieve kerkelijke communicatie-kanalen er alles aan doen om deze paus in een gunstig daglicht te plaatsen. Alles wat niet in dat plaatje past, wordt verzwegen of verdraaid. Dat belet echter niet dat de ware aard van deze dictator-paus voor steeds meer katholieken en ook niet-katholieken duidelijk wordt: een bedreiging voor onze christelijke Europese beschaving en voor onze identiteit als Rooms-katholiek.

Trop is te veel, Bergoglio!

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Trop is te veel, Bergoglio!

 1. Deze paus heeft niet de kernmerken van een Christen, hij is een wereldburger die valse vrede, valse broederlijkheid en een valse kerk als creatie kent ,, voor hem zijn alle godsdiensten gelijk.

 2. ☩JMJ☩

  Bergoglio amuseert zich door verontwaardiging op te wekken onder Katholieken en lacht hen in het gelaat uit. Zij die denken dat hij slechts een verwarde oude man is begrijpen hem niet; het gaat hier over een gecalculeerde haat jegens de goddelijke orde die hij via een strategisch plan omzet tot daden. Dat is wat hij op een versluierde manier bedoelt wanneer hij tot jongeren zegt dat zij mest moeten maken. Hij handelt volgens de occulte leuze van “solve et coagula”.

 3. Prachtig artikel! Bergoglio is de paus van de duivel, van de splitser, die verdeeldheid zaait en Gods Kerk vernielt… Hoe lang nog moeten we dit gedrocht op Petrus’ Stoel gedogen…?

 4. Gelukkig hebben we een paus die het opneemt voor vluchtelingen en migranten. Zij zijn ook onze broeders en zusters. Jezus nam het ook op voor de uitgestotenen en niet enkel voor zijn eigen volk.

  1. Samuel, de mainstrem-media hebben je goed te pakken. Gelieve afstand te nemen van TV, kranten en wereldse tijdschriften. Bekijk het leven zoals het echt is. Wees waakzaam, onderzoek alles en laat je niets meer wijsmaken. Jezus was en is geen mediafiguur! Draag moedig je kruis zoals Jezus ons toonde.

  2. Samuel, bedoel je de echte vluchtelingen die huis en have verlaten omdat ze anders gekeeld worden?

   Of bedoel je die hele horde jonge, sterke, gezonde mannen die zelfs niet eens in België willen blijven, omdat ze een “voorkeur” hebben voor dit of gene land? Gelukzoekers en avonturiers, overwegend moslims met een ongezond fanatisme?

   Toen de burgeroorlog uitbrak in Kroatië, waren het de mannen die bleven, en zij zorgden ervoor dat hun vrouwen en kinderen konden vluchten.

   Nu zie je vooral hele horden jonge mannen die hier aankomen… Het zou ieders ogen moeten openen en alle goedbedoelde naïviteit moeten wegspoelen…

 5. Het is precies alsof we heel de wereld kunnen opnemen…

 6. Oud-prefect van Congregatie voor Geloofsleer verdedigt de paus

  Volgens kardinaal Müller wordt de paus onterecht van ketterij eschuldigd en zijn de middelen waarmee oppositie tegen hem wordt gevoerd ongepast.
  Kardinaal Gerhard Ludwig Müller, de voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, neemt in het katholieke weekblad Die Tagespost de bescherming op zich van paus Franciscus tegen een handvol ondertekenaars van een petitie waarin om zijn ontslag wordt gevraagd. Paus Franciscus is geen ketter en het is onterecht om hem de schuld te geven van vermeende afwijkingen van de kerkelijke leer. Tegelijk noemt hij de bezorgdheid begrijpelijk en het verlangen naar meer duidelijkheid over pauselijke uitspraken gerechtvaardigd. Maar de manier waarop die bezorgdheid tot uitdrukking wordt gebracht – met publieke verwijten tegen de paus en petitiecampagnes – is ongepast. Kardinaal Müller vindtr dat de onzorgvuldigheden in recente pauselijke documenten toe te schrijven zijn aan de entourage van de paus. Dat zijn vaak mensen die de opinie van Franciscus delen, maar onvoldoende geschoold zijn in de theologie.
  Kardinaal Müller vestigt ook de aandacht op de grenzen van het pauselijke en het bisschoppelijke gezag en waarschuwt voor een persoonlijkheidscultus rond paus Franciscus. Hij roept op om zich tegen kerkelijke spanningen of verdeeldheid te verzetten, waarbij deze paus dan tegenover zijn voorgangers wordt geplaatst. Anderzijds vindt hij het meer dan tijd is dat paus Franciscus zich duidelijk uitspreekt over de eenheid van alle katholieken in het geopenbaarde geloof

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht