De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom.

Bron: O Studio Architects Yellowtrace

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie loopt er in onze Kerk een meedogenloze en vaak bittere strijd tussen zogenaamde “progressieve” en “conservatieve” clerici en gelovigen. Deze rivaliteit is al enkele decennia bezig en de polarisering binnen de Kerk lijkt vrijwel onoplosbaar, vaak door de zeer verschillende wereldbeelden van zowel het conservatieve, als het progressieve kamp.

Twee contrasterende wereldbeelden

“Conservatieve” Christenen geloven dat hun religie geopenbaard werd door God in de persoon van zijn Zoon Jezus Christus, zoals opgetekend in het Evangelie. Traditie, liturgie en overlevering zijn belangrijk voor hen. Zij geloven ook sterk in de bovennatuurlijke invloed van God op de wereld, alsook de autoriteit van het Kerkelijk instituut. Het geloof van “progressieve” of “modernistische” christenen is veel minder gestructureerd.  Voor hen is Christus in het beste geval een Goddelijk geïnspireerde leraar. De Bijbel is voor hen het onvolmaakte product van feilbare menselijke auteurs, vaak onder invloed van heidense ideeën. De Kerk, ten slotte, is voor hen een organisatie van spiritueel ingestelde mensen, die een betere wereld, met meer vrede en gerechtigheid, willen promoten.

De vraag is welk van de twee kampen de tand des tijds zal overleven. Hier zijn 10 redenen waarom het progressieve kamp het mogelijk niet zal halen:

1) Progressieven hebben het moeilijk met het bovennatuurlijke en zijn daarom niet bijzonder religieus

Onder “religieus” verstaan wij hier een interactie met het Goddelijke, het bovennatuurlijke. Of we onze religie op bedevaart rond het kampvuur of tijdens een formele hoogmis beleven, het gaat allemaal over God, de redding der zielen, het erkennen van zonde, de hemel, hel, het hiernamaals, engelen en duivels, etc.

Progressieven zijn hier veel minder mee bezig. Voor hen is religie vooral een gevecht voor gelijke rechten, het verbeteren van de wereld, “lief zijn voor elkaar”, “spiritualiteit”. Het duurt hierbij niet lang tot men tot het besef komt, dat men voor dit laatste eigenlijk geen Kerk nodig heeft.  Progressieve gelovigen stoppen dus al snel met regelmatig praktiseren. Terwijl de oudere generatie misschien nog af en toe een kerk binnenloopt, gebeurt dit bij hun kinderen en kleinkinderen helemaal niet meer. Indien geloof enkel uit goede werken bestaat, wordt de liturgie overbodig en sterft de gemeenschap uit.

2) Het progressieve Christendom draait vooral rond het individu en te weinig rond gemeenschap

In de “progressieve” Kerk, beslist elke mens voor zichzelf. Dit kan tot verdeeldheid leiden binnen de gemeenschap. Mensen met sterke opinies zullen steeds kleinere, gepassioneerde groepjes vormen met gelijkgestemden. Hoe kleiner de groepen, hoe gemakkelijker ze kunnen uitdoven.

3) Het progressieve Christendom is subjectief en sentimenteel

In het progressieve Christendom wordt de officiële leer opzij geschoven ten voordele van de individuele spiritualiteit, en het toetsen van standpunten naar gelang het “buikgevoel”. Gelovigen met deze individualistische en sentimentele instelling blijven niet lang bij een Kerk die zij als te veeleisend en dogmatisch zien. Modernisten hechten meer belang aan hun eigen spirituele en emotionele ervaring dan aan hun lidmaatschap van een formeel instituut. Dit verklaart de wijdverspreide visie, “Ik ben geïnteresseerd in spiritualiteit, maar niet in religie.” Voor het progressieve geloof betekent dit op termijn de doodsteek, aangezien hun eigen volgelingen geen reden meer hebben om tot een specifieke Kerk te behoren of een specifiek geloof te volgen.

4) Progressieve Christenen zijn kwetsbaar voor anti-christelijke propaganda en geschiedschrijving.

Bron: novusordowatch.org

Progressieven zijn niet meteen voorstanders van traditie, en hebben zich hiermee afgekeerd van ernstige informatie over Kerk en geloof. Denk maar aan de trieste staat van het godsdienstonderwijs in ons land.  Zo zijn ze zeer kwetsbaar voor de anti-religieuze propaganda in de media en academische wereld. Geschiedenis werd er vaak herschreven of uit context gehaald om het Christendom in een slecht daglicht te zetten. De oppervlakkige en vaak foute religieuze informatie, waaraan onze gelovigen in gemeenschappen onder progressieve invloed werden blootgesteld, beloven niets goeds voor de toekomst van deze gemeenschappen op lange termijn. Ons geloof kan het enkel overleven, indien het wordt onderhouden aan de hand van een kwalitatieve omkadering. Een religie zonder respect voor traditie pleegt ideologische zelfmoord.

5) Progressief Christendom is gebaseerd op achterhaalde Bijbelwetenschap

Het huidige ongeloof in de betrouwbaarheid van de Bijbel, dat zo populair is in progressieve kringen is gebaseerd op achterhaalde rationalistische Bijbelkritiek uit de 20ste eeuw. Als je sommige van deze Bijbelwetenschappers en theologen moest geloven, kwamen de meeste uitspraken uit het evangelie zelfs niet van Jezus zelf. Recenter archeologisch, tekstueel en historisch onderzoek heeft echter aangetoond dat de Bijbel op historisch vlak veel betrouwbaarder is dan oorspronkelijk gedacht. De kans is groot dat de modernistische Bijbelwetenschappers ofwel hun geloof zullen verliezen of zullen terugkeren naar conservatievere visies.

6) Het progressieve Christendom verwacht te weinig van zijn volgelingen

Vraag gelijk welke modernistische priester  “Waarom zou ik wekelijks naar de kerk moeten komen?” Hij zou je antwoorden, “Dat hoeft helemaal niet. De Kerk is daar, wanneer je haar nodig hebt. Zolang je je hierbij goed voelt, zijn we hier om je te dienen”. Lees hierachter: “Wij zijn hier om je begrafenissen, huwelijken en doopvieringen te verzorgen, maar het is allemaal vrijblijvend hoor”. Modernistische priesters vragen zich dikwijls af waarom niemand meer naar de zondagsmis komt. Dit komt omdat men al meer dan 40 jaar aan de gelovigen heeft verkondigd, dat het geen zonde is om weg te blijven op zondag. “Je moet naar de zondagsmis komen omdat je God liefhebt, niet omdat je je anders schuldig voelt”. Ondertussen begrijpen veel gelovigen al lang niet meer, waarom een wekelijks kerkbezoek nog nodig is. Enkel de religieuze professionals, m.a.w. onze progressieve priesters, bisschoppen en parochieassistentes, blijven decennia voortboeren, omdat ze niet meteen van baan kunnen veranderen. Waarom zouden ze hun comfortabele positie trouwens verlaten? Zo wordt een auto-destructief systeem decennialang kunstmatig in stand gehouden, terwijl de kerken leeglopen.

7) Progressieven nemen het niet al te nauw met de Christelijke moraal, en hebben weinig kinderen

De Christelijke levensstijl veronderstelt morele reinheid en zelfbeheersing.  Met hun sterke drang naar zelfverwezenlijking en vaak hedonistische levensstijl, hebben modernisten het meestal moeilijk met zelfverloochening en zelfdiscipline, waardoor ze het moraliserende vingertje, zelfs van een verwaterde religie best kunnen missen. Een ander belangrijk aspect is dat modernistische Christenen vaak aan kunstmatige geboortebeperking doen en zich tolerant opstellen tegenover abortus. Het valt dus te verwachten dat ze ook demografisch gezien aan belang zullen verliezen.

8) Het belang van de Kerk in het Zuiden en migratie

Het Christendom is zeer vitaal, maar eerder conservatief, in Afrika, Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika. Door migratie, worden stadsparochies in ons land almaar meer bevolkt door gelovigen uit andere landen en continenten. Mogelijk zullen ook meer priesters en religieuzen uit die landen hier aangesteld worden. Deze laatsten hebben geen kaas gegeten van het Westers-progressieve denken en zullen het naar alle waarschijnlijkheid niet meer promoten.

9) Progressieven zijn saai en kleinburgerlijk

Heel wat progressieven, vooral van de babyboomer generatie, vinden van zichzelf dat ze alternatief en radicaal zijn. De werkelijkheid is dat ze tegenwoordig vooral saai en kleinburgerlijk zijn geworden.  Eigenlijk gaat het hier om conformisten die graag meeheulen met alles wat “radicaal” en “subversief” lijkt, maar elke avond terugkeren naar hun comfortabele villa.  Leunstoel-radicalisme en bekrompenheid zijn de doodsteek van elk authentiek geloof.

10) Conservatief Christendom als nieuwe tegencultuur

Wanneer iedereen progressief is, wordt conservatisme de nieuwe “tegencultuur”.

Wanneer de wereld bestaat uit libertijnen, wordt kuisheid subversief.

Wanneer gulzigheid de norm wordt, wordt vasten radicaal.

Wanneer de ganse wereld baadt in relativisme, maakt de dogmaticus een statement.

Wanneer de wereld verblindt door materialisme, wordt het geloof “alternatief”.

Kortom, het Christendom kan enkel een blijde boodschap zijn, wanneer deze boodschap radicaal blijft. Daarom zullen enkel conservatieve en heroïsche Christenen blijven bestaan.

Conclusie: Iedereen is welkom… om te vertrekken

Progressieve Christenen hebben maar één dogma, en dat is dat “iedereen welkom” is (met uitzondering van die lastige conservatieve gelovigen met hun vervelende tradities en regeltjes). De ironie hiervan is dat een groep zonder regels of verwachtingen gewoon niet aanspreekt. Het gevolg is dat het “gebedshuis voor alle mensen” van onze progressieve broeders en zusters, vooral een leeg huis is. De deur van hun kerk staat wijd open, zodat iedereen naar wens vertrekken kan. De laatste mag alvast het licht uitdoen…

Geïnspireerd door: Churchpop.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom.

 1. Met zijn beleid t.a.v. de priesterbroederschap van de H.Apostelen heeft onze aartsbisschop een gouden kans op herstel van een authentiek katholiek leven in dit land bewust geweerd. Hij had deze priesters hier en daar kunnen aanstellen zodat de mensen weer terug waardering konden krijgen voor een juiste liturgie en van daaruit een echt katholiek geloof.
  Maar het tegengestelde gebeurt. Hij en de zijnen helpen de kerk uitsterven. Het zal zo moeten zijn. De modernistische Novus-ordo adepten hebben weinig nageslacht dat zich nog voor kerk en geloof interesseert. Ondertussen groeit er stilletjes aan een nieuwe generatie traditie-getrouwe gelovigen die op Zijn tijd de fakkel weer zullen doen opvlammen die door de “geest van Vaticanum II” is uitgeblazen.

 2. Met verbittering heeft deze jongen in de grote ommezwaai van conservatief naar progressief met zijn eigen ogen moeten aanschouwen. Eerst kwam hij in een kerk, soms dagelijks, waar alles vanzelfsprekend verliep volgens de oude regels. Als misdienaar met dat loodzware boek op de standaard van de epistelkant van het altaar via al die treden naar de evangeliekant dragen – en dan maar niet struikelen over je superplie, dat lange zwarte gewaad dat niet in alle maten voorhanden was…. Latijnse gebeden afraffelen, zonder dat je wist wat het betekende. Wierook, gregoriaanse gezangen, de rug van de priester in kazuivel, al die kaarsen. En die honger in je maag, want je wilde toch ook te communie gaan. Die donderpreek, waar iedereen opgeroepen werd zich te bekeren, nòg was het niet te laat om te ontkomen aan het gloeiende oordeel Gods.
  Na elke heilige Mis vol van deze mystiek ging iedereen tevreden naar huis, want ze wisten: daar woont God in al Zijn machtige glorie, Die in Zijn liefde en barmhartigheid alle mensen nog zeker een kans geeft om in de hemel te komen. En dan ’s avonds naar het Lof, een extra lofprijzing om daarmee deze gewijde dag af te sluiten.
  Maar vanwege de modernisering van het leven voelde steeds minder mensen zich gelukkig met deze oude situatie. Over de gehele wereld werden bisschoppen en kardinalen bijeengeroepen om in Rome onder paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie bij te wonen, vervolgd door paus Paulus VI. Inderdaad, de bezem door de Kerk. Te radicaal, dat zag je bijvoorbeeld aan al die beatmissen en moderne kerken met veel glas, dat eerder soms op een fabriek leek dan op een imposant gebouw waar God in duisternis woonde. Daar staat de priester opeens met een vriendelijk meesmuilend gezicht naar de gelovigen gericht, sprekend in hun eigen taal of dialect. Graag hun oren strelend, laten horen wat zij graag willen horen. Iedereen komt toch in de hemel. Ja, ook voor homo’s is de weg tot behoudenis niet afgesloten, het is immers aangeboren. Maar na enkele maanden waren de vijftig rijen banken opeens allemaal onbezet, op de eerste twee rijen na. De heilige Mis ging gewoon door, de priester deed alsof zijn neus bloedt, en gaf gewoon zijn preek zonder zout bestemd voor een grote massa die er niet meer was….
  Ondertussen zat de jongen in het seminarie, wilde priester worden in de belgische Congo. Ook daar brak de verandering door. Na enkele jaren onderbrak hij zijn studie daar, ondertussen wel fraai stelselmatig seksueel misbruikt geweest. Maar wrok heeft hij niet tegen hen; zijn ook zij niet behoorlijk de kluts kwijt van die gehele omwenteling? Bovendien, God oordeelt, niet hij.
  Verwoed heeft hij zich daarna vastgebeten in de Schrift, het laatste wat nog niet gemoderniseerd is. Lezen en herlezen, vele malen. Naslaan in het hebreeuws en grieks bij twijfel over een onjuiste vertaling, want hij duldt geen fouten in de Schrift. Hij neemt dat Boek zoals zij is, vat het allemaal letterlijk op, hoewel hij overal een geestelijke betekenis erachter proeft in meerdere lagen. God veroordeelt op zo’n tien plaatsen homoseksualiteit, dus heeft hij sindsdien dat ook bij zichzelf laten varen, wilde zijn God niet kwetsen met een verkeerde leefstijl.
  Wars is hij van allen die de bijbel verkeerd uitleggen, vooral al die progressieve hoogmoedige theologen. Hoezo alles vergeestelijken? Een deutero-Jesaja? Geen Adam en Eva, geen zondvloed, geen onbevlekte ontvangenis van Maria? De brief aan de Hebreeën niet door Paulus geschreven? De jongen weet wel beter. Ach, veel begrijpt hij nog niet van dat boek, maar hij blijft herlezen, wel zo’n 35 hoofdstukken per dag. Beter zich laten hersenspoelen door de Schrift dan door het wereldnieuws of theologen. Is geestelijk aldus maar een eenvoudige jongen gebleven, een snotjochie. Een jongen, die Jezus tussen Zijn twaalf leerlingen plaatste, als antwoord op hun vraag ” wie is de grootste”. Kinderen, die ook door de Kerk dikwijls genegeerd zijn geweest.
  Inderdaad heeft de progressieve Kerk haar langste tijd ongetwijfeld gehad. De progressieven zijn tot ongelovigen geworden, zijn er voor God niet meer. Het wordt tijd dat er een nieuwe paus opstaat, die weer teruggaat naar de oudste wortels, met de Schrift in zijn handen, wegziet op Jezus Christus, en God weer alle eer en heerlijkheid geeft zoals het betaamt. Niet weer opnieuw alsmaar water bij de wijn doet.
  Maar zal God het tij nog doen keren? Niet een nieuwe paus is het belangrijkste, maar de wederkomst van Jezus Christus Zelf, Die alles zal herstellen. De jongen smacht met tranen naar dat herstel. Hoeveel verdriet moet Hij toch ondergaan van al die vernieuwingen in de Kerk hier in Europa tot aan vandaag! De jongen vermag mede te dragen in Zijn immens verdiet, en hoopt Hem enigszins tot een troost te zijn, al is het maar een heel klein beetje.

 3. progressief ruikt naar relativisme en zulke kerk is zichzelf aan het vernietigen ! De bijbel is voor deze mensen een gewoon boek voor en over mensen en God is in zijn eigen woord opgelost ! De toekomst van de kerk ziet er niet rooskleurig uit maar we zullen zien goed artikel!

  1. ‘Relativisme’. Dat is waar em. paus Benedictus XVI ons al jaren geleden heeft gewaarschuwd. Men relativeert dan het geloof kapot. ‘Wat maakt een woordje verandering nou uit? Daar kan ik me niet druk om maken.’ wordt wel gezegd bij de verandering van het ‘Onze Vader’. Dat is een stukje onverschilligheid die ik heel vaak ben tegengekomen, de afgelopen jaren.

 4. Dit wordt niet gepubliceerd.
  Beste Broeders & zusters,

  Ik vind dit allemaal wel mooi en wil, het onvoorwaardelijk steunen, maar als ik een oproep doe om een bedevaart mee te ondersteunen.
  Door traditionelen Christenen en Kruistocht-Gebeds-Groepen/Ridder/Dienaars en kreeg ik een vriendelijk schrijven van uw voorzitter. ( Waarom schrijf ik Ridders, omdat ze laatste dienaars van hedendaagse Gebeds-Krijgs-Gebeds-Leger/ Kruisvaarders des Here Jezus zijn – wij zijn uiteraard dan ook zijn dienaars. En wat wij voor de Heer doen is edel, zodoende zijn wij edele van de Heer.)
  Uw antwoord.
  “Jouw vraag heb ik even voorgelegd aan mijn mensen, maar het Katholiek Forum moet neutraal moet blijven en daarom kunnen we geen bedevaarten promoten naar plaatsen die niet kerkelijke erkend zijn. Bedankt voor jouw begrip.”
  ***************************************
  NEEN dat begrijp ik totaal niet en Ja ik ben Heel Boos en zal u zeggen waarom lieve broeders & zusters.
  Het woord NEUTRAAL bestaat niet in deze contekst. Je volgt de Heer waarvoor hij staat en ons oplegt.
  Had Onze Lieve Heer Neutraal geweest, dan hadden ze 2000 jaar geleden geen reden gehad om Heer Jezus aan het kruis te nagelen.
  (Denk daar maar eens goed over na, alvorens jullie mondje ten openen. )
  1) Is de Restkerk door de bisschoppen erkend. NEEN
  2 ) Is het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW door de bisschoppen erkend. NEEN
  3) Is Međugorje is een bergdorp in het zuiden van Bosnië en Herzegovina. Het werd bekend door een reeks verschijningen van Maria die er sinds 1981 zouden plaatsvinden. Het is sindsdien een bedevaartsoord geworden, door de bisschoppen erkend. NEEN
  4) Is de bedevaart naar Volendam, door de bisschoppen erkend. NEEN
  Op deze 4 vragen kunnen we stellen dat het Vaticaan en haar vertegenwoordigers, de Bisschoppen en priester die Paus Franciscus getrouw zijn. ( Maar ook weer niet wat O.L.H en O.L.V wereldkundig maken, daar steken ze hun middenvinger voor op.)
  Ze zullen er alles aan doen, om alles wat met Onze Lieve Heer te maken heeft.
  De heilige schrift – de Biecht – het Heilig Sacrament des Altaars en ga zo maar voort, aan de mensheid te verkopen. Mensen dit is niet meer van deze tijd EN VELE MENSEN ZULLEN DAAR NAAR LUISTEREN.

  Is ons doel niet verkondigen dat Onze Lieve Heer in deze tijd terug komt.
  Moeten wij niet verkondigen dat de Heer wat wereldse mensen aan zijn gegeven geboden niets kan veranderen.
  Heeft Heer Jezus niet gezegd, diegene die mijn woorden verdraaien of zeggen dat ze Vals zijn.
  Dat zij aanhangers/dienaars van het beest, van de satan de duivel, de zeer sluwe Slang zijn.

  Een Goede trouwe Bisschop van Onze Lieve Heer vertelde mij, Erwin twijfel niet een Bedevaart moet niet door een Bisdom erkend zijn. Neen Erwin ze zijn door de Heer Jezus zelf erkend en moeten altijd door gaan. Erwin Laat u niet misleiden door de duivel, hij is zeer sluw en gebruik kerkdienaars die louw zijn of zelf afvallig zijn aan Heer Jezus. Bisschop zei mij nog Bid tot de Heilige Geest, hij zal u de weg wijzen.

  Laat ons toch niet uit elkaar trekken. Maar eerder het woord van de Heer Verkondigen, zeker aan de allerkleinste. Ik zal voor de allerkleinste Jezusstrips bij hebben.

  De erkenning zal niet van de Bisschoppen komen, ben daar maar zeker van.
  Onze groep is nog heel klein, laat hem groeien door samen aan een zeel te trekken.
  O.ja Zo goed wat u naar mij gestuurd hebt, zo weet O.L.H ook wat ik naar jullie terug schrijf.
  Voor hem is niets verborgen, hij weet alles, alsook zijn geliefde moeder.
  Dus ik ben wel boos, maar mijn hart bloed van verdriet mijn dierbare broeders & zuster.
  En denk nu niet dat Heer Jezus hiervoor in zijn handen zit te klappen.

  Wij hebben allen onze zegel bij ons ,dat is onze bescherming brengt, in tijden van nood.
  Ik zal er ook bij hebben te Volendam, ik had er zo 10,000 laten drukken om uit te delen.
  Het zegel zal u beschermen tegen satan-de duivel, demonen, ik en mijn broer hebben al zelf ondervonden- hoe sterk het zegel wel is.

  Onder het moto één voor allen/ allen voor één voor de Drië Eenheid en Moeder Gods.

  Je moet weten beste vrienden dat angst van de duivel komt, ik kus het kruis dagelijks geen 5 x op kruis,
  maar 5x + 1x op de achterkant. Niet om de Heilige Petrus te bruuskeren, maar dat ik het zelf nooit zou vergeten.
  Ik bid dat de Heilige Geest u tot goede inzichten mag brengt.
  Laat mij a.u.b. nog iets weten, mijn vertrouwen is nog niet op.
  In Christo per Mariam, in volle liefde voor het Rooms-Katholiek Lekenforum,
  Erwin Mennens
  or**********************@gm***.com

  Alvast bedankt voor je aandacht

  1. Beste Erwin,

   Zoals je ziet publiceren we uw reactie wél. Voor de artikels is er een welbepaalde editoriale lijn op Katholiek Forum, wat het volste recht is van onze vereniging en waar ik mezelf ook aan dien te houden, maar de reacties op artikelen zijn quasi (als het inhoudelijk en een beetje beleefd blijft…) vrij van censuur. De vergelijking van het oprichten van een VZW (cf. Belgische Grondwet, vrijheid van vereniging) en de kerkelijke erkenning van een verschijningsplaats gaat niet op. Het staat u vrij om bedevaarten te organiseren, maar wij zijn niet verplicht om daaraan mee te werken. Iedere opdringerigheid in die richting zou enkel contraproductief werken en projecten waaraan we wel onze steun willen/kunnen verlenen hypothekeren. Het is dan ook zeer de vraag of het wijs is om van uw bedevaart een voorwerp van polarisatie te maken.

   Met vriendelijke groeten,

   Dries Goethals

 5. Dankzij Vaticanum 2 liepen de kerken leeg. De priester met zijn rug naar het H. Sacrament en rericht naar de gelovigen. De mensen kwamen centraal te staan en Christus …. O ja die was er ook nog.. Kreten als : er zijn voor elkaar en kerk ben je samen . Nou daar heb je veel aan hoor. Geen wonder dat de kerken leeg liepen. Gelukkig zijn er nog Tridentijnse Missen en wat een verschil in beleving.

 6. Helemaal waar. Onze progressieve kerk, er zitten niet veel mensen meer in. Toch zitten er nog altijd wel behoudende katholieken tussen. Dat zegt wel toch nog ook wel iets over hun trouw naar de Kerk gaan, dat ze, ondanks het modernisme, die in de loop der jaren in de Kerk zijn geslopen, toch nog iets van God verwachten, terwijl ze toch ook vaak teleurgesteld zullen zijn. IK kan me nog herinneren dat er katholieken waren en wellicht nog zijn, die hunkerden en hunkeren naar de vroegere H. Missen van weleer. Tridentijnse Missen zijn hier niet in de buurt. In Duitsland heb ik het wel twee keer mee mogen maken.

 7. Het probleem met de vele Bedevaartsplaatsen is, dat er soms ook zoveel overdrijvingen erin te zien zijn, en dat gaat af van de eenvoud die ik altijd zag in de persoon van Maria. En het kussen van Mariabeelden en/of kruisbeelden vind ik weinig zinvol. Het lijkt mij veel zinvoller dat we ons hart en hoofd buigen in alle nederigheid dan om het zo expliciet te laten zien. Eerlijk gezegd heb ik het heus ook wel gedaan, maar het past ook niet zo bij Hollanders, die zijn meestal wars van overdrijving, maar daarom geloven ze nog wel !! Misschien is die binnenkamer om tot gebed te komen, toch veel belangrijker dan sommige katholieken denken. Zie Matteüs 6:5-15 met daarbij de Zaligsprekingen in Matteüs 5:1-12. Misschien is het toch beter om daar op te focussen, dan alle voorspellingen die Maria zou hebben te vertellen in bepaalde nieuwe verschijningsplaatsen waar maar geen einde komt aan die verschijningen en boodschappen. Wat kunnen we er uiteindelijk mee? De apostelen hadden drie jaar om met Jezus op te trekken en Jezus vond dat blijkbaar voldoende voor hen, om ca. 40 dagen later na zijn Verrijzenis, na de uitstorting van de Heilige Geest het Evangelie te verkondigen. Jezus gaf hen het volle vertrouwen en dat van Zijn Vader God YHWH.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht